Dienstenwijzer Reigerdael

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer Reigerdael"

Transcriptie

1 Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett SB Emmen T +31(0) F +31(0) Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht te verschaffen ver de dienstverlening die wrdt aangebden. Deze dienstenwijzer is van tepassing p de dienstverlening van Reigerdael b.v. inclusief alle bedrijfsnderdelen en dchterndernemingen. Financiële dienstverlening De Dienstenwijzer richt zich vral p nze advisering met betrekking tt; Verzekeringen, Hyptheken en Overige financiële diensten De Dienstenwijzer vldet aan het bepaalde in de Wet p het financieel tezicht (WFT). Onze financiële dienstverlening Algemeen Wij kunnen u nder meer adviseren p het gebied van: Schade-, en levensverzekeringen. Te denken valt hierbij aan ziektekstenverzekeringen, arbeidsngeschiktheidsverzekeringen, reisverzekeringen, autverzekeringen, brandverzekeringen, lijfrente, kpsmplissen, studieverzekeringen f beleggings- f spaarverzekeringen. Hyptheken. In verleg met u zrgen wij ervr dat de financiering vr de aankp, buw f verbuwing van uw wning ged aansluit bij uw persnlijke situatie en uw financiële mgelijkheden. Zndig wrdt uw (hypthecaire) geldlening gecmbineerd met een vr u geschikte beleggings-, levens-, verlijdensrisic en/f spaarverzekering. Overige financiële diensten. Te denken valt hierbij aan sparen, lenen (cnsumptief krediet). Om ns werk te kunnen verrichten, beschikken wij ver uw gegevens. Cnfrm de Wet bescherming persnsgegevens kunt u erp rekenen dat wij hier zrgvuldig mee mgaan. Als bijlage bij deze Dienstenwijzer specificeren wij nze activiteiten met betrekking tt schadeverzekeringen en levensverzekeringen nader, zdat u een indruk krijgt van nze dienstverlening. Wie zijn wij? Rechtsvrganger Leliebrgh v..f. is pgericht p 1 juni De dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling p het gebied van verzekeringen, hyptheken en verige financiële diensten. In december 2006 is een begin gemaakt met mzetting van de v..f. naar een beslten venntschap nder de naam Reigerdael b.v. Reigerdael is nafhankelijk. Dat betekent dat er geen financiële f rganisatrische banden met verzekeraars f andere financiële instellingen zijn die de vrijheid van advies kunnen beïnvleden. Vr het verlenen van financiële diensten als bedeld in de Wet p het financieel tezicht (Wft) beschikken wij ver de vereiste vergunning. Het nummer van nze vergunning is en staat p naam van Reigerdael b.v. Deze vergunning strekt zich uit ver al nze activiteiten p het gebied van de financiële dienstverlening. 1

2 Reigerdael is ingeschreven met de vlgende handelsnamen. Reigerdael Hlding b.v. (KvK ) Reigerdael b.v. (KvK ) Reigerdael Advies Reigerdael Assurantiën Reigerdael Hyptheken Reigerdael.nl Reigerdael Schadeverzekeringen Reigerdaelschadeverzekeringen.nl Leliebrgh Uitvaartverzekeringen Leliebrghuitvaartverzekeringen.nl Leliebrgh.nl Plisdmein Plisdmein.nl Mijnplisdmein.nl Kpsmdmein Kpsmdmein.nl De vergunning in het kader van de Wft strekt zich uit tt het adviseren en bemiddelen met betrekking tt de vlgende prducten: Levensverzekeringen; Schadeverzekeringen; Hypthecair krediet; Bank- en spaarrekeningen Wat verwachten wij van u? Het is vanzelfsprekend dat u hge eisen stelt aan nze dienstverlening. Om u ged van dienst te kunnen zijn, verwachten wij k een aantal zaken van u: Het is belangrijk dat u de juiste en vlledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mcht in geval van schade achteraf blijken dat u njuiste f nvlledige infrmatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat p grnd van de plisvrwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet f niet vlledig te vergeden. Hebt u k elders verzekeringen lpen, dan is het van belang dat wij daarmee p de hgte zijn. Deze infrmatie is namelijk ndig m te bepalen f de verzekeringen ged aansluiten p uw behefte, znder dat sprake is van dubbele verzekering f nderverzekering. Bij bepaalde prducten (zgenaamde impactvlle f risicvlle prducten) zullen wij uw situatie schriftelijk vastleggen en een zgenaamd Klantprfiel pstellen. Nadat wij dit met u hebben ingevuld, zal zwel nze adviseur als u dit frmulier dienen te ndertekenen. Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een rigineel identiteitsbewijs vast te stellen. U mag dus verwachten dat uw adviseur hier naar vraagt. Ter vrkming dat belangrijke risic s nverzekerd blijven, verwachten wij van u dat u wijzigingen in de persnlijke situatie f aanpassingen met betrekking tt verzekerde zaken, z spedig mgelijk aan ns drgeeft. Onder wijziging van een persnlijke situatie vallen nder meer de vlgende nderwerpen: Gebrte, samenwnen, huwelijk, scheiding, verlijden, wijziging van bestemming van uw wning, wijziging van berep, relevante verandering van inkmen, aanschaf van kstbare zaken, aan- en verbuw van uw wning, verhuizing en beëindiging van f wijziging in elders lpende verzekeringen. Wij nderhuden alle cntacten met de verzekeraar, tenzij het anders is geregeld zals bij ziektekstenverzekeringen. In het geval u zelf in cntact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan p de hgte. Wij wrden dan graag dr u p de hgte gehuden van eventuele rechtstreekse cmmunicatie met de verzekeraar, zdat wij u adequaat kunnen begeleiden. De eventuele schade bij ziektekstenverzekeringen wrdt meestal direct afgehandeld. De plis wrdt rechtstreeks aan u verznden. Wij ntvangen achteraf alleen een kpie van de plis. 2

3 Onze relatie met verzekeraars Onze nafhankelijkheid geeft u de zekerheid dat wij nze diensten adviesvrij aan u ter beschikking stellen. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle prducten van alle verzekeraars en geldverstrekkers kunnen adviseren. Wij kunnen in nze advisering dus de prducten van meerdere verzekeraars en geldverstrekkers betrekken. Wij hebben geen cntractuele verplichtingen m uitsluitend vr bepaalde verzekeraars f geldverstrekkers te bemiddelen. Dr een actief inkpbeleid is het mgelijk dat wij speciale afspraken met een aantal verzekeraars en geldverstrekkers kunnen maken. Dr deze afspraken zijn wij in staat u, zwel inhudelijk als qua tarifering, gede en aantrekkelijke aanbiedingen te den. In beginsel zullen wij dan k de aanbiedingen van deze partijen vr u vergelijken. Ok is het mgelijk dat wij dr samenwerking met gevlmachtigden van één f meerdere verzekeraars prducten kunnen aanbieden die zich dr prijs, kwaliteit f andere kenmerken (bijvrbeeld gemak) nderscheiden in de markt. Deze speciaal ntwikkelde prducten kunnen daarm een vraanstaande plaats innemen in ns uiteindelijke advies. De partijen waarmee wrdt samengewerkt wrden peridiek geëvalueerd. Veranderende mstandigheden kunnen aanleiding zijn m de samenwerking tussentijds aan te passen. Van een eventuele wijziging stellen wij nze relaties p de hgte. Prblemen met premiebetaling Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet p tijd betaalt, kan de verzekeraar in bepaalde mstandigheden bij schade weigeren deze te vergeden. Ok kan dan alsng de verschuldigde premie gerechtelijk wrden geïncasseerd. De hieraan verbnden ksten kunnen aan u in rekening wrden gebracht. Bij mtrrijtuigen kan achterstand in premiebetaling betekenen dat de verzekering wrdt pgeschrt en dat daarvan melding wrdt gedaan bij de RDW. Het ntbreken van een geldige verzekering kan vr de RDW aanleiding zijn u een bete p te leggen. Als u verwacht niet p tijd te kunnen betalen, infrmeert u ns dan tijdig, zdat we naar een plssing kunnen zeken. Indien u p grnd van de verzekeringsvrwaarden recht heeft p gehele f gedeeltelijke terugbetaling van premie zullen wij namens u de cntacten met de verzekeraar nderhuden. 3

4 De premie Premiebetalingen kunnen p verschillende manieren plaatsvinden. Bij elke plis wrdt aangegeven welke incassmethde gevlgd zal wrden. Algemene afspraken rndm premiebetaling Premiebetaling f premieafschrijving gebeurt p een vast mment dat vraf aan u is bekendgemaakt; Premies wrden in principe per jaar betaald. In verleg met ns kunt u ervr kiezen premies per half jaar, kwartaal f maandelijks te betalen. Als er ksten zijn gemeid met de peridieke premiebetaling, dan wrdt u daarver vraf ingelicht; Als uw premie belegd wrdt in aandelen, vermeldt de verzekeringsmaatschappij altijd tegen welke kers dat gebeurt. De verzekeringsmaatschappij f wij stellen u hiervan p de hgte. Incass dr ns Alleen in uitznderlijke gevallen zullen wij een rl spelen bij de premie-incass. In beginsel wrden de premies dr de verzekeraars rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Onze kwaliteit Wij vlden aan de eisen die de Wet financieel tezicht stelt. Wij beschikken k ver de bendigde vergunningen van de Autriteit Financiële Markten. Deze vergunningen zijn wettelijk verplicht m te kunnen bemiddelen bij verzekeringen, hyptheken en het verlenen van verige financiële diensten. Onderdelen van Reigerdael f medewerkers en/f vertegenwrdigers van ns zijn aangeslten bij: Stichting Erkenning Hyptheekadviseurs NVHP, Nederlandse Vereniging van Hypthecair Planners Dit betekent dat sprake is van aansluiting bij één f meer rganisaties die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnrm eisen. Deze nrm geldt zwel vr het advies, de wijze van advisering en de wijze waarp de vakkennis van medewerkers p peil wrdt gehuden. Om up-t-date te blijven, vlgen nze adviseurs permanent educatie. Bvendien zijn wij in het bezit van een adequate berepsaansprakelijkheidsverzekering. He wrden wij belnd? Belning p basis van prvisie Na de dr ns versterkte dienstverlening ntvangen wij van (de) verzekeraar(s) waar uw verzekering is geslten f de financiële instelling waar uw lening f spaargeld is ndergebracht een kstenvergeding die nderdeel vrmt van de premie f rente die bij u in rekening wrdt gebracht. Wij infrmeren u vraf als er extra diensten aan u wrden geleverd waarvr u rechtstreeks ksten in rekening krijgt gebracht. Belning p basis van declaratie Smmige van nze diensten berekenen wij u p basis van uurtarieven die wij vraf met u verleggen. Vrdat wij aan een pdracht beginnen, maken we (als u dit wenst) een schatting van zwel de inhud van de dienstverlening als de ksten die hiermee gemeid zijn. Op het mment dat meerwerk ntstaat, stellen wij u p de hgte van de financiële cnsequenties. Bij smmige pdrachten vragen wij een vrscht p de ng te maken ksten. Wij specificeren nze nta s per pdracht en het aantal uren dat daarmee gemeid is. We kunnen k werken met van tevren vereengekmen vaste prijzen. Het kan vrkmen dat, afhankelijk van de aard van deze dienstverlening, BTW f assurantiebelasting met wrden geheven ver nze tarieven. Dienstverlening dcument Vr cmplexe prducten maakt Reigerdael gebruik van een dienstverlening dcument, waar de wijze waarin de ksten bij u in rekening wrden gebracht nader wrden tegelicht. De ksten die vr u zijn verbnden aan het prduct wrden vr het afsluiten bekend gemaakt, vereenkmstig de WFT en het Besluit Gedragstezicht financiële ndernemingen (BGf) dat daaruit is vrtgekmen. 4

5 Klachten? Wanneer u een klacht heeft met betrekking tt nze dienstverlening, hren wij dat graag z spedig mgelijk, bij vrkeur schriftelijk, van u. De directie behandelt alle klachten zrgvuldig vlgens nze klachtenprcedure. Mchten wij gezamenlijk niet tt een bevredigende plssing kmen, dan kunt u zich wenden tt de Burgerlijke Rechter f uw klacht neerleggen bij de nderstaande nafhankelijke instantie: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KIFID Pstbus AG Den Haag Tel.: Fax: Beëindiging relatie U hebt het recht m p elk mment de relatie met ns te beëindigen. U kunt uw verzekeraar vragen de lpende verzekeringen nder te brengen bij de adviseur van uw keuze. Ok wij kunnen het initiatief nemen m de relatie met u te beëindigen. Dit neemt niet weg dat bestaande verzekeringscntracten in stand blijven. De zrgplicht met betrekking tt uw verzekering ligt bij ns als intermediair ttdat een andere intermediair deze zrgplicht verneemt. 5

6 Bijlagen Dienstenwijzer In deze bijlage wrden nze werkzaamheden met betrekking tt schadeverzekeringen, levensverzekeringen en financiële planning nader gespecificeerd, zdat u een indruk krijgt van nze dienstverlening. Telichting cmplex prduct : Onder cmplexe prducten wrden de vlgende prducten verstaan. Spaarverzekeringen Overlijdensrisicverzekeringen, vr zver in relatie tt hyptheek f pensien Levensverzekeringen Pensien- en lijfrenteverzekeringen Arbeidsngeschiktheidsverzekeringen Cnsumptief krediet Hyptheken Uitvaartverzekeringen (kapitaal en/f in natura) Vr deze prducten geldt een prvisieverbd, met uitzndering vr cnsumptief krediet. De wetgever schrijft vr dat de advies- en distributieksten transparant bij de kper van het prduct in rekening meten wrden gebracht. Schadeverzekeringen Indien u ns inschakelt en als het relevant en wenselijk is, kunt u van ns de vlgende dienstverlening verwachten: Een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risic s u zu meten verzekeren en welke risic s u wellicht vr eigen rekening kunt nemen. Het helpen met het tijdig pzeggen van bestaande verzekeringen die ergens anders lpen. Tips en adviezen zdat u de kans p schade dr bijvrbeeld brand f diefstal kunt verminderen en daarmee nndige premielasten kunt vrkmen. Samen met u letten wij erp dat u zich niet te veel, maar k niet te weinig, verzekert. Wanneer u dat p prijs stelt, lpen we de verschillen in vrwaarden dr tussen gelijksrtige, cncurrerende verzekeringsprducten. Wij adviseren u bij de keuze van vrwaarden zdat deze het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en mstandigheden. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. Cntrle f de aanvraag van een verzekering crrect en vlledig is ingevuld. In een later stadium cntrleren wij k f de plis die u van de verzekeraar ntvangt crrect is. Wanneer ndzakelijk en gewenst, besteden wij aandacht aan een vrlpige dekking. Niet in alle gevallen zijn verzekeraars bereid een vrlpige dekking te verlenen. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperide met u wat vr u de meest wenselijke keuze is: de verzekering vrtzetten, aanpassen f bij een andere verzekeraar nderbrengen. Wij cntrleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen. Mcht u schade ndervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvrbeeld in het cntact met de verzekeraar. Als er sprake is van verlijden f blijvende invaliditeit, dan zullen wij begeleiding bieden bij het treffen van maatregelen die ndzakelijk zijn m de verzekeraar in staat te stellen de uitkering te verrichten waarp u f uw erfgenamen recht hebben, p grnd van de afgeslten verzekering. 6

7 Levensverzekeringen en verige financiële diensten Mcht u ns p het gebied van levensverzekeringen en pensienen inschakelen dan kunt u van ns (wanneer u dat wenst en vr zver dat relevant vr u is) de vlgende dienstverlening verwachten: Wanneer de datum bekend is waarp de levensverzekering tt uitkering kmt, bespreken wij met u p welke wijze de uitkering het best kan geschieden. Wanneer u dit wenst, bekijken we samen de mgelijkheden die de uitkering u biedt. Cntrle f de hgte van de uitkering crrect is, gelet p de plisvrwaarden zals die vr u gelden. Als er, dr verlijden van de verzekerde, recht ntstaat p een uitkering zullen wij namens u maatregelen treffen die ndzakelijk zijn m de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u f uw erfgenamen te verrichten. Inventarisatie van uw gezinssamenstelling waarbij we nderzeken welke vrzieningen u al heeft. Onderzek van welke risic s u kunt verzekeren en welke risic s u zelf kunt f wilt dragen. In nze adviezen huden wij rekening met de fiscale mgelijkheden zals die vr uw situatie gelden. Wij geven u infrmatie ver de verschillen in prducten en vrwaarden. Hierbij geven wij u k infrmatie ver de ksten en het te verwachten rendement in relatie tt het risic dat u mgelijk lpt. Het terzijde staan bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. Cntrle f de aanvraag van een verzekering crrect en vlledig is ingevuld. In een later stadium cntrleren wij f de plis die u van de verzekeraar ntvangt crrect is. Indien ndzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzrgen van de medische keuring. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij vr zver ndzakelijk en gewenst aandacht aan een vrlpige dekking. Niet in alle gevallen zijn verzekeraars bereid een vrlpige dekking te verlenen. Wanneer zich in de sciale f fiscale wetgeving relevante veranderingen vrden, infrmeren wij (vr zver praktisch haalbaar) u ver deze wijzigingen. Indien u daar prijs p stelt gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn vr uw individuele situatie. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarp beleggingspremies wrden belegd, begeleiden wij de cmmunicatie hierver met de betreffende financiële instelling. Reigerdael adviseert niet p het gebied van de te kiezen beleggingsvrmen. Een levensverzekering sluit u vr een langere peride. Dr verandering van mstandigheden kan het vrkmen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In z n situatie geven wij u (indien gewenst) inzicht in de fiscale en financiële cnsequenties van deze vrtijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mgelijkheden van bijvrbeeld afkp f het premievrij maken van de levensverzekering. Wij helpen u graag bij het regelen van waardeverdracht van het pgebuwde pensien bij echtscheiding f verandering van baan. Pensienadvies in het kader van de Pensienwet maakt geen deel uit van nze dienstverlening. Onze bereikbaarheid Wij vinden het belangrijk m ged bereikbaar te zijn vr nze relaties. Daarm maken wij in al nze crrespndentie p een heldere manier bekend waar en he wij bereikbaar zijn. U kunt p de aangegeven manier cntact met ns pnemen. U kunt ns ver het algemeen tijdens kantruren telefnisch bereiken. 7

8 Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett SB Emmen T +31(0) F +31(0) Dienstverleningdcument Reigerdael Dit dcument Een Dienstverleningdcument geeft een beschrijving van de diensten die wij vr u als cnsument kunnen verrichten. Het geeft bvendien infrmatie ver de manier waarp wij wrden belnd en k ver de hgte van nze belning. Het verstrekken van dit dcument is wettelijk verplicht vr alle aanbieders en bemiddelaars die zich richten p cnsumenten die zgeheten cmplexe prducten f hypthecaire kredieten willen aanschaffen f daarver advies willen hebben. Dit betreft een grt aantal financiële prducten die in de wet zijn terug te vinden, zals levensverzekeringen en hyptheken. Dit dcument is bedeld m u z vreg mgelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de diensten en vrmen van belning. Vr andere financiële prducten is dit dcument niet wettelijk verplicht. Wij hebben echter ervr gekzen m dit dcument vr alle prducten te gebruiken, dus k waarvr dat niet wettelijk verplicht is en wrdt u aangebden in cmbinatie met nze Dienstenwijzer. Daarnaast zijn afznderlijke Dienstverleningsdcumenten p nze website te vinden, waarmee u een vergelijkbaar verzicht van nze werkzaamheden en ksten in handen heeft. Onze dienstverlening Onze dienstverlening is nderverdeeld in vier nderdelen (riënteren, adviseren, bemiddelen, aanpassen), die p elkaar aansluiten maar in principe ls van elkaar staan. U beslist zelf van welke nderdelen u gebruik wilt maken. U bent p geen enkele wijze aan dit dcument gebnden. Wel vragen wij u m dit dcument vr ntvangst te ndertekenen f via de mail de ntvangst ervan te bevestigen. Als u besluit m van nze diensten gebruik te maken vinden wij het belangrijk m de afspraken ver diensten en belning vlledig en duidelijk schriftelijk vast te leggen. Dat den wij vrdat wij beginnen met de diensten die u hebt gekzen. Oriënteren Het eerste uur is bedeld m geheel vrijblijvend te kijken waarvr u ns heeft benaderd en wat wij vr u kunnen betekenen. U krijgt tijdens het eerste uur van ns algemene infrmatie, waarnder in ieder geval dit dcument. Na aflp kunt u beslissen f en he u verder gebruik wilt maken van nze diensten. Adviseren Na de riëntatie gaan wij een grndig nderzek uitveren waarbij wij ingaan p uw financiële psitie, uw wensen en delen, uw kennis en ervaring p financieel gebied en uiteraard k uw risicbereidheid. Aan de hand daarvan stellen wij een klantprfiel p, als basis vr een gedegen en passend advies. Dit advies ntvangt u in schriftelijke vrm. Bvendien willen wij dit graag uitgebreid met u bespreken en telichten. 1

9 Bemiddelen Wij hebben uitstekende cntacten met een grt aantal aanbieders van financiële prducten. Als u bij die aanbieders een prduct wilt aanschaffen kunnen wij dat geheel vr u verzrgen. Vr bemiddeling is een gedegen en passend advies altijd uitgangspunt. Het is immers belangrijk dat u een prduct aanschaft dat bij uw situatie past. In de meeste gevallen zullen wij het advies hebben pgesteld. Het is k mgelijk dat wij bemiddelen p basis van een advies dat een andere adviseur heeft pgesteld. Aanpassen Wij kunnen u k van dienst zijn nadat u een prduct hebt aangeschaft. Dat kan bijvrbeeld gaan ver adviseren en bemiddelen ver (eventuele) aanpassing van het prduct vanwege gewijzigde mstandigheden (echtscheiding, verhuizing, wijzigen van geldlening etc.). Onze belning Bij ns kunt u kiezen uit verschillende vrmen van directe belning f belning dr prvisie. Hiernder leggen wij uit wat die vrmen inhuden. Directe belning uurtarief U betaalt ns een uurtarief. Vr adviseren en de bijbehrende werkzaamheden van een gemiddelde hyptheek zullen wij in de meeste gevallen 6 uur ndig hebben, maar dat kan zwel minder als meer zijn. Vr adviseren en bemiddelen bij hyptheek, dr de gecertificeerde adviseur, kunt u uitgaan van ngeveer 15 uur; k dit aantal uren kan wisselen. Vr het aanpassen gelden dezelfde tarieven als vr adviseren. Bij deze variant is dus vraf wel een inschatting van de ksten mgelijk, maar zijn de precieze ksten pas achteraf bekend en kunnen die zwel lager als hger zijn dan de inschatting. Directe belning vast bedrag Als u liever vraf precies wilt weten wat u met betalen dan kunt vr deze variant kiezen. Aan de hand van het uurtarief wrdt dan een vrstel gedaan p basis van de tijd die naar verwachting vr afhandeling ndig is. Vr de meer infrmatie verwijzen wij naar de afznderlijk pgestelde dienstverleningsdcumenten p nze website, vr Hyptheekaanvraag, Risic s afdekken f Vermgenspbuw. Belning dr prvisie Bij prvisie ntvangen wij een belning van de aanbieder alleen als u daadwerkelijk een prduct aanschaft bij de aanbieder van dat prduct. De prvisie wrdt meestal verrekend in de prijs van het prduct. Als u geen prduct aanschaft heft u dus niets te betalen. Vr smmige prducten geldt een prvisieverbd. In dat geval krijgt u te maken met een declaratie vr rechtstreekse belning. 2

10 Als u ns inschakelt m te bemiddelen zullen wij u vrdat u een prduct aanschaft tijdig infrmeren ver het exacte bedrag dat dr u wrdt betaald, c.q. in de kstprijs van het prduct is pgenmen. Onze gegevens Reigerdael Advies Bislett SB Emmen vergunningnummer AFM: Wij danken u hartelijk vr uw vertruwen en zijn u graag van dienst. Reigerdael Advies 3

11 Vr ntvangst Dienstverleningdcument versie V2015 Datum: Naam klant: Handtekening

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V.

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Duidelijkheid over de dienstverlening ASV Automobielbedrijven B.V. vindt het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden.

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Handelsnaam : Hypotheek Advies Brabant Statutaire naam : Adres : Hoogstraat 27 Postcode, woonplaats : 5462 CW Veghel Website : www.hypotheekadviesbrabant.nl Telefoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V.

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Handelsnaam : A&A Assurantie en Advies Statutaire naam : A&A Assurantie en Advies B.V. Adres : Postbus 4820 Postcode, woonplaats : 4820 BA Breda Inschrijving

Nadere informatie

A. Inleiding. Versie 1.2008 2.

A. Inleiding. Versie 1.2008 2. Dienstenwijzer A. Inleiding Op advisering en bemiddeling in financiële diensten is de W et op het financieeltoezicht van toepassing. Eén van de vereisten uit deze wet is dat wij u uitgebreid informeren

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF M.J.A. Mulder Assurantiën VOF De Raai 3 6916 DJ Tolkamer ADVIESWIJZER A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP ADVIESWIJZER ACTUA GROEP De Actua Groep omvat de volgende bedrijven: Actua Holding B.V. Actua Assurantiën B.V. Actua Assuradeuren B.V. Actua International B.V. Bezoekadres : Rivium Brienenoord Businesscenter

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Verzekeringskantoor Peer Zilverschoon 14 6922 GV DUIVEN Tel: 0316-262757 E-mail: miranda.peer@finergo.nl Website: www.peer-duiven.nl KvK: 09058989 A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

A. Inleiding. Geachte cliënt,

A. Inleiding. Geachte cliënt, D i e n s t e n w i j z e r V e r z e k e r i n g e n Gro testraat 2 3 7 0 8 1 C A Gendring en T el. ( 0 3 1 5 ) 6 3 0 1 5 3 F ax. ( 0 3 1 5 ) 6 3 2 1 3 6 inf o @ h eineng ielink. nl www. h eineng ielink.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R.

D I E N S T E N W I J Z E R. 1 D I E N S T E N W I J Z E R. Jacobs Assurantiën Mgr. Van Gilsstraat 4 6461 VG Kerkrade Postadres: Postbus 118 6460 AC Kerkrade Tel. nr. 045-5453121 Fax nr. 045-5464900 E-mail jacobs@deraadsheeren.nl

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV Adres: Martinus Houttuynhof 17 2341 PP Oegstgeest Telefoon: (071)5013351 (06)50288416 Fax: (071)5013352 E-mail: info@ratkai.nl 1 INLEIDING Geachte cliënt, 1.1 De verzekeringstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie