Dienstenwijzer Reigerdael

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer Reigerdael"

Transcriptie

1 Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett SB Emmen T +31(0) F +31(0) Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht te verschaffen ver de dienstverlening die wrdt aangebden. Deze dienstenwijzer is van tepassing p de dienstverlening van Reigerdael b.v. inclusief alle bedrijfsnderdelen en dchterndernemingen. Financiële dienstverlening De Dienstenwijzer richt zich vral p nze advisering met betrekking tt; Verzekeringen, Hyptheken en Overige financiële diensten De Dienstenwijzer vldet aan het bepaalde in de Wet p het financieel tezicht (WFT). Onze financiële dienstverlening Algemeen Wij kunnen u nder meer adviseren p het gebied van: Schade-, en levensverzekeringen. Te denken valt hierbij aan ziektekstenverzekeringen, arbeidsngeschiktheidsverzekeringen, reisverzekeringen, autverzekeringen, brandverzekeringen, lijfrente, kpsmplissen, studieverzekeringen f beleggings- f spaarverzekeringen. Hyptheken. In verleg met u zrgen wij ervr dat de financiering vr de aankp, buw f verbuwing van uw wning ged aansluit bij uw persnlijke situatie en uw financiële mgelijkheden. Zndig wrdt uw (hypthecaire) geldlening gecmbineerd met een vr u geschikte beleggings-, levens-, verlijdensrisic en/f spaarverzekering. Overige financiële diensten. Te denken valt hierbij aan sparen, lenen (cnsumptief krediet). Om ns werk te kunnen verrichten, beschikken wij ver uw gegevens. Cnfrm de Wet bescherming persnsgegevens kunt u erp rekenen dat wij hier zrgvuldig mee mgaan. Als bijlage bij deze Dienstenwijzer specificeren wij nze activiteiten met betrekking tt schadeverzekeringen en levensverzekeringen nader, zdat u een indruk krijgt van nze dienstverlening. Wie zijn wij? Rechtsvrganger Leliebrgh v..f. is pgericht p 1 juni De dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling p het gebied van verzekeringen, hyptheken en verige financiële diensten. In december 2006 is een begin gemaakt met mzetting van de v..f. naar een beslten venntschap nder de naam Reigerdael b.v. Reigerdael is nafhankelijk. Dat betekent dat er geen financiële f rganisatrische banden met verzekeraars f andere financiële instellingen zijn die de vrijheid van advies kunnen beïnvleden. Vr het verlenen van financiële diensten als bedeld in de Wet p het financieel tezicht (Wft) beschikken wij ver de vereiste vergunning. Het nummer van nze vergunning is en staat p naam van Reigerdael b.v. Deze vergunning strekt zich uit ver al nze activiteiten p het gebied van de financiële dienstverlening. 1

2 Reigerdael is ingeschreven met de vlgende handelsnamen. Reigerdael Hlding b.v. (KvK ) Reigerdael b.v. (KvK ) Reigerdael Advies Reigerdael Assurantiën Reigerdael Hyptheken Reigerdael.nl Reigerdael Schadeverzekeringen Reigerdaelschadeverzekeringen.nl Leliebrgh Uitvaartverzekeringen Leliebrghuitvaartverzekeringen.nl Leliebrgh.nl Plisdmein Plisdmein.nl Mijnplisdmein.nl Kpsmdmein Kpsmdmein.nl De vergunning in het kader van de Wft strekt zich uit tt het adviseren en bemiddelen met betrekking tt de vlgende prducten: Levensverzekeringen; Schadeverzekeringen; Hypthecair krediet; Bank- en spaarrekeningen Wat verwachten wij van u? Het is vanzelfsprekend dat u hge eisen stelt aan nze dienstverlening. Om u ged van dienst te kunnen zijn, verwachten wij k een aantal zaken van u: Het is belangrijk dat u de juiste en vlledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mcht in geval van schade achteraf blijken dat u njuiste f nvlledige infrmatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat p grnd van de plisvrwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet f niet vlledig te vergeden. Hebt u k elders verzekeringen lpen, dan is het van belang dat wij daarmee p de hgte zijn. Deze infrmatie is namelijk ndig m te bepalen f de verzekeringen ged aansluiten p uw behefte, znder dat sprake is van dubbele verzekering f nderverzekering. Bij bepaalde prducten (zgenaamde impactvlle f risicvlle prducten) zullen wij uw situatie schriftelijk vastleggen en een zgenaamd Klantprfiel pstellen. Nadat wij dit met u hebben ingevuld, zal zwel nze adviseur als u dit frmulier dienen te ndertekenen. Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een rigineel identiteitsbewijs vast te stellen. U mag dus verwachten dat uw adviseur hier naar vraagt. Ter vrkming dat belangrijke risic s nverzekerd blijven, verwachten wij van u dat u wijzigingen in de persnlijke situatie f aanpassingen met betrekking tt verzekerde zaken, z spedig mgelijk aan ns drgeeft. Onder wijziging van een persnlijke situatie vallen nder meer de vlgende nderwerpen: Gebrte, samenwnen, huwelijk, scheiding, verlijden, wijziging van bestemming van uw wning, wijziging van berep, relevante verandering van inkmen, aanschaf van kstbare zaken, aan- en verbuw van uw wning, verhuizing en beëindiging van f wijziging in elders lpende verzekeringen. Wij nderhuden alle cntacten met de verzekeraar, tenzij het anders is geregeld zals bij ziektekstenverzekeringen. In het geval u zelf in cntact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan p de hgte. Wij wrden dan graag dr u p de hgte gehuden van eventuele rechtstreekse cmmunicatie met de verzekeraar, zdat wij u adequaat kunnen begeleiden. De eventuele schade bij ziektekstenverzekeringen wrdt meestal direct afgehandeld. De plis wrdt rechtstreeks aan u verznden. Wij ntvangen achteraf alleen een kpie van de plis. 2

3 Onze relatie met verzekeraars Onze nafhankelijkheid geeft u de zekerheid dat wij nze diensten adviesvrij aan u ter beschikking stellen. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle prducten van alle verzekeraars en geldverstrekkers kunnen adviseren. Wij kunnen in nze advisering dus de prducten van meerdere verzekeraars en geldverstrekkers betrekken. Wij hebben geen cntractuele verplichtingen m uitsluitend vr bepaalde verzekeraars f geldverstrekkers te bemiddelen. Dr een actief inkpbeleid is het mgelijk dat wij speciale afspraken met een aantal verzekeraars en geldverstrekkers kunnen maken. Dr deze afspraken zijn wij in staat u, zwel inhudelijk als qua tarifering, gede en aantrekkelijke aanbiedingen te den. In beginsel zullen wij dan k de aanbiedingen van deze partijen vr u vergelijken. Ok is het mgelijk dat wij dr samenwerking met gevlmachtigden van één f meerdere verzekeraars prducten kunnen aanbieden die zich dr prijs, kwaliteit f andere kenmerken (bijvrbeeld gemak) nderscheiden in de markt. Deze speciaal ntwikkelde prducten kunnen daarm een vraanstaande plaats innemen in ns uiteindelijke advies. De partijen waarmee wrdt samengewerkt wrden peridiek geëvalueerd. Veranderende mstandigheden kunnen aanleiding zijn m de samenwerking tussentijds aan te passen. Van een eventuele wijziging stellen wij nze relaties p de hgte. Prblemen met premiebetaling Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet p tijd betaalt, kan de verzekeraar in bepaalde mstandigheden bij schade weigeren deze te vergeden. Ok kan dan alsng de verschuldigde premie gerechtelijk wrden geïncasseerd. De hieraan verbnden ksten kunnen aan u in rekening wrden gebracht. Bij mtrrijtuigen kan achterstand in premiebetaling betekenen dat de verzekering wrdt pgeschrt en dat daarvan melding wrdt gedaan bij de RDW. Het ntbreken van een geldige verzekering kan vr de RDW aanleiding zijn u een bete p te leggen. Als u verwacht niet p tijd te kunnen betalen, infrmeert u ns dan tijdig, zdat we naar een plssing kunnen zeken. Indien u p grnd van de verzekeringsvrwaarden recht heeft p gehele f gedeeltelijke terugbetaling van premie zullen wij namens u de cntacten met de verzekeraar nderhuden. 3

4 De premie Premiebetalingen kunnen p verschillende manieren plaatsvinden. Bij elke plis wrdt aangegeven welke incassmethde gevlgd zal wrden. Algemene afspraken rndm premiebetaling Premiebetaling f premieafschrijving gebeurt p een vast mment dat vraf aan u is bekendgemaakt; Premies wrden in principe per jaar betaald. In verleg met ns kunt u ervr kiezen premies per half jaar, kwartaal f maandelijks te betalen. Als er ksten zijn gemeid met de peridieke premiebetaling, dan wrdt u daarver vraf ingelicht; Als uw premie belegd wrdt in aandelen, vermeldt de verzekeringsmaatschappij altijd tegen welke kers dat gebeurt. De verzekeringsmaatschappij f wij stellen u hiervan p de hgte. Incass dr ns Alleen in uitznderlijke gevallen zullen wij een rl spelen bij de premie-incass. In beginsel wrden de premies dr de verzekeraars rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Onze kwaliteit Wij vlden aan de eisen die de Wet financieel tezicht stelt. Wij beschikken k ver de bendigde vergunningen van de Autriteit Financiële Markten. Deze vergunningen zijn wettelijk verplicht m te kunnen bemiddelen bij verzekeringen, hyptheken en het verlenen van verige financiële diensten. Onderdelen van Reigerdael f medewerkers en/f vertegenwrdigers van ns zijn aangeslten bij: Stichting Erkenning Hyptheekadviseurs NVHP, Nederlandse Vereniging van Hypthecair Planners Dit betekent dat sprake is van aansluiting bij één f meer rganisaties die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnrm eisen. Deze nrm geldt zwel vr het advies, de wijze van advisering en de wijze waarp de vakkennis van medewerkers p peil wrdt gehuden. Om up-t-date te blijven, vlgen nze adviseurs permanent educatie. Bvendien zijn wij in het bezit van een adequate berepsaansprakelijkheidsverzekering. He wrden wij belnd? Belning p basis van prvisie Na de dr ns versterkte dienstverlening ntvangen wij van (de) verzekeraar(s) waar uw verzekering is geslten f de financiële instelling waar uw lening f spaargeld is ndergebracht een kstenvergeding die nderdeel vrmt van de premie f rente die bij u in rekening wrdt gebracht. Wij infrmeren u vraf als er extra diensten aan u wrden geleverd waarvr u rechtstreeks ksten in rekening krijgt gebracht. Belning p basis van declaratie Smmige van nze diensten berekenen wij u p basis van uurtarieven die wij vraf met u verleggen. Vrdat wij aan een pdracht beginnen, maken we (als u dit wenst) een schatting van zwel de inhud van de dienstverlening als de ksten die hiermee gemeid zijn. Op het mment dat meerwerk ntstaat, stellen wij u p de hgte van de financiële cnsequenties. Bij smmige pdrachten vragen wij een vrscht p de ng te maken ksten. Wij specificeren nze nta s per pdracht en het aantal uren dat daarmee gemeid is. We kunnen k werken met van tevren vereengekmen vaste prijzen. Het kan vrkmen dat, afhankelijk van de aard van deze dienstverlening, BTW f assurantiebelasting met wrden geheven ver nze tarieven. Dienstverlening dcument Vr cmplexe prducten maakt Reigerdael gebruik van een dienstverlening dcument, waar de wijze waarin de ksten bij u in rekening wrden gebracht nader wrden tegelicht. De ksten die vr u zijn verbnden aan het prduct wrden vr het afsluiten bekend gemaakt, vereenkmstig de WFT en het Besluit Gedragstezicht financiële ndernemingen (BGf) dat daaruit is vrtgekmen. 4

5 Klachten? Wanneer u een klacht heeft met betrekking tt nze dienstverlening, hren wij dat graag z spedig mgelijk, bij vrkeur schriftelijk, van u. De directie behandelt alle klachten zrgvuldig vlgens nze klachtenprcedure. Mchten wij gezamenlijk niet tt een bevredigende plssing kmen, dan kunt u zich wenden tt de Burgerlijke Rechter f uw klacht neerleggen bij de nderstaande nafhankelijke instantie: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KIFID Pstbus AG Den Haag Tel.: Fax: Beëindiging relatie U hebt het recht m p elk mment de relatie met ns te beëindigen. U kunt uw verzekeraar vragen de lpende verzekeringen nder te brengen bij de adviseur van uw keuze. Ok wij kunnen het initiatief nemen m de relatie met u te beëindigen. Dit neemt niet weg dat bestaande verzekeringscntracten in stand blijven. De zrgplicht met betrekking tt uw verzekering ligt bij ns als intermediair ttdat een andere intermediair deze zrgplicht verneemt. 5

6 Bijlagen Dienstenwijzer In deze bijlage wrden nze werkzaamheden met betrekking tt schadeverzekeringen, levensverzekeringen en financiële planning nader gespecificeerd, zdat u een indruk krijgt van nze dienstverlening. Telichting cmplex prduct : Onder cmplexe prducten wrden de vlgende prducten verstaan. Spaarverzekeringen Overlijdensrisicverzekeringen, vr zver in relatie tt hyptheek f pensien Levensverzekeringen Pensien- en lijfrenteverzekeringen Arbeidsngeschiktheidsverzekeringen Cnsumptief krediet Hyptheken Uitvaartverzekeringen (kapitaal en/f in natura) Vr deze prducten geldt een prvisieverbd, met uitzndering vr cnsumptief krediet. De wetgever schrijft vr dat de advies- en distributieksten transparant bij de kper van het prduct in rekening meten wrden gebracht. Schadeverzekeringen Indien u ns inschakelt en als het relevant en wenselijk is, kunt u van ns de vlgende dienstverlening verwachten: Een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risic s u zu meten verzekeren en welke risic s u wellicht vr eigen rekening kunt nemen. Het helpen met het tijdig pzeggen van bestaande verzekeringen die ergens anders lpen. Tips en adviezen zdat u de kans p schade dr bijvrbeeld brand f diefstal kunt verminderen en daarmee nndige premielasten kunt vrkmen. Samen met u letten wij erp dat u zich niet te veel, maar k niet te weinig, verzekert. Wanneer u dat p prijs stelt, lpen we de verschillen in vrwaarden dr tussen gelijksrtige, cncurrerende verzekeringsprducten. Wij adviseren u bij de keuze van vrwaarden zdat deze het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en mstandigheden. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. Cntrle f de aanvraag van een verzekering crrect en vlledig is ingevuld. In een later stadium cntrleren wij k f de plis die u van de verzekeraar ntvangt crrect is. Wanneer ndzakelijk en gewenst, besteden wij aandacht aan een vrlpige dekking. Niet in alle gevallen zijn verzekeraars bereid een vrlpige dekking te verlenen. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperide met u wat vr u de meest wenselijke keuze is: de verzekering vrtzetten, aanpassen f bij een andere verzekeraar nderbrengen. Wij cntrleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen. Mcht u schade ndervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvrbeeld in het cntact met de verzekeraar. Als er sprake is van verlijden f blijvende invaliditeit, dan zullen wij begeleiding bieden bij het treffen van maatregelen die ndzakelijk zijn m de verzekeraar in staat te stellen de uitkering te verrichten waarp u f uw erfgenamen recht hebben, p grnd van de afgeslten verzekering. 6

7 Levensverzekeringen en verige financiële diensten Mcht u ns p het gebied van levensverzekeringen en pensienen inschakelen dan kunt u van ns (wanneer u dat wenst en vr zver dat relevant vr u is) de vlgende dienstverlening verwachten: Wanneer de datum bekend is waarp de levensverzekering tt uitkering kmt, bespreken wij met u p welke wijze de uitkering het best kan geschieden. Wanneer u dit wenst, bekijken we samen de mgelijkheden die de uitkering u biedt. Cntrle f de hgte van de uitkering crrect is, gelet p de plisvrwaarden zals die vr u gelden. Als er, dr verlijden van de verzekerde, recht ntstaat p een uitkering zullen wij namens u maatregelen treffen die ndzakelijk zijn m de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u f uw erfgenamen te verrichten. Inventarisatie van uw gezinssamenstelling waarbij we nderzeken welke vrzieningen u al heeft. Onderzek van welke risic s u kunt verzekeren en welke risic s u zelf kunt f wilt dragen. In nze adviezen huden wij rekening met de fiscale mgelijkheden zals die vr uw situatie gelden. Wij geven u infrmatie ver de verschillen in prducten en vrwaarden. Hierbij geven wij u k infrmatie ver de ksten en het te verwachten rendement in relatie tt het risic dat u mgelijk lpt. Het terzijde staan bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. Cntrle f de aanvraag van een verzekering crrect en vlledig is ingevuld. In een later stadium cntrleren wij f de plis die u van de verzekeraar ntvangt crrect is. Indien ndzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzrgen van de medische keuring. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij vr zver ndzakelijk en gewenst aandacht aan een vrlpige dekking. Niet in alle gevallen zijn verzekeraars bereid een vrlpige dekking te verlenen. Wanneer zich in de sciale f fiscale wetgeving relevante veranderingen vrden, infrmeren wij (vr zver praktisch haalbaar) u ver deze wijzigingen. Indien u daar prijs p stelt gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn vr uw individuele situatie. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarp beleggingspremies wrden belegd, begeleiden wij de cmmunicatie hierver met de betreffende financiële instelling. Reigerdael adviseert niet p het gebied van de te kiezen beleggingsvrmen. Een levensverzekering sluit u vr een langere peride. Dr verandering van mstandigheden kan het vrkmen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In z n situatie geven wij u (indien gewenst) inzicht in de fiscale en financiële cnsequenties van deze vrtijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mgelijkheden van bijvrbeeld afkp f het premievrij maken van de levensverzekering. Wij helpen u graag bij het regelen van waardeverdracht van het pgebuwde pensien bij echtscheiding f verandering van baan. Pensienadvies in het kader van de Pensienwet maakt geen deel uit van nze dienstverlening. Onze bereikbaarheid Wij vinden het belangrijk m ged bereikbaar te zijn vr nze relaties. Daarm maken wij in al nze crrespndentie p een heldere manier bekend waar en he wij bereikbaar zijn. U kunt p de aangegeven manier cntact met ns pnemen. U kunt ns ver het algemeen tijdens kantruren telefnisch bereiken. 7

8 Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett SB Emmen T +31(0) F +31(0) Dienstverleningdcument Reigerdael Dit dcument Een Dienstverleningdcument geeft een beschrijving van de diensten die wij vr u als cnsument kunnen verrichten. Het geeft bvendien infrmatie ver de manier waarp wij wrden belnd en k ver de hgte van nze belning. Het verstrekken van dit dcument is wettelijk verplicht vr alle aanbieders en bemiddelaars die zich richten p cnsumenten die zgeheten cmplexe prducten f hypthecaire kredieten willen aanschaffen f daarver advies willen hebben. Dit betreft een grt aantal financiële prducten die in de wet zijn terug te vinden, zals levensverzekeringen en hyptheken. Dit dcument is bedeld m u z vreg mgelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de diensten en vrmen van belning. Vr andere financiële prducten is dit dcument niet wettelijk verplicht. Wij hebben echter ervr gekzen m dit dcument vr alle prducten te gebruiken, dus k waarvr dat niet wettelijk verplicht is en wrdt u aangebden in cmbinatie met nze Dienstenwijzer. Daarnaast zijn afznderlijke Dienstverleningsdcumenten p nze website te vinden, waarmee u een vergelijkbaar verzicht van nze werkzaamheden en ksten in handen heeft. Onze dienstverlening Onze dienstverlening is nderverdeeld in vier nderdelen (riënteren, adviseren, bemiddelen, aanpassen), die p elkaar aansluiten maar in principe ls van elkaar staan. U beslist zelf van welke nderdelen u gebruik wilt maken. U bent p geen enkele wijze aan dit dcument gebnden. Wel vragen wij u m dit dcument vr ntvangst te ndertekenen f via de mail de ntvangst ervan te bevestigen. Als u besluit m van nze diensten gebruik te maken vinden wij het belangrijk m de afspraken ver diensten en belning vlledig en duidelijk schriftelijk vast te leggen. Dat den wij vrdat wij beginnen met de diensten die u hebt gekzen. Oriënteren Het eerste uur is bedeld m geheel vrijblijvend te kijken waarvr u ns heeft benaderd en wat wij vr u kunnen betekenen. U krijgt tijdens het eerste uur van ns algemene infrmatie, waarnder in ieder geval dit dcument. Na aflp kunt u beslissen f en he u verder gebruik wilt maken van nze diensten. Adviseren Na de riëntatie gaan wij een grndig nderzek uitveren waarbij wij ingaan p uw financiële psitie, uw wensen en delen, uw kennis en ervaring p financieel gebied en uiteraard k uw risicbereidheid. Aan de hand daarvan stellen wij een klantprfiel p, als basis vr een gedegen en passend advies. Dit advies ntvangt u in schriftelijke vrm. Bvendien willen wij dit graag uitgebreid met u bespreken en telichten. 1

9 Bemiddelen Wij hebben uitstekende cntacten met een grt aantal aanbieders van financiële prducten. Als u bij die aanbieders een prduct wilt aanschaffen kunnen wij dat geheel vr u verzrgen. Vr bemiddeling is een gedegen en passend advies altijd uitgangspunt. Het is immers belangrijk dat u een prduct aanschaft dat bij uw situatie past. In de meeste gevallen zullen wij het advies hebben pgesteld. Het is k mgelijk dat wij bemiddelen p basis van een advies dat een andere adviseur heeft pgesteld. Aanpassen Wij kunnen u k van dienst zijn nadat u een prduct hebt aangeschaft. Dat kan bijvrbeeld gaan ver adviseren en bemiddelen ver (eventuele) aanpassing van het prduct vanwege gewijzigde mstandigheden (echtscheiding, verhuizing, wijzigen van geldlening etc.). Onze belning Bij ns kunt u kiezen uit verschillende vrmen van directe belning f belning dr prvisie. Hiernder leggen wij uit wat die vrmen inhuden. Directe belning uurtarief U betaalt ns een uurtarief. Vr adviseren en de bijbehrende werkzaamheden van een gemiddelde hyptheek zullen wij in de meeste gevallen 6 uur ndig hebben, maar dat kan zwel minder als meer zijn. Vr adviseren en bemiddelen bij hyptheek, dr de gecertificeerde adviseur, kunt u uitgaan van ngeveer 15 uur; k dit aantal uren kan wisselen. Vr het aanpassen gelden dezelfde tarieven als vr adviseren. Bij deze variant is dus vraf wel een inschatting van de ksten mgelijk, maar zijn de precieze ksten pas achteraf bekend en kunnen die zwel lager als hger zijn dan de inschatting. Directe belning vast bedrag Als u liever vraf precies wilt weten wat u met betalen dan kunt vr deze variant kiezen. Aan de hand van het uurtarief wrdt dan een vrstel gedaan p basis van de tijd die naar verwachting vr afhandeling ndig is. Vr de meer infrmatie verwijzen wij naar de afznderlijk pgestelde dienstverleningsdcumenten p nze website, vr Hyptheekaanvraag, Risic s afdekken f Vermgenspbuw. Belning dr prvisie Bij prvisie ntvangen wij een belning van de aanbieder alleen als u daadwerkelijk een prduct aanschaft bij de aanbieder van dat prduct. De prvisie wrdt meestal verrekend in de prijs van het prduct. Als u geen prduct aanschaft heft u dus niets te betalen. Vr smmige prducten geldt een prvisieverbd. In dat geval krijgt u te maken met een declaratie vr rechtstreekse belning. 2

10 Als u ns inschakelt m te bemiddelen zullen wij u vrdat u een prduct aanschaft tijdig infrmeren ver het exacte bedrag dat dr u wrdt betaald, c.q. in de kstprijs van het prduct is pgenmen. Onze gegevens Reigerdael Advies Bislett SB Emmen vergunningnummer AFM: Wij danken u hartelijk vr uw vertruwen en zijn u graag van dienst. Reigerdael Advies 3

11 Vr ntvangst Dienstverleningdcument versie V2015 Datum: Naam klant: Handtekening

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Krachtens wettelijke bepalingen zijn wij verplicht m vrafgaand aan de ttstandkming van een (financiële) vereenkmst/pdracht tt dienstverlening dit dcument aan u te verstrekken.

Nadere informatie

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze Elvani dienstenwijzer opgesteld. Deze

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V.

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Duidelijkheid over de dienstverlening ASV Automobielbedrijven B.V. vindt het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden.

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Dienstenwijzer Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Hokke Vogelaar & Den Haan Maseratilaan 6 3261 NA Oud-Beijerland Website: www.hokkevogelaardenhaan.nl Telefoon: 0186-640082

Nadere informatie

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer André Kevelham assurantie Stationsstraat 50 7622 LZ Borne Website: www.kevelham.nl Telefoon: 074-2667505 Fax: 074-2665485 E-mailadres: info@kevelham.nl AFM vergunningnummer 12007654 Kifid:

Nadere informatie

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Dienstenwijzer Wie zijn wij Tammes Assurantiën Verzekeringen, Hypotheken Laan van Nieuw Oosteinde 232 2274 EP Voorburg Tel.: 070 367 15 95 e-mail : tammes@tammes.nl Bankrekeningnr.: 47.27.13.515, Inschr.

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

SPEED SECURE / ASSURANTIEKANTOOR A.P. van TEIJLINGEN B.V.

SPEED SECURE / ASSURANTIEKANTOOR A.P. van TEIJLINGEN B.V. DIENSTENWIJZER. SPEED SECURE / ASSURANTIEKANTOOR A.P. van TEIJLINGEN B.V. Bezoekadres: van Slichtenhorststr. 18 5912 CV VENLO Postadres: Postbus 248 5900 AE VENLO Tel. : 077-3518641 Fax. : 077-3547420

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten Dienstenwijzer Wie zijn wij Oliekan Financiële Diensten B.V. zijn adviseurs op het gebied van persoonlijke financiële advisering, hypotheken, verzekeringen, echtscheidingsbemiddeling en nabestaandenadvies.

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Investment Service BV Julianastraat 1 4524 CC Sluis Tel 0117 42 00 70 Fax 0117 42 00 80 Website : www.ista.nl e-mail : info@ista.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website.

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website. DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor Jaegers Prins Hendriklaan 186 6441 AC BRUNSSUM Website: www.jaegers.nl Telefoon: 045-5257683 Fax: 045-5259096 E-mailadres: info@jaegers.nl K.v.K. Z-Limburg 14051731 AFM

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Advieswijzer Driessen Assurantiën

Advieswijzer Driessen Assurantiën Advieswijzer Driessen Assurantiën Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is in de Wet Financieel Toezicht (Wft) deze voorlichting

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Wij doen dit op basis van provisie Op basis van de door u aan onze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom

Nadere informatie

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen Advieswijzer Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen mail:info@moesmanverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Menukaart particulier

Menukaart particulier Menukaart particulier Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

DIENSTWIJZER Uitgave: januari 2007

DIENSTWIJZER  Uitgave: januari 2007 DIENSTWIJZER Uitgave: januari 2007 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is in de Wet Financieel Toezicht (WFT) deze voorlichting

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Gedragskode. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Gedragskode. A. Inleiding. Geachte cliënt, A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER A.Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening (WFD)zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen

Dienstenwijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak en de Wet op het financiële toezicht (wft) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Consumenten moeten inzicht

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009 Pagina 1/7 Assurantiekantoor Peters Malden Rijksweg 52 6581EP Malden Tel.: 024-3580558 Fax: 024-3572546 E-mail : info@petersassurantie.nl Website : www.petersassurantie.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977 ADVIESWIJZER Kantoorgegevens AdviesCentrum Braamhaar KvK nr. 08106046 Bezoekadres: Hebbrodweg 4, 7625 RB Zenderen Telefoon : 074-2438789 Mobiel: 0628682625 Fax: 074-2432353 e-mail: jbraam@xs4all.nl Website

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair M.A. Pullen Holding B.V. h.o.d.n. De HypotheekDesk Raamsdonksveer en Marc A. Pullen Pensioenmakelaars Gangboord 1 4941 RE Raamsdonksveer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Wanink en Partners B.V. Advieswijzer. Inleiding. Wij zijn wij?

Wanink en Partners B.V. Advieswijzer. Inleiding. Wij zijn wij? Wanink en Partners B.V. Advieswijzer Kantoor gegevens Advies Planning Wanink en Partners b.v KvK nr.080 39442 telefoon 0545 293571 Fax 0545 291556 Mobiel 0622388833 E-Mail b.waninkenpartnersbv@upcmail.nl

Nadere informatie

2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code. Dienstenwijzer Adviespolis BV Bremberg 5 2382 Poppel (B) A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstenwijzer. van den Boorn Financieel Advies BV. Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1

Dienstenwijzer. van den Boorn Financieel Advies BV. Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1 Dienstenwijzer van den Boorn Financieel Advies BV Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1 1. Wie zijn wij? Van den Boorn Financieel Advies B.V. Bezoekadres Past. Moormanstraat 22,

Nadere informatie

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV Adres: Martinus Houttuynhof 17 2341 PP Oegstgeest Telefoon: (071)5013351 (06)50288416 Fax: (071)5013352 E-mail: info@ratkai.nl 1 INLEIDING Geachte cliënt, 1.1 De verzekeringstak

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. 1. Wie zijn wij? 1. Onze diensten 1. Algemeen 2. Schadeverzekeringen 3. Levensverzekeringen. 1. Wat verwachten wij van u?

Inhoud. 1. Inleiding. 1. Wie zijn wij? 1. Onze diensten 1. Algemeen 2. Schadeverzekeringen 3. Levensverzekeringen. 1. Wat verwachten wij van u? Inhoud 1. Inleiding 1. Wie zijn wij? 1. Onze diensten 1. Algemeen 2. Schadeverzekeringen 3. Levensverzekeringen 1. Wat verwachten wij van u? 1. Onze bereikbaarheid 1. De premie 1. Incasso door Van der

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Groot Schieland Assurantiën 's Gravenweg 254 2911 CL Nieuwerkerk a/d IJssel Website: www.grootschieland.nl Telefoon: 0180 31 83 88 Fax:

Nadere informatie

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF M.J.A. Mulder Assurantiën VOF De Raai 3 6916 DJ Tolkamer ADVIESWIJZER A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is

Nadere informatie

Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen. Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien.

Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen. Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien. Mundial Assurantiën Omdat u zekerheid wilt.. Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien.nl Dienstenwijzer Inhoudsopgave

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft.

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft. DIENSTENWIJZER A.Inleiding De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet op het Financieel Toezicht in werking getreden, die eist

Nadere informatie

Advieswijzer Oranjehuysen

Advieswijzer Oranjehuysen Advieswijzer Oranjehuysen Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in hetgeen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Veel

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Westhof & Timmers Keizerstraat 9 4461 AN Goes Website: www.westhof-timmers.nl Telefoon: 0113 323 779 Fax: 0113 323 039 E-mailadres:

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Kaan Financiele Diensten bv Hoofdstraat 249/251 9601 EG Hoogezand Website: www.kaan.net Telefoon: 0598 383 208 Fax: 0598 383 908 Email:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM A. Inleiding Bedrijfsnaam: Assurantiekantoor H.C.D. Besem Volledig adres: Leurbeek 3 Postcode: 1509 DE Plaats: Zaandam Website: www.totaalverzekeren.nl Telefoon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Advies- & Dienstenwijzer

Advies- & Dienstenwijzer Advies- & Dienstenwijzer Geachte relatie, Graag willen wij u in deze advies- en dienstenwijzer inzage geven in hetgeen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere financiële

Nadere informatie

Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp. Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir.

Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp. Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir. Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir.com DIENSTENWIJZER Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk) Telichting p het Dienstverleningsdcument Vermgen pbuwen (Guden handdruk) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdcument (DVD) van ns ntvangen. Dit DVD is pgesteld cnfrm de vrschriften van de AFM; in dit

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

GIDI. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Kuipers & van Loo Smitshoekseweg 212 3084 LR ROTTERDAM Website: www.kuipersvanloo.nl Telefoon: 010-4804539 Fax: 010-4809125 E-mailadres:

Nadere informatie

Vragenformulier Klanten Profiel

Vragenformulier Klanten Profiel Vragenfrmulier Klanten Prfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze diensten. Geachte cliënt,

Wie zijn wij? Onze diensten. Geachte cliënt, Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de bedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke

Nadere informatie

De tekst van dit advies- en dienstverleningsdocument kunt u bij ons opvragen of ophalen van onze website www.assurantiekantoordobber.

De tekst van dit advies- en dienstverleningsdocument kunt u bij ons opvragen of ophalen van onze website www.assurantiekantoordobber. Assurantiekantoor Dobber Advies- en dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Wij hechten aan goede voorlichting. Daarom proberen wij u in dit advies- en dienstverleningsdocument zo goed mogelijk te informeren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken

Informatiemap Hypotheken 10-01-2017 Infrmatiemap Hyptheken Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Nicle van Lierp

Nadere informatie

Geachte cliënt, Wie zijn wij? Schermer Verzekeringen is een handelsnaam van Schermer Verzekeringen B.V en Schermer Financiële Diensten B.V.

Geachte cliënt, Wie zijn wij? Schermer Verzekeringen is een handelsnaam van Schermer Verzekeringen B.V en Schermer Financiële Diensten B.V. DIENSTENWIJZER Schermer Verzekeringen gevestigd te 1606 AR Venhuizen, Kerkweg 2. Postadres: postbus 33, 1606 ZG Venhuizen Telefoon : 0228-541295 Telefax : 0228-542804 E-mail : info@schermerverzekeringen.nl

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v.

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v. A INLEIDING Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel Adviesburo Sanders & Van der Meer Hoofdstraat 13a

Dienstenwijzer. Financieel Adviesburo Sanders & Van der Meer Hoofdstraat 13a Dienstenwijzer Bedrijfsnaam: Financieel Adviesburo Sanders & Van der Meer Adres: Hoofdstraat 13a Postcode en plaats: 4265 HH Genderen Telefoon: 0416-322344 Fax: 0416-322534 e-mail: sandersmeer@planet.nl

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Advieswijzer Naam kantoor : CBBS Pensioen & Assurantiemanagement B.V. Adres : Televisiestraat 2n, 2525 KD Den Haag Postbus 18639, 2502 EP Den Haag Telefoon : 070 33 53 000 Fax : 070 38 89 613 Website :

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij. DIENSTENWIJZER PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Assurantiekantoor Karel Moonen Holterweg 28 8111 BB Heeten Website: www.karelmoonen.nl Telefoon: 0572 382962 Fax: 0572 382849 E mailadres:

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies.

Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies. Dienstenwijzer Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies.com A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT)

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) Vogelaars Van den Bor Partners Paardeweide 6, 4824 EH Breda Postbus 8838, 4820 BC Breda Website: www.vogelaarsvandenborpartners.nl www.v-b-p.nl Telefoon:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten.

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten. Dienstenwijzer KR8 in Verzekeringen Postbus 1911, 4801 BX BREDA Michiel de Ruyterstraat 4, 4819 AD BREDA Telefoon: 06 48 777 127 / 06 14 00 90 59 / 013-581 25 60 Fax: 084 7410542 Website: www.kr8in.nl

Nadere informatie

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen Overeenkmst Stichting BVVB Cllectief en Aangeslten Ondernemingen De ndergetekenden zijn vereengekmen als vlgt: 1. Deze vereenkmst heeft betrekking p de WFT zals bedeld in artikelen: 2:105 2:105 lid 1a

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie