Dit soort verzekeringen keert eenm alig een bedrag uit als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of kom t t e overlij den.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit soort verzekeringen keert eenm alig een bedrag uit als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of kom t t e overlij den."

Transcriptie

1 $GYLHVZLM]HU=DNHOLMN$GYLHV %HKHHU :LH]LMQZLM" Wij zij n adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om sam en m et u een inventarisatie t e m aken van de risico s waar u m ee te m aken hebt. Vervolgens gaan wij m et u na welke risico s verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke om standigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsm aatschappij en waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherm ing persoongegevens worden behandeld. 2Q]HGLHQVWHQ Wij kunnen u adviseren op het gebied van: 6FKDGHYHU]HNHULQJHQ Met dit soort verzekeringen kunt u, binnen het kader van de verzekeringsvoorwaarden, schade vergoed krij gen die u lij dt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet m eer kunt werken, uw bagage t ijdens een vakant ie zoek raakt, u een aanrijding m et uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschikt heidsverzekering, een reisverzekering, een aut overzekering en een brandverzekering, etc. 9HU]HNHULQJHQGLHHHQYDVWHVRPJHOGXLWNHUHQ Dit soort verzekeringen keert eenm alig een bedrag uit als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of kom t t e overlij den. /HYHQVYHU]HNHULQJHQ Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarm ee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekom stige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsom polis, studieverzekering, een gem engde verzekering in com binatie m et een hypotheek of financiering. +\SRWKHNHQ Onze doelst elling hierbij is ervoor t e zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële m ogelijkheden.,qnrphqvyhu]hnhulqjhq I n de m at e waarin u dat wenselijk acht kunnen wij u adviseren over financiële producten om uw inkom sten in de toekom st te bescherm en tegen de risico's van ziekte, arbeidsongeschikt heid, ouderdom of overlijden.

2 2Q]HGLHQVWYHUOHQLQJ: I ndien u ons inschakelt om uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwacht en: Wij m aken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico s u zou kunnen verzekeren en welke risico s u wellicht voor eigen rekening kunt nem en. Wij helpen u m et opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen. Sam en m et u letten wij erop dat u niet t e veel, m aar ook niet t e weinig, verzekert. Wij lopen m et u, m it s u dat op prijs stelt, de belangrij kste verschillen in voorwaarden door t ussen gelijksoort ige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze goed aansluit en bij uw specifieke wensen en om standigheden. I n onze adviezen besteden wij aandacht aan de fiscale consequenties die aan bepaalde financiële producten in zijn algem eenheid verbonden zijn. Wettelijk is het verplicht dat u voordat u een com plex financieel product aanschaft u schriftelijke inform at ie ont vangt waarin de belangrijkste kenm erken van het bet reffende financiële product staan beschreven. Naast de kenm erken van het product gaat het hierbij ook om de kosten en de rendem enten die in verschillende om standigheden m et het betreffende product behaald kunnen worden. Wij zien er op toe dat u nam ens de financiële instelling die dit product voert deze inform at ie tijdig ontvangt. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. Wij controleren m et u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. I n een lat er stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. U dient alle door ons aan u gestuurde polisdocum ent en op j uistheid te controleren. Bij twijfel over de juistheid gelieve u ons direct te inform eren. I ndien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de m edische keuring. I ndien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het m om ent waarop u de verzekering aanvraagt en het m om ent dat de verzekeringsovereenkom st tot stand is gekom en. Som s duurt de acceptatie enige dagen. Som s m oet eerst aanvullende inform at ie worden verstrekt. I ndien precies in die periode een schade opt reedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zij n verzekeringsm aatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen. I n een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode m et u wat voor u de m eest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.

3 Wij controleren de prem ies die verzekeraars bij u in rekening brengen. Wij archiveren alle relevant e stukken die op uw situat ie bet rekking hebben in een persoonlijk dossier. Door m iddel van de periodieke contacten die t ussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed m ogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlij ke om standigheden. Mocht u schade ondervinden, dan behart igen wij uw belangen. Bij voorbeeld in het cont act m et de verzekeringsm aatschappij. I ndien er sprake is van overlijden of blijvende invalidit eit, zullen wij, zodra wij daarvan op de hoogt e zij n die m aat regelen nam ens u t reffen die noodzakelijk zij n om de verzekeringsm aatschappij in staat te stellen de uit kering te verrichten waarop u of uw erfgenam en recht hebben op grond van de afgeslot en verzekering. I ndien u wij zigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop spaarprem ies nam ens onze relaties door verzekeringsm aatschappijen worden belegd, begeleiden wij de com m unicat ie hierover m et de betreffende financiële instelling. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van om standigheden kan het voorkom en dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. I n een dergelijke situat ie geven wij u inzicht in de consequent ies van deze voort ijdige beëindiging. Sam en m et u bespreken wij de verschillende m ogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het prem ievrij m aken van de levensverzekering. Wij kunnen u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan. I ndien de dat um waarop de levensverzekering tot uitkering kom t bekend is, bespreken wij m et u op welke wijze de uit kering het best kan geschieden en indien gewenst de m ogelij kheden van herbelegging. I ndien recht op een uitkering ontst aat door overlijden van de verzekerde zullen wij zodra wij daarvan op de hoogt e gesteld zij n nam ens u m aat regelen treffen die noodzakelijk zij n om de verzekeringsm aatschappij in staat te stellen die uit kering aan u of uw erfgenam en te verrichten. :DWYHUZDFKWHQZLMYDQX" U m ag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; m aar wij verwachten ook een paar dingen van u. Pas dan kunnen wij opt im aal voor u werken. U dient de j uiste gegevens te verstrekken. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blij ken dat u onjuiste of onvolledige inform at ie heeft gegeven, dan kan het zij n dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel t e vergoeden. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze inform atie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Als uw persoonlijke sit uatie wijzigt of als er zich wij zigingen voordoen m et betrekking t ot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrij k om t e voorkom en dat belangrijke risico s onverzekerd blij ven. Onder wij ziging van persoonlijke sit uat ie vallen onder

4 m eer de volgende onderwerpen: geboorte, sam enwonen, huwelij k, scheiding, overlijden, wijziging van bestem m ing van uw woning, wij ziging van beroep, relevant e verandering van inkom en, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wij ziging in elders lopende verzekeringen. Wij verwacht en van u dat u de ont vangen stukken controleert. Als iets niet duidelijk of onj uist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig lat en corrigeren. 2Q]HEHUHLNEDDUKHLG Wij willen goed bereikbaar voor u zijn. U kunt op de volgende wijze contact m et ons opnem en: Zakelijk Advies & Beheer Dr. de Boerstraat VG Oostzaan Postadres: Postbus AA Oostzaan T F E I http: / / Wij zij n op werkdagen geopend van 9.00 tot en m et uur. Telefoon t ijdens kantooruren: Bij spoedgevallen kunt u ons bereiken via het t elefoonnum m er: Mike Böhm erm ann 'HSUHPLH De prem iebetaling op ons kantoor vindt als volgt plaats: I ncasso door verzekeraar U kunt de verzekeraar m achtigen om de prem ie via aut om at ische incasso van uw bank- of girorekening t e laten schrij ven. Prem ieafschrijving gebeurt op een vast m om ent dat vooraf aan u is bekendgem aakt. Ook kunt u uw prem ie overm aken m et behulp van een acceptgiro. Prem ies worden in principe per j aar betaald. U kunt ervoor kiezen prem ies per half jaar, kwartaal of m aandelij ks te betalen. Als er kosten zijn gem oeid m et de periodieke prem iebetaling, dan wordt u daarover ingelicht. Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent m et de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren.

5 $IVSUDNHQURQGRPSUHPLHEHWDOLQJ Het is belangrijk dat u de prem ies tij dig betaalt. I ndien u de prem ies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsm aatschappij in bepaalde om standigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. 2Q]HUHODWLHPHWYHU]HNHUDDUV Wij zij n adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsm aatschappijen t e adviseren. +RHZRUGHQZLMEHORRQG" 1. Beloning op basis van provisie Wij ontvangen van verzekeringsm aatschappij waar uw verzekering geslot en is een kostenvergoeding die onderdeel vorm t van de prem ie die bij u in rekening wordt gebracht. I ndien er ext ra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, inform eren wij u hierover vooraf. 2. Beloning op basis van declaratie Som m ige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf m et u hebben overlegd. Voordat wij aan een opdracht beginnen, m aken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hierm ee gem oeid zijn. Op het m om ent dat m eerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenom en opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequent ies die dit heeft. 2Q]HNZDOLWHLW Ons kantoor is ingeschreven bij de SER ( Sociaal Econom ische Raad) onder num m er: B. Registrat ie is een wettelijke verplichting om te kunnen bem iddelen bij verzekeringen. Onze assurantieadviseurs bekwam en zich in hun vak via perm anente educatie. %HURHSVDDQVSUDNHOLMNKHLGVYHU]HNHULQJ Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed m ogelijk te behart igen. Maar ook wij kunnen fouten m aken. Wij hebben een beroepsaansprakelij kheidsverzekering afgesloten. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid. %HHLQGLJLQJUHODWLH U heeft het recht om op elk m om ent de relatie m et ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsm aatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over t e dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het init iat ief nem en om de relatie m et u t e beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscont racten in stand blijven. Wij blijven in dat geval uw belangen behart igen t otdat een ander interm ediair ons heeft lat en weten deze zorg t e hebben overgenom en

6 .ODFKWHQ" Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet t evreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat dan kenbaar wilt m aken. Na ontvangst van uw klacht nem en wij contact m et u op. Mocht en wij gezam enlijk niet t ot een bevredigende oplossing kunnen kom en, dan kunt u m et uw klacht terecht bij een onafhankelij k klachtencollege, te weten: St icht ing Klacht eninstit uut Verzekeringen Postbus AN, Den Haag tel. : (070) fax : ( 070) , e- m ail: websit e : http: / / uut.nl U kunt zich t evens tot de burgerlijke recht er wenden. Met vriendelijke groet, Mike Böhm erm ann Zakelijk Advies & Beheer

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in het geen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF M.J.A. Mulder Assurantiën VOF De Raai 3 6916 DJ Tolkamer ADVIESWIJZER A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

GIDI advieswijzer verzekeringen

GIDI advieswijzer verzekeringen GIDI advieswijzer verzekeringen Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair De Compagnon hypotheek & assurantieadvies Schoolstraat 19a 8471 CC Wolvega Internet: http://www.compagnonverzekeringen.nl

Nadere informatie

A. Inleiding. Geachte cliënt,

A. Inleiding. Geachte cliënt, D i e n s t e n w i j z e r V e r z e k e r i n g e n Gro testraat 2 3 7 0 8 1 C A Gendring en T el. ( 0 3 1 5 ) 6 3 0 1 5 3 F ax. ( 0 3 1 5 ) 6 3 2 1 3 6 inf o @ h eineng ielink. nl www. h eineng ielink.

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Dienstenwijzer Hopman & Timmerman Geld en Zekerheid Dorpsstraat 67 A 1721 BC Broek op Langedijk Tel. 0226 331370 Fax. 0226 331375 e mail info@geldenzekerheid.nl Website www.geldenzekerheid.nl A. Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV Adres: Martinus Houttuynhof 17 2341 PP Oegstgeest Telefoon: (071)5013351 (06)50288416 Fax: (071)5013352 E-mail: info@ratkai.nl 1 INLEIDING Geachte cliënt, 1.1 De verzekeringstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V.

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Handelsnaam : A&A Assurantie en Advies Statutaire naam : A&A Assurantie en Advies B.V. Adres : Postbus 4820 Postcode, woonplaats : 4820 BA Breda Inschrijving

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Handelsnaam : Hypotheek Advies Brabant Statutaire naam : Adres : Hoogstraat 27 Postcode, woonplaats : 5462 CW Veghel Website : www.hypotheekadviesbrabant.nl Telefoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Verzekeringskantoor Peer Zilverschoon 14 6922 GV DUIVEN Tel: 0316-262757 E-mail: miranda.peer@finergo.nl Website: www.peer-duiven.nl KvK: 09058989 A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 1. DIENSTENWIJZER Verzekerings-adviesburo Jan Burgers. Bezoekadres: Tilburgseweg 2E 5081 XJ te Hilvarenbeek Postadres: Postbus 200 5080 AE te Hilvarenbeek : 013 505 0091 : 013 505 00 92 K.v.K.: 18063043

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP ADVIESWIJZER ACTUA GROEP De Actua Groep omvat de volgende bedrijven: Actua Holding B.V. Actua Assurantiën B.V. Actua Assuradeuren B.V. Actua International B.V. Bezoekadres : Rivium Brienenoord Businesscenter

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R.

D I E N S T E N W I J Z E R. 1 D I E N S T E N W I J Z E R. Jacobs Assurantiën Mgr. Van Gilsstraat 4 6461 VG Kerkrade Postadres: Postbus 118 6460 AC Kerkrade Tel. nr. 045-5453121 Fax nr. 045-5464900 E-mail jacobs@deraadsheeren.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie