ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE PARTNER BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICE-TOEPASSING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE PARTNER BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICE-TOEPASSING"

Transcriptie

1 ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE PARTNER BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICE-TOEPASSING Versie blz. 1

2 ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICETOEPASSING Deel 1: Toegang In dit deel worden de verschillende frontofficetoepassingen omschreven waartoe u als bemiddelaar toegang kunt krijgen. Hoofdstuk 1: Frontoffice software Olivia De bemiddelaar krijgt de mogelijkheid om de software Olivia te downloaden en dit volgens de voorschriften van Portima c.v. Fidea zal gebruik maken van het BILAN-netwerk van Portima en zal dus niet instaan voor de plaatsing van enige netwerklijnen. Hoofdstuk 2: Frontoffice software PVC Fidea verschaft de Centea-agent toegang tot de software Teleprocessing-transacties via een ISDNlijn. Fidea staat niet in voor de plaatsing van de ISDN-lijn maar maakt gebruik van de bestaande ISDN-lijn van het Centea-agentschap behorend tot het Centea-netwerk. Hoofdstuk 3: Frontoffice software NC Fidea verschaft de Centea-agent toegang tot de NC-transacties voor het raadplegen en het beheer van Fidea levensverzekeringspolissen via de bestaande NC-werkpost van het Centea-agentschap. Versie blz. 2

3 Deel 2: Algemeen In dit deel worden de bevoegdheden omschreven die van toepassing zijn op alle polistypes met betrekking tot: te bewaren documenten; onderschrijvingsrichtlijnen; registratie van persoonsgegevens; offerte; polisopmaak; polisbeheer; aflevering van de polis of het bijvoegsel bewijs van premieteruggave door de bemiddelaar aan cliënt. Hoofdstuk 1: Te bewaren documenten Alle documenten op basis waarvan u de offerte maakt en het contract registreert en beheert, dienen door u te worden bewaard. Concreet zijn dit: de offerte; het voorstel; een kopie van de identiteitskaart van de verzekeringsnemer en de aangeduide bestuurders (auto); een kopie van het rijbewijs van de verzekeringsnemer en de aangeduide bestuurders (auto); een getekend exemplaar van de bijzondere voorwaarden. Deze opsomming is exemplatief maar niet limitatief. De polisdossiers dienen tot 5 jaar na de datum van de beëindiging van het contract te worden bewaard. Hoofdstuk 2: Onderschrijvingsrichtlijnen Fidea kiest voor een consistent acceptatie- en tarificatiebeleid. Een gezonde onderschrijvingspolitiek laat u en ons toe om een rendabele portefeuille op te bouwen en te beheren. De eerste en vaak belangrijkste vorm van risicoselectie gebeurt door u als makelaar. U vormt de basis voor een gezond preventie- en acceptatiebeleid. De frontoffice-toepassing ondersteunt deze risicoselectie door middel van acceptatievragen. Bij elke registratie beantwoordt u deze acceptatievragen op basis van correcte en verifieerbare gegevens. Versie blz. 3

4 Hoofdstuk 3: Registratie en verwerking van persoonsgegevens 3.1 Werkwijze registratie Met de registratie van persoonsgegevens bedoelt Fidea: de registratie in de frontoffice-toepassing van een nieuwe persoon of de wijziging van bestaande persoonsgegevens. U registreert een nieuwe persoon of wijzigt een bestaande persoon via één van de volgende mogelijkheden: in de toepassing personen volgens de handleiding van uw frontoffice-toepassing; vanuit uw beheerspakket; via uw AS/2-toepassing "Vraag wijziging klantgegevens". De registratie gebeurt steeds op basis van correcte en verifieerbare gegevens: de identiteitskaart; het rijbewijs; een melding van adreswijziging; voor rechtspersonen: de notariële akte of een uittreksel uit het Staatsblad. Een kopie van deze documenten dient door u te worden bewaard. 3.2 Verantwoordelijke voor de verwerking - verwerker Wanneer de bemiddelaar gebruik maakt van het ter beschikking gestelde frontoffice softwarepakket treedt hij op als verwerker handelend in opdracht van Fidea, verantwoordelijke voor de verwerking. Hij verwerkt persoonsgegevens voor rekening van Fidea enkel in het kader van de volgende doeleinden: het sluiten en beheren van verzekeringsovereenkomsten, polisafgifte, schaderegeling, met inachtneming van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In geval van bewezen schending van deze overeenkomst die aanleiding kan geven tot strafvervolging of de verzekeraar of een derde ernstig nadeel kan berokkenen, kan Fidea de betrokken delegaties intrekken of de samenwerking met de bemiddelaar beëindigen. De bemiddelaar verzamelt en integreert de gegevens in het informaticasysteem Fidea overeenkomstig volgende instructies : Beveiligd netwerk De bemiddelaar communiceert met Fidea via een door haar erkend beveiligd netwerk. Informaticaveiligheidsmaatregelen De bemiddelaar neemt de volgende IT-veiligheidsmaatregelen in acht: - verificatie; - wachtwoord; - firewall; - antivirus; - minimale configuratie. Vertrouwelijkheid van het wachtwoord Het wachtwoord dat toegang geeft tot het computersysteem van de bemiddelaar is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het mag in geen geval aan een derde meegedeeld worden of met een andere gebruiker van het computersysteem gedeeld worden. Versie blz. 4

5 Gegevensbeveiliging De bemiddelaar ziet erop toe dat niet uitdrukkelijk geautoriseerde personen geen toegang tot de gegevens kunnen krijgen. Het is met name verboden een pc zonder toezicht in gebruiksmodus te laten. De gegevens mogen niet op verwijderbare dragers gekopieerd worden (behalve back-up ), aangezien dergelijke dragers aan een verhoogd risico van verlies of diefstal blootstaan. Fysieke beveiliging De bemiddelaar dient alle redelijke maatregelen te nemen om de gebouwen, de lokalen en de apparatuur te beveiligen tegen brand, waterschade, diefstal, enz. Materiële instructies De bemiddelaar volgt de instructies van Fidea op voor de in te vullen velden en voor de wijze van invullen van die velden Mededeling van de persoonsgegevens aan derden De mededeling van de persoonsgegevens aan derden, op welke wijze ook, is verboden. De mededeling van deze gegevens is enkel toegestaan wanneer ze door of krachtens een wet verplicht is. De bemiddelaar moet, indien mogelijk vooraf en anders zo snel mogelijk, Fidea op de hoogte brengen van een dergelijke verplichte mededeling van gegevens aan derden Beveiliging De bemiddelaar verbindt er zich toe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen. De minimale technische maatregelen die de bemiddelaar in acht moet nemen om te voorkomen dat de gegevens worden vernietigd, verloren, vervalst, en zonder toestemming worden geraadpleegd of verspreid, worden hierboven beschreven. De bemiddelaar moet de toegang tot de verwerkte persoonsgegevens beperken tot die personeelsleden werknemers of zelfstandigen - die de gegevens nodig hebben om de taken uit te oefenen die de bemiddelaar hun heeft toegewezen. In geval van verwerking van gevoelige, medische en gerechtelijke gegevens in de betekenis van de artikelen 6 tot 8 van de voornoemde wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, houdt de bemiddelaar, overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001, een lijst van de categorieën van personen die betrokken zijn bij de verwerking van die gegevens voor rekening van Fidea ter beschikking van haarzelf en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De bemiddelaar verbindt er zich toe om zijn personeelsleden werknemers en zelfstandigen op te leggen om de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, na te leven, alsook de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Versie blz. 5

6 Hoofdstuk 4: Offerte Om een gepersonaliseerde offerte te bekomen, registreert u alle noodzakelijke gegevens in uw frontoffice-toepassing. De tariefberekening gebeurt, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, op basis van het maximumpercentage partnerkortingen. Deze kortingen zijn takgebonden. U bent gemachtigd om het tarief aan te passen door het verlagen van het kortingspercentage. Hierna berekent de frontoffice-toepassing automatisch de aangepaste premie. Daarnaast bent u gemachtigd om het commissieloon aan te passen door middel van een procentuele verlaging van het commissieloonpercentage. U vermeldt dan het door u gewenst commissieloonpercentage in de communicatietekst. Na ontvangst van het elektronische voorstel wijzigt Fidea vervolgens de premie. U dient de offerte af te leveren met de vermelding onder voorbehoud van acceptatie door Fidea. De definitieve aanvaarding van het risico gebeurt pas nadat u over een volledig en getekend voorstel beschikt en het risico hetzij elektronisch, hetzij door tussenkomst van Fidea werd aanvaard na registratie in de frontoffice-toepassing. Fidea behoudt zich het recht voor om de premie aan te passen indien blijkt dat de tariefberekening werd gemaakt op basis van onvolledige of onjuiste informatie. Hoofdstuk 5: Polisopmaak 5.1 Aanvangsdatum De aanvangsdatum wordt bepaald door de aard van het voorgestelde risico. Dit kan een nieuw risico zijn of een overname van een andere verzekeraar. Deze datum kan nooit een datum met terugwerkende kracht zijn Nieuw risico Fidea verstaat onder een nieuw risico: elk ander risico dan datgene voortkomend uit de overname van een polis van een andere verzekeraar. De aanvangsdatum van een nieuw risico is dezelfde als de aanvangsdatum van de door u afgeleverde groene kaart. Deze aanvangsdatum dient u te bepalen volgens de modaliteiten die worden beschreven in de Overeenkomst tot het verlenen van voorlopige verzekeringsdekking, en uitschrijven van groene kaarten, kleven van vignetten tot inschrijving van een voertuig bij de DIV Overname Onder overname dient te worden verstaan: de overname van een risico van een andere verzekeraar. Deze overname kan worden gecombineerd met een wijziging van het risico. De aanvangsdatum van een overname is de eerstvolgende jaarvervaldag bij de vorige verzekeraar. Versie blz. 6

7 5.1.3 Administratieve antidatering Als Fideapartner bent u gemachtigd om in bepaalde gevallen een administratieve antidatering door te voeren. Onder administratieve antidatering verstaat Fidea het volgende: de registratie van het contract in de frontoffice-toepassing op een later tijdstip dan de aanvangsdatum van de polis of de wijziging. De antidateringstermijnen zijn product- en waarborggebonden. Hieronder vindt u een overzicht: Product Waarborg Aantal kalenderdagen Motorrijtuigen B.A. 7 dagen Rechtsbijstand 7 dagen Omnium 0 dagen Bijstand 0 dagen Gezinspolis Alle waarborgen, uitgezonderd huispersoneel 7 dagen Huispersoneel 0 dagen Woonverzekering Alle waarborgen 7 dagen 5.2 Registratie U dient de polis of de wijziging te registreren aan de hand van de handleiding van de frontofficetoepassing op basis van correcte en verifieerbare gegevens. Afhankelijk van de beschikbare gegevens leidt de registratie tot een elektronisch voorstel of een polis. Desgevallend kunt u zelf de keuze maken voor een elektronisch voorstel of kunt u een bijkomende mededeling aan Fidea doen door registratie hiervan in de communicatietekst. In dit geval dient u de acceptatiebevestiging van Fidea af te wachten alvorens u de waarborg bevestigt aan uw cliënt. Versie blz. 7

8 Hoofdstuk 6: Polisbeheer Onder polisbeheer dient te worden verstaan: de wijziging van bestaande polissen. 6.1 Aanvangsdatum De aanvangsdatum van de wijziging is de datum waarop de wijziging aan Fidea wordt meegedeeld. Dit kan gebeuren door middel van: de registratie van de wijziging in de frontoffice-toepassing; de ontvangstdatum van een ondertekend voorstel of de mededeling van een wijziging door de maatschappij. Geeft de wijziging van het risico aanleiding tot het afleveren van een nieuwe groene kaart, dan is de aanvangsdatum van de wijziging dezelfde als de aanvangsdatum van de groene kaart. Deze aanvangsdatum dient u te bepalen volgens de modaliteiten die worden beschreven in de Overeenkomst tot het verlenen van voorlopige verzekeringsdekking, uitschrijven van groene kaarten, kleven van vignetten tot inschrijving van een voertuig bij de DIV. De criteria vermeld onder rubriek Administratieve antidatering zijn eveneens van toepassing op deze wijzigingen. Uitzonderingen hierop vormen volgende gevallen: in het geval van het bijvoegen van een waarborg geldt de datum van registratie als de aanvangsdatum van de waarborg. Voor motorrijtuigen kan de waarborg omnium slechts worden toegevoegd tot 30 dagen na de aanvang van de waarborg B.A.; in het geval van het schrappen van een waarborg zijn de bepalingen van het contract van toepassing en kan de schrapping slechts gebeuren op de eerstvolgende vervaldag (met inachtneming van de opzeggingstermijn). 6.2 Beheersactiviteiten U kunt volgende beheersactiviteiten uitvoeren: administratieve wijziging; bijvoegsels Administratieve wijziging Administratieve wijzigingen hebben geen premiewijziging tot gevolg. De registratie dient te gebeuren op basis van correcte en verifieerbare gegevens. U dient in uw dossier steeds te beschikken over de noodzakelijke documenten Bijvoegsel Wijzigingen via bijvoegsel genereren een premiewijziging. We onderscheiden: gewoon bijvoegsel; schorsing; vernietiging; opzeg. Versie blz. 8

9 Gewoon bijvoegsel Onder een gewoon bijvoegsel dient te worden verstaan: alle wijzigingen anders dan een administratieve wijziging, een schorsing of een vernietiging. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen, het schrappen of het bijvoegen van een waarborg. Een premiebepalende wijziging aan het risico wordt beschouwd als een nieuwe acceptatie. U dient bijgevolg de gestelde acceptatievragen op basis van correcte en verifieerbare gegevens te beantwoorden. In uw dossier dient u te beschikken over de noodzakelijke documenten tot staving van de gewijzigde polisgegevens. Dit kunnen onder meer een door de verzekerde ondertekend voorstel of een door de verzekerde ondertekend exemplaar van de bijzondere voorwaarden zijn. Specifiek voor het schrappen van een waarborg geldt het volgende criterium: u dient in uw dossier te beschikken over een door de verzekeringsnemer getekende aanvraag tot schrapping van deze waarborg Schorsing Onder schorsing dient te worden verstaan: de tijdelijke stopzetting van het contract. Het contract wordt terug in voege gesteld na een bepaalde periode. Gaat de schorsing in op meer dan drie maanden voor de eerstvolgende jaarvervaldag, dan wordt de geschorste polis van rechtswege als vernietigd beschouwd op deze eerstvolgende jaarvervaldag. Zoniet gaat de vernietiging in op de daaropvolgende jaarvervaldag. Het schorsen van een contract heeft belangrijke juridische en contractuele implicaties. U dient in uw dossier te allen tijde te beschikken over een schriftelijke, door de verzekeringsnemer getekende aanvraag tot schorsing. Bij gebrek aan een getekende aanvraag dient u te beschikken over een door de verzekerde ondertekend schorsingsbijvoegsel. De schorsingsdatum is de registratiedatum in de frontoffice-toepassing Vernietiging Onder vernietiging dient te worden verstaan: de definitieve stopzetting van het contract. Het contract kan niet meer terug in voege worden gesteld. Vernietiging kan onder meer bij: de verdwijning van het risico; het overlijden van de verzekeringsnemer. Het vernietigen van een contract heeft belangrijke juridische en contractuele implicaties. U dient in uw dossier te allen tijde te beschikken over de documenten die de vernietiging rechtvaardigen. Dit kunnen zijn: een schriftelijke, door de verzekeringsnemer getekende aanvraag tot vernietiging; een kopie van de overlijdensakte van de verzekeringsnemer; een kopie van de verkoopakte van het risico (onroerend goed); een kopie van de notariële akte of een uittreksel uit het Staatsblad na stopzetting van de activiteiten van de onderneming. De vernietigingsdatum is de registratiedatum in de frontoffice-toepassing. Versie blz. 9

10 6.2.3 Opzeg Onder opzeg dient te worden verstaan: de definitieve vernietiging van de polis op vraag van de verzekeringsnemer en dit volgens de bijzondere en de algemene voorwaarden van het contract. De opzeg van een polis kunt u niet registreren via de frontoffice-toepassing. Hoofdstuk 7: Aflevering van de polis of het bijvoegsel U overhandigt uw cliënt de polis of na het afprinten op uw kantoor of na de aflevering ervan door Fidea. U levert de polis af met de bijzondere voorwaarden en eventueel ook met de algemene voorwaarden. U dient steeds een door de verzekeringsnemer ondertekend exemplaar van de bijzondere voorwaarden te bewaren in uw dossier. Indien door de verzekeringsnemer wijzigingen werden aangebracht aan de polis dan dient u de polis aan te passen via de actie beheer. Indien het systeem de bedoelde actie niet toelaat dan dient u de wijziging onmiddellijk te melden aan Fidea. Hoofdstuk 8: Bewijs van premieteruggave door bemiddelaar aan cliënt Indien een premieteruggave wordt terugbetaald door een bemiddelaar aan de cliënt, dient de bemiddelaar de premieteruggave aan de begunstigde te bezorgen voor het einde van de maand volgend op de maand van creditering op de rekening courant van het kantoor. De premieteruggave aan de begunstigde moet gebeuren via overschrijving (te bewijzen via bankrekeninguittreksel) of in cash (te bewijzen via een door de begunstigde ondertekend bewijs van betaling). Het bewijs van betaling dient volgende elementen te bevatten: naam van de begunstigde polisnummer van de verzekering waarvoor de premieteruggave gebeurt bedrag van de teruggave datum waarop de teruggave gebeurt handtekening van de begunstigde (enkel in geval van betaling in cash) Versie blz. 10

11 Deel 3: Motorrijtuigen In dit deel worden de bevoegdheden omschreven die specifiek van toepassing zijn op motorrijtuigen met betrekking tot: onderschrijvingsrichtlijnen; offerte; premieberekening; polisopmaak; beheer. Hoofdstuk 1: Onderschrijvingsrichtlijnen 1.1 Verlenen van verzekeringsdekking B.A. Naast de bevoegdheid tot het uitbrengen van een offerte, beschikt u tevens over de bevoegdheid tot het opmaken en het beheren van de polis en over de bevoegdheid tot het verlenen van een voorlopige verzekeringsdekking voor omschreven risico s. Deze bevoegdheid laat u toe: een voorlopige groene kaart uit te schrijven; een vignet tot inschrijving van een voertuig bij de DIV te kleven; het voertuig elektronisch in te schrijven bij de DIV indien u hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd bent. De modaliteiten van deze bevoegdheid en de omschreven risico s worden omschreven in de Overeenkomst tot het verlenen van voorlopige verzekeringsdekking, uitschrijven van groene kaarten, kleven van vignetten tot inschrijving van een voertuig bij de DIV en indien u hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd bent: ( ) elektronische inschrijving bij de DIV. Deze overeenkomst werd door u en Fidea gelezen en goedgekeurd. U dient in uw dossier te beschikken over een kopie van een afgeleverde groene kaart, een kopie van het inschrijvingsformulier zoals dit bij de DIV werd ingediend, of een print van de elektronische inschrijving. 1.2 Acceptatiecriteria In de overeenkomst, vermeld onder 1.1 Verlenen van verzekeringsdekking B.A., worden eveneens de acceptatiecriteria omschreven. Bijgevolg kent u ook de risico s waartoe u gemachtigd bent om voorlopige dekking te verlenen. Daarnaast dient u de acceptatievragen in de frontoffice-toepassing te beantwoorden op basis van correcte en verifieerbare gegevens. Indien de frontoffice-toepassing het risico afleidt naar Fidea via een elektronisch voorstel dan is de acceptatie voorbehouden aan Fidea. U bent dan niet bevoegd om een voorlopige dekking af te leveren of het voertuig in te schrijven bij de DIV. In dit geval dient u de acceptatiebevestiging van Fidea af te wachten. Voor de waarborg omnium worden er specifieke, bijkomende acceptatierichtlijnen toegelicht onder punt 1.4 Omnium. Versie blz. 11

12 1.3 De waarborgen De waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A.) is voor alle polistypes motorrijtuigen een verplichte waarborg. De (mogelijke) bijkomende waarborgen zijn afhankelijk van het polistype: Eigen schade Diefstal Brand Ongevallen Bestuurder Bijstandsverzekering Gedeeltelijke omnium Volledige omnium Rechtsbijstand BA (verplicht) Personenauto X X X X X X Lichte Vracht X X X X X Zware Vracht X X X X X Bromfiets X X Motorfiets X X Omnium Algemeen Voor de waarborgen volledige en gedeeltelijke omnium gelden er een aantal bijkomende acceptatiecriteria. Als het risico beantwoordt aan de acceptatiecriteria, vermeld onder 1.2 Acceptatiecriteria, dan bent u bevoegd om voorlopige dekking te verlenen op voorwaarde dat het risico voldoet aan onderstaande criteria: de cataloguswaarde excl. BTW = of < euro; de aankoopprijs incl. BTW = of < euro; de waarde van bijkomende uitrustingen ( toebehoren, audiovisuele installaties) incl. BTW = of < euro; het voertuig is geen sportwagen; de datum van de eerste ingebruikneming is gelijk aan de aanvangsdatum van de polis of het bijvoegsel ( zie onder Ouderdom voertuig) Ouderdom voertuig De acceptatie van een voertuig waarvan de datum van de eerste ingebruikname voor de aanvangsdatum van de polis of het bijvoegsel ligt, is voorbehouden aan Fidea. Gaat het om een overname van een andere verzekeraar, en de waarborg omnium was ononderbroken verzekerd bij die verzekeraar, dan bent u wel gemachtigd tot acceptatie. In dat geval beschikt u in uw dossier over de stavingstukken van de overname. Bij bestaande schade geeft u een omstandige omschrijving van deze schade en/of voegt u foto s toe. In dat geval stuurt u de zaak als elektronisch voorstel naar Fidea met in de beheerstekst een samenvatting van uw bevindingen. Versie blz. 12

13 1.4.3 Te bewaren documenten U bewaart de altijd een kopie van de aankoopfactuur in uw dossier. Op eenvoudig verzoek overhandigt u dit document aan Fidea of een vertegenwoordiger van Fidea, zoals, naar aanleiding van een schadegeval, de expert. Hoofdstuk 2: Offerte U kunt de premie berekenen via: Contract aanvraag tarifering Olivia in de frontoffice-toepassing Olivia; actie 150 "Opmaken offerte" in de frontoffice-toepassing PvC; tariefberekeningsmodule QQL. 2.1 Offerte frontoffice-toepassing De criteria voor de offerte motorrijtuigen zijn dezelfde als de criteria omschreven in Deel 2 Hoofdstuk 4 Offerte. 2.2 Tariefberekeningsmodule QQL U kunt het tarief berekenen door alle noodzakelijke gegevens te registreren in de tariefberekeningsmodule QQL. Deze module vindt u op het extranet voor de makelaar via na registratie en identificatie als bemiddelaar. QQL berekent het maximumpercentage partnerkortingen zonder enige acceptatiecontrole door Fidea. Het verkregen tarief geeft bijgevolg enkel een indicatie en dit voor zover alle gegevens correct werden ingevuld. Het verkregen tarief is bijgevolg niet tegenstelbaar aan Fidea. QQL laat u toe om een beperkte, niet-gepersonaliseerde afdruk te maken zonder vermelding van de noodzakelijke clausules en beveiligingssystemen. De afdruk geldt bijgevolg niet als officiële offerte. Hoofdstuk 3: Premieberekening De frontoffice-toepassing berekent automatisch de premie en houdt daarbij rekening met de specifieke segmentatiecriteria van het risico. Daarnaast worden de toepasbare kortingen automatisch toegekend. Hiertoe dient u wel alle noodzakelijke velden in te vullen op basis van correcte en verifieerbare gegevens. Voor: bonus-malusinschaling; te verzekeren waarde; gelden de volgende criteria: 3.1 Bonus-malusinschaling De bonus-malus wordt bepaald door de aard van het voorgestelde risico. Fidea onderscheidt hierbij: nieuw risico; overname andere verzekeraar; bijkomend voertuig. Versie blz. 13

14 3.1.1 Nieuw risico Onder een nieuw risico dient te worden verstaan: een risico waarbij de verzekeringsnemer en alle courante bestuurders voorheen nog nooit werden ingeschaald in het bonus-malusstelsel. Inschaling: A Overname andere verzekeraar Onder een overname van een andere verzekeraar dient te worden verstaan: een risico dat voorheen was verzekerd bij een andere verzekeraar en waarvan de polis werd vernietigd en/of opgezegd. Inschaling: de frontoffice-toepassing berekent automatisch de bonus-malusgraad Fidea op basis van de informatie die u invult en dit steeds op basis van correcte en verifieerbare gegevens. De stavingstukken van deze inschaling dient u te bewaren in uw dossier Bijkomend voertuig Fidea verstaat onder een bijkomend voertuig: ieder aanvullend nieuw ingeschreven voertuig dat niet ter vervanging komt van een bestaand voertuig. Inschaling: De bonus-malusklasse: A De bonus-malusgraad: De frontoffice-toepassing berekent automatisch de bonus-malusgraad op basis van de gegevens van het referentievoertuig. Met het referentievoertuig bedoelen we de personenwagen of lichte vrachtwagen die reeds bij Fidea is verzekerd en waarvan de bonus-malusgraad geldt als referentie-inschaling voor het bijkomend voertuig. De criteria voor de inschaling op basis van het referentievoertuig zijn de volgende: het referentievoertuig is al risicodragend bij Fidea of neemt aanvang in de toekomst met als uiterste uitwerkingsdatum de aanvangsdatum van het bijkomende voertuig + 15 maanden. In dit geval dient het referentievoertuig in de frontoffice-toepassing te worden geregistreerd vooraleer het bijkomende voertuig wordt geregistreerd; het referentievoertuig geniet geen specifieke inschaling (onder meer mobilhome, oldtimer); de verzekeringsnemer is dezelfde als de verzekeringsnemer van het referentievoertuig. De echtgeno(o)t(e) wordt hiermee gelijkgesteld; alle gebruikelijke bestuurders wonen op hetzelfde adres; de inwonende jongeren (18-30 jaar) die beantwoorden aan de definitie van courante bestuurder dienen in de polis te worden opgenomen, tenzij ze in een andere polis personenwagen of lichte vrachtwagen gekend zijn als courante bestuurder bij Fidea; er is geen polis personenwagen of lichte vrachtwagen op naam van de verzekeringsnemer of één van de gebruikelijke bestuurders geschorst of vernietigd bij Fidea; de hangende schadegevallen werden verrekend in de bonus-malusgraad van de referentiepolis. U dient in uw dossier te beschikken over een kopie van het inschrijvingsformulier van het bijkomende voertuig zoals het aan de DIV werd overgemaakt. Versie blz. 14

15 3.2 Te verzekeren waarde U dient de te verzekeren waarde te bepalen op basis van de richtlijnen zoals die worden omschreven in de Algemene Voorwaarden van het betreffende polistype. Het onjuist bepalen van de te verzekeren waarde impliceert de toepassing van het evenredigheidsprincipe bij schade en geeft Fidea het recht de geleden schade terug te vorderen of de tussenkomst te weigeren, en dit in overeenstemming met de Wet op de Landverzekering (25 juni 1992). U dient in uw dossier te beschikken over: een kopie van de aankoopfactuur van het voertuig; een kopie van de bestelbon (in de offertefase bij gebrek aan een kopie van de aankoopfactuur). Voormelde richtlijn geldt niet voor leasingwagens. Hoofdstuk 4: Polisopmaak De criteria vermeld in Deel 2 Hoofdstuk 5 Polisopmaak zijn hier van toepassing. Bijkomend zijn er nog een aantal specifieke criteria geformuleerd. 4.1 Aanvangsdatum De aanvangsdatum van het contract is dezelfde als de aanvangsdatum op de afgeleverde groene kaart. Deze criteria worden omschreven in Deel 2 Hoofdstuk 1 Onderschrijvingsrichtlijnen. Hieronder worden nog een aantal specifieke criteria vermeld Overname Afwijkend van de criteria, zoals die worden omschreven in Deel 2 Hoofdstuk 5 rubriek Overname kunt u de aanvangsdatum bij overname als volgt bepalen: De nummerplaat van het voertuig, verzekerd bij de vorige verzekeraar, werd teruggestuurd wegens de verdwijning van het risico De aanvangsdatum van de polis is de datum waarop het risico opnieuw in het verkeer wordt gebracht. Deze datum stemt overeen met de datum op de groene kaart. U dient in uw dossier te beschikken over een kopie van de bevestiging van de DIV met betrekking tot de schrapping van de nummerplaat de aanvangsdatum van de omniumwaarborg is een vroegere datum dan de aanvangsdatum van de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De aanvangsdatum bepaalt u als volgt: - voor de waarborg omnium: de datum waarop het risico in het verkeer wordt gebracht. Administratieve antidatering is voor deze waarborg niet mogelijk. - voor de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid: de eerstvolgende jaarvervaldag bij de vorige verzekeraar met een maximum van 15 maanden na de registratie van de polis in de frontofficetoepassing. U dient in uw dossier te beschikken over een kopie van de opzeg bij de vorige verzekeraar. Versie blz. 15

16 Hoofdstuk 5: Beheer De criteria die in Deel 2 Hoofdstuk 6 Polisbeheer worden vermeld zijn hier van toepassing. Bijkomend zijn er nog een aantal specifieke criteria geformuleerd. 5.1 Schorsen van polissen De criteria voor de schorsing van het contract, zoals vermeld in Deel 2 Hoofdstuk 6 rubriek Schorsing zijn hier van toepassing. Bijkomend zijn volgende criteria van toepassing. Schorsing is niet mogelijk voor tweewielers: de respectieve voertuigtypes bromfietsen, snorfietsen en moto s. Deze contracten kunnen enkel worden beëindigd volgens de modaliteiten omschreven in Deel 2 Hoofdstuk 6 rubrieken Vernietiging en Opzeg. U dient in uw dossier steeds te beschikken over de groene kaart en desgevallend ook over het schrappingbewijs van de DIV. Bijkomend gelden volgende criteria: Verzekerde vertrekt naar het buitenland. De schorsingsdatum is de dag na het vertrek naar het buitenland. Deze datum kan nooit ingaan vóór de datum van de aanvraag van de schorsing. Het overwinteren van de verzekerde in het buitenland (winterstop) komt niet in aanmerking voor het schorsen van het contract Voertuig is tijdelijk buiten gebruik De schorsingsdatum is de dag na de tijdelijke buitengebruikstelling van het voertuig. Deze datum kan nooit ingaan vóór de datum van de aanvraag van de schorsing Motorfietsen in combinatie auto-moto De schorsingsdatum is de eerstvolgende jaarvervaldag. Deze datum kan nooit ingaan vóór de datum van aanvraag van de schorsing. Schorsing wegens winterstop is niet toegelaten. Bij de premieberekening wordt er reeds rekening gehouden met een verminderd gebruik. Versie blz. 16

17 Deel 4: Gezinspolis In dit deel worden de bevoegdheden omschreven die specifiek van toepassing zijn op de gezinspolis. Hoofdstuk 1: Onderschrijvingscriteria Naast de waarborg BA-gezin kunt u ook de waarborg huispersoneel onderschrijven. Indien het over aan de RSZ onderworpen huispersoneel gaat, is men verplicht om het RSZ- nummer mee te delen. Wanneer het RSZ-nummer ontbreekt, blijft de onderschrijvingsactiviteit beperkt tot de introductie van het risico door registratie van het elektronische voorstel bij Fidea. De acceptatie is in dat geval voorbehouden aan Fidea. 1.1 Acceptatiecriteria De waarborg BA-gezin kan enkel worden onderschreven indien de klant ook een polis brand of polis motorrijtuigen bij Fidea onderschrijft of heeft onderschreven. Versie blz. 17

18 Deel 5: Woonverzekering In dit deel worden de bevoegdheden omschreven die specifiek van toepassing zijn op de woonverzekering met betrekking tot: onderschrijvingscriteria; tariefberekening; polisopmaak. Hoofdstuk 1: Onderschrijvingscriteria De acceptatie van volgende risico s is voorbehouden aan Fidea: particuliere garages die worden verhuurd; houten chalets of stacaravans die worden gebruikt als hoofdverblijf; caravans in omloop die worden gebruikt als hoofdverblijf; woonwagens of woonboten; buildings > 8 appartementen of > 20 % totale oppervlakte handel; apotheken; handelsrisico s; industriële risico s; landbouw- en speciale risico s; constructies die gebreken vertonen, in staat van verval verkeren of bestemd zijn voor afbraak bankkantoren en wisselkantoren. Hoofdstuk 2: Tariefberekening De frontoffice-toepassing berekent automatisch een aantal kortingen aan de hand van de input in de betreffende velden en dit op basis van correcte en verifieerbare gegevens. U dient in uw dossier te beschikken over het volgend document dat de korting rechtvaardigt. Korting Incert goedgekeurd alarm Noodzakelijke gegevens en documenten Attest van goedgekeurd alarm en geplaatst door Incert erkende installateur. Hoofdstuk 3: Polisopmaak 3.1 Te bewaren documenten U dient in uw dossier te beschikken over volgende documenten: een kopie van het expertiseverslag, indien de waardebepaling gebeurde door expertise op last van de cliënt; een attest of de kopie van de aankoopfactuur van het/de voorwerp(en), dat/die word(t)(en) verzekerd in de afdeling waardevolle voorwerpen (voorwaarde: voorwerp(en) is/zijn maximaal 1 jaar oud). Versie blz. 18

19 3.2 Specifieke vermeldingen In de volgende gevallen vereist het risico dat er een bijkomende mededeling in de communicatietekst wordt gedaan of een bijkomende actie wordt ondernomen: gewezen bedrijfsgebouw: toelichting van de aard van het risico; houten chalet, (sta)caravan als tweede risico: overmaken van een foto aan Fidea; hypothecair attest vereist: de vermelding van het adres en het dossiernummer van de kredietmaatschappij; medeverzekering: vermelding van de naam, het polisnummer, het kapitaal (index) en de waarborgen; waardebepaling via inspectie: o indien gelast door Fidea: melding van het referentienummer; o indien gelast door de cliënt: melding van de naam van de expert en het bedrag van de heropbouwwaarde van het gebouw dat vermeld is in het expertiseverslag. Versie blz. 19

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders HANDLEIDING de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders Conseil Expertise auto Avenue de l'expansion 12-4432

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package ALGEMENE VOORWAARDEN PP 01052015 B INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering... 3 2. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Mobility 7 Definities 9 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

I Definities 3 Begripsbepalingen art. 1 3

I Definities 3 Begripsbepalingen art. 1 3 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit.

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Tweewieler Motor Bromfiets Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 7 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 9 1. Omvang van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R.

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie