ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE PARTNER BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICE-TOEPASSING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE PARTNER BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICE-TOEPASSING"

Transcriptie

1 ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE PARTNER BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICE-TOEPASSING Versie blz. 1

2 ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICETOEPASSING Deel 1: Toegang In dit deel worden de verschillende frontofficetoepassingen omschreven waartoe u als bemiddelaar toegang kunt krijgen. Hoofdstuk 1: Frontoffice software Olivia De bemiddelaar krijgt de mogelijkheid om de software Olivia te downloaden en dit volgens de voorschriften van Portima c.v. Fidea zal gebruik maken van het BILAN-netwerk van Portima en zal dus niet instaan voor de plaatsing van enige netwerklijnen. Hoofdstuk 2: Frontoffice software PVC Fidea verschaft de Centea-agent toegang tot de software Teleprocessing-transacties via een ISDNlijn. Fidea staat niet in voor de plaatsing van de ISDN-lijn maar maakt gebruik van de bestaande ISDN-lijn van het Centea-agentschap behorend tot het Centea-netwerk. Hoofdstuk 3: Frontoffice software NC Fidea verschaft de Centea-agent toegang tot de NC-transacties voor het raadplegen en het beheer van Fidea levensverzekeringspolissen via de bestaande NC-werkpost van het Centea-agentschap. Versie blz. 2

3 Deel 2: Algemeen In dit deel worden de bevoegdheden omschreven die van toepassing zijn op alle polistypes met betrekking tot: te bewaren documenten; onderschrijvingsrichtlijnen; registratie van persoonsgegevens; offerte; polisopmaak; polisbeheer; aflevering van de polis of het bijvoegsel bewijs van premieteruggave door de bemiddelaar aan cliënt. Hoofdstuk 1: Te bewaren documenten Alle documenten op basis waarvan u de offerte maakt en het contract registreert en beheert, dienen door u te worden bewaard. Concreet zijn dit: de offerte; het voorstel; een kopie van de identiteitskaart van de verzekeringsnemer en de aangeduide bestuurders (auto); een kopie van het rijbewijs van de verzekeringsnemer en de aangeduide bestuurders (auto); een getekend exemplaar van de bijzondere voorwaarden. Deze opsomming is exemplatief maar niet limitatief. De polisdossiers dienen tot 5 jaar na de datum van de beëindiging van het contract te worden bewaard. Hoofdstuk 2: Onderschrijvingsrichtlijnen Fidea kiest voor een consistent acceptatie- en tarificatiebeleid. Een gezonde onderschrijvingspolitiek laat u en ons toe om een rendabele portefeuille op te bouwen en te beheren. De eerste en vaak belangrijkste vorm van risicoselectie gebeurt door u als makelaar. U vormt de basis voor een gezond preventie- en acceptatiebeleid. De frontoffice-toepassing ondersteunt deze risicoselectie door middel van acceptatievragen. Bij elke registratie beantwoordt u deze acceptatievragen op basis van correcte en verifieerbare gegevens. Versie blz. 3

4 Hoofdstuk 3: Registratie en verwerking van persoonsgegevens 3.1 Werkwijze registratie Met de registratie van persoonsgegevens bedoelt Fidea: de registratie in de frontoffice-toepassing van een nieuwe persoon of de wijziging van bestaande persoonsgegevens. U registreert een nieuwe persoon of wijzigt een bestaande persoon via één van de volgende mogelijkheden: in de toepassing personen volgens de handleiding van uw frontoffice-toepassing; vanuit uw beheerspakket; via uw AS/2-toepassing "Vraag wijziging klantgegevens". De registratie gebeurt steeds op basis van correcte en verifieerbare gegevens: de identiteitskaart; het rijbewijs; een melding van adreswijziging; voor rechtspersonen: de notariële akte of een uittreksel uit het Staatsblad. Een kopie van deze documenten dient door u te worden bewaard. 3.2 Verantwoordelijke voor de verwerking - verwerker Wanneer de bemiddelaar gebruik maakt van het ter beschikking gestelde frontoffice softwarepakket treedt hij op als verwerker handelend in opdracht van Fidea, verantwoordelijke voor de verwerking. Hij verwerkt persoonsgegevens voor rekening van Fidea enkel in het kader van de volgende doeleinden: het sluiten en beheren van verzekeringsovereenkomsten, polisafgifte, schaderegeling, met inachtneming van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In geval van bewezen schending van deze overeenkomst die aanleiding kan geven tot strafvervolging of de verzekeraar of een derde ernstig nadeel kan berokkenen, kan Fidea de betrokken delegaties intrekken of de samenwerking met de bemiddelaar beëindigen. De bemiddelaar verzamelt en integreert de gegevens in het informaticasysteem Fidea overeenkomstig volgende instructies : Beveiligd netwerk De bemiddelaar communiceert met Fidea via een door haar erkend beveiligd netwerk. Informaticaveiligheidsmaatregelen De bemiddelaar neemt de volgende IT-veiligheidsmaatregelen in acht: - verificatie; - wachtwoord; - firewall; - antivirus; - minimale configuratie. Vertrouwelijkheid van het wachtwoord Het wachtwoord dat toegang geeft tot het computersysteem van de bemiddelaar is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het mag in geen geval aan een derde meegedeeld worden of met een andere gebruiker van het computersysteem gedeeld worden. Versie blz. 4

5 Gegevensbeveiliging De bemiddelaar ziet erop toe dat niet uitdrukkelijk geautoriseerde personen geen toegang tot de gegevens kunnen krijgen. Het is met name verboden een pc zonder toezicht in gebruiksmodus te laten. De gegevens mogen niet op verwijderbare dragers gekopieerd worden (behalve back-up ), aangezien dergelijke dragers aan een verhoogd risico van verlies of diefstal blootstaan. Fysieke beveiliging De bemiddelaar dient alle redelijke maatregelen te nemen om de gebouwen, de lokalen en de apparatuur te beveiligen tegen brand, waterschade, diefstal, enz. Materiële instructies De bemiddelaar volgt de instructies van Fidea op voor de in te vullen velden en voor de wijze van invullen van die velden Mededeling van de persoonsgegevens aan derden De mededeling van de persoonsgegevens aan derden, op welke wijze ook, is verboden. De mededeling van deze gegevens is enkel toegestaan wanneer ze door of krachtens een wet verplicht is. De bemiddelaar moet, indien mogelijk vooraf en anders zo snel mogelijk, Fidea op de hoogte brengen van een dergelijke verplichte mededeling van gegevens aan derden Beveiliging De bemiddelaar verbindt er zich toe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen. De minimale technische maatregelen die de bemiddelaar in acht moet nemen om te voorkomen dat de gegevens worden vernietigd, verloren, vervalst, en zonder toestemming worden geraadpleegd of verspreid, worden hierboven beschreven. De bemiddelaar moet de toegang tot de verwerkte persoonsgegevens beperken tot die personeelsleden werknemers of zelfstandigen - die de gegevens nodig hebben om de taken uit te oefenen die de bemiddelaar hun heeft toegewezen. In geval van verwerking van gevoelige, medische en gerechtelijke gegevens in de betekenis van de artikelen 6 tot 8 van de voornoemde wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, houdt de bemiddelaar, overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001, een lijst van de categorieën van personen die betrokken zijn bij de verwerking van die gegevens voor rekening van Fidea ter beschikking van haarzelf en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De bemiddelaar verbindt er zich toe om zijn personeelsleden werknemers en zelfstandigen op te leggen om de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, na te leven, alsook de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Versie blz. 5

6 Hoofdstuk 4: Offerte Om een gepersonaliseerde offerte te bekomen, registreert u alle noodzakelijke gegevens in uw frontoffice-toepassing. De tariefberekening gebeurt, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, op basis van het maximumpercentage partnerkortingen. Deze kortingen zijn takgebonden. U bent gemachtigd om het tarief aan te passen door het verlagen van het kortingspercentage. Hierna berekent de frontoffice-toepassing automatisch de aangepaste premie. Daarnaast bent u gemachtigd om het commissieloon aan te passen door middel van een procentuele verlaging van het commissieloonpercentage. U vermeldt dan het door u gewenst commissieloonpercentage in de communicatietekst. Na ontvangst van het elektronische voorstel wijzigt Fidea vervolgens de premie. U dient de offerte af te leveren met de vermelding onder voorbehoud van acceptatie door Fidea. De definitieve aanvaarding van het risico gebeurt pas nadat u over een volledig en getekend voorstel beschikt en het risico hetzij elektronisch, hetzij door tussenkomst van Fidea werd aanvaard na registratie in de frontoffice-toepassing. Fidea behoudt zich het recht voor om de premie aan te passen indien blijkt dat de tariefberekening werd gemaakt op basis van onvolledige of onjuiste informatie. Hoofdstuk 5: Polisopmaak 5.1 Aanvangsdatum De aanvangsdatum wordt bepaald door de aard van het voorgestelde risico. Dit kan een nieuw risico zijn of een overname van een andere verzekeraar. Deze datum kan nooit een datum met terugwerkende kracht zijn Nieuw risico Fidea verstaat onder een nieuw risico: elk ander risico dan datgene voortkomend uit de overname van een polis van een andere verzekeraar. De aanvangsdatum van een nieuw risico is dezelfde als de aanvangsdatum van de door u afgeleverde groene kaart. Deze aanvangsdatum dient u te bepalen volgens de modaliteiten die worden beschreven in de Overeenkomst tot het verlenen van voorlopige verzekeringsdekking, en uitschrijven van groene kaarten, kleven van vignetten tot inschrijving van een voertuig bij de DIV Overname Onder overname dient te worden verstaan: de overname van een risico van een andere verzekeraar. Deze overname kan worden gecombineerd met een wijziging van het risico. De aanvangsdatum van een overname is de eerstvolgende jaarvervaldag bij de vorige verzekeraar. Versie blz. 6

7 5.1.3 Administratieve antidatering Als Fideapartner bent u gemachtigd om in bepaalde gevallen een administratieve antidatering door te voeren. Onder administratieve antidatering verstaat Fidea het volgende: de registratie van het contract in de frontoffice-toepassing op een later tijdstip dan de aanvangsdatum van de polis of de wijziging. De antidateringstermijnen zijn product- en waarborggebonden. Hieronder vindt u een overzicht: Product Waarborg Aantal kalenderdagen Motorrijtuigen B.A. 7 dagen Rechtsbijstand 7 dagen Omnium 0 dagen Bijstand 0 dagen Gezinspolis Alle waarborgen, uitgezonderd huispersoneel 7 dagen Huispersoneel 0 dagen Woonverzekering Alle waarborgen 7 dagen 5.2 Registratie U dient de polis of de wijziging te registreren aan de hand van de handleiding van de frontofficetoepassing op basis van correcte en verifieerbare gegevens. Afhankelijk van de beschikbare gegevens leidt de registratie tot een elektronisch voorstel of een polis. Desgevallend kunt u zelf de keuze maken voor een elektronisch voorstel of kunt u een bijkomende mededeling aan Fidea doen door registratie hiervan in de communicatietekst. In dit geval dient u de acceptatiebevestiging van Fidea af te wachten alvorens u de waarborg bevestigt aan uw cliënt. Versie blz. 7

8 Hoofdstuk 6: Polisbeheer Onder polisbeheer dient te worden verstaan: de wijziging van bestaande polissen. 6.1 Aanvangsdatum De aanvangsdatum van de wijziging is de datum waarop de wijziging aan Fidea wordt meegedeeld. Dit kan gebeuren door middel van: de registratie van de wijziging in de frontoffice-toepassing; de ontvangstdatum van een ondertekend voorstel of de mededeling van een wijziging door de maatschappij. Geeft de wijziging van het risico aanleiding tot het afleveren van een nieuwe groene kaart, dan is de aanvangsdatum van de wijziging dezelfde als de aanvangsdatum van de groene kaart. Deze aanvangsdatum dient u te bepalen volgens de modaliteiten die worden beschreven in de Overeenkomst tot het verlenen van voorlopige verzekeringsdekking, uitschrijven van groene kaarten, kleven van vignetten tot inschrijving van een voertuig bij de DIV. De criteria vermeld onder rubriek Administratieve antidatering zijn eveneens van toepassing op deze wijzigingen. Uitzonderingen hierop vormen volgende gevallen: in het geval van het bijvoegen van een waarborg geldt de datum van registratie als de aanvangsdatum van de waarborg. Voor motorrijtuigen kan de waarborg omnium slechts worden toegevoegd tot 30 dagen na de aanvang van de waarborg B.A.; in het geval van het schrappen van een waarborg zijn de bepalingen van het contract van toepassing en kan de schrapping slechts gebeuren op de eerstvolgende vervaldag (met inachtneming van de opzeggingstermijn). 6.2 Beheersactiviteiten U kunt volgende beheersactiviteiten uitvoeren: administratieve wijziging; bijvoegsels Administratieve wijziging Administratieve wijzigingen hebben geen premiewijziging tot gevolg. De registratie dient te gebeuren op basis van correcte en verifieerbare gegevens. U dient in uw dossier steeds te beschikken over de noodzakelijke documenten Bijvoegsel Wijzigingen via bijvoegsel genereren een premiewijziging. We onderscheiden: gewoon bijvoegsel; schorsing; vernietiging; opzeg. Versie blz. 8

9 Gewoon bijvoegsel Onder een gewoon bijvoegsel dient te worden verstaan: alle wijzigingen anders dan een administratieve wijziging, een schorsing of een vernietiging. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen, het schrappen of het bijvoegen van een waarborg. Een premiebepalende wijziging aan het risico wordt beschouwd als een nieuwe acceptatie. U dient bijgevolg de gestelde acceptatievragen op basis van correcte en verifieerbare gegevens te beantwoorden. In uw dossier dient u te beschikken over de noodzakelijke documenten tot staving van de gewijzigde polisgegevens. Dit kunnen onder meer een door de verzekerde ondertekend voorstel of een door de verzekerde ondertekend exemplaar van de bijzondere voorwaarden zijn. Specifiek voor het schrappen van een waarborg geldt het volgende criterium: u dient in uw dossier te beschikken over een door de verzekeringsnemer getekende aanvraag tot schrapping van deze waarborg Schorsing Onder schorsing dient te worden verstaan: de tijdelijke stopzetting van het contract. Het contract wordt terug in voege gesteld na een bepaalde periode. Gaat de schorsing in op meer dan drie maanden voor de eerstvolgende jaarvervaldag, dan wordt de geschorste polis van rechtswege als vernietigd beschouwd op deze eerstvolgende jaarvervaldag. Zoniet gaat de vernietiging in op de daaropvolgende jaarvervaldag. Het schorsen van een contract heeft belangrijke juridische en contractuele implicaties. U dient in uw dossier te allen tijde te beschikken over een schriftelijke, door de verzekeringsnemer getekende aanvraag tot schorsing. Bij gebrek aan een getekende aanvraag dient u te beschikken over een door de verzekerde ondertekend schorsingsbijvoegsel. De schorsingsdatum is de registratiedatum in de frontoffice-toepassing Vernietiging Onder vernietiging dient te worden verstaan: de definitieve stopzetting van het contract. Het contract kan niet meer terug in voege worden gesteld. Vernietiging kan onder meer bij: de verdwijning van het risico; het overlijden van de verzekeringsnemer. Het vernietigen van een contract heeft belangrijke juridische en contractuele implicaties. U dient in uw dossier te allen tijde te beschikken over de documenten die de vernietiging rechtvaardigen. Dit kunnen zijn: een schriftelijke, door de verzekeringsnemer getekende aanvraag tot vernietiging; een kopie van de overlijdensakte van de verzekeringsnemer; een kopie van de verkoopakte van het risico (onroerend goed); een kopie van de notariële akte of een uittreksel uit het Staatsblad na stopzetting van de activiteiten van de onderneming. De vernietigingsdatum is de registratiedatum in de frontoffice-toepassing. Versie blz. 9

10 6.2.3 Opzeg Onder opzeg dient te worden verstaan: de definitieve vernietiging van de polis op vraag van de verzekeringsnemer en dit volgens de bijzondere en de algemene voorwaarden van het contract. De opzeg van een polis kunt u niet registreren via de frontoffice-toepassing. Hoofdstuk 7: Aflevering van de polis of het bijvoegsel U overhandigt uw cliënt de polis of na het afprinten op uw kantoor of na de aflevering ervan door Fidea. U levert de polis af met de bijzondere voorwaarden en eventueel ook met de algemene voorwaarden. U dient steeds een door de verzekeringsnemer ondertekend exemplaar van de bijzondere voorwaarden te bewaren in uw dossier. Indien door de verzekeringsnemer wijzigingen werden aangebracht aan de polis dan dient u de polis aan te passen via de actie beheer. Indien het systeem de bedoelde actie niet toelaat dan dient u de wijziging onmiddellijk te melden aan Fidea. Hoofdstuk 8: Bewijs van premieteruggave door bemiddelaar aan cliënt Indien een premieteruggave wordt terugbetaald door een bemiddelaar aan de cliënt, dient de bemiddelaar de premieteruggave aan de begunstigde te bezorgen voor het einde van de maand volgend op de maand van creditering op de rekening courant van het kantoor. De premieteruggave aan de begunstigde moet gebeuren via overschrijving (te bewijzen via bankrekeninguittreksel) of in cash (te bewijzen via een door de begunstigde ondertekend bewijs van betaling). Het bewijs van betaling dient volgende elementen te bevatten: naam van de begunstigde polisnummer van de verzekering waarvoor de premieteruggave gebeurt bedrag van de teruggave datum waarop de teruggave gebeurt handtekening van de begunstigde (enkel in geval van betaling in cash) Versie blz. 10

11 Deel 3: Motorrijtuigen In dit deel worden de bevoegdheden omschreven die specifiek van toepassing zijn op motorrijtuigen met betrekking tot: onderschrijvingsrichtlijnen; offerte; premieberekening; polisopmaak; beheer. Hoofdstuk 1: Onderschrijvingsrichtlijnen 1.1 Verlenen van verzekeringsdekking B.A. Naast de bevoegdheid tot het uitbrengen van een offerte, beschikt u tevens over de bevoegdheid tot het opmaken en het beheren van de polis en over de bevoegdheid tot het verlenen van een voorlopige verzekeringsdekking voor omschreven risico s. Deze bevoegdheid laat u toe: een voorlopige groene kaart uit te schrijven; een vignet tot inschrijving van een voertuig bij de DIV te kleven; het voertuig elektronisch in te schrijven bij de DIV indien u hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd bent. De modaliteiten van deze bevoegdheid en de omschreven risico s worden omschreven in de Overeenkomst tot het verlenen van voorlopige verzekeringsdekking, uitschrijven van groene kaarten, kleven van vignetten tot inschrijving van een voertuig bij de DIV en indien u hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd bent: ( ) elektronische inschrijving bij de DIV. Deze overeenkomst werd door u en Fidea gelezen en goedgekeurd. U dient in uw dossier te beschikken over een kopie van een afgeleverde groene kaart, een kopie van het inschrijvingsformulier zoals dit bij de DIV werd ingediend, of een print van de elektronische inschrijving. 1.2 Acceptatiecriteria In de overeenkomst, vermeld onder 1.1 Verlenen van verzekeringsdekking B.A., worden eveneens de acceptatiecriteria omschreven. Bijgevolg kent u ook de risico s waartoe u gemachtigd bent om voorlopige dekking te verlenen. Daarnaast dient u de acceptatievragen in de frontoffice-toepassing te beantwoorden op basis van correcte en verifieerbare gegevens. Indien de frontoffice-toepassing het risico afleidt naar Fidea via een elektronisch voorstel dan is de acceptatie voorbehouden aan Fidea. U bent dan niet bevoegd om een voorlopige dekking af te leveren of het voertuig in te schrijven bij de DIV. In dit geval dient u de acceptatiebevestiging van Fidea af te wachten. Voor de waarborg omnium worden er specifieke, bijkomende acceptatierichtlijnen toegelicht onder punt 1.4 Omnium. Versie blz. 11

12 1.3 De waarborgen De waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A.) is voor alle polistypes motorrijtuigen een verplichte waarborg. De (mogelijke) bijkomende waarborgen zijn afhankelijk van het polistype: Eigen schade Diefstal Brand Ongevallen Bestuurder Bijstandsverzekering Gedeeltelijke omnium Volledige omnium Rechtsbijstand BA (verplicht) Personenauto X X X X X X Lichte Vracht X X X X X Zware Vracht X X X X X Bromfiets X X Motorfiets X X Omnium Algemeen Voor de waarborgen volledige en gedeeltelijke omnium gelden er een aantal bijkomende acceptatiecriteria. Als het risico beantwoordt aan de acceptatiecriteria, vermeld onder 1.2 Acceptatiecriteria, dan bent u bevoegd om voorlopige dekking te verlenen op voorwaarde dat het risico voldoet aan onderstaande criteria: de cataloguswaarde excl. BTW = of < euro; de aankoopprijs incl. BTW = of < euro; de waarde van bijkomende uitrustingen ( toebehoren, audiovisuele installaties) incl. BTW = of < euro; het voertuig is geen sportwagen; de datum van de eerste ingebruikneming is gelijk aan de aanvangsdatum van de polis of het bijvoegsel ( zie onder Ouderdom voertuig) Ouderdom voertuig De acceptatie van een voertuig waarvan de datum van de eerste ingebruikname voor de aanvangsdatum van de polis of het bijvoegsel ligt, is voorbehouden aan Fidea. Gaat het om een overname van een andere verzekeraar, en de waarborg omnium was ononderbroken verzekerd bij die verzekeraar, dan bent u wel gemachtigd tot acceptatie. In dat geval beschikt u in uw dossier over de stavingstukken van de overname. Bij bestaande schade geeft u een omstandige omschrijving van deze schade en/of voegt u foto s toe. In dat geval stuurt u de zaak als elektronisch voorstel naar Fidea met in de beheerstekst een samenvatting van uw bevindingen. Versie blz. 12

13 1.4.3 Te bewaren documenten U bewaart de altijd een kopie van de aankoopfactuur in uw dossier. Op eenvoudig verzoek overhandigt u dit document aan Fidea of een vertegenwoordiger van Fidea, zoals, naar aanleiding van een schadegeval, de expert. Hoofdstuk 2: Offerte U kunt de premie berekenen via: Contract aanvraag tarifering Olivia in de frontoffice-toepassing Olivia; actie 150 "Opmaken offerte" in de frontoffice-toepassing PvC; tariefberekeningsmodule QQL. 2.1 Offerte frontoffice-toepassing De criteria voor de offerte motorrijtuigen zijn dezelfde als de criteria omschreven in Deel 2 Hoofdstuk 4 Offerte. 2.2 Tariefberekeningsmodule QQL U kunt het tarief berekenen door alle noodzakelijke gegevens te registreren in de tariefberekeningsmodule QQL. Deze module vindt u op het extranet voor de makelaar via na registratie en identificatie als bemiddelaar. QQL berekent het maximumpercentage partnerkortingen zonder enige acceptatiecontrole door Fidea. Het verkregen tarief geeft bijgevolg enkel een indicatie en dit voor zover alle gegevens correct werden ingevuld. Het verkregen tarief is bijgevolg niet tegenstelbaar aan Fidea. QQL laat u toe om een beperkte, niet-gepersonaliseerde afdruk te maken zonder vermelding van de noodzakelijke clausules en beveiligingssystemen. De afdruk geldt bijgevolg niet als officiële offerte. Hoofdstuk 3: Premieberekening De frontoffice-toepassing berekent automatisch de premie en houdt daarbij rekening met de specifieke segmentatiecriteria van het risico. Daarnaast worden de toepasbare kortingen automatisch toegekend. Hiertoe dient u wel alle noodzakelijke velden in te vullen op basis van correcte en verifieerbare gegevens. Voor: bonus-malusinschaling; te verzekeren waarde; gelden de volgende criteria: 3.1 Bonus-malusinschaling De bonus-malus wordt bepaald door de aard van het voorgestelde risico. Fidea onderscheidt hierbij: nieuw risico; overname andere verzekeraar; bijkomend voertuig. Versie blz. 13

14 3.1.1 Nieuw risico Onder een nieuw risico dient te worden verstaan: een risico waarbij de verzekeringsnemer en alle courante bestuurders voorheen nog nooit werden ingeschaald in het bonus-malusstelsel. Inschaling: A Overname andere verzekeraar Onder een overname van een andere verzekeraar dient te worden verstaan: een risico dat voorheen was verzekerd bij een andere verzekeraar en waarvan de polis werd vernietigd en/of opgezegd. Inschaling: de frontoffice-toepassing berekent automatisch de bonus-malusgraad Fidea op basis van de informatie die u invult en dit steeds op basis van correcte en verifieerbare gegevens. De stavingstukken van deze inschaling dient u te bewaren in uw dossier Bijkomend voertuig Fidea verstaat onder een bijkomend voertuig: ieder aanvullend nieuw ingeschreven voertuig dat niet ter vervanging komt van een bestaand voertuig. Inschaling: De bonus-malusklasse: A De bonus-malusgraad: De frontoffice-toepassing berekent automatisch de bonus-malusgraad op basis van de gegevens van het referentievoertuig. Met het referentievoertuig bedoelen we de personenwagen of lichte vrachtwagen die reeds bij Fidea is verzekerd en waarvan de bonus-malusgraad geldt als referentie-inschaling voor het bijkomend voertuig. De criteria voor de inschaling op basis van het referentievoertuig zijn de volgende: het referentievoertuig is al risicodragend bij Fidea of neemt aanvang in de toekomst met als uiterste uitwerkingsdatum de aanvangsdatum van het bijkomende voertuig + 15 maanden. In dit geval dient het referentievoertuig in de frontoffice-toepassing te worden geregistreerd vooraleer het bijkomende voertuig wordt geregistreerd; het referentievoertuig geniet geen specifieke inschaling (onder meer mobilhome, oldtimer); de verzekeringsnemer is dezelfde als de verzekeringsnemer van het referentievoertuig. De echtgeno(o)t(e) wordt hiermee gelijkgesteld; alle gebruikelijke bestuurders wonen op hetzelfde adres; de inwonende jongeren (18-30 jaar) die beantwoorden aan de definitie van courante bestuurder dienen in de polis te worden opgenomen, tenzij ze in een andere polis personenwagen of lichte vrachtwagen gekend zijn als courante bestuurder bij Fidea; er is geen polis personenwagen of lichte vrachtwagen op naam van de verzekeringsnemer of één van de gebruikelijke bestuurders geschorst of vernietigd bij Fidea; de hangende schadegevallen werden verrekend in de bonus-malusgraad van de referentiepolis. U dient in uw dossier te beschikken over een kopie van het inschrijvingsformulier van het bijkomende voertuig zoals het aan de DIV werd overgemaakt. Versie blz. 14

15 3.2 Te verzekeren waarde U dient de te verzekeren waarde te bepalen op basis van de richtlijnen zoals die worden omschreven in de Algemene Voorwaarden van het betreffende polistype. Het onjuist bepalen van de te verzekeren waarde impliceert de toepassing van het evenredigheidsprincipe bij schade en geeft Fidea het recht de geleden schade terug te vorderen of de tussenkomst te weigeren, en dit in overeenstemming met de Wet op de Landverzekering (25 juni 1992). U dient in uw dossier te beschikken over: een kopie van de aankoopfactuur van het voertuig; een kopie van de bestelbon (in de offertefase bij gebrek aan een kopie van de aankoopfactuur). Voormelde richtlijn geldt niet voor leasingwagens. Hoofdstuk 4: Polisopmaak De criteria vermeld in Deel 2 Hoofdstuk 5 Polisopmaak zijn hier van toepassing. Bijkomend zijn er nog een aantal specifieke criteria geformuleerd. 4.1 Aanvangsdatum De aanvangsdatum van het contract is dezelfde als de aanvangsdatum op de afgeleverde groene kaart. Deze criteria worden omschreven in Deel 2 Hoofdstuk 1 Onderschrijvingsrichtlijnen. Hieronder worden nog een aantal specifieke criteria vermeld Overname Afwijkend van de criteria, zoals die worden omschreven in Deel 2 Hoofdstuk 5 rubriek Overname kunt u de aanvangsdatum bij overname als volgt bepalen: De nummerplaat van het voertuig, verzekerd bij de vorige verzekeraar, werd teruggestuurd wegens de verdwijning van het risico De aanvangsdatum van de polis is de datum waarop het risico opnieuw in het verkeer wordt gebracht. Deze datum stemt overeen met de datum op de groene kaart. U dient in uw dossier te beschikken over een kopie van de bevestiging van de DIV met betrekking tot de schrapping van de nummerplaat de aanvangsdatum van de omniumwaarborg is een vroegere datum dan de aanvangsdatum van de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De aanvangsdatum bepaalt u als volgt: - voor de waarborg omnium: de datum waarop het risico in het verkeer wordt gebracht. Administratieve antidatering is voor deze waarborg niet mogelijk. - voor de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid: de eerstvolgende jaarvervaldag bij de vorige verzekeraar met een maximum van 15 maanden na de registratie van de polis in de frontofficetoepassing. U dient in uw dossier te beschikken over een kopie van de opzeg bij de vorige verzekeraar. Versie blz. 15

16 Hoofdstuk 5: Beheer De criteria die in Deel 2 Hoofdstuk 6 Polisbeheer worden vermeld zijn hier van toepassing. Bijkomend zijn er nog een aantal specifieke criteria geformuleerd. 5.1 Schorsen van polissen De criteria voor de schorsing van het contract, zoals vermeld in Deel 2 Hoofdstuk 6 rubriek Schorsing zijn hier van toepassing. Bijkomend zijn volgende criteria van toepassing. Schorsing is niet mogelijk voor tweewielers: de respectieve voertuigtypes bromfietsen, snorfietsen en moto s. Deze contracten kunnen enkel worden beëindigd volgens de modaliteiten omschreven in Deel 2 Hoofdstuk 6 rubrieken Vernietiging en Opzeg. U dient in uw dossier steeds te beschikken over de groene kaart en desgevallend ook over het schrappingbewijs van de DIV. Bijkomend gelden volgende criteria: Verzekerde vertrekt naar het buitenland. De schorsingsdatum is de dag na het vertrek naar het buitenland. Deze datum kan nooit ingaan vóór de datum van de aanvraag van de schorsing. Het overwinteren van de verzekerde in het buitenland (winterstop) komt niet in aanmerking voor het schorsen van het contract Voertuig is tijdelijk buiten gebruik De schorsingsdatum is de dag na de tijdelijke buitengebruikstelling van het voertuig. Deze datum kan nooit ingaan vóór de datum van de aanvraag van de schorsing Motorfietsen in combinatie auto-moto De schorsingsdatum is de eerstvolgende jaarvervaldag. Deze datum kan nooit ingaan vóór de datum van aanvraag van de schorsing. Schorsing wegens winterstop is niet toegelaten. Bij de premieberekening wordt er reeds rekening gehouden met een verminderd gebruik. Versie blz. 16

17 Deel 4: Gezinspolis In dit deel worden de bevoegdheden omschreven die specifiek van toepassing zijn op de gezinspolis. Hoofdstuk 1: Onderschrijvingscriteria Naast de waarborg BA-gezin kunt u ook de waarborg huispersoneel onderschrijven. Indien het over aan de RSZ onderworpen huispersoneel gaat, is men verplicht om het RSZ- nummer mee te delen. Wanneer het RSZ-nummer ontbreekt, blijft de onderschrijvingsactiviteit beperkt tot de introductie van het risico door registratie van het elektronische voorstel bij Fidea. De acceptatie is in dat geval voorbehouden aan Fidea. 1.1 Acceptatiecriteria De waarborg BA-gezin kan enkel worden onderschreven indien de klant ook een polis brand of polis motorrijtuigen bij Fidea onderschrijft of heeft onderschreven. Versie blz. 17

18 Deel 5: Woonverzekering In dit deel worden de bevoegdheden omschreven die specifiek van toepassing zijn op de woonverzekering met betrekking tot: onderschrijvingscriteria; tariefberekening; polisopmaak. Hoofdstuk 1: Onderschrijvingscriteria De acceptatie van volgende risico s is voorbehouden aan Fidea: particuliere garages die worden verhuurd; houten chalets of stacaravans die worden gebruikt als hoofdverblijf; caravans in omloop die worden gebruikt als hoofdverblijf; woonwagens of woonboten; buildings > 8 appartementen of > 20 % totale oppervlakte handel; apotheken; handelsrisico s; industriële risico s; landbouw- en speciale risico s; constructies die gebreken vertonen, in staat van verval verkeren of bestemd zijn voor afbraak bankkantoren en wisselkantoren. Hoofdstuk 2: Tariefberekening De frontoffice-toepassing berekent automatisch een aantal kortingen aan de hand van de input in de betreffende velden en dit op basis van correcte en verifieerbare gegevens. U dient in uw dossier te beschikken over het volgend document dat de korting rechtvaardigt. Korting Incert goedgekeurd alarm Noodzakelijke gegevens en documenten Attest van goedgekeurd alarm en geplaatst door Incert erkende installateur. Hoofdstuk 3: Polisopmaak 3.1 Te bewaren documenten U dient in uw dossier te beschikken over volgende documenten: een kopie van het expertiseverslag, indien de waardebepaling gebeurde door expertise op last van de cliënt; een attest of de kopie van de aankoopfactuur van het/de voorwerp(en), dat/die word(t)(en) verzekerd in de afdeling waardevolle voorwerpen (voorwaarde: voorwerp(en) is/zijn maximaal 1 jaar oud). Versie blz. 18

19 3.2 Specifieke vermeldingen In de volgende gevallen vereist het risico dat er een bijkomende mededeling in de communicatietekst wordt gedaan of een bijkomende actie wordt ondernomen: gewezen bedrijfsgebouw: toelichting van de aard van het risico; houten chalet, (sta)caravan als tweede risico: overmaken van een foto aan Fidea; hypothecair attest vereist: de vermelding van het adres en het dossiernummer van de kredietmaatschappij; medeverzekering: vermelding van de naam, het polisnummer, het kapitaal (index) en de waarborgen; waardebepaling via inspectie: o indien gelast door Fidea: melding van het referentienummer; o indien gelast door de cliënt: melding van de naam van de expert en het bedrag van de heropbouwwaarde van het gebouw dat vermeld is in het expertiseverslag. Versie blz. 19

TARIEFFICHE LICHTE VRACHT

TARIEFFICHE LICHTE VRACHT Inhoud TARIEFFICHE LICHTE VRACHT 1. Bonus-malusschaal in burgerrechtelijke aansprakelijkheid... 1 2. Bijlage woonzones burgerrechtelijke aansprakelijkheid... 5 3. Volledige omnium met aankoopprijsgarantie...

Nadere informatie

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN INHOUDSTAFEL 1. OPMAKEN VAN EEN OFFERTE / VOORSTEL / POLIS 2. AANVRAGEN VAN EEN UITZONDERING AUTO / MOTO 3. DOMICILIATIEBERICHTEN AANMAKEN 4. BOEKHOUDING 5. SCHADEGEVALLEN:

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezinsplan ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Het Gezinsplan bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Wij raden u aan beide aandachtig

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

VOORSTEL MOTORVOERTUIGEN Tweewielers - Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens - Oldtimers

VOORSTEL MOTORVOERTUIGEN Tweewielers - Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens - Oldtimers REGIO BEMIDDELAAR POLISREFERENTIE VERZEKERINGNEMER REFERENTIE BESTUURDER DIE HET MEEST MET HET VOERTUIG RIJDT (indien verschillend van de verzekeringnemer) AANVANG... VOORSTEL MOTORVOERTUIGEN Tweewielers

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar BA vastgoedmakelaar verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid vastgoedmakelaar Dientscode D07/448 FAX : 02/678.90.90 E-mail : professionalliability.production@axa.be 1. verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

Verzekeringsvoortsel - Apparthomes Verzekeringsvoorstel Apparthomes

Verzekeringsvoortsel - Apparthomes Verzekeringsvoorstel Apparthomes Verzekeringsvoortsel - Apparthomes 2012-02 Verzekeringsvoorstel Apparthomes 1. Het verzekeringsvoorstel De ondertekening van het verzekeringsvoorstel door de kandidaat verzekeringsnemer doet de dekking

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Reglement Voorjaarsactie 2013 Start 2 Success

Reglement Voorjaarsactie 2013 Start 2 Success Algemeen Art. 1 Van 1 januari tot en met 31 maart 2013 organiseert Fidea de productieactie in het segment van Ondernemingen en in het segment van Particulieren. De bemiddelaar kan op basis van zijn gerealiseerde

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Diabetici niet langer gediscrimineerd

Diabetici niet langer gediscrimineerd Informatiefiche Diabetici niet langer gediscrimineerd Minstens 450.000 mensen in België zijn gekend als diabetespatiënt, maar het werkelijk aantal patiënten ligt vermoedelijk een stuk hoger. ZA wil hen

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN Auto Verzekeringsvoorstel medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B. 04

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent NV CRELAN INSURANCE : E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon : FSMA-nummer : Commissie: Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier De ondergetekende verzekeringnemers hebben de intentie een overeenkomst met onderstaande productkenmerken bij

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Bemiddelaar. Nr... FSMA-nr... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja Neen. Polisreferentie

Bemiddelaar. Nr... FSMA-nr... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja Neen. Polisreferentie Voorstel Tweewielers - Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens - Oldtimers Lichte vrachtwagens (max. 3,5 ton) - Commerciële Platen - Personenvervoer Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam...

Nadere informatie

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6 Privacyreglement Synthese Synthese gaat overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zorgvuldig met uw medisch dossier om. In dit reglement leest u hoe we dat doen. Versie 1.0 Inwerkingtreding

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S.

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Coordinatie--Euthanasie--wilsverklaring-registratie--EN--mededeling-aan-de-artsen--KB doc

Coordinatie--Euthanasie--wilsverklaring-registratie--EN--mededeling-aan-de-artsen--KB doc 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORSTEL MOTORRIJTUIGEN

VERZEKERINGSVOORSTEL MOTORRIJTUIGEN OPTIMCO NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 2393 Boomsesteenweg 75 2610 Antwerpen-Wilrijk ' 03.297.51.20 www.optimco.be 7 03.295.96.33 RPR Antwerpen 0862.475.005 info@optimco.be Bank: BE90

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN 1 / 8 SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN Contact : Marc Vandenput marc.vandenput@lv.vlaanderen.be 02/552 74 11 Veerle Huysse veerle.huysse@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

Motorvoertuigen Voorstel

Motorvoertuigen Voorstel Voorstel Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t) Tweewielers en aanverwanten Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets 1. Terbeschikkingstelling Ieder voertuig wordt geleverd met slot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas. Voor de voertuigen met een maximum snelheid van

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

Voertuigen inschrijven met AS/Web-DIV

Voertuigen inschrijven met AS/Web-DIV Handleiding Voertuigen inschrijven met AS/Web-DIV De nieuwe WebDIV-module voor online inschrijvingen heeft als voornaamste kenmerk de identificatie van de klanten via het rijksregisternummer (bij natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen.

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen. B.I.V. - stageovereenkomst 2015-2 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY

COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY 1 COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY Referte :.. Datum :.. INLEIDING Deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geregeld door de volgende contractuele

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISONGEVALLENVERZEKERING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISONGEVALLENVERZEKERING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken )

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken ) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Aanvraagformulier aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering

Aanvraagformulier aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering Aanvraagformulier aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering Verzekeraar : Nationale Nederlanden Tussenpersoon : DBA advies (350574) Contractnummer : 90059666 Contractsduur : 1 jaar (daarna dagelijks

Nadere informatie

Dossier n : CS Senten Cindy Fakkelstraat, HOBOKEN. Offertedatum : 18/04/2015. Voertuig : YARIS

Dossier n : CS Senten Cindy Fakkelstraat, HOBOKEN. Offertedatum : 18/04/2015. Voertuig : YARIS Dossier n : CS-00744938 Offertedatum : Fakkelstraat,25 2660 HOBOKEN Voertuig : YARIS Vergis u niet van verzekeraar voor uw Toyota! Geachte, Wij danken u voor uw interesse in Toyota Verzekeringen. Toyota

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

TARIFERINGSBUREAU TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSBUREAU TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) TARIFERINGSBUREAU TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Het bijgevoegde formulier heeft als doel een tariferingsaanvraag in te dienen bij het, door art.

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de Brussels Airlines MasterCard kaart (naam

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie