Verdonk Mantel & Partners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HÉW@ Verdonk Mantel & Partners"

Transcriptie

1 WMH VIRZEKERIN(ìEN PENSIOENIN I.IYPOTI1EKEN Schoolslraat 12, 2l5l AA Nìeuw-Vennotr lì)stbus 235, 2150 AE Nieuw-Venncp Teleîoon: 'fe efax F mail : lnièrnet : wwwvmp advies.nl AIiN Amrc lbstbank K.vK. Amted.ìm : \?GUnninS AFM DIENSTENWIJZER EN DI ENSTVERLEN I NGSDOCU M ENT ADVIESCOMBINATIEVMP Verzekeringen Pensioenen Hypotheken Sparen en beleggen Financial Plannjng Business Risk Planning Àoqn:.rs ffi

2 TINANCIIEL ADVIES EN RISICOBEHEEF Geachte (a.s.) cliént(e), A" Inleiding Wij willen ons gr,lag aan u voorstellen en u informeren over onze werl$/ijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. B. Wie zijn wij? 1. Advies Combinatie V M P is een allround vezekerings- en financieel adviesbureau. Wij behartigen de verzekerings- en lînanciéle belangen van bedrijven en particulieren. Onze adviseurs zijn uitstekend op de hoogte en kunnen bogen op een jarenlange ervaring als adviseur. Ingewikkelde regelingen welen wij op een heldere manier uit te leggen en wij ondersteunen ons advies met duidelijke berekeningen. U bent welkom voor een persoonlijk gesprek over welke kwestie dan ook. U kunt rekenen op onafhankelijke advisering, want wij hebben een uitstekend ovezicht van hetgeen de markt te bieden heeft. Onze laak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd moeten wordèn. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. 2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbi,i u de verzekeringen onderbrengt.

3 WMH TI\{\( IFTL AN\'IIq L\ RI5I(OBEHEEI. C. Onze diensten ALGEMEEN Wij kunnen u adviseren op het gebied van; 1.1 schadeverzekeringen. Mel dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u buvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. u kunt hierbii denken aan bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschikthejdsvezekelng, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering. Verzekeringen dle een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden bli.jvend invalide wordt of komt te overlljden. 1.3 Levensverzekeringen. Hierbù gaat het brjvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of flnanciering. 1.4 Hypotheken onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de fìnanciering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financièle mogelijkheden. Dit geldt uiteraard ook bù verlenging van de rentevast periode of tussentijds indien u dit wenst. omdat fìnancièle dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriéntatie op fìnanciéle producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonrùke situatie het uitgangspunt. wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiéle producten die daarvoor nodig zt)n. 1.5 Beleggen Dit houdt in dat wú u adviseren op werke wijze u structuur kunt aanbrengen in de opzet van vermogensvorming, waarbij wij gebruik maken van de knowhow van bereggingsinstelingen die lngeschakeld worden wij adviseren u bù het kiezen van bancaire producten en herpen u bij het invullen van de aanvraagformulieren. t.o Daarnaast bemidderen wij ook actief rn de aan- en verkoop van onroerend goed. Dit doen wi bi ons op l ntoor via ons zusterbedrijf Koophuis makelaars Nieuw-Venneo.

4 WMH FINANCIEEL ADVIES EN RISICOBEHEER Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld. 2 SCHADEVERZEKERINGEN Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten; 2.'l Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekerìngspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico's u zou moeten verzekeren en welke risico's u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. 2.2 Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen. 2.3 Wj geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen. 2.4 Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert. 2 5 Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concufferende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van vooruraarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifìeke wensen en omstandigheden. 2.6 Wi staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. 2.7 wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. 28 In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. 29 Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het momentwaarop u de vezekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien orecies in

5 &trffi FINANCIEEL ADVIES EN RISICOBEHEER die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor vezekerd bent. Niet in alle gevallen ziin vezekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen Wù controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blùft aansluiten bij uw persoonliike omstandigheden Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekerin gsmaatschappij indien er sprake is van overlijden of bliivende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelik zijn om de verzekeringsmaatschappii in staat te stellen de uitkering te venichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten vezekering. 3 LEVENSVERZEKERINGEN Indien u ons op het gebied van levensvezekeringen inschakelt, kunt u van ons desgewenst de volgende dienstverlening verwachten; 3.1 Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst ondezoeken wi tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen. 3.2 Wij ondetzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt vezekeren en welke risico's u zelf kunt dragen. 3.3 In onze adviezen houden wij rekening met de fìscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gélden.

6 WMH FINANCIEEL ADVIES EN RISICOBEHEER 3.4 Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiéle instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt. 3.5 Wij staan u terzùde bi het invullen van de aanvraag van een verzekering. 3.6 Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering volledig is opgesteld. 3.7 In een later stadium controleren wij of het contract dat u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. 3.8 Indien noodzakelik, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van een eventuele medische keuring. 3.9 Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrik voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschapptlen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekerings- en bancaire pakket zo goed mogelik blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wi onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifek van belang zijn voor hun individuele situatie Indien relaties van ons kantoor wùzigingen willen aanbrengen in de wize waarop spaarpremtes namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende fìnancièle instellino.

7 WMH FINANCIEET ADVIES EN RISICOBEHEER 3.14 Een levensvezekering sluit u wellicht voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beèindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financièle consequenties van deze voortijdige beèindiging. Samen met u bespreken wi de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering. 3.'l5 Ook kunnen wii u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken w1.1 mer u op welke wijze de uitkerlng het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging wij toetsen de uitkering aan de hand van de contractsvoorwaarden zoals die voor u gelden Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij of bank in staat te ste en die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten. 4 BANCAIRE PRODUCTEN Indien u ons op het gebied van bancaire producten inschakert, kunt u, indien gewenst, de vorgenoe diensverlening verwachten, 4'1 Wii inventariseren en onderzoeken welke bancaire producten u al hebt. Tevens ondezoeken wij op welke wijze u uw vermogen hebt opgebouwd. 4 2 WÚ onderzoeken vervolgens welke risico's hieraan verbonden zijn en welke risico's u wilt looen. 4 3 In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. 4-4 Indien u advies vraagt omtrent spaarrekeningen, informeren wij u omtrent de condities van spaarrekeningen.

8 BtrW FINANCIEEL ADVIES EN RISICOBEHEER 4.5 Indien u advies vraagt omtrent beleggingen, informeren wij u zoveel mogelijk over beleggingsmogelijkheden, zodat u daaruit een keuze kunt bepalen. Bij het opzetten van een beleggingsportefeuille vragen wij aan expèrts van de betreffende bank of beleggingsinstelling om een beleggingsadvies op basis van uw persoonlijk opgegeven profiel en wensen op te stellen. 4.6 Wij geven u informatie over de verschillen in voorwaarden van de producten. 4.7 Wij staan u tezijde bii het invullen van de aanvraag van een rekening. 4.8 Wij controleren met u of de aanvraag van een rekening correct en volledig is opgesteld. 4.9 In een later stadium controleren wij of de rekening die u van de bank of beleggingsinstelling ontvangt conform de aanvraag is Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier, Indien relaties van ons kantoor wilzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaargelden namens onze relaties door een bank of beleggingsinstelling worden belegd, dan begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financièle instelling Indien de datum waarop een belegging tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering kan geschieden evenals indien gewenst de mogelijkheden van herbeleggen Wij controleren of de hoogte van de uitkering conect is, gelet op de voorwaarden zoals die voor u gelden Indien recht op uitkering ontstaat door overlijden zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de bank of beleggingsinstelling in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

9 B#ffi FINANCIEEL ADVIES EN RISICOBTHEER D. Wat verwaohten wij van u? 1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wii verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw èigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoonrvaarden de vezekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. 2. Heeft u elder verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wi dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- ofjuist overvezekering. 3. Ook als uw persoonlijke situatie wizigt of er zich wijzigingen voordoen met bebekking tot vezekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven. 4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende ondemerpen: geboone, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wiiziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beèindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. 5. Wij onderhouden alle contacten met de vezekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de vezekeraar, stellen wù deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. 6. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelik aan ons door te geven.

10 &ruh E. onze ber ikbaarheid FINAN.IEEL ADVIES EN RlslcoBEHEER Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijzen contact met ons opnemen: 1. Advies Combinatie V M P Postbus AE Nieuw-Vennep Website: nl Telefoon: Telefoon buiten kantooruren: diverse telefoonnummers; opgave via ons antwoordapparaat Fax: adres: 2. Wii zin op werkdagen geopend van uurtoten met uur. 3. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen. 4. Telefoon tidens kantooruren: Telefoon buiten kantooruren: diverse nummers; opgave via ons antwoordapparaat. 6. Bij spoed, zoals ong val, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: diverse nummers; opgave via ons antwoordapparaat. 7. Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan de volgende ochtend teruggebeld. 8. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevesíg deze dan ook per post, fax ( ) of 10

11 tlrvlf F. De pr mie FINANCIEEL ADVlts EN RlslcoBEHEER Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bii èlke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. 1 Incasso door Advies Combinatie V M P Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u geincasseord zalworden, kunt u kiezen voor een aantal wiizen van betaling: 1.1 Wij sturen u een nota die u zelf betaald per bank of giro; 1,2 U machtigt ons om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening afte laten schrijven. 1.3 Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat voorat aan u is bekendgemaak. 1.4 Premies worden in principe per jaar betaald. 1.5 In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per halfjaar, per kwartaal of per maand te betalen. 1.6 Als u kiest voor g spreide premiebetaling, dan betlaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor. lndien van toepassing wordt u daarover vooraf ingelicht. 1.7 Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevriid van betaling aan de vezekeraar. Daar zorgen wij immers voor. 2 Incasso door vezekeraar 2.1 U kunt de verz keringsmaatschappij machtigen om de premie via automatische incasso van uì, bankof girorekening te laten schrijven. 2.2 Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. ll

12 tlrvlt FINANCIEEL ADVIES EN RISICOBEHttR 2.3 Premies worden in principe per iaar betrald. 2.4 ln overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half iaar, per l(wartaal of per maand te b talen. 2.5 Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor, Indien van toepassing wordt u daarover vooraf ingelicht. 2.6 Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hlerin adviseren en bijstaan. 3 Afspraken rondom premiebetaling 3.1 Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de vezekeringsmaatschappi in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden ge'hcasseerd. De hieraan veòonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. 3.2 Als u v rwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. 3.3 Indien u op grond van de verzekoringsvoomaarden recht hebt op gehele of gedeeltelike premierestitutie zullen wii namens u de contacten met de vezekeringsmaakchappi hierover vetzorgen. G. Onz rolatie m6t verzekeraars Wij zijn adviesvrii. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende vezek ringsmaatschappijen te adviseren. t2

13 tlrvtl H. Ho worden wij beloond? FINANCIEEL ADVIES EN RlslcoBEHEER 1 Beloning op basis van provisie. Wij onwangen van (de) vezekeringsmaatschappij(en) waar uw vezekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er exfa diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtslreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf. 2 Beloning op basis van declaratie. 2.1 Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd. 2.2 Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienswerlening, als de kosten die hierme g moeid ziin. 2.3 Op het moment dat meerwerk ontstiaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiéle consequenties die dit heeft. 2.4 Beloning hypotheken op basis van vast6 prijs t nzij anders overeengekomen. Producten L Hypotheken 2. Hypotheken met starterlening 3. 2e Hypotheek 4. WOZ krediet Beloning 2.500, , ,-- 500,-- Deze prijzen zijn gebaseerd op een uurtarief van 100,-- per uur exclusief BTW 2.5 Wij vragen bii sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. 2.6 Wij specificeren onze nota's naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is, tenzij een vaste prijs werd overeengekomen. l3

14 &trffi l. Onz kwaliteit FINANCIEEL ADVIES EN RISICOBEHEER 1. Wij voldoen ruimschoots aan de vereiste vakbelmaamheid voor professioneel intermediair. Voor u betekent dit een zeer hoge mate van deskundigheid op verzekeringsgebied, een waarborg voor een verantwoord advies. Registratiè bij de AFM is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen. Ons vergunningnummer is: Ons kantoor is aangesloten bij:. Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Koophuis Nederland. KlachteninstituutFinanciéle Dienstverlening (KlFlD). Autoriteit Financiéle Markten (AFM) 3. Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij één of meer organisaties die van haar (hun) leden een bepaalde lîivaliteitsnorm eis(t)(en). Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden' 4. Onze assurantie- en hypotheekadviseurs bekwamen zich in hun vak door middel van permanente educatie. 5. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsvezekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid. J. Beèindiging rèlatie 1. U hèbt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beèindigen. U kunt uw vezekeringsmaatschappij vezoeken de lopende vezekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. 2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beèindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand bliiven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bii ons totdat een ander interm diair deze zorgplicht ovemeemt. 14

15 ljrvli K. Klaoht n? FINANCIEEL ADVIES EN RlslcoBEHEER l. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werlwúze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlenlng, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogeliik over te informeren. 2. Na onwangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 3. Alle klachten worden door de directie behandeld. 4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke KIFID (Klachteninstituut Financièle Dienswerlening) Postbus AG, Den Haag Tel. : Fax : Website: 5. U kunt zich tevens tot d6 burgerlijke rechter wenden. augustus

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V.

Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Dienstenwijzer A&A Assurantie en Advies B.V. Handelsnaam : A&A Assurantie en Advies Statutaire naam : A&A Assurantie en Advies B.V. Adres : Postbus 4820 Postcode, woonplaats : 4820 BA Breda Inschrijving

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Handelsnaam : Hypotheek Advies Brabant Statutaire naam : Adres : Hoogstraat 27 Postcode, woonplaats : 5462 CW Veghel Website : www.hypotheekadviesbrabant.nl Telefoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Verzekeringskantoor Peer Zilverschoon 14 6922 GV DUIVEN Tel: 0316-262757 E-mail: miranda.peer@finergo.nl Website: www.peer-duiven.nl KvK: 09058989 A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF M.J.A. Mulder Assurantiën VOF De Raai 3 6916 DJ Tolkamer ADVIESWIJZER A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

A. Inleiding. Geachte cliënt,

A. Inleiding. Geachte cliënt, D i e n s t e n w i j z e r V e r z e k e r i n g e n Gro testraat 2 3 7 0 8 1 C A Gendring en T el. ( 0 3 1 5 ) 6 3 0 1 5 3 F ax. ( 0 3 1 5 ) 6 3 2 1 3 6 inf o @ h eineng ielink. nl www. h eineng ielink.

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

GIDI advieswijzer verzekeringen

GIDI advieswijzer verzekeringen GIDI advieswijzer verzekeringen Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair De Compagnon hypotheek & assurantieadvies Schoolstraat 19a 8471 CC Wolvega Internet: http://www.compagnonverzekeringen.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

A. Inleiding. Versie 1.2008 2.

A. Inleiding. Versie 1.2008 2. Dienstenwijzer A. Inleiding Op advisering en bemiddeling in financiële diensten is de W et op het financieeltoezicht van toepassing. Eén van de vereisten uit deze wet is dat wij u uitgebreid informeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP ADVIESWIJZER ACTUA GROEP De Actua Groep omvat de volgende bedrijven: Actua Holding B.V. Actua Assurantiën B.V. Actua Assuradeuren B.V. Actua International B.V. Bezoekadres : Rivium Brienenoord Businesscenter

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Dienstenwijzer Hopman & Timmerman Geld en Zekerheid Dorpsstraat 67 A 1721 BC Broek op Langedijk Tel. 0226 331370 Fax. 0226 331375 e mail info@geldenzekerheid.nl Website www.geldenzekerheid.nl A. Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV Adres: Martinus Houttuynhof 17 2341 PP Oegstgeest Telefoon: (071)5013351 (06)50288416 Fax: (071)5013352 E-mail: info@ratkai.nl 1 INLEIDING Geachte cliënt, 1.1 De verzekeringstak

Nadere informatie

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 1. DIENSTENWIJZER Verzekerings-adviesburo Jan Burgers. Bezoekadres: Tilburgseweg 2E 5081 XJ te Hilvarenbeek Postadres: Postbus 200 5080 AE te Hilvarenbeek : 013 505 0091 : 013 505 00 92 K.v.K.: 18063043

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in het geen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere

Nadere informatie