VERZEKERINGSMANUAL. Datum : 1 augustus 2007 Opdrachtgever : TU Delft - Directie: Finance & Control B. Gangadin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERINGSMANUAL. Datum : 1 augustus 2007 Opdrachtgever : TU Delft - Directie: Finance & Control B. Gangadin"

Transcriptie

1 VERZEKERINGSMANUAL Datum : 1 augustus 2007 Opdrachtgever : TU Delft - Directie: Finance & Control B. Gangadin Ondersteuning : R.L. Nieuwenhuis Consultant: Aon Risk Consultant Verzekeringsmanual 1

2 1. INLEIDING 3 2. RISICOFINANCIERINGSBELEID DOELSTELLINGEN UITGANGSPUNTEN VERZEKERINGEN 4 3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN UNIVERSITEITSDIENST FACULTEITEN MAKELAAR 8 4. PROCEDURES SCHADEMELDING PROCEDURE: SCHADEREGISTRATIE EN ANALYSE AANVRAAG NIEUWE VERZEKERING PROCEDURE AUTOVERZEKERING 15 BIJLAGE 1. CONTACTPERSONEN 16 BIJLAGE 2. VERZEKERINGSOVERZICHT CONCERNNIVEAU 17 BIJLAGE 3. SCHADEMELDINGSFORMULIER 18 BIJLAGE 4: AANMELDING/WIJZIGING AUTOVERZEKERING 20 Verzekeringsmanual 2

3 1. INLEIDING De doelstelling van dit manual is het verschaffen van informatie over verzekeringsgerelateerde onderwerpen en het optimaliseren van de wisselwerking tussen de verschillende onderdelen van de organisatie die te maken hebben met verzekeringen. Het manual dient te worden beschouwd als een hulpmiddel en niet als een exacte weergave van de polisgegevens of ter bepaling van de schuldvraag. Uitsluitend de tekst van de originele polissen is bindend. De TU Delft streeft ernaar jaarlijks een volledig en betrouwbaar beeld te hebben van de diverse risicokosten waarmee men wordt geconfronteerd. Hieronder worden verstaan de te betalen premies, administratiekosten, expertisekosten en de te betalen eigen risico s in geval van een schade. Daarom is het van belang dat de faculteiten en de universiteitsdiensten van de TU Delft zorgdragen voor het verstrekken van informatie aan de directie Finance & Control inzake de gemaakte risicokosten. Verzekeringsgerelateerde activiteiten worden gecoördineerd door de universiteitsdienst Finance en Control (FC). Het beheer van de verzekeringen is, afhankelijk van het onderwerp, ondergebracht bij de volgende universiteitsdiensten: De administratie voor de brandverzekeringen en het wagenpark wordt uitgevoerd door de universiteitsdienst Facilitair Management en Vastgoed (FMV); De buitenlandse reisverzekering wordt beheerd door Finance & Control (FC); Decentraal worden door de faculteit of universiteitsdienst de aan- en afmeldingen voor de dienstreizen verzorgd. Door de universiteitsdienst Bestuurlijke en Management Ondersteuning (BMO) worden de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen beheerd; Onder beheer wordt verstaan: Het in behandeling nemen van schademeldingen en schadeclaims van de betreffende verzekeringen. Dit manual beschrijft de centraal ingekochte verzekeringen. Mocht een organisatie eenheid het door de TU verzekerde pakket willen uitbreiden met een of meerdere verzekeringen specifiek voor het betreffende onderdeel dan kan hierover advies en ondersteuning geboden worden door de directie van Finance & Control. Verzekeringsmanual 3

4 2. RISICOFINANCIERINGSBELEID 2.1 DOELSTELLINGEN Het risicofinancieringsbeleid is een onderdeel van het nog te vormen risicomanagementbeleid. Het risicofinancieringsbeleid levert een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen voor risicomanagement bij de TU Delft. Het risicofinancieringsbeleid richt zich met name op de doelstellingen kostenreductie, continuïteit en efficiency. 2.2 UITGANGSPUNTEN De uitgangspunten voor risicofinanciering worden als volgt vastgelegd in het risicomanagementbeleid: a) Een evenwichtige relatie tussen het zelf financieren van risico s door de TU Delft enerzijds en het afwentelen van risico s op verzekeraars anderzijds; b) Voor de risico s, die voor verzekering in aanmerking komen, kenmerkt het risicofinancieringsbeleid zich door: Inkoop van verzekeringen op concernniveau; Keuze van de externe adviseurs, waaronder de assurantie makelaar en verzekeraars wordt door directie van Finance & Control bepaald. 2.3 VERZEKERINGEN Verzekeren is een belangrijk onderdeel van risicofinancieringsbeleid. Het verzekeren van risico s dient derhalve te worden beschouwd als onderdeel van de TU Delft risicomanagementbeleid. Het overdragen van risico s, middels het verzekeren, is het sluitstuk van het risicomanagement proces. Aan de hand van de volgende criteria wordt de verzekeringsportefeuille samengesteld: a) Het risicoprofiel van de TU Delft; b) De mogelijkheden van de TU Delft tot het zelf financieren van risico s; c) De kosten van verzekeren. Deze criteria zijn bepalend voor de te nemen eigen risico s en/of op verzekeraars af te wentelen risico s. Eigen risico s worden gedragen door de organisatie eenheid waar de schade zich voordoet en toegelicht in de verantwoordingsrapportages. Verzekeringsmanual 4

5 Evaluatie van het risicomanagementbeleid en de risicokosten kan leiden tot een aanpassing van de verzekeringsportefeuille en de gekozen hoogtes van de eigen risico s. De huidige verzekeringsportefeuille is tot stand gekomen met behulp van de eerder genoemde criteria. Verzekeringsmanual 5

6 3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 3.1 UNIVERSITEITSDIENST Finance & Control De taken en verantwoordelijkheden van de universiteitsdienst (Finance & Control) zijn als volgt: a) Algeheel verantwoordelijkheid voor het verzekeringsbeleid. b) Het opstellen van een risicofinancieringsbeleid; Het verstrekken van uitvoeringsrichtlijnen op het gebied van risicofinanciering. c) Het samenstellen van de verzekeringsportefeuille: het vaststellen van de voor een verzekering in aanmerking komende risico s, het bepalen van de dekkingsomvang daarvan en het bepalen van de te nemen eigen risico s; en het verstrekken van informatie over de afgesloten verzekeringen; d) Keuze van adviseurs, assurantiemakelaar en verzekeraars; e) Het voeren van onderhandelingen voor de centrale inkoop van verzekeringen; f) Het beheer van het verzekeringsmanual; g) Het toezien op het uitvoering van de preventie eisen van de verzekeraars door de verantwoordelijke universiteitsdienst of faculteit. h) Budgethouder verzekeringen. i) Het bijhouden van taxaties; Agenderen van vervaldata van de taxatierapporten en opdracht geven tot het uitvoeren van hertaxaties. j) De Manager Integrale Veiligheid voorzien van de risico- en schadegegevens als input voor het risicomanagementbeleid. k) Het beheer van de schadeprocedure, zijnde: # Het opstellen en beheren van de schadeprocedure. # Het in ontvangst nemen/zorgdragen voor schade-aanmelding bij verzekeraar; # Het onderhouden van contacten met makelaar/verzekeraar over de schaden. # Het zorgdragen voor de doorgeleiding van bijbehorende stukken naar verzekeraar # Voortgangscontrole van schadedossiers Facilitair Management en Vastgoed De taken en verantwoordelijkheden van de universiteitsdienst Facilitair Management en Vastgoed zijn als volgt: a) Het beheer van verzekerde (materiele) belangen, zijnde: Het bijhouden van relevante mutaties op het gebied van het wagenpark (nieuwe voertuigen, nieuwe berijder, etc.) Het bijhouden van relevante mutaties op het gebied van materiele risico s zoals gebouwen en inventarissen (nieuwbouw, verbouw, verhuizingen). Bij aankoop of bouw van panden met een herbouwwaarde van meer dan ,- moet melding gedaan worden naar de makelaar via universiteitsdienst Finance & Control. Verzekeringsmanual 6

7 Het zorgdragen voor doorgeleiding van relevante informatie over verzekerde belangen naar de directie van Finance & Control. Zorgdragen voor jaarlijks overzicht van gebouwen en inventarissen ten behoeve van de verzekeringen. Uitvoeren van specifieke preventie eisen van de verzekeraar. b) Het registreren van schademeldingen met bijbehorende gegevens, zoals onder andere: Omschrijving van de gebeurtenis en de schade; Schadebedrag; Omschrijving van de oorzaak; Status c) Het periodiek genereren van een overzicht van de gemelde schades en een schade-analyse als input voor het risicomanagementproces. Deze overzichten moeten ter beschikking gesteld worden aan Manager Integrale Veiligheid en Directie Finance & Control Bestuurlijke en Management Ondersteuning De taken en verantwoordelijkheden van de universiteitsdienst Bestuurlijke en Management Ondersteuning zijn als volgt: a) Verantwoordelijkheid voor het opstellen en onderhouden van het risicomanagementbeleid ligt bij de Manager Integrale Veiligheid. b) Het beheer van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, zijnde: Het in ontvangst nemen/zorgdragen voor schade-aanmelding bij makelaar/finance en Control Het zorgdragen voor de doorgeleiding van bijbehorende stukken naar makelaar/finance en Control. Het juridisch toetsen van aansprakelijkheidsclaims die onder het eigen risico van de verzekering vallen. a) Het registreren van claims met bijbehorende gegevens, zoals onder andere: Omschrijving van de gebeurtenis en de schade; Schadebedrag; Omschrijving van de oorzaak; Status. a) Het periodiek genereren van een overzicht van de claims en een analyse daarvan als input voor het risicomanagementproces. Deze overzichten moeten ter beschikking gesteld worden aan Manager Integrale Veiligheid en Directie Finance & Control. 3.2 FACULTEITEN De taken en verantwoordelijkheden van de faculteiten zijn de volgende: a) Het direct na voorval melden van schaden (eigen schaden en schaden van derden) middels het schademeldingsformulier, dit betreft tevens de schaden onder het eigen risico. In hoofdstuk 4 wordt weergegeven welke soorten schades, waar gemeld moeten worden; b) Het zo volledig mogelijk opbouwen van een dossier omtrent een schadegebeurtenis. Dit betreft onder andere foto s, getuigenverklaringen, processen verbaal, correspondentie, documentatie, inspectierapporten en offertes. Verzekeringsmanual 7

8 c) Het uitoefenen van controle op de verstrekte informatie door de universiteitsdienst Finance en Control over de verzekeringen. Met de universiteitsdienst dient gecommuniceerd te worden, indien naar de overtuiging van de faculteit de verzekerde bedragen niet toereikend zijn. Dit geldt evenzeer voor specifieke risico s, die naar het oordeel van de faculteit ontoereikend op verzekeraars zijn afgewenteld; d) Het melden van (groeps)reizen en het aantal deelnemers ten behoeve van de reisongevallen/reisbagageverzekering bij Finance & Control; e) Eigen risico s worden gedragen door de faculteit waar de schade zich voordoet en toegelicht in de verantwoordingsrapportages. Deze overzichten moeten ter beschikking gesteld worden aan Manager Integrale Veiligheid en Directie Finance & Control. f) Het registreren van personeelsleden op dienstreis ten behoeve van de reisverzekering en de registratie van uitgezonden personeelsleden; 3.3 MAKELAAR a) Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, hieronder wordt verstaan; Het in gezamenlijk overleg met de TU Delft vaststellen van de gewenste dekkingen (omvang van de dekking, hoogte verzekerde bedragen, hoogte eigen risico s); Het inwinnen van de benodigde risico-informatie ten behoeve van (her)verzekeraars; Het benaderen van één of meerdere (her)verzekeraars voor het verkrijgen van offertes; Indien het gaat om meerdere offertes, deze offertes met elkaar vergelijken; De offertes aan de TU Delft presenteren; In geval van opdracht, de (her)verzekeringen bij (her)verzekeraars onderbrengen en het bestaan van dekking te bevestigen aan de TU Delft; Het opmaken en afgeven, muteren dan wel controleren door de makelaar van polisdocumenten; Het incasseren en afdragen van de premie, indien van toepassing; Gedurende de looptijd van de (her)verzekeringen, in gezamenlijk overleg met de TU Delft nagaan of de (her)verzekeringen nog steeds in overeenstemming zijn met de door de TU Delft gewenste dekkingen; Het periodiek met de TU Delft afstemmen van voornemens met betrekking tot de verlengingen; Het periodiek remarketen van in overleg met de TU Delft daartoe aangewezen verzekeringen; De afgesloten (her)verzekeringen per contractsvervaldatum te verlengen; Een inspanningsverplichting om de solvabiliteit van (her)verzekeraars te controleren. b) Schadebehandeling, hieronder wordt verstaan het bijstaan van de TU Delft bij het regelen en afwikkelen van schaden door; 1. Het opstellen van een schade-aanmeldingsprocedure en het volgens deze procedure verzamelen en registreren van schadegegevens en het informeren van verzekeraars; 2. Het op instructie van verzekeraars benoemen van experts dan wel andere deskundigen respectievelijk eventueel de TU Delft adviseren een contra-expert dan wel andere deskundigen te benoemen. Het onderhouden van nauwe contacten met (contra) experts dan wel andere deskundigen alsmede bewaking van de voortgang van de afwikkeling; 3. Het in nauw overleg met de TU Delft: Verzekeringsmanual 8

9 4. Onderhandelen met verzekeraars ter regeling en afwikkeling van schaden; 5. Het incasseren en uitbetalen van de schadepenningen. c) Rapportage en analyse, hieronder wordt verstaan: Het eens in de twaalf maanden opstellen van een compleet overzicht van alle verzekeringen die via de bemiddeling van de makelaar zijn afgesloten; Het eens in de drie maanden rapporteren van de voortgang van alle schaden die openstaan met betrekking tot de verzekeringen die via de bemiddeling van de makelaar zijn afgesloten; Het eens per twaalf maanden opstellen en bespreken van een overzicht van alle schaden die aangemeld zijn onder verzekeringen die via de bemiddeling van de makelaar zijn afgesloten; Het eens per twaalf maanden analyseren en bespreken van de schadestatistieken van verzekeringen die via bemiddeling van de makelaar zijn afgesloten. Verzekeringsmanual 9

10 4. PROCEDURES 4.1 SCHADEMELDING In dit verzekeringsmanual wordt uitgegaan van vier soorten van schade: 1. Schaden aan en verliezen van eigendommen van de TU Delft (exclusief auto s); dit betreft alle eigendommen van de TU Delft, zoals onder andere gebouwen, terreinen en middelen (zoals inventaris en instrumenten); 2. Schaden aan derden: dit betreft alle overige materiële en immateriële schaden aan derden die (mogelijk) veroorzaakt zijn door toedoen van de TU Delft. Onder derden worden verstaan medewerkers (tenzij op reis, zie punt 4), studenten, bezoekers en omgeving; 3. Auto gerelateerde schaden: zijnde schaden als gevolg van het besturen van een voertuig of schaden aan voertuigen van de TU Delft; 4. Schaden aan medewerkers tijdens buitenlandse dienstreizen; dit betreft alle schades en verliezen bij en aan medewerkers tijdens dienstreizen; NB: Het manual dient te worden beschouwd als een hulpmiddel en mag niet worden beschouwd als een exacte weergave van de polisgegevens of ter bepaling van de schuldvraag. Uitsluitend de tekst van de originele polissen is bindend Procedure: schade aan eigendommen TU Delft 1. De medewerker die de schade signaleert geeft dit zo spoedig mogelijk aan bij de facilitair manager van de betreffende faculteit; 2. Bij schade dient, indien nodig en relevant, onmiddellijk maatregelen te worden getroffen, die een schade-beperkend effect (kunnen) hebben; 3. De facilitair medewerker dient op de dag van de schadegebeurtenis het hiertoe bestemde schadeformulier zo volledig mogelijk in te vullen; 4. De facilitair medewerker dient een zo volledig mogelijk dossier op te bouwen omtrent de schadegebeurtenis. Dit betreft onder andere foto s, getuigenverklaringen, processen verbaal, correspondentie, documentatie, inspectierapporten, taxaties en/of offertes voor reparatie; 5. De facilitair medewerker dient de schade zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de universiteitsdienst Finance & Control middels het schadeformulier. Schademeldingen dienen vergezeld te gaan van alle relevante stukken (het dossier). Niet tijdige melding van een schade kan namelijk het recht van vergoeding van de schade door de verzekeraar te niet doen; 6. Bij schaden groter dan EUR ,- dient de universiteitsdienst of faculteit waar de schade is ontstaan de Manager Integrale Veiligheid en de directie van Finance & Control in kennis te stellen; 7. Bij schaden groter dan ,- dient de verzekeraar zo snel als mogelijk op de hoogte te worden gebracht door Finance & Control. 8. Eventuele instructies van de universiteitsdienst Fincance en Control of van de Manager Integrale Veiligheid dienen opgevolgd te worden; Verzekeringsmanual 10

11 9. De universiteitsdienst Finance & Control zorgt voor de noodzakelijke afstemming met de makelaar en/of de door verzekeraars ingeschakelde expertise-bureaus. Meldingsadres: Zie bijlage 1: Contactpersonen BELANGRIJK IN GEVAL VAN EEN ERNSTIGE CALAMITEIT Ingeval van een ernstige calamiteit, bijv. een uitslaande brand dient onmiddellijk rechtstreeks contact te worden opgenomen met één van de navolgende medewerkers bij Aon Nederland te Rotterdam (in verband met brandverzekering): Dhr. G.J.M. van Ulden Tel: Mob: Procedure: melding van schaden aan derden a) De aan derden toegebrachte schaden wordt door de TU Delft ontdekt: 1. Bij schade aan derden dienen, indien nodig en relevant, onmiddellijk maatregelen te worden getroffen, die een schade-beperkend effect (kunnen) hebben; 2. De facilitair medewerker of de betrokken medewerker dient op de dag van de schadegebeurtenis het hiertoe bestemde schadeformulier zo volledig mogelijk in te vullen; 3. De facilitair medewerker of betrokken medewerker dient een zo volledig mogelijk dossier op te bouwen omtrent de schadegebeurtenis. Dit betreft onder andere foto s, getuigenverklaringen, processen verbaal, correspondentie, documentatie, inspectierapporten en of offertes voor reparatie; 4. De facilitair medewerker of de betrokken medewerker dient de schade zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij universiteitsdienst Bestuurlijke en Management Ondersteuning middels het schadeformulier. Dit schadeformulier moet vergezeld worden van alle relevante stukken zoals bij punt 3 genoemd. 5. Indien de schade valt onder een verzekering dan dient dit gemeld te worden bij Finance en Control. Schademeldingen dienen vergezeld te gaan van alle relevante stukken (het dossier). Niet tijdige melding van een schade kan namelijk het recht van vergoeding van de schade door de verzekeraar te niet doen.; 6. Indien de schade onder het eigen risico of buiten de dekking valt van de verzekering, dan is de beoordeling en behandeling van de schade in handen van de universiteitsdienst Bestuurlijke en Management Ondersteuning. 7. Bij schades (claims) groter dan EUR ,- dient universiteitsdienst Bestuurlijke en Management Ondersteuning de directie Finance & Control en de Manager Integrale Veiligheid in kennis te stellen. 8. Eventuele instructies van universiteitsdienst Bestuurlijke en Management Ondersteuning dienen opgevolgd te worden; Verzekeringsmanual 11

12 9. Universiteitsdienst Finance & Control zorgt voor de noodzakelijke afstemming met de makelaar en / of de door verzekeraars ingeschakelde expertise-bureaus. b) De TU Delft wordt schriftelijk aansprakelijk gesteld voor een geleden schade: 1. De TU Delft ontvangt een schriftelijke aansprakelijkheidsstelling (claim); 2. Erken geen aansprakelijkheid richting de benadeelde. Dit kan gevolgen hebben voor de dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering. Laat beoordeling voor een schade boven het eigen risico altijd over aan verzekeraar. Voor schade onder het eigen risico vindt beoordeling plaats door een juridisch specialist van de universiteitsdienst Bestuurlijke en Management Ondersteuning. 3. Bij een claimbedrag van minder dan 250,- is de schade ter beoordeling aan de decaan van de faculteit of de verantwoordelijke van de betreffende universiteitsdienst. 4. Bij uitbetaling van een zaakschade onder de 250,- aan de benadeelde moet melding gedaan worden in het incidentenregister. 5. Bij zaakschade onder de 250,- waarbij twijfel ontstaat over aansprakelijkheid van TU Delft kan een beroep worden gedaan op een juridisch specialist binnen de universiteitsdienst Bestuurlijke en Management Ondersteuning. 6. Bij een schade boven de 250,- of bij letselschade wordt de verdere afhandeling van de claim verzorgd door universiteitsdienst Bestuurlijke en Management Ondersteuning. Onder andere voor de vaststelling of er sprake is van een terechte claim, voor de noodzakelijke interne afstemming met de facilitaire medewerkers c.q. de verantwoordelijke voor verzekeringen binnen Finance & Control; 7. Bij claims groter dan EUR ,- dient universiteitsdienst Bestuurlijke en Management Ondersteuning de directie van Finance & Control en de Manager Integrale Veiligheid in kennis te stellen. 8. Tevens zorgt universiteitsdienst Finance & Control voor de externe afstemming met de makelaar en/of de door verzekeraars ingeschakelde expertise-bureaus. Meldingsadres: Zie bijlage 1: Contactpersonen Procedure: auto gerelateerde schade De volgende handelingen dienen (chronologisch) te worden uitgevoerd: 1. De schademelding geschiedt door de berijder direct aan de wagenparkbeheerder; 2. Invullen van het standaard autoschadeformulier geschiedt door de berijder en wordt vervolgens aan de wagenparkbeheerder toegestuurd. Het autoschadeformulier bevindt zich in de berijdersmap; 3. De wagenparkbeheerder communiceert met de verantwoordelijke voor verzekeringen binnen Finance & Control over de afhandeling van de schade; 4. De wagenparkbeheerder stuurt het schadeformulier met alle bijbehorende stukken toe naar Finance & Control. 5. De wagenparkbeheerder zorgt ervoor dat de berijder in bezit gesteld wordt van nieuw blanco schadeformulier. De berijder zorgt ervoor dat de berijdersmap altijd is voorzien van een blanco schadeformulier. 6. De wagenparkbeheerder informeert het aanspreekpunt binnen Finance & Control over de toewijzing van het schadeherstelbedrijf, herstel bedrijfskleuren/logo TU Delft conform de specificaties huisstijl TU Delft; Verzekeringsmanual 12

13 7. Inzet vervangend vervoer (indien van toepassing) wordt gecommuniceerd tussen de wagenparkbeheerder en het aanspreekpunt binnen Finance & Control; 8. Ruitschade dient uitsluitend herstelt te worden door Carglass. 9. Finance & Control zorgt voor verzending van schadeformulier met alle relevante informatie naar de makelaar. In overleg met makelaar wordt expertise geregeld 10. Finance & Control is verantwoordelijk voor voortgangscontrole van het schadedossier Schade van/aan medewerkers tijdens reizen Indien er sprake is van schade bij een binnenlands reis (bedrijfsevenement) of buitenlandse reis dan dient de onderstaande procedure in acht genomen te worden. 1. De medewerker dient de schade zo spoedig mogelijk te melden bij de universiteitsdienst Finance & Control 2. De universiteitsdienst Finance & Control stuurt de betreffende medewerker het schadeformulier op; 3. Finance & Control voorziet medewerker van instructies hoe bepaalde situaties in het buitenland moeten worden opgelost. 4. De medewerker dient het schadeformulier zo volledig mogelijk in te vullen en stuurt deze terug voorzien van eventuele relevante gegevens, zoals aankoopbonnen e.d.; 5. De universiteitsdienst Finance & Control zorgt voor de afhandeling met de makelaar en/of de verzekeraar. 6. Bij materiele schade onder de 250,- beoordeelt de decaan van de faculteit of de directeur van de universiteitsdienst of de medewerker schadeloos wordt gesteld. Meldingsadres: Zie bijlage 1: Contactpersonen 4.2 PROCEDURE: SCHADEREGISTRATIE EN -ANALYSE 1. Bij melding van de schade of claim bij de betreffende universiteitsdienst dient deze geregistreerd te worden. 2. Hierbij dienen minimaal de volgende gegevens vastgelegd te worden: # Dossiernummer; # Korte omschrijving gebeurtenis; # Korte omschrijving oorzaak; # Omschrijving van de (geclaimde) schade; # (Geclaimde) schadebedrag; # Gedekt / niet-gedekt; # Eigen risico; # Uitbetaling; # Status. 1. Bij een schade groter dan EUR ,- vindt er door de betreffende universiteitsdienst een schade analyse plaats; 2. Eens per half jaar wordt een overzicht van de geregistreerde schades en claims gegenereerd en ter informatie aan de Manager Integrale Veiligheid aangeboden; Verzekeringsmanual 13

14 3. Eens per jaar worden de geregistreerde schades geanalyseerd door Manager Integrale Veiligheid. Hierbij wordt er onder andere gekeken of er generieke oorzaken voor schades en claims zijn te ontdekken en of er trends zijn waar te nemen in het schadeverloop. Verzekeringsmanual 14

15 5. AANVRAAG NIEUWE VERZEKERING 5.1 PROCEDURE AUTOVERZEKERING Bij een aankoop van een nieuwe auto moet de volgende procedure in acht genomen worden. 1. Voordat de auto wordt opgehaald bij de leverancier moet de dekking voor de autoverzekering geregeld worden bij Finance & Control. Dit gebeurt door het invullen van het aanvraag/mutatie formulier autoverzekering (bijlage X). 2. De minimale gegevens die nodig zijn voor een voorlopige dekking zijn: Merk/Type Kenteken Meldcode (laatste vier cijfers van het chassisnummer) Gewicht Cataloguswaarde Dekking 1. Nadat dekkingsbevestiging (telefonisch of schriftelijk) is ontvangen van Finance & Control mag met de nieuwe auto gereden worden. 2. Kopie factuur versturen naar Finance & Control. 3. Finance & Control zorgt voor de dekking bij de verzekering volgens de gemaakte afspraken met de makelaar/verzekeraar. 4. Universiteitsdienst Facilitair Management en Vastgoed zorgt ervoor dat de berijder de berijdersmap ontvangt met daarin schadeformulier, schade-instructie en groene kaart. Meldingsadres: Zie bijlage 1: Contactpersonen Verzekeringsmanual 15

16 6. BIJLAGE 1. CONTACTPERSONEN Voor het onderbrengen en behandelen van de noodzakelijk geachte verzekeringen, alsmede voor de behandeling van de schaden, welke onder deze verzekeringen worden geclaimd is, door de TU Delft aangesteld: Aon Nederland, Makelaars in assurantiën & risico adviseurs. CONTACTPUNT Accountmanager Aon Naam : Drs. P.E. (Pieter) Dijkstra Telefoon : Fax : Mobiel : Accounbeheer Aon Mw. K.D. (Kirsten) Voskuil Telefoon : Fax : Finance & Control TU Delft Drs. B. Gangadin Telefoon : Mobiel : Integrale Veiligheid TU Delft Dhr. R. (Ron) Massink Telefoon : Bestuurlijke & Juridische Zaken Mr. drs. J. (Erik) van Leeuwen Telefoon : Fax : Verzekeringsmanual 16

17 7. BIJLAGE 2. VERZEKERINGSOVERZICHT CONCERNNIVEAU Verzekeringsmanual 17

18 Verzekeringsmanual 18

19 Verzekeringsmanual 19

20 Verzekeringsmanual 20

Wij zijn u graag van dienst. Voorwaarden. Algemene Voorwaarden A.A.S. verhaalservice

Wij zijn u graag van dienst. Voorwaarden. Algemene Voorwaarden A.A.S. verhaalservice Algemene Voorwaarden A.A.S. verhaalservice Voorwaarden 1. Het verhalen van uw autoschade op de tegenpartij is gratis voor alle relaties van A.A.S. Autoschade EKAS. Wij kunnen deze service gratis aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV In dit document wordt de dienstverlening omschreven zoals van toepassing is bij het afsluiten en beheer van uw schadeverzekeringen

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET SCHADE- AOV ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELEIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Nadere informatie

ADMICON HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN.

ADMICON HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN. ADMICON HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN. TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken en Verzekeren worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie

VERZEKERINGSINFORMATIE

VERZEKERINGSINFORMATIE VERZEKERINGSINFORMATIE Nationale Vereniging de Zonnebloem Breda, december 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Overzicht verzekeringen... 4 Preventie... 5 Melding en afwikkeling van een schadegeval... 5

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS)

SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS) De voordelen van het SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS) úw risico, is onze zorg Uw adviseur van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening gaat verder dan alleen het afsluiten van uw schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Medische Aansprakelijkheid

Medische Aansprakelijkheid Medische Aansprakelijkheid Ziekenhuizen zijn jarenlang geconfronteerd met zeer beperkte Om dit mogelijk te maken introduceert Aon Medische Aansprakelijkheid mogelijkheden om medische aansprakelijkheidsrisico

Nadere informatie

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen U hebt schade. Wat kunt u van ons verwachten? U hebt schade Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hypotheek

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Rapport Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Wat is de klacht? Mevrouw V. klaagt erover dat zij na 15 maanden nog steeds geen inhoudelijke reactie op haar verzoek om schadevergoeding heeft

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement.

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement. Geachte heer/mevrouw, Introductie: U overweegt of heeft een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen of levensverzekeringen af te sluiten,of in beheer. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s

Inventarisatie van de risico s TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE- EN UITVAARTVERZEKERING Inventarisatie van de risico s Inventariseren van de verzekerbare

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. FAM-advies / Schadehulp gevestigd te Zelhem ingeschreven in KvK onder nummer 09111006, vertegenwoordigd door de heer Frank Gerrit Jan Fukking re directeur,

Nadere informatie

PROCEDURES BIJ SCHADEMELDING AAN GEMEENTE

PROCEDURES BIJ SCHADEMELDING AAN GEMEENTE PROCEDURES BIJ SCHADEMELDING AAN GEMEENTE VOORAF. Deze procedures gelden voor; elke vorm van inbraak of vandalisme die schade aan het gebouw tot gevolg heeft, glasschades, schade ten gevolge van storm,

Nadere informatie

Heilbron Amsterdam voorwaarden dienstverlening versie februari 2012 1

Heilbron Amsterdam voorwaarden dienstverlening versie februari 2012 1 Heilbron Amsterdam voorwaarden dienstverlening versie februari 2012 1 Voorwaarden dienstverlening Heilbron Amsterdam Dit document beschrijft onze relatie met u en de algemene voorwaarden op basis waarvan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD Op alle diensten die door A.C. Holst Financiele dienstverlening worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Dienstenwijzer JOCHEMS RISICO MANAGEMENT

Dienstenwijzer JOCHEMS RISICO MANAGEMENT Dienstenwijzer JOCHEMS RISICO MANAGEMENT INLEIDING Jochems Risico Management(JRM) is een assurantiekantoor. Wij brengen voor bedrijven en particulieren (financiële) risico s in kaart, adviseren over de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PROMEN

KLACHTENREGELING PROMEN KLACHTENREGELING PROMEN Klachtenregeling, van toepassing zijnde op klachten over de behandeling door Promen Holding B.V. van haar Cliënten. Artikel 1 Definities Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. 1. Inleiding

Dienstverleningsdocument. 1. Inleiding Dienstverleningsdocument 1. Inleiding Op grond van de Wet Financiële Dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstekken.

Nadere informatie

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Huis en Zekerheid geeft kleur aan uw persoonlijk advies Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Bankzaken Huis en Zekerheid Abonnement Financieel Advies en bemiddeling particuliere schadeverzekering

Nadere informatie

Excellente schadebehandeling door specialisten

Excellente schadebehandeling door specialisten Aon Risk Solutions Claims Department Excellente schadebehandeling door specialisten Beperk de impact van schade op uw onderneming Risk. Reinsurance. Human Resources. De impact van schade Een schade aan

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Up-to-date Schade service abonnement

Up-to-date Schade service abonnement Up-to-date Schade service abonnement Up-to-date Schade service abonnement iets voor u? Veranderingen gaan snel Wanneer wij als uw persoonlijk financieel adviseur uw verzekeringsportefeuille hebben doorgenomen

Nadere informatie

Procurement Mainland Europe

Procurement Mainland Europe Aan Van Leverancier Tata Steel IJmuiden B.V. Datum 11 juli 2013 Betreft Opmerkingen en aanvullingen van Tata Steel IJmuiden BV, op de UAV 2012 als vastgesteld op 19 Januari 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Risico s tijdens en na de bouw. focus op belangen Opdrachtgever. mei 2011

Risico s tijdens en na de bouw. focus op belangen Opdrachtgever. mei 2011 Risico s tijdens en na de bouw focus op belangen Opdrachtgever mei 2011 Programma Risicoprofiel Opdrachtgever en bouwprojecten De (schade-) praktijk Enkele belangrijke verzekering bij bouwprojecten Overzicht

Nadere informatie

Geachte relatie, Met vriendelijke groeten, VerzekerJeGoedkoper.nl. GIDI-wijzer VerzekerJeGoedkoper.nl d.d. 15 september 2005 1

Geachte relatie, Met vriendelijke groeten, VerzekerJeGoedkoper.nl. GIDI-wijzer VerzekerJeGoedkoper.nl d.d. 15 september 2005 1 Geachte relatie, Als VerzekerJeGoedkoper.nl hebben wij ons ten doel gesteld dat consumenten diverse verzekeringen kunnen afsluiten tegen lagere tarieven. Wij kunnen deze scherpere tarieven aanbieden doordat

Nadere informatie

Naam partner: Adres: Adres: ( ) een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning

Naam partner: Adres: Adres: ( ) een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning Versie 23 juni 2017. OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING Klant/Klanten: Naam: Naam partner: Adres: Adres: Postcode/Plaats: Postcode/Plaats: Opdracht U geeft VOF Inzicht-fd hierbij de opdracht om u te adviseren

Nadere informatie

Klachtenprocedure 2017

Klachtenprocedure 2017 Klachtenprocedure 2017 Klachtenprocedure 1. Doel van de procedure. Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van behandeling van klachten binnen FUEGO BV. Deze klachtenprocedure is

Nadere informatie

Inleiding. Wie zijn wij? Welke diensten verrichten wij? Arbeidsongeschiktheidsverzekering Betaal- en spaarrekeningen Gevolmachtigd agent

Inleiding. Wie zijn wij? Welke diensten verrichten wij? Arbeidsongeschiktheidsverzekering Betaal- en spaarrekeningen Gevolmachtigd agent Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. Dat schakelt makkelijk!

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. Dat schakelt makkelijk! Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. Dat schakelt makkelijk! Index Welkom bij Volkswagen Pon Financial Services 3 Brandstof 4 Bekeuringen 5 Diefstal Hulpverlening Inleveren auto 6 Kenteken

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Schade. Hoe nu verder?

Schade. Hoe nu verder? Schade. Hoe nu verder? Schade. Hoe nu verder? Fortis ASR voorziet u van een goede dienstverlening, ook als u schade hebt. Schade is vervelend, maar met Fortis ASR weet u zeker dat uw schade snel en deskundig

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Telefoonnummer Relatienummer ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. TECHNOLOGY TO ENJOY

Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. TECHNOLOGY TO ENJOY Alstublieft. Al uw belangrijke zaken binnen handbereik. TECHNOLOGY TO ENJOY Index / Welkom bij SEAT Financial Services 3 / Brandstof 4 / Bekeuringen 5 Diefstal Hulpverlening / Inleveren auto 6 / Kenteken

Nadere informatie

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen 2 U hebt schade. Wat kunt u van ons verwachten? U hebt schade Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden.

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden. Smart2Cover WFT DIENSTENWIJZER Smart2Cover biedt diensten aan die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Smart2Cover treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf voor niche schade

Nadere informatie

Document Van Opdracht DekkerSolutions Financieel Advies

Document Van Opdracht DekkerSolutions Financieel Advies Ondergetekenden: 1. De heer / mevrouw:. Adres:. Postcode en woonplaats:., hierna te noemen de opdrachtgever(s), en 2. DekkerSolutions Financieel Advies, gevestigd aan de Swan 3, postbus 133 8500 AC te

Nadere informatie

Deelname aan het collectief

Deelname aan het collectief Deelname aan het collectief onze dienstverlening en bijbehorende kosten Op alle diensten van Bedrijfsverzekering Collectief zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kun je

Nadere informatie

Advies en bemiddeling particuliere schade en levens verzekeringen

Advies en bemiddeling particuliere schade en levens verzekeringen Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het abonnement financieel advies en bemiddeling particuliere schade en -levensverzekering Inventarisatie van de risico s Inventariseren van de verzekerbare

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Toelichting Protocol afwikkeling claims

Toelichting Protocol afwikkeling claims Dit document is een toelichting op het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden.

Nadere informatie

Deelname aan het collectief

Deelname aan het collectief [schrijf] Wolput 82b, 5251 CH VLIJMEN [bel] 084-88 48 0 42 [mail] info@bedrijfsverzekeringcollectief.nl [surf] www.bedrijfsverzekeringcollectief.nl Deelname aan het collectief onze dienstverlening en bijbehorende

Nadere informatie

Protocol bij claims op Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Protocol bij claims op Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Protocol bij claims op Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inleiding Verzekeraars bieden vele producten en productvarianten aan op het gebied van individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

Onderwijs Totaal Polis

Onderwijs Totaal Polis Onderwijs Totaal Polis Eén verzekeringspolis voor onderwijsinstellingen Alle denkbare verzekeringen gebundeld Eén aanspreekpunt Jaarlijks automatische optimalisering van polisvoorwaarden En: Heldere en

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

2h Plaats. ING Inboedelverzekering. ING Kostbaarhedenverzekering. ING Aansprakelijkheidsverzekering. Datum Tijdstip :

2h Plaats. ING Inboedelverzekering. ING Kostbaarhedenverzekering. ING Aansprakelijkheidsverzekering. Datum Tijdstip : ING Woonverzekering schade melden U kunt uw schade ook melden via 088 66 33 444. Heeft u hierbij uw polisnummer en belangrijke schade-informatie, zoals kosten van de schade bij de hand? Uw schademelding

Nadere informatie

Nog geen privé-dossier? Maak dan kennis met Albers Direct Verzekeren en ga naar:

Nog geen privé-dossier? Maak dan kennis met Albers Direct Verzekeren en ga naar: Mijn registratie Mijn verzekeringen Mijn schades Mijn e-mailberichten Alarmnummer Berekeningen Overige contracten Overige polissen Dossierhandleiding Uitloggen De tekst van deze handleiding is grotendeels

Nadere informatie

Handleiding 'Mijn dossier'

Handleiding 'Mijn dossier' Pagina 1 Handleiding 'Mijn dossier' Onze website is zeer gebruiksvriendelijk echter om het u nog makkelijker te maken hebben wij een puntsgewijze handleiding voor 'Mijn dossier' gemaakt die u stap voor

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Schade? Geen nood, wij helpen u

Schade? Geen nood, wij helpen u Schade? Geen nood, wij helpen u ABN AMRO Verzekeringen U hebt schade Niemand zit te wachten op schade. Mocht u onverhoopt toch schade hebben dan wilt u zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Als

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 23 d.d. 24 januari 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 23 d.d. 24 januari 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 23 d.d. 24 januari 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter) Samenvatting Woonhuisverzekering, waterschade, omvang van de schade. Consument

Nadere informatie

Advieswijzer Financieel Advies.

Advieswijzer Financieel Advies. Advieswijzer Financieel Advies. Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in hetgeen ons kantoor voor u kant betekenen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ DIENSTENWIJZER Als u met ons in zee gaat is het goed dat u meer weet over ons kantoor en wat u van ons kunt verwachten. In deze dienstenwijzer geven we u hier duidelijkheid over. U vindt antwoorden op

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST. De ondergetekenden:

MANTELOVEREENKOMST. De ondergetekenden: MANTELOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. IFA bedrijfsadvies, onderdeel van IFA verzekeringen B.V., gevestigd aan Lübeck 2, Postbus 504 2990 AM Barendrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

MIC-commissie. Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten. Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming

MIC-commissie. Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten. Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming MIC-commissie Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming Inleiding MIC staat voor Melding Incidenten Cliënten. Een MIC-melding is een

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Candor servicepakket CANDOR SERVICE PAKKET SERVICE PAKKET VOOR GARAGEVERZEKERINGEN. Bouw uw eigen garagepakket!

Candor servicepakket CANDOR SERVICE PAKKET SERVICE PAKKET VOOR GARAGEVERZEKERINGEN. Bouw uw eigen garagepakket! CANDOR SERVICE PAKKET SERVICE PAKKET VOOR GARAGEVERZEKERINGEN Bouw uw eigen garagepakket! Geachte heer/mevrouw Introductie U heeft een of meerdere schadeverzekeringen bij ons afgesloten voor uw garagebedrijf.

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Postbus 100 3000 AC Rotterdam Telefoon (010) 401 72 00 Fax (010) 412 54 90 N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 Schadeformulier

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 110 d.d. 27 april 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Het college heeft enkele besluiten genomen in het kader van de afhandeling van het vonnis van 23

Het college heeft enkele besluiten genomen in het kader van de afhandeling van het vonnis van 23 Samenvatting Het college heeft enkele besluiten genomen in het kader van de afhandeling van het vonnis van 23 juni 2016 van de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA) in de door aannemer Van Wijnen aangespannen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Posthumus & Partners

Dienstenwijzer Posthumus & Partners Dienstenwijzer Posthumus & Partners Waarom deze dienstenwijzer? Posthumus & Partners Financieel Adviseurs hecht aan goede voorlichting over de diensten die u worden aangeboden en waarvan u gebruik maakt.

Nadere informatie