De wetenschappelijke bibliotheek. op weg naar the cloud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wetenschappelijke bibliotheek. op weg naar the cloud"

Transcriptie

1 beleidsplan De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud samenwerkingsverband universiteitsbibliotheken & Koninklijke Bibliotheek

2

3 UKB Beleidsplan De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d universiteitsbibliotheken & Koninklijke Bibliotheek

4 2 UKB Beleidsplan

5 Inhoudsopgave Voorwoord Managementsamenvatting 1 Terugblik 2 Omgevingsverkenning 3 Beleidskeuzen 3.1 Uitgangspunten en onderwerpen 3.2 Strategische doelen Nationale Informatie Infrastructuur in internationaal perspectief Inkoop van wetenschappelijke informatie Digitalisering van collecties Duurzame toegang tot collecties Bevordering van open access Nationale repository-infrastructuur The embedded library Datamanagement Elektronische content in discovery tools Academic skills Nieuwe competenties Impactmeting als aanvulling op de benchmarking 4 Strategische partners van UKB 5 Werkwijze BIJLAGE: UKB Leden 20 colofon De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud 3

6 Utrecht, 15 september 2011 (foto: Dennis Sies) staand v.l.n.r.: Kurt de Belder, Bas Savenije, Wilma van Wezenbeek, Ger Spikman, Peter Daalmans, Dick van Zaane, Jeanne Figdor, Paul Soetaert, Graham Jefcoate, Nol Verhagen, Marc van den Berg zittend v.l.n.r. Martina Borghmans, Anja Smit, Maria Heijne, Marjolein Nieboer, Ingrid Wijk 4 UKB Beleidsplan

7 Voorwoord De bibliotheek is een sterk merk. Zelfs in tijden waarin de functie van bibliotheken revolutionair verandert, is de bibliotheek nog steeds voor bijna iedereen een vertrouwd begrip. De overheersende associatie is die van een stille ruimte vol boeken die inspireert tot studie. Is die ruimte nog steeds een bibliotheek als de boeken eruit verdwijnen? Want dat is wat er gebeurt: de boeken verdwijnen geleidelijk uit de bibliotheek omdat de meeste wetenschappelijke informatie te raadplegen is via het internet, opgeslagen in the cloud. Bibliotheken bedienen hun klanten op een breed terrein: zij bieden studiefaciliteiten van hoge kwaliteit en geven toegang tot informatie (en hulp bij het gebruik ervan), die zij voor hun klanten hebben ingekocht in de vorm van gedrukte werken of, steeds vaker, in elektronische vorm. Maar de zichtbaarheid van de bibliotheek als merk is in the cloud niet langer vanzelfsprekend. Hoe vinden onze klanten de bibliotheek, de juiste artikelen, boeken en databases, hoe komen ze bij de hulp die ze nodig hebben? Zijn ze zich eigenlijk nog wel van ons bestaan bewust? Onze klanten hebben vanuit the cloud een hele wereld aan informatie beschikbaar en worden in toenemende mate bediend door wereldwijd opererende spelers. Dit is onmiskenbaar de nieuwe context waarbinnen bibliotheken hun diensten aanbieden. De Nederlandse universiteitsbibliotheken, verenigd in UKB, opereren dan ook op een internationaal speelveld. Dat vereist meer dan ooit samenspel en soms ook samenwerking. Dit beleidsplan schetst daarvoor de contouren en de prioriteiten zoals die UKB voor ogen staan. Anja Smit Voorzitter UKB De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud 5

8 De ontwikkelingen in onderzoek, onderwijs, technologie en op financieel-economisch terrein maken duidelijk dat samenwerking voor bibliotheken een cruciaal instrument blijft voor een betrouwbare en optimale dienstverlening, die aansluit bij de wensen van gebruikers en die past binnen de aanwezige context en kaders. Zo vragen de beschikbaarheid van wereldwijd geleverde diensten en het wereldwijd optreden van leveranciers ook van bibliotheken schaalvergroting. Daarom is het steeds belangrijker deel te nemen in en aan te sluiten bij een internationale informatie infrastructuur. UKB vindt de modernisering van de landelijke informatie infrastructuur en de aansluiting daarvan op een internationale context dan ook van het grootste belang. 6 UKB Beleidsplan

9 Managementsamenvatting De afgelopen beleidsperiode is ingezet op kwaliteitsverbetering, zowel op het terrein van beschikbaarstelling van wetenschappelijke informatie als op het vlak van de landelijke informatie infrastructuur en innovatie van de dienstverlening. Professionalisering van processen (bijvoorbeeld van de inkoopfunctie) en samenwerking waren hiertoe de middelen. Dit heeft goede resultaten opgeleverd, zoals verdubbeling van het aantal gezamenlijk ingekochte informatiepakketten (de zogenaamde big deals ), oprichting van een landelijk consortium ter versterking van de gemeenschappelijke informatie infrastructuur, afspraken over verdere standaardisering op het terrein van metadata, en uitvoering van een opleidingsprogramma voor high potentials binnen UKB. Innovatie van dienstverlening werd veelal in gelegenheidscoalities gerealiseerd, waarbij ook het niveau en de regelmaat van de kennisdeling werden verhoogd. De ontwikkelingen in onderzoek, onderwijs, technologie en op financieel-economisch terrein maken duidelijk dat samenwerking voor bibliotheken een cruciaal instrument blijft voor een betrouwbare en optimale dienstverlening, die aansluit bij de wensen van gebruikers en die past binnen de aanwezige context en kaders. Zo vragen de beschikbaarheid van wereldwijd geleverde diensten en het wereldwijd optreden van leveranciers ook van bibliotheken schaalvergroting. Daarom is het steeds belangrijker deel te nemen in en aan te sluiten bij een internationale informatie infrastructuur. UKB vindt de modernisering van de landelijke informatie infrastructuur en de aansluiting daarvan op een internationale context dan ook van het grootste belang. Vanwege krimpende middelen houdt UKB in al zijn activiteiten vanzelfsprekend het oog gericht op efficiencyverbetering en kostenreductie. Daarom werkt UKB de komende periode onder meer aan het opzetten van een nationale repository infrastructuur voor elektronische materialen in open access (ter vervanging van de bestaande decentrale infrastructuur) en worden onderlinge afspraken over het bewaarbeleid ten aanzien van tijdschriften uitgebreid naar de fysieke boekencollecties. Digitaliseren van collecties gebeurt eveneens in afstemming om verdubbeling te voorkomen. Grootschalige digitaliseringprojecten zullen overigens naar verwachting samenwerking met commerciële partijen vergen. Wetenschappelijke informatie is tegenwoordig bijna vanzelfsprekend elektronisch, gemakkelijk, duurzaam en onder goede condities toegankelijk. De UKB-bibliotheken breiden daarom de inkoop van elektronische content uit tot e-books en introduceren nieuwe discovery tools om hun gedrukte en elektronische boeken, tijdschriften en databases beter vindbaar te maken. Duurzame toegang tot e-content wordt verzekerd via contracten met internationale archieven zoals het e-depot van de Koninklijke Bibliotheek. Bevordering van beschikbaarheid van informatie in open access blijft een belangrijke gezamenlijke focus. Onderzoek en onderwijs worden steeds data-intensiever. UKB richt zich daarom op gezamenlijke ontwikkeling van online diensten, maximaal geïntegreerd in de workflow van onderzoeker, docent en student: the embedded library. Faciliteiten voor datamanagement en opslag zijn hiervan een vanzelfsprekend onderdeel. Studenten hebben belang bij goede academic skills ter ondersteuning van hun leerproces in een steeds veranderende digitale leeromgeving. UKB ondersteunt zijn leden door middel van een marktplaats voor academic skills modules en een scriptiewerkplaats voor studenten. In deze radicaal veranderende omgeving is het ten slotte van groot belang de impact en meerwaarde van de bibliotheken te expliciteren. UKB werkt daarom aan uitbreiding van de jaarlijkse benchmark met een model voor impactmeting. De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud 7

10 1 Terugblik De belangrijkste resultaten uit de beleidsperiode zijn: In het kader van het bevorderen van open access zijn afspraken gemaakt met twee grote uitgevers. Met Springer is een nieuw licentiemodel afgesproken, waarbij alle Nederlandse auteurs de mogelijkheid hebben hun artikelen zonder extra kosten in open access te publiceren. Daarnaast loopt vanaf 2010 met Elsevier een pilot voor delayed open access in samenwerking met de VSNU: medische artikelen van Nederlandse wetenschappers komen na een embargoperiode van maximaal 12 maanden in open access beschikbaar. Binnen het kader van het internationale samenwerkingsverband Knowledge Exchange is met 50% subsidie van OCW een pilot gestart met een nationale licentie voor drie bestanden. De bestanden BioOne, Multi-Science en The Scientific World Journal zijn gedurende de periode landelijk beschikbaar voor alle bibliotheekgebruikers. Daarnaast was er sprake van een internationale overeenkomst over (korting op) de aanschaf van e-books van uitgever Wiley. In de erfgoedsector hebben verschillende initiatieven geleid tot een grotere beschikbaarheid van gedigitaliseerd materiaal, zoals het door de Koninklijke Bibliotheek gecoördineerde Geheugen van Nederland, de Staten- Generaal Digitaal en Databank Digitale Dagbladen (DDD). In samenwerking tussen de KB en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden is Early Dutch Books Online (EDBO) ontstaan, een digitale database met ruim titels (en 2.2 miljoen pagina s) uit de periode In 2008 is het Consortium Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur (GII) van start gegaan met als deelnemers de UKB-bibliotheken en de WSF-bibliotheken, op basis van een overeenkomst met OCLC tot De overeenkomst is inmiddels met 1 jaar verlengd tot en met De eerste fase van het project SLIM (Sluit Nederland aan op Internationale Metadata standaarden), gefinancierd door Stichting Pica, heeft geleid tot een breed draagvlak voor invoering van de internationale standaard MARC21 als uitwisselingsformaat voor bibliografische gegevens. UKB heeft met de KB en uitgeversorganisatie STM een overeenkomst gesloten over preservering en verzekering van toegang tot gelicenseerd, elektronisch materiaal. STM verplicht zich de bij haar aangesloten uitgevers aan te moedigen hun publicaties te deponeren in het e-depot van de KB. De KB van haar kant garandeert UKB-leden toegang tot het e-depot in geval van zogenaamde trigger-events, of anderszins voor zover betrokken uitgevers daarmee instemmen. UKB heeft met het High Potentials Programme gezamenlijk gewerkt aan vergroting van managementvaardigheden en leiderschapskwaliteiten van bibliotheekmedewerkers. In totaal namen 16 geselecteerde young potentials van UKB instellingen hieraan deel. Het programma werd zeer positief geëvalueerd en heeft geleid tot een vervolg op Europese schaal in LIBER verband (het samenwerkingsverband van Europese wetenschappelijke bibliotheken). 8 UKB Beleidsplan

11 2 Omgevingsverkenning De stormachtige ontwikkelingen in en om het bibliotheekveld als gevolg van de digitale revolutie laten zich nauwelijks in kort bestek beschrijven. Het besef dat vernieuwing een noodzakelijke voorwaarde is voor het voortbestaan van bibliotheken gaat gepaard met de overtuiging dat de bibliotheek als instituut bestaansrecht heeft: het is een sterk merk, maar vernieuwing van dienstverlening en branding is hoognodig. De recente ontwikkelingen bieden daarbij nieuwe kansen. Technologische ontwikkelingen Technologische innovaties (systemen, apparaten en diensten) en de beschikbaarheid van vrij toegankelijke informatie via internet zijn razendsnel ingeburgerd. Smart phones en andere mobile devices zijn gemeengoed geworden en ook bibliotheken doen hun uiterste best om via online diensten en apps tegemoet te komen aan de wensen van de gebruiker. Interactieve webtoepassingen en sociale media maken van informatie-afnemers tevens informatie-aanbieders. Mensen verwachten dat allerhande informatie in een fractie van een seconde overal en op elk gewenst moment beschikbaar is vanuit de cloud. De verwachting is bovendien dat door het aanbod van systemen als Software-as-a-Service (SaaS) in combinatie met cloud computing op termijn lokale processen efficiënter ingericht kunnen worden of zelfs helemaal kunnen worden afgebouwd. De onafhankelijkheid van tijd en plaats faciliteert wereldwijde samenwerking en werkt verdere internationalisering en innovatie van onderwijs en onderzoek in de hand. Het werken met grote hoeveelheden data, beschikbaar in grote datafarms, stimuleert de ontwikkeling van data-intensief onderzoek en omgekeerd. Onderzoeksresultaten slaan neer in publicaties, verrijkt met datasets en audiovisueel materiaal en de wijze van zoeken, vinden, verwerken en publiceren (delen) van informatie verandert. Daarmee wordt een volgende stap gezet in een radicale ontwikkeling naar virtuele leer- en onderzoekomgevingen en e-content. De wetenschappelijke informatievoorziening moet in toenemende mate naadloos geïntegreerd zijn in dergelijke virtuele samenwerkingsomgevingen. Het economisch tij Als gevolg van de wereldwijde economische crisis worden de universiteiten geconfronteerd met bezuinigingen. Ook de wetenschappelijke informatievoorziening ondervindt hiervan de gevolgen. De jaarlijkse prijsstijgingen voor licenties op digitale content trekken een zware wissel op de bibliotheekbudgetten. Dit probleem is niet nieuw, maar wordt wel steeds nijpender. Weliswaar rechtvaardigen uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften die prijsverhogingen met het argument dat de pakketten steeds uitgebreider worden en dat bibliotheken dus meer waar voor hun geld krijgen, maar dit betekent niet dat er extra budget beschikbaar komt: veel bibliotheken zijn uiteindelijk genoodzaakt uiterst kritisch naar hun collectieopbouw én hun bedrijfsprocessen te kijken. De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud 9

12 3 Beleidskeuzen 3.1 Uitgangspunten en onderwerpen Samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise blijven de komende periode de leidende principes voor UKB. De noodzaak om samen te werken lijkt onder invloed van de in hoofdstuk 2 beschreven ontwikkelingen zelfs alleen maar groter te worden. Wereldwijd beschikbare diensten en leveranciers in the cloud vragen van bibliotheken ook een zekere mate van schaalvergroting door samenwerking op allerlei terreinen, zoals inkooptrajecten, en vooral aanpassing aan internationale standaarden. Krimpende middelen nopen tot verdere rationalisering van interne processen, het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe diensten en het structureel delen van kennis en capaciteit. Data-intensief onderzoek en onderwijs vragen om online diensten, dicht bij het primaire proces, (duurzame) toegang tot e-content en facilitering van datamanagement. Studenten hebben belang bij goede academic skills als ondersteuning van hun leerproces in een steeds veranderende digitale leeromgeving. In deze snel veranderende omgeving tenslotte, is het van groot belang de impact en meerwaarde van de bibliotheekvoorziening te expliciteren. Voor de periode heeft UKB daarom de volgende onderwerpen op de agenda gezet: Landelijke informatie infrastructuur in internationaal perspectief Inkoop wetenschappelijke informatie Digitalisering collecties Duurzame toegang tot collecties Bevordering open access Nationale repository infrastructuur The embedded library Datamanagement Discovery tools Academic skills Nieuwe competenties Impactmeting Hieronder volgen per onderwerp de strategische doelen voor de komende beleidsperiode. 3.2 Strategische doelen Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur in internationaal perspectief Het doel van de gemeenschappelijke informatie infrastructuur (GII) 1 moet bibliotheken ondersteunen in het goed en goedkoper uitvoeren van hun taken. In de huidige situatie wordt onvoldoende ingespeeld op gewenste veranderingen in de back office van universiteitsbibliotheken, die tot doel hebben de efficiency in het uitvoeren van taken voor de eigen doelgroepen te verhogen en processen verder te rationaliseren. UKB zoekt actief naar mogelijkheden om, mede via samenwerking in GII, deze doelen te realiseren. Daarvoor is een internationaal perspectief onontbeerlijk. 1 In 2008 is een Consortium Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur (GII) gevormd. UKB en de Plusbibliotheken (samenwerkingsverband van veertien openbare bibliotheken met Wetenschappelijke Steunfunctie) vormen de kernleden van dit consortium. Het consortium is een overeenkomst aangegaan met OCLC voor levering van een basispakket aan diensten: een catalogiseersysteem en een IBL-systeem. OCLC is een internationale coöperatieve organisatie van en voor aangesloten leden (voornamelijk bibliotheken). In 2010 heeft de Stuurgroep van het Consortium GII een visiedocument opgesteld waarin de gewenste toekomst van de informatie-infrastructuur is verwoord. 10 UKB Beleidsplan

13 De Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur bestaat over enkele jaren idealiter uit een aantal samenwerkende instellingen, met ieder een eigen front office en back office (en mogelijk gecombineerd), die gezamenlijk gebruik maken van systemen in de cloud. Dit zijn systemen die internationaal en door vele deelnemers worden gebruikt, aangevuld met lokale systemen. De focus van de samenwerking ligt nadrukkelijk op het terrein van de back office van de digitale bibliotheek: uitleen, landelijk IBL, documentleverantie, acquisitie en licentie- en toegangsbeheer (de basis voor beschikbaarheid van informatie) met aansluiting op het identity management van de instellingen. Content en metadata die instellingen lokaal produceren - repositories en cultureel erfgoed worden beschikbaar gesteld voor gebruik door service providers (internationaal of nationaal, zoals Bibliotheek.nl). Het aansluiten op internationale metadatastandaarden en regelgeving is van cruciaal belang voor die samenwerking, ook op landelijk niveau, en heeft voor UKB dan ook hoge prioriteit. Van groot belang is dat de GII gemakkelijk gekoppeld kan worden aan services van andere leveranciers. Ook daarvoor is het hanteren van open internationale standaarden een vereiste, alsmede helderheid aangaande de mogelijkheden voor hergebruik van metadata Inkoop van wetenschappelijke informatie Door gezamenlijk digitale content in te kopen heeft UKB de afgelopen jaren de toegang tot e-journals voor haar gebruikers enorm vergroot. De jaarlijkse prijsstijgingen liggen echter nog altijd boven de prijsindex, wat in combinatie met krimpende budgetten in toenemende mate tot problemen leidt. Tegelijk komt er relevante content beschikbaar in de vorm van e-books, maar is de veelheid van businessmodellen nog een probleem 2. De aankoop van wetenschappelijke tijdschriften is op dit moment al grotendeels landelijk georganiseerd; het aanbod van de meeste grote uitgevers wordt landelijk aangeschaft in de vorm van digitale tijdschriftenpakketten. Deze trend tot landelijke samenwerking zal zich de komende jaren versterken en uitbreiden naar de collectievorming van e-books en gedrukte boeken. Daarbij gaat het zowel om licentie- en leveringsvoorwaarden, als om de modernisering van de workflow rond collectievorming. UKB stelt de volgende prioriteiten voor de inkoop van e-content: creëren van flexibiliteit binnen big deals bevorderen van het beschikbaar komen van e-books voor een redelijke prijs en functionaliteit vergroten van het aantal in open access beschikbare publicaties via de uitgevers. Aanbesteding boeken In 2010 heeft een groep UKB-leden het voortouw genomen in het onderzoeken van de haalbaarheid van een Europees aanbestede collectievorming van gedrukte boeken. Doelen zijn een zo gunstig mogelijke prijs bedingen en het verkrijgen van faciliteiten die modernisering van verwerkingsprocessen bij de bibliotheken mogelijk maken (zoals levering van titelbeschrijvingen). De onderzoeksfase zal uitwijzen of het effectief is een gezamenlijke aanbesteding te starten voor een aantal bibliotheken. 2 In sommige gevallen kunnen bibliotheken e-books kopen, in andere gevallen uitlenen aan één klant te gelijk; soms wordt een heel fonds zichtbaar gemaakt aan bibliotheekbezoekers en wordt een titel pas daadwerkelijk aangekocht als een klant de titel opvraagt. Het is op deze manier lastig bibliotheekgebruikers duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten. De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud 11

14 3.2.3 Digitalisering van collecties Een klein deel van de in UKB-bibliotheken aanwezige collectie gedrukte werken is of wordt inmiddels gedigitaliseerd, al dan niet in samenwerking met externe partijen als Google of ProQuest, zoals in het geval van de KB. Binnen de bibliotheken is er in principe nauwelijks budget voor grootschalige digitalisering. Of er vanuit de overheid middelen beschikbaar komen voor grootschalige digitalisering, bijvoorbeeld in de vorm van het project Libratory 3, is zeer onzeker. Afstemming op dit terrein binnen UKB is essentieel om verdubbeling van inspanningen te voorkomen. Naast afstemming ten behoeve van de digitalisering zelf is optimale ontsluiting van gedigitaliseerd materiaal een aandachtspunt. Hierbij spelen vragen als: hoe kan gedigitaliseerd erfgoed worden benut voor nieuwe onderzoeksmogelijkheden? Wat is er nodig om verbreding van toegankelijkheid te bereiken? Hoe kunnen gebruikers, met of zonder wetenschappelijke achtergrond, een actieve rol spelen bij de verbetering van de ontsluiting en de bruikbaarheid van gedigitaliseerd erfgoed (crowdsourcing)? Hoe kan de ontsluiting zo geregeld worden dat automatisch aansluiting ontstaat bij hogere aggregatieniveaus zoals Europeana? UKB zal op dit terrein verkenningen uitvoeren Duurzame toegang tot collecties Duurzame toegang e-content De vanzelfsprekendheid waarmee bibliotheken de bewaartaak voor geschreven en gedrukte informatie eeuwenlang hebben vervuld, ontbreekt met betrekking tot digitale informatie. De wetenschappelijke uitgevers slaan de digitale informatie op hun eigen servers op en stellen die binnen de termen van de afgesloten licenties ter beschikking. Het is echter zeer de vraag of deze oplossing houdbaar is voor de langere termijn. Sinds 2010 staat de Koninklijke Bibliotheek garant voor toegang voor UKB tot digitale tijdschriften via het e-depot (met daarin de digitale bestanden van een groot aantal wetenschappelijke uitgevers) in geval zich calamiteiten voordoen in de online systemen van de leveranciers. Voor UKB is het van belang dat zoveel mogelijk uitgevers aan het e-depot van de KB meewerken, ook buiten de sfeer van STM. UKB zal daarom bij (her)onderhandelingen aandringen op participatie aan het e-depot, of anders participatie in een vergelijkbaar internationaal initiatief zoals het aan JSTOR gelieerde Portico. De rechten van UKB op perpetual access dienen in licentiecontracten ondubbelzinnig vastgelegd te worden. UKB heeft afspraken gemaakt over verdeling van de bewaarplicht voor tijdschriften. Elke bibliotheek behoudt in elk geval al het materiaal dat behoort tot het domein waarvoor die bibliotheek bewaarplicht heeft aanvaard, ook als zich in andere bibliotheken nog een of meer kopieën van dat materiaal bevinden. Bewaarbeleid voor boeken UKB is voornemens de lijn van het bewaarbeleid van tijdschriften door te trekken naar de boekencollecties. Uitgangspunt kan daarbij zijn dat van elk gedrukt boek in de gezamenlijke collecties ten minste één of (waar mogelijk) twee exemplaren behouden blijven en dat tevens het verplaatsen van exemplaren tot een minimum wordt beperkt. Najaar 2011 zal hierover worden besloten. Gegeven de druk op bibliotheekmagazijnen en de hoge kosten daarvan zal UKB zich buigen over: landelijk of regionaal gecoördineerde deselectie van boeken onderzoek naar herinrichting van bestaande magazijnen verkenning van gezamenlijke off-site storage van incourante collecties. 3 Projectvoorstel uit 2010 door bibliotheken, vertegenwoordigd in de Stichting Academisch Erfgoed, met als doel een aanzet vormen tot een landelijk plan van aanpak voor de grootschalige digitalisering van de bijzondere collecties in Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken. 12 UKB Beleidsplan

15 3.2.5 Bevordering van open access UKB ziet het bevorderen van open access als een belangrijk middel voor het verkrijgen van toegang tot wetenschappelijke content tegen zo gunstig mogelijke condities. UKB zet zowel in op de green road, via de institutionele repositories, als op de golden road, via afspraken met uitgevers (zie ook 3.2.2). De rectoren van de instellingen hebben zich in het najaar van 2009 uitgesproken voor open access via de green road. De bibliotheken nemen zich voor om actief te streven naar: een verplichting tot archiveren (deponeren) voor elke instelling verruiming van de toegankelijkheid van de inhoud van de repository opslag en beschikbaarstelling van onderzoeksdata nadrukkelijk samen te werken in het uitgeven van open access tijdschriften Nationale repository infrastructuur In de afgelopen jaren heeft elke instelling een repository ontwikkeld, waarin de wetenschappelijke productie van de instelling (al dan niet in open access) gedeponeerd kan worden. In deze repositories worden vooral artikelen en proefschriften verzameld. Een goede aansluiting op het onderzoeksregistratiesysteem is van cruciaal belang voor het gemak waarmee auteurs hun full tekst content kunnen aanleveren. Landelijke invoering van een nieuw onderzoeksregistratiesysteem bij alle HO-instellingen vanaf 2012 (project NLRIS) is dan ook een kans voor bevordering van de green road tot open access. UKB-leden participeren in het overleg dat Surf hiervoor organiseert (BIK). Doelstellingen voor de komende periode zijn: optimale aansluiting op het nieuwe onderzoeksregistratiesysteem ontwikkeling van één gezamenlijk repository-systeem, in aansluiting op de landelijke samenwerking m.b.t. NLRIS, met als doel verhoging van de efficiency in de processen rondom deze diensten in de bibliotheken The embedded library De universiteitsbibliotheken zijn bij uitstek toegerust om een ondersteunende rol te vervullen voor onderzoek en onderwijs met als streven het koppelen van de bibliotheekinfrastructuur aan virtuele omgevingen, het ontwikkelen van tools voor het integreren van content en het bieden van service op het terrein van datamanagement of datacuration. Daarom stimuleert UKB projecten die gericht zijn op de integratie van bibliotheekdiensten met virtuele werk- en leeromgevingen: de embedded library. Daarvoor wordt aansluiting gezocht met relevante onderdelen van het Meerjarenprogramma van SURF 4. Samenwerkingsomgevingen voor onderzoekers In eerste instantie zal de focus liggen op de werkomgevingen voor onderzoekers. Doel van de te ondernemen activiteiten is het integreren van bibliotheekdiensten in virtuele onderzoeksomgevingen (virtuele kenniscentra, VKC s). Het werk hiervoor kan verdeeld worden tussen de bibliotheken en onderzoekers in verschillende instellingen kunnen gebruik maken van de resultaten. Deze infrastructuur zal in nauwe samenspraak met onderzoekers worden ontwikkeld en vormgegeven. Diensten die in de open onderzoeksomgeving aangeboden kunnen worden zijn: repository, content, attendering, NLRIS, tools voor verrijkte publicaties, citatieomgevingen. Het moet mogelijk zijn deze werkomgeving te integreren in oplossingen in the cloud. Het hanteren van open standaarden is hierbij essentieel. 4 Samen excelleren, Meerjarenplan Surf , zie De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud 13

16 Als vervolg hierop zal integratie van diensten t.b.v. onderwijs in de elektronische leeromgeving (ELO) volgens dezelfde werkwijze worden verkend. Daarom is het nu voor UKB niet opportuun te investeren in gezamenlijke ontwikkeling van diensten in Blackboard of andere ELO omgevingen, maar is het juist nodig de onderzoeksomgeving en de ELO naar elkaar te laten toegroeien Datamanagement In de afgelopen jaren heeft het onderwerp datamanagement (het vergaren, duurzaam opslaan en toegankelijk maken van primaire onderzoeksdata) een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. In veel universiteiten biedt de bibliotheek diensten aan op dit terrein. DANS en 3TU Datacentrum zijn twee partijen die dit onderwerp in Nederland dragen. Zij hebben ieder een eigen werkterrein: humaniora en sociale wetenschappen enerzijds en technische wetenschappen anderzijds. Deze twee partijen gaan de mogelijkheden voor nauwe samenwerking onderzoeken. Mogelijk ontstaat een expertisecentrum dat voor Nederland toepassingen ontwikkelt op het gebied van het vergaren, opslaan en toegankelijk maken van primaire onderzoeksdata en dat lange termijn opslag van data faciliteert binnen een gezamenlijke infrastructuur. Omdat een centraal expertisecentrum geen directe verbinding heeft met de lokale onderzoeksgroepen, maakt UKB zich sterk voor het tot stand brengen van een netwerk van lokale front offices bij de instellingen (bij voorkeur bij de bibliotheken), die een directe verbinding hebben met de centrale expertise die door het DANS/3TU Datacentrum wordt geleverd. Beoogde resultaten: alle universiteiten beschikken over de benodigde faciliteiten voor datamanagement en dataopslag (allereerst beschrijven uitgangspositie) gedeelde kennis ten aanzien van de mogelijkheden tot hergebruik uitwerken van best practices verkennen van mogelijkheden voor (de)centrale opslag. Uiteraard zal hier aansluiting worden gezocht bij lopende projecten, o.a. Surf Cards en Podium+ en met het in juli 2011 gestarte escience Centre Elektronische content in discovery tools Bibliotheken ervaren al langere tijd de noodzaak om hun rijke informatieaanbod op een eenvoudige, google-achtige manier doorzoekbaar te maken zonder af te doen aan de kwaliteit van het zoeken en het zoekresultaat. Met de vorige generatie instrumenten voor metasearch is dit doel bij lange na niet bereikt, maar nieuwe discovery tools zetten een belangrijke stap in de goede richting. Een aantal bibliotheken heeft inmiddels een keuze gemaakt uit het aanbod (Summon, Primo, OCLC WorldCat, etc.). In UKB-verband zijn ideeën en ervaringen uitgewisseld en zijn gelegenheidscoalities ontstaan waarin producten werden getest, beoordeeld en aangekocht of zelf ontwikkeld. In de komende planperiode zullen naar verwachting ook alle andere UKB-bibliotheken een keuze maken in het kader van vernieuwing van zoekfaciliteiten voor hun gebruikers. Samenwerking in dit kader zal daarom vooral vorm krijgen in het samen optrekken bij het beschikbaar maken en krijgen van full tekst content en indexen daarop. Dit is essentieel voor het goed functioneren van deze systemen. De wens tot uitwisselbaarheid van gegevens tussen verschillende systemen zal worden meegenomen in de licentieonderhandelingen voor elektronische content. 14 UKB Beleidsplan

17 Academic skills Academische vaardigheden, academic skills, omvatten naast de traditionele informatievaardigheden (zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van wetenschappelijke informatie) het aanleren van vaardigheden om gebruik te maken van nieuwe technische mogelijkheden (internet research, online samenwerking, social media etc.). Daarnaast behoren ook andere onderwerpen, zoals het aanvragen van subsidies en andere vormen van onderzoeksfinanciering, publicatiestrategieën, kennis over in open access publiceren en Open Courseware, datamanagement en impactmeting van onderzoek tot de benodigde vaardigheden van studenten (en docenten). UKB streeft op dit terrein de volgende doelstellingen na: inventarisatie van academic skills modules bij de universiteitsbibliotheken (internetresearch, trainingen etc.) met het oog op kennisuitwisseling, best practices, opzetten nieuwe services en maatwerk opzetten van een marktplaats voor modules academische vaardigheden (VU, UvA): cursusmateriaal op een virtuele marktplaats zetten, bedoeld voor medewerkers een scriptie-atelier ter ondersteuning van zoeken, vinden en bewerken van informatie, met daarnaast een state of the art repository voor scripties in allerhande vakgebieden (scriptiebank) Nieuwe competenties Competenties In het kader van de veranderende rol van de wetenschappelijke bibliotheek moeten bibliotheekmedewerkers over nieuwe competenties beschikken. Om de diensten van de bibliotheek te laten aansluiten op onderzoek en onderwijs, wordt de bibiotheekmedewerker in toenemende mate een embedded librarian. Binnen UKB kan de benodigde expertise op nieuwe terreinen zoals datacuration en datamining nog sterker gedeeld worden, zodat bibliotheken efficiënter kunnen werken. Doelstellingen: afstemming en consensus over de invulling van de nieuwe functieprofielen voor invoering van UFO 6 afspraken over uitwisseling van personele capaciteit en gezamenlijke inzet. Functieprofielen De binnen de universiteiten vigerende UFO-functieprofielen voor bibliotheekfuncties passen niet meer bij de huidige ontwikkeling van de embedded library. Op het niveau van UFO centraal is een discussie gaande over de modernisering van deze profielen. Er is ook een voorstel voor een variantprofiel voor data librarian. Naar verwachting zullen de nieuwe functieprofielen medio 2012 worden opgenomen in UFO 6 die medio 2012 verschijnt Impactmeting als aanvulling op de benchmarking In deze periode van verandering is het des te meer noodzakelijk om de toegevoegde waarde van de bibliotheek duidelijk te maken voor de instelling waarvan zij deel uitmaakt, zeker in een tijd waarin de competitie om middelen in de instelling sterker wordt. Doelstelling: Uitbreiding van het huidige systeem van benchmarking van de universiteitsbibliotheken met vormen van impactmeting om de toegevoegde waarde van de bibliotheek voor onderwijs en onderzoek beter meetbaar en zichtbaar te maken. Een eerste stap zal zijn oplevering van een rapport met aanbevelingen en een plan van aanpak voor impactmeting van de universiteitsbibliotheken in Nederland op basis van een internationale omgevingsverkenning middels literatuuronderzoek; ook een pilot onderzoek kan onderdeel zijn van dit onderzoeksproces. De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud 15

18 4 Strategische partners van UKB Als consortium beschikt UKB over voldoende kritische massa om relevante onderwerpen en ontwikkelingen op landelijk niveau te agenderen en te zorgen voor de benodigde bestuurlijke afstemming en inbedding. In de afgelopen jaren is op verschillende momenten succesvol actie ondernomen in de richting van OCW en VSNU met betrekking tot open access en nationale licenties. UKB zal zich op verschillende terreinen blijven manifesteren als belangenbehartiger, bijvoorbeeld in de contacten met wetenschappelijke uitgevers en leveranciers, als pleitbezorger van open access en direct of indirect, via SURF en de afzonderlijke UB s, op andere relevante onderwerpen. Om effectief te kunnen samenwerken en om de rol van belangenbehartiger goed te kunnen vervullen zal het nodig zijn strategische allianties aan te gaan en de banden met verwante bibliotheeken wetenschappelijke organisaties te verstevigen. Dit veronderstelt ook actieve participatie in verschillende netwerken of bredere consortia (bijv. GII). Op instellingsniveau is er onder invloed van open access publishing en de institutionele repositories veel aandacht voor auteursrecht gekomen. Via de FOBID Juridische Commissie is UKB actief in de voorlichting en lobby op dit terrein, ondersteund door Surf. UKB is goed vertegenwoordigd in landelijke gremia zoals SURF, GII, FOBID en Stichting Pica (voor de volledige weergave zie hoofdstuk 5) en onderhoudt relaties met de HBO bibliotheken (SHB), Plusbibliotheken (voorheen WSF) en via GII met de openbare bibliotheekorganisaties (SIOB, VOB, Bibliotheek.nl). Van strategisch belang zijn de regelmatige contacten met het Ministerie van OCW en NWO. Naast contacten met internationale organisaties zoals LIBER, ICOLC, SPARC, IFLA en EBLIDA onderhoudt UKB informele contacten met de Vlaamse en Duitse zusterorganisaties VOWB en AGUB. Via SURF Foundation participeert UKB voorts in Knowledge Exchange. Dit is een internationaal samenwerkingsverband met Denemarken (DEFF), Duitsland (DFG) en Groot-Brittannië, dat gebruik en ontwikkeling van de ICT-infrastructuur in het hoger onderwijs en onderzoek ondersteunt en stimuleert. UKB heeft toegevoegde waarde als platform voor uitwisseling van kennis en expertise tussen de participerende instellingen op het terrein van de wetenschappelijke informatievoorziening in Nederland. Nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen de afzonderlijke instellingen of voortkomend uit kleinschalige samenwerking en Europese projecten worden met de UKB-leden gedeeld via plenaire themabijeenkomsten en via de verschillende UKB werkgroepen. 16 UKB Beleidsplan

19 5 Werkwijze Met het oog op een voortvarende en effectieve uitwerking van de voornemens worden de collectieve beleidsthema s zoveel mogelijk belegd bij reguliere UKB-werkgroepen. In opdracht van UKB dragen zij zorg voor de beleidsvoorbereiding, afstemming en kennisuitwisseling en het uitbrengen van adviezen, gevraagd en ongevraagd. Zo behoudt de werkgroep Innovatie een belangrijke functie als platform op het terrein van ontwikkeling van innovatieve diensten als datamanagement. Voor andere onderwerpen worden zo nodig nieuwe werkgroepen opgericht. Zoveel mogelijk zijn UKB leden zelf direct of indirect als UKB liaison bij de voortgang in de verschillende commissies en werkgroepen betrokken. Elke werkgroep stelt een werkplan op met een uitwerking van de beleidsdoelstellingen in concrete acties en resultaten en rapporteert hierover aan UKB. De voorzitters van de gelegenheidscoalities dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de invulling en voortgang van hun respectievelijke projecten. Het onderstaande schema laat zien welke UKB werkgroepen betrokken zijn bij het uitvoeren van de beleidsagenda. Beleidsthema Nationale Informatie Infrastructuur GII Inkoop wetenschappelijke informatie Digitalisering collecties Duurzame toegang tot collecties Bevordering open access Nationale Repository Infrastructuur The Embedded Library Datamanagement Discovery tools Academic Skills Nieuwe competenties Impactmeting UKB Werkgroep Werkgroep Innovatie Werkgroep Licenties Werkgroep Europese Aanbesteding boeken Werkgroep Collectiemanagement Commissie Bijzondere Collecties Werkgroep Collectiemanagement Werkgroep Open Acces p.m. UU (vz), LEI, TUD, UM, TU/e, UT TUD (vz), 3TU, VU, UU WUR (vz), RUG, VU, UU Werkgroep Learning Spaces (EUR vz) UvT (vz), UvA, RUG, TU/e, UT UM (vz), RU, TUD, UT De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud 17

20 UKB kent daarnaast een aantal vaste commissies en expertisegroepen die activiteiten uitvoeren en/of als doel hebben kennisdeling onder UKB-leden. Overige UKB Expertisegroepen Groot Benchmark Team Hoofden Back Office Processen Overleg Hoofden Publieksdiensten Commissie Bijzondere Collecties Doel van het overleg Doorontwikkeling jaarlijkse benchmark Afstemming met werkgroep Impactmeting Bijdragen aan UKB-brede en vakspecifieke beleidsthema s Kennisdeling Bijdragen aan UKB-brede en vakspecifieke beleidsthema s Kennisdeling Bijdragen aan UKB-brede en vakspecifieke beleidsthema s Kennisdeling Tenslotte is UKB vertegenwoordigd in een aantal andere gremia in het land. Hieronder een overzicht. Vertegenwoordiging UKB in andere gremia in Nederland Doel van het overleg GII: Stuurgroep, Advieswerkgroep Ontwikkeling landelijke informatie infrastructuur Kwaliteit Databank Surf IR Managers overleg Landelijke afstemming institutional repositories FOBID Afspraken aangaande landelijke activiteiten voor - Bestuur alle bibliotheeksectoren in Nederland - FOBID Juridische Commissie (FJC) - FOBID Commissie Ontsluiting - FOBID Commissie Opleidingen Surf Algemeen Bestuur Beleid SURFFoundation bepalen Surf Platformbestuur ICT en Onderzoek Afstemming activiteiten Surf platform ICT en Onderzoek Surf Platformbestuur ICT en Onderwijs Afstemming activiteiten Surf platform ICT en Onderwijs Stichting Pica Subsidie aanvragen beoordelen CAMBIN Overleg medische bibliotheken in Nederland GOO-Stuurgroep (wordt uitgefaseerd) Landelijke afspraken over gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting 18 UKB Beleidsplan

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

Trainingen Research Data Management

Trainingen Research Data Management Trainingen Research Data Management Masterclass RDM in NL, Maastricht 3 April 2014, Jacquelijn Ringersma Sub-Werkgroep Trainingen RDM Ana van Meegen, Universitaire Bibliotheek VU Fieke Schoots, Universitaire

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

Jaarverslag UKB 2005 Vastgesteld in de UKB-vergadering van 13 april 2006

Jaarverslag UKB 2005 Vastgesteld in de UKB-vergadering van 13 april 2006 Vastgesteld in de UKB-vergadering van 13 april 2006 2 Inhoudsopgave Het jaar in het kort 4 1. Positie en beleid 5 1.1 Strategie 1.2 Nationale samenwerking 1.3 Internationale samenwerking 2. Licentiebeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. 1. Positie en beleid

Jaarverslag 2004. 1. Positie en beleid Jaarverslag 2004 1. Positie en beleid 1.1 Positionering UKB is het samenwerkingsverband van de dertien Nederlandse universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheek van het NIWI-KNAW.

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning?

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Bibliotheek RDM Ondersteuning Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Training van informatiespecialisten bij Bibliotheek UvA Presentatie UKB-werkgroep Research Data Management, 30 april 2015 Mariëtte van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden Joke Webbink, Informatiespecialist Bibliotheek Wageningen UR en Programmamanager SLIM 3.0 Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal:

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

Een Visie op Datamanagement

Een Visie op Datamanagement Een Visie op Ron Dekker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Persoonlijke noot Eigen ervaringen: goede kennis van de data nodig om alle valkuilen te omzeilen. het is veel werk van een

Nadere informatie

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform Simone Kortekaas& Harry Alberda Projectteam UKB UKB naar WorldSharePlatform:

Nadere informatie

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected.

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected. OCLC Contactdag 2012 Volop in beweging Eric van Lubeek Vandaag in deze zaal Ook vandaag in de zaal Cathy De Rosa, Vice President of the Americas and Global Marketing, OCLC Gene Oliver, Vice President OCLC

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

Visie op hoofdlijnen van het Informatie Expertise Centrum TU/e

Visie op hoofdlijnen van het Informatie Expertise Centrum TU/e op hoofdlijnen van het Informatie Expertise Centrum TU/e Het Informatie Expertise Centrum (IEC) als contentmanager van de TU/e met servicecentra voor onderzoek, onderwijs en administratieve organisatie

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Beleid Het verslagjaar was het laatste jaar van het beleidsplan In het plan staan de volgende beleidsprioriteiten genoemd:

Beleid Het verslagjaar was het laatste jaar van het beleidsplan In het plan staan de volgende beleidsprioriteiten genoemd: Jaarverslag 2003 2003 in het kort 1 januari 12 februari 4 april 21 mei 12 juni 22 augustus 25-26 september 7 oktober 20 oktober 25 november Het NIWI stopt met collectievorming. De documentlevering loopt

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Datanotitie Meertens Instituut

Datanotitie Meertens Instituut Datanotitie Meertens Instituut februari 2012 Hans Bennis (directeur) Marc Kemps Snijders (hoofd Technische Ontwikkeling) Douwe Zeldenrust (coördinator onderzoekscollecties) I Onderzoeksdata Inleiding Binnen

Nadere informatie

Bewaarbeleid van tijdschriften in UKB-verband Stand van zaken en advies voor het vervolg

Bewaarbeleid van tijdschriften in UKB-verband Stand van zaken en advies voor het vervolg UKB 010-051 Bewaarbeleid van tijdschriften in UKB-verband Stand van zaken en advies voor het vervolg Van : UKB-werkgroep Collectiemanagement Aan : DB UKB Datum : 3 december 2010 SAMENVATTING van het advies

Nadere informatie

beleidsplan 2007-2010 De grenzen voorbij: wetenschappelijke informatievoorziening in een nieuw perspectief

beleidsplan 2007-2010 De grenzen voorbij: wetenschappelijke informatievoorziening in een nieuw perspectief De grenzen voorbij: wetenschappelijke informatievoorziening in een nieuw perspectief Secretariaat UKB Postbus 90407 2509 LK Den Haag 070 31 40 262 / 464 e-mail: ukb@kb.nl www.ukb.nl april 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Op dinsdag 21 oktober bezochten ruim 120 professionals uit de bibliotheek- erfgoed en uitgeverswereld de conferentie Naar een

Nadere informatie

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket John Janssen Senior License Manager SURFmarket Pim Slot Team Manager SURFmarket SURFmarket-OCLC pilot voor het UKB-consortium OCLC Contactdag 2015 Achtergrond van de pilot Kan het OCLC WorldShare Platform

Nadere informatie

Network-centric approach of sustainable digital archives

Network-centric approach of sustainable digital archives Network-centric approach of sustainable digital archives 1. Partners Het consortium: de onderzoekers: IBBT-project office: Nico Verplancke IBBT-MMLAB-UGent: Rik Van de Walle IBBT-SMIT-VUB: Caroline Pauwels

Nadere informatie

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Elektronische collecties Documenten Rapporten, boeken, Tijdschriften Kaarten Kadasterkaarten Muziek Fonds Yves Becko

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

SURFfoundation eigenaarschap van data. hoe gaan we dit regelen?

SURFfoundation eigenaarschap van data. hoe gaan we dit regelen? SURFfoundation eigenaarschap van data hoe gaan we dit regelen? Proces naar duurzame opslag van onderzoeksdata voor blijvende toegankelijkheid Verzamelen Opslaan Archiveren Data librarians Bestuurders Onderzoekers

Nadere informatie

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Digitale archivering en samenwerking in Nederland De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Inge Angevaare coördinator BOM VL workshop Brussel, 24 april 2009 Ontstaan Eerste gesprekken 2007 vanuit de

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Collectieplan

Uitvoeringsagenda Collectieplan Uitvoeringsagenda Collectieplan 2017-2018 Mark Deckers / Jos Debeij / Victor Lemstra i.s.m. Klankbordgroep Collectieplan Goedkeuring klankbordgroep Vastgesteld DV KB Inhoud 1. Aanleiding 2. Overzicht clusters

Nadere informatie

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 Data Archiving and Networked Services De Praktijk: licenties van DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 DANS is een instituut van KNAW en NWO Wat is DANS?

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE CENTRALE METADATAPRODUCTIE NBD Biblion produceert metadata voor openbare bibliotheken De centrale productie van data door NBD Biblion bespaart de branche niet alleen enorme bedragen per jaar, het vormt

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open Access aan de Radboud Universiteit Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open access aan de RU LingOA Linguistics in Open Access Open Access financiering voor FP7 projecten

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Universiteiten investeren ook al in 2015 als gevolg van het studievoorschot

Universiteiten investeren ook al in 2015 als gevolg van het studievoorschot en investeren ook al in als gevolg van het studievoorschot 1 juli en investeren extra eigen middelen in onderwijskwaliteit in. Bij elkaar opgeteld gaat het om ruim 80 mln. Dit is conform de toezegging

Nadere informatie

Kort verslag van werkzaamheden in 1991

Kort verslag van werkzaamheden in 1991 UKB Samenwerkingsverband van de Universiteilsbibliotheken. de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliolheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen Uw referentie: Onze relerentie Kort verslag

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Beleidsplan UKB Terugblik beleidsplan

Beleidsplan UKB Terugblik beleidsplan Beleidsplan UKB 2004-2006 Terugblik beleidsplan 2001-2003 Terugblikkend op het Beleidsplan 2001-2003 blijkt dat UKB zich op diverse terreinen goed heeft gemanifesteerd. Op het gebied van licentiebeleid

Nadere informatie

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers)

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Maurice van den Akker 22 november 2017 Doel van vandaag: starten van samenwerking Wat willen we (vandaag) bereiken? Visie en scope delen over draadvrije

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen

Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen DAIR zomerborrel, 16-06-2015 Verschillende rollen Aanleiding; waarom Onderzoeksinformatie verzamelen en delen? Introductie HKI Onderzoekinformatie

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009. Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL. Nu en per februari 2010

Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009. Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL. Nu en per februari 2010 Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009 Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL Nu en per februari 2010 cwi.nl Bibliotheekvoorziening voor OUNL studenten (nu) De bibliotheekvoorziening voor OUNL

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies. Beleidsplan

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies. Beleidsplan 1 Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies Beleidsplan 2017-2021 2 Inleiding De doelstelling van de vereniging Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Research Data Management

Research Data Management Research Data Management Update Mariëtte van Selm Coördinator RDM-ondersteuning Bibliotheek UvA/HvA 10 november 2015 Waar gaat het over? ( ) the organisation of data, from its entry to the research cycle

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SHB 2015-2018. Kansen voor waardevol en gewaardeerd partnerschap met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk

BELEIDSPLAN SHB 2015-2018. Kansen voor waardevol en gewaardeerd partnerschap met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk BELEIDSPLAN SHB 2015-2018 Kansen voor waardevol en gewaardeerd partnerschap met onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk Beleidsplan 2015-2018 Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) Kansen voor

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie