Hoe volwassen is Cloud Security?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe volwassen is Cloud Security?"

Transcriptie

1 Hoe volwassen is Cloud Security? Cloud Computing wordt gezien als een van de belangrijkste thema s in de ICT voor de komende jaren, samen met Mobile, Big Data en Social Business. Het is evident dat Cloud Computing vele voordelen kan bieden voor organisaties en daarover is al veel gepubliceerd. Om één van de belangrijkste te noemen biedt Cloud Computing de mogelijkheid om investeringen terug te brengen (CAPEX) en om te zetten naar operationele kosten (OPEX) die bovendien een stuk lager kunnen uitvallen. Veel organisaties kijken naar de mogelijkheden om hun systemen of applicaties in de cloud te zetten, maar twijfelen om de daad bij het woord te voegen vanwege de vele onzekerheden die het thema omringen. Een van de belangrijkste daarvan is Cloud Security. In tegenstelling tot wat cloudleveranciers ons willen doen geloven heeft Cloud Computing in het algemeen en Cloud Security in het bijzonder het volwassenheidsplateau nog niet bereikt 1. Het is daarom verstandig dit aspect grondig te onderzoeken vóórdat concrete stappen worden ondernomen. Wie zich verdiept in Cloud Security krijgt de indruk alsof niets veilig is en iedere maatregel omzeild kan worden voor wie kwaadwillend is en dat daarom een afwachtende houding de beste is. Cloud Computing is echter een voldongen feit en veel organisaties maken er al gebruik van, zonder zich daarvan bewust te zijn. De drempel voor medewerkers om ook zakelijke informatie in de cloud te plaatsen is erg laag en dit gebeurt dan ook op grote schaal. Eenvoudige voorbeelden hiervan zijn Dropbox, Skydrive en GoogleDocs die het mogelijk maken op zeer eenvoudige wijze documenten onafhankelijk van plaats, tijd of apparaat uit te wisselen tussen collega s onderling of zelfs met externe contacten. Organisaties die m.b.t. Cloud Computing geen beleid geformuleerd hebben zien zich geconfronteerd met een werkelijkheid die moeilijk terug te draaien is. Het is daarom zaak zo vroeg mogelijk bewuste keuzes te maken, die vast te leggen en te communiceren naar alle betrokkenen. Cloud Security is daarbij niets anders dan een nieuw aspect van informatiebeveiliging in het algemeen, een thema dat bij veel organisaties al veel langer, meer of minder prominent, aandacht heeft. Veel van de begrippen, procedures, analyses en standaarden die te maken hebben met informatiebeveiliging zijn óók van toepassing op Cloud Security. 1 Hype cycle for cloud computing, augustus 2012

2 BEVEILIGINGSVOORDELEN VAN CLOUD COMPUTING Cloud security is niet alleen een aspect van Cloud Computing dat maant tot voorzichtigheid, het kan ook beveiligingsvoordelen bieden om gebruik te maken van Cloud Computing. Organisaties die zélf hun IT systemen huisvesten en beheren dienen dit óók op een veilige manier te doen. Door de complexiteit van IT is dat niet altijd een eenvoudige opgave, zeker niet in deze tijd van crisis en beperkte financiële middelen. Cloudleveranciers bedienen veelal een groot aantal klanten en zijn daardoor gedwongen werk te maken van informatiebeveiliging. Bovendien geldt ook voor beveiligingsmaatregelen dat schaalgrootte kostenvoordelen biedt. Het is mogelijk groot in te kopen en specialisten aan te trekken voor complexe taken. Ook huisvesting van servers kan efficiënt gebeuren in datacenters die speciaal daarvoor zijn ingericht en optimaal kunnen worden beveiligd tegen incidenten en calamiteiten. Vaak is dit een argument dat voorstanders van Cloud Computing (terecht) binnen hun organisatie gebruiken. Binnen de risico-analyse geldt echter nog steeds het uitgangspunt: RISICO = KANS x SCHADE Weliswaar is bij cloudleveranciers de kans op een veiligheidsincident (veel) kleiner dan bij andersoortige organisaties, de schade die ieder incident kan toebrengen aan de vele klanten is echter potentieel enorm. Talloze kleinere en grotere incidenten van de laatste jaren hebben dat ten overvloede bewezen (zie kaders). Iedere organisatie die plannen heeft om (delen) van haar IT in de cloud onder te brengen dient daarom altijd de veiligheidsrisico s van cloudcomputing af te wegen tegen de voordelen. Hiervoor bestaan geen universele waarheden. Iedere situatie is anders. In de navolgende paragrafen zal dieper in worden gegaan op een aantal belangrijke aspecten van deze afweging. Opgemerkt moet worden dat het hier in géén geval een uitputtende lijst betreft. VERANTWOORDELIJKHEID Door persoonlijke data op servers op afstand te zetten wordt het risico gelopen de controle over deze data te verliezen, maar wie is uiteindelijk verantwoordelijk? Het antwoord hierop is even eenvoudig als ontnuchterend : de organisatie zélf blijft altijd eindverantwoordelijk voor haar data! In een Open Letter to RSA customers heeft RSA toegegeven het slachtoffer te zijn geworden van een zogenaamde Advanced Persistent Thread. Bij deze cyberaanval zijn gegevens van RSA betreffende two factor authentication producten gecopieerd. Een sprekend voorbeeld daarvoor is de privacywetgeving. De belangrijkste wet in dat kader is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Deze Wbp definieert twee rollen, namelijk de Verantwoordelijke : de rechtspersoon die het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens vaststelt en de Bewerker : degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Belangrijk bij de vraag of deze Wbp geldt is de vestigingslocatie van de Verantwoordelijke, oftewel de zetel van de Rechtspersoon. Is deze zetel Nederlands grondgebied, dan geldt de Wbp onverkort. Is de zetel van de Rechtspersoon een EU-lidstaat, dan is de Europese richtlijn van toepassing.

3 De Bewerker, in de context van dit artikel de cloudprovider, bepaalt niet het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens, maar handelt slechts in opdracht van de Verantwoordelijke. Dit betekent dat de Verantwoordelijke (lees cloudgebruiker ) de plicht heeft zich ervan te verzekeren dat de Bewerker (lees: cloudleverancier ) alle maatregelen treft én ook handhaaft, om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen. GELDENDE WET- EN REGELGEVING Iedere organisatie is gebonden aan Wet- en Regelgeving en dient in zijn handelen daaraan te voldoen. Ook bestaande certificeringen kunnen verlopen of worden ingetrokken zodra een organisatie niet meer voldoet aan de eisen die bijvoorbeeld audits stellen. In dat kader kan bijvoorbeeld gedacht worden aan HKZ certificering in de Gezondheidszorg of aan ISO27001 certificeringen in het kader van informatiebeveiliging. Voordat gebruik wordt gemaakt van clouddiensten dient daarom in kaart te worden gebracht aan welke Wet- en Regelgeving en certificeringen een organisatie dient te voldoen. Dit dient zeer nauwgezet te gebeuren, omdat het over het hoofd zien van plichten vérstrekkende gevolgen kan hebben voor de gehele organisatie. CLASSIFICATIE VAN DATA Niet alle elektronische data die binnen een bedrijf gegenereerd of gebruikt wordt is even belangrijk. Patiëntgegevens binnen de gezondheidszorg hebben een geheel andere betekenis als de correspondentie van de afdeling inkoop van een willekeurig bedrijf. Dit lijkt een open deur, maar dit soort classificaties worden veelal alleen gemaakt in de hoofden van medewerkers. Zelden is er een degelijke inventarisatie van soorten gegevens beschikbaar, laat staan dat deze ingedeeld zijn in categorieën die bepalen hoe ermee omgegaan dient te worden. Toch is deze classificatie van informatie harde noodzaak voordat verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden voor clouddiensten. De classificatie van gegevens bepaalt namelijk direct welke beveiligingseisen er gesteld dienen te worden aan de cloudleverancier en deze eisen bepalen in hoge mate prijsstelling en aard van clouddiensten. In april 2011 treedt er een grote storing op in de cloud van Amazon, waardoor veel websites die daar worden ge-host geruime tijd niet meer bereikbaar zijn. De imago schade voor Amazon zelf en Cloud Computing in het algemeen is groot. Achteraf blijkt tevens dat een kleine hoeveelheid data voorgoed verloren is gegaan. CERTIFICERING VAN CLOUDLEVERANCIERS Binnen overheid en bedrijfsleven is het doorlopen van een breed scala van certificeringen langzamerhand gemeengoed geworden. Dit geldt ook voor het vakgebied informatiebeveiliging. Waarom zou een potentiële gebruiker van clouddiensten niet gewoon van een cloudleverancier kunnen eisen dat deze voldoet aan een cloudcertificatie? Geen gedoe met Wet- en Regelgeving, juridische teksten, classificatie van data, etc. etc.! Helaas is de werkelijkheid ook hier weerbarstiger dan de theorie. Er bestaan weliswaar een aantal veelgenoemde normen op dit gebied, die soms aangeduid worden als certificering, maar bij nader inzien kunnen deze niet blind van toepassing worden verklaard. De belangrijkste zullen we de revue laten passeren.

4 ISAE3402 Binnen de financiële sector gold de SAS-70 1 tot 2011 als dé standaard op het gebied van zogenaamde assurance 2 rapportages van interne controle mechanismen. SAS70 is echter vanaf 15 juni 2011 vervangen door de zogenaamde ISAE3402 norm, opgesteld door de IAASB 3 en ook in Nederland geaccepteerd. De Verenigde Staten hebben deze norm overigens met een aantal kleine wijzigingen overgenomen als SSAE16. Binnen de ISAE3402 worden zogenaamde Service Organisatie Control (SOC) rapporten gedefinieerd. Een SOC beschrijft het transactiesysteem van een service-organisatie en (belangrijk!) hoe dit wordt beheerst. De ISAE3402 kent twee typen SOC rapportages. Type I beschrijft het proces en de beheersmaatregelen en is feitelijk een momentopname, oftewel een oordeel van de desbetreffende auditor. Deze beschrijving zegt niets over de daadwerkelijke operationele situatie. Daarvoor is Type II in het leven geroepen, die een langere periode omvat, meestal 6 maanden tot een jaar en het proces en de beheersingsmaatregelen beschrijft, zoals die gedurende die periode hebben gewerkt. De auditor toetst daarvoor de beheersingsmaatregelen en of deze in de praktijk werken conform de beschrijving. Een in dit kader overigens belangrijk verschil met de oudere SAS70 is, dat een ISAE3402 rapportage vergezeld moet gaan van een zogenaamd written statement of assertion door het management. In deze managementverklaring laat het management zich uit over het bestaande beheersingsraamwerk en legt daarover dus verantwoording af! Hiermee wordt duidelijk dat een SOC Type II rapport géén certificaat is in de zin van het woord. Een certificaat beschrijft in algemene zin een situatie/proces/toestand en wordt verstrekt aan een organisatie indien deze daaraan voldoet. Een SOC Type II rapportage geeft zekerheid dat een proces en de beheersingsmaatregelen, zoals beschreven, daadwerkelijk functioneren. M.a.w. het ligt er helemaal aan welk proces en welke beheersingsmaatregelen bedoeld worden in een ISAE3402 rapportage! De basis voor de norm zijn financiële processen, bedoeld voor het genereren en beheersen van financiële rapportages en is dus niet primair bedoeld als IT gerelateerde norm. De ISA3402 laat echter ruimte om ook nietfinanciële rapportages op te stellen en daarom wordt hieraan ook in het kader van Cloud Computing vaak gerefereerd. 1 Statement on Auditing Standard no. 70: Service Organisations 2 Een assurance rapportage heeft als doel het vertrouwen van een gebruiker van informatie te versterken door controle door een derde partij. Een sprekend voorbeeld is de alom bekende acoountantsverklaring. 3 International Auditing and Standards Board; een overkoepelende accountancy organisatie.

5 ISO 27001/27002 De ISO/IEC en 27002, ook wel code voor informatiebeveiliging genoemd zijn twee internationale standaarden (oorspronkelijk voortgekomen uit de Britse BS 7799) die algemeen erkend worden als dé basis voor informatiebeveiliging. ISO27001 behandelt een management-systeem (het Information Security Management System) om informatiebeveiliging als een proces te borgen binnen een organisatie, gebaseerd op de bekende Deming 1 cirkel. ISO27002 geeft een groot aantal praktische handreikingen om informatiebeveiliging binnen een organisatie op orde te krijgen. Tevens bevat de een elftal categorieën aan beveiligingsmaatregelen die geïmplementeerd kunnen worden. Daarbij dient een vooraf uitgevoerde risico-analyse helderheid te geven over wèlke maatregelen van toepassing zijn voor een organisatie. De ISO27001/2 kan gebruikt worden om cloudleveranciers de maat te nemen op het gebied van informatiebeveiliging. Auditeringen zijn mogelijk tegen de ISO27001, maar cruciaal is hierbij welk beveiligingsniveau de cloudleverancier hanteert. Voor een cloudleverancier gelden immers niet dezelfde (aantallen) maatregelen als voor een willekeurig ander bedrijf of instelling. Er dient dus een selectie plaats te vinden, afhankelijk van o.a. het soort klanten en de diensten die aangeboden worden. Ook hier geldt dus dat een uitspraak als Compliant met ISO27001/2 of ISO27001/2 gecertificeerd niet zo veel zegt als er niet meer achtergronden gegeven worden. Meer duidelijkheid op dit gebied kan overigens gegeven worden door architectuurmodellen zoals de Open Security Architecture of OSA. OSA is een open beveiligingsarchitectuur voor IT. Daarbij is een indeling gehanteerd naar een aantal zogenaamde Security Patterns die elk een deelgebied behandelen. Per deelgebied worden een aantal noodzakelijke security functies gedefinieerd en de wijze waarop die gerealiseerd kunnen worden. Zo is er een Cloud Computing Pattern SP-011 waarbij tevens een mapping is aangegeven naar maatregelen uit de ISO17799, de voorganger van de huidige ISO Op deze wijze kan men een goed beeld krijgen van welke maatregelen een cloud-leverancier minimaal geïmplementeerd zou moeten hebben om het gewenste beveiligingsniveau te halen. Een andere uitstekende bron is een publicatie van de European Network and Information Security Agency (ENISA) die een (zeer) uitgebreide risk-assessment geeft van Cloud Computing. Per risico wordt o.a. aangegeven wat de impact is, de kans van optreden en wat eraan gedaan kan worden. NEN7510 De NEN7510 is feitelijk een afgeleide van de ISO27001/2 en is specifiek toegesneden op de eisen van de Gezondheidszorg. Binnen de context van dit artikel kunnen beide standaarden als gelijkwaardig worden beschouwd. 1 Deze cyclus bestaat uit 4 stappen Plan-Do-Check-Act en gaat op voor zeer veel managementprocessen. 2 Beide standaarden zijn goed met elkaar te vergelijken

6 CONCLUSIES Gezien het groeiende aanbod van Cloud Computing oplossingen kan geen enkele organisatie het zich meer veroorloven géén beleid geformuleerd te hebben voor cloudcomputing. Organisaties die dit verzuimen, worden door de werkelijkheid ingehaald en zijn niet meer in control wat betreft Cloud Computing. Het staat buiten kijf dat cloudcomputing voor veel organisaties significante voordelen kan bieden, maar het zomaar op afstand plaatsen van bedrijfsinformatie vormt een risico dat niemand zich kan veroorloven in een wereld die in een steeds hoger tempo digitaliseert. Binnen het Cloud Computing beleid dient dan ook aandacht besteed te worden aan het aspect Cloud Security. Daarbij dienen m.b.t. een aantal aspecten afwegingen gemaakt te worden, die bij de selectie van een cloudleverancier zeer belangrijk zijn. Een voorbeeld daarvan is classificatie van de informatie in kwestie waarmee bepaald kan worden welke eisen gesteld dienen te worden aan de cloudleverancier op het gebied van o.a. beschikbaarheid en vertrouwelijkheid. Een ander aspect is van toepassing zijnde wet- en regelgeving die voor iedere organisatie anders is, maar wel een grote wissel trekt op de verantwoordelijkheden die een organisatie heeft t.a.v. haar bedrijfsinformatie. Certificeringen van cloudleveranciers kunnen helpen om beslissingen omtrent de selectie van een cloudleverancier eenvoudiger te maken, maar ontslaan de gebruiker helaas niet van een grondige analyse vooraf. Dit artikel is geschreven door Rob Braam, Principal Consultant van Innervate, op basis van zijn uitgebreide kennis en ervaring rondom Enterprise Architecture & Information Management. Innervate september 2013

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Assurance in the cloud Ontwikkelingen en uitdagingen vanuit de praktijk

Assurance in the cloud Ontwikkelingen en uitdagingen vanuit de praktijk Assurance in the cloud Ontwikkelingen en uitdagingen vanuit de praktijk Drs. Herman van Gils RE RA en drs. Jaap van Beek RE RA Cloud computing rukt steeds meer op in het bedrijfsleven. Er is veel discussie

Nadere informatie

ADVISORY. Praktijkgids 5. Assurancerapporten voor IT-serviceorganisaties SOC 2. september 2014. kpmg.nl

ADVISORY. Praktijkgids 5. Assurancerapporten voor IT-serviceorganisaties SOC 2. september 2014. kpmg.nl ADVISORY Praktijkgids 5 Assurancerapporten voor IT-serviceorganisaties SOC 2 september 2014 kpmg.nl 2 Praktijkgids 5, Assurancerapporten voor IT-serviceorganisaties SOC 2 Praktijkgids 5, Assurancerapporten

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Het landschap van de cloudprovider

Het landschap van de cloudprovider Het landschap van de cloudprovider In voorgaande whitepapers is reeds ingegaan op een aantal belangrijke aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden bij het wegzetten van bedrijfsinformatie in de

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Grip op beveiliging in inkoopcontracten Een prestatiegerichte aanpak in beveiligingsovereenkomsten Versie: 1.0 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteur M. Koers CIP Classificatie Publiek Status CIP categorie Becommentarieerde Practice Datum 7 oktober

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Onderwerpen: Informatiebeveiliging in control Security awareness Identity en Access management Tweede publicatie van het

Nadere informatie

Van perceptie naar werkelijkheid

Van perceptie naar werkelijkheid White Paper 6 juni 2013 Juridische aandachtspunten ten aanzien van Cloud Computing Van perceptie naar werkelijkheid Bij aanbieders van Cloud Computing gaat het vaak om grote buitenlandse spelers, waardoor

Nadere informatie

Assurance verstrekking bij Cloud computing

Assurance verstrekking bij Cloud computing Assurance verstrekking bij Cloud computing leveranciers en klanten In Control Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Gegevens auteur: Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Univé. Telefoonnummer werk : 06 18656654

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 www.pwc.nl Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 2014-0420a/ADB/ek/jv/ae/ms Status Deze rapportage heeft de status

Nadere informatie

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom informatiebeveiliging? 4 3 Om welke risico s gaat het en hoe ga ik daarmee om? 8 4 Hoe kom ik in control? 11 5 Hoe kan ik het informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

SOC 1-rapportages Onderzoek naar ervaringen in de praktijk met een wereldwijde standaard

SOC 1-rapportages Onderzoek naar ervaringen in de praktijk met een wereldwijde standaard SOC 1-rapportages Onderzoek naar ervaringen in de praktijk met een wereldwijde standaard Anno Perk MSc, Stacy Warner CISA en drs. Marcel Fikke RE RA CISA Het uitbesteden van processen heeft altijd impact

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Opdrachtgevers: Directie Justitieel Jeugdbeleid, Ministerie van V&J en Ministerie van VWS Uitgevoerd

Nadere informatie

Herbert van der Kooij

Herbert van der Kooij Herbert van der Kooij De onderzoeksvraag is kan de IT auditor assurance verstrekken in een Cloud Computing omgeving. Hierbij zijn de verschillende aspecten van Cloud Computing onderzocht. Vervolgens zijn

Nadere informatie

Toepassing nu. cloud computing verder dan gedacht. Onderzoek cloud computing in Nederland (1) Onderzoek

Toepassing nu. cloud computing verder dan gedacht. Onderzoek cloud computing in Nederland (1) Onderzoek cloud computing in Nederland (1) Onderzoek Toepassing cloud computing verder dan gedacht Afgelopen najaar voerde CloudWorks, in samenwerking met het organisatieadviesbureau Quint Wellington Redwood en

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES. kpmg.nl. 2014 KPMG Advisory N.V

De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES. kpmg.nl. 2014 KPMG Advisory N.V De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES De Pensioenwereld in 2015 kpmg.nl De Pensioenwereld in 2015 4 De Pensioenwereld in 2015 Voorwoord Stilstaand water gaat stinken, zo luidt een bekende wijsheid.

Nadere informatie