Zelf%doelen%centraal%stellen%% in%het%stedelijk%waterbeheer%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf%doelen%centraal%stellen%% in%het%stedelijk%waterbeheer%"

Transcriptie

1 Zelf%doelen%centraal%stellen%% in%het%stedelijk%waterbeheer% Ontdek-samen- ontmoeten,'transparan3e' Durf-te-veranderen- ini3a3ef,'loslaten' Maatschappelijk-nut- mens,'leefomgeving,'welvaart' Laat-instrumenten-voor-je- werken- van'belemmering'naar'kans' - Maatwerk- crea3viteit,'aansluiten,' temporiseren'

2 Zelf%doelen%centraal%stellen%% in%het%stedelijk%waterbeheer Handelingsperspectievenomhetstedelijkwaterbeheer doelmatigenomgevingsgerichtintevullen meteffectiefgebruikvanjuridischeinstrumenten oktober2014

3 Inhoudsopgave Zelfdoelencentraalstellen Inleiding Ontwikkelingstedelijkwaterbeheer Deintegraliteitvanhetstedelijkwaterbeheer Deuitdaging:meebewegenmetbeidebenenopdegrond Denkraamomsamendegoededingentedoen Gezamenlijkeaanpak Handelingsperspectiefstedelijkwaterbeheer Praktijkvoorbeelden Inspirerendehandelingsperspectieven Watals Inzetjuridischeinstrumentenbijeenbredegebiedsgerichteaanpak Aandeslag...28 BIJLAGE Voorbeeldenuitdehuidigepraktijk...29 KeurHoogheemraadschapvanRijnland:Van Nee,tenzij naar Ja,mits...30 AanpakwateroverlastgemeenteWestlandenHoogheemraadschapvanDelfland...34 AanpakstedelijkewateropgaveEmmen...38 BIJLAGE Takenenbevoegdhedengemeentenenwaterschappen...41 COLOFON...44

4 VOORWOORD Zelf%doelen%centraal%stellen% HetBestuursakkoordWaterdaagtgemeentenenwaterschappenuitomvanuiteengezamenlijke verantwoordelijkheidvraagstukkenindewaterketenoptelossen.kosteneffectiviteitvaninvesteringen enefficiëntieinuitvoeringstaanvoorop.dekomendejarenzaldewerkwijzeingrijpendveranderen. Datkosttijd,vraagtlefenisindekernmensenwerk. Dezebrochuregaatinophet denken en doen inhetstedelijkwaterbeheer.vanuitgoede voorbeeldeniseenalgemeendenkraamvooreennieuweaanpakenwerkwijzeopgesteld,bedoeldals handvat.hetdenkraamheeftdriebelangrijkekenmerken. Teneersterichtenweonsopbewustwording:Ongemerktwerkenwevanuitnormenendogma s.we lossenproblemensectoraalop,compenserenoplokaleschaalofgaanuitvaneenstandaardbehoefte aanwaterbergingperhectare.dezenormenendogma szullenweeerstmoetenherkennen,voordat wezeloskunnenlatenendemaatschappelijkedoelenweercentraalstellen. Hettweedekenmerkisdenkenvanuitgezamenlijke%doelen:Inhetstedelijkwaterbeheerwordtvaker ingespeeldopmaatschappelijkeontwikkelingen,zoalsaandachtvoorduurzaamheid,actief burgerschap,samenhangendoptredendooroverheden,klimaatveranderingetc.eriseenomslagnodig vanhetuitwerkenvannormenenregelsnaarhetcentraalstellenvanmaatschappelijkedoelen.die doelenkunnenookbuitenhetgebiedvanstedelijkwaterbeheerliggen,denkaanruimtelijkekwaliteit enstadsontwikkeling.enhetgaatnietalleenomdoelenvanoverheden,maarookomdoelenvan bewonersenbedrijvenvoordeinrichtingvandeleefomgeving. Alslaatstewilhetdenkraamhandelingsperspectiefbieden:Zakenveranderenalleenalswezaken andersdóén.wijallennbestuurder,beleidsmedewerkereninhoudelijkdeskundigenkunnenhetverschil maken.doormaatschappelijknutcentraaltestellen,doormaatwerkderuimtetegevenendoorelkaar optezoekenensamenteontdekken. Wijhopendatdebespiegelingenindezebrochureendehandvattendiewordenaangereiktuinspireren eenvolgendestaptezettenindoelmatigstedelijkwaterbeheer drs.c.j.g.m.devet ir.ing.a.j.vermuë

5 Hetlerenvanervaringeneldersenhetbenuttenvannieuweenbestaandekennisisbelangrijkomde nieuweaanpakenwerkwijzeinuweigenpraktijktoetepassen.deverenigingvannederlandse Gemeenten(VNG)enUnievanWaterschappen(UvW)zettendeambtelijkeenbestuurlijkenetwerken inomditzoveelmogelijktefaciliteren.hetzelfdegeldtvoordekenniskoepelsstichtingrioneden STOWA.Zijwerkeninproeftuinenaankennisontwikkelingenverspreidendezekennisvia bijeenkomsten,nieuwsbrievenendeeigenwebsites.ookiserdewebsitesamenwerkenaanwater.nl waaropvoorbeeldenenervaringenwordengedeeld.daarnaastzijndekenniscoachesbeschikbaarom regio steondersteunen. Zoektuinspiratieenondersteuning?Neemdaneenseenkijkjeop:

6 1 Inleiding Gemeentenenwaterschappenzorgensamenvoorhetomgaanmetwaterinstedelijkgebied. Gemeentenzamelenhuishoudelijkenbedrijfsafvalwaterin,waterschappenzuiverendat.Zodragenzij bijaaneengoedewaterkwaliteit.daarnaastmakenzijsamenkeuzesoverhoeomtegaanmet hemelwater,grondwaterenoppervlaktewater.dooropenwater,rioolstelselsenhetoptimaal benuttenvandeopenbareruimte,zorgenzijvoordrogevoeten. Gemeentenenwaterschappenstaangezamenlijkaandelatomdebeleidsvrijheid,diedeWaterwet biedt,vormtegeven.hetgaathierzowelombestaandeopgavenalsomuitdagingenvoorde toekomst.dekomendejarenwordenkeuzesgevraagdopgebiedenalshetcreërenvaneenprettigeen schoneleefomgeving,wateroverlastenctekort,hittebestrijding,devervangingvanbestaande infrastructuur,nieuwestoffeninafvalwater,innovatiesopdethema sgrondstoffenenenergie,en beschikbaarheidvanvakmensen.dekerndoelenstaanhierbijvoorop:volksgezondheid,drogevoeten enkwaliteitvandeleefomgevingnuenindetoekomst. Bijdeuitvoeringvandebeheertakenspelendethema skwaliteit,kwetsbaarheid,kostenenkennis eenbelangrijkerol.inhetbestuursakkoordwateruit2011zijnondermeerafsprakengemaaktover intensievesamenwerkingtussengemeentenenwaterschappenbijdeuitvoeringvandebeheertaken inhetstedelijkwaterendeafvalwaterketen.bijdeinvullingvandebeheertakenissamenhang belangrijk.hetgaathierzowelomdesamenhangvandeverschillendeonderdelenvanhetstedelijk watersysteem(o.a.afvalwater,hemelwater,grondwater,oppervlaktewaterendeleefomgeving),als ookomdesamenhangtussendetakenvangemeentenenwaterschap(ruimtelijkeontwikkeling, beheeropenbareruimte,beheerregionaalwatersysteem).heterkennenvanenrespecterenvan elkaarsbelangenishierbijhetvertrekpunt.hiermeekunnenwijburgersenbedrijvennogbetervan dienstzijn. BijdeafsprakenuithetBestuursakkoordishetuitgangspuntvanbestaandewetcenregelgeving bevestigd,dathetgaatomsamenwerkenopbasisvanafsprakenengelijkwaardigheidinplaatsvan eenzijdigevoorschriftenenvergunningen.opzichzelfeenopendeur,maardepraktijkblijktsoms weerbarstig. Figuur1:Samenwerkenopbasisvanafsprakenengelijkwaardigheid Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina6

7 Indeuitvoeringspraktijkontstaatinvoorkomendegevallendiscussieoverhettoepassenvan bestaandejuridischeinstrumentenindecontextvandebeleidsvrijheid.dezediscussievindtzowel tussenalsbinnenorganisatiesplaats.eenbekendspanningsveldishetstrakkekadervoor vergunningsverlening,toezichtenhandhavingendemeeropontwikkeling,kansenencreativiteit gerichtecontextvanhetrealiserenvandewateropgaven. InopdrachtvanhetambtelijkkernteamVNGenUvWenondersteunddoorhetMinisterievan InfrastructuurenMilieuwordtindezebrochurehethandelingsperspectiefgeschetstomopeffectieve wijzemethetgenoemdespanningsveldomtegaan.hetdoelvandebrochureishetondersteunenvan gemeentenenwaterschappenbijdeintensievesamenwerkinginhetstedelijkwaterbeheerende afvalwaterketen.hiermeewillenbeidekoepelsdeontwikkelrichtingvoorhetstedelijkwaterbeheer nogmaalsbenadrukken: Gemeentenenwaterschappengevengezamenlijkvormaanhetstedelijkwaterbeheer metafsprakengebaseerdopwederzijdsvertrouwenenerkenningvanelkaarstakenen belangen;ditvormtdebasisomjuridischeinstrumenteneffectiefintekunnenzetten. Injanuari2011hebbenVNGenUvWsamenmetIPOenhetRijkeenhandreikinguitgebrachtonder detitel Samenwerkenopbasisvanafspraken,handreikingtoepassenregelgevingafvalwaterinde praktijk.dezehandreikingisopgesteldnaaraanleidingvandeveranderdewetgevingmetde inwerkingtredingvandewaterwetenonderliggendelozingenbesluiten.dehandreikingismetname gerichtophettoepassenvanderegelsrondomhetlozenvanstedelijkafvalwater. Dehandreikingisinhoudelijknogsteedsvankracht.Tochiserbehoefteomdecontextteverbreden vanspecifiekhetaspectlozenvanafvalwatertothetvolledigespeelveldvanhetstedelijk waterbeheerendeafvalwaterketen.devoorliggendehandreikingvoorzietdaarin. Naastdezehandreikingiserookeenmeerspecifiekehandreikingontwikkeldvoorhetthema indirectelozingen.dezehandreikingkuntuvindenop: Leeswijzer% Inhoofdstuk2wordendeontwikkelingeninhetstedelijkwaterbeheergeschetsteneenaanpak geschetstomopefficiëntewijzeintekunnenspelenopdezeontwikkelingen.inhoofdstuk3wordtdit, medeopbasisvanpraktijkvoorbeelden,vertaaldineenhandelingsperspectiefvoordegenendiebij hetstedelijkwaterbeheerbetrokkenzijn. Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina7

8 2 Ontwikkeling*stedelijk'waterbeheer Hetstedelijkwaterbeheerblijftinontwikkeling.Erisvolopaandachtvoordeintegraliteitvanhet beheer.daarnaastvragenmaatschappelijkeontwikkelingenvoortdurendomaanpassingen.kennis delenentoepassendoorintensievesamenwerkingeneenaanpakwaarbijdoelencentraalstaan,zijn hierbijbelangrijkevoorwaarden. Te-veel-water- Te-weinig-water- HiCe-in-de-stad- Waarde-uit-afvalwater- Nieuwe-stoffen- Gebrek-aan-personeel- Informa(sering- Hergebruik- Flexibiliteit- Verduurzamen- Decentralisa(e- Ac(ef-burgerschap- Goede-kwaliteit- Minder-kwetsbaarheid- Minder-meerkosten- Meer-kennis- Figuur2.Ontwikkelingendiehetstedelijkwaterbeheerbeïnvloeden 2.1 De%integraliteit%van%het%stedelijk%waterbeheer% Hetbeheervanstedelijkwatersysteemrichtzichopallefacettenvandestedelijkewatercyclus: hemelwater,grondwater,oppervlaktewaterenafvalwater.hetgaatnietalleenomwaterinbuizen, maarnadrukkelijkomalhetwaterinstedelijkgebied.alsdeverschillendewaterstromengescheiden zoudenzijnengeeninteractiemetelkaarzoudenhebben,zouhetbeheervanhetstedelijk watersysteemrelatiefeenvoudigzijn.dewerkelijkheidisanders:alleshangtmetallessamen(zie tekstkader). Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina8

9 Alleshangtmetallessamen Deverschillendewaterstromeninhetstedelijkwatersysteembeïnvloedenelkaarvoortdurend.Enkelevoorbeeldenomdit teillustreren: o Hetgemengderioolstelselisontworpenvoorhetinzamelenentransporterenvanafvalwaterenhemelwater.Bij intensievebuienloopthetrioolvolenfungerenoverstortenalsventielenvanhetsysteem.bijoverstortingenkomt afvalwatergemengdmethemelwaterterechtinhetoppervlaktewatersysteem.ditkantijdelijkeenverslechteringvan dewaterkwaliteitveroorzaken. o Bijextremeregenvalfungeertdeopenbareruimtealsberging.Ditkansomstotschadeleiden.Bijhetvoorkómenvan schadeaangebouwendoorhevigeregenvalzaldemaatschappelijkeafwegingmoetenwordengemaaktoverde kosteneffectiviteitvaninvesteringen.kortom:accepterenvanschadeofinvestereninhetvoorkomenervan? o Intoenemendematewordthemelwaterafgekoppeldvanhetvuilwaterriool.Hetovertolligehemelwaterwordt afgevoerdnaarhetoppervlaktewaterofdebodem.bijlangdurigezwareregenkanhetwatersomsonvoldoendeuit hetbebouwdegebiedwordenafgevoerdmetpeilstijgingtotgevolg.hetoppervlaktewaterkanviaoverstortenhet rioolinstromen:zogenaamde negatieveoverstorten. o Dekosteneffectiviteitvanderioolwaterzuiveringwordtmedebepaalddoordehoeveelheidhemelwaterinhette zuiverenafvalwaterendevariatieerin.civieltechnischwordtdezuiveringgedimensioneerdopderegenwaterafvoer; eengrootaandeelregenwatervraagthogereinvesteringskosten.bovendienzullendeenergiekostenvoorverpompen enbeluchtentoenemenalshetaandeelregenwatertoeneemt.naarmatedeaanvoervanafvalwaterstabieleris,zal dezuiveringbetergeoptimaliseerdkunnenworden. Eenmooivoorbeeldvantoenamevansamenhanginhetstedelijkwaterbeheerendewijzewaarop gemeentenenwaterschappenmeeomgaanisdeontwikkelingvandeoptimalisatiestudies(oas).het kadervaneenoptimalisatiestudiekomtvoortuitdevraag:waarrichtdeoptimalisatiezichop?de eerstegeneratieoptimalisatiestudieswasmetnamegerichtopeenefficiëntewerkingvande rioolwaterzuivering.bijtweedegeneratieoptimalisatiestudies,waarnuaangewerktwordt,staan meerdere(maatschappelijke)doelencentraal.inveelgevallenleidtdattotandereuitkomsten,waarbij delaagstemaatschappelijkekostenvaninvesteringeninhetgehelestedelijkwaterbeheerende afvalwaterketenvooropstaan. Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina9

10 Dekernvandecomplexiteitvanhetstedelijkwatersysteemisderolvanhemelwatereninmindere mategrondwater.bij70%vandewoningenissprakevaneengemengdrioolstelsel.hierbijworden afvalwaterenhemelwatergemengdingezameldengetransporteerdnaarderioolwaterzuivering. OndankshetfeitdatbijnieuwbouwenherstructureringinNederlandveelalgescheidensystemen wordenaangelegd,zaldesituatievangemengderioleringzichnogdecenniavoordoen.hetis eenvoudigwegtekostbaaromdebestaandesystemeninkortetijdomtebouwenensomsookin technischopzichtongewenst. Eenbelangrijkaspecthierbijzijndeboekwaardeenkapitaallastenvandeinvesteringeninde bestaandeinfrastructuurenvoorzieningen.eengrootdeelvandezeinvesteringenzijn geactiveerd enwordenjaarlijkseafgeschreven.zolangdeinvesteringennognietvolledigisafgeschreven,hebben dekapitaallasten(rentekostenenafschrijving)eengroteinvloedopdejaarlijksekostenvanhet rioleringscenzuiveringsbeheer.langeafschrijvingstermijnen,hoebegrijpelijkookineenaantal gevallen,belemmerendaarmeedeflexibiliteitvanhetfysiekesysteemeninnovatiesdiezijngericht systeemaanpassingen. Derolvanhemelwaterinhetstedelijkwaterbeheerendeafvalwaterketen Hemelwaterisdecomplexefactorinhetstedelijkwatersysteem.Hetkanwordengeborgenen verwerktindeopenbareruimte,ingrondcenoppervlaktewatereninderiolering.intoenemende matewordtbijdeinrichtingvandeopenbareruimtegezorgdvoorbergingsvoorzieningen,waarin overtollighemelwatertijdelijkkanwordengeborgen,bv.openbaargroen,pleinen,stratene.d. Hiermeewordtschadedoorwateroverlastvoorkomen.Bijhevigebuienisovertollighemelwater tijdelijkzichtbaarindeopenbareruimte. Keuzesmakenopbasisvaninzichtindetoestandenhetfunctionerenvanhetsysteem Geziendeonderlingesamenhangtussendeverschillendewaterstromeninhetstedelijkwatersysteem énderelatietussendewaterstromenendeopenbareruimteisinzichtindetoestandenhet functionerenvanhetsysteeminz ngeheeleenbasisvoorwaarde.datklinktalseenopendeur,maar depraktijkkenttalvanvoorbeelden,waarbijsuboptimalekeuzeszijngemaaktalsgevolgvanhet dogmatischtoepassenvansectoralenormen(zieookparagraaf2.3)eneengebrekkiginzichtinde toestandenhetfunctionerenvanhetsysteem.ombijvoorbeeldaandebasisinspanningtevoldoen zijnvelebergbezinkbassinsaangelegd.dieblijkenindepraktijkinsommigegevallenminderfrequent voltelopendanopbasisvanberekeningenwasvoorzien.deinvesteringenbehalendaardoorniethet milieurendementdatbijaanlegwasverondersteld. Inzichtindetoestandenhetfunctionerenvanhetsysteemwordtverkregendoormetenenmonitoren endebeschikbaarheidvandejuisteervaringskennis.debasisishetmetenenregistrerenvandejuiste gegevens,zoalsoverstortingenenwaterstanden,alsmedehetanalysereneninterpreterenvandeze gegevens.dezeinformatieleidtincombinatiemetdejuistekennistotinzichtopbasiswaarvan maatschappelijkverantwoordekeuzeskunnenwordengemaakt.hetgaatdusomdecombinatievan data,informatieenkennisdieleidttotinzichtalsbasisvoorbewustekeuzesindeuitvoeringvande beheertaken.metanderewoorden:doordedingengoedtedoen,wordtinzichtverkregenenbenjein staatomdegoededingentedoen.dezerelatieisgeïllustreerdin Figuur3. Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina10

11 Figuur3:Derelatietussendata,informatie,kenniseninzichtdieleidttotbewustekeuzes inhetbeheervanhetstedelijkwatersysteem(bron:archwise) Deuitdagingenverantwoordelijkheidvoorgemeentenenwaterschappenisombijkeuzesinhet beheervanhetstedelijkwatersysteemdeintegraliteitvanhetsysteemenkosteneffectiviteitvan investeringenenlokaalmaatwerkalsleidendprincipetelatengelden.dieuitdagingbeperktzich overigensnietalleentothetstedelijkwaterindebebouwdekom,maargeldtzekerookvoorde buitengebieden.dezorgplichtenvangemeentenenwaterschappen(ziebijlage)biedenvoldoende beleidsvrijheidomhierinvullingaantegeven. 2.2 De%uitdaging:%meebewegen%met%beide%benen%op%de%grond% Voordekomendejarenzijnvoorhetbeheervanhetstedelijkwatersysteemeenaantal maatschappelijkeontwikkelingenrelevant: 1. Technologischeontwikkeling Voorhetstedelijkwatersysteemisereenaantaltechnologischeontwikkelingengaandediede komendejarenvaninvloedzullenzijnopdeuitvoeringvandebeheertaken: o Informatisering Dooro.a.sensortechnieken,mobieletoepassingen,radarensatellietbeeldenneemthetaantal gegevensexponentieeltoe.ookdeuitwisselbaarheidvanentoegangtotgegevensviainternet neemtsneltoe.dezeontwikkelingbiedttalvanmogelijkhedenomhetinzichtindetoestand enhetfunctionerenvanhetsysteemtevergroten.ookzaldetransparantierichtingburgersen bedrijvenoverhetsysteemendebeheerpraktijkaanzienlijktoenemen. o Techniekenvoorhetterugwinnenvangrondstoffenenhernieuwbareenergie Intoenemendematekomentechniekenbeschikbaaromenergieengrondstoffenterugte winnenuithetafvalwater.voorbeeldenhiervoorzijnhetbenuttenvantemperatuurverschillen Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina11

12 Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina12 tussenafvalwaterenomgeving,slibvergisting(biogas)endeproductievanbioplastics.vanuit hetbestaandecentraleafvalwatersysteemzijnconceptenalsdeenergiefabriekende grondstoffenfabriekinopkomst.ookdecentraletechniekenkomenop. Kortom:hetthemawaardecreatieuitafvalwaterisrelevantgeworden.Datlevertnieuwe vragenopoverafzetmarktvanproductenendiensten,detaakopvattingvandeoverheidende relatiemetmarktpartijen. o Flexibilisering Hetdenkenoveromgaanmetafvalwaterverandertsnel.Technologischzijnervoortdurend innovaties(neredazuiveringstechniek,mogelijkhedenrelining,etc.)endemografischkent eenaantalregio skrimp.voloponzekerheiddus,maartegelijkheeftdeinfrastructuurdie aangelegdwordteentechnischeafschrijvingstermijnvanveledecennia.erligteengrote uitdagingomflexibiliteittecreëreninhetsysteem,zoweltechnischalsfinancieel,omsnelin tekunnenspelenopnieuweomstandighedeneninzichten. 2. Klimaatveranderingenverstedelijking Klimaatontwikkelingiseenfactoromrekeningmeete houdenbijdekeuzesinhetbeheervanhet watersysteem,zowelstedelijkalsindebuitengebieden. Datgebeurtalvolopenzaldekomendejarenalleen maartoenemen.toenemendeextremeninhetweer, zoalsperiodenvandroogteenintensievebuienzijn bepalendvoorderobuustheidvanhetstedelijk watersysteem. Alsgevolgvandeeconomischecrisisisdestedelijke uitbreidingbeperktenligtdenadrukinderuimtelijke dynamiekmetnameopherstructureringenrenoveren inbestaandstedelijkgebied.alsdecrisisvoorbijis,kan datveranderen. Naastherstructureringenrenovatieisookdetrendvan hetverhardenvanparticulierterreinrelevant.steeds meertuinenwordenverhardenvoordeafvoervanhemelwateraangeslotenophetrioolstelsel. Eenpercentagevan50%vanhetaangeslotenverhardoppervlakopderioleringdatbestaatuit particulieregebouwenenterreinenisgeenuitzondering. 3. Demografischekrimp Inspecifiekeregio sisintoenemendematesprakevandemografischekrimp.debevolking vergrijstalsgevolgvandedemografischeopbouw,deeconomischeontwikkelingstaatonderdruk endejongeregeneratiestrekkenweg.hetfenomeenvandemografischekrimpkanzoweleen bedreigingzijnalseenkans. Debedreigingvandemografischekrimphangsamenmetdetoekomstbestendigefinancieringvan debeheertakeninhetstedelijkwaterbeheerendeafvalwaterketen.steedsminderburgersen bedrijvenbrengendeheffingsinkomstenopmetalsgevolgdathetinbedrijfhoudenvanhet collectievesysteemvoordezebelastingbetalerssteedsduurderwordt.

13 Dekansvandemografischekrimpisdatdedrukopderuimteafneemt.Hierdoorontstaatruimte voorde(her)ontwikkelingvan blauw en groen indeleefomgeving,waardoorderuimtelijke kwaliteitindebebouwdeomgevingtoeneemt. 4. Toenemendeaandachtvoorduurzame ontwikkeling Demaatschappelijkevraagnaarduurzaamheid neemttoe,nietalleenmilieutechnisch,maarook economischensociaal.hetgaatomtrendsals voorkomenvanenergieverspilling,decirculaire economieendeaandachtvoor arbeidsomstandighedenindegeheleketenbijde productievangoederen.omdezeduurzame ontwikkelingvormtegevenzijninnovatieve arrangemententussenoverheden,bedrijven,burgers,ngo s,kennisinstellingenenonderwijs nodig. Eenmooivoorbeeldvandezeduurzameontwikkelinginhetstedelijkwaterbeheerende afvalwaterketenishetsluitenvankringlopenophetgebiedvanwater,energieengrondstoffen.in deroutekaartafvalwaterketenvanvngenuvw(2012)zijnvoorbeeldenopgenomenvoorhet sluitenvandekringlopen. 5. Actiefburgerschapensamenhangendoptredenoverheid Burgersenbedrijvenverwachtenvandeoverheideensamenhangendeenverantwoordeinvulling vandezorgplichteninhetbeheervanhetstedelijkwatersysteem.eentoegankelijkeoverheiddie handeltvanuiteenbreedmaatschappelijkbelangensamenwerktbijdeuitvoeringvanhaartaken iseenvanzelfsprekendheid. Burgersenbedrijvenzijnmondigerenbetergeïnformeerd,zijaccepterenoverlastminderen nemenzelfintoenemendemateinitiatiefomdingenteorganiseren.ookhebbenzijeigenplichten tenaanzienvanhetomgaanmethemelwater,hetvoorkomenvangrondwaterproblemenenhet aansluitenopderioleringofhetanderszinsverwerkenvangebruiktwater.daarvanzijnzijvaak nietopdehoogte.eengoedevoorlichtingdoordeoverheidoverrisico sopwateroverlast,de beleidskeuzesdiewordengemaakt,uitvoeringsaspectenvanprojectenendeeigen verantwoordelijkheidvanburgersenbedrijveniscruciaal. 6. Decentralisatieenregionalisering Deeconomischecrisisversneltdetrendvandecentraliseren.Incombinatiemeteenbezuinigingsc opgavemaaktditorganisatieskwetsbaarintermenvancontinuïteit,capaciteitenkennis.een reactiehieropisschaalvergrotingenhetregionaliserenvandeuitvoeringvantakenintalvan sectoren.ditheeftzowelbetrekkingopdeorganisatieszelf(fusieswaterschappenen gemeentelijkeherindelingen)alsookopdegezamenlijkeuitvoeringvantaken(o.a.sharedservice centers,vergunningverlening,toezichtenhandhavinginregionaleuitvoeringsdiensten). Deoptimaleaanpakenschaalkanperwerkprocesoftaakinhetstedelijkwaterbeheerende afvalwaterketenverschillen.zoiseennetwerkaanpakbijplanvorminginteressantomkenniste delenenbindingtehoudenmetdossiersalsstadsontwikkelingenwegbeheer.eendergelijke, flexibeleaanpakisookgeschiktomsteedsdejuistepartnerstevindenvoorinnovatieve Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina13

14 Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina14 ontwikkelingen.voormeeroperationele,uitvoerendetaken,zoalsmetenenmonitorenis samenwerkingopgroteschaalmogelijk.erontstaatzohetprincipevanmultischaligheid:per werkproceswordtbezienwateenoptimaleschaalisomhetprocesteorganiseren. Deuitdagingvoorhetbeheervanhet stedelijkwatersysteemdekomende jarenisomteanticiperenopde maatschappelijketrendsende toepassingvannieuwetechniekenin hetstedelijkwaterbeheerte bevorderenenzonodigregisseren.in hetbelangvanvolksgezondheiden kwaliteitleefomgevingvormthetin standhoudenvande basisvoorzieningenhierbijhet uitgangspuntenwordtflexibiliteit gevraagdomtekunnenanticiperenop degeschetstemaatschappelijke ontwikkelingen.zozalerzoveelmogelijk rekeningmoetenwordengehoudenmet dezeontwikkelingbijlangetermijninvesteringeninhetkadervanvervangingvanderioleringen zuiveringsinstallaties.hoedathetbestekan,issterkafhankelijkvandelokalesituatie. 2.3 Denkraam%om%samen%de%goede%dingen%te%doen% DeverantwoordelijkhedenrondafvalwaterbeheerzijnverankerdindeWetmilieubeheer(2008),de Waterwet(2009)enverschillendeuitvoeringsbesluiten(AMvB s).dekomendejarenkrijgendeze verantwoordelijkhedeneenplaatsindenieuweomgevingswet.debasisgedachtebijdewettelijke taakverdelingissamenwerkenomdevolksgezondheidoptimaalteborgenendeleefomgevingzoveel mogelijknaardeeisenenwensenvanburgersenbedrijvenvormtegeven.gemeentenen waterschappenzettendaarbijdehengegevenbevoegdhedengezamenlijkinbinnende(wettelijke) beleidsvrijheid. Ondanksdeopzichzelfhelderetaakverdelingisuitvoeringindepraktijksomsweerbarstig.Deinvulling indepraktijkiszekergeen businessasusual ;hetvraagtomeenanderemaniervanwerken.het tijdperkvansamenwerkenopbasisvannormeneneenzijdigevoorschriftenenvergunningenis voorbij.ditbetekentdatdeeneoverheiddeanderenietmeerdwingendoplegtwelkemaatregelen dieandermoetnemenofconfronteertmetalgemaaktekeuzes.deessentieisnusamenwerkenop basisvanafspraken.basisvoorwaardehiervoorzijna)hetgevoelvanurgentieenwederzijdse afhankelijkheid(metanderewoorden:deovertuigingdatsamenwerkendaadwerkelijkeen maatschappelijkprobleemoplost),b)eenvertrouwensrelatieenc)heterkennenvanelkaars belangen. Uitgangspunt:"in"stand"houden"basisvoorzieningen" (volksgezondheid,"kwaliteit"leefomgeving)" Uitdaging:"Inspelen"op"nieuwe" ontwikkelingen" Figuur4.Uitdaginginhetstedelijkwaterbeheer

15 DebeleidsvrijheiddiedevernieuwderegelgevingenhetBestuursakkoordWaterbiedenenhet samenwerkingsprocesdathiervoornodigis,vragenwelomhetnemenvanverantwoordelijkheid.er bestaatgeenblauwdrukdiemetwatknippenenplakkenvoorelkesituatieeenoplossinggeeft.het vraagtomeennieuweaanpak,omhetsamenzoekennaaroptimaleoplossingenvoor watervraagstukkenindebebouwdeomgeving. DevoorgesteldeanderewerkwijzeisgeïllustreerdinhetdenkraaminFiguur5.Inhetdenkraamgaan partijengezamenlijkoppad.zijnemenzelfhetinitiatiefomgezamenlijkedoelenteformuleren.op basisvankenniseninzichtenwordenoplossingsrichtingenbepaald.hierbijwordtzoweldeervaring Handreiking voor de aanpak van vraagstukken over stedelijk water Het denkstappenmodel vandeeigenorganisatiealsvankennisinstellingen,bedrijvenenbewoners ingezet.bijhetzoekennaaroplossingenwordtrekeninggehoudenmet maatschappelijkeontwikkelingen(zie2.2)enwordendebelangenvanalle betrokkenpartijengerespecteerd. Hetvindenvandejuistemaatregelenvergtinzichtinhetfeitelijk functionerenvanhetsysteemeninzichtinheteffectendekostenvan mogelijkeoplossingsrichtingen.ervaringskennisishierbijvangrootbelang. Hetzoekennaaroplossingsrichtingenvindtmetopenvizierplaats.Het denkstappenmodeldatdoorstowaenrionedisontwikkeld,ishierbijeen nuttighulpmiddel. Alternatievenwordenvergelekenopbasisvanbatenenkosten.Pasalsdegewensteoplossingis bepaald,wordtbezienoferbelemmeringenzijninnormen,regelgeving,wettenofcultuuromde oplossingookdaadwerkelijkterealiseren.alsopdezewijzeoplossingenwordengevondendiealle belanghebbendenonderschrijven,magverwachtwordendatergeenmajeurebelemmeringenzullen optreden.immersmaatschappelijkgewensteoplossingenzoudenzichdoorgaansgesteundmoeten ziendoorwetcenregelgeving.erkanzelfsgezochtwordennaarmogelijkhedenomjuridische instrumentenintezettenomdegewensteoplossingteversterken 1.Alsertochbelemmeringenzijn, kanbezienwordenofbeperkteaanpassingenaanhetontwerpdebelemmeringkunnenwegnemen. Ookeenkritische(her)interpretatievanderegelskanhelpen:zijndenormenenregelsechtzostriktof biedenzijruimtevoordegewensteoplossing?eenbekendvoorbeeldisdebasisinspanning:dieisvaak alshardenormtoegepastterwijlhetinfeitenietmeerdaneengeneriekeafspraakwas.als belemmeringenblijvenbestaan,kannagegaanwordenofderegelsopredelijketermijnkunnen wordenaangepast.alsdatnietmogelijkis,zullensecondcbestoplossingeninogenschouwgenomen moetenworden. Bijdeuiteindelijkgewensteénhaalbareoplossingwordtaangegevenaanwelketoetsbare voorwaardendeoplossingdienttevoldoen.dittoetsingskaderwordtgebruiktbijtoezichten handhavingtijdensderealisatiecengebruiksfase.envanuitdefeitelijkehandhavingworden ervaringenopgehaald,diebenutkunnenwordenbijhetvindenvandemeestgeschikteoplossingin nieuwesituaties. 1 ZiebijvoorbeelddecasusEmmeninbijlage1 Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina15

16 Figuur5:Denkraamwerkwijzeinhetstedelijkwaterbeheer:samenoppadomdoelenterealiseren ROmiek.nl Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina16

17 2.3.1 Gezamenlijkeaanpak Intensievesamenwerkingiseenbelangrijkmiddelomdenieuwewerkwijzeterealiseren.Samen werkenmaakthetmogelijkomelkaarskennis,inzichtenervaringtebenutteneneenaanpakte hanterenmetbredeinhoudelijkeafwegingenenlokaalmaatwerk.samenwerkenmaakthetmogelijk omnogbetertedoenwaarjezelfenalsorganisatievoorstaat.datvraagtookomreflectie:waarsta ikvoor?neemikmijnverantwoordelijkheid?doeikdedingen,dievanmijverwachtmogenworden, goed?zorgikvooreenzorgvuldigeafwegingenonderbouwingbijhetformulerenvanmaatregelen? Bijhetbeheervanhetstedelijkwatersysteemzijnvelesamenwerkingsverbandenrelevant(Figuur6:) Samenwerken)met)burgers,)instellingen,)organisa/es) 0)par/cipa/e;)integrale)oplossingen) Samenwerken)met)bedrijven)en)kennisinstellingen) 0)kennis)en)innova/e)versterken) Samenwerken)in)de)keten) 0)denken)in)gesloten)ketens)(bijvoorbeeld)waterketen)+)hergebruik)) Samenwerken)tussen)gelijke)organisa/es) 0)versterken)kennis)en)verminderen)kwetsbaarheid) Samenwerken)binnen)organisa/es) 0)thema s)verbinden) Figuur6.Verschillendeassenvansamenwerkinginhetstedelijkwaterbeheer 1. Samenwerkenmetdirectbetrokkenen:participatiemetburgersenbedrijven Stedelijkwaterbeheereninrichtingvandeopenbareruimtezijnnauwverweven.Bijhet vervangenvaneenrioolbuisgaatvrijweldegehelestraatopen;alsernieuwegebouwenof terreinenaangelegdworden,wordtnaarmogelijkhedenvoorwaterberginggezocht.voordirect betrokkenen(burgersenbedrijven)betekentditeenimpactophunleefomgeving.vanbelang daaromomsamenmethentezoekennaaroplossingenenmogelijkhedenomnaasthet watervraagstukookgelijkanderevraagstukkenoptelossen,zoalsbijvoorbeeld Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina17

18 parkeerproblemenofgeluidoverlastvandrempels.bovendienkandelokalekennisvaak uitstekendhelpenbijhetslimoplossenvanbijvoorbeeldwateroverlast:waarstaaterheteerst wateropstraat,watbelemmerteengoedewaterafvoer,etc. 2. Samenwerkentussenoverheidenbedrijfsleven Bijhetbeheervanhetstedelijkwatersysteemvindtvolopsamenwerkingplaatstussenoverheid enbedrijfsleven.demarkt(adviesbureausenuitvoerendbedrijfsleven)zet50tot75%vande beheerkostenom.hetisdanookzinvolkritischtekijkenofmarktpartijenopdejuistewijze wordeningeschakeld:wordtdebijprivatepartijenaanwezigekennisgoedbenut,wordtruimte gebodenvoorinnovatieenwordenweldejuistepartnersgevonden?hetinschakelenvan marktpartijenopbasisvan meestetoegevoegdewaarde (prestatieinkoop)lijkteenbelangrijke ontwikkelrichtinginhetsamenwerkentussenoverheidenbedrijfsleven.goed opdrachtgeverschapishierbijcruciaal. Voorbeelden: DegemeenteSchouwencDuivelandheefthetprocesvanreinigen,inspecteren, beoordelenenverwerkenvananalysegegevensdoormiddelvanprestatieinkoop aanbesteed.datleverdeeenbesparingopvan15%endedoorlooptijdismet eenjaarteruggebracht. WaterschapNoorderzijlvestheeftviaprestatieinkoopdezuiveringGarmerwolde aanbesteed.ditbooddemarktderuimteomeennieuwetechniekalsnereda aantebieden.hetheefttotforslagerekostengeleid 3. Samenwerkentussenoverheidenkennisinstellingen Kennisvormteenbelangrijkesleutelomtekomentotdoelmatigbeheer.Hetgaathierover kenniseninzichtindetoestandenhetfunctionerenvanhetgehelestedelijkwatersysteemen kennisovermaatregelceffectrelaties.bijkennisontwikkelingspelenkennisinstellingeneen belangrijkerol.daarnaastiskennisdoorwerkingvanbelang.hoekandebestaandekennis concreetwordentoegepastindepraktijk?zoisbijvoorbeeldkennisnodigoverdeeffectenvan lozingenophetwatersysteemomdenadeligegevolgengerichtaantekunnenpakken:waarheeft eengeïnvesteerdeeurohetgrootsterendement?kennisovereffectiviteitvan beheermaatregelenalsreinigenvankolkenenriolensteltonsinstaateenoptimaal beheerprogrammauittevoeren.enbijvoorbeeldinzettingsgevoeligegebiedenspeeltdevraagop welkewijzebijvervangingbeterrekeninggehoudenkanwordenmetdekarakteristiekvanhet gebied.doorsamenwerkingtussenpraktijkenkennisinstellingenkannieuwekennisworden ontwikkeldenontsloten.eenmooivoorbeeldvandezesamenwerkingishetzogenaamdenereda conceptdatdooreenconsortiumvanoverheid,universiteit,kennisinstellingenen ingenieursbureau sisontwikkeld. 4. Samenwerkentussengemeentenenhetwaterschap Desamenwerkingtussengemeentenenwaterschappenheeftbetrekkingopzoweldebeleidscen investeringsprogrammering(vervangingscenverbeterinvesteringen)alsdeuitvoeringvan Zelfdoelencentraalstelleninhetstedelijkwaterbeheer pagina18

Versnelling van de energietransitie met de lokale energiecoöperatie Jurgen van der Heijden, april 2014

Versnelling van de energietransitie met de lokale energiecoöperatie Jurgen van der Heijden, april 2014 (verschenen in nr. 3, september 2014 Magazine Energie+) Versnelling van de energietransitie met de lokale energiecoöperatie Jurgen van der Heijden, april 2014 Alle gemeenten zien in meer of mindere mate

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Bagger anders bekeken, beter benut

Bagger anders bekeken, beter benut Bagger anders bekeken, beter benut toepassing van baggerspecie in gebiedsontwikkelingsprojecten WINN is het Innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gaat in WINN, samen

Nadere informatie

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER 22 juni 2011 Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Verantwoording Titel Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Projectleider

Nadere informatie

Werken aan maatschappelijk rendement

Werken aan maatschappelijk rendement Contactpersonen Paulien van der Hoeven Werken aan maatschappelijk rendement Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s in het sociale domein Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een

Nadere informatie

Waarom zijn we ermee opgehouden?

Waarom zijn we ermee opgehouden? Duurzame inzetbaarheid: Waarom zijn we ermee opgehouden? eenvoud werkt. Talenten versterken en ondersteunen bij uitdagingen. We doen het al! Leerkrachten hebben het beste met de leerlingen voor: we willen

Nadere informatie

Een sterk team. Maatwerk van vakvrouwen

Een sterk team. Maatwerk van vakvrouwen Een sterk team Maatwerk van vakvrouwen Een echte topkok kookt niet uit een boekje. Natuurlijk kan hij er een openslaan, maar uiteindelijk draait het om gevoel en talent. Bij teamontwikkeling is dat eigenlijk

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt?

Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Is het ondersteuningsplan wel echt van de cliënt? Regels voor een goed ondersteuningsplan voor cliënten in de gehandicaptenzorg Handleiding voor cliëntenraden (eenvoudige versie) februari 2010 Over deze

Nadere informatie

h o e h e t l e r e n in p r a kt ij k sit u at ie s b e t e r k a n Genoeg te beleven, maar nog veel te leren

h o e h e t l e r e n in p r a kt ij k sit u at ie s b e t e r k a n Genoeg te beleven, maar nog veel te leren h o e h e t l e r e n in p r a kt ij k sit u at ie s b e t e r k a n Genoeg te beleven, maar nog veel te leren Colofon Genoeg te beleven, maar nog veel te leren Hoe het leren in praktijksituaties beter

Nadere informatie

DOOR DE OGEN VAN DE ANDER. Workshop Kwaliteit / Inspectie W. Dickhoff Phasis bv Bezinningsdag 6 jan 2014

DOOR DE OGEN VAN DE ANDER. Workshop Kwaliteit / Inspectie W. Dickhoff Phasis bv Bezinningsdag 6 jan 2014 DOOR DE OGEN VAN DE ANDER Workshop Kwaliteit / Inspectie W. Dickhoff Phasis bv Bezinningsdag 6 jan 2014 HOE KENT U HET HOORNBEECK COLLEGE? Audits op team-, locatie- en centraal niveau Instellingsaudit

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Inhoud

Nadere informatie

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Planbureau voor de Leefomgeving

Nadere informatie

Van Beek noemde drie bijzondere kenmerken van Movares:

Van Beek noemde drie bijzondere kenmerken van Movares: Verslag tweede bijeenkomst georganiseerd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Leernetwerk Anders Werken over Anders (re)organiseren 12 april 2012, bij Movares te Utrecht Op 12 april j.l. verzamelden ruim 20 smaakmakers

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Flexibel omgaan met pensioen. Keuzes bij vermogensopbouw

Flexibel omgaan met pensioen. Keuzes bij vermogensopbouw Flexibel omgaan met pensioen Keuzes bij vermogensopbouw De ArgumentenFabriek Voorwoord Inhoud Jenny Kossen Sara Blink Betül Albayrak Vormgeving Leonie Lous februari 2015 Drukwerk Drukkerij SSP & Cliteur

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank-

Nadere informatie

Eerst De Hulp Bij Ondernemen. Een onderzoek naar het gebruik van hulpinstanties door autochtone en allochtone ondernemers in Rotterdam

Eerst De Hulp Bij Ondernemen. Een onderzoek naar het gebruik van hulpinstanties door autochtone en allochtone ondernemers in Rotterdam Eerst De Hulp Bij Ondernemen Een onderzoek naar het gebruik van hulpinstanties door autochtone en allochtone ondernemers in Rotterdam Barbara Arts van der Zanden Afstudeerscriptie Sociologie Universiteit

Nadere informatie