Gemeente Breda. SSC / Onderzoek en Informatie. Evaluatie ondergrondse afvalcontainers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Breda. SSC / Onderzoek en Informatie. Evaluatie ondergrondse afvalcontainers"

Transcriptie

1 Gemeente Breda SSC / Onderzoek en Informatie Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Publicatienummer: 1417 Datum: Augustus 2007

2 In opdracht van: Gemeente Breda afdeling Afvalstoffen Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1142 Claudius Prinsenlaan DJ Breda Telefoon Bronvermelding verplicht

3 Inhoud 1. Inleiding Samenvatting... 6 Doelgroep en respons Doelgroep Respons Bevindingen Rapportcijfer Vergelijking met oude systeem Veranderingen in het straatbeeld Informatie Locatie van het systeem Gebruik en reinheid van het systeem Scheidingsgedrag Bijlage 1: en Bijlage 2: Vragenlijst... 25

4 4

5 Gemeente Breda Evaluatie ondergrondse afvalcontainers 1. Inleiding In de gemeente Breda worden het restafval, gft-afval en papier bij hoogbouw gescheiden ingezameld. In de jaren 2001 t/m 2003 zijn een aantal proefprojecten uitgevoerd met vervanging van bovengrondse cocons door ondergrondse containers en/of inpandige afvalvoorziening voor het inzamelen van huisvuil. Eind 2003 is volgend hierop de beleidslijn vastgesteld om op grote schaal in de hele stad cocons te vervangen door ondergrondse containers, al of niet in combinatie met deels inpandige inzameling in hoogbouw of in zogenaamde prefabs. Hierbij zijn de volgende doelen geformuleerd: verbetering van het straatbeeld en de kwaliteit van de woonomgeving; zo min mogelijke impact op de ruimtelijke kwaliteit; het realiseren van een laagdrempelige voorziening; verbetering van het scheidingsresultaat. In het kader van een evaluatie op deze doelen is het van belang inzicht te hebben in de mate van tevredenheid van de gebruikers met deze vernieuwde wijze van inzameling. Hiertoe is een vragenlijst samengesteld waarin gebruikers van de systemen vragen gesteld zijn naar hun tevredenheid in het gebruik van de systemen en effecten ervan op het straatbeeld, de ruimtelijke kwaliteit en gedrag van gebruikers. Onderliggende rapportage geeft de resultaten van dit onderzoek weer. Leeswijzer Hoofdstuk 2 geeft in een samenvatting de bevindingen voor heel Breda. De hoofdstukken 3 en 4 geven uitgebreidere beschrijving van de resultaten, waarbij naast Breda totaal wordt ingegaan op uitkomsten op gebiedsniveau (woongebieden). Daar waar mogelijk wordt nog een vergelijking gemaakt met uitkomsten van metingen die in 2002 in een aantal proefgebieden in Breda Noord-Oost en in 2003 in de proefgebieden in Heuvel en Fellenoord zijn uitgevoerd. 5

6 2. Samenvatting Conclusie In het algemeen bevalt het nieuwe systeem goed. Invoering van het nieuwe systeem van afvalinzameling heeft geleid tot een mooier straatbeeld en minder stank, maar in beperkte mate tot minder bijplaatsen van afval door zowel bewoners als personen van buiten de buurt. Punt van aandacht zijn de openingen van de zuilen (met name voor papier), wat het gedrag negatief beïnvloed. Het nieuwe systeem heeft maar ten dele bijgedragen tot een betere scheiding van afval. Bij de meting in de proefgebieden in 2002 en 2003 was het oordeel van de bewoners over verbetering van het straatbeeld iets positiever als nu. Gedachten over gedrag en oorzaken zijn nog steeds gelijk. Algemeen oordeel Het system wordt gewaardeerd met een 7,5. Het nieuwe systeem bevalt de meeste gebruikers goed of gelijk aan het oude systeem. Toch zegt ruim 1/5 van de gebruikers dat het niet goed bevalt. hoe bevalt de nieuwe voorziening t.o.v. de oude 22% 1% 9% 68% goed hetzelfde niet goed geen antwoord Het straatbeeld Het straatbeeld is er mooier op geworden. Er is minder sprake van stankoverlast. Toch vindt minder dan de helft van de gebruikers dat de straat er schoner uitziet. Slecht 1/3 vindt dat er door bewoners zelf minder afval naast de systemen wordt geplaatst. Ook 1/3 vindt dat mensen van elders minder afval naast de systemen plaatsen % mooier minder stank straat is schoner eens geen verandering oneens geen antwoord 6

7 Gemeente Breda Evaluatie ondergrondse afvalcontainers % bewoners plaatsen er minder afval naast mensen van buiten plaatsen er minder afval naast eens geen verandering oneens geen antwoord Informatie vooraf Een grote meerderheid vindt dat er vooraf voldoende duidelijk informatie is gegeven. voldoende informatie vooraf 12% 7% 3% 78% ja voldoende geen informatie gehad nee onduidelijk weet niet / geen antwoord Locatie van de systemen De overgrote meerderheid is tevreden met de plaats waar de systemen staan. ja 85% 18% 7% 2% 2% 7% nee, te ver weg nee, moeilijk bereikbaar nee, te dicht langs de weg nee, andere reden Gebruik en schoon Naar zeggen worden de systemen algemeen gebruikt (90%). 10% gebruikt het systeem soms niet. In die gevallen brengt men bijvoorbeeld glas elders en/of men gaat naar een milieustation. 7

8 Ongeveer de helft vindt de voorzieningen voldoende schoon, ca. 1/3 vindt ze niet altijd voldoende schoon. De ondergrondse voorzieningen worden schoner gevonden dan de containerruimtes (respectievelijk 54% en 42% vindt de voorziening voldoende schoon). De afdeling Afvalservice zou meer moeten controleren, meer bekeuren of vaker moeten legen om te voorkomen dat men huisvuil naast de containers plaatst % voldoende schoon (ondergronds) voldoende schoon (containerruimte) ja niet altijd nee Scheidingsgedrag Gedrag van anderen Eén op de drie bewoners denkt dat men door het nieuwe systeem het afval beter scheidt, een iets groter deel denkt evenwel dat het geen verschil maakt. Maar groot aantal (bijna ¼ deel) weet niet of men het afval beter is gaan scheiden. Als reden dat mensen hun afval niet scheiden noemt men voornamelijk onverschilligheid en gemak, het kost te veel moeite en tijd. De openingen van de inwerpzuilen wordt relatief veel genoemd als reden van onvoldoende scheiden; ook ruimtegebrek in de eigen woning vormt een belemmering. Eigen gedrag Zelf zegt de helft van de bewoners dat men het afval beter is gaan scheiden, een iets lager percentage (47%) zegt dat het nieuwe systeem hierin geen verandering heeft gebracht Hoewel men vrij algemeen gebruik maakt van het systeem en men ook wel afval elders aanbiedt, plaatst toch ruim 10% van de bewoners nog wel afval naast het systeem % bewoners nu beter scheiden u nu beter scheiden ja nee, geen verschil nee, slechter weet niet / geen antwoord 8

9 Gemeente Breda Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Doelgroep en respons 2.1. Doelgroep Ondergrondse afvalsystemen zijn geplaats op locaties bij meergezins complexen. In enkele gevallen zijn ook bewoners van eengezinswoningen er bij betrokken. Niet op alle locaties zijn de voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van gft-afval, papier en restafval gelijk. De volgende situaties komen voor: a) opstelling voor alle drie de fracties (152 locaties) b) opstelling voor alleen gft en papier (13 locaties) c) opstelling voor alleen gft (ca. 16 locaties) d) scheiding in prefabs (bovengronds geplaatste boxen) (20 locaties) e) inpandige ruimte in flats Doelgroep voor het onderzoek zijn bewoners van complexen waar voornoemde voorzieningen voor gescheiden afvalinzameling zijn gerealiseerd. Bewoners van de locaties met situatie c) en e) blijven buiten beschouwing. Bewoners zijn schriftelijk benaderd met het verzoek om de meegezonden vragenlijst in te vullen en te retourneren of om de vragenlijst via Internet in te vullen. De wens is om, naast uitspraken die voor heel Breda gelden, op gebiedsniveau uitspraken over tevredenheid te kunnen doen. Voor gebiedsniveau is de indeling in 15 woongebieden aangehouden, zoals die ook door andere beleidsafdelingen gehanteerd wordt (zie kaart bijlage 1). De woongebieden Prinsenbeek, Bavel en Ulvenhout vallen buiten het onderzoek omdat daar geen ondergrondse voorzieningen aanwezig zijn. Het aantal adressen (huishoudens) dat gebruik maakt van de nieuwe voorzieningen is per woongebied verschillend. Rekening is gehouden dat 35% de vragenlijst zou invullen. Daarom is in vier woongebieden een steekproef getrokken (Centrum, Brabantpark/Heusdenhout, Princenhage/Heuvel en Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei). In de overige gebieden hebben alle gebruikers een vragenlijst ontvangen. In totaal zijn er 6723 enquêtes uitgezet Respons De totale bruikbare respons is 37% (2465 enquêtes). Per woongebied is de respons verschillend (zie tabel 1). In de gebieden Belcrum/Doonbos-Linie en Princenhage/Heuvel is de respons lager dan verwacht. In Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei is de respons beduidend hoger. In 4 gebieden (Teteringen, Belcrum/Doorbos-Linie, Tuinzigt/Westerpark en Haagse Beemden ZO) is het aantal gebruikers relatief gering. De betrouwbaarheid van de uitkomsten is daardoor lager dan in de andere gebieden. Indicatief kunnen uitspraken worden gedaan. In tabel 1 zijn deze gebieden cursief weergegeven. 9

10 Tabel 1 Respons Totale populatie uitgezet Respons abs % 2 Haagse Beemden NW Haagse Beemden ZO Hoge Vucht Belcrum/Doornbos-Linie Teteringen Tuinzigt/Westerpark Centrum Brabantpark/Heusdenhout Princenhage/Heuvel Boeimeer/Ruitersbos Zandberg/Sportpark Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei

11 Gemeente Breda Evaluatie ondergrondse afvalcontainers 3. Bevindingen In de meeste tabellen in dit hoofdstuk zijn de gegevens per gebied gesorteerd op basis van één van de antwoordmogelijkheden. Veelal zijn één of enkele gebieden cursief weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de positie van het betreffende gebied in de sortering minder zeker is. Het betreft altijd die gebieden waarvan de marges rond de uitkomsten hoger zijn (zie par. 3.2 en tabel 1) Rapportcijfer Het systeem wordt door de ondervraagden gewaardeerd met een 7,5. In de woongebieden variërend van een 7,0 in Haagse Beemden ZO en een 7,2 in Zandberg/Sportpark, tot 7,9 in Hoge Vucht en 8,1 in Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei. Tabel 2 Waardering manier van inzamelen waardering systeem 13 Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei 8,1 4 Hoge Vucht 7,9 7 Tuinzigt/Westerpark 7,6 9 Brabantpark/Heusdenhout 7,6 11 Boeimeer/Ruitersbos 7,6 2 Haagse Beemden NW 7,4 8 Centrum 7,4 10 Princenhage/Heuvel 7,4 5 Belcrum/Doornbos-Linie 7,2 12 Zandberg/Sportpark 7,2 3 Haagse Beemden ZO 7,0 6 Teteringen 7,0 7, Vergelijking met oude systeem Ruim 2/3 bevalt de nieuwe voorziening ten opzichte van de oude voorziening goed. 10% bevalt het hetzelfde. Toch geeft ruim 20% te kennen dat de nieuwe voorziening niet goed bevalt. De meest genoemde redenen hiervan betreffen de openingen die te klein zijn (en dan vooral voor papier) en dat er veel afval rond containers ligt. In Hoge Vucht en Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei bevalt het nieuwe systeem beter dan gemiddeld (ruim 3/4 bevalt het goed), in Zandberg/Sportpark minder dan gemiddeld maar toch ook 61% bevalt het goed. Dit is overeenkomstig het beeld dat uit de rapportcijfers volgt. 11

12 Tabel 3 Hoe bevalt de nieuwe voorziening t.o.v. de oude? (in %) goed hetzelfde niet goed geen antwoord 4 Hoge Vucht Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Princenhage/Heuvel Haagse Beemden NW Boeimeer/Ruitersbos Centrum Tuinzigt/Westerpark Brabantpark/Heusdenhout Haagse Beemden ZO Zandberg/Sportpark Belcrum/Doornbos-Linie Teteringen Vergeleken met de metingen in 2003 ligt het percentage dat goed zegt nu iets lager Veranderingen in het straatbeeld Met betrekking tot verandering in het straatbeeld als gevolg van het nieuwe systeem zijn een aantal uitspraken voorgelegd met de vraag of men het daarmee eens is. De straat is schoner geworden. 43% is het eens met de uitspraak dat de straat schoner is geworden sinds de invoering van het nieuwe systeem, 54% is het niet eens met deze uitspraak. Bewoners van Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei, Hoge Vucht en ook wel Haagse Beemden NW zijn het vaker eens met deze uitspraak (meer dan 50% eens). Daarentegen zijn de bewoners van Zandberg/Sportpark en Belcrum/Doornbos-Linie het duidelijk minder eens met de uitspraak. Tabel 4 De straat is schoner geworden (in %) eens geen verandering oneens geen antwoord 13 Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Hoge Vucht Haagse Beemden NW Boeimeer/Ruitersbos Centrum Brabantpark/Heusdenhout Teteringen Haagse Beemden ZO Tuinzigt/Westerpark Princenhage/Heuvel Belcrum/Doornbos-Linie Zandberg/Sportpark In Heuvel was in 2003 een hoger percentage het eens met deze uitspraak (68%). 12

13 Gemeente Breda Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Bewoners plaatsen minder afval naast de inwerpzuilen / containers. Dit beoogde effect lijkt maar beperkt bereikt te zijn. 35% is het eens met de uitspraak dat de bewoners minder afval naast het systeem plaatsen sinds de invoering van het nieuwe systeem, 62% is het niet eens met deze uitspraak. Ook hier zijn bewoners van Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei, Hoge Vucht (meer dan 50% eens) en ook wel Haagse Beemden NW (45% eens) en Brabantpark/Heusenhout (39% eens) het vaker eens met deze uitspraak. In Zandberg/Sportpark en Centrum is men het juist beduidend minder eens met de uitspraak. Tabel 5 Bewoners plaatsen minder afval naast de inwerpzuilen / containers (in %) eens geen verandering oneens geen antwoord 4 Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Hoge Vucht Haagse Beemden NW Brabantpark/Heusdenhout Boeimeer/Ruitersbos Tuinzigt/Westerpark Haagse Beemden ZO Belcrum/Doornbos-Linie Princenhage/Heuvel Centrum Zandberg/Sportpark Teteringen Ook hier was men met name in 2003 in Heuvel het meer eens met deze uitspraak. Het straataanzicht is nu mooier Men is het er duidelijk mee eens dat het straataanzicht mooier is geworden. Bijna 3/4 van de bewoners vindt het straataanzicht mooier, 24% is het niet eens met deze uitspraak. Met name in Boeimeer/Ruitersbos, Brabantpark/Heusenhout en Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei vinden de meeste bewoners dat het straataanzicht mooier is geworden. In Belcrum/Doornbos-Linie en Tuinzigt/Westerpark zijn daarentegen minder bewoners het eens met de stelling, hoewel het toch nog om ruim 60% van de bewoners gaat die het wel mooier vindt. 13

14 Tabel 6 Het straataanzicht is nu mooier (in %) eens geen verandering oneens geen antwoord 11 Boeimeer/Ruitersbos Teteringen Brabantpark/Heusdenhout Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Haagse Beemden NW Hoge Vucht Haagse Beemden ZO Zandberg/Sportpark Princenhage/Heuvel Centrum Tuinzigt/Westerpark Belcrum/Doornbos-Linie In 2003 waren bewoners in Heuvel en ook in Fellenoord het meer eens met deze uitspraak (90% of hoger). Mensen van buiten de buurt plaatsen minder afval naast containers Net als bij de uitspraak dat bewoners die minder afval naast het systeem plaatsen is men het ook niet eens met het de uitspraak over gedrag van mensen van buiten de buurt. Ook hier is maar ruim 1/3 van de bewoners het eens met deze stelling, 28% ziet geen verandering en 34% is het oneens met de stelling. Net iets meer dan de helft van de bewoners van Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei zijn het eens met de stelling. De bewoners van Hoge Vucht en Haagse Beemden NW zijn het ook meer dan gemiddeld eens met de stelling, maar halen niet meer de 50%. In Tuinzigt/Westerpark en Belcrum/Doornbos-Linie is men het het minst eens met de uitspraak. Tabel 7 Mensen van buiten de buurt plaatsen minder afval naast de inwerpzuil / container (in %) eens geen verandering oneens geen antwoord 13 Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Hoge Vucht Haagse Beemden NW Brabantpark/Heusdenhout Princenhage/Heuvel Centrum Boeimeer/Ruitersbos Zandberg/Sportpark Haagse Beemden ZO Belcrum/Doornbos-Linie Teteringen Tuinzigt/Westerpark Zowel in Heuvel als in Fellenoord was in 2003 ongeveer 70% het eens met deze uitspraak 14

15 Gemeente Breda Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Minder stankoverlast Een meerderheid vindt dat er minder stankoverlast is (70%). 18% vindt dat hier geen verandering in is gekomen en 10% is het helemaal niet eens met de uitspraak. De verschillen tussen de woongebieden zijn op dit punt niet zo groot. Overal heeft de invoering van het nieuwe systeem geleid tot minder stankoverlast. Tabel 8 Er is minder sprake van stankoverlast (in %) eens geen verandering oneens geen antwoord 6 Teteringen Brabantpark/Heusdenhout Centrum Princenhage/Heuvel Hoge Vucht Zandberg/Sportpark Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Boeimeer/Ruitersbos Haagse Beemden NW Haagse Beemden ZO Tuinzigt/Westerpark Belcrum/Doornbos-Linie Informatie Vòòr de aanleg van de ondergrondse containers en de containerruimtes is men over deze nieuwe manier van afvalinzameling geïnformeerd. Op de vraag of deze informatie voldoende duidelijk was antwoord de overgrote meerderheid (78%) positief. Slechts 3% vond de informatie onduidelijk. Op de vraag wat er dan onduidelijk was zijn zijn zeer uiteenlopende reacties gegeven. De meningen over onduidelijk verschillen niet veel per woongebied. Tabel 9 Was de informatie voldoende duidelijk? ja voldoende nee onduidelijk geen informatie gehad weet niet / geen antwoord 13 Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Haagse Beemden NW Brabantpark/Heusdenhout Centrum Hoge Vucht Boeimeer/Ruitersbos Haagse Beemden ZO Teteringen Princenhage/Heuvel Tuinzigt/Westerpark Zandberg/Sportpark Belcrum/Doornbos-Linie Resultaten van 2003 waren toen vergelijkbaar met nu. 15

16 3.5. Locatie van het systeem De overgrote meerderheid (85%) is tevreden over de plaats waar de voorziening is aangebracht. Alleen in Belcrum/Doornbos-Linie ligt dit percentage met 70% lager dan in de andere woongebieden. Als men de locatie niet goed vindt, dan vindt men het meestal te ver weg en incidenteel moeilijk bereikbaar of te dicht langs de weg. Als andere negatieve aspecten wordt een divers scala aan antwoorden gegeven. Vaak persoonsgebonden. Meest voorkomend is dat de voorziening te dicht bij de woning staat en men daardoor (geluid)hinder ondervindt. Tabel 10 Bent u tevreden over de plaats waar het systeem staat? (meerdere antwoorden mogelijk; in %) ja nee, te ver weg nee, moeilijk bereikbaar nee, te dicht langs de weg nee, andere reden 4 Hoge Vucht Princenhage/Heuvel Boeimeer/Ruitersbos Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Haagse Beemden ZO Zandberg/Sportpark Centrum Haagse Beemden NW Tuinzigt/Westerpark Brabantpark/Heusdenhout Teteringen Belcrum/Doornbos-Linie In 2003 waren de reacties in Heuvel en Fellenoord vergelijkbaar, 16

17 Gemeente Breda Evaluatie ondergrondse afvalcontainers 3.6. Gebruik en reinheid van het systeem Bijna 90% zegt altijd gebruik te maken van het systeem. De overigen doen dit meestal wel. De woongebieden verschillen op dit punt niet veel. Als men (soms) geen gebruik maakt van het systeem dan brengt men meestal afval naar het milieustation. Ook zeggen bewoners dat zij bijvoorbeeld glas naar een glasbak brengen. Tabel 11 Maakt u altijd gebruik van het systeem? (in %) ja meestal wel nee geen antwoord 5 Belcrum/Doornbos-Linie Boeimeer/Ruitersbos Zandberg/Sportpark Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Haagse Beemden NW Teteringen Brabantpark/Heusdenhout Princenhage/Heuvel Centrum Hoge Vucht Haagse Beemden ZO Tuinzigt/Westerpark Ook in 2003 gaf men vrij algemeen aan het system te gebruiken. Op de vraag wat de afdeling Afvalservice zou moeten doen om te voorkomen dat men huisvuil naast de containers plaatst wordt het meest geantwoord meer controleren en meer bekeuren (beide door 44%), gevolgd door vaker legen (30%). Als men andere acties noemt dan hebben deze veelal te maken met de openingen van de ondergrondse containers, vooral papier. In Princenhage/Heuvel wordt vaker meer bekeuren gezegd, in Zandberg/Sportpark wordt het vaker legen meer genoemd. Tabel 12 Wat zou de afdeling Afvalservice moeten doen? (meerdere antwoorden mogelijk; in %) vaker legen meer meer bekeuren anders voorlichting controleren 2 Haagse Beemden NW Haagse Beemden ZO Hoge Vucht Belcrum/Doornbos-Linie Teteringen Tuinzigt/Westerpark Centrum Brabantpark/Heusdenhout Princenhage/Heuvel Boeimeer/Ruitersbos Zandberg/Sportpark Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei

18 De ondergrondse voorzieningen en de containerruimtes worden regelmatig gereinigd. Iets meer dan de helft (54%) van de bewoners is van mening dat de ondergrondse voorzieningen voldoende schoon zijn. 34% vindt ze niet altijd voldoende schoon. Bij de containerruimtes zijn deze percentages ongunstiger: 42% voldoende schoon en 38% niet altijd. Op woongebied niveau lopen de meningen met betrekking tot het schoon zijn van de ondergrondse voorziening niet zo ver uiteen (tabel 13). De aantallen bewoners die gebruik maken van containerruimtes zijn per woongebied te gering om eventuele verschillen per woongebied aan te geven. Alleen in Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei en Hoge Vucht zijn de aantallen groot genoeg. In Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei lijkt men de containers iets beter schoon te vinden (49% ja tegen 43 % ja in Hoge Vucht). Daarentegen ligt het percentage dat niet altijd zegt in Hoge Vucht weer hoger (tabel 14). Tabel 13 Is de ondergrondse voorzieningen voldoende schoon? (in %) ja niet altijd nee 4 Hoge Vucht Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Tuinzigt/Westerpark Brabantpark/Heusdenhout Zandberg/Sportpark Haagse Beemden NW Haagse Beemden ZO Princenhage/Heuvel Boeimeer/Ruitersbos Centrum Belcrum/Doornbos-Linie Teteringen Tabel 14 Is de containerruimte voldoende schoon? (in %) ja niet altijd nee 7 Tuinzigt/Westerpark Brabantpark/Heusdenhout Zandberg/Sportpark Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Boeimeer/Ruitersbos Hoge Vucht Haagse Beemden ZO Haagse Beemden NW Centrum Princenhage/Heuvel Belcrum/Doornbos-Linie Teteringen

19 Gemeente Breda Evaluatie ondergrondse afvalcontainers 3.7. Scheidingsgedrag Gedrag van anderen Als mensen hun afval niet scheiden denkt 2/3 van de bewoners dat te maken heeft met onverschilligheid / voor het gemak en/of het kost te veel moeite/tijd (19%). Andere reden die wel genoemd worden hebben te maken met de openingen van de inwerpzuilen (vooral papier),weinig ruimte in de eigen woning (flats), geen vertrouwen dat GFT ook gescheiden verwerkt wordt, of men weet het eigenlijk niet. Duidelijke verschillen tussen de antwoorden van bewoners van de onderscheiden woongebieden zijn er niet. Tabel 15 Wat is volgens u de oorzaak dat bewoners afval niet scheiden? (meerdere antwoorden mogelijk; in %) onverschillig / gemak niet duidelijk aangegeven te veel moeite / tijd anders geen antwoord 2 Haagse Beemden NW Haagse Beemden ZO Hoge Vucht Belcrum/Doornbos-Linie Teteringen Tuinzigt/Westerpark Centrum Brabantpark/Heusdenhout Princenhage/Heuvel Boeimeer/Ruitersbos Zandberg/Sportpark Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei De gedachten over mogelijke oorzaken dat bewoners afval niet scheiden is vergeleken met de metingen in en 2003 niet veel veranderd. Op de vraag of bewoners met het nieuwe systeem ook beter hun afval scheiden zegt 24% dit niet te weten. Van degenen die wel een mening hebben zegt 51% dat het geen verschil maakt en 6% denkt zelfs dat het scheiden slechter gebeurt. Tussen de woongebieden zijn geen echt duidelijke verschillen aan te geven. 19

20 Tabel 16 Denkt u dat bewoners met het nieuwe systeem hun afval beter scheiden? (in %) ja nee, geen verschil nee, slechter weet niet / geen antwoord 4 Hoge Vucht Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Boeimeer/Ruitersbos Teteringen Zandberg/Sportpark Centrum Princenhage/Heuvel Brabantpark/Heusdenhout Haagse Beemden NW Tuinzigt/Westerpark Haagse Beemden ZO Belcrum/Doornbos-Linie (zonder w.n./g.a.) Ook hier dacht men in 2002 en 2003 er ongeveer hetzelfde over. Eigen gedrag Op de vraag of de bewoners zelf hun afval beter zijn gaan scheiden zegt de helft ja. Enkelen zeggen zelf dat ze het nu slechter doen. Bewoners van Hoge Vucht zeggen vaker dat zij het afval beter scheiden dan voorheen. In Zandberg/Heusdenhout is het beoogde effect van betere scheiding juist minder dan dat dit gemiddeld is. Tabel 17 Biedt u met het nieuwe systeem uw afval beter gescheiden aan? (in %) ja nee, geen verschil nee, slechter geen antwoord 4 Hoge Vucht Teteringen Tuinzigt/Westerpark Centrum Boeimeer/Ruitersbos Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Haagse Beemden NW Belcrum/Doornbos-Linie Princenhage/Heuvel Brabantpark/Heusdenhout Zandberg/Sportpark Haagse Beemden ZO

21 Gemeente Breda Evaluatie ondergrondse afvalcontainers De overgrote meerderheid (86%) zegt dan men zelf nooit grof vuil of een andere soort afval bij de ondergrondse containers of in de containerruimte plaats. Bewoners van Hoge Vucht zeggen dit duidelijk vaker wel eens te doen dan bewoners van de andere woongebieden. Tabel 18 Plaatst u bij het nieuwe systeem wel eens afval bij de ondergrondse containers of de containerruimte? (in %) nooit wel eens vaak geen antwoord 6 Teteringen Ginneken/Ypelaar/Blauwe Kei Tuinzigt/Westerpark Haagse Beemden NW Centrum Boeimeer/Ruitersbos Zandberg/Sportpark Brabantpark/Heusdenhout Princenhage/Heuvel Belcrum/Doornbos-Linie Haagse Beemden ZO Hoge Vucht

22 22

23 Gemeente Breda Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Bijlage 1: en 2 Haagse Beemden NW 3 Haagse Beemden ZO 4 Hoge Vucht 6 Teteringen 1 Prinsenbeek 5 Belcrum/ Doornbos-Linie 7 Tuinzigt/ Westerpark 10 Princenhage/ Heuvel 8 Centrum 11 Boeimeer/ Ruitersbos 12 Zandberg/ Sportpark 13 Ginneken/ Ypelaar/ Blauwe Kei 9 Brabantpark/ Heusdenhout 15 Bavel 14 Ulvenhout Afdeling Onderzoek en Informatie; juli

24 24

25 Gemeente Breda Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Bijlage 2: Vragenlijst 25

26 26

27 Onderzoek en Informatie Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Evaluatie ondergrondse afvalcontainers Deze vragenlijst gaat over het bij uw woning aangepaste systeem voor het verzamelen van afval in ondergrondse containers. In sommige situaties is er een aparte ruimte gemaakt waarin containers zijn geplaatst (garagebox - containerruimte). De meeste vragen kunt u beantwoorden door het vakje van uw keuze aan te kruisen. Het is de bedoeling dat u bij alle vragen één vakje aankruist, tenzij anders is aangegeven. Soms kunt u na het aankruisen van bepaalde antwoorden één of enkele vragen overslaan. Dat is dan vetgedrukt aangegeven, bijvoorbeeld ga naar vraag 4. Als u hulp nodig heeft, dan kunt u ons bellen op het algemeen nummer van de gemeente: U wordt dan te woord gestaan door een medewerk(st)er van de afdeling Onderzoek en Informatie. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 5 minuten. Vr. 1. Voor het aanbieden van afval maakt u gebruik van een systeem met ondergrondse containers, of van een aparte ruimte waarin containers staan (garagebox). Kunt u een rapportcijfer geven voor deze manier van inzameling. Een 10 = heel goed en een 1 = heel slecht. rapportcijfer:.... Vr. 2. Wat voor systeem van afvalverzameling is er bij u aanwezig? alle soorten afval in ondergrondse containers gedeeltelijk in ondergrondse containers en gedeeltelijk in containers in een containerruimte (garagebox) alleen in containers in een zogenaamde containerruimte (garagebox) Vr. 3. Hoe bevalt u de nieuwe voorziening ten opzichte van de oude bovengrondse containers of duobakken? goed hetzelfde geen mening, ken alleen dit systeem niet goed, omdat 27

28 Vr. 4. Onderstaand een aantal uitspraken over veranderingen in het straatbeeld. Wilt u achter iedere uitspraak aangeven of u het daar mee eens of oneens bent, of dat u geen verandering ziet ten opzichte van de vorige inzamelwijze. a. De straat is schoner geworden sinds de invoering van het nieuwe systeem eens geen verandering oneens niet van toepassing, (ken alleen dit systeem) b. Sinds de invoering van het nieuwe systeem wordt er door de bewoners minder afval geplaatst naast de inwerpzuilen / containers c. Vergeleken met vroeger met de oude (bovengrondse) containers is het straataanzicht nu mooier d. Sinds de invoering van het nieuwe systeem plaatsen mensen van buiten de buurt minder afval naast de inwerpzuilen / containers e. Vergeleken met vroeger met de oude (bovengrondse) containers is er nu minder sprake van stankoverlast Vr. 5. Voor de aanleg van de ondergrondse containers en de containerruimtes bent u geïnformeerd over deze nieuwe manier van afvalinzameling. Was deze informatie voldoende duidelijk? ja, voldoende duidelijk ga naar vraag 7 nee, onduidelijk ga naar vraag 6 ik heb geen informatie gehad ga naar vraag 7 weet het niet meer ga naar vraag 7 niet van toepassing: woonde toen niet op dit adres ga naar vraag 7 Vr. 6. Wat was er onduidelijk? 28

29 Vr. 7. Bent u tevreden over de plaats waar het systeem (ondergronds of garagebox met containers) nu staat? Meerdere antwoorden zijn mogelijk!! ja nee, te ver weg nee, de aanlooproute is lastig; moeilijk te bereiken nee, te dicht langs de rijbaan/weg anders, namelijk... Vr. 8. Maakt u altijd gebruik van het nieuwe systeem? ja ga naar vraag 10 meestal wel nee, maak geen gebruik van de ondergrondse containers of de containers in de aparte ruimte (garagebox) Vr. 9. Waar brengt u uw afval dan (ook wel) heen? naar een andere afvalverzamelplaats geef het aan iemand mee naar het milieustation anders, namelijk... Vr. 10 Wat zou de afdeling Afvalservice volgens u moeten doen, om te voorkomen dat huisvuil naast de containers geplaatst wordt? Meerdere antwoorden zijn mogelijk vaker legen meer voorlichting geven meer controleren bekeuren bij foutief gedrag anders, namelijk... 29

30 Vr. 11. De ondergrondse voorzieningen en de containerruimtes worden regelmatig gereinigd. Vindt u de voorziening voldoende schoon? a. de ondergrondse voorziening ja niet altijd nee niet van toepassing b. de containerruimte Vr. 12 Het komt voor dat bewoners hun gft-afval, restafval en papierafval niet scheiden. Wat is volgens u daarvan de oorzaak? onverschilligheid / voor het gemak staat niet duidelijk aangegeven kost te veel moeite / tijd anders, namelijk... Vr. 13 Denkt u dat de bewoners met het nieuwe afvalsysteem hun afval beter gescheiden aanbieden? ja nee, maakt geen verschil nee, slechter dan voorheen weet niet Vr. 14 Biedt u met het nieuwe afvalsysteem uw afval beter gescheiden aan? ja nee, maakt geen verschil nee, slechter dan voorheen niet van toepassing, ken hier alleen dit systeem Vr. 15 Plaatst u, nu het nieuwe systeem er is, wel eens grof vuil of een ander soort afval bij de ondergrondse containers of containers in de containerruimte (garagebox)? nooit wel eens vaak Vr. 16 Heeft u nog ideeën of opmerkingen over deze manier van afvalinzameling? 30 Einde vragenlijst. Hartelijk dank voor het invullen.

Tev redenheidsonderzoek onder de gebruikers van ondergrondse afvalcontainers en behoeftepeiling onder de wij k- en dorpsraden met hoogbouw locatie

Tev redenheidsonderzoek onder de gebruikers van ondergrondse afvalcontainers en behoeftepeiling onder de wij k- en dorpsraden met hoogbouw locatie Gemeente Breda Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie Ondergrondse afvalcontainers Tev redenheidsonderzoek onder de gebruikers van ondergrondse afvalcontainers en behoeftepeiling onder de wij

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Gemeente Breda. Foto stand van zaken Jeugd in Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Rapportage

Gemeente Breda. Foto stand van zaken Jeugd in Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Rapportage Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Foto stand van zaken Jeugd in Breda Rapportage Publicatienummer:1621 Datum: december 2010 In opdracht van: Directie MO, Gemeente Breda Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2012 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 Princenhage / Heuvel Huizen Gevarieerd aanbod van huur en koop, eengezins en meergezins, goedkoop en middelduur. 44% van de woningvoorraad behoort tot bereikbare

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Uitgave: Gemeente Breda, BBO Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda E-mail: onderzoek@breda.nl Bronvermelding

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bredase jeugd in beeld. Onderzoek en Informatie. Inventarisatie gegevens jongeren in Breda

Gemeente Breda. Bredase jeugd in beeld. Onderzoek en Informatie. Inventarisatie gegevens jongeren in Breda Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Bredase jeugd in beeld Inventarisatie gegevens jongeren in Breda Publicatienummer: 1436 Datum: Juli 2007 In opdracht van: Gemeente Breda Jeugdtafels Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2014 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer 1753

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Afvalservice

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Afvalservice Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Afvalservice Publicatienummer: 1787 Datum: december 2015 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Beheer, Afvalservice Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Achtervang Publicatienummer: 1537 Datum: Maart 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch maatschappelijk

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen.

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen. Bewonerspanel Utrecht peiling millenniumdoelen, mei 2011 Van 23 mei t/m 5 juni 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over beoordeling

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg VNG inspiratiedagen

Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg VNG inspiratiedagen Strategisch samenwerken wonen, welzijn, zorg VNG inspiratiedagen Gebiedsgerichte aanpak 1 Rem op AWBZ: 3 miljard Hervorming Langdurige Zorg Niet nieuw Extramuralisering al gewenst beleid sinds jaren 90

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling

Omnibusenquête deelrapport. Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling Omnibusenquête 2015 deelrapport Huisvuilinzameling OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport HUISVUILINZAMELING Zoetermeer, 14 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem . Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem. . Titel: Kunststofafval 2010, de mening van de bevolking over

Nadere informatie

Stedelijk beeld GWI Breda In opdracht van afdeling Wonen en Samenleven Publicatienummer 1083

Stedelijk beeld GWI Breda In opdracht van afdeling Wonen en Samenleven Publicatienummer 1083 Stedelijk beeld GWI Breda 2015 In opdracht van afdeling Wonen en Samenleven Publicatienummer 1083 1 Stedelijk beeld GWI Breda 2015 1. Inleiding Deze analyse van het ABF-onderzoek naar vraag en aanbod van

Nadere informatie

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners CREM rapport nr. F38 mei 2012

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Verkeerd neergezet afval

Verkeerd neergezet afval LeidenPanel Verkeerd neergezet afval BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden gaat de komende tijd proberen om de overlast door verkeerd

Nadere informatie

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost

Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Onderzoek omgekeerd inzamelen in Braken-Oost Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over het omgekeerd inzamelen 5 Oude situatie en kosten 6 Hoe vaak en hoe brengt men restafval

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek inzameling afval

Tevredenheidonderzoek inzameling afval Tevredenheidonderzoek inzameling afval Een representatief onderzoek onder 431 inwoners van Doesburg Rapport met onderzoeksresultaten, conclusies en advies 2015 Mira Onderzoek Tevredenheidonderzoek inzameling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Vraag en antwoord het nieuwe afval scheiden in Filmwijk en Sieradenbuurt

Vraag en antwoord het nieuwe afval scheiden in Filmwijk en Sieradenbuurt Vraag en antwoord het nieuwe afval scheiden in Filmwijk en Sieradenbuurt De brief die wij onlangs stuurden over het nieuwe afval scheiden heeft veel vragen opgeroepen bij bewoners. Met dit overzicht geven

Nadere informatie

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout

Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand. Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Rapportage Bewonersonderzoek Afval en Grondstoffen 2014 Gemeente Twenterand Datum: januari 2015 Contactpersonen: Rogier Jongejan Eva Kromhout Inhoudsopgave Samenvatting en belangrijkste conclusies p. 3

Nadere informatie

Beoordeling schoonheid in Oud-West

Beoordeling schoonheid in Oud-West Beoordeling schoonheid in Oud-West Van 12 tot en met 18 februari 2009 kon u vragen beantwoorden over hoe schoon Oud- West en in het bijzonder uw buurt vindt. Net als bij de metingen in 2007 en 2008 kreeg

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

ORAC S: ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ORAC S: ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS RAPPORTAGE PANELRONDE NOVEMBER 2012 ORAC S: ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun mening te

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort

Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Samenvatting resultaten consultatie bewoners binnenstad Amersfoort Ervaringen, beleving en tevredenheid over afvalinzameling Inhoudsopgave 1. Algemene kenmerken van de bewoners in de binnenstad... 2 2.

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit.

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Bereik en waarderingsonderzoek campagne Afval scheiden werkt, 2 e meting. Samenvatting Projectnummer: 12141 In opdracht van: In opdracht van de Samenwerkende

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Afvalpanel Horst aan de Maas Eerste bijeenkomst 25 februari 2013 WELKOM! Agenda eerste bijeenkomst Afvalpanel 1. Welkom en toelichting op de afvalinzameling en het Afvalpanel door wethouder Birgit Op de

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Ja, Collectief gestart via Wijkraad (36 gegadigden) factoren

Ja, Collectief gestart via Wijkraad (36 gegadigden) factoren Bijlage 2 Matrix met ideeën eerste stadsgesprek, 22 oktober 2008 GWI-gebied Ideeën bewoners tijdens stadsgesprek initiatief genomen? Reactie gemeente Prinsenbeek Seniorenwoningen/aanleunwoningen Sluit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Versie 1.0 Zeist, maart 2016 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Nulmeting pilot zwerfvuilproject. Resultaten van de bewonersenquête in de maisonettes van Meijhorst, Malvert en Neerbosch-Oost

Nulmeting pilot zwerfvuilproject. Resultaten van de bewonersenquête in de maisonettes van Meijhorst, Malvert en Neerbosch-Oost Resultaten van de bewonersenquête in de maisonettes van Meijhorst, Malvert en Neerbosch-Oost Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek september 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem

Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem 2 Mening internetpanel over nieuw afval inzamelsysteem 3 In opdracht van: Wethouder J.Krieger Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Werkdocument Gebiedsbeschrijving Woongebied 6 Teteringen

Werkdocument Gebiedsbeschrijving Woongebied 6 Teteringen Werkdocument Gebiedsbeschrijving Woongebied 6 Teteringen Op basis van: Een eind op weg met GESCHIKT WONEN VOOR IEDEREEN Inspanningen, resultaten en nieuwe opgave GWI-Beleid 2006 - Uitgebracht door: Onderzoek

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Gemeente Breda. Enquête Sociale en fysieke leefomgeving 2010. SSC Onderzoek en Informatie. Integrale versie

Gemeente Breda. Enquête Sociale en fysieke leefomgeving 2010. SSC Onderzoek en Informatie. Integrale versie Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Enquête Sociale en fysieke leefomgeving 2010 Integrale versie Publicatienummer: 1644 Datum: December 2010 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Buitenruimte,

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Naar een nieuwe manier van inzamelen 28 november 2017 Michel Rodink

Naar een nieuwe manier van inzamelen 28 november 2017 Michel Rodink Naar een nieuwe manier van inzamelen 28 november 2017 Michel Rodink 28-11-2017 1 Agenda Even voorstellen Aanleiding nieuwe inzameling Betrekken inwoners bij planvorming Het nieuwe systeem Obstakels en

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie