Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen"

Transcriptie

1 Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen Bed Capacity Planning Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur door Gudrun De Clercq onder leiding van Prof. Dr. M. Vanhoucke & Veronique Sels

2

3 Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen Bed Capacity Planning Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur door Gudrun De Clercq onder leiding van Prof. Dr. M. Vanhoucke & Veronique Sels

4 PERMISSION Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Gudrun De Clercq

5 Woord vooraf Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om bepaalde mensen te bedanken die dit eindwerk mogelijk gemaakt hebben. Allereerst wil ik de verschillende mensen van AZ Maria Middelares bedanken die mij de nodige informatie gaven over het onderwerp. Hierbij denk ik vooral aan de opnamecoördinator Patrick Cousement die veel van zijn kostbare tijd heeft afgestaan om mij te introduceren in de wereld van bedmanagement. Daarnaast wil ik graag mijn spellingsteam bedanken: Carine Baele, Ulysse Depret en Elise De Waele. Als laatste wil ik ook mijn promotor, Veronique Sels, bedanken. Zij hielp me steeds met al mijn vragen en gaf me nuttige info om dit werkstuk tot een goed einde te brengen. ii

6 Inhoudsopgave Woord vooraf Verklaring van veel gebruikte woorden Lijst van figuren Lijst van tabellen ii vii viii ix I Literatuurstudie 1 1 Inleiding 2 2 Planning in de ziekenhuissector Algemeen Patiëntenclassificatie Outpatient versus inpatient Facultatieve patiënten versus spoedgevallen Planning in de ziekenhuissector Bedmanagement OK-management Planning op de verschillende afdelingen Bedmanagement Algemeen Componenten van bedmanagement Bedmanagement strategie iii

7 3.2.2 Tactisch bedbeleid Dagelijkse beslissingen De rol van de bed manager De belangrijkste problemen in bedmanagement Evaluatie van bedmanagement Bezettingsgraad Gemiddelde dagelijkse patiëntentelling Jaarlijks aantal patiëntendagen Overige evaluatie eenheden Het Bed Capaciteit Planning probleem Algemeen Het BCP probleem Het RBCP probleem Het RBCP model Netwerkvoorstelling van het RBCP probleem Het RBCPwS probleem Het RBCPwS model Netwerkvoorstelling van het RBCPwS probleem Uitbreiding Relaxatie van de restricties Meerdere restricties Conclusie II Case study 31 5 AZ Maria Middelares AZ Maria Middelares Bedmanagement Bedmanagement strategie Strategisch bedbeleid Dagelijkse bedplanning

8 5.3 Het opnameboek Conclusie De theorie in de praktijk Dataverzameling Lengte van de planningshorizon Vraagvoorspelling Bepalen van de arrival rate Bepalen van de service rate Schatten van de kosten Berekenen van de wachttijd Het budget Toegestane capaciteitsveranderingen Het RBCPwS model in de praktijk Opmerkingen in verband met implementatie van het model Scenario s Resultaten van de verschillende scenario s Conclusie III Conclusie 58 Bibliografie 61 Appendices 64 A Elektronisch opnamedocument AZ Maria Middelares 65 B Contigenteringsschema AZ Maria Middelares 67 C Resultatenrekening AZ Maria Middelares 70 D Vraagvoorspelling 79 E Kostenschatting 82

9 F Wachtlijntheorie 86 F.1 Wachtrijsysteem F.2 Modelmatige voorstelling van een wachtrij F.3 Notatie F.4 Wachtlijn parameters F.5 Wachtlijnsysteem in het ziekenhuis G Het RBCPwS probleem in Java 91

10 Verklaring van veel gebruikte woorden OK IZ BCP RBCP RBCPwS ALOS Operatiekwartier Intensieve zorgen Bed Capaciteit Planning Restricted Bed Capacity Planning Restricted Bed Capacity Planning with Shuttering Average Length of Stay vii

11 Lijst van figuren 2.1 De processen in bedmanagement [1] De componenten van bedmanagement Het RBCP netwerk Het RBCPwS netwerk Het bedplanningsproces in AZ Maria Middelares A.1 Het opnamedocument in Maria Middelares B.1 Het contigenteringsschema op de orthopedische afdeling B.2 Het contigenteringsschema op de chirurgische afdeling C.1 Jaarrekening AZ Maria Middelares F.1 Wachtlijnsysteem viii

12 Lijst van tabellen 5.1 Capaciteit en opnames per afdeling in AZ Maria Middelares Parameters voor analyse Voorspeld aantal opnames per kwartaal Arrival rate (aantal patiënten/bed) Service rate (aantal patiënten per bed/dag) Wachttijd (uur/bed) Budget Toegestane capaciteitsverandering per tijdsperiode Minimum aantal benodigde bedden Parameters Scenario Kosten Scenario 1 (in duizendtallen) Parameters Scenario 2a Kosten Scenario 2a (in duizendtallen) Parameters Scenario 2b Kosten Scenario 2b (in duizendtallen) Parameters Scenario 5a Kosten Scenario 5a (in duizendtallen) Parameters Scenario 5b Kosten Scenario 5b (in duizendtallen) D.1 Historisch aantal opnames ( ) D.2 Groeipercentage D.3 Voorspeld aantal opnames ix

13 E.1 Percentage van de vaste activa toegekend aan het bed management E.2 Operationele kost per bed E.3 Percentage hospitalisaties tov totaal aantal patiënten E.4 Sluitkost/Heropeningkost per bed E.5 Berekening wachtkost (per patiënt per uur) x

14 Deel I Literatuurstudie 1

15 Hoofdstuk 1 Inleiding De verzorgingssector speelt een belangrijke rol in België alsook in alle andere landen op de wereld. De Belgische uitgaven in de gezondheidszorg bedroegen in 2007 naar schatting 33,9 miljard euro. Dit komt overeen met 10,3 procent van het Belgische bruto binnenlands product (bbp).[2] Er bestaat een stijgende trend wat betreft het aantal patiënten die zorg verkrijgen in een ziekenhuis. Daarnaast worden steeds meer ingrepen op ambulante basis verricht in plaats van patiënten te hospitaliseren. In dit werk wordt dieper ingegaan op bedmanagement voor gehospitaliseerde patiënten. Zij vereisen dagelijks aandacht zodat aan hun eisen en noden kan voldaan worden. Daarnaast speelt de tegemoetkoming aan de vraag een belangrijke rol. Het ziekenhuis moet over voldoende bedcapaciteit beschikken zodat zij geen patiënten moet weigeren. Het is daarom belangrijk om een analyse uit te voeren die een overeenstemming beschrijft tussen de bedcapaciteit en het aantal verwachte patiënten. Hier ligt dan ook de nadruk van dit werk. De capaciteitsbepaling is reeds uitvoerig besproken in veel wetenschappelijke artikels. Het bepalen van het aantal benodigde bedden kan gebeuren geaggregeerd over het volledige ziekenhuis of voor elke afdeling afzonderlijk. Bij veel artikels echter werden resultaten behaald aan de hand van uitgevoerde simulaties ([3], [4], [5]). In dit werk wordt de nadruk gelegd op het bepalen van de bedcapaciteit in een werkelijk ziekenhuis op basis van een gekozen mathematisch model uit de literatuur. Door toepassing van het model op reële cijfers kunnen conclusies getrokken worden wat betreft de beslissingen van het ziekenhuis op het gebied van bedmanagement. 2

16 3 De structuur van dit werk is als volgt. Allereerst wordt een algemeen overzicht gegeven van de verschillende planningsaspecten in het ziekenhuis waar patiënten in contact met komen. Daarna volgt een gedetailleerde beschrijving over bedmanagement. Al deze kennis wordt gebruikt om uiteindelijk een model te kiezen: Het RBCPwS model.[6] Na de nodige theoretische verklaringen wordt dit theoretisch model getoetst aan de realiteit dankzij de medewerking van het ziekenhuis AZ Maria Middelares. Tot slot volgt een conclusie over deze samenvloeiing van theorie en praktijk.

17 Hoofdstuk 2 Planning in de ziekenhuissector 2.1 Algemeen In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van de planningsonderdelen in een ziekenhuis. De verschillende planningsaspecten die hier besproken worden behandelen enkel deze waar de patiënt met in contact komt tijdens zijn verblijf. De drie belangrijkste onderdelen zijn terug te vinden in sectie 2.3. Daarnaast spelen de personeelsplanning, de administratieve planning en de planning betreffende de faciliteiten van het ziekenhuis een belangrijke rol bij het leveren van adequate zorg. Deze vallen echter buiten het bereik van dit werk. Het is daarenboven belangrijk om een patiëntenclassificatie op te stellen. Deze indeling geeft een duidelijke structuur aan de stroom van patiënten doorheen het ziekenhuis. Naargelang de classificatie van de patiënt zal de zorg die hij vereist veranderen, wat een invloed heeft op het planningsproces. De meeste courante indelingswijzen zijn beschreven in sectie Patiëntenclassificatie Outpatient versus inpatient Een outpatient of beter bekend in het Nederlands als een ambulante patiënt, is een patiënt waarbij geen opname vereist is. De patiënt bezoekt het ziekenhuis om een diagnose te krijgen of zorg te ontvangen.[7] Deze vorm vertoont enkele voordelen. Zo moet er geen opname van de patiënt gebeuren, er is een vermindering van voorgeschreven medicatie en de tijd van de 4

18 2.2. Patiëntenclassificatie 5 arts wordt efficiënter besteed. Tegenwoordig bestaat de trend om als maar meer procedures op een ambulante wijze uit te voeren.[8] Deze zorg kan echter enkel geleverd worden aan personen met minder ernstige problemen. Indien er ernstige problemen optreden zal de patiënt opgenomen worden in het ziekenhuis zodat hij adequate zorg en aandacht kan ontvangen. Deze patiënten worden volgens een Engelse term als inpatients bestempeld.[7] In dit werk wordt enkel en alleen uitgegaan van opgenomen patiënten. De planning hier is ingewikkelder aangezien rekening moet gehouden worden met aspecten zoals duur van het verblijf, eventuele overplaatsingen, enz. Naargelang de classificatie zullen er verschillende aspecten wijzigen in verband met de planning in het ziekenhuis. Ambulante patiënten hebben immers niet dezelfde zorgvereisten als opgenomen patiënten. Daarom bestaat er meestal een aparte afdeling speciaal ingericht voor de zorg van ambulante patiënten. Wanneer de opname van een patiënt plaatsvindt, zal hij toegewezen worden aan een gespecialiseerde afdeling. De exacte planningsverschillen voor beide soorten patiënten zijn terug te vinden in onderdeel Facultatieve patiënten versus spoedgevallen Een andere classificatie behandelt de manier hoe patiënten het ziekenhuis betreden. Hieronder vallen twee soorten patiënten: de spoedgevallen en de facultatieve patiënten. De facultatieve patiënten zijn zij die via een arts, betrokken bij het ziekenhuis, worden binnengebracht.[1] Het aantal van deze patiënten is met een hoge zekerheid gekend aangezien zij op voorhand een afspraak moeten maken of een opnamedag moeten vastleggen. De capaciteit waaraan het ziekenhuis kan voldoen, wordt bepaald door de snelheid waaraan deze patiënten zorg zullen ontvangen. Meestal worden deze patiënten echter op een wachtlijst [9] geplaatst volgens chronologische volgorde in afwachting van hun consultatie of opname. Daarnaast zijn er de patiënten die het ziekenhuis binnentreden via de spoedafdeling. Zij vereisen onmiddellijke verzorging en toewijzing aan een ziekenhuisbed. De komst van deze patiënten kan aangekondigd zijn door de huisarts die het ziekenhuis waarschuwt of onaangekondigd.[10] Het is duidelijk dat een bepaalde onzekerheid bestaat in verband met het aantal patiënten gedurende een bepaalde periode. Dit bemoeilijkt de verschillende planningsaspecten in het ziekenhuis. Deze spoedgevallen krijgen een hogere prioriteit dan de facultatieve patiënten waardoor deze patiënten vaak toegevingen moeten doen. Een verdere

19 2.3. Planning in de ziekenhuissector 6 bespreking volgt in de sectie Planning in de ziekenhuissector Bedmanagement Bedmanagement regelt het op elkaar afstemmen van de vraag en het aanbod van bedden. Eveneens behandelt het de toewijzing van een aantal bedden aan de specifieke departementen in het ziekenhuis alsook de meer gedetailleerde toewijzing van een patiënt aan een specifiek bed. Bij analyse van de patiëntenstroom kan afgeleid worden dat bedmanagement een belangrijke rol speelt en aanwezig is in elke fase van een opnamepad.[1] Dit aspect wordt beschreven in figuur 2.1. Deze figuur beschrijft de opname naargelang het patiënttype en de verschillende fases die patiënten doorlopen eens ze opgenomen zijn. In bedmanagement moet er steeds rekening gehouden worden met mogelijke spoedgevallen. Het is de bedoeling een zo hoog mogelijke bezettingsgraad te realiseren terwijl voortdurend een aantal bedden moeten vrijblijven. Ambulante patiënten worden meestal op een aparte afdeling geplaatst waardoor deze geen conflict kunnen opwekken met de opgenomen patiënten. Ook is het verblijf van deze patiënten korter, waardoor het eenvoudiger is om deze planning te maken OK-management Algemeen OK-management behandelt alle aspecten in verband met het plannen van het operatiekwartier. Hier onderscheidt men twee verschillende onderdelen: het operationele OK-management dat zich focust op efficiëntie en het strategisch OK-management dat zich meer toespitst op de lange termijn beslissingen die gemaakt moeten worden zoals het openen van een nieuw operatiekwartier.[11] Winst georiënteerde ziekenhuizen, bijvoorbeeld in de VSA, houden zich vooral bezig met het operationele gedeelte terwijl publiek gefundeerde ziekenhuizen meer een oriëntatie naar het strategische aspect bezitten. Management van de operatiekamer vereist een coördinatie van menselijke en technische mid-

20 2.3. Planning in de ziekenhuissector 7 Figuur 2.1: De processen in bedmanagement [1] delen. De beslissingen hieromtrent zouden op een zodanige wijze moeten gebeuren dat voldaan wordt aan vijf doelstellingen:[12] 1. Het verzekeren van veiligheid voor de patiënten en een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg 2. De chirurgen moeten een gepaste tijd toegewezen krijgen in de operatiekamers voor het uitvoeren van ingrepen 3. Maximale efficiëntie wordt nagestreefd wat betreft de bezettingsgraad, het personeel en de materialen zodat kosten kunnen gereduceerd worden 4. De vertragingen in het planningsschema worden zo laag mogelijk gehouden 5. Een zo hoog mogelijk niveau van tevredenheid wordt nagestreefd voor patiënten, personeel en dokters Het is belangrijk om op te merken dat het OK-management rekening houdt met het feit dat er verschillende classificatiemethoden bestaan. Zo wordt er steeds tijd en ruimte voorzien voor eventuele spoedgevallen. Meestal bestaat er voor ambulante patiënten een apart operatiekwartier zodat deze volledig buiten de planning van de inpatients vallen.

21 2.3. Planning in de ziekenhuissector 8 Planning van het operatiekwartier Het belangrijkste aspect van OK-management ligt in het correct opstellen van het tijdschema voor geplande ingrepen en het inplannen van facultatieve ingrepen in de gereserveerde tijdsblokken. Daarnaast is het voorspellen van de tijdsduur van ingrepen, het verkleinen van de tijd tussen ingrepen en verkleinen van de variabiliteit in productiviteit belangrijk.[13] Er bestaan drie soorten ingrepen: facultatieve ingrepen, dringende ingrepen en spoedgevallen. Het grootste deel van de OK tijd is gereserveerd voor dringende en facultatieve ingrepen. Ookal zijn de spoedgevallen slechts een klein percentage van alle ingrepen, toch is het belangrijk dat deze onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden. Spoedgevallen zijn echter onvoorspelbaar en brengen dus een moeilijkheid met zich mee. Daarom worden facultatieve en dringende ingrepen gebruikt als rode draad doorheen de planning terwijl er steeds voldoende flexibiliteit moet toegestaan worden om de spoedgevallen te kunnen inplannen. Een slechte planning is vaak de oorzaak van verloren OK tijd. Het realiseren van een betere bezetting kan verkregen worden door een centrale beslissingsmacht te introduceren. Deze eenheid staat in voor het plannen van de verschillende ingrepen in de voorziene tijdsblokken. Meestal wordt de OK tijd verdeeld op basis van historische data beschikbaar over reeds uitgevoerde ingrepen. Zo wordt bij het inplannen rekening gehouden met de ingreep, de gemiddelde tijd die nodig is om deze ingreep uit te voeren, de dokter die de ingreep uitvoert en de ervaring van de dokter. Hiervoor is het belangrijk dat er voldoende informatie beschikbaar is over vroegere ingrepen. Een nieuwe aanpak bestaat uit het bepalen van de OK tijd door middel van principes inzake veiligheid, efficiëntie en belangrijkheid van de ingreep.[14] Efficiëntie van OK-management Efficiëntie van het operatiekwartier wordt voorgesteld door hoe goed tijd en middelen gebruikt worden voor het vooropgestelde doel. De efficiëntie van OK-management kan door twee verschillende factoren besproken worden. Deze zijn de bezetting en de productiviteit van het operatiekwartier. De bezetting van het operatiekwartier wordt beschreven door het aantal uren dat er ingrepen uitgevoerd worden, gedeeld door het totaal aantal uren toegewezen voor het uitvoeren van de ingrepen. Daarnaast wordt de aangepaste bezettingsgraad [14] gedefinieerd. Hierbij

22 2.3. Planning in de ziekenhuissector 9 wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is voor het klaarmaken en opruimen van het operatiekwartier. De bezetting kan beïnvloed worden door verschillende factoren: de accuraatheid van de geschatte tijd voor ingrepen, het aantal geannuleerde ingrepen, het tijdstip (aangezien de bezetting in de voormiddag meestal hoger ligt) en het aantal ingrepen die de gaten kunnen opvullen. Er bestaat eveneens een verschil tussen ingrepen voor outpatients en deze voor inpatients. Een tweede factor die de efficiëntie bepaald, is de OK productiviteit. Deze wordt gedefinieerd als de kwantiteit en kwaliteit van de output van het operatiekwartier vergeleken met de nodige input. Verbeteringen op vlak van efficiëntie kunnen een grote impact hebben op het personeel en het financiële aspect van OK-management Planning op de verschillende afdelingen Een ziekenhuis is een samenstelling van verschillende gespecialiseerde afdelingen. Per afdeling is er een hoofdverpleegster die de planning regelt. Een gespecialiseerde dokter zal patiënten hebben die op deze afdeling liggen en hij doet meermaals per dag zijn ronde om de patiënten te controleren. De dokter bepaalt in feite de doorstroming van de patiënten. Hij beslist wanneer een patiënt opgenomen wordt en wanneer deze ontslagen wordt.[10] Gedurende de laatste eeuwen is er een trend opgetreden waarbij de beslissingsmacht over het verloop van deze planning verschoven is van de hoofdverpleegster naar een meer centrale autoriteit.

23 Hoofdstuk 3 Bedmanagement 3.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt allereerst dieper ingegaan op de processen aanwezig in bedmanagement: de bedmanagement strategie, het tactisch bedbeleid en de dagelijkse beslissingen in bedmanagement. Daarna volgt een korte beschrijving over de rol van de bed manager en de meest courante problemen. Als laatste worden er verschillende evaluatiemethoden aangebracht. 3.2 Componenten van bedmanagement Er zijn drie essentiële componenten in bedmanagement[1]: 1. Bedmanagement strategie: dit houdt het bepalen van het aantal bedden in dat elke afdeling toegewezen krijgt. Hoewel er vaak wordt van uit gegaan dat dit een lange termijn beslissing is, wordt het meer en meer een korte termijn beslissing waarbij het belangrijk is om de capaciteit van de departementen af te stemmen op de patiëntenstroom. 2. Tactisch bedbeleid: dit zijn de procedures die het pad van de verschillende patiënten bepalen. Voorbeelden hiervan zijn: in welke afdeling een patiënt ondergebracht moet worden, waar de patiënt ondergebracht wordt indien de voorbestemde afdeling vol is. 3. Dagelijkse beslissingen: deze behandelen hoe de patiënt een specifiek bed toegewezen krijgt, dit in lijn met de vooropgestelde procedures in de hierboven vermelde compo- 10

24 3.2. Componenten van bedmanagement 11 nent. Deze beslissingen worden vaak uitgevoerd door een vast team van verplegers of directiemensen waarbij deze personen meestal ondersteund worden door informatiesystemen. Deze drie componenten zijn terug te vinden op figuur 3.1. Samen behandelen ze alle organisatorische niveaus in een onderneming. Figuur 3.1: De componenten van bedmanagement Bedmanagement strategie De bedmanagement strategie kan beter omschreven worden met de Engelse term Bed Capacity Problem. (BCP) Dit houdt de bepaling in van het aantal bedden per afdeling of over het gehele ziekenhuis. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 1 handelt dit werk over deze component in bedmanagement. Een uitgebreide beschrijving volgt dan ook in hoofdstuk Tactisch bedbeleid De beslissingen genomen op tactisch vlak reflecteren de filosofie van het ziekenhuis wat betreft patiënt management.

25 3.2. Componenten van bedmanagement 12 Het ziekenhuis kan verschillende posities innemen in verband met de patiëntentoewijzing aan een bed.[3] Zo kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende departementen en kan een bed toegewezen worden aan een willekeurige patiënt. Dit betekent dat elk vrij bed bezet kan worden door om het even welke patiënt. De filosofie hier legt de nadruk op verzorging van de patiënt. Het maakt niet uit welke gespecialiseerde zorg hij nodig heeft en welk bed hij toegewezen krijgt heeft geen invloed op de zorg die hij zal krijgen. Deze filosofie kan toepasbaar zijn in kleinere ziekenhuizen waar de verspreiding van de bedden niet groot is en specifieke zorg geen belemmering ondervindt van de patiëntlocatie. Het andere eind van het spectrum behandelt een bed als een eenheid van een gespecialiseerde afdeling. Elke patiënt die het ziekenhuis betreedt, wordt toegekend aan een bed in het noodzakelijke departement. Dit betekent echter dat zodra het specifieke departement zijn capaciteit bereikt heeft, de patiënt niet kan opgenomen worden in het ziekenhuis. Hier wordt de filosofie gehanteerd dat de zorg van een patiënt afhankelijk is van zijn locatie in zijn ziekenhuis en daardoor ook de gespecialiseerde zorg die de patiënt kan ontvangen. Tussen deze twee uitersten kunnen andere posities ingenomen worden. Het ziekenhuis kan bedden toewijzen aan specifieke departementen maar kan ook patiënten toelaten op andere afdelingen. De filosofie achter deze positie is tijdig zorg verstrekken. Een strikt bedbeleid volgen kan leiden tot lange wachttijden. Door patiënten toe te kennen aan gelijkaardige afdelingen kunnen deze wachttijden enigszins verkleind worden Dagelijkse beslissingen De patiëntenstroom doorheen het ziekenhuis bepaalt de benodigde processen van bedmanagement. [1] Er kunnen drie verschillende fases onderscheiden worden. Allereerst gebeurt er een opname. Indien het verblijf van de patiënt zonder problemen verloopt, volgt na de behandeling het ontslag. Daar tussenin kan er steeds nood zijn aan een transfer. Deze fases genereren elk informatie die belangrijk is voor het uitvoeren van bedmanagement. De opname is de eerste fase in het patiëntenverblijf. Bedmanagement vereist informatie over de facultatieve opnames en over het geschatte aantal spoedopnames. Deze cijfers zijn nodig zodat de gekozen bezettingsgraad niet overschreven zal worden. Indien de patiënt opgenomen kan worden zullen de bevoegde personen een bed reserveren naargelang de afdeling waar hij

26 3.2. Componenten van bedmanagement 13 thuishoort en zijn persoonlijke voorkeur. De toewijzing gebeurt steeds in overeenstemming met de procedures en de strategie vooropgesteld door het ziekenhuis. Het ontslag van een patiënt betekent het vrijkomen van een bed. Deze informatie moet zo snel mogelijk doorgegeven worden zodat een nieuwe inplanning kan gebeuren. Het is dan ook handig wanneer er voorspellingen kunnen gemaakt worden over het tijdstip dat een bed vrijkomt. Zo kan een efficiëntere aanpak behaald worden. Door verschillende omstandigheden kan het echter zijn dat een patiënt overgeplaatst moet worden naar een andere afdeling. Enkele redenen hier voor zijn: verkeerd geplaatste patiënten bij opnames, verandering van de toestand van een patiënt, enz. Deze transfers zijn voor een groot deel onvoorspelbaar. Ze vereisen een snelle reactie en kunnen de processen voor opname en ontslag degelijk in de war sturen. Opdat deze fases zo goed mogelijk zouden verlopen is het belangrijk om een accurate dataverzamelingsprocedure te hebben in verband met de bedstatus op de verschillende afdelingen. Dit kan bereikt worden door het vergaren van belangrijke data van de verschillende departementen. Hiervoor zijn een aantal praktijken gedefinieerd die kunnen toegepast worden. Zo is er de bottom-up aanpak die uitgaat van de afdeling zelf die informatie verschaft aan de personen die instaan voor het bedmanagement.[1] Deze aanpak bestaat uit verschillende methoden. 1. Verpleegsters op de afdeling verzamelen informatie over patiënten die het ziekenhuis zullen verlaten in de volgende 24 uur, patiënten die ontslagen zijn, gestorven zijn of een vrij bed achtergelaten hebben, patiënten die zullen ontslagen worden bij het volgende bezoek, vertraagde ontslagen. Deze informatie kan informeel of via statement sheets doorgegeven worden 2. Informatie over spoedgevallen wordt verzameld, waarna de verantwoordelijke de benodigde bedden bepaald en voorziet 3. Facultatieve opnames worden op voorhand bepaald zodat de verantwoordelijke een duidelijk overzicht krijgt van het benodigde aantal bedden op een dag De moeilijkheid bij het verzamelen van informatie via de bottom-up aanpak ligt vooral in het feit dat de informatie niet altijd waarheidsgetrouw is. Daarom wordt ook gebruik gemaakt

27 3.3. De rol van de bed manager 14 van een top-down aanpak. Deze aanpak vereist dat de bevoegde mensen de departementen bezoeken of telefoneren. Verdere informatie wordt veelal verzameld door het gebruik van intuïtie, trends en seizoensfactoren. Door gebruik van deze beide technieken kan betrouwbare informatie verzameld worden. Er zijn echter nog een reeks andere factoren die kunnen bijdragen tot een hogere betrouwbaarheid, namelijk de achtergrond en de ervaring van de bed manager, de relatie tussen de bed managers en de verplegers op de verschillende afdelingen. Door de hoge betrouwbaarheid van deze informatie kan er een adequate toewijzing van de bedden gebeuren. 3.3 De rol van de bed manager De bed manager is de hoofdverantwoordelijke voor een juiste toewijzing van de patiënten aan een gepast bed. Meestal werkt hij niet alleen maar een team van ervaren mensen staat hem bij.[1] De bed manager houdt zich vooral bezig met de dagelijkse beslissingen die moeten genomen worden, maar hij heeft ook een invloed op het bepalen van de strategie en de nodige procedures om zijn taak zo goed mogelijk uit te voeren. De verantwoordelijkheid van de bed manager kan ingedeeld worden in drie categorieën die zullen bepalen in hoeverre hij zich zal bezig houden met management praktijken en niet enkel met de dagelijkse beslissingen. De eerste categorie behandelt de strategische verantwoordelijkheid van de bed manager. Hij houdt zich bezig met het bepalen van de juiste capaciteit per afdeling en met processen die kunnen leiden tot een beter bedbeleid. Het is belangrijk dat hij een team mensen rondom zich heeft aangezien het onmogelijk is om zowel de strategische als de dagelijkse taken uit te voeren. De tweede categorie presenteert de verantwoordelijkheid als gemengd. De bed manager kan deelnemen in strategische aspecten van het bedmanagement zoals bijvoorbeeld het oplossen van problemen door seizoensfactoren, maar hij behandelt ook het grootste deel van de dagelijkse toewijzingen. Dit is de meest voorkomende situatie. De mensen die de bed manager bijstaan zijn voornamelijk verplegers. De laatste categorie is de operationele verantwoordelijkheid. Hier bekijkt de bed manager de bed status en wijst patiënten toe aan geschikte bedden. Hij houdt zich enkel bezig met de

EFFICIËNTIE EN CONSTANTE KWALITEIT VAN ZORG DOOR PERSONEELSPLANNING MET EEN FLEX POOL

EFFICIËNTIE EN CONSTANTE KWALITEIT VAN ZORG DOOR PERSONEELSPLANNING MET EEN FLEX POOL EFFICIËNTIE EN CONSTANTE KWALITEIT VAN ZORG DOOR PERSONEELSPLANNING MET EEN FLEX POOL ALEIDA BRAAKSMA, NIKKY KORTBEEK, CHRISTIAN BURGER, PIET BAKKER, RICHARD BOUCHERIE INTRODUCTIE Hoeveel verpleegkundigen

Nadere informatie

Plannen van operatiezalen op basis van capaciteitsmanagement Kan de stuurman wind en zeilen op mekaar afstellen?

Plannen van operatiezalen op basis van capaciteitsmanagement Kan de stuurman wind en zeilen op mekaar afstellen? Plannen van operatiezalen op basis van capaciteitsmanagement Kan de stuurman wind en zeilen op mekaar afstellen? Vanderwegen Luc Adjunct hoofdverpleegkundige operatiezaal Inleiding De activiteiten verricht

Nadere informatie

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Managementsamenvatting Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Ontdek hoe u scheepsproductiviteit maximaliseert en uw winstmarges optimaliseert MARITIEME PLANNING Vlootplanning en de uitvoering

Nadere informatie

DOOR PLANNING IN CONTROL

DOOR PLANNING IN CONTROL DOOR PLANNING IN CONTROL Financiële planning en capaciteitsplanning: een gelukkig huwelijk!? Freek Aertsen 1 Uitdagingen Financiële planning in ziekenhuizen Missie Strategie Taak en kaderstellend Top Down

Nadere informatie

Logistiek management in de gezondheidszorg

Logistiek management in de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Geneeskunde Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Master in management en beleid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

BEHA-INFO, jaargang 12, nr. 101, p VERSCHUERE, B., (2007), De problematiek van de wachtlijsten in de zorg,

BEHA-INFO, jaargang 12, nr. 101, p VERSCHUERE, B., (2007), De problematiek van de wachtlijsten in de zorg, De verscheidenheid aan wachtlijsten bij de palliatieve eenheden in Vlaanderen Een onderzoek naar de achterliggende oorzaken van wachtlijsten bij palliatieve eenheden en hun ethische impact op de betrokken

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 22 april 2010 1 1 Introductie De

Nadere informatie

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX Universiteit Gent Faculteit economie en bedrijfskunde Student X Tussentijds Rapport Promotor: prof. dr. M. Vanhoucke Begeleider: Y Academiejaar 20XX-20XX

Nadere informatie

Summary in Dutch 179

Summary in Dutch 179 Samenvatting Een belangrijke reden voor het uitvoeren van marktonderzoek is het proberen te achterhalen wat de wensen en ideeën van consumenten zijn met betrekking tot een produkt. De conjuncte analyse

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Marcel Spruit Wat is een SLA Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een SLA staan,

Nadere informatie

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel 26.0 Inleiding In dit hoofdstuk leer je een aantal technieken die je kunnen helpen bij het voorbereiden van bedrijfsmodellen in Excel (zie hoofdstuk 25 voor wat bedoeld

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE 1 DOEL VAN REGRESSIE ANALYSE De relatie te bestuderen tussen een response variabele en een verzameling verklarende variabelen 1. LINEAIRE REGRESSIE Veronderstel dat gegevens

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 STUDIE NAAR DE RELEVANTIE VAN MISSION STATEMENTS IN VLAAMSE

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Migrerende euromunten

Migrerende euromunten Migrerende euromunten Inleiding Op 1 januari 2002 werden in vijftien Europese landen (twaalf grote en drie heel kleine) euromunten en - biljetten in omloop gebracht. Wat de munten betreft, ging het in

Nadere informatie

VERANDERING OK-PLANNING LEIDT TOT MINDER BEDDEN

VERANDERING OK-PLANNING LEIDT TOT MINDER BEDDEN VERANDERING OK-PLANNING LEIDT TOT MINDER BEDDEN Dr. ir. Theresia van Essen # Het begint met een idee SITUATIE HAGAZIEKENHUIS Aantal benodigde bedden verminderen: Minder opnames Verkorting ligduur Hogere

Nadere informatie

M. van den Wijngaart & B. Post (2007) Notitie Indicatie kosten justitiële tweedelijnszorg.

M. van den Wijngaart & B. Post (2007) Notitie Indicatie kosten justitiële tweedelijnszorg. 1. Inleiding Aanleiding notitie Het ITS heeft in opdracht van het ministerie van Justitie een onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van justitiële tweedelijns gezondheidszorg.

Nadere informatie

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Nadere informatie

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw Handleiding Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw 09-07-2009 Introductie... 3 Tabblad Inleiding... 4 Hoofdalternatieven... 5 Subalternatief... 6 Bouwdata... 6 Gebouwen... 6 Tabblad

Nadere informatie

Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen

Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen Voorspellingen en gerealiseerde productie PV 1 -zonnevermogen Publicatie op de website Samenvatting Dit document beschrijft de gebruikte gegevens en hypotheses waarop de online publicatie van zowel de

Nadere informatie

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW)

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Energiebesparingspotentieel door isolatie Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Het is bekend dat de CO 2 uitstoot tegen 2020 fors naar omlaag moet. In Duitsland zijn

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement & simulaties

Capaciteitsmanagement & simulaties Workshop Capaciteitsmanagement & simulaties VUmc symposium patiëntenlogistiek 28 juni 2007 Docenten Arnoud de Bruin Peter Wijga Stafadviseur divisie IV Promovendus Faculteit Exacte Wetenschappen Junior

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode

Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode : De methode van Kinney is geen kwantitatieve doch een kwalitatieve risicoevaluatiemethode Hierbij wil ik aantonen

Nadere informatie

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg

Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Verbeteren logistiek rondom acute problematiek moeder & kind zorg Lillian van Zanten Adviseur/Onderzoeker divisie III 6 oktober 2008 1 Persoonlijke achtergrond september 1995 augustus 2001 Atheneum, Han

Nadere informatie

Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie

Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie Critical Chain Project Management (CCPM) Een korte introductie Inleiding Critical Chain Project Management is een methode om projecten te plannen en bewaken en is afgeleid van de management theorie Theory

Nadere informatie

Structurele ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken 1 Structurele ondernemingsstatistieken - Analyse Structurele ondernemingsstatistieken Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2012 en de mogelijkheden van deze databron De jaarlijkse structurele

Nadere informatie

Format Niet-technische samenvatting 2015144. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Format Niet-technische samenvatting 2015144. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Format Niet-technische samenvatting 2015144 Dit format gebruikt u om uw niet-technische samenvatting te schrijven Meer informatie over de niet-technische samenvatting vindt u op de website www.zbo-ccd.nl.

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2014 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2013 - Privésector 1 Aanpassing van de formule van de gevolgen van arbeidsongevallen 1.1 EVOLUTIE IN DE OVERDRACHT

Nadere informatie

Task Navigator - Voorbeeld rapport. Thomas Robinson 28.06.2014. Task Navigator - Voorbeeld rapport Thomas Robinson 28.06.2014 14:29 1.

Task Navigator - Voorbeeld rapport. Thomas Robinson 28.06.2014. Task Navigator - Voorbeeld rapport Thomas Robinson 28.06.2014 14:29 1. 28.06.2014 28.06.2014 14:29 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. Dit rapport geeft de diagnose resultaten weer aan de hand van vijf metingen: Contextual Scale

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Variabiliteit in de zorg: geluk of ongeluk?

Variabiliteit in de zorg: geluk of ongeluk? Variabiliteit in de zorg: geluk of ongeluk? Rekenen met variabiliteit Dr. René Bekker Vrije Universiteit PICA, kenniscentrum patiëntenlogistiek 2 Flaw of averages 3 Aantal bedden 35 3 25 2 15 1 5 Scenario

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem Woonzorgcentrum Hingeheem Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gasthuisstraat 2 1730 Asse Tel. 02/452.65.05 Fax. 02/454.83.88 Erkenningsnummer ROB CE 521 Erkenningsnummer RVT VZB 378 Opnamereglement

Nadere informatie

Invloed van planning op bedbezetting. 26 januari 2009 Paulien Out p.out@cczorgadviseurs.nl

Invloed van planning op bedbezetting. 26 januari 2009 Paulien Out p.out@cczorgadviseurs.nl Invloed van planning op bedbezetting 26 januari 2009 Paulien Out p.out@cczorgadviseurs.nl Programma Aanleiding voor onderzoek: opdracht van ziekenhuis aan CC Zorgadviseurs Aanpak en resultaten van de opdracht

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Verbetering planningsproces polikliniek traumachirurgie

Verbetering planningsproces polikliniek traumachirurgie Verbetering planningsproces polikliniek traumachirurgie Afstudeeropdracht Bedrijfswiskunde HvA Safae Benmouh Aanleiding Polikliniek traumachirurgie Spoedeisende Hulp, huisarts of extern specialist Sporters

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Dit proefschrift bestudeert het gebruik van handelskrediet in de rijstmarkten van Tanzania. 18 We richten ons daarbij op drie aspecten. Ten eerste richten we ons op het

Nadere informatie

Multiplicatoren: handleiding

Multiplicatoren: handleiding Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Multiplicatoren: handleiding De multiplicatoren van het finaal gebruik behelzen een klassieke toepassing van het traditionele inputoutputmodel

Nadere informatie

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie.

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie. Fusies en absorpties SigmaConso llen White Principieel kan een fusie van twee vennootschappen van dezelfde consolidatiekring geen impact hebben op de geconsolideerde rekeningen. Economisch gezien, wat

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Graduation Document. General Information. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences. Student Number

Graduation Document. General Information. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences. Student Number Graduation Document Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences General Information Student Number 4106105 Student Name Nicky Joy Sargentini E. nickysargentini@gmail.com T. 06 10 56 52

Nadere informatie

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN.

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. 57.620/PC4/VK Brussel, 3 december 1992. MEDEDELING D. 104. Betreft :Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. I. INLEIDING. In het raam van de a posteriori controle, is het van

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

G4 Planning en besturing. Syllabus

G4 Planning en besturing. Syllabus 4 Logistiek management is pas effectief als aan een reeks voorwaarden is voldaan. In dit hoofdstuk wordt een globaal overzicht van de voorwaarden waaronder het in het algemeen effectief is en welke specifieke

Nadere informatie

Economische impact Bèta College & Delta Academy

Economische impact Bèta College & Delta Academy Economische impact Bèta College & Delta Academy Onderzoek naar de jaarlijkse economische impact van de komst van het Bèta College en de uitbreiding van de Delta Academy op de Zeeuwse economie drs. Sven

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde B, (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Woensdag 3 juni 3.30 6.30 uur 0 04 Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te behalen; het examen bestaat uit 9 vragen.

Nadere informatie

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Werkwijze: Bijgevoegd sjabloon is bedoeld als kandidaatstelling voor een pilootproject bevallen met verkort ziekenhuisverblijf.

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Informatie over uw hospitalisatie bij een heelkundige NKO ingreep

Informatie over uw hospitalisatie bij een heelkundige NKO ingreep Informatie over uw hospitalisatie bij een heelkundige NKO ingreep Dr. G. Claes Prof. Dr. J. Claes Dr. M. De Cock Dr. J. Van Haesendonck Afspraken rond de concrete modaliteiten van uw ingreep In principe

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Training zorgpaden en logistiek uitwerking doorstroom oefening

Training zorgpaden en logistiek uitwerking doorstroom oefening Training zorgpaden en logistiek uitwerking doorstroom oefening Zorglogistieke oefening: Van Fiches naar Cliënten Tijdens de trainingen zorgpaden en zorglogistiek hebben we een simulatieoefening gespeeld

Nadere informatie

Opnamereglement. Dagverzorgingscentrum. Gasthuisstraat Asse 02/

Opnamereglement. Dagverzorgingscentrum. Gasthuisstraat Asse 02/ Opnamereglement Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2-1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol Lien Van Riet November 2011 Dagverzorgingscentrum t Gastenhuis Openbaar

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum Tactisch plannen ZGT 3 november 2017 Agenda Even voorstellen Over ZGT Start tactisch plannen ZGT Rendement verbeteren per unit Integraal plannen Voorbeeld dagopname

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

Grafen. Indien de uitgraad van ieder punt 1 is, dan bevat de graaf een cykel. Indien de ingraad van ieder punt 1 is, dan bevat de graaf een cykel.

Grafen. Indien de uitgraad van ieder punt 1 is, dan bevat de graaf een cykel. Indien de ingraad van ieder punt 1 is, dan bevat de graaf een cykel. Grafen Grafen Een graaf bestaat uit een verzameling punten (ook wel knopen, of in het engels vertices genoemd) en een verzameling kanten (edges) of pijlen (arcs), waarbij de kanten en pijlen tussen twee

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio / datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 7

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 7 OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 7 Open vragen OEFENING 1 Consumptietheorie Nutsfunctie Budgetrechte Indifferentiecurve Marginale substitutievoet Marginaal nut Inkomenseffect Productietheorie Productiefunctie

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

PICA seminar 22 april 2013. Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra

PICA seminar 22 april 2013. Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra PICA seminar 22 april 2013 Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra Hoe om te gaan met fluctuaties in ziekenhuisprocessen teneinde de toegankelijkheid op een efficiënte manier te verbeteren?

Nadere informatie

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel Staff Workload Planner Verbeter de inzet van academisch personeel Zet docenten effectiever in met gebruik van de software Staff Workload Planner van Scientia. Nu instellingen van het hoger en voortgezet

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1-2 vwo 2004-II

Eindexamen wiskunde B1-2 vwo 2004-II Voedselbehoefte In een zeker gebied wordt een grote toename van de bevolking voorzien. Om de daarmee gepaard gaande problemen het hoofd te kunnen bieden, heeft men een schatting nodig van de grootte van

Nadere informatie

Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics

Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics Optimaliseren van patiëntplanning met behulp van zorgpaden en cyclische planningsmethoden Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics (vanoostrum@few.eur.nl)

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES

METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES METHODOLOGIE VOOR HET METEN VAN DE BELGIAN MEANINGFUL USE CRITERIA 28 APRIL 2017 PROF. DR. PASCAL COOREVITS DR. JOS DEVLIES RAMIT VZW Research in Advanced Medical Informatics and Telematics vzw Opgericht

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1 (nieuwe stijl) wiskunde B1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 2 juni 1.0 16.0 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te behalen; het examen bestaat uit 18

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Effectieve personeels inzet in uw winkels

Effectieve personeels inzet in uw winkels in uw winkels PFM Footfall Intelligence Juni 214 erik.vollers@pfm-intelligence.com 1 Inhoud Inhoud... 2 Factoren m.b.t. het rendement van uw winkel... 3 Druktebeeld in uw winkel... 3 Belang van verblijfstijd

Nadere informatie

Dienstrooster optimalisatie scan

Dienstrooster optimalisatie scan Managementsamenvatting Dienstrooster optimalisatie scan Bestrijd deze zes symptomen en behaal snelle winst voor uw bedrijf personeelsplanning Heeft u kansen ontdekt om uw bedrijf te transformeren? Stelt

Nadere informatie

10 Meer over functies

10 Meer over functies 10 Meer over functies In hoofdstuk 5 hebben we functies uitgebreid bestudeerd. In dit hoofdstuk bekijken we drie andere aspecten van functies: recursieve functies dat wil zeggen, functies die zichzelf

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

INLEIDING 1 september tot en met 31 december 2013 A.Z. St.-Dimpna (nr )

INLEIDING 1 september tot en met 31 december 2013 A.Z. St.-Dimpna (nr ) INLEIDING Na aanbevelingen van Europa loopt sinds juni 2001 een Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker op basis van Europese wetenschappelijke richtlijnen. Concreet wil dat zeggen dat in Vlaanderen

Nadere informatie

VISUALISATIE VAN KROMMEN EN OPPERVLAKKEN. 1. Inleiding

VISUALISATIE VAN KROMMEN EN OPPERVLAKKEN. 1. Inleiding VISUALISATIE VAN KROMMEN EN OPPERVLAKKEN IGNACE VAN DE WOESTNE. Inleiding In diverse wetenschappelijke disciplines maakt men gebruik van functies om fenomenen of processen te beschrijven. Hiervoor biedt

Nadere informatie