Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen"

Transcriptie

1 Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen Bed Capacity Planning Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur door Gudrun De Clercq onder leiding van Prof. Dr. M. Vanhoucke & Veronique Sels

2

3 Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen Bed Capacity Planning Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur door Gudrun De Clercq onder leiding van Prof. Dr. M. Vanhoucke & Veronique Sels

4 PERMISSION Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Gudrun De Clercq

5 Woord vooraf Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om bepaalde mensen te bedanken die dit eindwerk mogelijk gemaakt hebben. Allereerst wil ik de verschillende mensen van AZ Maria Middelares bedanken die mij de nodige informatie gaven over het onderwerp. Hierbij denk ik vooral aan de opnamecoördinator Patrick Cousement die veel van zijn kostbare tijd heeft afgestaan om mij te introduceren in de wereld van bedmanagement. Daarnaast wil ik graag mijn spellingsteam bedanken: Carine Baele, Ulysse Depret en Elise De Waele. Als laatste wil ik ook mijn promotor, Veronique Sels, bedanken. Zij hielp me steeds met al mijn vragen en gaf me nuttige info om dit werkstuk tot een goed einde te brengen. ii

6 Inhoudsopgave Woord vooraf Verklaring van veel gebruikte woorden Lijst van figuren Lijst van tabellen ii vii viii ix I Literatuurstudie 1 1 Inleiding 2 2 Planning in de ziekenhuissector Algemeen Patiëntenclassificatie Outpatient versus inpatient Facultatieve patiënten versus spoedgevallen Planning in de ziekenhuissector Bedmanagement OK-management Planning op de verschillende afdelingen Bedmanagement Algemeen Componenten van bedmanagement Bedmanagement strategie iii

7 3.2.2 Tactisch bedbeleid Dagelijkse beslissingen De rol van de bed manager De belangrijkste problemen in bedmanagement Evaluatie van bedmanagement Bezettingsgraad Gemiddelde dagelijkse patiëntentelling Jaarlijks aantal patiëntendagen Overige evaluatie eenheden Het Bed Capaciteit Planning probleem Algemeen Het BCP probleem Het RBCP probleem Het RBCP model Netwerkvoorstelling van het RBCP probleem Het RBCPwS probleem Het RBCPwS model Netwerkvoorstelling van het RBCPwS probleem Uitbreiding Relaxatie van de restricties Meerdere restricties Conclusie II Case study 31 5 AZ Maria Middelares AZ Maria Middelares Bedmanagement Bedmanagement strategie Strategisch bedbeleid Dagelijkse bedplanning

8 5.3 Het opnameboek Conclusie De theorie in de praktijk Dataverzameling Lengte van de planningshorizon Vraagvoorspelling Bepalen van de arrival rate Bepalen van de service rate Schatten van de kosten Berekenen van de wachttijd Het budget Toegestane capaciteitsveranderingen Het RBCPwS model in de praktijk Opmerkingen in verband met implementatie van het model Scenario s Resultaten van de verschillende scenario s Conclusie III Conclusie 58 Bibliografie 61 Appendices 64 A Elektronisch opnamedocument AZ Maria Middelares 65 B Contigenteringsschema AZ Maria Middelares 67 C Resultatenrekening AZ Maria Middelares 70 D Vraagvoorspelling 79 E Kostenschatting 82

9 F Wachtlijntheorie 86 F.1 Wachtrijsysteem F.2 Modelmatige voorstelling van een wachtrij F.3 Notatie F.4 Wachtlijn parameters F.5 Wachtlijnsysteem in het ziekenhuis G Het RBCPwS probleem in Java 91

10 Verklaring van veel gebruikte woorden OK IZ BCP RBCP RBCPwS ALOS Operatiekwartier Intensieve zorgen Bed Capaciteit Planning Restricted Bed Capacity Planning Restricted Bed Capacity Planning with Shuttering Average Length of Stay vii

11 Lijst van figuren 2.1 De processen in bedmanagement [1] De componenten van bedmanagement Het RBCP netwerk Het RBCPwS netwerk Het bedplanningsproces in AZ Maria Middelares A.1 Het opnamedocument in Maria Middelares B.1 Het contigenteringsschema op de orthopedische afdeling B.2 Het contigenteringsschema op de chirurgische afdeling C.1 Jaarrekening AZ Maria Middelares F.1 Wachtlijnsysteem viii

12 Lijst van tabellen 5.1 Capaciteit en opnames per afdeling in AZ Maria Middelares Parameters voor analyse Voorspeld aantal opnames per kwartaal Arrival rate (aantal patiënten/bed) Service rate (aantal patiënten per bed/dag) Wachttijd (uur/bed) Budget Toegestane capaciteitsverandering per tijdsperiode Minimum aantal benodigde bedden Parameters Scenario Kosten Scenario 1 (in duizendtallen) Parameters Scenario 2a Kosten Scenario 2a (in duizendtallen) Parameters Scenario 2b Kosten Scenario 2b (in duizendtallen) Parameters Scenario 5a Kosten Scenario 5a (in duizendtallen) Parameters Scenario 5b Kosten Scenario 5b (in duizendtallen) D.1 Historisch aantal opnames ( ) D.2 Groeipercentage D.3 Voorspeld aantal opnames ix

13 E.1 Percentage van de vaste activa toegekend aan het bed management E.2 Operationele kost per bed E.3 Percentage hospitalisaties tov totaal aantal patiënten E.4 Sluitkost/Heropeningkost per bed E.5 Berekening wachtkost (per patiënt per uur) x

14 Deel I Literatuurstudie 1

15 Hoofdstuk 1 Inleiding De verzorgingssector speelt een belangrijke rol in België alsook in alle andere landen op de wereld. De Belgische uitgaven in de gezondheidszorg bedroegen in 2007 naar schatting 33,9 miljard euro. Dit komt overeen met 10,3 procent van het Belgische bruto binnenlands product (bbp).[2] Er bestaat een stijgende trend wat betreft het aantal patiënten die zorg verkrijgen in een ziekenhuis. Daarnaast worden steeds meer ingrepen op ambulante basis verricht in plaats van patiënten te hospitaliseren. In dit werk wordt dieper ingegaan op bedmanagement voor gehospitaliseerde patiënten. Zij vereisen dagelijks aandacht zodat aan hun eisen en noden kan voldaan worden. Daarnaast speelt de tegemoetkoming aan de vraag een belangrijke rol. Het ziekenhuis moet over voldoende bedcapaciteit beschikken zodat zij geen patiënten moet weigeren. Het is daarom belangrijk om een analyse uit te voeren die een overeenstemming beschrijft tussen de bedcapaciteit en het aantal verwachte patiënten. Hier ligt dan ook de nadruk van dit werk. De capaciteitsbepaling is reeds uitvoerig besproken in veel wetenschappelijke artikels. Het bepalen van het aantal benodigde bedden kan gebeuren geaggregeerd over het volledige ziekenhuis of voor elke afdeling afzonderlijk. Bij veel artikels echter werden resultaten behaald aan de hand van uitgevoerde simulaties ([3], [4], [5]). In dit werk wordt de nadruk gelegd op het bepalen van de bedcapaciteit in een werkelijk ziekenhuis op basis van een gekozen mathematisch model uit de literatuur. Door toepassing van het model op reële cijfers kunnen conclusies getrokken worden wat betreft de beslissingen van het ziekenhuis op het gebied van bedmanagement. 2

16 3 De structuur van dit werk is als volgt. Allereerst wordt een algemeen overzicht gegeven van de verschillende planningsaspecten in het ziekenhuis waar patiënten in contact met komen. Daarna volgt een gedetailleerde beschrijving over bedmanagement. Al deze kennis wordt gebruikt om uiteindelijk een model te kiezen: Het RBCPwS model.[6] Na de nodige theoretische verklaringen wordt dit theoretisch model getoetst aan de realiteit dankzij de medewerking van het ziekenhuis AZ Maria Middelares. Tot slot volgt een conclusie over deze samenvloeiing van theorie en praktijk.

17 Hoofdstuk 2 Planning in de ziekenhuissector 2.1 Algemeen In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van de planningsonderdelen in een ziekenhuis. De verschillende planningsaspecten die hier besproken worden behandelen enkel deze waar de patiënt met in contact komt tijdens zijn verblijf. De drie belangrijkste onderdelen zijn terug te vinden in sectie 2.3. Daarnaast spelen de personeelsplanning, de administratieve planning en de planning betreffende de faciliteiten van het ziekenhuis een belangrijke rol bij het leveren van adequate zorg. Deze vallen echter buiten het bereik van dit werk. Het is daarenboven belangrijk om een patiëntenclassificatie op te stellen. Deze indeling geeft een duidelijke structuur aan de stroom van patiënten doorheen het ziekenhuis. Naargelang de classificatie van de patiënt zal de zorg die hij vereist veranderen, wat een invloed heeft op het planningsproces. De meeste courante indelingswijzen zijn beschreven in sectie Patiëntenclassificatie Outpatient versus inpatient Een outpatient of beter bekend in het Nederlands als een ambulante patiënt, is een patiënt waarbij geen opname vereist is. De patiënt bezoekt het ziekenhuis om een diagnose te krijgen of zorg te ontvangen.[7] Deze vorm vertoont enkele voordelen. Zo moet er geen opname van de patiënt gebeuren, er is een vermindering van voorgeschreven medicatie en de tijd van de 4

18 2.2. Patiëntenclassificatie 5 arts wordt efficiënter besteed. Tegenwoordig bestaat de trend om als maar meer procedures op een ambulante wijze uit te voeren.[8] Deze zorg kan echter enkel geleverd worden aan personen met minder ernstige problemen. Indien er ernstige problemen optreden zal de patiënt opgenomen worden in het ziekenhuis zodat hij adequate zorg en aandacht kan ontvangen. Deze patiënten worden volgens een Engelse term als inpatients bestempeld.[7] In dit werk wordt enkel en alleen uitgegaan van opgenomen patiënten. De planning hier is ingewikkelder aangezien rekening moet gehouden worden met aspecten zoals duur van het verblijf, eventuele overplaatsingen, enz. Naargelang de classificatie zullen er verschillende aspecten wijzigen in verband met de planning in het ziekenhuis. Ambulante patiënten hebben immers niet dezelfde zorgvereisten als opgenomen patiënten. Daarom bestaat er meestal een aparte afdeling speciaal ingericht voor de zorg van ambulante patiënten. Wanneer de opname van een patiënt plaatsvindt, zal hij toegewezen worden aan een gespecialiseerde afdeling. De exacte planningsverschillen voor beide soorten patiënten zijn terug te vinden in onderdeel Facultatieve patiënten versus spoedgevallen Een andere classificatie behandelt de manier hoe patiënten het ziekenhuis betreden. Hieronder vallen twee soorten patiënten: de spoedgevallen en de facultatieve patiënten. De facultatieve patiënten zijn zij die via een arts, betrokken bij het ziekenhuis, worden binnengebracht.[1] Het aantal van deze patiënten is met een hoge zekerheid gekend aangezien zij op voorhand een afspraak moeten maken of een opnamedag moeten vastleggen. De capaciteit waaraan het ziekenhuis kan voldoen, wordt bepaald door de snelheid waaraan deze patiënten zorg zullen ontvangen. Meestal worden deze patiënten echter op een wachtlijst [9] geplaatst volgens chronologische volgorde in afwachting van hun consultatie of opname. Daarnaast zijn er de patiënten die het ziekenhuis binnentreden via de spoedafdeling. Zij vereisen onmiddellijke verzorging en toewijzing aan een ziekenhuisbed. De komst van deze patiënten kan aangekondigd zijn door de huisarts die het ziekenhuis waarschuwt of onaangekondigd.[10] Het is duidelijk dat een bepaalde onzekerheid bestaat in verband met het aantal patiënten gedurende een bepaalde periode. Dit bemoeilijkt de verschillende planningsaspecten in het ziekenhuis. Deze spoedgevallen krijgen een hogere prioriteit dan de facultatieve patiënten waardoor deze patiënten vaak toegevingen moeten doen. Een verdere

19 2.3. Planning in de ziekenhuissector 6 bespreking volgt in de sectie Planning in de ziekenhuissector Bedmanagement Bedmanagement regelt het op elkaar afstemmen van de vraag en het aanbod van bedden. Eveneens behandelt het de toewijzing van een aantal bedden aan de specifieke departementen in het ziekenhuis alsook de meer gedetailleerde toewijzing van een patiënt aan een specifiek bed. Bij analyse van de patiëntenstroom kan afgeleid worden dat bedmanagement een belangrijke rol speelt en aanwezig is in elke fase van een opnamepad.[1] Dit aspect wordt beschreven in figuur 2.1. Deze figuur beschrijft de opname naargelang het patiënttype en de verschillende fases die patiënten doorlopen eens ze opgenomen zijn. In bedmanagement moet er steeds rekening gehouden worden met mogelijke spoedgevallen. Het is de bedoeling een zo hoog mogelijke bezettingsgraad te realiseren terwijl voortdurend een aantal bedden moeten vrijblijven. Ambulante patiënten worden meestal op een aparte afdeling geplaatst waardoor deze geen conflict kunnen opwekken met de opgenomen patiënten. Ook is het verblijf van deze patiënten korter, waardoor het eenvoudiger is om deze planning te maken OK-management Algemeen OK-management behandelt alle aspecten in verband met het plannen van het operatiekwartier. Hier onderscheidt men twee verschillende onderdelen: het operationele OK-management dat zich focust op efficiëntie en het strategisch OK-management dat zich meer toespitst op de lange termijn beslissingen die gemaakt moeten worden zoals het openen van een nieuw operatiekwartier.[11] Winst georiënteerde ziekenhuizen, bijvoorbeeld in de VSA, houden zich vooral bezig met het operationele gedeelte terwijl publiek gefundeerde ziekenhuizen meer een oriëntatie naar het strategische aspect bezitten. Management van de operatiekamer vereist een coördinatie van menselijke en technische mid-

20 2.3. Planning in de ziekenhuissector 7 Figuur 2.1: De processen in bedmanagement [1] delen. De beslissingen hieromtrent zouden op een zodanige wijze moeten gebeuren dat voldaan wordt aan vijf doelstellingen:[12] 1. Het verzekeren van veiligheid voor de patiënten en een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg 2. De chirurgen moeten een gepaste tijd toegewezen krijgen in de operatiekamers voor het uitvoeren van ingrepen 3. Maximale efficiëntie wordt nagestreefd wat betreft de bezettingsgraad, het personeel en de materialen zodat kosten kunnen gereduceerd worden 4. De vertragingen in het planningsschema worden zo laag mogelijk gehouden 5. Een zo hoog mogelijk niveau van tevredenheid wordt nagestreefd voor patiënten, personeel en dokters Het is belangrijk om op te merken dat het OK-management rekening houdt met het feit dat er verschillende classificatiemethoden bestaan. Zo wordt er steeds tijd en ruimte voorzien voor eventuele spoedgevallen. Meestal bestaat er voor ambulante patiënten een apart operatiekwartier zodat deze volledig buiten de planning van de inpatients vallen.

21 2.3. Planning in de ziekenhuissector 8 Planning van het operatiekwartier Het belangrijkste aspect van OK-management ligt in het correct opstellen van het tijdschema voor geplande ingrepen en het inplannen van facultatieve ingrepen in de gereserveerde tijdsblokken. Daarnaast is het voorspellen van de tijdsduur van ingrepen, het verkleinen van de tijd tussen ingrepen en verkleinen van de variabiliteit in productiviteit belangrijk.[13] Er bestaan drie soorten ingrepen: facultatieve ingrepen, dringende ingrepen en spoedgevallen. Het grootste deel van de OK tijd is gereserveerd voor dringende en facultatieve ingrepen. Ookal zijn de spoedgevallen slechts een klein percentage van alle ingrepen, toch is het belangrijk dat deze onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden. Spoedgevallen zijn echter onvoorspelbaar en brengen dus een moeilijkheid met zich mee. Daarom worden facultatieve en dringende ingrepen gebruikt als rode draad doorheen de planning terwijl er steeds voldoende flexibiliteit moet toegestaan worden om de spoedgevallen te kunnen inplannen. Een slechte planning is vaak de oorzaak van verloren OK tijd. Het realiseren van een betere bezetting kan verkregen worden door een centrale beslissingsmacht te introduceren. Deze eenheid staat in voor het plannen van de verschillende ingrepen in de voorziene tijdsblokken. Meestal wordt de OK tijd verdeeld op basis van historische data beschikbaar over reeds uitgevoerde ingrepen. Zo wordt bij het inplannen rekening gehouden met de ingreep, de gemiddelde tijd die nodig is om deze ingreep uit te voeren, de dokter die de ingreep uitvoert en de ervaring van de dokter. Hiervoor is het belangrijk dat er voldoende informatie beschikbaar is over vroegere ingrepen. Een nieuwe aanpak bestaat uit het bepalen van de OK tijd door middel van principes inzake veiligheid, efficiëntie en belangrijkheid van de ingreep.[14] Efficiëntie van OK-management Efficiëntie van het operatiekwartier wordt voorgesteld door hoe goed tijd en middelen gebruikt worden voor het vooropgestelde doel. De efficiëntie van OK-management kan door twee verschillende factoren besproken worden. Deze zijn de bezetting en de productiviteit van het operatiekwartier. De bezetting van het operatiekwartier wordt beschreven door het aantal uren dat er ingrepen uitgevoerd worden, gedeeld door het totaal aantal uren toegewezen voor het uitvoeren van de ingrepen. Daarnaast wordt de aangepaste bezettingsgraad [14] gedefinieerd. Hierbij

22 2.3. Planning in de ziekenhuissector 9 wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is voor het klaarmaken en opruimen van het operatiekwartier. De bezetting kan beïnvloed worden door verschillende factoren: de accuraatheid van de geschatte tijd voor ingrepen, het aantal geannuleerde ingrepen, het tijdstip (aangezien de bezetting in de voormiddag meestal hoger ligt) en het aantal ingrepen die de gaten kunnen opvullen. Er bestaat eveneens een verschil tussen ingrepen voor outpatients en deze voor inpatients. Een tweede factor die de efficiëntie bepaald, is de OK productiviteit. Deze wordt gedefinieerd als de kwantiteit en kwaliteit van de output van het operatiekwartier vergeleken met de nodige input. Verbeteringen op vlak van efficiëntie kunnen een grote impact hebben op het personeel en het financiële aspect van OK-management Planning op de verschillende afdelingen Een ziekenhuis is een samenstelling van verschillende gespecialiseerde afdelingen. Per afdeling is er een hoofdverpleegster die de planning regelt. Een gespecialiseerde dokter zal patiënten hebben die op deze afdeling liggen en hij doet meermaals per dag zijn ronde om de patiënten te controleren. De dokter bepaalt in feite de doorstroming van de patiënten. Hij beslist wanneer een patiënt opgenomen wordt en wanneer deze ontslagen wordt.[10] Gedurende de laatste eeuwen is er een trend opgetreden waarbij de beslissingsmacht over het verloop van deze planning verschoven is van de hoofdverpleegster naar een meer centrale autoriteit.

23 Hoofdstuk 3 Bedmanagement 3.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt allereerst dieper ingegaan op de processen aanwezig in bedmanagement: de bedmanagement strategie, het tactisch bedbeleid en de dagelijkse beslissingen in bedmanagement. Daarna volgt een korte beschrijving over de rol van de bed manager en de meest courante problemen. Als laatste worden er verschillende evaluatiemethoden aangebracht. 3.2 Componenten van bedmanagement Er zijn drie essentiële componenten in bedmanagement[1]: 1. Bedmanagement strategie: dit houdt het bepalen van het aantal bedden in dat elke afdeling toegewezen krijgt. Hoewel er vaak wordt van uit gegaan dat dit een lange termijn beslissing is, wordt het meer en meer een korte termijn beslissing waarbij het belangrijk is om de capaciteit van de departementen af te stemmen op de patiëntenstroom. 2. Tactisch bedbeleid: dit zijn de procedures die het pad van de verschillende patiënten bepalen. Voorbeelden hiervan zijn: in welke afdeling een patiënt ondergebracht moet worden, waar de patiënt ondergebracht wordt indien de voorbestemde afdeling vol is. 3. Dagelijkse beslissingen: deze behandelen hoe de patiënt een specifiek bed toegewezen krijgt, dit in lijn met de vooropgestelde procedures in de hierboven vermelde compo- 10

24 3.2. Componenten van bedmanagement 11 nent. Deze beslissingen worden vaak uitgevoerd door een vast team van verplegers of directiemensen waarbij deze personen meestal ondersteund worden door informatiesystemen. Deze drie componenten zijn terug te vinden op figuur 3.1. Samen behandelen ze alle organisatorische niveaus in een onderneming. Figuur 3.1: De componenten van bedmanagement Bedmanagement strategie De bedmanagement strategie kan beter omschreven worden met de Engelse term Bed Capacity Problem. (BCP) Dit houdt de bepaling in van het aantal bedden per afdeling of over het gehele ziekenhuis. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 1 handelt dit werk over deze component in bedmanagement. Een uitgebreide beschrijving volgt dan ook in hoofdstuk Tactisch bedbeleid De beslissingen genomen op tactisch vlak reflecteren de filosofie van het ziekenhuis wat betreft patiënt management.

25 3.2. Componenten van bedmanagement 12 Het ziekenhuis kan verschillende posities innemen in verband met de patiëntentoewijzing aan een bed.[3] Zo kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende departementen en kan een bed toegewezen worden aan een willekeurige patiënt. Dit betekent dat elk vrij bed bezet kan worden door om het even welke patiënt. De filosofie hier legt de nadruk op verzorging van de patiënt. Het maakt niet uit welke gespecialiseerde zorg hij nodig heeft en welk bed hij toegewezen krijgt heeft geen invloed op de zorg die hij zal krijgen. Deze filosofie kan toepasbaar zijn in kleinere ziekenhuizen waar de verspreiding van de bedden niet groot is en specifieke zorg geen belemmering ondervindt van de patiëntlocatie. Het andere eind van het spectrum behandelt een bed als een eenheid van een gespecialiseerde afdeling. Elke patiënt die het ziekenhuis betreedt, wordt toegekend aan een bed in het noodzakelijke departement. Dit betekent echter dat zodra het specifieke departement zijn capaciteit bereikt heeft, de patiënt niet kan opgenomen worden in het ziekenhuis. Hier wordt de filosofie gehanteerd dat de zorg van een patiënt afhankelijk is van zijn locatie in zijn ziekenhuis en daardoor ook de gespecialiseerde zorg die de patiënt kan ontvangen. Tussen deze twee uitersten kunnen andere posities ingenomen worden. Het ziekenhuis kan bedden toewijzen aan specifieke departementen maar kan ook patiënten toelaten op andere afdelingen. De filosofie achter deze positie is tijdig zorg verstrekken. Een strikt bedbeleid volgen kan leiden tot lange wachttijden. Door patiënten toe te kennen aan gelijkaardige afdelingen kunnen deze wachttijden enigszins verkleind worden Dagelijkse beslissingen De patiëntenstroom doorheen het ziekenhuis bepaalt de benodigde processen van bedmanagement. [1] Er kunnen drie verschillende fases onderscheiden worden. Allereerst gebeurt er een opname. Indien het verblijf van de patiënt zonder problemen verloopt, volgt na de behandeling het ontslag. Daar tussenin kan er steeds nood zijn aan een transfer. Deze fases genereren elk informatie die belangrijk is voor het uitvoeren van bedmanagement. De opname is de eerste fase in het patiëntenverblijf. Bedmanagement vereist informatie over de facultatieve opnames en over het geschatte aantal spoedopnames. Deze cijfers zijn nodig zodat de gekozen bezettingsgraad niet overschreven zal worden. Indien de patiënt opgenomen kan worden zullen de bevoegde personen een bed reserveren naargelang de afdeling waar hij

26 3.2. Componenten van bedmanagement 13 thuishoort en zijn persoonlijke voorkeur. De toewijzing gebeurt steeds in overeenstemming met de procedures en de strategie vooropgesteld door het ziekenhuis. Het ontslag van een patiënt betekent het vrijkomen van een bed. Deze informatie moet zo snel mogelijk doorgegeven worden zodat een nieuwe inplanning kan gebeuren. Het is dan ook handig wanneer er voorspellingen kunnen gemaakt worden over het tijdstip dat een bed vrijkomt. Zo kan een efficiëntere aanpak behaald worden. Door verschillende omstandigheden kan het echter zijn dat een patiënt overgeplaatst moet worden naar een andere afdeling. Enkele redenen hier voor zijn: verkeerd geplaatste patiënten bij opnames, verandering van de toestand van een patiënt, enz. Deze transfers zijn voor een groot deel onvoorspelbaar. Ze vereisen een snelle reactie en kunnen de processen voor opname en ontslag degelijk in de war sturen. Opdat deze fases zo goed mogelijk zouden verlopen is het belangrijk om een accurate dataverzamelingsprocedure te hebben in verband met de bedstatus op de verschillende afdelingen. Dit kan bereikt worden door het vergaren van belangrijke data van de verschillende departementen. Hiervoor zijn een aantal praktijken gedefinieerd die kunnen toegepast worden. Zo is er de bottom-up aanpak die uitgaat van de afdeling zelf die informatie verschaft aan de personen die instaan voor het bedmanagement.[1] Deze aanpak bestaat uit verschillende methoden. 1. Verpleegsters op de afdeling verzamelen informatie over patiënten die het ziekenhuis zullen verlaten in de volgende 24 uur, patiënten die ontslagen zijn, gestorven zijn of een vrij bed achtergelaten hebben, patiënten die zullen ontslagen worden bij het volgende bezoek, vertraagde ontslagen. Deze informatie kan informeel of via statement sheets doorgegeven worden 2. Informatie over spoedgevallen wordt verzameld, waarna de verantwoordelijke de benodigde bedden bepaald en voorziet 3. Facultatieve opnames worden op voorhand bepaald zodat de verantwoordelijke een duidelijk overzicht krijgt van het benodigde aantal bedden op een dag De moeilijkheid bij het verzamelen van informatie via de bottom-up aanpak ligt vooral in het feit dat de informatie niet altijd waarheidsgetrouw is. Daarom wordt ook gebruik gemaakt

27 3.3. De rol van de bed manager 14 van een top-down aanpak. Deze aanpak vereist dat de bevoegde mensen de departementen bezoeken of telefoneren. Verdere informatie wordt veelal verzameld door het gebruik van intuïtie, trends en seizoensfactoren. Door gebruik van deze beide technieken kan betrouwbare informatie verzameld worden. Er zijn echter nog een reeks andere factoren die kunnen bijdragen tot een hogere betrouwbaarheid, namelijk de achtergrond en de ervaring van de bed manager, de relatie tussen de bed managers en de verplegers op de verschillende afdelingen. Door de hoge betrouwbaarheid van deze informatie kan er een adequate toewijzing van de bedden gebeuren. 3.3 De rol van de bed manager De bed manager is de hoofdverantwoordelijke voor een juiste toewijzing van de patiënten aan een gepast bed. Meestal werkt hij niet alleen maar een team van ervaren mensen staat hem bij.[1] De bed manager houdt zich vooral bezig met de dagelijkse beslissingen die moeten genomen worden, maar hij heeft ook een invloed op het bepalen van de strategie en de nodige procedures om zijn taak zo goed mogelijk uit te voeren. De verantwoordelijkheid van de bed manager kan ingedeeld worden in drie categorieën die zullen bepalen in hoeverre hij zich zal bezig houden met management praktijken en niet enkel met de dagelijkse beslissingen. De eerste categorie behandelt de strategische verantwoordelijkheid van de bed manager. Hij houdt zich bezig met het bepalen van de juiste capaciteit per afdeling en met processen die kunnen leiden tot een beter bedbeleid. Het is belangrijk dat hij een team mensen rondom zich heeft aangezien het onmogelijk is om zowel de strategische als de dagelijkse taken uit te voeren. De tweede categorie presenteert de verantwoordelijkheid als gemengd. De bed manager kan deelnemen in strategische aspecten van het bedmanagement zoals bijvoorbeeld het oplossen van problemen door seizoensfactoren, maar hij behandelt ook het grootste deel van de dagelijkse toewijzingen. Dit is de meest voorkomende situatie. De mensen die de bed manager bijstaan zijn voornamelijk verplegers. De laatste categorie is de operationele verantwoordelijkheid. Hier bekijkt de bed manager de bed status en wijst patiënten toe aan geschikte bedden. Hij houdt zich enkel bezig met de

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING

DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat

Nadere informatie

Investeren in Endo-Suites

Investeren in Endo-Suites Investeren in Endo-Suites Een advies over het aantal in te richten Endo-Suites Z.M. Jiang Juli 2007 De digitale OK Endoscopische toren Investeren in Endo-Suites Een advies over het aantal in te richten

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

To Customize Odoo or not? A decision support tool.

To Customize Odoo or not? A decision support tool. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 To Customize Odoo or not? A decision support tool. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

De Nieuwe Gemeenteboekhouding: Een empirische vergelijking in de tijd

De Nieuwe Gemeenteboekhouding: Een empirische vergelijking in de tijd FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 De Nieuwe Gemeenteboekhouding: Een empirische vergelijking in de tijd Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen: een framework voor het middle management

Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen: een framework voor het middle management 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen:

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning in Organisaties

Strategische Personeelsplanning in Organisaties Strategische Personeelsplanning in Organisaties Afstudeeronderzoek Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Strategische Personeelsplanning in Organisaties Een model voor strategische personeelsplanning

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Kredietmanagement: cost centre of profit centre

Kredietmanagement: cost centre of profit centre UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Kredietmanagement: cost centre of profit centre Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

GEINTEGREERD FACILITY MANAGEMENT

GEINTEGREERD FACILITY MANAGEMENT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008-2009 GEINTEGREERD FACILITY MANAGEMENT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie