Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscaliteit van het hypothecair krediet"

Transcriptie

1 Fiscaliteit van het hypothecair

2 Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING OP. DIE BESPARING BETREFT ZOWEL DE INTRESTEN DIE U OP HET KREDIET BETAALT, DE AFLOSSINGEN VAN HET GELEENDE KAPITAAL ALS DE PREMIES VOOR DE SCHULDSALDO- VERZEKERING. ZO MOEDIGEN WE HET SPAREN AAN, EN IEDEREEN HEEFT ER BAAT BIJ. U KUNT MET AL UW VRAGEN STEEDS TERECHT BIJ UW ING-ADVISEUR. ING VOLGT DE FISCALITEIT VAN DE HYPOTHECAIRE KREDIETEN OP DE VOET, ZODAT WIJ U ALTIJD MET KENNIS VAN ZAKEN KUNNEN INFORMEREN ALVORENS U EEN BESLISSING NEEMT. De wet van 27 december 2004, aangepast door de wet van 27 december 2005, wijzigde de fiscaliteit voor hypothecaire kredieten voor het verwerven of behouden van een eigen en enige woning op twee belangrijke punten: Vrijstelling van het kadastraal inkomen (KI) van uw eigen woning Een eerste wijziging heeft te maken met het belastingstelsel rond uw eigen woning. Met ingang van het aanslagjaar 2006 (dat betrekking heeft op uw inkomsten van 2005) wordt het kadastraal inkomen van uw eigen woning vrijgesteld. De onroerende voorheffing die vroeger gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar was bij de aangifte van uw personenbelasting, is dat nu niet meer. Echter, indien uw woning werd gefinancierd met een hypothecair krediet afgesloten vóór en indien deze (al dan niet geherfinancierde) lening werd terugbetaald, blijft u in principe van de fiscale voordelen genieten: het KI van uw woning moet op uw belastingaangifte worden vermeld. In de praktijk wordt dit KI niet belast, omdat er een forfaitair bedrag van euro van wordt afgetrokken (woningaftrek). U kunt een gedeelte van uw onroerende voorheffing blijven inbrengen wanneer u uw personenbelasting aangeeft. Fiscale voordelen gelinkt aan het hypothecair krediet voor een eigen en enige woning De intresten, kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering in het kader van hypothecaire leningen die vanaf werden afgesloten, komen in aanmerking voor een aftrek voor een eigen en enige woning, en dat voor een totaal bedrag van euro plus gedurende de eerste 10 jaar van het krediet 640 euro. Let op: indien u een nieuwe lening afsluit voor uw eigen en enige woning terwijl u nog een (al dan niet geherfinancierde) lening moet afbetalen die werd afgesloten vóór , moet u vooral letten op de wettelijke mogelijkheid om uw belastingstelsel te kiezen! Hieronder vindt u een beschrijving van de fiscale voordelen verbonden aan hypothecaire leningen die momenteel worden afgesloten, evenals een overzicht van het belastingstelsel voor hypothecaire leningen die vóór werden afgesloten. Die vroegere regeling blijft immers ook in de toekomst nog van toepassing voor heel wat belastingplichtigen. Voor informatie op maat kunt u terecht bij uw makelaar. Hij geeft u een hele boel interessante informatie omtrent de fiscale voordelen die u kunt genieten.

3 4 Fiscale voordelen verbonden aan nieuwe hypothecaire leningen We willen stilstaan bij twee mogelijke scenario s: Op het moment dat u uw lening afsluit, bent u niet gebonden aan een hypothecair krediet afgesloten vóór : In dat geval kan het belastingstelsel voor uw hypothecaire lening als volgt worden samengevat: voor een eigen en enige woning: dergelijke leningen geven recht op een woningaftrek van euro plus gedurende 10 jaar 640 euro (zie punt 2). voor een andere dan de eigen en enige woning: het belastingstelsel voor dergelijke leningen werd niet gewijzigd door de wet van 27 december Zo kunnen de intresten van de lening worden afgetrokken van de onroerende inkomsten ( gewone aftrek zie punt 3.2) en geven kapitaalaflossingen recht op een belastingvermindering voor langetermijnsparen (zie punt 3.1). U sluit een nieuwe lening af voor uw eigen en enige woning terwijl u nog gebonden bent door een (al dan niet geherfinancierde) lening afgesloten vóór (zie punt 4). 1. Definitie: eigen en enige woning Behoudens de hieronder beschreven uitzonderingen, hebt u recht op een nieuwe aftrek indien op 31 december van het jaar waarin het krediet werd afgesloten blijkt dat het aldus gefinancierde huis uw enige woning is en dat u wel degelijk het huis bewoont (eigen woning). Enige woning: Men gaat ervan uit dat de belastingplichtige beschikt over een enige woning indien op 31 december van het jaar werd afgesloten hij slechts de eigenaar is van één woning. Om vast te stellen of uw woning uw enige woning is op 31 december van het jaar werd afgesloten, wordt geen rekening gehouden met: 1 andere woningen waarvan u via een erfenis medeeigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker bent; 2 een andere woning waarvan u eigenaar bent en die op de immobiliënmarkt te koop wordt aangeboden op 31 december van het jaar werd afgesloten. Echter, indien deze woning niet effectief werd verkocht op uiterlijk 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin het leningcontract werd afgesloten, hebt u niet langer recht op belastingaftrek voor een enige en eigen woning. Eigen woning: Om de nieuwe belastingaftrek te kunnen genieten, is het eveneens noodzakelijk dat u op 31 december van het jaar werd afgesloten zelf in het huis woont. In dat geval speelt het geen rol dat een deel van deze woning wordt gebruikt voor de uitoefening van uw beroepsactiviteiten of wordt bewoond door personen die geen deel uitmaken van uw gezin. Trouwens, men gaat ervan uit dat het wel degelijk gaat om uw eigen woning, ook al woont u er niet zelf om de volgende redenen: 1 om professionele of sociale redenen; 2 omwille van wettelijke of contractuele hinderpalen die het bewonen van dit huis op die datum onmogelijk maken. Een voorbeeld: de nieuw aangekochte woning, aangekocht op 15 november, wordt bewoond door een huurder en het huurcontract geeft de huurder recht op een opzegtermijn van 3 maanden óf de verkoper wil enkele maanden in het verkochte huis blijven wonen in afwachting van de voltooiing van zijn toekomstige woning, en zo meer; 3 omwille van de vorderingen in de bouw- of renovatiewerken, die u niet toelaten uw woning effectief te betrekken. Indien u zich beroept op een van de twee laatstgenoemde redenen, moet u het huis effectief bewonen op 31 december van het tweede jaar volgend op dat van het leningcontract. Zoniet hebt u niet langer recht op een belastingaftrek voor een eigen en enige woning. 2. Hypothecair krediet voor het verwerven of behouden van een eigen en enige woning: fiscale voordelen Fiscaal stelsel voor de intresten, de kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekering: aftrek voor enige woning De intresten, de kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekering voor een hypothecaire lening voor een eigen en enige woning worden voortaan samen opgenomen in een korf die mag worden afgetrokken tegen marginale aanslagvoet van het totale netto belastbaar inkomen. Het aftrekbare bedrag bedraagt maximaal euro per belastingplichtige (geïndexeerd voor het aanslagjaar 2007, inkomen 2006) en is als volgt opgesplitst: een basisbedrag van euro (geïndexeerd voor het aanslagjaar 2007), ongeacht het bedrag van het belastbare inkomen. Dat bedrag is aftrekbaar tot de definitieve terugbetaling van de lening; een verhoging van 640 euro (geïndexeerd voor het aanslagjaar 2007) per belastingplichtige gedurende de eerste tien jaren vanaf het jaar waarin de lening werd gesloten. Het bedrag van 640 euro wordt verhoogd met 60 euro (geïndexeerd voor het aanslagjaar 2007) als de belastingplichtige minstens drie kinderen ten laste heeft tijdens het jaar volgend op het jaar waarin de lening gesloten werd. De verhoging voor kinderen ten laste geldt voor de periode waarvoor de verhoging van 640 euro wordt toegepast. Vanaf het belastbaar tijdperk waarin de ontlener eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker wordt van een tweede woning, vervalt (definitief) het recht op extra aftrek van 640 euro en 60 euro. De situatie van de belastingplichtige wordt dan ook op 31 december van elke belastbare periode opnieuw onderzocht. Het verlies van het recht op verhoging is definitief, en dit zelfs als de belastingplichtige gedurende de eerste 10 jaren de eigendom of het vruchtgebruik van de tweede woning afstaat. 5

4 6 De maximale belastingwinst per belastingplichtige die een lening aangaat bedraagt dus [ ] X [de toegepaste marginale aanslagvoet (bijvoorbeeld 50%)] = euro Wat gebeurt er indien de kapitaalaflossingen op zich voldoende zijn om de enveloppe van euro te vullen? De wet voorziet geen verplichte verdeling tussen de intresten, de kapitaalaflossingen en de premies voor de schuldsaldoverzekering. In principe worden deze drie uitgaven vermeld in de belastingaangifte en gaat het om een proportionele verdeling tussen die drie. Bijgevolg, indien het maximale aftrekbare bedrag (2.550 euro) wordt bereikt met de kapitaalaflossingen en de intresten, moet de belastingplichtige in zijn aangifte geen melding maken van de premies voor de schuldsaldoverzekering. Dit om te vermijden dat het gestorte kapitaal bij overlijden wordt belast. Voorwaarden waaraan het hypothecair krediet en de verzekering moeten voldoen De lening moet een looptijd hebben van minimum tien jaar en moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving (een hypothecair mandaat volstaat niet). Indien uw lening gedeeltelijk door een hypotheek wordt gewaarborgd, komt enkel dat gedeelte voor de eerder genoemde fiscale voordelen in aanmerking. Het contract van de schuldsaldoverzekering moet door de belastingplichtige afgesloten worden vóór de leeftijd van 65 jaar (uitsluitend op zijn hoofd) met een looptijd van minstens tien jaar als het contract voordelen bij leven voorziet. De begunstigden bij overlijden van de verzekerde moeten de personen zijn die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerven. Doel van de lening: verwerven of behouden van een eigen en enige woning De hypothecaire lening moet worden aangegaan om de eigen en enige woning te verwerven of te behouden. Daarmee wordt bedoeld: 1 aankoop van een woning; 2 bouw van een woning; 3 totale of gedeeltelijke renovatie van een woning; 4 betaling van successierechten op een woning. Bovendien is verwerven breder dan het verwerven van de volle eigendom, ook het verwerven van het vruchtgebruik, het recht van opstal en de erfpacht geven recht op belastingvoordelen. Leningen voor de aankoop van een grond vallen niet onder de nieuwe bepalingen, ze beogen namelijk niet het verwerven van een woning. Tenzij de lening voor de bouwgrond niet gelijktijdig werd afgesloten met een lening om (een gedeelte van) de bouw van de woning te financieren. 3. Hypothecair krediet voor het bouwen, verwerven of verbouwen van een woning die niet de eigen en enige woning is 3.1. Belastingstelsel van de kapitaalaflossingen en de premies van de verzekering: belastingvermindering voor langetermijnsparen Omschrijving De kapitaalaflossingen en de premies van de verzekering geven recht op een belastingvermindering langetermijnsparen gelijk aan: [Kapitaalaflossingen + premies van de schuldsaldoverzekering] X [verbeterde gemiddelde aanslagvoet van de belastingplichtige (tussen 30 en 40%)] Beperkingen Alleen de kapitaalaflossingen op de eerste schijf van euro van het oorspronkelijke kredietbedrag geven recht op het belastingvoordeel. Bovendien mag voor elk van de echtgenoten de som van de ingebrachte kapitaalaflossingen en van de premies niet meer bedragen dan euro of 15% van de eerste schijf van euro van het beroepsinkomen en 6% van het surplus als dat bedrag lager ligt min het bedrag afgetrokken voor de eigen en enige woning (buiten de verhoging van 640 euro). Het maximale fiscale voordeel per belastingplichtige die een lening heeft afgesloten, bedraagt dus: X 40% = 768 euro voor kapitaalaflossingen moet door de belastingplichtige zelf zijn aangegaan bij een instelling uit de Europese Unie. moet gedekt zijn door een hypothecaire inschrijving. moet een looptijd hebben van minstens tien jaar. moet als doel hebben het bouwen, verwerven of verbouwen van een woning gelegen in België. voor de verzekering De verzekering moet afgesloten zijn door de belastingplichtige die ze aangeeft en moet uitsluitend zijn eigen leven dekken. Het contract moet afgesloten zijn voor de leeftijd van 65 jaar. De voordelen die in het verzekeringscontract worden voorzien, moeten gestipuleerd zijn ten voordele van de personen die na het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerven. Het recht op fiscale aftrek blijft gelden indien deze verzekering wordt gewaarborgd bij een hypothecaire schuldeiser, concreet ING. 3.2 Belastingstelsel van de intresten: aftrek van de onroerende inkomsten ( gewone aftrek ) De betaalde intresten op leningen specifiek aangegaan voor het verwerven of behouden van het vastgoedpatrimonium zijn aftrekbaar van de totale onroerende inkomsten. 4. Wat indien u een lening afsluit wanneer u nog gebonden bent door een hypothecair krediet afgesloten vóór ? Er zijn verschillende scenario s mogelijk: Herfinancieringslening voor een lening afgesloten vóór (zie volgend hoofdstuk) Nieuwe lening voor eenzelfde woning die reeds wordt gefinancierd door een lening afgesloten vóór (zie punt 4.1) Nieuwe lening voor een nieuwe woning terwijl de lening afgesloten vóór voor een andere woning nog niet werd terugbetaald (zie punt 4.2) Nieuwe lening voor eenzelfde woning die reeds wordt gefinancierd door een lening afgesloten voor Voorbeeld: het betreft een lening voor verbouwingen en de eerste lening had betrekking op de aankoop van de woning Indien deze leningen betrekking hebben op de woning van de belastingplichtige, maar het gaat niet om diens enige woning: De nieuwe wet impliceert geen wijzigingen in het belastingstelsel voor leningen met 7

5 8 betrekking tot een niet-enige woning. Zowel de oude als de nieuwe lening komen voor de kapitaalaflossingen dus in aanmerking voor een belastingaftrek in het kader van het lange- termijnsparen: maximaal euro (zie punt 3.1). Wat de intresten betreft: die mogen worden afgetrokken van de onroerende inkomsten (gewone aftrek van intresten; zie punt 3.2). Indien deze leningen betrekking hebben op de enige woning van de belastingplichtige: In principe valt de nieuwe lening van de belastingplichtige onder hetzelfde stelsel als de oude lening (verhoogde belastingvermindering voor bouwsparen, zie punt 2.1 van het volgende hoofdstuk; bijkomende of gewone aftrek van intresten, zie 2.2 van het volgende hoofdstuk). BEHOUDENS OPTIE: indien de belastingplichtige in zijn aangifte met betrekking tot het jaar waarin de tweede lening werd afgesloten opteert voor de toepassing van de nieuwe aftrek voor een eigen en enige woning in het kader van de nieuwe lening (wat impliceert dat hij afstand doet van de fiscale voordelen verbonden aan de oude lening). Voor een beschrijving van de belastingaftrek voor een eigen en enige woning verwijzen we naar punt 2. Deze keuze is definitief, onherroepelijk en bindend voor de belastingplichtige. Let op: indien het gaat om een gezamenlijke aangifte, moeten de beide belastingplichtigen dezelfde keuze maken. Soms kan het interessant zijn om die keuze te maken. Dat is het geval wanneer de nieuwe lening volstaat om de nieuwe enveloppe van euro te vullen en wanneer die 640 euro hoger ligt dan de bijkomende aftrek van intresten die eventueel werd voorzien in de eerste lening 4.2 Nieuwe lening voor een nieuwe woning terwijl de lening afgesloten vóór voor een andere woning nog niet werd terugbetaald Voorbeeld: lening afgesloten in het jaar 2000 voor de aankoop van een woning die in 2006 wordt doorverkocht, gekoppeld aan de aankoop van een nieuwe woning met hypotheekoverdracht én een bijkomende nieuwe lening. Dit punt komt niet expliciet in de nieuwe wetgeving aan bod. Op basis van de geldende bepalingen blijft de oude lening de fiscale voordelen genieten. Ook de nieuwe lening zal aparte fiscale voordelen genieten: indien de nieuwe lening betrekking heeft op een eigen en enige woning. Deze lening komt in aanmerking voor de nieuwe belastingaftrek (enveloppe van euro). In dat geval hebt u dus recht op een aftrek voor een enige woning ten bedrage van euro in het kader van het nieuwe krediet (zie punt 2) én op een belastingvermindering voor bouwsparen van euro voor de oude woning (zie punt 2.1 van het volgende hoofdstuk) (voor zover de twee leningen volstaan om beide fiscale enveloppes te vullen én indien voldaan werd aan alle wettelijke voorwaarden). indien de nieuwe lening betrekking heeft op een andere woning dan de eigen en enige woning. Deze lening komt in aanmerking voor de gewone aftrek van intresten en voor de kapitaalaflossingen voor een belastingvermindering in het kader van het lange- termijnsparen (voor een maximaal totaal bedrag van euro, voor de oude en de nieuwe lening; zie punt 3.1). In het kader van een omzendbrief moet de belastingadministratie binnenkort hieromtrent een standpunt innemen. Voor meer informatie en een bevestiging van de geldende bepalingen die van toepassing zijn, verwijzen wij u graag door naar uw makelaar. Belastingstelsel van toepassing op hypothecaire leningen afgesloten voor of op de herfinanciering van deze leningen na Het belastingstelsel van hypothecaire leningen afgesloten vóór kan als volgt worden samengevat: voor een enige woning: de intresten van de lening kunnen worden afgetrokken van de onroerende inkomsten of van de globale inkomsten ( gewone aftrek of bijkomende intrestaftrek zie punt 2.2) en de kapitaalaflossingen geven recht op een belastingvermindering voor bouwsparen (zie punt 2.1). voor een andere dan de enige woning: de intresten van de lening kunnen worden afgetrokken van de onroerende inkomsten ( gewone aftrek zie punt 3.2 van het vorige hoofdstuk) en de kapitaalaflossingen geven recht op een belasting vermindering voor langetermijnsparen (zie punt 3.1 van het vorige hoofdstuk). De herfinanciering van leningen afgesloten vóór volgt in principe hetzelfde regime als de geherfinancierde lening. 1. Definitie: enige woning Om de hierna beschreven belastingvoordelen te kunnen krijgen, moet het hypothecair krediet betrekking hebben op uw enige woning op het ogenblik dat de lening wordt afgesloten. Het feit dat de belastingplichtige later eigenaar wordt van een tweede woning, doet hem de fiscale voordelen in het kader van kapitaalaflossingen niet verliezen. 2. Leningen voor de financiering van een enige woning 2.1 Kapitaalaflossingen en schuldsaldoverzekeringspremies: stelsel van verhoogde belastingvermindering voor bouwsparen Omschrijving Als ze aan onderstaande voorwaarden en beperkingen voldoen, geven de kapitaalaflossingen en de premies recht op een belastingvermindering die gelijk is aan: [kapitaalaflossingen + premies van de verzekering] X [marginale aanslagvoet van de belastingplichtige (max. 50%)] 9

6 10 Het maximale fiscale voordeel per belastingplichtige die een lening heeft afgesloten, bedraagt dus: X 50% = 960 euro Beperkingen De kapitaalaflossingen die voor belastingvermindering in aanmerking komen zijn beperkt in functie van de eerste schijf van euro van de lening van toepassing bij het afsluiten van de oorspronkelijke lening. Dit bedrag verhoogt vanaf 1 kind ten laste, en dat tot 4 of meer kinderen ten laste. Dit aanzienlijke belastingvoordeel, dat automatisch wordt toegekend, houdt rekening met het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar dat volgt op het afsluiten van het leningcontract. Aantal Limieten voor een verhoogde kinderen belastingvermindering (bedragen aanslagjaar 2007, inkomen euro euro euro euro 4 en meer euro Bovendien mag het totaal van de kapitaalaflossingen en de verzekeringspremies, per echtgenoot, dat voor de belastingvermindering in aanmerking komt: niet meer bedragen dan 15% van de eerste schijf van euro van de beroepsinkomsten; en niet meer bedragen dan 6% van het gedeelte boven die euro; nooit meer bedragen dan euro. voor de kapitaalaflossingen moet door de belastingplichtige zelf zijn aangegaan bij een instelling uit de Europese Unie. moet gedekt zijn door een hypothecaire inschrijving. moet een looptijd hebben van minstens tien jaar. moet als doel hebben het bouwen, verwerven of verbouwen van een woning gelegen in België. voor de verzekeringspremie De verzekering moet afgesloten zijn door de belastingplichtige die ze aangeeft en mag uitsluitend zijn eigen leven dekken. Het contract moet afgesloten zijn vóór de leeftijd van 65 jaar. De voordelen die in het verzekeringscontract worden voorzien, moeten gestipuleerd zijn ten voordele van de personen die na het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerven. Het recht op de aftrek blijft verworven wanneer de verzekering in pand wordt gegeven bij de hypothecaire schuldeiser, concreet ING. De definitie van de begunstigde werd aangepast door de wet van , met als gevolg dat alle oude verzekeringscontracten moeten worden aangepast vóór , om het fiscale voordeel te behouden. 2.2 Belastingstelsel van de intresten: Gewone aftrek De betaalde intresten op leningen zijn aftrekbaar van de totale onroerende inkomsten. Dit voordeel is in de praktijk in dit geval onbestaande, omdat u in deze hypothese slechts één woning bezit. Indien u dit huis persoonlijk bewoont, levert deze woning in de praktijk geen belastbaar onroerend inkomen op. In het geval van een nieuwe woning (aankoop onder BTW-stelsel) of bouw of renovatie: bijkomende intrestaftrek Een deel van de intresten die uw onroerende inkomsten overschrijden kunt u toch nog aftrekken van het globale netto belastbare inkomen. Daartoe moeten vier voorwaarden vervuld zijn: u bent geen eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een andere woning in België of in het buitenland. Deze voorwaarde moet jaarlijks gecontroleerd worden (op 31 december van elk inkomstenjaar); de looptijd van het hypothecair krediet, dat verplicht gewaarborgd is door een hypothecaire inschrijving, bedraagt minstens tien jaar; het krediet moet betrekking hebben op een woning in België waarvan u volle eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter bent; het krediet moet bestemd zijn voor de bouw of de aankoop van een nieuwbouwwoning (dus onderworpen aan de BTW) of voor verbouwingswerken waarop het BTW-tarief van 6% van toepassing is. De verbouwde woning moet bovendien minstens 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen en de totale kostprijs van de werken, uit te voeren door een geregistreerd aannemer, moeten minstens (aanslagjaar 2007, inkomen 2006) euro bedragen, BTW inbegrepen. Net als in de voorgaande gevallen, varieert deze bijkomende belastingaftrek in functie van het aantal kinderen ten laste en blijft hij beperkt tot de intresten met betrekking tot de eerste schijf van de lening. Deze bedragen verschillen naargelang het gaat om het bouwen of aankopen van een nieuwbouw (onder BTW-stelsel) of om de renovatie van een woning. Het totale bedrag van de betaalde intresten wordt eerst afgetrokken van de totale onroerende inkomsten. Vervolgens wordt het saldo (bedrag totaal intresten gewone intrestaftrek), na toepassing van de limieten van de lening, afgetrokken van het globale belastbare inkomen (onder andere de beroepsinkomsten), volgens een bepaald percentage. Het percentage evolueert als volgt: 80% gedurende de eerste vijf jaar vanaf het jaar waarin het kadastraal inkomen is opgenomen in het belastbare inkomen; 70% het zesde jaar en zo verder, tot uiteindelijk... 10% het twaalfde jaar; 0% vanaf het dertiende jaar. 3. Leningen voor de financiering van een andere dan de enige woning 3.1 Kapitaalaflossingen en schuldsaldoverzekeringspremies: stelsel van belastingvermindering voor langetermijn sparen: zie punt 3.1 van het vorige hoofdstuk 3.2 Belastingstelsel voor intresten: gewone aftrek De intresten kunnen worden afgetrokken van uw totale onroerende inkomsten. Het huis waarin u woont, zal in de praktijk geen belastbaar kadastraal inkomen opleveren (behalve indien uw kadastraal inkomen hoger ligt dan euro, zie eerder in Inleiding ). De intresten worden afgetrokken van uw andere onroerende inkomsten (kadastraal inkomen of huurgelden). 4. Wat zijn de fiscale voordelen indien uw lening niet (geheel of gedeeltelijk) door een hypotheek wordt gedekt? De lening of het gedeelte daarvan dat niet door een hypotheek wordt gedekt, komt slechts in aanmerking voor één fiscaal voordeel: de intresten betaald in het kader van deze lening of van dit gedeelte van de lening zijn aftrekbaar van uw belastbaar onroerend inkomen. Indien u eigenaar bent van slechts één onroerend goed met name het huis dat u bewoont leveren de intresten u geen enkel fiscaal voordeel op. Het huis dat door de belastingplichtige wordt bewoond, wordt hoe dan ook niet belast. (meer informatie hieromtrent leest u in de inleiding). Indien u daarentegen andere panden bezit dan het huis dat u bewoont, zijn de intresten in het kader van uw lening aftrekbaar van het kadastraal inkomen of van de huurgelden voor deze panden. 11

7 Verantwoordelijk uitgever: Albert Biebuyck Marnixlaan 24, 1000 Brussel Z45613/6N ING België NV Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE BIC (SWIFT): BBRUBEBB Rekening: (IBAN: BE ) BANK VERZEKERINGEN LEASING

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Regionalisering woonfiscaliteit

Regionalisering woonfiscaliteit Regionalisering woonfiscaliteit Fiscale voordelen voor het verwerven of behouden van een eigen woning zijn sinds 2014 een regionale aangelegenheid. Voor alle andere woningen blijven de federale gunstregimes

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Grensbedragen hypothecaire en Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en

Nadere informatie

Open de deur voor uw immoprojecten.

Open de deur voor uw immoprojecten. Open de deur voor uw immoprojecten. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2014 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning?

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is én die men: 1) ofwel zelf betrekt 2) ofwel zelf niet betrekt omwille van

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE!

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! KOPEN OF BOUWEN 1 DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! 2 Je hebt besloten om je eerste woning te kopen of te bouwen en om er je hoofdverblijfplaats te vestigen?

Nadere informatie

Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten

Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten Steek uw licht op bij ING Inhoud Inleiding 4 Het hypothecair krediet, concreet 5 De verschillende vormen van hypothecair krediet 7 Producten op basis van

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

Wolters Kluwer Belgium

Wolters Kluwer Belgium Inhoudstafel 1. OPEENVOLGENDE FISCALE HYPOTHECAIRE WOONREGIMES IN DE TIJD... 8 1.1 Fiscaliteit vóór 1 januari 1989... 8 1.1.1 Op welke hypothecaire kredieten heeft deze fiscaliteit betrekking?... 8 1.2

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & p BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 Inhoud DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 1 Case 1: Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt... 17 1.1 Geval A: het betreft een feitelijk

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32 INHOUD DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32 1 Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt 3-9 2 Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ

GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ De fiscus en uw woning www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Uw Fintro-agent. Uw buur, bankier en verzekeringsmakelaar. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp De financiering van vastgoed via uw I.P.T.-verzekering kan u mooie voordelen opleveren Datum 9 november 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19

DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19 Inhoud DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19 1 Praktijkdossier 1: Filip en Annelies lening van 2016 (deels hypothecaire inschrijving) en premie voor totale lening... 20 1.1 Basissituatie...

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

BOUW - RECHT. Inhoudstafel

BOUW - RECHT. Inhoudstafel BOUW - RECHT Inhoudstafel 1. BOUWEN MET EEN ARCHITECT... p. 1 2. DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR... p. 31 3. DE PREVENTIEVE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN EEN RECHT BIJ TOT STANDKOMING VAN CONTRACT... p. 41

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Onderwerp De nieuwe vastgoedfiscaliteit anno 2005. Quid mede-eigendom echtgenoten? Datum april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE Aan de hand van een voorbeeld wordt de veel gebruikte vruchtgebruikconstructie geïllustreerd. Een vennootschap en haar zaakvoerder besluiten samen een oud herenhuis aan te kopen,

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS 2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Nr. 75 April 2006. Leven. 1. AFREK VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING : NIEUWE REEKS VAN PRECISERINGEN Fiscologue / Fiscoloog, nr.

Nr. 75 April 2006. Leven. 1. AFREK VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING : NIEUWE REEKS VAN PRECISERINGEN Fiscologue / Fiscoloog, nr. Leven 1. AFREK VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING : NIEUWE REEKS VAN PRECISERINGEN Fiscologue / Fiscoloog, nr. 1018, maart 2006 De belastingadministratie heeft zojuist een nieuwe en heel nuttige brochure gepubliceerd,

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie