BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT... 21

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC... 20 BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT... 21"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling contributie - tarieven KWH Balans Winst- en verliesrekening Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op winst- en verliesrekening Overige gegevens BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 2 van 21

3 1. Ontwikkeling contributie - tarieven KWH De contributie die leden aan KWH betalen is een belangrijke pijler voor KWH. De contributie-tarieven zijn gebaseerd op het aantal wooneenheden wat de corporatie verhuurt of in beheer heeft. We hanteerden in 2014 de onderstaande staffel: Leden/corporaties met minder dan wooneenheden betalen in 2014 een vast tarief van per jaar. Indien de corporatie meer dan wooneenheden heeft, is de volgende staffel van toepassing: , ,65 > ,40 per Nevenvestiging 1.480,00 Dit tarief is zelfs lager dan het in 2004 was; leden/corporaties met minder dan wooneenheden betaalden toen een vast bedrag van per jaar. Voor de berekening van de contributie voor overige leden hanteerden we de hieronder genoemde staffel: , ,65 > ,40 per Nevenvestiging 1.585,00 Om een volledig beeld te geven wat betreft prijsontwikkeling: De ontwikkeling van de consumentenprijzen, als het alleen al gaat om inflatie, bedroeg in de periode van 2004 t/m 2013: Consumentenprijzen; inflatie vanaf 2004 Onderwerpen Perioden % , , , , , , , , , ,3 Inflatie, afgeleid Dit is een stijging van 15,1% in een periode van 10 jaar. In 2013 hebben we met de Raad van Commissarissen een eerste verkenning gedaan naar mogelijke vernieuwingen in de lidmaatschapsstructuur van KWH. Afgesproken is om in het eerste kwartaal van 2014 hier met de leden over in gesprek te gaan. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 3 van 21

4 2. Balans Per 31 december A C T I V A Vaste Activa P A S S I V A Eigen vermogen Inventaris Weerstandsvermogen Vorderingen op lange Termijn langlopende VPB carry-forward Vlottende Activa Vlottende Passiva Debiteuren Crediteuren Te vorderen belastingen Te betalen pensioenen en sociale lasten Overlopende activa Overlopende passiva Liquide middelen TOTAAL TOTAAL KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 4 van 21

5 3. Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten historie begroting historie Meetproducten + contributie Services Bedrijfslasten Personeelskosten Sociale lasten Pensioenen Overige personeelskosten Meetproducten Services en diensten / Corporatiehuis Onderzoek, productontwikkeling en verbetering / innovatie Stategie en organisatie ontwikkeling Reputatie en communicatie Facilitaire kosten (incl. afschrijvingen) Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Bijzondere Baten Renteresultaat Resultaat voor vennootschapsbelasting Belastingen uit gewone bedrijfsuitvoering Resultaat na vennootschapsbelasting Resultaat bestemming 1.Toevoeging/Onttrekking aan weerstandvermogen Onttrekking aan bestemmingsreserve Toevoeging aan bestemmingsreserve - - Resultaat na bestemming 0 0 KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 5 van 21

6 4. Waarderingsgrondslagen Algemeen De activa en passiva en het resultaat zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting uitdrukkelijk anders is vermeld. De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Op de jaarrekening zijn de voorschriften van het BW 2, titel 9 en RJ640 van toepassing. Hierbij zijn de richtlijnen gevolgd voor de balans en de exploitatierekening met de daarbij behorende waarderings- en verslaggevingsvoorschriften. De activiteiten van KWH, statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk uit dienstverlening voor toegelaten instellingen als bedoeld in de woningwet en organisaties, instellingen en bedrijven met vergelijkbare doelstellingen. Balanswaardering Inventaris De inventaris is gewaardeerd tegen de historische kostprijs, verminderd met de afschrijvingen gebaseerd op de verwachte levensduur en indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. Deze economische levensduur is vijf jaar; de afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem. De fiscale boekwaarde van de inventaris is zichtbaar op de balans. Financiële vaste activa Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben overwegend een langlopend karakter Vlottende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn opgenomen onder aftrek van een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Weerstandsvermogen Het exploitatieresultaat is toegerekend aan het weerstandsvermogen. Het minimaal gewenste weerstandsvermogen is vastgesteld op de som van de jaarlijkse vaste personele en facilitaire kosten. Met het weerstandsvermogen is KWH is staat om eventuele bedrijfsrisico s af te dekken en aan langlopende financiële verplichtingen te voldoen in financieel minder goede tijden. Resultaatbepaling Alle hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen zijn ook gehanteerd bij de bepaling van het resultaat in De genoemde opbrengsten zijn gerealiseerd in het betreffende jaar. De voorziene lasten zijn volgens het voorzichtigheidsbeginsel genomen in het jaar waarin ze zijn voorzien. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 6 van 21

7 Renteresultaat Het renteresultaat is tot stand gekomen door de ontvangen rente te verminderen met de betaalde rente en bankkosten. Fiscale positie De vennootschapsbelasting in de jaarrekening is berekend over het resultaat volgens de winst- en verliesrekening tegen het geldende tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten. Berekening Vennootschapsbelasting Het belastbaar bedrag over 2013 is als volgt berekend: (in euro's) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Bij: Beperkt aftrekbare kosten: Bij: niet aftrekbare kosten Af: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2013: basisaftrek vermindering investering t/m Eur % 1.552, Belastbaar bedrag Hierover is aan vennootschapsbelasting verschuldigd: 20% over belastbaar bedrag te vorderen VPB jaar carry back VPB vordering jaar carry forward VPB vordering KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 7 van 21

8 5. Toelichting op de balans Extra investeringen en uitgaven om KWH toekomstproof te houden Inventaris De verouderde kantoorautomatisering is in 2013 versneld vervangen door met Microsoft in de cloud te gaan werken. De onderzoeksdata komt niet in de cloud, deze blijft op de vertrouwde sterk beveiligde servers staan. Het oude CRM systeem is tegelijkertijd vervangen door het nieuwe Microsoft Dynamics. Na implementatie levert de overgang naar de (integrale) systemen van Microsoft een aanzienlijke jaarlijkse besparing op en is KWH in staat om bijvoorbeeld via platform Sharepoint veel meer samen met haar leden te ontwikkelen en te delen. Financiële vaste activa De aard van deze vordering is langlopend. Het betreft de vordering van ,-. op lange termijn (9 jaar carryforward) op de Belastingdienst inzake de VPB over het boekjaarresultaat Debiteuren Het debiteuren saldo bedraagt in ,-. Deze vorderingen zijn allemaal courant; er is daarom geen voorziening dubieuze debiteuren opgevoerd. Te vorderen belastingen De post te vorderen belastingen bedraagt ,-. Deze post bestaat uit het saldo van een vordering op de Belastingdienst inzake de vennootschapsbelasting (VPB carry back) van 1.232,- een vordering inzake de BTW over het 4 e kwartaal 2013 van ,-. Het saldo overlopende activa bedraagt ,-. Dit bedrag bestaat uit borgsommen ad 6.454,-, kruisposten ad 7,-, nog te factureren bedragen (inclusief rente) à ,- en aan leveranciers vooruitbetaalde bedragen à ,-. Liquide middelen De post liquide middelen bedraagt ,-. Van dit bedrag is ,- rentedragend gemaakt op verschillende spaarrekeningen. Weerstandsvermogen en indicatoren financiële positie De financiële positie van KWH is, ondanks het negatieve resultaat, nog steeds goed. Indicatoren op het gebied van de financiële positie, zoals een solvabiliteit (weerstandsvermogen / totaal vermogen) van 0,83 en een liquiditeit (verhouding kortlopende vorderingen en schulden) van 5,35, geven een goede buffer om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen. Het weerstandsvermogen is per ultimo ,-. Dit is ruim voldoende om de interne eis van personeels- en facilitaire kosten ( ,-) voor het komende jaar te dekken. Crediteuren De post crediteuren bedraagt ,-. Er staan geen vorderingen van leveranciers ter discussie. Te betalen loonheffingen en pensioenen De post te betalen loonheffingen en pensioenen bedraagt ,-. Deze post omvat de af te dragen loonheffingen over december 2013 à ,- en de nog af te dragen pensioenen en sociale lasten van ,-. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 8 van 21

9 Overlopende Passiva De post overlopende passiva bedraagt ,-. Deze post bestaat volledig uit nog te ontvangen facturen van leveranciers over Niet uit de balans blijkende informatie Het huurcontract in De Machinist (eigendom Woonbron) loopt tot 1 september Daarna kan het huurcontract stilzwijgend worden voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. De opzegtermijn van het huurcontract is 1 maand. De jaarlijkse huursom bedraagt ,- (prijspeil 2013; in 2014 wordt de huur niet verhoogd). Er waren in 2013 acht Greenleasecontracten voor auto s met een A-label met een gemiddelde looptijd van 48 maanden. De kosten van deze leasecontracten bedragen ,- (prijspeil 2013), exclusief brandstofkosten. In 2014 zal het aantal leasecontracten worden afgebouwd om verdere besparingen te realiseren. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 9 van 21

10 Toelichting op de balans ACTIVA Vaste Activa Inventaris Verloop van de inventaris: Boekwaarde 1 januari Aanschaffingen tijdens het boekjaar Afschrijving Boekwaarde 31 december Specificatie boekwaarde per 31 december: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Financiële Vaste Activa 9 jaar carry forward VPB o.b.v. resultaat Verloop van de vordering: Boekwaarde 1 januari - Compensabele VPB boekjaar Boekwaarde 31 december Vlottende Activa Debiteuren Te vorderen belastingen te vorderen VPB te vorderen Omzetbelasting Overlopende activa Nog te factureren bedragen + rente Borgsommen Kruisposten 7 - Vooruitbetaald aan leveranciers KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 10 van 21

11 Liquide middelen Kas Rabobank rekening-courant nummer Rabobank telespaarrekening nummer Rabobank Bedrijfs TeleRekening nummer Rabobank VermogenSparen nummer PASSIVA Eigen vermogen Weerstandsvermogen Bestemmingsreserve Verloop eigen vermogen (in euro's) Weerstandsvermogen Stand per 1 januari Mutatie weerstandsvermogen Stand per 31 december Schulden op korte termijn Crediteuren Te betalen belasting en sociale lasten Overlopende passiva Te betalen belasting en sociale lasten Af te dragen pensioen en sociale Lasten Af te dragen loonheffingen Overlopende passiva Nog te ontvangen facturen van leveranciers Vooruitontvangen bedragen van klanten KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 11 van 21

12 6. Toelichting op winst- en verliesrekening Resultaat bedrijfsexploitatie Het resultaat na belastingen heeft een negatief saldo van ,- Hier liggen expliciete keuzes aan te grondslag, die allen betrekking hebben op het toekomstproof houden van de werkorganisatie KWH: ontslagvergoedingen (circa ,- in totaal), (externe HR begeleiding bij ontslag en actualisatie alle functiebeschrijvingen en functiewaarderingen (circa ,-), het bijstellen van de strategie (circa ,-) en het op afstand plaatsen van het automatiseringssysteem (circa ,-). Deze incidentele uitgaven verdienen zichzelf in de komende jaren terug. De personeelslasten zijn vanaf 2014 lager (nieuwe en enkele bestaande medewerkers zijn lager ingeschaald). De kantoorautomatiseringslasten lopen structureel sterk terug, het werken in the cloud met Microsoft is voor KWH (na de implementatie in 2013) veel voordeliger. Door de opbrengsten af te zetten tegen de meetkosten en services blijkt dat de flexibele schil die KWH hanteert door de metingen door derden te laten uitvoeren functioneel is. In 2013 bedroeg de brutomarge ,-, hetgeen nagenoeg identiek is aan 2012, toen de brutomarge ,- bedroeg. In een (corporatie)markt waarin de dienstverleners het moeilijk hebben en veelal hun brutomarge sterk zien teruglopen of zelfs failliet gaan is dit een opvallend goed resultaat. Inkomsten en aantal leden Medio 2013 zijn er totaal 163 corporaties lid van KWH. Het aantal wooneenheden die de leden vertegenwoordigen nam in 2013 netto toe met Dit is 6,25% van het totaal aantal wooneenheden. Het bereik onder huurders van onze klantonderzoeken is in 2013 daarmee vergroot. Door verschillende redenen is het aantal leden (contracten) in absolute zin gedaald ten opzichte van 2012 (177 leden): door fusies (-4), omzetting van het lidmaatschap per vestiging naar lidmaatschap als concern (-3) en opzeggingen (-10). Maar ook verwelkomden we in nieuwe leden die direct gestart zijn met het KWH-Huurlabel. Circa 10 nieuwe corporaties tonen serieuze interesse om in te stappen en mee te gaan doen met de nieuwe klantmetingen in KWH genereert haar inkomsten uit de contributie die zij van de leden ontvangt en inkomsten uit overige klantonderzoeken, zoals onderzoeken telefonische dienstverlening, KWH-Aftersales, KWH-Participatielabel en het KWH-Goed Werkgeverschaplabel. De inkomsten uit contributie bedroegen ,-. Dit is ,- minder dan de contributie in Een daling van 2,4%, hetgeen onder meer wordt veroorzaakt door de fusies van de leden. De inkomsten uit de overige klantmetingen, zoals KWH-Aftersales, telefonische dienstverlening, optionele onderdelen Buurt en Woning, KWH-Goedwerkgeverschaplabel en KWH-Participatielabel bedroegen ,-. Deze inkomsten zijn afgenomen ten opzichte van 2012 ( ,-), vooral als gevolg van het feit dat KWH besloten heeft om met ingang van september 2012 geen KWH-Visitaties meer uit te voeren en doordat er minder metingen voor het KWH-Participatielabel en KWH-Goed Werkgeverschapslabel werden uitgevoerd dan in De overgang naar een geheel nieuwe meetsystematiek voor KWH-Participatielabel in 2014 zorgde in 2013 voor een tijdelijke stop in het uitvoeren van dat onderzoek. We realiseerden in ,- omzet met het uitvoeren van metingen voor de optionele onderdelen Woning en Buurt en ,- met het uitvoeren van de metingen KWH-Aftersales. De verkregen inkomsten zijn aangewend voor het uitvoeren van klantmetingen voor onze leden, voor productverbetering en het bieden van inspiratie en innovatie in het Corporatiehuis met als doel de sector te KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 12 van 21

13 verbeteren. Daarnaast wordt een deel van de inkomsten aangewend voor de instandhouding van de werkorganisatie. Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting hierop. Klantmetingen Alle leden zijn (net als in 2012) in 2013 gemeten met het KWH-Huurlabel 2.0. Het nieuwe KWH-Huurlabel biedt de leden meer flexibiliteit en rendement bij het inzichtelijk maken van de klantbeleving dan met het oude KWH- Huurlabel. Alle onderdelen van het KWH-Huurlabel worden nu jaarlijks gemeten in plaats van verdeeld over twee jaar. Met het KWH-Huurlabel 2.0 hebben de leden de keuze om zowel de klantbeleving als de kwaliteit van de telefonische dienstverlening continu te laten meten of gedurende een periode van 12 weken. Ook is het mogelijk gebruik te maken van KWH-Aftersales en inzicht te krijgen in de resultaten van specifieke vestigingen, wijken of het presteren van aannemers. Tot slot maakt het nieuwe KWH-Huurlabel de kwaliteit van de communicatie richting huurders inzichtelijk. Het KWH-Huurlabel 2.0 biedt de leden derhalve meer toegevoegde waarde. We merken aan de reacties dat dit wordt gewaardeerd. De kosten van alle uitgevoerde metingen in 2013 bedroegen ,-. Dit is ,- minder dan begroot. Ten tijde van het opstellen van de begroting eind 2012 was nog niet exact bekend welke leden ook in 2013 lid zouden blijven, in 2013 lid zouden worden of welke leden er wel of niet voor zouden kiezen zich te laten meten op KWH-Aftersales of op optionele onderdelen en welke meetkosten hier dus aan verbonden zouden zijn. Verder is de daling van de meetkosten het gevolg van het succesvol in co creatie samenwerken met onze partners. Onderzoek en productontwikkeling Ook in 2013 hebben we opnieuw stevig ingezet op innovatie en productontwikkeling om de sector te blijven inspireren en kwaliteitsverbeteringen te bieden. We ontwikkelden een visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en organiseerden ronde tafel conferenties rond dit onderwerp. In 2013 ontwikkelen we een nieuw meetmodel voor klantmetingen bij Ymere en startten we een pilot bij Havensteder met een groot aantal huurders. Ook voor de studentenhuisvester ontwikkelen we nieuwe klantmetingen. Bij andere corporaties experimenteerden we succesvol met meten op maat. Het reguliere KWH-Huurlabel is voor meetjaar 2014 samen met corporaties en huurders flink verbeterd. Zo laten we corporaties bijvoorbeeld vanaf 2014 zien of ze de slag naar onlinedienstverlening goed maken c.q. welke steken ze daarin in de ogen van de huurders laten vallen. Het onderdeel klachten wordt op een andere wijze gemeten zodat het veel meer sturingsinformatie voor de corporatie genereert. We realiseerden de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe verbeterde KWH-Participatielabel 2.0 en voerden hiermee ook twee pilotmetingen uit. Samen met Aedes en het CFV ontwikkelden en implementeerden we het Corporatie Benchmark Centrum. Voor prijswinnaar Woonstad voerden we in het kader van de KWH-i- Opener een effectmeting naar het nieuwe participatiemodel uit. Aan het Ministerie van BZK konden we in mei het nieuwe meetmodel KWH-Duurzaamheid aanbieden dat we ontwikkelden in overleg met de Stichting Duurzaamheidsbarometer. Binnen het Corporatiehuis organiseerden we samen met leden en partners diverse bijeenkomsten en platforms om samen te werken aan inspiratie en innovatie voor kwaliteitsverbetering van de sector. Dankzij de intensieve co creatie met leden en deskundigen uit ons netwerk konden we al deze innovaties uitvoeren voor een bedrag van ,-. Begroot was een bedrag van ,-. Het meetmodel KWH- Duurzaamheid is daarbij nagenoeg volledig gesubsidieerd door het ministerie BZK. Bijeenkomsten en Services De bijeenkomsten en services (onder de vlag van Het Corporatiehuis ) hadden een licht positief effect op het eindresultaat van KWH. Verrassende themabijeenkomsten, Platforms, Ronde Tafels voor bestuurders en een grootschalig Innovatie Event brachten in totaal aan zo n 500 deelnemers frisse inspiratie en nieuwe inzichten. Alle bijeenkomsten werden hoog gewaardeerd door de deelnemers De deelnemers gaven aan door de bijeenkomsten te zijn geïnspireerd, nieuwe inzichten te hebben gekregen en de bijeenkomsten te gebruiken om te leren van elkaar en te netwerken. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 13 van 21

14 Strategie en organisatieontwikkeling We investeerden in een efficiënte bedrijfsvoering, onder andere door ons nieuwe HRM beleid waarbij alle functies opnieuw zijn beschreven en gewaardeerd. Daarnaast is geactualiseerde kwaliteitsmanagementsysteem getoetst door een externe auditor voor behoud van het ISO-certificaat. Onder deze post zijn ook de vergaderingen met de Raad van Commissarissen bekostigd en de vergoedingen aan de accountant. De kosten van de RvC bedragen dit jaar ,-- (excl. BTW). Dit is ,- hoger dan begroot. De uitkeringen zijn in lijn gebracht met de wet- en regelgeving per 1 januari 2013 en de kaders van de GovernanceCode Woningcorporaties. Marketing- en communicatie 2013 was een belangrijk jaar op het gebied van positionering en promotie. Niet alleen publiceerden we verschillende sector onderzoeken, ook gaven we de jaarlijkse KWH-Prestatie-index uit. We rolden het Corporatiehuis verder uit en reikten voor de derde keer de KWH-i-Opener uit tijdens ons innovatie-event. We lanceerden in het najaar het Corporatie Benchmark Centrum. Niet alle activiteiten waren voorzien bij het opstellen van de begroting. Daardoor kwamen de kosten voor marketing- en communicatie 6.210,- hoger uit dan begroot. Voor 2014 is een sterke daling voorzien van de communicatiekosten, omdat we meer gaan inzetten op digitaal en vaker gebruik maken van de communicatiekanalen van anderen. Personeelskosten De personeelskosten (loonkosten, sociale lasten, en pensioenen) stegen in 2013 van ,- in 2012 eenmalig naar ,- in Dit verschil wordt veroorzaakt doordat we einde 2013 afscheid namen van vier medewerkers. De daarmee samenhangende eenmalige kosten bedroegen circa ,-. De personeelsbezetting is in 2013 gelijk aan die in 2012: 13,66 FtE. Per 31 december 2013 is de personeelsbezetting ingekrompen met 4 FtE. Begin 2014 gaan we naar verwachting twee nieuwe medewerkers werven. Onder de personeelskosten valt ook de beloning van de directeur-bestuurder van KWH. De directeur-bestuurder is per 1 mei 2009 benoemd en ontving in 2013 een brutosalaris van ,- (exclusief 8% vakantietoeslag en onkostenvergoeding). De pensioenafdracht (werkgeverdeel) bedroeg ,-. De directeur-bestuurder heeft ook in 2013 afgezien van de faciliteit om een ter beschikking gestelde leaseauto privé te rijden. De pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toegezegde-pensioenregeling, aangezien de pensioenuitkeringen aan de deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde premies en behaalde rendementen, maar ook gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen/salarissen van de deelnemers. De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling omdat overeenkomstig RJ voldaan is aan de voorwaarden dat: a. KWH is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en tezamen met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toepast; b. KWH geen verplichtingen heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere premies. Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen rechtstreeks in de winst- en verliesrekening als pensioenlast worden verantwoord en dat de nog te betalen danwel terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen. De Nederlandsche Bank stelt een nominale dekkingsgraad van 104% en een buffervereiste die uitkomt op een dekkingsgraad van tenminste 117%. Op 2 juli 2009 heeft SPW volgens de voorschriften van DNB een herstelplan vastgesteld. Volgens dit plan is SPW ruim binnen de herstelperiode van vijf jaar weer op het niveau van 104% en ruim binnen de vijftien jaar weer op 117%, het vereiste niveau. SPW voldoet hiermee aan de herstelnormen. Dit betekent wel dat het fonds de KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 14 van 21

15 komende jaren niet of beperkt zal indexeren. Einde december 2013 bedroeg de dekkingsgraad van het SPW 114 % (deze was ultimo % en ultimo %). Facilitaire kosten. Doordat we in 2013 de overstap maakten naar volledig in the cloud werken waren de automatiseringskosten in 2013 hoger dan begroot. Deze eenmalige kosten zullen we in de komende jaren terug verdienen doordat we door deze overstap substantieel lagere maandelijkse kosten hebben dan voorheen. De telefonie kosten daalden van ,- in 2012 naar 6.214,- in 2013 doordat we in 2013 de overeenkomst voor de mobiele aansluitingen hebben verlengd zonder daarbij ook nieuwe toestellen aan te schaffen. Door onze verhuizing naar een nieuwe locatie medio 2012 zijn onze afschrijvingen op investeringen in 2013 hoger dan in 2012 (in 2012 werd slechts 6 maanden over deze investeringen afgeschreven; nu een volledig jaar). Rente en bijzondere baten Mede door de investeringen die we deden in 2012 (verhuizing en aanschaf meubilair en computer hardware), de heel lage rentestand en de lagere inkomsten in 2013 realiseerden we in ,- minder renteopbrengsten dan in De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt blijven onverminderd voor KWH reden voor voorzichtigheid. De bijzondere baten bestaan uit de opbrengst uit de verkoop van computer-hardware, een correctieboeking van in 2012 teveel gefactureerde/afgedragen pensioen- en sociale lasten en de overboeking naar het exploitatieresultaat van een 2011 gefactureerde, maar nooit uitgevoerde meting. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 15 van 21

16 Toelichting op de winst- en verliesrekening Baten historie Begroting Historie Metingen KWH-Huurlabel KWH-Visitatie KWH Participatielabel KWH Goed Werkgeverschapslabel KWH Duurzaamheidlabel Metingen telefonische dienstverlening Offertemetingen Optionele labelonderdelen Buurt/Woning KWH Aftersales Overige Services Themabijeenkomsten en platforms Financiële baten en lasten Bijzondere baten Renteresultaat KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 16 van 21

17 Lasten historie Begroting Historie Personeelskosten Lonen Sociale lasten Pensioenen Overige personeelskosten Overige personeelskosten Auto's Scholingskosten Wervingskosten Ziektewetverzekering incl. verzekering WGA eigen risico Uitzendkrachten/inhuur Overige vergoedingen aan personeel Overige personeelskosten Meetproducten Meetkosten Huurlabel Drukwerk leden Overige meetkosten Huurlabel Meetkosten telefonische dienstverlening leden Meetkosten KWH-Participatielabel Meetkosten KWH-Goed Werkgeverschapslabel Meetkosten KWH-Visitatie Meetkosten offertemetingen Meetkosten optionele labelonderdelen Meetkosten Duurzaamheidlabel Meetkosten KWH Aftersales Overige meetkosten Services en diensten / Corporatiehuis Themameetgroepbijeenkomsten Relatiebeheer Overige Onderzoek, productontwikkeling en verbetering/innovatie KWH-Huurlabel Visie op Maatschappelijk presteren MVO Database (CBC) KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 17 van 21

18 Lasten historie Begroting Historie Prestatie-index Innovatie KWH Participatielabel Ontwikkeling duurzaamheidslabel Overig Strategie en Organisatie ontwikkeling HRM-advies Accreditatie / ISO-audits Juridische Adviezen Kosten Accountant / administratie kosten RvC Diversen / Partnernetwerk Marketing en communicatie Elektronische communicatie (Website) Externe nieuwsbrief Jaarplan/jaarverslag Corporate brochure / ontw. Huisstijl Acquisitie en representatiekosten KWH i-opener Communiceren over KWH Overig Facilitaire kosten Telefoon Kopieerapparaat + algemeen drukwerk Huisvesting incl. energie, water en schoonmaak Verzekering Administratie en accountantskosten Contributies en abonnementen Kantoorartikelen Porti Automatisering Afschrijvingen op inventaris en kantoorautomatisering Diversen Belastingen uit gewone bedrijfsuitvoering Vennootschapsbelasting (baten resp. last) KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 18 van 21

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Op weg naar uw nieuwe licence to operate

JAARVERSLAG 2013. Op weg naar uw nieuwe licence to operate JAARVERSLAG 2013 Op weg naar uw nieuwe licence to operate KWH-VISIE DEEL 2 GOVERNANCE KWH-AUDITING DEEL 3 KWH-BENCHMARKING KWH-VERENIGING KWH-WERKORGANISATIE 2 VOORWOORD Klaar voor een nieuw tijdperk KWH

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

DEEL 2 - JAARREKENING

DEEL 2 - JAARREKENING DEEL 2 - JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 x 1.000 x 1.000 VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Onroerende en roerende zaken in exploitatie 37.274 31.043 Onroerende

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 1 Financieel jaarverslag 2012 INHOUD Samenvatting & Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Deel I Directieverslag 5 Algemene Informatie 5 Financiële paragraaf 7 Risicoparagraaf 9 Bedrijfsvoeringverklaring 11 Governance

Nadere informatie

Vidomes. Jaarrekening 2010

Vidomes. Jaarrekening 2010 Vidomes Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2010 3 Winst- en verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht 2010 6 Waarderingsgrondslagen: toelichting op de balanswaardering 2010 7 Waarderingsgrondslagen:

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

2013 koers houden. Jaarverslag 2013 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

2013 koers houden. Jaarverslag 2013 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland 2013 koers houden Jaarverslag 2013 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Inhoud Voorwoord 4 1. Directieverslag 6 Inleiding over de SVWN 6 Terugblik 2013 7 Organisatie SVWN 16 2. Verslag van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie