BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT... 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC... 20 BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT... 21"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling contributie - tarieven KWH Balans Winst- en verliesrekening Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op winst- en verliesrekening Overige gegevens BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 2 van 21

3 1. Ontwikkeling contributie - tarieven KWH De contributie die leden aan KWH betalen is een belangrijke pijler voor KWH. De contributie-tarieven zijn gebaseerd op het aantal wooneenheden wat de corporatie verhuurt of in beheer heeft. We hanteerden in 2014 de onderstaande staffel: Leden/corporaties met minder dan wooneenheden betalen in 2014 een vast tarief van per jaar. Indien de corporatie meer dan wooneenheden heeft, is de volgende staffel van toepassing: , ,65 > ,40 per Nevenvestiging 1.480,00 Dit tarief is zelfs lager dan het in 2004 was; leden/corporaties met minder dan wooneenheden betaalden toen een vast bedrag van per jaar. Voor de berekening van de contributie voor overige leden hanteerden we de hieronder genoemde staffel: , ,65 > ,40 per Nevenvestiging 1.585,00 Om een volledig beeld te geven wat betreft prijsontwikkeling: De ontwikkeling van de consumentenprijzen, als het alleen al gaat om inflatie, bedroeg in de periode van 2004 t/m 2013: Consumentenprijzen; inflatie vanaf 2004 Onderwerpen Perioden % , , , , , , , , , ,3 Inflatie, afgeleid Dit is een stijging van 15,1% in een periode van 10 jaar. In 2013 hebben we met de Raad van Commissarissen een eerste verkenning gedaan naar mogelijke vernieuwingen in de lidmaatschapsstructuur van KWH. Afgesproken is om in het eerste kwartaal van 2014 hier met de leden over in gesprek te gaan. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 3 van 21

4 2. Balans Per 31 december A C T I V A Vaste Activa P A S S I V A Eigen vermogen Inventaris Weerstandsvermogen Vorderingen op lange Termijn langlopende VPB carry-forward Vlottende Activa Vlottende Passiva Debiteuren Crediteuren Te vorderen belastingen Te betalen pensioenen en sociale lasten Overlopende activa Overlopende passiva Liquide middelen TOTAAL TOTAAL KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 4 van 21

5 3. Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten historie begroting historie Meetproducten + contributie Services Bedrijfslasten Personeelskosten Sociale lasten Pensioenen Overige personeelskosten Meetproducten Services en diensten / Corporatiehuis Onderzoek, productontwikkeling en verbetering / innovatie Stategie en organisatie ontwikkeling Reputatie en communicatie Facilitaire kosten (incl. afschrijvingen) Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Bijzondere Baten Renteresultaat Resultaat voor vennootschapsbelasting Belastingen uit gewone bedrijfsuitvoering Resultaat na vennootschapsbelasting Resultaat bestemming 1.Toevoeging/Onttrekking aan weerstandvermogen Onttrekking aan bestemmingsreserve Toevoeging aan bestemmingsreserve - - Resultaat na bestemming 0 0 KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 5 van 21

6 4. Waarderingsgrondslagen Algemeen De activa en passiva en het resultaat zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting uitdrukkelijk anders is vermeld. De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Op de jaarrekening zijn de voorschriften van het BW 2, titel 9 en RJ640 van toepassing. Hierbij zijn de richtlijnen gevolgd voor de balans en de exploitatierekening met de daarbij behorende waarderings- en verslaggevingsvoorschriften. De activiteiten van KWH, statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk uit dienstverlening voor toegelaten instellingen als bedoeld in de woningwet en organisaties, instellingen en bedrijven met vergelijkbare doelstellingen. Balanswaardering Inventaris De inventaris is gewaardeerd tegen de historische kostprijs, verminderd met de afschrijvingen gebaseerd op de verwachte levensduur en indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. Deze economische levensduur is vijf jaar; de afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem. De fiscale boekwaarde van de inventaris is zichtbaar op de balans. Financiële vaste activa Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben overwegend een langlopend karakter Vlottende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn opgenomen onder aftrek van een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Weerstandsvermogen Het exploitatieresultaat is toegerekend aan het weerstandsvermogen. Het minimaal gewenste weerstandsvermogen is vastgesteld op de som van de jaarlijkse vaste personele en facilitaire kosten. Met het weerstandsvermogen is KWH is staat om eventuele bedrijfsrisico s af te dekken en aan langlopende financiële verplichtingen te voldoen in financieel minder goede tijden. Resultaatbepaling Alle hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen zijn ook gehanteerd bij de bepaling van het resultaat in De genoemde opbrengsten zijn gerealiseerd in het betreffende jaar. De voorziene lasten zijn volgens het voorzichtigheidsbeginsel genomen in het jaar waarin ze zijn voorzien. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 6 van 21

7 Renteresultaat Het renteresultaat is tot stand gekomen door de ontvangen rente te verminderen met de betaalde rente en bankkosten. Fiscale positie De vennootschapsbelasting in de jaarrekening is berekend over het resultaat volgens de winst- en verliesrekening tegen het geldende tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten. Berekening Vennootschapsbelasting Het belastbaar bedrag over 2013 is als volgt berekend: (in euro's) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Bij: Beperkt aftrekbare kosten: Bij: niet aftrekbare kosten Af: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2013: basisaftrek vermindering investering t/m Eur % 1.552, Belastbaar bedrag Hierover is aan vennootschapsbelasting verschuldigd: 20% over belastbaar bedrag te vorderen VPB jaar carry back VPB vordering jaar carry forward VPB vordering KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 7 van 21

8 5. Toelichting op de balans Extra investeringen en uitgaven om KWH toekomstproof te houden Inventaris De verouderde kantoorautomatisering is in 2013 versneld vervangen door met Microsoft in de cloud te gaan werken. De onderzoeksdata komt niet in de cloud, deze blijft op de vertrouwde sterk beveiligde servers staan. Het oude CRM systeem is tegelijkertijd vervangen door het nieuwe Microsoft Dynamics. Na implementatie levert de overgang naar de (integrale) systemen van Microsoft een aanzienlijke jaarlijkse besparing op en is KWH in staat om bijvoorbeeld via platform Sharepoint veel meer samen met haar leden te ontwikkelen en te delen. Financiële vaste activa De aard van deze vordering is langlopend. Het betreft de vordering van ,-. op lange termijn (9 jaar carryforward) op de Belastingdienst inzake de VPB over het boekjaarresultaat Debiteuren Het debiteuren saldo bedraagt in ,-. Deze vorderingen zijn allemaal courant; er is daarom geen voorziening dubieuze debiteuren opgevoerd. Te vorderen belastingen De post te vorderen belastingen bedraagt ,-. Deze post bestaat uit het saldo van een vordering op de Belastingdienst inzake de vennootschapsbelasting (VPB carry back) van 1.232,- een vordering inzake de BTW over het 4 e kwartaal 2013 van ,-. Het saldo overlopende activa bedraagt ,-. Dit bedrag bestaat uit borgsommen ad 6.454,-, kruisposten ad 7,-, nog te factureren bedragen (inclusief rente) à ,- en aan leveranciers vooruitbetaalde bedragen à ,-. Liquide middelen De post liquide middelen bedraagt ,-. Van dit bedrag is ,- rentedragend gemaakt op verschillende spaarrekeningen. Weerstandsvermogen en indicatoren financiële positie De financiële positie van KWH is, ondanks het negatieve resultaat, nog steeds goed. Indicatoren op het gebied van de financiële positie, zoals een solvabiliteit (weerstandsvermogen / totaal vermogen) van 0,83 en een liquiditeit (verhouding kortlopende vorderingen en schulden) van 5,35, geven een goede buffer om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen. Het weerstandsvermogen is per ultimo ,-. Dit is ruim voldoende om de interne eis van personeels- en facilitaire kosten ( ,-) voor het komende jaar te dekken. Crediteuren De post crediteuren bedraagt ,-. Er staan geen vorderingen van leveranciers ter discussie. Te betalen loonheffingen en pensioenen De post te betalen loonheffingen en pensioenen bedraagt ,-. Deze post omvat de af te dragen loonheffingen over december 2013 à ,- en de nog af te dragen pensioenen en sociale lasten van ,-. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 8 van 21

9 Overlopende Passiva De post overlopende passiva bedraagt ,-. Deze post bestaat volledig uit nog te ontvangen facturen van leveranciers over Niet uit de balans blijkende informatie Het huurcontract in De Machinist (eigendom Woonbron) loopt tot 1 september Daarna kan het huurcontract stilzwijgend worden voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. De opzegtermijn van het huurcontract is 1 maand. De jaarlijkse huursom bedraagt ,- (prijspeil 2013; in 2014 wordt de huur niet verhoogd). Er waren in 2013 acht Greenleasecontracten voor auto s met een A-label met een gemiddelde looptijd van 48 maanden. De kosten van deze leasecontracten bedragen ,- (prijspeil 2013), exclusief brandstofkosten. In 2014 zal het aantal leasecontracten worden afgebouwd om verdere besparingen te realiseren. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 9 van 21

10 Toelichting op de balans ACTIVA Vaste Activa Inventaris Verloop van de inventaris: Boekwaarde 1 januari Aanschaffingen tijdens het boekjaar Afschrijving Boekwaarde 31 december Specificatie boekwaarde per 31 december: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Financiële Vaste Activa 9 jaar carry forward VPB o.b.v. resultaat Verloop van de vordering: Boekwaarde 1 januari - Compensabele VPB boekjaar Boekwaarde 31 december Vlottende Activa Debiteuren Te vorderen belastingen te vorderen VPB te vorderen Omzetbelasting Overlopende activa Nog te factureren bedragen + rente Borgsommen Kruisposten 7 - Vooruitbetaald aan leveranciers KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 10 van 21

11 Liquide middelen Kas Rabobank rekening-courant nummer Rabobank telespaarrekening nummer Rabobank Bedrijfs TeleRekening nummer Rabobank VermogenSparen nummer PASSIVA Eigen vermogen Weerstandsvermogen Bestemmingsreserve Verloop eigen vermogen (in euro's) Weerstandsvermogen Stand per 1 januari Mutatie weerstandsvermogen Stand per 31 december Schulden op korte termijn Crediteuren Te betalen belasting en sociale lasten Overlopende passiva Te betalen belasting en sociale lasten Af te dragen pensioen en sociale Lasten Af te dragen loonheffingen Overlopende passiva Nog te ontvangen facturen van leveranciers Vooruitontvangen bedragen van klanten KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 11 van 21

12 6. Toelichting op winst- en verliesrekening Resultaat bedrijfsexploitatie Het resultaat na belastingen heeft een negatief saldo van ,- Hier liggen expliciete keuzes aan te grondslag, die allen betrekking hebben op het toekomstproof houden van de werkorganisatie KWH: ontslagvergoedingen (circa ,- in totaal), (externe HR begeleiding bij ontslag en actualisatie alle functiebeschrijvingen en functiewaarderingen (circa ,-), het bijstellen van de strategie (circa ,-) en het op afstand plaatsen van het automatiseringssysteem (circa ,-). Deze incidentele uitgaven verdienen zichzelf in de komende jaren terug. De personeelslasten zijn vanaf 2014 lager (nieuwe en enkele bestaande medewerkers zijn lager ingeschaald). De kantoorautomatiseringslasten lopen structureel sterk terug, het werken in the cloud met Microsoft is voor KWH (na de implementatie in 2013) veel voordeliger. Door de opbrengsten af te zetten tegen de meetkosten en services blijkt dat de flexibele schil die KWH hanteert door de metingen door derden te laten uitvoeren functioneel is. In 2013 bedroeg de brutomarge ,-, hetgeen nagenoeg identiek is aan 2012, toen de brutomarge ,- bedroeg. In een (corporatie)markt waarin de dienstverleners het moeilijk hebben en veelal hun brutomarge sterk zien teruglopen of zelfs failliet gaan is dit een opvallend goed resultaat. Inkomsten en aantal leden Medio 2013 zijn er totaal 163 corporaties lid van KWH. Het aantal wooneenheden die de leden vertegenwoordigen nam in 2013 netto toe met Dit is 6,25% van het totaal aantal wooneenheden. Het bereik onder huurders van onze klantonderzoeken is in 2013 daarmee vergroot. Door verschillende redenen is het aantal leden (contracten) in absolute zin gedaald ten opzichte van 2012 (177 leden): door fusies (-4), omzetting van het lidmaatschap per vestiging naar lidmaatschap als concern (-3) en opzeggingen (-10). Maar ook verwelkomden we in nieuwe leden die direct gestart zijn met het KWH-Huurlabel. Circa 10 nieuwe corporaties tonen serieuze interesse om in te stappen en mee te gaan doen met de nieuwe klantmetingen in KWH genereert haar inkomsten uit de contributie die zij van de leden ontvangt en inkomsten uit overige klantonderzoeken, zoals onderzoeken telefonische dienstverlening, KWH-Aftersales, KWH-Participatielabel en het KWH-Goed Werkgeverschaplabel. De inkomsten uit contributie bedroegen ,-. Dit is ,- minder dan de contributie in Een daling van 2,4%, hetgeen onder meer wordt veroorzaakt door de fusies van de leden. De inkomsten uit de overige klantmetingen, zoals KWH-Aftersales, telefonische dienstverlening, optionele onderdelen Buurt en Woning, KWH-Goedwerkgeverschaplabel en KWH-Participatielabel bedroegen ,-. Deze inkomsten zijn afgenomen ten opzichte van 2012 ( ,-), vooral als gevolg van het feit dat KWH besloten heeft om met ingang van september 2012 geen KWH-Visitaties meer uit te voeren en doordat er minder metingen voor het KWH-Participatielabel en KWH-Goed Werkgeverschapslabel werden uitgevoerd dan in De overgang naar een geheel nieuwe meetsystematiek voor KWH-Participatielabel in 2014 zorgde in 2013 voor een tijdelijke stop in het uitvoeren van dat onderzoek. We realiseerden in ,- omzet met het uitvoeren van metingen voor de optionele onderdelen Woning en Buurt en ,- met het uitvoeren van de metingen KWH-Aftersales. De verkregen inkomsten zijn aangewend voor het uitvoeren van klantmetingen voor onze leden, voor productverbetering en het bieden van inspiratie en innovatie in het Corporatiehuis met als doel de sector te KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 12 van 21

13 verbeteren. Daarnaast wordt een deel van de inkomsten aangewend voor de instandhouding van de werkorganisatie. Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting hierop. Klantmetingen Alle leden zijn (net als in 2012) in 2013 gemeten met het KWH-Huurlabel 2.0. Het nieuwe KWH-Huurlabel biedt de leden meer flexibiliteit en rendement bij het inzichtelijk maken van de klantbeleving dan met het oude KWH- Huurlabel. Alle onderdelen van het KWH-Huurlabel worden nu jaarlijks gemeten in plaats van verdeeld over twee jaar. Met het KWH-Huurlabel 2.0 hebben de leden de keuze om zowel de klantbeleving als de kwaliteit van de telefonische dienstverlening continu te laten meten of gedurende een periode van 12 weken. Ook is het mogelijk gebruik te maken van KWH-Aftersales en inzicht te krijgen in de resultaten van specifieke vestigingen, wijken of het presteren van aannemers. Tot slot maakt het nieuwe KWH-Huurlabel de kwaliteit van de communicatie richting huurders inzichtelijk. Het KWH-Huurlabel 2.0 biedt de leden derhalve meer toegevoegde waarde. We merken aan de reacties dat dit wordt gewaardeerd. De kosten van alle uitgevoerde metingen in 2013 bedroegen ,-. Dit is ,- minder dan begroot. Ten tijde van het opstellen van de begroting eind 2012 was nog niet exact bekend welke leden ook in 2013 lid zouden blijven, in 2013 lid zouden worden of welke leden er wel of niet voor zouden kiezen zich te laten meten op KWH-Aftersales of op optionele onderdelen en welke meetkosten hier dus aan verbonden zouden zijn. Verder is de daling van de meetkosten het gevolg van het succesvol in co creatie samenwerken met onze partners. Onderzoek en productontwikkeling Ook in 2013 hebben we opnieuw stevig ingezet op innovatie en productontwikkeling om de sector te blijven inspireren en kwaliteitsverbeteringen te bieden. We ontwikkelden een visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en organiseerden ronde tafel conferenties rond dit onderwerp. In 2013 ontwikkelen we een nieuw meetmodel voor klantmetingen bij Ymere en startten we een pilot bij Havensteder met een groot aantal huurders. Ook voor de studentenhuisvester ontwikkelen we nieuwe klantmetingen. Bij andere corporaties experimenteerden we succesvol met meten op maat. Het reguliere KWH-Huurlabel is voor meetjaar 2014 samen met corporaties en huurders flink verbeterd. Zo laten we corporaties bijvoorbeeld vanaf 2014 zien of ze de slag naar onlinedienstverlening goed maken c.q. welke steken ze daarin in de ogen van de huurders laten vallen. Het onderdeel klachten wordt op een andere wijze gemeten zodat het veel meer sturingsinformatie voor de corporatie genereert. We realiseerden de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe verbeterde KWH-Participatielabel 2.0 en voerden hiermee ook twee pilotmetingen uit. Samen met Aedes en het CFV ontwikkelden en implementeerden we het Corporatie Benchmark Centrum. Voor prijswinnaar Woonstad voerden we in het kader van de KWH-i- Opener een effectmeting naar het nieuwe participatiemodel uit. Aan het Ministerie van BZK konden we in mei het nieuwe meetmodel KWH-Duurzaamheid aanbieden dat we ontwikkelden in overleg met de Stichting Duurzaamheidsbarometer. Binnen het Corporatiehuis organiseerden we samen met leden en partners diverse bijeenkomsten en platforms om samen te werken aan inspiratie en innovatie voor kwaliteitsverbetering van de sector. Dankzij de intensieve co creatie met leden en deskundigen uit ons netwerk konden we al deze innovaties uitvoeren voor een bedrag van ,-. Begroot was een bedrag van ,-. Het meetmodel KWH- Duurzaamheid is daarbij nagenoeg volledig gesubsidieerd door het ministerie BZK. Bijeenkomsten en Services De bijeenkomsten en services (onder de vlag van Het Corporatiehuis ) hadden een licht positief effect op het eindresultaat van KWH. Verrassende themabijeenkomsten, Platforms, Ronde Tafels voor bestuurders en een grootschalig Innovatie Event brachten in totaal aan zo n 500 deelnemers frisse inspiratie en nieuwe inzichten. Alle bijeenkomsten werden hoog gewaardeerd door de deelnemers De deelnemers gaven aan door de bijeenkomsten te zijn geïnspireerd, nieuwe inzichten te hebben gekregen en de bijeenkomsten te gebruiken om te leren van elkaar en te netwerken. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 13 van 21

14 Strategie en organisatieontwikkeling We investeerden in een efficiënte bedrijfsvoering, onder andere door ons nieuwe HRM beleid waarbij alle functies opnieuw zijn beschreven en gewaardeerd. Daarnaast is geactualiseerde kwaliteitsmanagementsysteem getoetst door een externe auditor voor behoud van het ISO-certificaat. Onder deze post zijn ook de vergaderingen met de Raad van Commissarissen bekostigd en de vergoedingen aan de accountant. De kosten van de RvC bedragen dit jaar ,-- (excl. BTW). Dit is ,- hoger dan begroot. De uitkeringen zijn in lijn gebracht met de wet- en regelgeving per 1 januari 2013 en de kaders van de GovernanceCode Woningcorporaties. Marketing- en communicatie 2013 was een belangrijk jaar op het gebied van positionering en promotie. Niet alleen publiceerden we verschillende sector onderzoeken, ook gaven we de jaarlijkse KWH-Prestatie-index uit. We rolden het Corporatiehuis verder uit en reikten voor de derde keer de KWH-i-Opener uit tijdens ons innovatie-event. We lanceerden in het najaar het Corporatie Benchmark Centrum. Niet alle activiteiten waren voorzien bij het opstellen van de begroting. Daardoor kwamen de kosten voor marketing- en communicatie 6.210,- hoger uit dan begroot. Voor 2014 is een sterke daling voorzien van de communicatiekosten, omdat we meer gaan inzetten op digitaal en vaker gebruik maken van de communicatiekanalen van anderen. Personeelskosten De personeelskosten (loonkosten, sociale lasten, en pensioenen) stegen in 2013 van ,- in 2012 eenmalig naar ,- in Dit verschil wordt veroorzaakt doordat we einde 2013 afscheid namen van vier medewerkers. De daarmee samenhangende eenmalige kosten bedroegen circa ,-. De personeelsbezetting is in 2013 gelijk aan die in 2012: 13,66 FtE. Per 31 december 2013 is de personeelsbezetting ingekrompen met 4 FtE. Begin 2014 gaan we naar verwachting twee nieuwe medewerkers werven. Onder de personeelskosten valt ook de beloning van de directeur-bestuurder van KWH. De directeur-bestuurder is per 1 mei 2009 benoemd en ontving in 2013 een brutosalaris van ,- (exclusief 8% vakantietoeslag en onkostenvergoeding). De pensioenafdracht (werkgeverdeel) bedroeg ,-. De directeur-bestuurder heeft ook in 2013 afgezien van de faciliteit om een ter beschikking gestelde leaseauto privé te rijden. De pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toegezegde-pensioenregeling, aangezien de pensioenuitkeringen aan de deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde premies en behaalde rendementen, maar ook gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen/salarissen van de deelnemers. De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling omdat overeenkomstig RJ voldaan is aan de voorwaarden dat: a. KWH is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en tezamen met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toepast; b. KWH geen verplichtingen heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere premies. Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen rechtstreeks in de winst- en verliesrekening als pensioenlast worden verantwoord en dat de nog te betalen danwel terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen. De Nederlandsche Bank stelt een nominale dekkingsgraad van 104% en een buffervereiste die uitkomt op een dekkingsgraad van tenminste 117%. Op 2 juli 2009 heeft SPW volgens de voorschriften van DNB een herstelplan vastgesteld. Volgens dit plan is SPW ruim binnen de herstelperiode van vijf jaar weer op het niveau van 104% en ruim binnen de vijftien jaar weer op 117%, het vereiste niveau. SPW voldoet hiermee aan de herstelnormen. Dit betekent wel dat het fonds de KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 14 van 21

15 komende jaren niet of beperkt zal indexeren. Einde december 2013 bedroeg de dekkingsgraad van het SPW 114 % (deze was ultimo % en ultimo %). Facilitaire kosten. Doordat we in 2013 de overstap maakten naar volledig in the cloud werken waren de automatiseringskosten in 2013 hoger dan begroot. Deze eenmalige kosten zullen we in de komende jaren terug verdienen doordat we door deze overstap substantieel lagere maandelijkse kosten hebben dan voorheen. De telefonie kosten daalden van ,- in 2012 naar 6.214,- in 2013 doordat we in 2013 de overeenkomst voor de mobiele aansluitingen hebben verlengd zonder daarbij ook nieuwe toestellen aan te schaffen. Door onze verhuizing naar een nieuwe locatie medio 2012 zijn onze afschrijvingen op investeringen in 2013 hoger dan in 2012 (in 2012 werd slechts 6 maanden over deze investeringen afgeschreven; nu een volledig jaar). Rente en bijzondere baten Mede door de investeringen die we deden in 2012 (verhuizing en aanschaf meubilair en computer hardware), de heel lage rentestand en de lagere inkomsten in 2013 realiseerden we in ,- minder renteopbrengsten dan in De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt blijven onverminderd voor KWH reden voor voorzichtigheid. De bijzondere baten bestaan uit de opbrengst uit de verkoop van computer-hardware, een correctieboeking van in 2012 teveel gefactureerde/afgedragen pensioen- en sociale lasten en de overboeking naar het exploitatieresultaat van een 2011 gefactureerde, maar nooit uitgevoerde meting. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 15 van 21

16 Toelichting op de winst- en verliesrekening Baten historie Begroting Historie Metingen KWH-Huurlabel KWH-Visitatie KWH Participatielabel KWH Goed Werkgeverschapslabel KWH Duurzaamheidlabel Metingen telefonische dienstverlening Offertemetingen Optionele labelonderdelen Buurt/Woning KWH Aftersales Overige Services Themabijeenkomsten en platforms Financiële baten en lasten Bijzondere baten Renteresultaat KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 16 van 21

17 Lasten historie Begroting Historie Personeelskosten Lonen Sociale lasten Pensioenen Overige personeelskosten Overige personeelskosten Auto's Scholingskosten Wervingskosten Ziektewetverzekering incl. verzekering WGA eigen risico Uitzendkrachten/inhuur Overige vergoedingen aan personeel Overige personeelskosten Meetproducten Meetkosten Huurlabel Drukwerk leden Overige meetkosten Huurlabel Meetkosten telefonische dienstverlening leden Meetkosten KWH-Participatielabel Meetkosten KWH-Goed Werkgeverschapslabel Meetkosten KWH-Visitatie Meetkosten offertemetingen Meetkosten optionele labelonderdelen Meetkosten Duurzaamheidlabel Meetkosten KWH Aftersales Overige meetkosten Services en diensten / Corporatiehuis Themameetgroepbijeenkomsten Relatiebeheer Overige Onderzoek, productontwikkeling en verbetering/innovatie KWH-Huurlabel Visie op Maatschappelijk presteren MVO Database (CBC) KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 17 van 21

18 Lasten historie Begroting Historie Prestatie-index Innovatie KWH Participatielabel Ontwikkeling duurzaamheidslabel Overig Strategie en Organisatie ontwikkeling HRM-advies Accreditatie / ISO-audits Juridische Adviezen Kosten Accountant / administratie kosten RvC Diversen / Partnernetwerk Marketing en communicatie Elektronische communicatie (Website) Externe nieuwsbrief Jaarplan/jaarverslag Corporate brochure / ontw. Huisstijl Acquisitie en representatiekosten KWH i-opener Communiceren over KWH Overig Facilitaire kosten Telefoon Kopieerapparaat + algemeen drukwerk Huisvesting incl. energie, water en schoonmaak Verzekering Administratie en accountantskosten Contributies en abonnementen Kantoorartikelen Porti Automatisering Afschrijvingen op inventaris en kantoorautomatisering Diversen Belastingen uit gewone bedrijfsuitvoering Vennootschapsbelasting (baten resp. last) KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 18 van 21

19 7. Overige gegevens Winstbestemming De statuten van de Coöperatieve Vereniging KWH U.A. geven geen richtlijnen voor de wijze van resultaatbepaling. Het negatieve resultaat ad ,- wordt geheel onttrokken aan het weerstandsvermogen. KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 19 van 21

20 BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2013 is door de leden van de Raad van Commissarissen goedgekeurd in de vergadering van 19 maart Was getekend namens KWH, dhr. ir. J.W. Hendriks Voorzitter Raad van Commissarissen dhr. mr. S.F. Hooftman Directeur-bestuurder dhr. dr. mr. H.P.Th. Coebergh MBA Lid Raad van Commissarissen mevr. drs. S. Hietbrink MPC Lid Raad van Commissarissen KWH Jaarverslag Jaarrekening Pagina 20 van 21

BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC... 47 BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT... 48

BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC... 47 BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT... 48 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2013... 31 2. Winst- en verliesrekening... 32 3. Waarderingsgrondslagen... 33 4. Toelichting op de balans... 35 6. Toelichting op winst- en verliesrekening... 39

Nadere informatie

Inhoudsopgave. KWH Jaarverslag 2014 - Jaarrekening Pagina 30 van 52

Inhoudsopgave. KWH Jaarverslag 2014 - Jaarrekening Pagina 30 van 52 Inhoudsopgave 1. Balans... 31 2. Winst- en verliesrekening... 32 3. Waarderingsgrondslagen... 33 4. Toelichting op de balans... 35 5. Toelichting op winst- en verliesrekening... 39 6. Overige gegevens...

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Tennis en Squash Club "Haren" Haren Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Tennis en Squash Club Haren Haren Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Samenstellingsverklaring 4 1.3 Algemeen 5 2. Jaarverslag 2.1 Jaarverslag 6 3. Jaarrekening 3.1 Balans

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Balans per

Balans per Balans per 31-12-212 Algemeen In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Wensulance te Landgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2015 Landgraaf, 27 mei 2016 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Opdracht 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3 Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond concept Jaarrekening 2015 FAM! EXPERTISECENTRUM VOOR VROUWENVRAAGSTUKKEN te Roermond Inhoudsopgave jaarrekening 2015 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2015 4 Exploitatierekening over 2015

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa 32 1.623 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 4.655 15.180 1 Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen 5 JAARREKENING

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2013 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Amsterdam, 9 augustus 2013 Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All Jaarrekening 2016 Stichting Excelsior 4All JAARREKENING BOEKJAAR: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 STICHTING EXCELSIOR 4ALL Rotterdam INHOUDSOPGAVE JAARREKENING A - Waarderingsgrondslagen B -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012 Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2012 19 juni 2013 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1 Algemeen 4 2 Resultaat 4 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2012 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 terreinen 9.371 13.317 1.2 inventaris 202.933 153.507 1.3

Nadere informatie

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK: Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem

Nadere informatie

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 Stichting Meuze Schepenstraat 48 A1 3039 NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 1 INHOUDSOPGAVE Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Samenstellingsverklaring afgegeven Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden 2

Samenstellingsverklaring afgegeven Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden 2 FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2016. Ondertekening van de jaarrekening Opmaak jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011 STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR te Leusden Rapport inzake de jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blz. RAPPORT Fiscale positie 3 JAARVERSLAG 4 Verschillenanalyse 5 JAARREKENING Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

Vereniging FNV Jong

Vereniging FNV Jong Vereniging FNV Jong 2014 9 INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie