1.1 Publieke opinie en organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Publieke opinie en organisaties"

Transcriptie

1 I ssues 1 Als je het nieuws volgt, merk je dat organisaties steeds vaker verantwoording moeten afleggen over hun handelen. Zij worden kritisch gevolgd door hun omgeving. Een organisatie heeft te maken met talloze doelgroepen met allemaal verschillende verwachtingen. Dat geldt voor bedrijven maar net zo hard voor not-for-profitorganisaties en publieke instellingen. Zo spreken aandeelhouders ondernemingen aan op corporate governance (de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en beheerd) en behaalde financiële resultaten, letten milieuorganisaties vooral op maatregelen op het gebied van duurzaamheid, zijn werknemersorganisaties kritisch over het sociale beleid dat gevoerd wordt en kijken consumentenorganisaties naar prijs, kwaliteit, service en eerlijke communicatie. Organisaties moeten over al deze zaken verantwoording afleggen. En zeker als zij daarin tekortschieten, moeten ze steeds vaker verantwoording afleggen in de media en in het openbare debat: de publieke arena. Dit is een onomkeerbare ontwikkeling. Organisaties zullen zich dan ook bewuster moeten zijn van hun beleid en activiteiten. Zij die het in de ogen van het publiek niet goed doen, worden onherroepelijk terechtgewezen. Het probleem daarbij is natuurlijk wel dat wat vandaag de norm is, morgen als immoreel kan worden beschouwd. 1.1 Publieke opinie en organisaties Als een organisatie handelt op een manier die anderen als onacceptabel beschouwen, dan blijft dat zelden verhuld. Dat hebben vele honderden ondernemingen de laatste jaren aan den lijve ondervonden. Zeker de financiële sector heeft het de laatste tijd zwaar te verduren. Exorbitante beloningen, foute beleggingen, woekerpolissen, mislukte overnames en de kredietcrisis hebben ervoor gezorgd dat de hele sector in een kwaad daglicht is komen te staan. En het eind lijkt nog lang niet in zicht. Het publiek en de politiek steken hun verontwaardiging niet onder stoelen of banken. De media volgen de ontwikkelingen kritisch.

2 12 I s s u e s m a n a g e m e n t Op het ene onderwerp heb je als organisatie meer grip dan op het andere onderwerp. Soms kun je als organisatie met ogenschijnlijk eenvoudige maatregelen, het publiek tegemoetkomen waardoor de rust weer terugkeert. Toen pensioenfondsen enkele jaren geleden werden aangesproken op foute beleggingen, hadden ze binnen afzienbare tijd hun beleid bijgesteld en inmiddels maken ze goede sier met hun verantwoord beleggingsbeleid. Maar soms zijn problemen heel wat minder gemakkelijk op te lossen. Wat doe je bijvoorbeeld als onderneming van grote, energieverslindende terreinauto s of suv s (Sports Utility Vehicle) als de consument de hand op de knip houdt en de samenleving afkeurend reageert op deze zogenaamde P.C. Hooft-tractoren? Gelijk of geen gelijk, geen enkel bedrijf kan het zich permitteren om in dit zogenaamde transparantietijdperk de mening van de omgeving te negeren. dnb: nog steeds hoge bonussen De best betaalde bankiers in Nederland zijn vorig jaar nauwelijks gekort op hun bonus. Dat zegt De Nederlandsche Bank na onderzoek van het beloningsbeleid bij bijna dertig financiële instellingen. Topbankiers die anderhalf miljoen euro of meer verdienen, ontvingen een bonus van gemiddeld ruim 300 procent. Het hogere middenkader kreeg veel minder. Maximum Wel werden in totaal vorig jaar minder bonussen uitbetaald dan in Toch noemt de centrale bank het opmerkelijk dat er ruim is beloond bij financiële instellingen die grote verliezen leden. Welke dat zijn, zegt de bank er niet bij. De uitkomst van het onderzoek is voor De Nederlandsche Bank aanleiding zijn richtlijnen aan te scherpen. Ban ken moeten meer rekening houden met hun prestaties en ze moeten een maximum stellen aan de variabele beloningen, zoals bonussen. Minister Bos van Financiën vindt het beschamend en schaamteloos dat banken in het crisisjaar 2008 nog hoge bonussen hebben uitgedeeld. Hij noemt de uitkomsten van het onderzoek ontluisterend. Bron: (september 2009) Kader 1.1

3 I s s u e s 13 Het begrip publieke opinie verwijst naar de openbare meningsvorming. Het is het product van openbare discussie tussen geïnformeerde en geïnteresseerde burgers. De maatschappij discussieert voortdurend over allerlei onderwerpen die direct of indirect raakvlakken kunnen hebben met het functioneren van organisaties. De (on)wenselijkheid van reclame gericht op kinderen, de (betwijfelde) zegeningen van privatisering, wel of geen belasting op ongezonde voeding, de omvang van veebedrijven, grenzen aan topsalarissen, de aanvaardbaarheid van nucleaire energie, het zijn allemaal onderwerpen waarover ruimschoots gedebatteerd wordt op verjaardagen, tijdens het werk, in de media en in de politiek. Vaak zijn het discussies die terug zijn te voeren op een aantal hoofdonderwerpen: gezondheid, veiligheid, milieu en klimaat, privacy, sociale rechtvaardigheid, dierenwelzijn en transparantie. Omdat nagenoeg iedereen inmiddels toegang heeft tot internet en online sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld Twitter, kunnen belanghebbenden voortdurend nieuwe informatie waar of onwaar toevoegen aan de discussie. Politici, opinieleiders, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers, journalisten en consumenten dragen zo allemaal bij aan het debat. In deze stroom van vaak tegenstrijdige informatie is het voor het publiek moeilijk om tot een goed oordeel te komen. Zo is er al sinds het ontstaan van de plannen veel discussie over de Noord/Zuidlijn die Amsterdam Noord met Amsterdam Zuid verbindt. Voor- en tegenstanders van de lijn presenteerden onderzoeken en legden argumenten op tafel waarom de lijn wel of niet zou moeten worden gebouwd. Met de steeds groter wordende technische, financiële en bestuurlijke problemen is de discussie opgelaaid over het wel of niet (af) bouwen van de Noord/Zuidlijn. Ook het instorten van het Historisch archief van de stad Keulen in maart 2009 heeft in Amsterdam het besef vergroot van de risico s op verzakkingen. Dat de discussie over de Noord/Zuidlijn eind 2009 nog lang niet verstomd was, bleek wel uit het feit dat actrice Nelly Frijda de politieke partij Red Amsterdam introduceerde. Deze partij, die meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en met één zetel in de Raad kwam, heeft als belangrijkste programmapunt het stopzetten van de aanleg van de Noord/Zuidlijn.

4 14 I s s u e s m a n a g e m e n t Red Amsterdam, de partij die als belangrijkste speerpunt het stoppen met de Noord/Zuidlijn heeft, kan rekenen op veel steun. Bron: (maart 2010) Figuur 1.1 Politieke partij Red Amsterdam Meestal leidt de publieke discussie tot een dominante opvatting. Dit kan weer leiden tot politieke initiatieven en veranderingen in wet- of regelgeving. Veel bedrijven zullen voor die tijd al in actie zijn gekomen. Deze vroegtijdige actie kan voortkomen uit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook uit het streven naar reputatiebehoud of pragmatische overwegingen. Zo is in Nederland in 2004 het Convenant Overgewicht gesloten tussen onder meer het ministerie van Volks gezondheid, Welzijn en Sport, ngo s en organisaties van voedings ondernemingen en horeca. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van het probleem van overgewicht. Een onderdeel daarvan was een vrijwillige reclamecode van de fnli ( Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie), gericht op een verantwoord reclamebeleid over voeding. Zelfregulering door het bedrijfsleven is een vaak toegepast middel om critici het gras voor de voeten weg te maaien of wetgeving te voorkomen. Aan de andere kant wordt tegenwoordig juist ook vanuit het bedrijfsle ven de roep om wet- en regelgeving naar aanleiding van issues weer groter. Dit vooral om ervoor te zorgen dat alle bedrijven zich aan dezelfde regels houden en er geen oneerlijke concurrentie kan ontstaan. Naast de trend van zelfregulering is er dus ook een toenemende vraag naar een overheid die regels stelt en zorgt dat iedereen zich daaraan houdt.

5 I s s u e s 15 Bedrijven zullen zich in hun bedrijfsvoering steeds meer moeten conformeren aan de publieke opinie, hoe controversieel en veranderlijk die soms ook kan zijn. Wat hierbij opvalt, is dat de bewijslast steeds meer bij de bedrijven zelf komt te liggen. Als ze niet actief kunnen aantonen dat ze het goed doen, komt het probleem ook bij hen te liggen. De term publieke opinie wordt in dit boek overigens in een brede betekenis gebruikt. Het is niet de eenduidige reflectie van de mening van de gemiddelde burger. We zien de publieke opinie als een complex samenspel tussen media, deskundigen, opinieleiders, politiek en burger, dat uiteindelijk tot een dominante maatschappelijke opvatting leidt. 1.2 Wat zijn issues? Het mag duidelijk zijn dat de publieke discussie over actuele maatschappelijke onderwerpen niet door het bedrijfsleven genegeerd kan worden. Maar niet alle onderwerpen die de krant halen, kun je issues noemen. Het terughalen van een productieserie van een bekend zuivelproduct uit alle supermarkten zal best even onderwerp van gesprek zijn en het is belangrijk genoeg voor de producent maar het is geen issue in de formele betekenis. Wat verstaan we dan wel onder een issue? Een issue wordt door Van Tulder en Van der Zwart (2003) als volgt gedefinieerd: Een brandende kwestie met voor- en tegenstanders die wacht op beslechting en die via de media onderwerp van gesprek wordt bij brede publieksgroepen. definitie Vanuit de invalshoek van bedrijven zijn issues: maatschappelijke geschilpunten die wachten op beslechting; waarover verwachtingskloven ontstaan; uitmondend in controverses; en die een positieve of negatieve impact op de bedrijfsvoering en/of op de reputatie kunnen hebben.

6 16 I s s u e s m a n a g e m e n t Een issue is dus meestal controversieel en kent voor- en tegenstanders. Een voorbeeld van een issue is bijvoorbeeld het beleggen door pensioenfondsen in defensiebedrijven. Voorstanders wijzen op het feit dat veel van deze bedrijven niet alleen defensiematerieel produceren en dat ze bovendien mooie rendementen laten zien. Zo kopte Trouw in maart 2007: Beleggen in clusterbommen is financieel gezien een prima investering. Tegenstanders wijzen op de enorme schade die defensiebedrijven aanrichten en de ellende die clusterbommen en ander oorlogsmateriaal veroorzaken. Maar waar moet je de grens leggen? Als je niet meer in defensie bedrijven mag investeren, mag je dan wel nog investeren in vervuilende olie bedrijven? Veel pensioenfondsen en andere institutionele beleggers hebben hun beleggingsbeleid inmiddels aangepast, maar ze zullen ongetwijfeld zeer kritisch de maatschappelijke discussie blijven volgen. Voor overheden vormen issues natuurlijk een dagelijkse realiteit want dat is inherent aan de publieke functie. De Noord/Zuidlijn kwam al voorbij. Veel issues bij overheden hebben betrekking op het thema veiligheid. Mooie voorbeelden zijn verlofregelingen voor tbs-ers, straat terreur in Gouda en zwaarte van straffen door rechters. Criterium 1: Geschilpunten die wachten op beslechting Er is sprake van geschilpunten die wachten op beslechting als er (nog) geen algemeen geaccepteerde normen zijn over een onderwerp of als de bestaande normen opnieuw ter discussie worden gesteld. Zo verbood het gemeentelijk vervoerbedrijf van Amsterdam (gvb) een tramconducteur begin 2010 om zichtbaar een kruis te dragen op zijn kleding. Dit leid de tot veel ophef, vooral omdat het dragen hoofddoekjes wel is toegestaan. Hoewel de rechter oordeelde dat de eis van het gvb om de ketting onder de bedrijfskleding te dragen niet onredelijk is, is de ophef nog lang niet achter de rug. Zolang er nog geen bevredigend, breed geaccepteerd besluit is genomen, zal het uiten van geloof tijdens werk in de vorm van een hoofddoekje of kruis zeker een controversieel onderwerp blijven (zie ook kader 1.2).

7 I s s u e s 17 Tramconducteur moet kettinkje met kruis verbergen Kader 1.2 Een tramconducteur in Amsterdam heeft bij de rechter vergeefs geprotesteerd tegen het verbod om tijdens zijn werk een kettinkje met een kruisje te dragen. De rechter vindt dit kledingvoorschrift van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf niet onredelijk met het oog op de veiligheid en een uniforme en professionele uitstraling. Bovendien is sprake van een algemeen verbod op kettinkjes, met en zonder religieus symbool eraan. De conducteur voelde zich gediscrimineerd, omdat moslimcollega s wel een hoofddoekje mogen dragen. De rechter ging daar niet in mee. Het staat de conducteur vrij om op een andere manier uiting te geven aan zijn geloof, bijvoorbeeld door een ring met een kruis, aldus de rechter. Bron: (december 2009) Criterium 2: Verwachtingskloven Van een verwachtingskloof is bijvoorbeeld sprake wanneer er een verschil is tussen het door het publiek waargenomen of ervaren gedrag van een organisatie en de verwachtingen van wat dat gedrag eigenlijk zou moeten zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toekennen van bonussen aan ondernemingen die ondermaats hebben gepresteerd. Voor veel mensen is het moeilijk te begrijpen dat topbestuurders hoge bonussen worden toegekend, terwijl tegelijkertijd medewerkers op straat worden gezet wegens tegenvallende resultaten. Criterium 3: Controverses Onderwerpen worden controversieel als er sprake is van bewust doorzetten van beleid of ideeën, tegen de geldende normen of opvattingen van andere belangrijke partijen of groepen in. Het publiek verwacht bijvoorbeeld van bedrijven dat zij duurzaam ondernemen en dus niet zaken doen met dictatoriale regimes. Dit leidde enkele jaren geleden tot veel ophef toen bleek dat Total de banden met Myanmar (het vroegere Birma) niet wilde verbreken. Omdat het bedrijf zich niets aantrok van oproepen om zich terug te trekken uit Myanmar, riepen de sp, PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren op niet te tanken bij Total. Actiegroepen als Totaal Asociaal begonnen zich te

8 18 I s s u e s m a n a g e m e n t roeren en er barstte een flinke discussie los. Uiteindelijk hebben alle protesten Total weliswaar (tijdelijk) in een kwaad daglicht gesteld, maar is het bedrijf nog steeds actief in Myanmar. Activisten saboteren Total-tankstation om Birma Activisten van de groep Totaal Asociaal hebben afgelopen nacht een tankstation van Total gesaboteerd. Ze sneden enkele tientallen slangen door van de pompen langs de Amsterdamseweg bij Arnhem. De actiegroep eiste de verantwoordelijkheid voor de sabotage vanmiddag op. Totaal Asociaal zegt hiermee te protesteren tegen de aanwezigheid van Total in Birma. Totaal Asociaal wil dat Total zich onmiddellijk terugtrekt uit Birma. Total is de grootste buitenlandse investeerder in Birma en doneert dus rechtstreeks geld aan de militaire junta die daar mensen onderdrukt. Wij vinden dat geen enkel bedrijf in zulke landen zou mogen investeren, staat in een verklaring van de groep. Bij de actie zijn alleen de benzineslangen doorgesneden. De gasslangen bleven volgens de actiegroep ongemoeid. Het tankstation was een groot deel van de dag gesloten. Pas in de loop van de middag waren de eerste pompen weer in bedrijf, aldus Totaal Asociaal. Total was niet bereikbaar voor commentaar. Bron: (oktober 2007) Kader 1.3 Criterium 4: Impact op de bedrijfsvoering of de reputatie Organisaties mengen zich zelden in discussies over onderwerpen die niets te maken hebben met hun eigen bedrijfsvoering of ideologische grondslagen. Zo zal Greenpeace zich niet snel bemoeien met salarisdiscussies, Shell is niet bezig met overgewicht en kpn houdt zich verre van de discussie over het rookverbod. Een maatschappelijke kwestie wordt pas een issue voor een organisatie als het impact kan hebben op de continuïteit of op de reputatie. Maar ook dan is vaak een goede onderbouwing en harde bewijsvoering nodig wil een issue binnen een onderne ming echt de aandacht krijgen die het verdient.

9 I s s u e s 19 Een voorbeeld van een issue dat echt impact heeft op de reputatie én business van een onderneming is de discussie over zogenaamde woekerpolissen die de gemoederen jarenlang flink bezig heeft gehouden. Deze discussie over (de informatie met over) beleggingsverzekeringen heeft enorme consequenties gehad voor de betrokken ondernemingen. Zo hebben ondernemingen als Fortis, sns Reaal, aegon, Nationale- Nederlanden en Delta Lloyd voor vele honderden miljoenen euro s schikkingen getroffen met de belangenorganisaties voor consumenten met een beleggingsverzekering. Delta Lloyd schikt in woekerpolisaffaire Kader 1.4 Het verzekeringsconcern Delta Lloyd betaalt 300 miljoen euro aan houders van zogenoemde woekerpolissen. Het gaat om de eerste schikking met consumentenorganisaties in de woekerpolisaffaire. Delta Lloyd heeft ook 110 miljoen euro gereserveerd voor houders van verzekeringen met een gegarandeerd minimumrendement. Het akkoord is bereikt met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim, die zo n polishouders vertegenwoordigen. Dat hebben de drie partijen woensdag bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring. De schikking heeft betrekking op in totaal polissen van Delta Lloyd. Circa twee derde van deze polissen zullen voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, aldus de verzekeraar. Het resultaat van de onderhandelingen, die maanden hebben geduurd, wordt gesteund door de Vereniging van Effectenbezitters (veb), de Vereniging Eigen Huis (veh) en Jan Wolter Wabeke, de nationale Ombudsman Financiële Dienstverlening. Bron: (september 2008) Als we het in dit boek over issues hebben, dan voldoen ze in de meeste gevallen aan de vier genoemde criteria. Het issue roken in de horeca was een mooi voorbeeld van een issue voor een restaurantketen. Het was een geschilpunt dat begin 2007 nog wachtte op beslechting (wat zal de wetgever besluiten?), er was sprake van een verwachtingskloof (voor velen is het recht op roken in publieke ruimtes niet meer van toepassing), leidend tot controverse (voor- en tegenstanders bestreden elkaar met onderzoekgegevens en meningen) en er was sprake van potentiële impact op de bedrijfsvoering. Gaan rokers wegblijven als het niet meer

10 20 I s s u e s m a n a g e m e n t mag of komen er juist nieuwe klanten bij? In de loop van 2007 leek het pleit beslecht met het voornemen van de minister van VWS om per 1 januari 2008 het roken in de horeca te verbieden. Met de vraag of het rookverbod ook voor eenmansbedrijven geldt, was het issue anno 2010 nog steeds zeer actueel. 1.3 Het verschil tussen issues, trends en hypes Issues zijn er niet van de ene dag op de andere. Het zijn meestal langlopende grillige processen die zo nu en dan de kop op kunnen steken. Issues kunnen een levensduur hebben van zo n 10 tot 30 jaar: van de voorfase waarin het issue nog onzichtbaar is maar wel onderhuids borrelt, tot het volledig verdwijnen van het issue. Het is belangrijk dat een issue niet wordt verward met een mediahype of een trend. Een mediahype is een nieuwsgolf die piekt en ook weer snel wegebt. Een hype begint meestal met een werkelijke gebeurtenis. De media duiken massaal op dit nieuws en in hoog tempo wordt in nagenoeg alle media aandacht gegeven aan dit nieuws. Voorbeelden van mediahypes in 2009 waren het zeilmeisje (een 14-jarig meisje dat een solozeiltocht rond de wereld wilde maken) en de Mexicaanse griep. In nagenoeg alle media werd maandenlang volop aandacht aan deze onderwerpen besteed. Daarbij is de aandacht voor de Mexicaanse griep nog wel te begrijpen, gezien het potentiële risico van deze griepvariant. Maar of dat ook geldt voor de aandacht die het zeilmeisje ten deel valt, is maar de vraag. Mediahypes komen even snel als ze weer gaan. Een issue daarentegen kan sluimeren, soms zeer lange tijd, en zal niet snel verdwijnen. Issues zijn ook niet hetzelfde als trends, hoewel ze er wel nauw mee kunnen samenhangen. Issues kunnen namelijk voortkomen uit trends. Eliane Schoonman definieert een trend als een ontwikkelingslijn, gevormd door grote sociale, economische en politieke omstandigheden, veranderingen en ethische opvattingen in de samenleving in een bepaald tijdsgewricht. Trends hebben altijd een lange levensduur. Enkele bekende trends in het bedrijfsleven zijn globalisering, duurzaam ondernemen en transparantie. Uit de trend globalisering komt het issue outsourcing (uitbesteding) aan lage loonlanden voort en de discussie over topbeloningen

11 I s s u e s 21 en bonussen is nauw verbonden met transparantie. En het issue koeien wel of niet buiten komt voort uit de duurzaamheidstrend. Managers: Mexicaanse griep is enorme hype Kader 1.5 De meeste managers zien de Mexicaanse griep als een grote hype en vinden het de hoogste tijd dat we ons weer bezig gaan houden met de echte problemen. De Mexicaanse griep is een hype. Het is niet meer dan een opgeklopt sensatieverhaal in de media zoals de millenniumbug een aantal jaar geleden. Dat stelt twee derde van de managers, blijkt uit eigen onderzoek. We hoeven er niet meer of minder voor te vrezen dan de normale griep die ieder najaar weer over Nederland trekt. Het is droevig dat we elkaar allemaal zo gek maken, zegt Jaap Dogger, stafarts bij arbodienst Maetis. Het is vreselijk gehypet, terwijl we allang weten dat het lang niet zo erg is. Het levert alleen in sommige sectoren gevaar op voor de economie of de continuïteit. Bron: (augustus 2009) 1.4 De levenscyclus van een issue Net als mensen, organisaties, technologieën en producten kennen ook issues cycli van opkomst en ondergang. Een belangrijk doel van het issues managementproces is om de ontwikkelingen in de publieke opinie zo vroeg mogelijk te identificeren om hier vervolgens zo snel en goed mogelijk op te anticiperen. Issues doorlopen verschillende stadia. Van Wijk (2004) onderscheidt zes stadia, namelijk voorfase, geboorte, groei, volwassenheid, consolidatie en vervaging (zie figuur 1.2). Eliane Schoonman heeft het over vijf fasen die een issue tijdens zijn bestaan doormaakt, elk gekenmerkt door een domein waarbinnen het issue zich begeeft. Dit zijn achtereenvolgens het private domein, het actorendomein, het publieke domein, het politieke domein en het overheidsdomein (zie kader 1.6). Hoewel beide faseringen nauw met elkaar verbonden zijn en beide hun praktische waarde hebben, gebruiken we hier de indeling van Van Wijk om meer inzicht te krijgen in wat issues zijn en hoe ze zich ontwikkelen.

12 22 I s s u e s m a n a g e m e n t Van private domein naar overheidsdomein Volgens Schoonman doorloopt een issue vijf fasen: Fase 1, het private domein: Het natuurlijke proces van meningsvorming begint bij willekeurige leden van een gemeenschap. Hier gaat het om dagelijkse gesprekken van mensen waarbij ze gedachten en ervaringen uitwisselen. Fase 2, het actorendomein: In de tweede fase krijgt het proces van de meningsvorming een wat formeler karakter. Actoren verlenen een nieuwe betekenis aan een oud verschijnsel en worden issue-eigenaar. Het verschil tussen de eerste en tweede fase zit hem in het belang wat de actoren hebben. In de eerste fase hebben de actoren er geen direct belang bij dat een opinie de meerderheid achter zich krijgt, het is alleen maar prettig dat bijvoorbeeld de eigen vriendenkring hun mening deelt. De formele actoren hebben wel een belang, meestal economisch of maatschappelijk, en dit belang is dan ook de reden om formele actor te worden. Fase 3, het publieke domein: De actoren uit de tweede fase hebben een standpunt geformuleerd en deze van feiten en argumentatie voorzien. In de derde fase is het van belang dat het aantal aanhangers groeit, anders zal het issue niet van de grond komen. Door het issue te verzenden via de media neemt het aantal aanhangers snel toe. Fase 4, het politieke domein: Nu een groter deel van de samenleving een bepaald standpunt inneemt, kan de politiek actie ondernemen en maatregelen voorstellen die in lijn zijn met het meerderheidsstandpunt van de bevolking. Het voorstel om roken te verbieden toen iedereen rookte en niemand het smerig of ongezond vond zou geen gevolg hebben gekregen, behalve voor de betrokken politicus. Nu is de publieke opinie zodanig veranderd dat een verbod op roken in openbare ruimtes grote kans van slagen heeft. Fase 5, het overheidsdomein: Zodra een meerderheidsstandpunt daadwerkelijk door iedereen getolereerd wordt, vindt het over het algemeen ook zijn weg naar de wetgever en rechterlijke macht. Met het verbod op roken in openbare ruimtes zitten we in fase vijf. Het is doorgevoerd en kan zonder al te veel problemen gehandhaafd worden. Kader 1.6

13 I s s u e s 23 1 voorfase 2 geboorte 3 groei 4 volwassenheid 5 consolidatie 6 vervaging Figuur 1.2 De zes stadia van de issue-levenscyclus Bron: Van Wijk, 2004 Fase 1: Voorfase signaleren Vaak is het duidelijk dat er iets staat te gebeuren, maar is het nog niet benoemd. Er is nog geen issue en er is geen controverse ontstaan. Er zijn nog geen voor- en tegenstanders en de media besteden er geen aandacht aan. Maar er borrelt wel iets. Het issue bevindt zich dan in de voorfase. In deze fase is het belangrijk dat organisaties trends nauwlettend in de gaten houden en deze interpreteren. Wat kunnen deze trends betekenen voor de organisatie? Het uitbreken van grootschalige epidemieën onder dieren, zoals varkens- en vogelpest, werd voorafgegaan door trends als het verdwijnen van (Europese) grenzen, de grootschalige aanpak in de veeteelt (bio-industrie) en de steeds toenemende aandacht voor de kwaliteit van onze voeding. In de voorfase van een issue merk je dat er nieuwe onderwerpen opkomen in de vakpers en wetenschappelijke tijdschriften. Ook nieuwsgroepen op internet gaan zich roeren. Pioniers gaan zich met een bepaald onderwerp bemoeien, maar vinden nog geen grote navolging. Binnen de eigen organisatie kunnen ook bepaalde signalen worden opgevangen. Interne analisten zien dan bijvoorbeeld aankomen dat een onderwerp in de toekomst geadopteerd gaat worden in de massamedia. Juist die aandacht in de massamedia zorgt uiteindelijk voor de geboorte van een issue.

14 24 I s s u e s m a n a g e m e n t Fase 2: Geboorte onbehagen Voor organisaties is het vaak erg lastig om in te schatten wanneer issues ontstaan en het is dan ook moeilijk om op issues te anticiperen. Een kwestie of een publiekelijk onbehagen ontstaat door veranderende verwachtingen in de maatschappij of door nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Uit de trend is dan een issue voortgekomen. Dat kan komen omdat er vragen bij mensen leven die in hun ogen niet goed beantwoord worden of omdat de overheid zich afzijdig houdt. Advies: veiligheid gaat voor privacy DEN HAAG - Privacygevoelige informatie over burgers verzamelen en uitwisselen, in het belang van de veiligheid van diezelfde burgers? Gewoon doen, luidt het advies dat de Commissie Veiligheid en Persoonlijke Levenssfeer donderdag gaf aan de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Ter Horst (Binnenlandse Zaken). Gewoon doen is tevens de titel van het rapport van de Commissie Veiligheid. Daarmee lijkt vooral te worden bedoeld: Laten we met zijn allen niet te moeilijk doen over het uitwisselen van privacygevoelige informatie. Privacy en veiligheid zijn de laatste jaren hete hangijzers in het politieke debat. Vooral drama s met kinderen hebben de aandacht gevestigd op de nadelen van al te rigoureuze bescherming van de persoonlijke levenssfeer van ontoerekeningsvatbare ouders en verzorgers. Maar ook terreurgevaar speelt een grote rol. Bron: (januari 2009) Kader 1.7 Een voorbeeld van een issue dat zich momenteel vermoedelijk in de geboortefase bevindt, is privacy. Het recht op privacy wordt door iedereen als zeer belangrijk ervaren maar staat door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen onder enorme druk. Vooral door de worldwide war on terror en een harde aanpak van criminaliteit staat het issue volop in de belangstelling. Het recht op privacy op gespannen voet met de wens om het gevoel van onveiligheid aan te pakken en terrorisme te bestrijden. Hoe ver mag je gaan als overheid als je de criminaliteit op straat wil aanpakken of terroristische aanslagen wil voorkomen? Is preventief fouilleren en cameratoezicht geoorloofd? Technologische ontwikkelingen bieden steeds meer mogelijkheden om het wel en wee van mensen in de gaten te houden. Overheidsinstan-

15 I s s u e s 25 ties, maar ook commerciële ondernemingen, beschikken over steeds geavanceerdere methoden om het handelen van mensen in kaart te brengen. De kloof tussen wat mogelijk is en wat wenselijk is, zal uiteindelijk zo groot worden dat een breder publiek debat onafwendbaar wordt. Figuur 1.3 De groei van het issue privacy Bron: Metro, april 2010

16 26 I s s u e s m a n a g e m e n t Fase 3: Groei publiek debat Issues groeien als belanghebbenden niet adequaat met het issue omgaan en er geen antwoord komt op het publieke onbehagen. In dat geval groeit het onbehagen steeds verder, raken meer partijen betrokken en wordt het issue in steeds meer media aan de orde gesteld. Het issue is onderwerp geworden van een publiek debat. In deze fase worden organisaties pas echt wakker en zullen ze zich actiever met het issue gaan bemoeien. Ook in de directiekamers is het besef doorgedrongen dat actie moeten worden ondernomen om escalatie of een crisis te voorkomen. Maar ook actiegroepen en belangenorganisaties zien in dat er momentum is: de tijd is rijp om organisaties aan te spreken op ongewenst gedrag. Het issue is nog niet top of mind bij overheid, politiek en media, Forse stijging alcoholvergiftiging jeugd Drankmisbruik onder jongeren leidt steeds vaker tot een behandeling in het ziekenhuis. Vooral in de leeftijd tussen de 10 en 15 jaar is de stijging fors. Dat blijkt uit onderzoek door Consument en Veiligheid en het Reinier de Graaf Gasthuis, dat vrijdag verschijnt in het wetenschappelijke tijdschrift Medisch Contact. Het onderzoek geeft voor het eerst een concrete schatting van de werkelijke omvang van het probleem. Onderzoekers gebruikten daarvoor ziekenhuisregistraties in de periode 2000 tot Onder 15- tot 20-jarigen is het aantal geregistreerde alcoholvergiftigingen gestegen met 160 procent. In totaal worden elk jaar naar schatting 1800 mensen met een alcoholvergiftiging opgenomen. Bijna een derde daarvan (560 personen) is onder de 20 jaar oud. Een honderdtal is zelfs jonger dan 15 jaar. De onderzoekers schatten de totale ziekenhuiskosten door overmatig alcoholgebruik op 72 miljoen euro per jaar. Het aantal kinderen (10 tot 15 jaar) dat voor een acute alcoholvergiftiging in het ziekenhuis werd behandeld, is sinds 2000 verzesvoudigd. Bron: (augustus 2007) Kader 1.8

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

voorwoord investeren in vertrouwen

voorwoord investeren in vertrouwen inhoud voorwoord 4 samenvatting 6 1 profiel 9 2 maatschappelijk verantwoord ondernemen en Achmea 11 3 ons werk: duurzaam verzekeren 21 4 ons werk: duurzaam beleggen 32 5 ons bedrijf: medewerkers 37 6 ons

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2013 Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele

Nadere informatie

Q4 14. Iedereen een digitaal kluisje. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer

Q4 14. Iedereen een digitaal kluisje. Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer OMNI Verbindt mensen, meningen en feiten over pensioenen en vermogensbeheer Q4 14 NEUROMARKETING Pensioenfondsen moeten gouden bergen beloven NIEUWE METAALREGELING Historisch akkoord tussen PME en PMT

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? TIJD VOOR DUURZAAM LEIDERSCHAP Colofon: De reeks Duurzame Ontwikkelingen is een uitgave van het programma Leren voor

Nadere informatie

Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging 1 Overheidsdiensten gesprek 11

Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging 1 Overheidsdiensten gesprek 11 Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging 1 Stenografisch verslag van een gesprek in het kader van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging op woensdag

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 59 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 april 2014 De vaste commissie voor Veiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Beveiliging en continuïteit van bedrijfsprocessen

Beveiliging en continuïteit van bedrijfsprocessen Beveiliging en continuïteit van bedrijfsprocessen de visie van Getronics 2008 Getronics Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Rol institutionele beleggers in relatie tot bestuur en commissarissen

Rol institutionele beleggers in relatie tot bestuur en commissarissen Rol institutionele beleggers in relatie tot bestuur en commissarissen Een driehoeksverkenning Door: Prof. dr. A.G.Z. (Angelien) Kemna (Erasmus School of Economics Rotterdam) Prof. dr. E.L.H.M. (Erik) van

Nadere informatie

MEE Nederland wordt MEE NL

MEE Nederland wordt MEE NL k i j k e n Nieuwsschrift - geknipte inspiratie over en voor het sociaal domein Fris denken & dwars kijken MEE Nederland wordt MEE NL De eigen kracht van mensen en hun organisaties versterken, energie

Nadere informatie

Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers

Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers Vandaag, 26 januari 2005, bestaat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) op de kop af vijf jaar. Dat is een

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie