Sterktes van nu, de kracht van Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet"

Transcriptie

1 Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet

2 MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis en adviseert p het gebied van welzijn, zrg en sciale veiligheid. MOVISIE werkt vr en samen met verheden, burgerinitiatieven, prfessinele en vrijwilligersrganisaties met als del de participatie en zelfredzaamheid van burgers te vergrten. Centrale thema s daarbij zijn vrijwillige inzet, mantelzrg, kwetsbare grepen, leefbaarheid en huiselijk en seksueel geweld. Kijk vr meer infrmatie p COLOFON Auteur(s): Matthijs Terpstra, Elize Smal, Wendy Stubbe, Ks Berkelaar Prjectnummer: Datum: 01 maart 2007 MOVISIE, maart 2007 Bestellen:

3 Inhudspgave 1. Inleiding Actuele ntwikkelingen rnd vrijwillige inzet Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen Vrijwillige inzet is veral De rganisatie van vrijwillige inzet Ondersteuning van vrijwillige inzet Meerwaarde van vrijwillige inzet Vrijwillige inzet in Organisatie Ondersteuning Zrg Maatschappelijke stage Sterktes van nu, de kracht van Cnclusies Aanbevelingen...20 Bijlagen Bijlage 1: Lijst van deelnemende rganisaties aan dit nderzek Bijlage 2: Ttaalverzicht van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen

4 1. Inleiding Aanleiding en nderzeksvraag Het ministerie van VWS heeft aan het Sciaal en Cultureel Planbureau (SCP) de pdracht gegeven p krte termijn een tekmstverkenning vr vrijwillige inzet uit te veren. De tekmstverkenning bestaat uit verschillende nderdelen, die dr verschillende partijen wrden uitgeverd. CIVIQ (thans MOVISIE) is gevraagd een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opprtunities, Threats) uit te veren van en dr het veld van vrijwillige inzet. Aanpak De belangrijkste resultaten zijn verkregen dr interviews en brainstrmsessies met verschillende spelers, afkmstig uit de vlle breedte van het vrijwilligersveld. Het ttale expertpanel bestnd uit circa 70 respndenten 1.De uitkmsten zijn vervlgens in een expertmeeting besprken, aangevuld, gepririteerd en vrzien van acties en aanbevelingen. Begripsmschrijving 'Vrijwilligerswerk is werk dat in enig gerganiseerd verband, nverplicht en nbetaald wrdt verricht ten beheve van anderen f de samenleving.' Z luidt de algemene definitie vr vrijwilligerswerk. Afhankelijk van del, gebruik en ambities zullen betrkkenen vrijwilligerswerk in smmige situaties veel breder pvatten en inzetten. Sms wrdt vrijwilligerswerk namelijk in ngerganiseerd verband, (deels) betaald, (semi) verplicht f ten beheve van jezelf verricht. Daarm heeft CIVIQ de stap van 'vrijwilligerswerk' naar 'vrijwillige inzet' gemaakt. In dit rapprt vatten we vrijwilligerwerk k in brede zin p. In principe spreken we dus van vrijwillige inzet, tenzij er sprake is van citaten, uitdrukkingen f wanneer vrijwilligerswerk m een andere reden een meer geschikte term lijkt. Leeswijzer Deze rapprtage begint met een schets van de actuele maatschappelijke cntext waarin vrijwillige inzet zich afspeelt. In het derde hfdstuk vlgt een rapprtage van de belangrijkste resultaten van de SWOT-analyse. De uitkmsten zijn uitgewerkt in vier subthema s. De gevnden resultaten zijn niet cijfermatig nderbuwd; het zijn ervaringen van mensen die in verschillende disciplines binnen het vrijwilligersveld actief zijn. Dit betekent dat er k geen eenduidigheid bestaat; wat de één als sterkte van het veld ervaart, ziet de ander sms juist als een zwakker punt. De belangrijkste uitkmsten van de analyse extrapleren we vervlgens naar een beeld van vrijwillige inzet in het jaar 2015, m te eindigen met enkele cnclusies en aanbevelingen 1 In bijlage 1 zijn de rganisaties pgenmen die een bijdrage hebben geleverd. Utrecht, 04 mei 2007 * 2

5 2. Actuele ntwikkelingen rnd vrijwillige inzet Sinds het Internatinaal Jaar van Vrijwilligers in 2001 heeft vrijwillige inzet cntinu in de belangstelling gestaan en p verschillende manieren nieuwe impulsen gekregen. Hiernder een krte schets van de belangrijkste ntwikkelingen van de afgelpen zes jaar. Speerpunten van het Internatinaal Jaar van Vrijwilligers (IJV) waren: prmtie, ndersteuning, erkenning en netwerken. In het Manifest ver de tekmst van vrijwillige inzet gaven pinieleiders hun visie. 2 Teneinde het vrijwilligerswerk in Nederland vr 2002 tt 2005 veilig te stellen, zal er in de ndersteuning en facilitering van vrijwillige inzet vanuit de verschillende sectren systematische aandacht meten zijn vr diversiteit, flexibiliteit, berepskrachten en kwaliteit. Belangrijke impulsen gingen daarbij uit van de Cmmissie Vrijwilligersbeleid en de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk. Gemeenten en prvincies werden ndersteund bij het ntwikkelen van vrijwilligersbeleid met een sterke nadruk p ndersteuning en deskundigheidsbevrdering van vrijwillige inzet. De Eurpean Radmap t 2010, die in het kader van Eurfestatin 2004 is ntwikkeld, buwt vrt p de speerpunten van IJV De rl van natinale, prvinciale en lkale verheden, vrijwilligersrganisaties en stakehlders staat centraal. Overheden hebben als taak ged vrijwilligerswerkbeleid te ntwikkelen. Ok dient de verheid een infrastructuur ten beheve van de ndersteuning van vrijwilligerswerk te faciliteren. 3 In de Radmap wrden daarnaast delstellingen gefrmuleerd p het gebied van het prmten van werknemersvrijwilligerswerk. Prmtie in bredere zin kreeg vrm in diverse mediacampagnes en in de Make A Difference Day, die in 2006 vr de tweede keer plaats vnd. In de lp der jaren heeft CIVIQ (vrheen NOV en svm) vijf trendrapprten uitgegeven. 4 Deze trendrapprten bieden infrmatie ver maatschappelijke trends aan vrijwilligersrganisaties, beleidsmakers en ndersteuners. De infrmatie helpt hen vruit te kijken en in te spelen p deze trends. In ieder trendrapprt kmen naast waarneembare trends, bestaande feiten en cijfers ver vrijwillige inzet in Nederland aan bd. Enkele trendrapprten bevatten bvendien een themadeel ver relevante nderwerpen in relatie tt vrijwilligerswerk (bijvrbeeld: jngeren, meeden in de maatschappij). In het trendrapprt van 2004/2005 zien we dat de vraag naar vrijwilligers stijgt, het aanbd in heveelheid gelijk blijft, maar dat de aard van het aanbd verschuift van traditinele vrijwilligers naar nieuwe srten vrijwilligers. Tegelijkertijd zijn er nieuwe vrmen van vrijwillige inzet in pkmst. De rl van de gemeente als regisseur van vrijwillige inzet neemt te, net als de rl van lkale ndersteuningsrganisaties, zals vrijwilligerscentrales. 2 Manifest ver de tekmst van vrijwilligerswerk. Aangebden aan Staatssecretaris Vliegenthart van het Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt tijdens de Sltmanifestatie van het Internatinaal Jaar van Vrijwilligers Natinaal Cmité Internatinaal Jaar van Vrijwilligers 2001, 15 december Eurpean Radmap t 2010: Vlunteering and participatin in the EU. Drafted at Eurfestatin 2004, 7 th 9 th Nvember Vr de verandering (1998); Feiten en cijfers (1999); De (2001); Onvltide tekmst (2002); Uitsluiten f uitndigen (2004/2005). Utrecht, 01 maart 2007 * 3

6 Drie nderzeksinstituten verzamelen landelijke cijfers ver vrijwillige inzet. Dit zijn het Centraal Bureau vr de Statistiek (CBS), het Sciaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de vakgrep filantrpische studies van de Vrije Universiteit met haar nderzek Geven in Nederland (GIN). Omdat de nderzekspzet per nderzek net iets anders is, is het meilijk m cijfers te vergelijken. Z liggen de deelnamepercentages bij het CBS ver het algemeen hger dan bij het SCP en 'Geven in Nederland'. Dit heeft te maken met de definitie van het begrip vrijwilligerswerk, maar k met de wijze waarp in de enquêtes naar vrijwillige inzet wrdt gevraagd. Niet alle bevlkingsgrepen in de Nederlandse samenleving zijn in gelijke mate vrijwillig actief. Z zijn er wat betreft vrijwillige inzet duidelijke verschillen waarneembaar tussen verschillende leeftijdscategrieën, tussen allchtnen en autchtnen en tussen mensen met een betaalde baan en mensen met een uitkering. De vrijwillige inzet varieert zwel binnen- als tussen sectren. Dit heeft niet alleen te maken met de persnlijke vrkeuren van vrijwilligers, vaak zijn deze verschillen k te herleiden naar de fase in de levenscyclus. Binnen de zrgsectr zijn bijvrbeeld meer dan gemiddeld vruwen van middelbare leeftijd actief. In de aanlp naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 nvember 2006 stelden de plitieke partijen hun verkiezingsprgramma s p. Vereniging NOV cnstateerde na bestudering van deze prgramma s dat slechts een beperkt aantal partijen vrijwillige inzet een plaats geeft in het prgramma. Dat vrijwillige inzet een rl speelt in de samenleving wrdt dr het CDA, de PvdA, de ChristenUnie en de Partij vr de Vrijheid (Wilders) expliciet erkend. Over één van de belangrijkste in dit dcument gecnstateerde bedreigingen, namelijk de instrumentele inzet van vrijwillige inzet, met het gevaar van het plegen van rfbuw p de vrijwilliger, zwijgen alle partijen. De nadruk wrdt gelegd p het verminderen van administratieve lasten (CDA, PvdA, GrenLinks en ChristenUnie), p het belang van lkale ndersteuning (CDA, PvdA en PvdDieren) en p de participatie van grepen in de samenleving die achter blijven (CDA, SP, ChristenUnie en PvdV). Utrecht, 01 maart 2007 * 4

7 3. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen In dit hfdstuk beschrijven we de belangrijkste resultaten uit de interviews en brainstrmsessies met sleutelfiguren uit het vrijwilligersveld. Deze resultaten zijn besprken, aangevuld en gepririteerd in de expertmeeting, met als eindresultaat de SWOT-matrices die de basis vren van dit hfdstuk. De gevnden resultaten zijn in vier thema s beschreven: 1. Vrijwillige inzet is veral 2. Organisatie van vrijwillige inzet 3. Ondersteuning van vrijwillige inzet 4. Meerwaarde van vrijwillige inzet In de telichting p de SWOT-matrices wrden deze thema s verder uitgewerkt in subthema s. Aangezien sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen vaak elkaars spiegelbeeld zijn, lpt de invulling van de subthema s vaak dwars dr de kwadranten van de matrices heen. In de telichting zijn verwijzingen pgenmen naar de items uit de matrix, bijvrbeeld (Z2). De letters crrespnderen met de letters S, Z, K en B vr respectievelijk sterkte, zwakte, kans en bedreiging. (Z2) verwijst naar zwakte nummer 2 in de matrix. De gevnden items staan in de matrices niet in vlgrde van pririteit weergegeven. Wel vrmen de pgenmen items een selectie uit een veel grtere heveelheid sterktes, zwaktes, etc. die geïnventariseerd zijn. Deze zijn geselecteerd, p grnd van het vaak nemen van dit item f p grnd van priritering die binnen verschillende verleggen (.a. de expertmeeting) is uitgeverd. Het vlledige en nbewerkte verzicht van alle genemde sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen is te vinden in bijlage 2. In de telichting van de SWOT-matrices wrden in de tekst verwijzingen gegeven naar de items uit de matrix, bijvrbeeld (Z2). De letters crrespnderen met de letters S, Z, K en B vr respectievelijk sterkte, zwakte, kans en bedreiging. (Z2) verwijst naar zwakte nummer 2 in de matrix Vrijwillige inzet is veral Vereniging NOV heeft in aanlp naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 nvember 2006 een brchure uitgegeven met de titel Vrijwillige inzet is veral. In gerganiseerd verband f in de vrm van burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk is de drijvende kracht achter de civil sciety. Die kracht wrdt ntleend aan vier miljen burgers die zich inzetten, mdat ze dat zelf belangrijk en leuk vinden. In deze brchure wrdt k pgerepen m de lkale ndersteuning van vrijwilligerswerk te versterken. Daarnaast wrdt de bedreiging van het plegen van rfbuw p het vrijwilligerswerk, vral dr de invering van de Wm nder de aandacht gebracht. Utrecht, 01 maart 2007 * 5

8 Vr het thema Vrijwillige inzet is veral is de vlgende SWOT-matrix pgesteld: Sterktes 1. Grte ptentiële impact en slagkracht 2. Indicatr vr maatschappelijke betrkkenheid 3. Middel vr participatie 4. Betekent veel vr civil sciety, demcratie en sciaal kapitaal 5. Traditie is stevig gewrteld in de samenleving; zrgt vr cntinuïteit 6. Gede pstap naar betaald werk 7. Kan bevlkingsgrepen binden Kansen 1. Grei maatschappelijk betrkken ndernemen 2. Tename maatschappelijk belang 3. Hgere kwaliteitseisen dr nieuwe vrijwilligers 4. Vergrijzing 5. Ndzaak brengt beweging Zwaktes 1. Te bescheiden 2. Rl in de Wm nvldende scherp 3. Vrijwilligerswerk is een lege term; bindt niet Bedreigingen 1. Instrumentele benadering 2. Nadruk p veiligheid in plaats van leefbaarheid 3. Appèl dr terugtrekkende verheid 4. Verandering in leefpatrnen 5. Claimcultuur Breedte van het veld Het is een gegeven dat vrijwillige inzet p alle plekken en in alle lagen van de samenleving te vinden is. In de cmmunicatie ver vrijwillige inzet krijgt met name het werk in zrg en welzijn aandacht en eventueel in de sprt. Maar k kerken en mskeeën kunnen niet znder vrijwilligers. Ok zijn er vrijwilligers actief in rechtswinkels, p kinderberderijen, bij de vrijwillige brandweer, bij de rganisatie van Oerl, in de bewnerscmmissie van de flat, in de plitiek, als websitemderatr p een website van een zelfhulpgrep, in de vlkstuinvereniging en ga z maar dr. Ok het vrijwilligerswerk vanuit het bedrijfsleven (nder de nemer van maatschappelijk betrkken ndernemen ) is de laatste jaren sterk in de lift (K1). Zwel p landelijk niveau (denk bijvrbeeld aan prjecten van Frtis, KPMG f Nike), als p lkaal niveau (het accuntantskantr in het drp det sms iets vr de lkale vetbalclub). Met een geschat aantal van 4 miljen vrijwilligers in Nederland is het vrijwilligerswerk in therie in staat m het verschil te maken in de samenleving (S1). Mits deze (slag)kracht ged gebundeld is, is er dr een dergelijk grte en breed verspreide grep mensen een stevige vuist te maken vr meer erkenning en betere ndersteuning van vrijwillige inzet. Maar juist in die bundeling ligt k een zwakte van vrijwillige inzet. Immers, lang niet alle vier miljen vrijwilligers in Nederland hebben het gevel dat zij deel uitmaken van het vrijwilligerswerk (Z3). Dat maakt het lastig lbbyen. Daarnaast nemen vrijwilligers, rganisaties en ndersteuners een bescheiden psitie in, in relatie met andere partijen als de verheid f het bedrijfsleven (Z1). Het vrijwijwilligerssteunpunt Samen vr Zeist geeft bijvrbeeld aan dat in trajecten van maatschappelijk betrkken ndernemen de vrijwilligersrganisaties Calimer-gedrag laten zien. De meningen verschillen f het de mgeving is die vrijwillige inzet niet als gelijkwaardige gesprekspartner ziet, f dat vrijwillige inzet zelf een ndergeschikte psitie inneemt. Effect is wel dat er slechts een geringe invled uitgeefend wrdt p de plitieke besluitvrming. Tch betekent vrijwillige inzet te veel m te negeren f niet serieus te nemen. De mate en de aard van vrijwillige inzet zijn een indicatr van de maatschappelijke betrkkenheid, maar k van misstanden die zich vrden (S2). Wanneer de nd hg is, schieten vrijwilligersinitiatieven als paddestelen uit de grnd (K5). Utrecht, 01 maart 2007 * 6

9 De waarde van meeden Daarnaast is vrijwillige inzet een ged middel vr deelname van zwakkeren in de samenleving (S3). De activiteiten die dr vrijwilligers gerganiseerd wrden, hebben sms als effect dat ze de sciale samenhang versterken en bevlkingsgrepen bij elkaar brengen (S4, S7). Maar het is niet alleen die utput van vrijwillige inzet, k het (mee)den zelf heeft dit effect. Ok vr mensen die via een geleidelijke weg de stap naar betaalde arbeid meten maken, is vrijwillige inzet een mgelijke plssing (S6). Aan de andere kant wrdt maatschappelijke inzet steeds belangrijker gevnden, bijvrbeeld in sllicitatieprcedures. Veel spelers in het veld vinden dat één van de uitdagingen vr de tekmst is m allchtnen meer bekend te maken met diverse vrmen van vrijwillige inzet en hen hiervr te interesseren. Het gaat hier dus m vrijwillige inzet breder dan in zelfrganisaties, want daar wrdt al veel gedaan dr allchtnen. De verheid erkent de instrumentele waarde van vrijwillige inzet steeds meer (K2). Ok de mgelijke slagkracht van de grte massa aan vrijwilligers wrdt nderkend. Daarm speelt vrijwillige inzet binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wm) een belangrijke rl. Hewel dit uiteraard kansen biedt, wrdt er dr het vrijwilligersveld niet nverdeeld psitief naar de Wm gekeken. Het is vr veel spelers in ieder geval ng nduidelijk welke rl vrijwilligers, rganisaties en vrijwillige inzet in het algemeen spelen en meten gaan spelen in de Wm (Z2). Dat maakt het dan k lastig kansen te nderkennen. Er wrdt een sterke bezrgdheid geuit ver de signalen dat vrijwillige inzet als instrument met wrden ingezet m delstellingen van de Wm te behalen (B1). Daar waar de Rijksverheid vrheen centraal de cördinatie van het welzijnswerk p zich nam, ligt dit met de Wm nu decentraal, bij de gemeenten Daarbij wrdt in de uitvering van de wet een expliciet appèl gedaan p de inzet van vrijwilligers en vrijwillige inzet (B3). Nu ligt er in praktijk k wel een stevige basis van vrijwilligerswerk in de samenleving verankerd (S5), maar de huding van de verheid die het vrijwilligerswerk de verantwrdelijkheid geeft m bepaalde prblemen p te pakken, valt niet altijd ged binnen het vrijwilligersveld. Tussen kansen en bedreigingen Tensltte is er een aantal ntwikkelingen zichtbaar die vrijwillige inzet bedreigen f juist ten gede kmen. Hewel er steeds meer aandacht vr kmt, heeft vrijwillige inzet ng altijd veel last van belemmeringen dr wet- en regelgeving. Vral de lkale verheden lijken zich meer p veiligheid te richten dan p leefbaarheid (B2). Vrijwilligersrganisaties zijn aansprakelijk vr de gevlgen van het werk dat de vrijwilliger det. Steeds vaker leidt dit tt feitelijke claims (B5). De vergrijzing wrdt sms als bedreiging gezien, met name vr rganisaties en verenigingen met een grijs vrijwilligersbestand, waar de ene na de andere vrijwilliger dr fysieke prblemen f zelfs dr verlijden afhaakt. Vaker ng wrdt de vergrijzing als kans gezien. De grep mensen die niet gebnden is dr werk, wrdt grter (K4). Ok nder uderen stijgt het pleidingsniveau, dus m deze mensen te binden met een rganisatie wel interessant en uitdagend werk kunnen bieden. Onduidelijk is, f dit feitelijk tt meer vrijwilligers gaat leiden. Wel wrdt gezien dat nieuwe vrijwilligers vaak anders tegen vrijwillige inzet aankijken dan de traditinele vrijwilliger. Nieuwe vrijwilligers stellen hgere eisen aan nder andere de kwaliteit van het werk (K3). Dit triggert een aantal rganisaties m de eigen kwaliteit eens ged tegen het licht te huden. Een grte levensbeschuwelijke rganisatie (het Nederlands Bijbelgentschap) ndervindt vral vrdelen van de nieuwe vrijwilliger. Deze vrijwilliger hpt en zapt er weliswaar p ls, maar zal hierdr niet vastresten, en heeft gemiddeld een hgere pleiding dan de ude vrijwilliger. Verschillende rganisaties (bijvrbeeld de Dierenbescherming en SOS Kinderdrpen) zijn zich bewust van het stijgende pleidingsniveau van vrijwilligers, en de daarbij behrende hgere eisen die deze mensen stellen. Met het ude vrijwilligerswerk is het nmgelijk deze mensen aan de rganisatie te binden. Maar dr een divers en uitdagend aanbd te creëren vr zwel de deners als de denkers, Utrecht, 01 maart 2007 * 7

10 is het mgelijk meer ptentiële vrijwilligers vinden. De kunst is dus m als rganisatie een cmbinatie te bieden van vrijwillige inzet p het gebied van grte idealen en handen uit de muwen. Een van de grtste bedreigingen van vrijwillige inzet is de verandering in leefpatrnen, waardr andere tijdsintensieve activiteiten als werk, gezin, sciale cntacten, televisie en internet pririteit krijgen bven vrijwillige inzet (B4) De rganisatie van vrijwillige inzet Vrijwillige inzet is er in vele srten en smaken, zwel in gerganiseerd als ngerganiseerd verband. De definitie sluit p dit mment de laatste grep ng uit: 'Vrijwilligerswerk is werk dat in enig gerganiseerd verband, nverplicht en nbetaald wrdt verricht ten beheve van anderen f de samenleving. Maar wat is gerganiseerd verband? Twee mensen die afspraken maken? Een buurtcmité? Op de website van CIVIQ is zelfs dr middel van een draaischijf een persnlijke definitie vast te stellen. Vrijwilligersrganisaties hebben sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen weergegeven ver vrijwilligers, de eigen rganisatie en andere rganisaties. Ok andere spelers uit het vrijwilligersveld hebben hun visie p de rganisatie van vrijwillige inzet weergegeven. Dit resulteert in de vlgende SWOTmatrix: Sterktes 1. Enthusiasme en betrkkenheid 2. Beweging creëren 3. Huidige vrijwilligers binden 4. Effectiviteit 5. Steeds prfessineler 6. Dicht bij de delgrep/prfijtgrep (in tegenstelling tt bedrijven) Kansen 1. Aanbieden vrijwilligerswerk p maat: gericht p cmpetenties, interesses 2. Vermindering belemmering wet- en regelgeving, gede fiscale regels 3. Prfessinaliteit en kwaliteit wrden steeds belangrijker 4. Nieuwe allianties buiten de grenzen van de eigen netwerken, inzmen p knelpunten en uitdagingen Zwaktes 1. Onvldende zakelijk, ndernemend en resultaatgericht 2. Meite met prfessineel en prjectmatig werken 3. Niet naar buiten gericht 4. Meite m activiteiten af te stten 5. Niet klaar vr veranderingen 6. Spanning tussen prjectmatig werken en zingeving 7. Teveel gericht p ns-srt-mensen 8. Zelfstandigheid van rganisaties kan leiden tt islement 9. Met name bezig met eigen delen en minder met beleidsdelen en vrijwilligers 10. Kwetsbaar; leunen p kernvrijwilligers Bedreigingen 1. Maatschappelijke stage 2. Verplicht vrijwilligerswerk 3. Drslaande drang naar certificering 4. Overbevissing 5. Niet klaar vr jngeren en andere nieuwe delgrepen 6. Vrijwillige inzet als instrument m prblemen van derden p te lssen 7. Organisaties verplichten een maatschappelijk del na te streven 8. Vermaatschappelijking van zrg, nderwijs 9. Tenemende cncurrentie 10. Bij financiers nadruk p utput en niet p intrinsieke waarde 11. Oneigenlijke cncurrentie vrijwillige inzet en betaald werk Utrecht, 01 maart 2007 * 8

11 Enthusiasme en betrkkenheid Over de vraag waar vrijwilligersrganisaties wel en niet ged in zijn, zijn de meningen verdeeld. Dat is lgisch, mdat het een enrm hetergene grep is. De sterkte van de ene rganisatie is de zwakte van de andere. Waar de meningen unaniem ver zijn, is het feit dat vrijwilligers enthusiasme en betrkkenheid als gedeeld kenmerk hebben, uitznderingen daargelaten (S1). NOC*NSF vindt het pvallend dat een gede manager van een grt bedrijf als vrijwillige vrzitter van een sprtclub peens niet ged kan managen. Dit kmt dr emties; de vrijwilligers zelf zijn gek van die bepaalde sprt f hun kinderen zijn lid van die vereniging. Uit deze grte betrkkenheid kunnen cnflicten vrtkmen. Maar tegelijkertijd heb je dit enthusiasme nder de vrijwilligers k ndig in een vereniging. Hierdr zijn rganisaties in staat m een bepaalde beweging te creëren (S2). Dit is vral het geval bij lkale rganisaties. Ok wrdt p bepaalde gebieden de effectiviteit van vrijwilligersrganisaties geremd (S4). Vrbeelden zijn bijvrbeeld te vinden bij rganisaties vr traumaverwerking, ndhulp en terminale zrg. Ok belangenrganisaties en lbbyrganisaties die één bepaald thema aanpakken, beken regelmatig psitieve resultaten. Denk bijvrbeeld aan het vertragen f afblazen van de aanleg van een snelweg dr een natuurgebied. Prfessinaliseringsdwang Dr strengere eisen van financiers, die steeds meer nadruk leggen p de utput van een rganisatie in plaats van p de intrinsieke waarde (B10), wrden rganisaties gedwngen steeds prfessineler te werken. Vanuit het veld kmt het signaal dat dit in meer en meer rganisaties langzamerhand wrdt pgepakt en dat er daadwerkelijk een grei in prfessinaliteit ntstaat (S5). Maar dit kmt niet alleen dr de eisen van financiers. Ok (nieuwe) vrijwilligers eisen steeds vaker dat ze kunnen werken in een prfessinele mgeving. Daarnaast is er meer cncurrentie, zwel van cmmerciële partijen die een srtgelijke dienst aanbieden, als van andere (vrijwilligers)rganisaties, die uit dezelfde middelen (lees: subsidiept) willen vissen (B9). Prfessinalisering en nadruk p kwaliteit kan een rganisatie een vrsprng geven en de effectiviteit vergrten (K3). Prfessinalisering kan k nadelen hebben. Het vastleggen van kwaliteit leidt vaak tt een verregaande drang naar certificering (B3). Het Nederlands Bijbelgentschap is enerzijds blij met de tenemende aandacht vr kwaliteit, maar is k erg veel tijd kwijt aan het papierwerk dat kmt kijken bij certificering. Prfessineel en prjectmatig werken wrdt veelvuldig k als zwakte van vrijwilligersrganisaties genemd (Z2). Dat is verigens niet alleen een zwakte van vrijwilligersrganisaties. In veel rganisaties waarin zingeving f intrinsieke waarde een sterke rl speelt, bestaat er een spanningsveld tussen het prjectmatig werken en de hgere delen van de rganisatie (Z6). Z heeft Defence fr Children Internatinal Nederland adviesbureau Huse f Sharing ingehuurd m enige structuur te brengen in de werkzaamheden, timemanagement en prjectmatig werken aan te leren. Externe prfilering De grei in prfessinaliteit start bij vrijwilligersrganisaties vaak bij het verhgen van de kwaliteit van bestaande activiteiten, vral p het gebied van interne rganisatie. Organisaties zijn vaak weinig naar buiten gericht (Z3). Hierdr is er weinig g vr kansen en bedreigingen uit de mgeving. HOF Den Haag geeft aan dat vrijwilligersrganisaties vaak meite hebben m het gede dat ze den in een duidelijke bdschap naar buiten uit te dragen. Vrijwilligersrganisaties beperken daarnaast hun inzet in de regel tt het ambitieniveau van de aanwezige vrijwilligers. De maatschappelijke vraag naar vrijwillige inzet is geen vraagstuk van een vrijwilligersrganisatie. Het ntwikkelen van een zakelijk en ndernemend instinct staat ng in de kinderschenen. Met name gezien de greiende cncurrentie, is dat een duidelijke zwakte. Ervaring in adviestrajecten bij vrijwilligersrganisaties leert daarnaast dat resultaatgericht werken slechts in beperkte mate vrkmt (Z1). Vral ndersteuningsrganisaties geven aan dat zij dit zien als zwakte van vrijwilligersrganisaties. Utrecht, 01 maart 2007 * 9

12 Eén van de grte valkuilen van vrijwilligersrganisaties is in hun gen het feit dat er sterk gestuurd wrdt p cntinuïteit. Dat betekent dat er weinig kritisch gekeken wrdt naar de kwaliteit van de diensten en de bijdragen die ze leveren aan het hgere del f aan de resultaten. Het afstten van activiteiten is een duidelijke zwakte (Z4). Daarnaast zrgt de nadruk p cntinuïteit vr een beperkte veranderingsbereidheid. En als die bereidheid er wel is, dan is de rganisatie er vaak ng niet klaar vr (Z5)(Z9). Verandering kan betrekking hebben p de wijze van rganiseren, maar k p het srt vrijwilliger (B5). Organisaties zijn vlgens geïnterviewden teveel gericht p ns-srt-mensen, zwel als vrijwilliger, als bij de delgrep (Z7). Op zich is dit lgisch bij vr-ns-dr-ns rganisaties (bijvrbeeld de vetbalvereniging die alleen activiteiten vr leden uitvert), maar het beperkt de flexibiliteit en kan p langere termijn een gevaar vr de cntinuïteit pleveren. Vrijwilligersrganisaties zien vinden en binden als een belangrijk thema. Hewel zij vaak ged in staat zijn m de huidige vrijwilligers aan zich te binden (S3), is het vinden van nieuwe vrijwilligers (in het bijznder nieuwe srten vrijwilligers jngeren, uderen, allchtnen) vaak een prbleem. Kansen vr de tekmst Het pnemen van zwaktes van vrijwilligersrganisaties geeft geen rskleurig beeld van de tekmst van deze rganisaties. Uit ns nderzek kmen echter wel een aantal kansen naar bven, waarp vrijwilligersrganisaties kunnen en meten inspelen. Z wrdt de zwakte van het naar binnen te gericht zijn gepareerd dr te wijzen p de kansen die rganisaties hebben als ze buiten de grenzen van de eigen netwerken kijken, als ze nieuwe allianties sluiten en daarbij fcussen p uitdagingen en knelpunten (K4). Een andere kans, die in de expertmeeting een hge pririteit meekreeg, heeft k alles te maken met externe gerichtheid. Vrijwilligersrganisaties kunnen veel winnen dr vrijwilligerswerk p maat aan te bieden en beter aan te sluiten bij cmpetenties en interesses van (nieuwe) vrijwilligers (K1). Dit maakt allereerst vrijwillige inzet aantrekkelijker vr een bredere grep mensen. Daarnaast biedt het een grtere kans p capabele vrijwilligers p de juiste plek. Vrijwilligers zijn zelf ged in staat m hun eigen interesses aan te geven. Z zetten jngeren zich in het kader van hun maatschappelijke stage vrijwillig in vr een verzrgingshuis. Dr te luisteren naar hun interesses is beslten een make-ver dag vr de udere dames te rganiseren, een heel andere activiteit dan het wandelen en kffie schenken van de reguliere vrijwilligers. Instrumentalisering Als één van de grtste bedreigingen vr de rganisatie van vrijwillige inzet wrdt de tendens gezien dat vrijwillige inzet als instrument wrdt ingezet m prblemen van derden p te lssen, f dit nu binnen f buiten de kaders van de Wm is (B6). Ok in de vrige paragraaf is dit al aan de rde gekmen. Z vindt NOC*NSF dat sprt in de sprtnta steeds meer Haarlemmerlie wrdt. Dat kan een grt gevaar zijn. Vrijwilligers willen iets met sprt, maar niet m de samenlevingsprblemen p te lssen. Dit heeft cnsequenties vr het plezier dat vrijwilligers eraan beleven, vr hun beschikbaarheid, hun mtieven en de kwaliteit van hun werk. Swies wrdt vanuit het vrijwilligersveld kritisch gekeken naar de manier waarp vrijwillige inzet gezien en gebruikt (gaat) wrden. De vermaatschappelijking van zrg en nderwijs vrmt vlgens veel respndenten een bedreiging vr vrijwillige inzet (B8). Dat burgers steeds meer betrkken zijn bij zrg en nderwijs, is natuurlijk prima, maar het is de vraag f deze betrkkenheid frmeel in de vrm van vrijwillige inzet vastgelegd met wrden. Deze vraf vastgelegde rl van vrijwillige inzet, krt gezegd verheidsbemeienis met de inhud ervan, belemmert bepaalde srten vrijwilligersrganisaties in het functineren. Er is een tendens zichtbaar dat gerganiseerd vrijwilligerswerk een maatschappelijk del met dienen (B7). Dat zu het vr de sprtsectr f ntspanningsverenigingen lastig maken m vrijblijvend hun eigen ding te blijven den. Ok vrijwillige inzet als verplichtende activiteit m een uitkering te ntvangen f behuden, det vlgens het veld geen ged aan vrijwillige inzet en het imag Utrecht, 01 maart 2007 * 10

13 daarvan (B2). Er blijft altijd een grep vr wie betaald werk een stap te ver is. Deze mensen krijgen bijstand, maar in ruil daarvr vragen we degenen die dat kunnen iets terug te den vr de samenleving. Denk aan vrijwilligerswerk f mantelzrg. (VVD-verkiezingsprgramma 2006). Een andere vrm van instrumentalisering is de Maatschappelijke Stage vr schlieren, die dan k dr respndenten vral als bedreiging vr vrijwillige inzet wrdt gezien (B1). Aan de ene kant is het een kansrijk initiatief m jngeren te laten kennismaken met vrijwilligerswerk, mits dit ged gerganiseerd is en het aansprekende activiteiten betreft. Ongeveer 5 tt 10% van de leerlingen blijft zich inzetten vr de vrijwilligersrganisatie waar via Maatschappelijke Stage vrijwilligerswerk deden. Aan de andere kant levert de testrm van duizenden jngeren een capaciteitsprbleem p vr vrijwilligersrganisaties. Er zijn echter niet zveel geschikte klussen, dus wrden er vr deze grep kunstmatig klussen gecreëerd die verder niet bijdragen aan de delstellingen van de rganisatie en dr de jngeren al gauw als niet zinvl gezien wrden. Een vrbeeld is dat jngeren in een verzrgingshuis bedden mesten pmaken en gedurende hun stage geen enkele udere bewner zagen f spraken. Daarnaast zagen we al dat veel rganisaties helemaal niet klaar zijn vr nieuwe delgrepen, dus k niet weten wat jngeren bezig hudt en welk srt vrijwilligerswerk überhaupt interessant is vr deze grep. Als laatste hiermee samenhangende bedreiging wrdt het vraagstuk van de verbevissing genemd. De gedachte hierbij is dat vrijwillige inzet gezien kan wrden als een cllectieve brn, net als lievelden, visgrnden f andere natuurlijke brnnen. Een greiend berep p deze brnnen in cmbinatie met nzrgvuldig gebruik kan leiden tt krapte en neerlijke verdeling van de vrzieningen 5. Alle vrijwilligersrganisaties vissen tensltte in dezelfde vijver van beschikbare, relatief gedkpe menskracht die vrijwilligers bieden. De neiging tt veruitputting ntstaat dr twee krachten: enerzijds is er een vrijwel neindige behefte aan werkkrachten en anderzijds is vrijwillige inzet gedkp vr de rganisatie. Om die reden, en mdat het lijkt dat k de heveelheid beschikbare vrijwilligers steeds aangevuld (kan) wrden, is het vr rganisaties veel ecnmischer nieuwe vrijwilligers te werven dan m in duurzaam gebruik te investeren Ondersteuning van vrijwillige inzet Vrijwillige inzet wrdt dr verschillende instanties en p verschillende niveaus ndersteund. Op landelijk niveau wrdt ndersteuning geleverd dr landelijke bureaus van vrijwilligersrganisaties. CIVIQ (vanaf 1 januari 2007 nderdeel van MOVISIE) is het landelijk adviesbureau en kennisinstituut vr vrijwillige inzet, NOC*NSF en het NISB vervullen deze rl vr de sprtsectr. Vereniging NOV is de vereniging die de belangen behartigt vr vrijwillige inzet en vrijwilligersrganisaties. In elke prvincie behalve Limburg en Overijssel is er een srt Centrum vr Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO). Deze centra bieden vaak ndersteuning aan lkale vrijwilligerscentrales en bvenlkale vrijwilligersrganisaties. Smmige CMO s adviseren gemeenten in hun prvincie bij het frmuleren f uitveren van vrijwilligerswerkbeleid. Ok bieden ze ndersteuning aan bij bepaalde thema s, zals maatschappelijke stage, werknemersvrijwilligerswerk en taakverlichting bij vrijwilligers. Smmige centra 5 Tragedy f the cmmns 6 De Stichting Bijzndere Leerstel Vrijwilligerswerk en Civil sciety vert in samenwerking met CIVIQ, instituut vrijwillige inzet in 2006 een nderzek uit vr het Ministerie van Vlksgezndheid Welzijn en Sprt naar kansen en bedreigingen in de nabije tekmst van het vrijwilligerswerk. De belangrijkste vraag: He schaars is de tekmst van vrijwillige inzet? Utrecht, 01 maart 2007 * 11

14 hebben een cncreet aanbd zals een prvinciale vrijwilligersprijs, een prvinciale website vr vrijwilligers en deskundigheidsbevrdering. De varieteit in het dienstenaanbd heeft deels te maken met de gekzen pririteiten en met de heveelheid en de kwaliteit van het persneel. CMO s krijgen hun basissubsidie van de prvincie. Op lkaal niveau zijn er p dit mment z n 220 vrijwilligerscentrales, lkale steunpunten vrijwilligerswerk f vrijwilligersvacaturebanken in Nederland. Vrijwilligerscentrales bieden uiteenlpende diensten, drgaans bepaald dr de financier (meestal de gemeente). Deze diensten richten zich p de individuele vrijwilliger (deskundigheidsbevrdering, bemiddeling en infrmatie), p de vrijwilligersrganisatie (bemiddeling, infrmatie en advisering) en p de samenleving. Het merendeel (85%) van de vrijwilligerscentrales is geen zelfstandige rganisatie, maar een nderdeel van een grtere rganisatie, zals een brede welzijnsrganisatie. Naast vrijwilligerscentrales zijn er 81 lkale sprtservicepunten, die lkaal de sprt ndersteunen. Tensltte zijn er z n 40 lkale makelaars maatschappelijk betrkken ndernemen. Ok in de plitiek is ndersteuning een issue, z stelt het CDA verkiezingsprgramma 2006 dat het CDA het vrijwilligerswerk wil blijven stimuleren: De lkale steunpunten meten als partner van de gemeente de spin in het web wrden en vraag en aanbd bij elkaar brengen. De SWOT-matrix vr ndersteuning van vrijwillige inzet ziet er als vlgt uit: Sterktes 1. Ondersteuningsstructuur is in smmige plaatsen ged gerganiseerd 2. Met name grte vrijwilligersrganisaties ndersteunen hun vrijwilligers Kansen 1. Bundeling van de kennis (MOVISIE) bevrdert de lbby vr vrijwillige inzet 2. Prfessinalisering van de ndersteuning 3. Steunpunten kunnen leren van initiatieven maatschappelijk betrkken ndernemen uit het bedrijfsleven Zwaktes 1. Er wrdt meer geïnvesteerd in bestuurder dan in de uitvering in de rganisaties 2. Ondersteuningsstructuur blijft teveel versnipperd 3. Prjectmatige ndersteuning biedt nvldende antwrd p de behefte 4. Grt verschil tussen verschillende ndersteuningsrganisaties 5. Te weinig practief bij maatschappelijke stages 6. Onvldende cördinatie-uren m vrijwillige inzet ged te rganiseren en te ndersteunen 7. Steunpunten laten nvldende aan financiers zien wat ze den en wat het plevert Bedreigingen 1. Succes van vrijwillige inzet betekent afbreukrisic van prfessinele ndersteuning 2. Vrijwilligerscentrales hebben een veel psitiever beeld van de kwaliteit van de ndersteuning dan hun mgeving Utrecht, 01 maart 2007 * 12

15 Versnippering ndersteuningsstructuur De ndersteuningsstructuur vr vrijwillige inzet in Nederland is een bnte verzameling van rganisaties die, hewel ze dezelfde naam dragen (bijvrbeeld vrijwilligerscentrale ), als dag en nacht van elkaar kunnen verschillen. Vr vrijwilligers en vrijwilligersrganisaties is het vaak nduidelijk waar ze het beste vr ndersteuning f advies terecht kunnen. De nduidelijkheid betreft dan zwel het niveau (lkaal steunpunt, CMO f landelijke rganisatie), als de vraag f een algemene f specifieke ndersteuner de vrkeur heeft. Zals in de inleiding van deze paragraaf staat, zijn er algemene ndersteuners vr vrijwillige inzet, maar k specifieke vr de sprt, vr maatschappelijk betrkken ndernemen en vr andere specifieke sectren binnen het vrijwilligersveld, zals de vrijwillige thuishulp (Landelijk Steunpunt Vrijwillige Thuishulp) f mantelzrgndersteuning (Mezz). Krtm, de ndersteuningstructuur is flink versnipperd (Z2). Daarnaast zijn er grte verschillen tussen ndersteuningsrganisaties, qua grtte en qua prfessinaliteit (Z4). Vereniging NOV stelt als één van de speerpunten in haar p de plitiek gerichte visiedcument dat in slechts 10% van de Nederlandse gemeenten een krachtige ndersteuningsrganisatie actief is. Dat betekent dat z n 55 van de 220 vrijwilligerssteunpunten vlden aan de kwalificatie krachtig. In smmige, vral grtere plaatsen is de ndersteuning dus ged gerganiseerd (S1). Z wrden in Den Haag dr HOF en andere ndersteuners alle vrijwilligersrganisaties bereikt. Er zijn diverse netwerkbijeenkmsten en de rganisaties kunnen p een breed terrein ndersteuning krijgen; van het werven van vrijwilligers tt het aanschrijven van fndsen, het verzrgen van de bekhuding en het pzetten van een eigen rganisatiestructuur. In Apeldrn bieden zwel de gemeente als het Verenigingsbureau trainingen en advies en zrgen vr prmtie van vrijwillige inzet. Naast grte en prfessinele ndersteuningsrganisaties, zijn er vele kleine steunpunten te vinden. Veel van deze steunpunten hebben nvldende cördinatie-uren m vrijwillige inzet lkaal ged te rganiseren en te ndersteunen (Z6). De ervaring uit het vrijwilligersveld is dat de meest prfessinele ndersteuning van de vrijwilligers is te vinden in de grte vrijwilligersrganisaties (S2). Deze rganisaties hebben vaak prfessinele cördinatren, beleidsmakers en cnsulenten in dienst. Andersrtige ndersteuning Wat betreft de aard van de ndersteuning, wrdt aangegeven dat een grt deel van de aandacht gaat naar bestuurders van vrijwilligersrganisaties. Hewel zij numeriek een klein deel van rganisaties uitmaken, zijn veel trainingen en methdieken tegespitst p deze grep. Daarmee is meteen gezegd dat er dus in verhuding minder ndersteuning is vr uitverende vrijwilligers (Z1). Ondersteuningsrganisaties zijn gewend m ndersteuning in de vrm van prjecten te geven. Daarbij wrdt een bepaald nderwerp f prbleem aangepakt in een traject met een kp en een staart. Dit sluit niet vldende aan bij de vragen die er zijn bij rganisaties (Z3). Smmige prblemen f vraagstukken van vrijwilligersrganisaties vragen een cntinue begeleiding. Dit heft niet altijd even intensief te zijn. Er is k veel behefte aan ndersteuning dr het meeden f vrden van bepaalde activiteiten; veel ndersteuning wrdt nu dr middel van (afstandelijk) advies gegeven. Wel ervaren de respndenten uit het vrijwilligersveld dat veel ndersteunende rganisaties lerende rganisaties zijn. Ondersteuners leren vral van prfessinals uit andere sectren, zals het bedrijfsleven. Het prfessinaliteitspeil kmt z steeds hger te liggen (K2). Utrecht, 01 maart 2007 * 13

16 Gemiste kansen Op het gebied van maatschappelijk betrkken ndernemen is de ndersteuning met z n 40 lkale makelaars ng redelijk beperkt. Een deel van deze lkale makelaars fcust ng teveel p bezwaren, zals een beperkt budget f nvldende tijd en heeft te weinig k vr de kansen die er liggen. Cmmerciële bedrijven hebben de laatste jaren steeds meer het maatschappelijk betrkken ndernemen in eigen hand genmen. Lkale makelaars kunnen leren van de prfessinele aanpak die het bedrijfsleven daarin hanteert (K3). Ok p het gebied van maatschappelijke stages hebben de ndersteuningsrganisaties niet practief gereageerd (Z5). Dr de uitgebreide kennis van het lkale vrijwilligerswerk, zuden vrijwilligerscentrales een gede rl kunnen spelen in de cördinatie van de maatschappelijke stages. In praktijk ligt deze cördinatie vaker bij cmmerciële rganisaties f bij schlen zelf. Deze rganisaties hebben echter niet de vrijwilligersrganisaties als klant, maar de nderwijsinstellingen. Dr deze insteek en de wijze waarp in smmige gevallen vrijwilligersrganisaties nder druk wrden gezet m stageplaatsen te creëren vr leerlingen, neemt bij vrijwilligersrganisaties de bereidheid af m hieraan mee te den. Vrijwillige inzet is veral, z luidt het eerste thema. Dat vrijwillige inzet steeds meer een maatschappelijke rl krijgt, is duidelijk. De vrming van een nieuw kennisinstituut vr maatschappelijke ndersteuning 7 (MOVISIE) wrdt aangegeven als kans vr de lbby van vrijwillige inzet (K1). Vrijwillige inzet kan daarmee eenvudiger in een breder perspectief geplaatst wrden, drdat kennis van de gehele maatschappelijke ndersteuning in één rganisatie is ndergebracht. Een keerzijde van succesvlle vrijwillige inzet is dat het idee kan ntstaat dat prfessinele ndersteuning niet meer ndig is (B1). Als het vrijwilligerswerk té ged gaat, trekken financiers (zals de verheid) en ndersteuners er de handen van af, z is de gedachte. Dit is een bedreiging vr investeringen in de tekmst en het p lange termijn brgen van gede ndersteuning. Tensltte valt p dat het beeld dat vrijwilligerscentrales zelf hebben ver de kwaliteit van hun lkale ndersteuning psitiever is dan het rdeel van hun mgeving (zals vrijwilligersrganisaties) (B2). Dit té psitieve zelfbeeld, kan een belemmering vrmen vr het kritisch naar eigen functineren en het leren van eigen futen. 7 Fusie van CIVIQ instituut vrijwillige inzet; NIZW Sciaal Beleid; X-S2 kennisnetwerk maatschappelijke vraagstukken; Transact kennisinstituut huiselijk en seksueel geweld; LCO, landelijk centrum pbuwwerk en KCLH, kenniscentrum lesbisch en hm-emancipatie. Utrecht, 01 maart 2007 * 14

17 3.4. Meerwaarde van vrijwillige inzet De maatschappelijke erkenning vr vrijwillige inzet wrdt steeds grter. Meer en meer wrdt ingezien dat vrijwillige inzet een meerwaarde heeft vr de vrijwilliger als individu, maar k vr de samenleving f delen van de samenleving (K6) (S4). Een leefbare buurt, een leefbare stad, een leefbaar land, maken we samen. We mgen van mensen verwachten dat ze daar actief een bijdrage aan kunnen leveren. Het is daarm ged dit al jng te leren. Tallze vrijwilligers jng en ud geven wat dat betreft het gede vrbeeld. (CDA-verkiezingsprgramma 2006) Het thema meerwaarde van vrijwillige inzet is meer beschuwend van aard dan de andere thema s. Tch nderkennen de geïnterviewden k hier verschillende sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen: Sterkte 1. Vrijwillige inzet als middel vr zingeving 2. Vrijwillige inzet past bij individuele ntwikkeling 3. Vrijwilligerswerk is efenterrein vr vaardigheden en sciale cntacten 4. Vrijwillige inzet zrgt daadwerkelijk vr een belangrijke bijdrage aan de samenleving Kansen 1. Vrijwilligerswerk p maat 2. Zingeving vr taakcmbineerders en kanslzen 3. Digitalisering 4. Maatschappelijke stage (kennismaking) 5. Mtivatie steeds duidelijker p individueel niveau 6. Tename maatschappelijk belang 7. Dr ntwikkelingen met de wijze van rganiseren veranderen Zwaktes 1. Vrijwilligersrganisaties kijken ng nvldende naar de drijfveren van vrijwilligers 2. Onvldende inspelen p flexibel vrijwilligerswerk Bedreigingen 1. Vrijwillige inzet als middel m prblemen van derden p te lssen (instrument) 2. Cncurrentie met betaald werk 3. Vrijwilligersvergeding 4. Zwakke vrijwilligers vragen veel meer begeleiding Maatwerk gevraagd Een trend als ntkerkelijking leidt tt een tename in de zektcht naar zingeving p andere gebieden. Vrijwillige inzet speelt daarin een rl (S1). Dr het brede palet aan srten vrijwillige inzet, is er altijd wel iets te vinden waarmee een vrijwilliger het gevel krijgt een bijdrage te leveren en zinvl bezig te zijn. In de keuze van vrijwilligerswerk, wrdt niet alleen naar zingeving gekeken, maar k naar mgelijkheden m dit vrijwilligerswerk te gebruiken vr het ntwikkelen van bepaalde vaardigheden f sciale cntacten (S2) (S3). Vrijwilligerswerk wrdt vaak als veilige mgeving gezien m hierin te efenen. Er liggen dus vldende mgelijkheden vr individuele vrijwilligers. Vrijwilligersrganisaties spelen daarp echter ng nvldende in. Ng te vaak is het (vrijwilligers)werk dat te den is het vertrekpunt, in plaats van de drijfveren en interesses van de vrijwilliger (Z1). Deze zwakte is af te leren; in de expertmeeting is het leveren van vrijwilligerswerk p maat als één van de grtste en belangrijkste kansen aangegeven (K1). Vrijwilligerswerk p maat is gericht p cmpetenties en interesses van vrijwilli- Utrecht, 01 maart 2007 * 15

18 gers en speelt in p de behefte m zich in te zetten vr grte idealen f juist p de behefte m de handen uit de muwen te steken. Wanneer vrijwillige inzet zdanig vrijwilligergericht kan wrden ingestken, vergemakkelijkt dit de werving en het behud (het vinden en binden ) van vrijwilligers bij de rganisatie. Als rganisaties zich ntwikkelen en diverse psities, werkzaamheden en vrmen van betrkkenheid rganiseren, kunnen vrijwilligers zich p basis van de eigen mtivatie p alle vlakken ntwikkelen, meldt HOF Prmtie uit Den Haag. De mtivatie vr vrijwillige inzet ligt steeds meer p individueel niveau (K5). Dit geldt k vr de kansarmen in de samenleving. Zij zijn net z ged p zek naar zingeving in hun bestaan. Vrijwilligerswerk p maat levert daarin een bijdrage (K2). Inspelen p ntwikkelingen Vrijwillige inzet kan vr steeds meer mensen een meerwaarde pleveren, als rganisaties in hun aanbd vldende rekening huden met belangrijke maatschappelijke ntwikkelingen. Technlgische ntwikkelingen, de pkmst van taakcmbineerders 8, het minder willen binden vr het leven en de cncurrentie met andere vrmen van vrijetijdsbesteding f met betaald werk (B2), zrgen ervr dat de rganisatie van vrijwillige inzet met en gaat veranderen (K7). Aan elke ntwikkeling is een keerzijde te ntdekken, het is juist de kunst m daarin k weer kansen te zien. De trend van de steeds verdergaande digitalisering levert bijvrbeeld kansen p vr vrijwillige inzet (K3). Infrmatie wrdt tegankelijker, cmmunicatie kan sneller. Digitaal vrijwilligerswerk is interessant vr jnge vrijwilligers, die geen bdschap hebben aan het traditinele vrijwilligerswerk, wat ng altijd een stffig imag heeft. Vrijwilligersrganisaties meten deze trends wel herkennen en erkennen. En k de daarbij hrende flexibele vrijwilliger, die niet meer p vaste tijden een dagdeel ingezet kan en wil wrden. Veel rganisaties hebben ng steeds meite m ged m te gaan met de zgenaamde zapvrijwilliger. Deze cncurrentie in tijdsbesteding wrdt k dr de plitiek nderkend: Juist nu participatie p de arbeidsmarkt van z grt belang is, meten we er wel vr zrgen dat er ruimte is vr het gezin, vr pveding en vr vrijwilligerswerk. (CDA-verkiezingsprgramma 2006). Werk is veelal verengd tt betaald werk en niet zelden verwrden tt een keurslijf, ndig m te vlden aan de tallze eisen die de huidige maatschappij én mensen zelf aan het leven stellen. De tijdsdruk die betaald werk p mensen legt, beperkt de ruimte vr zrgarbeid en vrijwilligerswerk. Het is zaak deze balans te herstellen. (ChristenUnie-verkiezingsprgramma 2006). De erkenning van de meerwaarde van vrijwillige inzet dr de verheid leidde tt een testrm van nieuwe srten vrijwilligers. Mensen met weinig uitzicht p betaalde arbeid (fase-4), mensen in een reïntegratie- f inburgeringstraject, sciaal zwakkeren, psychiatrische patiënten, vr veel delgrepen zag de verheid een rl weggelegd vr het vrijwilligerswerk m deze mensen p te vangen en te vrzien van een zinvlle dagbesteding f invulling van hun leven. Op de extra begeleiding van deze zwakkere vrijwilligers zijn vrijwilligersrganisaties nvldende ingesteld (B4). Daarnaast vervaagt zeker bij deze grepen vrijwilligers het verschil tussen betaalde en nbetaalde arbeid Hewel de Wm k als kans vr vrijwillige inzet wrdt genemd, zijn er veel partijen in het vrijwilligersveld die deze wet vral als bedreiging zien. In paragraaf 2.1 zijn de bedenkingen ver de instrumentele benadering van vrijwillige inzet al weergegeven. 8 Utrecht, 01 maart 2007 * 16

19 4. Vrijwillige inzet in 2015 Vanuit de belangrijkste uitkmsten van de SWOT-analyse trekken we in dit hfdstuk enkele lijnen dr naar de nabije tekmst. In 2015 zal vrijwillige inzet naar verwachting ng steeds een behefte aan zingeving vervullen. Vrijwel alle partijen uit het vrijwilligersveld gaan ervan uit dat er niet minder vrijwilligerswerk gedaan zal wrden. Vrijwillige inzet neemt een steeds belangrijker plaats in p het persnlijke curriculum vitae; betrkkenheid scrt! Er is een trend waarneembaar dat er meer en meer erkenning kmt vr pgedane vaardigheden en cmpetenties in het vrijwilligerswerk. De verwachting is dat deze tename tt 2015 zal drzetten Organisatie De mate waarin burgers zich vrijwillig inzetten zal in 2015 naar verwachting niet spectaculair afwijken van 2007, de vrm en de rganisatie gaat wel veranderen. Om te beginnen zullen rganisaties meer maatwerk vr verschillende segmenten van de vrijwilligersmarkt gaan bieden. Z is er een andere visie p udere vrijwilligers ndig m de Zilveren Kracht van een greiende grep vitale uderen te benutten. Daarnaast velen jngeren en allchtnen zich minder aangetrkken tt traditinele vrmen van vrijwillige inzet. Om hen tch te verleiden zich meer vrijwillig in te zetten, zal er in 2015 een grtere variëteit aan vrmen van vrijwillige inzet bestaan. In 2015 is bvendien een grt deel van de Nederlanders hger pgeleid. Zij zullen inhudelijk interessant werk willen den. Slimme rganisaties zullen in 2015 dan k een cmbinatie bieden van inhudelijk werk p het gebied van idealen (bijvrbeeld belangenbehartiging en lbby) en meer praktisch handen uit de muwen werk. De kwaliteitseisen die wrden gesteld aan vrijwillige inzet en betaalde arbeid verschillen nu ng sterk. Deze verschillen zullen verminderen. Vrijwilligersrganisaties ndervinden steeds meer cncurrentie nderling in het verkrijgen van vrijwilligers en zullen daarm een kwalitatief gede werkplek meten bieden. Zeker nu cmmerciële partijen zich hierin k gaan mengen niet in de cncurrentie m vrijwilligers, maar wel m vrijwilligersklussen meten vrijwilligersrganisaties werken aan hun kwaliteit en aantrekkelijkheid. Ok (ptentiële) vrijwilligers zelf stellen steeds meer eisen aan rganisaties. Dat is enerzijds te verklaren dr het tenemende pleidingsniveau van vrijwilligers en anderzijds dr de grei aan keuzemgelijkheden m de schaarse vrije tijd p een leuke en nuttige manier in te vullen. Vrijwilligersrganisaties ervaren dat er steeds meer behefte is aan flexibele, krtlpende klussen f nieuwe vrmen van vrijwillige inzet. Een aantal nieuwe vrmen, die zich nu ng in een pril stadium bevinden, wrden vr 2015 als kansrijk gezien. Vrijwillige inzet vr het hele gezin kan een leuke en zinvlle invulling wrden van gezinsactiviteiten, die in alle drukke agenda s meten wrden ingepland. Een cmbinatie van daten en vrijwillige inzet is vanwege de tename van het aantal singles in Nederland in 2015 een bekend fenmeen. In ieder geval zal vrijwillige inzet steeds meer in de cntext van experience marketing ftewel de belevingsecnmie plaatsvinden; vrijwillige inzet als iets dat je écht een keer gedaan met hebben. Veranderende beheften vragen m aanpassingen van vrijwilligersrganisaties. De verwachting is dat smmige rganisaties zich niet vldende zullen kunnen aanpassen en het daarm niet gaan redden. Dat geldt bijvrbeeld in wijken in steden waar de bevlkingssamenstelling snel verandert. Ok ver- Utrecht, 01 maart 2007 * 17

20 schuift vrijwillige inzet van traditinele vrijwilligersrganisaties naar andere rganisatievrmen als burgerinitiatieven. Vruwenrganisaties hebben het bijvrbeeld meilijk m zich staande te huden. Op het gebied van wet- en regelgeving zal er de kmende 10 jaar k een en ander veranderen. In het bedrijfsleven en bij ngevallen is er een steeds sterker wrdende claimcultuur zichtbaar in Nederland. Werknemers die hun werkgever vr de rechter slepen, letselschadeadvcaten die gede zaken den. In vrijwillige inzet begint deze trend k dr te dringen. De eerste daadwerkelijke claims van vrijwilligers tegen hun rganisatie zijn bekend. Als de claimcultuur Amerikaanse vrmen gaat aannemen, kan het in 2015 de vrijwillige inzet ndermijnen. Dit leidt namelijk tt een tename van regelgeving, die belemmerend werkt vr vrijwilligers en rganisaties. Het is ann 2007 al ingewikkeld geneg m vr vrijwilligersrganisaties afwijkende wet- en regelgeving te verkrijgen. Bij andere rganisatievrmen, zals die van burgerinitiatieven, wrdt het ng ingewikkelder. Maatschappelijk betrkken ndernemen zit al enige jaren in de lift. In 2015 zullen meer bedrijven zich maatschappelijk inzetten dr werknemers de kans te geven m zich vrijwillig in te zetten. Dat betekent een grei in het aantal vrijwilligersuren dat vanuit het bedrijfsleven wrdt ingezet. Deze grei zal echter niet spectaculair zijn. Binnen maatschappelijk betrkken ndernemen is namelijk de trend zichtbaar dat slechts een selecte grep grte ndernemingen de werknemer (ingekaderde bijvrbeeld alleen prjecten met jngeren) vrijheid geeft m zich een bepaald aantal uren vrijwillig in te zetten. Het grtste deel van de bedrijven vult het maatschappelijk betrkken ndernemen in dr jaarlijks éénmalig een klus te den met het persneel. Wanneer dit (de jaarlijkse klus) gemeenged is binnen bedrijven, stagneert de grei van vrijwillige inzet vanuit het bedrijfsleven Ondersteuning Ondersteuning van lkale vrijwillige inzet vindt p dit mment vral plaats vanuit de vrijwilligerssteunpunten. In 2015 zijn er meer partijen die een grte rl spelen, in de eerste plaats de gemeenten, die in het kader van de Wm vanaf 2007 verplicht zijn vrijwillige inzet een frmele rl te geven en dit te ndersteunen. Ok de financiering van de ndersteuning kmt meer decentraal te liggen. De taken die nu wrden uitgeverd dr de CMO s en de vrijwilligerssteunpunten wrden verbreed van het sec ndersteunen van vrijwilligersrganisaties naar een maatschappelijke rl, in samenlevingspbuw. Vrwaarde vr het vervullen van deze rl is vldende rganisatrische kwaliteit van de ndersteuners. Steeds meer cmmerciële partijen, jnge maatschappelijke ndernemers en freelancers staan klaar m deze taken ver te nemen. Zeker wanneer een gemeente besluit m dit aan te besteden, kmt er ruimte vr nieuwe ndersteuners. Vr de traditinele bemiddelingsfunctie van vrijwilligerssteunpunten (tussen vrijwilliger en klus ) staan in 2015 prfessinele uitzendbureaus klaar, die dit als integraal nderdeel van de dienstverlening verzrgen. Daarnaast wrdt veel nline bemiddeld. Ok grte landelijke vrijwilligersrganisaties den in 2015 meer aan ndersteuning van het lkale veld. Alles bij elkaar genmen zal de ndersteuning in 2015 ver meer partijen zijn verdeeld, waarbij de nderlinge herkenbaarheid een aandachtspunt is. Als de huidige ndersteuners hun pgebuwde kennis, ervaring en netwerken willen blijven gebruiken, zal er een prfessinaliseringsslag meten plaatsvinden m in 2015 ng een partij van betekenis te kunnen zijn. Utrecht, 01 maart 2007 * 18

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN?

HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN? HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN? Rapportage literatuuronderzoek door Mariëlle Jansen Referentie MJN Utrecht, januari 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Hoe kunnen

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie