Rapportage Evaluatie Functieboek cao Jeugdzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Evaluatie Functieboek cao Jeugdzorg"

Transcriptie

1 Rapportage Evaluatie Functieboek cao Jeugdzorg Auteurs: A.J.W. Reitsma, E.J. Bergman, C. van de Braak en A.J. Reinink december 2012 Human Capital Group Herculesplein AA Utrecht T +31 (0) F +31 (0)

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Vraagstelling Onderzoeksopzet Respons Kenmerken Resultaten Huidig gebruik functieboek Aanpassingen, toevoegingen en weglatingen Ontwikkeling 1: context van werkzaamheden Ontwikkeling 2: schaalvergroting Ontwikkeling 3: opleidingsniveau Ontwikkeling 4: interne ontwikkelingsmogelijkheden Verschillen in respons Overige ontwikkelingen/opmerkingen Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Bijlagen Overzicht van alle toelichtingen bij de antwoorden Overzicht problematische functies

4 4

5 1 Inleiding Het functieboek voor de cao Jeugdzorg dateert alweer van Werkgevers- en werknemerspartijen hebben aan Human Capital Group gevraagd om te peilen in het veld of het tijd wordt voor een update, en deze zo nodig te implementeren. Het rapport dat voor u ligt is de weerslag van het eerste deel van deze vraagstelling, in de vorm van een rapportage van het evaluatie-onderzoek. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: de concrete vraagstelling van het onderzoek de onderzoeksopzet een overzicht van de respons enkele kenmerken van de deelnemers. 1.1 Vraagstelling Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de noodzaak en aard van aanpassingen in het functieboek voor de cao Jeugdzorg. Daartoe zijn vragen gesteld over het huidige functioneren van het functieboek en over relevante ontwikkelingen in de sector die een rol kunnen spelen bij het bepalen van deze aanpassingen. De vraagstelling luidt dan ook: - Voldoet het functieboek voor de cao Jeugdzorg en zo nee, welke aanpassingen zijn nodig? 1.2 Onderzoeksopzet In samenwerking met werkgevers- en werknemerspartijen heeft Human Capital Group een vragenlijst opgesteld. Deze is vervolgens online benaderbaar gemaakt voor de deelnemers via een uitnodigings met een persoonlijke link. De antwoorden zijn anoniem verwerkt en de uitkomsten zijn samengevat in dit rapport. Hoofdstuk 2 bevat een beknopte statistische analyse van de antwoorden. Een overzicht van de toelichtingen bij alle antwoorden is te vinden in bijlage 4.1 en een inventarisatie van functies die vaak als problematisch zijn gekenmerkt in bijlage Respons Er zijn 62 HR-verantwoordelijken van jeugdzorgorganisaties aangeschreven, met de bedoeling om per aanschrijving twee sets antwoorden verzamelen: één van de HR-verantwoordelijke zelf en één van de OR-voorzitter of een OR-lid van de organisatie. In het algemeen ligt de respons hoog: uit onderstaande tabel blijkt dat 92% van de HRverantwoordelijken aan de vragenlijst is begonnen en van deze groep heeft ongeveer 60% de lijst afgerond. Verder blijkt dat de respons van OR-leden wat achterblijft: het aantal OR-leden dat aan de vragenlijst begon is minder dan de helft van het aantal HR-verantwoordelijken dat aan de vragenlijst begon. Wel heeft ongeveer 67% van hen de vragenlijst afgerond, zodat van ca. 30% van de aangeschreven organisaties een volledig ingevulde vragenlijst van een OR-lid beschikbaar is. Dat is zonder meer een goede score. 5

6 Functie Vragenlijst afgerond Vragenlijst niet afgerond Totaal HR-manager HR-adviseur OR-lid Anders Tabel 1-1 Aantallen deelnemers gesplitst naar functie en al dan niet afronden van de vragenlijst In de functiecategorie anders is 1x genoemd directeur/bestuurder, de overigen bekleden een andersoortige HR-functie, waarvan sommigen op interimbasis. 1.4 Kenmerken De deelnemers zijn als volgt verdeeld over organisatietype en -omvang: Aantal medewerkers Organisatietype Totaal Bureau Jeugdzorg Jeugd- en Opvoedhulp Jeugdzorg Plus Volgt cao Jeugdzorg Totaal Tabel 1-2 Deelnemers gesplitst naar organisatietype en -omvang De grootste categorie bij organisatietype wordt gevormd door de organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp, qua organisatieomvang zijn de categorieën en medewerkers duidelijk dominant. 6

7 2 Resultaten In dit hoofdstuk worden de antwoorden op de verschillende onderdelen van de vragenlijst besproken, in deze volgorde: het huidig gebruik van het functieboek gewenste aanpassingen, toevoegingen en weglatingen van functies een viertal ontwikkelingen en hun (mogelijke) weerslag op het functieboek verschil in antwoord tussen HR-verantwoordelijken en OR-leden andere ontwikkelingen die een rol kunnen spelen bij aanpassing van het functieboek. 2.1 Huidig gebruik functieboek De meerderheid van de deelnemers (64%) maakt gebruik van de referentiefuncties uit het functieboek én beschrijft daarnaast een aantal organisatiespecifieke functies. Een ander aanzienlijk deel (26%) werkt uitsluitend met organisatiespecifieke functies en gebruikt het functieboek slechts als referentie om MNT toe te passen. De rest (10%) gebruikt uitsluitend de referentiefuncties uit het functieboek. De meerderheid van de deelnemers vindt het functieboek enigszins tot goed toepasbaar binnen de eigen organisatie. Sommigen die een beetje mee eens of mee eens antwoorden, melden desondanks in hun toelichting (zie bijlage 4.1) dat het functieboek wat hen betreft wel herzien mag worden. Figuur 2-1 Stelling: ik vind het functieboek goed toepasbaar binnen onze organisatie. Het functieboek wordt het meest ingezet bij het bepalen van de juiste beloning, maar ook vaak bij werving en selectie en in mindere mate bij de beoordeling en sturing van de ontwikkeling. Als grondslag voor de beloning. 54 Als werving- en selectiemiddel. 47 Om het functioneren te beoordelen. 39 Om te sturen op ontwikkeling. 24 Anders 4 Figuur 2-2 Waarvoor wordt in uw organisatie het functieboek gebruikt? 7

8 Bij gebruik van het functieboek bij de optie anders zijn genoemd bij reïntegratie en we zouden ze breder willen gebruiken, maar daar zijn ze nu niet geschikt voor. Van de deelnemers vindt ongeveer 25% dat de referentiefuncties uit het boek in alle opzichten voldoen als uitgangspunt voor de eigen functies. De meeste deelnemers vinden dat bepaalde referentiefuncties moeten worden aangepast of toegevoegd. Vijf respondenten vinden dat bijna alle referentiefuncties aangepast moeten worden. Ik mis bepaalde referentiefuncties. 27 Bepaalde referentiefuncties moeten worden aangepast. 21 Ja, ze voldoen in alle opzichten. 17 Bepaalde referentiefuncties kunnen vervallen. 10 Bijna alle referentiefuncties moeten worden aangepast. 5 Figuur 2-3 Voldoen de referentiefuncties als uitgangspunt voor de functies in uw organisatie? Van de deelnemers geeft 56% expliciet aan dat de organisatie behoefte heeft aan meer doelgerichte functiebeschrijvingen. 2.2 Aanpassingen, toevoegingen en weglatingen De meest genoemde referentiefuncties die volgens de deelnemers voor aanpassing in aanmerking komen, zijn die van Ambulant Hulpverlener en Pedagogisch Medewerker. Een overzicht van alle genoemde functies en motivatie waarom deze aangepast moet worden, staat in bijlage 4.1. Referentiefuncties Frequentie Ambulant Hulpverlener B, Ambulant Hulpverlener A 8 Pedagogisch Medewerker B 7 Pedagogisch Medewerker A 5 Tabel 2-1 Meest genoemde referentiefuncties om aan te passen Vrij vaak genoemde functies die men graag als referentiefunctie toegevoegd wil zien, zijn die van GZpsycholoog (3x genoemd) en een aantal coördinerende functies. Verder worden enkele functies genoemd die nog niet bestonden toen het functieboek geschreven werd. Een enkeling wil bestaande referentiefuncties toevoegen in een nieuwe variant qua zwaarte of inhoud van de functie. Bij de referentiefuncties die volgens de deelnemers kunnen vervallen springt er geen uit. Behalve de reden komt niet voor (in onze organisatie) is weinig inhoudelijke motivatie gegeven voor het schrappen. Ook van de gewenste toevoegingen en weglatingen staan overzichten in bijlage

9 2.3 Ontwikkeling 1: context van werkzaamheden Een grote meerderheid van de deelnemers vindt dat de context van de werkzaamheden sinds het invoeren van het functieboek in 2001 veranderd is. Op de stelling dat het functieboek voldoende aanknopingspunten bevat om op deze verandering in te spelen, komt een gemengde reactie: 44% vindt van niet, 37% vindt van wel. Figuur 2-4 Stelling: de context van de werkzaamheden is nu duidelijk anders dan in 2001 Figuur 2-5 Stelling: het functieboek biedt voldoende aanknopingspunten om in te spelen op de veranderende context van de werkzaamheden Als referentiefuncties, die niet meer goed voldoen in het licht van deze verandering, zijn de onderstaande functies het meest genoemd. Referentiefuncties Frequentie Ambulant Hulpverlener B 21 Ambulant Hulpverlener A 19 Pedagogisch Medewerker B 15 Pedagogisch Medewerker A 13 Tabel 2-2 Meest genoemde referentiefuncties die niet voldoen in het licht van veranderende context van werkzaamheden Bij de redenen waarom de functiebeschrijving van de Ambulant Hulpverlener A/B niet meer voldoet (zie hiervoor opnieuw bijlage 4.1), valt op dat vooral de inhoudelijke ontwikkeling van het vak wordt genoemd, in de vorm van verdergaande professionalisering, beroepsregistratie etc. 9

10 2.4 Ontwikkeling 2: schaalvergroting Een grote meerderheid van de deelnemers ziet een verandering in schaalgrootte tussen 2001 en nu (of zeer binnenkort). Figuur 2-6 Stelling: de schaalgrootte is nu of zeer binnenkort anders dan in 2001 Een opvallend groot deel van de deelnemers (37%) staat neutraal ten opzichte van de stelling dat het functieboek voldoende aanknopingspunten biedt om in te spelen op veranderende schaalgrootte. Degenen die vinden dat het wél voldoende aanknopingspunten biedt, vormen de kleinste groep. Figuur 2-7 Stelling: het functieboek biedt voldoende aanknopingspunten om in te spelen op veranderende schaalgrootte Als referentiefuncties die niet meer goed voldoen in het licht van veranderende schaalgrootte zijn de onderstaande functies het meest genoemd. Referentiefuncties Frequentie Ambulant Hulpverlener B 9 Ambulant Hulpverlener A, Leidinggevende B, Leidinggevende A 8 Administratief Medewerker B, Administratief Medewerker A, Leidinggevende D, Leidinggevende C, Leidinggevende Staf A 6 Tabel 2-3 Meest genoemde referentiefuncties die niet voldoen in het licht van veranderende schaalgrootte De opgegeven redenen waarom deze functies niet voldoen zijn zeer divers. Een overzicht ervan staat in bijlage

11 2.5 Ontwikkeling 3: opleidingsniveau Opnieuw een grote meerderheid van de deelnemers vindt dat er een verandering is opgetreden tussen 2001 en nu, al ligt bij deze vraag het zwaartepunt bij de categorie een beetje mee eens i.p.v. mee eens. Figuur 2-8 Stelling: de eisen aan opleidingsniveau zijn nu duidelijk anders dan in 2001 Over de stelling dat het functieboek voldoende aanknopingspunten bevat om in te spelen op veranderende opleidingseisen, zijn de meningen verdeeld: 38% vindt van wel, 30% heeft z n twijfels. Opvallend is dat niemand het met de stelling volledig oneens is. Figuur 2-9 Stelling: het functieboek biedt voldoende aanknopingspunten om in te spelen op veranderingen in opleidingseisen Als referentiefuncties die niet meer goed voldoen in het licht van veranderende opleidingseisen zijn de onderstaande functies het meest genoemd. Referentiefuncties Frequentie Pedagogisch Medewerker B 18 Ambulant Hulpverlener B 9 Ambulant Hulpverlener A, Pedagogisch Medewerker A 6 Leidinggevende D 5 Tabel 2-4 Meest genoemde referentiefuncties die niet voldoen in het licht van veranderende opleidingseisen Hier valt op dat nu eens niet de Ambulant Hulpverleners, maar de Pedagogisch Medewerker B het meest genoemd wordt als referentiefunctie die niet voldoet. Het belangrijkste bezwaar is dat deze functie op HBO-niveau i.p.v. MBO-niveau gewaardeerd moet worden. De overige toelichting staat in bijlage

12 2.6 Ontwikkeling 4: interne ontwikkelingsmogelijkheden Opnieuw een ruime meerderheid vindt dat de aandacht voor interne ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie anders is dan in Figuur 2-10 Stelling: aandacht voor interne ontwikkelingsmogelijkheden duidelijk anders dan in 2001 Ongeveer de helft van de deelnemers vindt dat het huidige functieboek niet voldoende inzicht geeft in (mogelijke) loopbaanpaden, terwijl 30% dat juist wél vindt. Figuur 2-11 Stelling: het functieboek geeft voldoende inzicht in (mogelijke) loopbaanpaden Een gelijksoortige verdeling zien we bij de stelling dat het functieboek voldoende niveaudifferentiatie biedt om aan de ontwikkelingswensen te voldoen: bijna de helft vindt dit niet, één derde vindt van wel. Figuur 2-12 Stelling: het functieboek kent voldoende niveaudifferentiatie om aan de ontwikkelingswensen van de organisatie en de medewerkers te voldoen 12

13 Ook wanneer het gaat om de aanknopingspunten die het functieboek biedt bij de loopbaanontwikkeling van medewerkers vindt bijna de helft (45%) dit onvoldoende. Met bijna één derde van de deelnemers is de groep neutralen hier iets groter. Figuur 2-13 Stelling: het functieboek biedt voldoende aanknopingspunten om de loopbaanontwikkeling van medewerkers te ondersteunen Een overzicht van de meest genoemde loopbaanpaden die de deelnemers meer inzichtelijk zouden willen hebben staat hieronder. Pad Frequentie Van Pedagogisch Medewerker naar Ambulant Hulpverlener 17 Van Pedagogisch Mederker B naar A 7 Van Ambulant Hulpverlener B naar A 4 Van Pedagogisch Medewerker naar Leidinggevende 3 Tabel 2-5 Meest genoemde loopbaanpaden die volgens deelnemers meer inzichtelijk zouden moeten zijn Verreweg het meest gevraagd is het pad van Pedagogisch Medewerker naar Ambulant Hulpverlener. Andere opties zijn slechts 1x of 2x genoemd: een overzicht ervan staat in bijlage Verschillen in respons Bij de presentatie van de bovenstaande resultaten zijn de antwoorden van alle respondenten samen genomen. In deze paragraaf wordt ingegaan op verschillen in respons tussen groepen naar verschillende kenmerken. Daartoe zijn de antwoordcategorieën bij de stellingen als volgt omgezet in numerieke waarden: Categorie Waarde Mee oneens -1 Beetje mee oneens -0,5 Neutraal 0 Beetje mee eens +0,5 Mee eens +1 Tabel 2-6 Numerieke waardetoekenning antwoordcategorieën bij stellingen Vervolgens is voor OR-leden en HR-verantwoordelijken het gemiddelde berekend, en er is met een t- toets geverifieerd of deze gemiddeldes significant van elkaar verschillen. Een samenvatting van de bevindingen staat in de volgende tabel. 13

14 Stelling HR-verantwoordelijken OR-leden Significant Functieboek is goed toepasbaar +0,1 +0,5 Ja Context werkzaamheden is anders +0,58 +0,58 Nee Functieboek biedt genoeg aanknopingspunten -0,14 +0,08 Nee voor veranderende context werkzaamheden Schaalgrootte is anders +0,58 +0,63 Nee Functieboek biedt genoeg aanknopingspunten -0,08 +0,07 Nee voor veranderende schaalgrootte Opleidingseisen zijn anders +0,35 +0,4 Nee Functieboek biedt genoeg aanknopingspunten +0,08 +0,08 Nee voor veranderende opleidingseisen Aandacht interne ontwikkeling is anders +0,53 +0,53 Nee Functieboek biedt genoeg inzicht in -0,23-0,05 Nee loopbaanpaden Functieboek biedt genoeg niveaudifferentiatie -0,24-0,05 Nee Functieboek biedt genoeg aanknopingspunten voor loopbaanondersteuning -0,26-0,05 Nee Tabel 2-7 Toetsing verschil in respons op stellingen tussen HR-verantwoordelijken en OR-leden Opvallend is dat, waar het gaat om het signaleren van veranderingen, de OR-leden telkens vrijwel gelijk scoren aan de HR-verantwoordelijken. Wat betreft het beoordelen van het huidige functieboek zijn de OR-leden in het algemeen iets positiever dan de HR-verantwoordelijken, al is dit verschil meestal niet significant volgens de t-toets. Alleen bij de eerste stelling, Het functieboek is goed toepasbaar, is het verschil zo groot dat het statistisch significant is (zelfs op 1%-niveau). De OR-leden vinden het functieboek beter toepasbaar dan de HR-verantwoordelijken. De respons op de stelling Het functieboek is goed toepasbaar is eveneens gesplitst naar omvang en type van de organisatie. Hierbij bleek dat de grootste categorieën (omvang medewerkers en type Instelling voor Jeugd- en Opvoedhulp) het minst positief tegenover de stelling staan. Deze verschillen zijn verder niet geverifieerd met een t-toets. Organisatieomvang Score medewerkers +0, medewerkers +0, medewerkers +0, medewerkers +0,63 Tabel 2-8 Respons op stelling 'het functieboek is goed toepasbaar' naar organisatieomvang Organisatietype Score Bureau Jeugdzorg +0,31 Jeugdzorg-Plus +0,50 Organisatie volgt jeugdzorg-cao +0,59 Jeugd- en Opvoedhulp +0,07 Tabel 2-9 Respons op stelling 'het functieboek is goed toepasbaar' naar organisatietype 14

15 Tenslotte is gekeken of het gebruik van het functieboek afhing van de omvang en het type organisatie: het bleek dat de omvang van de organisatie hier nauwelijks invloed op heeft. Wel is het zo dat Jeugzorg-Plus organisaties relatief vaak aangeven dat ze een combinatie van eigen functies en referentiefuncties hanteren, terwijl cao-volgende organisaties dit juist relatief weinig aangeven (bij dit type organisatie zijn relatief vaak óf alleen referentiefuncties óf alleen eigen functies in gebruik). Figuur - Gebruik van functieboek, uitgesplitst naar type organisatie 2.8 Overige ontwikkelingen/opmerkingen Op de vraag naar overige ontwikkelingen die een rol zouden moeten spelen bij het herzien van het functieboek zijn diverse antwoorden gegeven: zie voor een overzicht bijlage 4.1. Toch is er wel een rode draad in te vinden: een samenvatting in enkele woorden zou kunnen zijn flexibilisering, professionalisering en resultaatgerichtheid. Bij de overige opmerkingen is vooral de verzuchting wat een vreselijke vragenlijst voor een OR-lid opvallend. 15

16 3 Conclusies en aanbevelingen In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: Voldoet het functieboek voor de cao Jeugdzorg en zo nee, welke aanpassingen zijn nodig? Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zal ingaan op het eerste onderdeel van de vraag: voldoet het functieboek voor de cao Jeugdzorg? Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk zal ingaan op het tweede onderdeel van de vraag: welke aanpassingen zijn er nodig? 3.1 Conclusies Ondanks dat het functieboek als redelijk tot goed toepasbaar wordt ervaren blijkt dat er een aantal referentiefuncties moeten worden aangepast en toegevoegd. Vooral bij de referentiefuncties Ambulant Hulpverlener en Pedagogisch Medewerker zijn aanpassingen vereist. De functie van GZpsycholoog en een aantal coördinerende functies zouden een toevoeging zijn op het huidige functieboek. Daarnaast is er behoefte aan meer doelgerichte functiebeschrijvingen. De opvatting dat de context van de werkzaamheden sinds de invoering van het functieboek duidelijk is veranderd wordt breed gedragen. Op de vraag of het functieboek voldoende aanknopingspunten biedt om in te spelen op deze veranderingen lopen de meningen uiteen. Ook hier wordt aangegeven dat de referentiefuncties van Ambulant Hulpverlener en Pedagogisch Medewerker aangepast zouden moeten worden. Een groot gedeelte van de deelnemende organisaties ziet een verandering in schaalgrootte tussen 2001 en nu. Niet iedereen vindt dat het functieboek voldoende aanknopingspunten biedt om hierop in te spelen. Vooral de referentiefuncties Ambulant Hulpverlener, Leidinggevende en Administratief Medewerker voldoen niet meer in het licht van de veranderende schaalgrootte. De eisen die aan het opleidingsniveau van medewerkers worden gesteld zijn nu duidelijk anders dan bij de invoering van het functieboek. Over de stelling dat het functieboek voldoende aanknopingspunten bevat om in te spelen op deze veranderende opleidingseisen, zijn de meningen verdeeld. Ook hier worden vooral de referentiefuncties Ambulant Hulpverlener, Pedagogisch Medewerker en Leidinggevende genoemd als functies die onvoldoende aansluiten bij de veranderende eisen. De aandacht voor interne ontwikkelingsmogelijkheden binnen de deelnemende organisaties is duidelijk anders dan in Het functieboek biedt onvoldoende aanknopingspunten om aan de ontwikkelingswensen van de organisatie en de medewerkers te voldoen. Zo geeft het functieboek onvoldoende inzicht in (mogelijke) loopbaanpaden en kent het onvoldoende niveaudifferentiatie. Vooral de paden van Pedagogisch Medewerker naar Ambulant Hulpverlener en van Pedagogisch Medewerker B naar A zouden meer inzichtelijk moeten zijn. In antwoord op de vraag voldoet het functieboek voor de cao Jeugdzorg? kan worden geconcludeerd dat het functieboek niet volledig voldoet en dat er aanpassingen nodig zijn. 16

17 3.2 Aanbevelingen Met betrekking tot het tweede onderdeel van de onderzoeksvraag welke aanpassingen zijn er nodig? doet Human Capital Group op basis van het voorgaande de volgende aanbevelingen: Het aanpassen van een aantal referentiefuncties aan de veranderende context van de werkzaamheden, de verandering in schaalgrootte en de veranderende eisen aan het opleidingsniveau. Waaronder de functies Ambulant Hulpverlener, Pedagogisch Medewerker en Leidinggevende. Het toevoegen van een aantal referentiefuncties, waaronder GZ-psycholoog en een aantal coördinerende functies. Meer inzicht geven in (mogelijke) loopbaanpaden en meer niveaudifferentiatie, waaronder de loonbaanpaden van Pedagogisch Medewerker naar Ambulant Hulpverlener en van Pedagogisch Medewerker B naar A. De functiebeschrijvingen meer doelgericht beschrijven zodat dit beter aansluit de bij de huidige manier van werken en sturen. 17

18 4 Bijlagen 4.1 Overzicht van alle toelichtingen bij de antwoorden Stelling: ik vind het functieboek Jeugdzorg goed toepasbaar binnen onze organisatie. Een beetje mee eens aangezien ik hier als OR lid niet goed genoeg van op de hoogte ben Binnen onze organisatie is de behoefte om meer te kunnen differentiëren. de competenties die gevraagd worden mogen erin verwerkt worden. De meeste referentiefuncties sluiten qua beschrijving goed aan op onze organisatie. Een aantal functies hebben wij zelf moeten beschrijven c.q. enkele referentiefuncties beginnen af te wijken van het functieboek: actualisering is noodzakelijk. Door de ontwikkelingen wordt er veel maatwerk gevraagd, daar sluit het functieboek niet altijd op aan. Een aantal functies zijn te beperkt beschreven (bijv. P&O functies) Een aantal functies zijn toepasbaar, maar de meeste moeten toegeschreven naar de organisatie. Functies zijn erg algemeen beschreven. Goed als basis voor eigen functiebeschrijvingen. Zouden resultaatgericht beschreven moeten worden zoals in de cao Welzijn Grotendeels komen de functies overeen met de praktijk. Een aantal specifieke functies zijn niet beschreven, een aantal functies dragen inmiddels overlappende verantwoordelijkheden in zich mee. het geeft een eerste insteek. Organisaties zijn specifiek ingericht, medewerkers willen zich ook meer herkennen. Dit maakt organisatiespecifieke functies noodzakelijk. Het is een hulpmiddel, steeds zoeken naar aansluiting ind e praktijk Het overzichtelijk is en je (voor een deel) kunt zien wat er van je verwacht wordt. Ik ken niet het hele boek en kan die inschatting moeilijk maken zonder hem helemaal gelezen te hebben en van alle funkties precies te kunnen bepalen of die kloppen. Meer flexibiliteit bij omschrijvingen zou gewenst zijn. Functie pedagogisch medeweker dient geactualieed te worden, minder gekoppeld aan afdeling als werkplek. Onze organisatie heeft een aantal specifieke functies, gebaseerd op onze regio en grootte van de organisatie. Hierdoor zijn niet alle functies te vergelijken qua zwaarte. Op functies als automatisering staat het buiten de werkelijkheid qua functies en waardering daarvan. Over het algemeen kunnen we er goed mee uit de voeten. Een enkele uitzondering daargelaten. Sommige functies hebben ook specifieke taken die beschreven moetn worden. Voor sommige functies in onze organisatie kunnen we geen referentiefuncties vinden, of wijken die te veel af. We kunnen de beschrijvingen goed gebruiken, maar zijn onderhand wel toe aan iets anders. 18

19 We missen een aantal referentiefuncties bijv. functie GZ-psycholoog, trainer, ouderbegeleider zouden meer generiek en resultaatgericht beschreven moeten worden, waarbij ook het aspect bredere inzetbaarheid is meegenomen Een beetje mee oneens - criteria niet meer up to date, sluiten niet aan bij ontwikkelingen in het veld. - te veel taakgericht te weinig resultaatgerichte manier van beschrijven. - leidt tot te veel beschrijvingen er staan veel functies niet in en de staffuncties zijn nodig aan modernisering toe. Aan de anderekant ishet fijn dat er een functeiboek is, zodat je vergelijkbare functies hebt in de sector. Er worden steeds meer werkzaamheden uitgewisseld tussen functies. Vanuit bv pmb functies worden regelmatig ambulante taken toegevoegd. Om toch het functieboek aan te houden ontstaan dubbelfuncties. Fucntieboek is verouderd, en niet gericht op competenties en doelgericht. Functiebeschrijvingen zijn niet in alle gevallen aangepast aan veranderde praktijk en functieuitoefening. Het is een verouderde methode door het gebruik van taken en niet van resultaatgebieden. Sluit daarmee slecht aan op competentiemanagement Het is weliswaar toepasbaar voor MNT, maar heeft geen toegevoegde waarde voor andere HR-toepassingen zoals performance management, talentontwikkeling en professionalisering. Het komt regelmatig voor dat de refertentiefuncties niet helemaal toepasbaar zijn op onze eigen functies niet actueel Mee eens Behalve voor wat betreft de functie officemanager. Deze is niet beschreven en hebben we zelf uitgewerkt. Daar waar de functies overeenkomen hebben wij het functieboek overgenomen en er wordt altijd getoetst Daarmee wordt er een duidelijke afbakening gecreëerd voor de verschillende functies. En worden er geen functies in het leven geroepen om onduidelijke redenen. De functies binnen onze organisatie staan vermeldt in het functieboek. En zijn makkelijk en volledig terug te vinden. de richtlijnen zijn duidelijk omschreven. de vrijheid voor de organisatie om hierin onderscheid te maken zijn voor de organisatie/ondernemingsraad voldoende. Er is één grote uitzondering, de functie van pedagogisch medewerker B is een MBO-functie. In de praktijk wordt deze functie nauwelijks door MBO-ers ingevuld, omdat het MBO-niveau niet voldoende is. functies binnen bjznh zijn goed te bpassen binnen het functieboek Geldt voor mijn afdeling, maar heb geen zicht op andere afdelingen binnen de organisatie Helder en duidelijk Het geeft duidelijke beschrijving van de taken van de betreffende functie en hierop kan men terugvallen bij twijfel het is zoals het er staat. we kunnen het functieboek aangevuld met onze eigen specifieke functie goed toepassen in onze organisatie. Ik heb een referentiekader waar ik altijd op terug kan vallen. Niet alle functies zijn toepasbaar. Mis wel een tussenlaag in managementfuncties. Ga me binnenkort in therapeutische functies verdiepen. Weet dan meer over die groep functies. Voor de huidige situatie (taken en functiebeschrijving) zijn zij goed genoeg, niet voor de toekomst 19

20 Mee oneens De functiebeschrijvingen zijn erg specifiek. De voorkeur gaat uit naar generieke functiebeschrijvingen, met name voor het primair proces. De ondersteunende functies zijn niet marktgericht gewaardeerd. Verder vinden we de uitvoerende en managementfuncties te gedetailleerd en te taaktgericht omschreven waardoor de flexibiliteit niet groot is. Het functieboek is verouderd. Het is te taakgericht. Modern personeelsbeleid gaat meer uit van resultaat en competentiegerichte beschrijvingen Ik mis de aansluiting met de ontwikkelingen in de branche. De omschrijvingen zijn niet resultaatgericht en onvoldoende meetbaar. Voor de financiële functies is onvoldoende beschikbaar. Weinig aansprekend. Neutraal De functies zijn duidelijk omschreven, er wordt alleen niet altijd voldoende gebruik van gemaakt. Worden bv functies anders omschreven terwijl de medewerkers het functieboek als leidraad zouden willen hanteren. Het is wel goed toepasbaar, maar moet meer up to date zijn. Er zijn zoveel veranderingen dat sommige functies zwaarder zijn geworden. ik ken het boek niet Is soms handig. Wordt veel te veel als norm gehanteerd in plaats van een hulpmiddel. ivm differentiatie van functies Sommige functies zijn toepasbaar, andere functie binnen onze organisatie staan er niet in. Sterk afhankelijk van afd. P&O en hoofd P&O Heeft uw organisatie behoefte aan meer doelgerichte functiebeschrijvingen? Ja als je daarmee resultaat en competentiegericht bedoeld ja. In aansluiting op de competenties uit de professionalisering jeugdzorg beschrivingen zijn nu te statisch bijv. een lichte variant van ambulant werken op niveau schaal 8 daarmee kunnen functies generieker worden en zijn breder toepasbaar Daarmee wordt een organisatie transparanter. de organisatie vraagt om resultaatgerichte aansturing. De organisatie-ontwikkeling gaat naar meer resultaatgerichte beschrijvingen de vertrouwenspersoon is een zeer specifiieke functie dit beschrijft meer een ontwikkelcomponent. er zijn functies bijgekomen er zijn specifieke functies die buiten het huidige boekje vallen b.v. roosterplanning functies die in ieder geval breder toepasbaar zijn ( tbv vergroten inzetbaarheid en flexibiliteit) en mogelijk ook resultaatgerichter functies veranderen sterk functies worden steeds resultaatgerichter en taakomschrijving in functieboek te detaillistisch generieke functiebeschrijvingen met niveau-aanduiding het gaat niet om de taak die je hebt, mar om het resultaat (doel) dat je als functionaris moet bereiken het gata om resultaten minder om processtappen ivm transitie en bijebehorende taken en verantwoordelijkheden 20

21 lijkt mij duidelijkheid te geven maar liever nog resultaatgerichter, en meer op toegevoegde waarde van de functie aan de doelstellingen van de organisatie medewerkers herkennen zich daar beter in. meer resultaatgericht sturen met name meer resultaatgericht omdat dit aansluit op de gekozen koers van de organisatie op een aantal gebieden zou het specifieker kunnen, zoals bij uitvoerende taken pedagogisch medewerker A en B passend bij ontwikkelingen als competentiemanagement en sturen op output ipv beschrijving van taken Resultaatgericht om cultuur mee te beïnvloeden. Verantwoordelijkheden nemen toe, de bestaande functieomschrijvingen (en bijbehorende waardering) zijn niet meer toereikend voor de praktijk we hebben alle functiebeschrijvingen uitgebreid met resultaatgebieden t.b.v. sturen op resultaat. We willen functiebeschrijvingen, competentiemanagement, jaargesprekken en opleiden met elkaar verbinden. we willen kunnen sturen op de output en resultaten van een functie ipv op taken en aanwezigheid, ook in het kader van professionalisering en het Nieuwe Werken. wij werken vanuit resultaatgebieden Zie vorige vraag. We beschrijven ze reeds resultaatgericht zo kunnen we meer maatwerk leveren Welke referentiefuncties zou u willen aanpassen, en waarom? Ambulant Hulpverlener A Andere clustering dan A en B, te weinig onderscheidend criteria te weinig concreet en niet aansluitend bij werkelijkheid ivm wettelijk pofessionaliseringstraject jeugdzorg Meer passend maken op de werkzaamheden, zodat medewerkers er zich beter in herkennen. Meer verantwoordelijkheden, meer specialismen Ambulant Hulpverlener B Andere clustering dan A en B, te weinig onderscheidend de zelfstandheid vd functie mag nadrukkelijk naar voren komen. ivm wettelijk pofessionaliseringstraject jeugdzorg meer autonomie en resultaatverantwoordelijkheid, ook expertise toevoegen richting professionals op scholen etc., grote systeemgevoeligheid Meer passend maken op de werkzaamheden, zodat medewerkers er zich beter in herkennen. Meer verantwoordelijkheden, meer specialismen mogelijk dat deze aanpassing behoeven. deze functies komen steeds meer voor. maak een scherp onderscheid in schaal 9 en 10 Applicatiebeheerder vanwege sterke ontwikkeling vakgebieden Chef Facilitaire Dienst naamgeving: hoofd facilitair en huisvesting, schaal 11 Verdergaande professionalisering op dit gebied 21

De HRM-praktijkmonitor

De HRM-praktijkmonitor De HRM-praktijkmonitor Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties Verkorte versie Lectoraat HRM Erik Woering Johanna Alberda Herman van Blitterswijk Nicole

Nadere informatie

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1 DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014 HRM praktijkmonitor 1 2 HRM praktijkmonitor DE HRM-PRAKTIJKMONITOR VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK NAAR DE ONTWIKKELING VAN DE HR-FUNCTIE IN NEDERLANDSE ORGANISATIES (2013-2014)

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012

ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 MAART 2012 ONDERZOEKSRAPPORTAGE PROFESSIONALISERING 2012 Ervaringen professionalisering bij leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders 2 Inhoud Samenvatting en conclusies... 3 1. Inleiding... 6 1.1

Nadere informatie

Ambulant specialistische hulpverlening en lokale (wijk)teams in de regio Rijnmond

Ambulant specialistische hulpverlening en lokale (wijk)teams in de regio Rijnmond rotterdam.nl/onderzoek Ambulant specialistische hulpverlening en lokale (wijk)teams in de regio Rijnmond Een verkenning naar mogelijkheden voor integratie Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Wim Elving & Betteke van Ruler Amsterdam School of Communications Research Universiteit van Amsterdam Juli 2006 Inhoud Hoofdstuk 1. Doel en opzet 7

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding

Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding Mariska Roelofs Frank Peters In opdracht van Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Nijmegen, 1 maart 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Onderzoek Personeelsbeleid

Onderzoek Personeelsbeleid ONDERZOEK PERSONEELSBELEID MEI 2010 Gemeen tewah E RLAN D Onderzoek Personeelsbeleid Vastgesteld: 21 mei 2010 Samenstelling rekenkamercommissie Externe leden De heer G.D. Scholtes, voorzitter De heer mr.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie