Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 4"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 4 Sybilla Dekker: de kracht van Groningen is de samenwerking tussen provincie en gemeenten Mevrouw Sybilla Dekker is het bestuurlijk boegbeeld van het landelijke programma voor de vorming van de RUD s: het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA). In die rol maakt zij een rondtour langs alle provincies (in haar woorden de Dekker-tour) om de bestuurders te wijzen op het nut en de noodzaak van de vorming van de RUD s. Op woensdag 20 april bezocht zij Groningen en ging zij in gesprek met de gedeputeerde Milieu van de provincie en de wethouders van de gemeenten. In een presentatie zette mevrouw Dekker het traject nog eens uiteen. Het startpunt van dit dossier is de Wabo, één loket en één bevoegd gezag. Daarnaast hebben een aantal calamiteiten er ons toe gebracht om de organisatie van de uitvoering kritisch tegen het licht te houden. Ervaring bij deze calamiteiten is dat er altijd naar de bestuurders wordt gekeken. Daarom dienen bestuurders zich af te vragen of zij als bevoegd gezag wel een goede counterpart kunnen zijn voor bedrijven en burgers. Moet je als gemeente wel alles zelf willen doen om je rol als bevoegd gezag waar te maken? Zij benadrukte: U blijft immers ook het bevoegd gezag als taken elders, in de RUD, worden belegd. Mevrouw Dekker adviseerde de bestuurders om een stip op de horizon te bepalen. Zij is wel helder in hoe zij dat in de regio Groningen ziet. Zij kan zich niet kan voorstellen dat er meer RUD s binnen de provincie ontstaan, gezien de relatief beperkte complexiteit van de bedrijvigheid in de veiligheidsregio Groningen. Op vragen over vorm en plaats van de RUD reageerde zij duidelijk: U als bestuurders moet eerst kiezen voor de organisatie: één RUD in Groningen. Alle overige vragen over vorm en plaats zijn daarvan een uitwerking, maar moeten niet afleiden van de hoofdvraag. Mevrouw Dekker uitte haar waardering voor de manier waarop in Groningen wordt samengewerkt tussen gemeenten en de provincie en ziet in deze gezamenlijkheid ook de kracht voor de toekomst. Ook de aanpak vanuit de inhoud spreekt haar aan, daarvoor doen wij het tenslotte! 1_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

2 Mevrouw Dekker is voorstander van het beleggen van meer taken in de RUD, omdat dit tot nog meer kwaliteitsvoordelen leidt. Maar zo zegt zij: Laat dit vooral een organisch proces zijn. Er werd aandacht gevraagd voor de praktische uitvoerbaarheid. Een dienst op afstand betekent een andere rol voor de gemeenten en de provincie: die van opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit vraagt een omslag bij de betrokken organisaties. Mevrouw Dekker beaamde dit en voegde toe dat dit een uniek organisatieontwikkelingstraject is waarbij veel partijen zijn betrokken. Zij benadrukte ook het belang om de rol van gemeenten en provincie als werkgever goed mee te nemen in de discussie. Bestuurders dringen er op aan dat de korting van 100 miljoen die het Rijk op dit dossier wil inboeken van tafel gaat. In het concept-bestuursakkoord tussen het Rijk, IPO en de VNG is deze 100 miljoen niet langer aan de orde, maar zolang dit akkoord niet getekend wordt, is er onduidelijkheid. Bovendien werkt deze opstelling van het Rijk niet stimulerend. Mevrouw Dekker onderschrijft het signaal en noemt de opstelling van het Rijk niet handig. Bestuurders dringen aan op het accepteren van de Groningse maat. De Groningse maat onderschrijft grotendeels de KPMG-kwaliteitscriteria en stelt aanpassingen voor die gaan over: het aantal mensen dat een taak moet uitvoeren voor de continuïteit; de hoeveelheid mensen die in opleiding moeten zijn; de opleidingseisen (HBO/MBO/specifieke opleidingen). Mevrouw Dekker kan zich goed voorstellen dat er voor de Groningse situatie een aantal aanpassingen gewenst zijn en als dit in de Groningse maat goed onderbouwd is, kan zij zich niet voorstellen wat daar mis mee is. U geeft hiermee een signaal af waar u in Groningen voor staat. 2_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

3 Knopen in plaats van knippen De vorming van een RUD heeft gevolgen voor de latende organisaties. Daarom is er een werkgroep aan de slag gegaan om de issues die spelen bij de latende organisaties te benoemen. De werkgroep brengt de gevolgen en de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart en bespreekt die 2 mei met gemeentesecretarissen en de provinciesecretaris. Jan van Dijk, projectleider van de werkgroep, en Frank Moree, adviseur bedrijfsvoering bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer, lichten toe. Moree: De essentie van onze rol als werkgroep is een degelijke analyse. Waar moeten de latende organisaties aan denken als straks de RUD een feit is. Op grond van de analyse dragen we oplossingsrichtingen aan. Daarbij is het wel belangrijk dat we met concrete zaken komen die ruimte laten voor iedere afzonderlijke organisatie. Gemeenten en provincie moeten de ruimte hebben om maatregelen te nemen die passend zijn voor hun specifieke situatie. Van Dijk: In ieder geval is duidelijk dat voor goede samenwerking binnen de RUD borging van de communicatie- en informatiestromen essentieel is. Moree: Ook is het een feit dat de RUD bevoegdheid en uitvoering van VTH-taken uit elkaar trekt. Daardoor is taakversterking nodig binnen de latende organisatie op gebied van frontoffice/kcc, opdrachtverlening en monitoring. Dat zit niet in fte s maar meer op taak en inhoud. Opdracht en regie is een nieuwe taak, hiervoor is bij de latende organisatie expertise nodig De invoering van de RUD vraagt om een knoop in de werkprocessen en niet om een knip. De gemeenten en de provincie moeten die knoop zelf organiseren. Het lijkt in eerste instantie redelijk simpel, zegt Moree. Maar nu wij twee keer bij elkaar zijn geweest, blijkt het toch wat complexer. Wij merken dat er verschillende beelden leven die nog niet eerder met elkaar zijn afgestemd. De RUD klinkt als een black box maar we ontdekten dat de RUD in feite onze eigen organisatie is die volledig transparant kan zijn. 3_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

4 Ook zijn de meest gemeenten volop in ontwikkeling. We moeten bezuinigen en er komen rijkstaken naar ons toe. De RUD is niet de enige verandering. Dat vraagt voor de gemeente een herbezinning van haar rol. De gemeente zal steeds meer een regiefunctie moeten gaan vervullen. In die zin gaat het niet om een geïsoleerde discussie, voegt Van Dijk toe. Het past in de veranderende visie op de rol van de gemeente. Kwaliteitsverbetering gaat in het geval van de RUD gepaard met schaalvergroting en voor de gemeente en provincie is het zaak daar grip op te houden. Van Dijk: Eigenlijk draait het allemaal om vertrouwen en samenwerken. Vertrouwen in de RUD en vertrouwen in de latende organisatie. Iedere organisatie houdt zijn bevoegdheden en besteedt het werk uit. Daarbij is het essentieel dat je er als organisatie op vertrouwt dat het werk goed gebeurt. Dat vraagt om een transparante manier van werken vanuit een gelijkwaardige positie. Met de RUD ontstaat een ring van latende organisaties die elkaar ook moet weten te vinden, samenwerken om de RUD zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. Het gaat erom dat we leren om buiten de eigen organisatie te denken, over onze grenzen heen durven kijken. En dan is de RUD geen bedreiging, maar een prachtige kans! De werkgroep bestaat uit: Jan van Dijk, projectleider Theo Moltmaker Bos, gemeente Stadskanaal Wietse van der Bijl, gemeente Eemsmond of Frits Terpstra, gemeente Delfzijl Matthijs Drenth, gemeente Haren Frank Moree, adviseur bedrijfsvoering gemeente Hoogezand-Sappemeer Jannes Schoemaker, gemeente Groningen Josée Woertman, plaatsvervangend hoofd afdeling Milieubeleid provincie Groningen Klankbordgroep gemeentesecretarissen en provinciesecretaris: Lenie Kootstra, gemeentesecretaris Zuidhorn, aanspreekpunt Herman Groothuis, gemeentesecretaris Oldambt Joep Hoedjes, gemeentesecretaris Ten Boer Jelmer Mulder, gemeentesecretaris Appingedam Maarten Ruijs, gemeentesecretaris Groningen Frank Wiertz, gemeentesecretaris Hoogezand-Sappemeer Henk Jan Bolding, provinciesecretaris Stand van zaken Tijdens de Tweede Bestuursconferentie RUD op 4 maart zijn door conferentievoorzitter Jan Bessembinders de volgende conclusies getrokken: een meerderheid van de gemeenten is voor het beleggen van alle milieutaken in de RUD; de meeste partijen kiezen voor Eén RUD of een RUD met meerdere vestigingen; de gemeente Groningen, de DEAL-gemeenten en de provincie hebben verschillende beelden bij de organisatievorm. Afgesproken is dat die drie partijen op korte termijn overleg hebben over de organisatievorm. In de periode na 4 maart hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen genoemde partijen, in verschillende samenstellingen (bestuurlijk of ambtelijk, gezamenlijk, afzonderlijk of tussen twee partijen). De bestuurlijke gesprekken en een gesprek met de secretarissen hebben onder leiding gestaan van Jan Bessembinders in zijn rol als bestuurlijk opdrachtgever namens de gemeenten. Gedeputeerde Slager als bestuurlijk opdrachtgever namens de provincie heeft gekozen voor zijn rol als belangenbehartiger van de 4_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

5 provincie om dubbele petten te voorkomen. Inzet bij de gesprekken is een breder draagvlak te verwerven voor de conclusies van de bestuursconferentie (één RUD met alle milieutaken en als juridische vorm een gemeenschappelijke regeling). Op 16 maart heeft de projectleider Dick Bresser verslag gedaan aan de gemeentesecretarissen van de tot dan gevoerde gesprekken en op 21 maart heeft Jan Bessembinders dit gedaan in het VGGportefeuillehoudersoverleg. Daarna zijn er nog diverse gesprekken gevoerd. De discussie spitst zich enerzijds toe op de bestuurlijke en ambtelijke sturing van de RUD en anderzijds op de positionering van de werkorganisatie VTH-DEAL. De verdere invulling van de RUD staat gepland in de volgende projectfasen, waarin de regeling en het implementatieplan (inclusief de bestuurlijke en ambtelijke sturing) worden opgesteld. Nu de discussie over de sturing van de RUD eerder plaatsvindt dan gepland, is besloten om die discussie naar voren te halen, zodat de besluitvorming over het takenpakket en de organisatievorm er niet door wordt belemmerd. Bovendien krijgen alle partijen duidelijkheid over de uiteindelijke juridische vorm voordat zij hun keuze voor de organisatievorm van de RUD en in samenhang daarmee de taken, die zij in de RUD willen inbrengen, maken. In de gesprekken die de afgelopen weken zijn gevoerd, is dat herhaaldelijk naar voren gebracht. Daarom hebben de bestuurlijke opdrachtgevers de projectleider verzocht om een verkenning te maken van de sturingsvarianten voor de RUD. Een werkgroep van terzake deskundigen van gemeenten en provincie gaat daar op korte termijn mee aan de slag en rapporteert hier medio mei over aan het Bestuurlijk overleg RUD VGG - provincie. Daarna wordt het concept-advies over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD opgesteld en in procedure gebracht. Dat betekent dat dat advies achtereenvolgens wordt besproken in de projectgroep, de Broederschap van gemeentesecretarissen, de klankbordgroep, het VGG-portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen, Milieu en Mobiliteit en met de provincie. Tot slot wordt het advies vastgesteld door het Bestuurlijk overleg RUD VGG - provincie. Vervolgens wordt het advies ter instemming naar de colleges van B&W en GS gestuurd. De verwachting is dat dat nog voor de zomervakantie gebeurt. De gemeenten en de provincie hebben dan 10 weken (exclusief de zomervakantie) om het Bestuurlijk overleg RUD VGG - provincie hun mening te geven. Op korte termijn wordt het concept-eindbericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het regionaal maatwerk en het bottom up-proces in procedure gebracht, omdat dat bericht uiterlijk 31 mei in zijn bezit moet zijn. Tussenbericht en eindbericht In het bestuurlijk overleg tussen VROM, IPO, VNG en Unie van Waterschappen op 16 februari zijn afspraken gemaakt over de vorming van de RUD s. Hierbij is overeengekomen dat de provinciale regisseurs eind maart een tussenbericht en eind mei een eindbericht over het regionaal maatwerk en het bottom up-proces aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer Atsma, sturen. Tussenbericht Op 30 maart 2011 hebben Gedeputeerde Staten en het bestuur van de Vereniging van Groninger Gemeenten gezamenlijk het tussenbericht verstuurd om te benadrukken dat de vorming van de RUD als een samenwerkingsproces wordt gezien. In het tussenbericht is de conclusie van de bestuursconferentie van 4 maart 2011 verwoord. Het merendeel van de partijen is voorstander van het beleggen van het hele milieutakenpakket bij een regionale uitvoeringsdienst. Een aantal gemeenten wil 5_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

6 het basistakenpakket inbrengen en enkele gemeenten willen zelfs het hele Wabotakenpakket beleggen in de regionale uitvoeringsdienst. Het merendeel van de partijen is voorstander van één regionale uitvoeringsdienst met één of meer vestigingen. Vier gemeenten hebben een voorkeur voor twee RUD s. Aan de staatssecretaris is daarnaast aangegeven dat er nog geen eensluidend beeld is over de organisatievorm, de juridische vorm van de samenwerking en de ambtelijke organisatie en dat wij hierover nog in gesprek zijn. De tussenberichten van alle provincies zijn online gezet en in te zien via onderstaande link. Eindbericht Eind mei komt al aardig dichterbij en het eindbericht moet daarom ook in procedure worden gebracht. Ten opzichte van het tussenbericht is nu duidelijk dat er breed draagvlak is voor de vorming van één RUD in de veiligheidsregio Groningen en dat het merendeel van de partijen hierin het gehele milieutakenpakket wil onderbrengen. De komende periode wordt benut om het sturingsmodel verder uit te werken. Hiervoor staan twee opties open, of een openbaar lichaam ingevolge de Wet gemeenschappelijke regeling of een gastheerconstructie. De uitwerking hiervan wordt voor de zomer afgerond, waarna de officiële besluitvorming kan plaatsvinden. In het eindbericht zal de laatste stand van zaken worden opgenomen. In het tussenbericht is ingegaan op de Groningse maat. Ook in het eindbericht zullen wij duidelijk maken dat wij de KPMG-kwaliteitscriteria grotendeels onderschrijven en op een aantal punten aanpassingen voorstellen. Zie over de Groningse maat ook het artikel over het bezoek van mevrouw Dekker. Mark Boumans nieuw bestuurlijk opdrachtgever RUD 6_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

7 In de spiegel kijken!! In opdracht van het landelijk Programma Uitvoering met Ambitie is een instrument ontwikkeld waarmee organisaties met VTH-taken zichzelf kunnen beoordelen. Deze zelfbeoordeling vindt plaats op verschillende deskundigheidgebieden en op het gebied van beleid- en verantwoordingcycli (procescriteria). Met het instrument kan men de eigen organisatie vergelijken en beoordelen op de KPMG-kwaliteitscriteria. Voor de deskundigheidsgebieden worden voorwaarden gesteld aan aantallen fte s voor bepaalde taken, de frequentie waarmee bepaalde taken worden uitgevoerd, het opleidingsniveau en ervaring van de medewerkers. Op procescriteria kunnen organisaties zichzelf beoordelen op de mate en volledigheid waarmee beleid- en verantwoordingcycli in de organisatie zijn geïmplementeerd en verankerd. Gemeenten en provincie hebben er in Groningen voor gekozen een gezamenlijke invulsessie te houden. Ten eerste omdat twee kerngroepleden les hebben gehad in het invullen van het instrument. Ten tweede om zoveel mogelijk met de partijen tot een eenduidige interpretatie en invulling te komen. De opkomst was verheugend groot, bijna alle organisaties waren vertegenwoordigd. Uiteraard leverden de kwaliteitscriteria discussies op. In de praktijk bleek het ondoenlijk het hele instrument volledig in te vullen. Kortom; huiswerk! Waarbij de beoordeling de verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie blijft. Wel hebben we een aantal afspraken gemaakt naar aanleiding van de sessies. Zo vullen we de evaluatie in op de pagina s die op dit moment alleen nog intern zichtbaar zijn. De uitdraaien worden in de projectgroep besproken om organisaties onderling te vergelijken en om de uitkomsten te vergelijken met eerdere uitkomsten (november 2010). Colofon Nieuwsbrief project RUD Groningen 1e jaargang nr. 4, april 2011 Verschijningsfrequentie Eén keer per zes weken Redactieadres Marianne Fokkinga Redactie Kerngroep RUD. De kerngroep bestaat uit Dick Bresser, projectleider Marianne Fokkinga, projectondersteuner Liesbeth Groote Schaarsberg, projectdeskundige VGG Jan van Dijk, projectdeskundige provincie Tekstbijdragen Dick Bresser Liesbeth Groote Schaarsberg Jan van Dijk Hanneke Huls Vormgeving Geeke Voortman, Wie Maakt Het Foto s Dick Bresser Aan-/afmelden Marianne Fokkinga 7_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

PROJECTPLAN FASEN 3 EN 4 RUD GRONINGEN

PROJECTPLAN FASEN 3 EN 4 RUD GRONINGEN PROJECTPLAN FASEN 3 EN 4 RUD GRONINGEN Bestuurlijk overleg RUD VGG - provincie 16 januari 2012 Projectnaam : RUD Groningen Opdrachtgever : bestuurlijk: gedeputeerde Mark Boumans; ambtelijk: Henk Jan Bolding,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen: 1. Moet ik mee doen aan dit implementatietraject? Nee, er is geen verplichting om gebruik te maken van

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ini ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1202046 Ruimtelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR CONCEPTVERSLAG VERGADERING 13 mei 2016

ALGEMEEN BESTUUR CONCEPTVERSLAG VERGADERING 13 mei 2016 ALGEMEEN BESTUUR CONCEPTVERSLAG VERGADERING 13 mei 2016 Aanwezig: Provincie Groningen, de heer P.H.R. Brouns, voorzitter Gemeente Stadskanaal, mevrouw G. Brongers Gemeente Bellingwedde, de heer B. Huizing

Nadere informatie

Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 19

Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 19 Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 19 Inspiratiebijeenkomst I&A Woensdag 17 oktober kwamen ICT-ers en mensen van de VTH-werkvloer van de provincie en verschillende gemeenten bij elkaar voor een bijeenkomst

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant.

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant. CorsaInhoud De leden van de raad van de gemeente Waalwijk ons kenmerk behandeld door Mr. E.J.G. Bliek-Rennenberg doc.nr. VEH/ uw schrijven d.d. e-mail ebliek@waalwijk.nl bijlage(n) uw kenmerk telefoonnummer

Nadere informatie

Inhoud: 1. Interview. Joep Hoedjes - Rol management in waterketen

Inhoud: 1. Interview. Joep Hoedjes - Rol management in waterketen Inhoud: 1. Interview met Joep Hoedjes 2. Stand van zaken: Samenwerken in clusters 3. Uitgelicht: Routekaart Afvalwaterketen 4. Ontwikkelingen: Samenwerking Laboratoria 5. Colofon 1. Interview Joep Hoedjes

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe I. ALGEMEEN DEEL Inleiding De gemeente Groningen en de provincies

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam Borgen van kwaliteit in de toekomst Naam Wat gaan we doen? Wie zijn wij Korte terugblik kwaliteit Implementatietraject kwaliteit Vragen Wie zijn wij? Kernteam kwaliteit gemeenten, provincies en ministeries

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Mflieudienst Kop van NooréHolland

Mflieudienst Kop van NooréHolland Mflieudienst Kop van NooréHolland VERSLAG OVERLEG ALGEMEEN BESTUUR Datum Aanwezigen Afwezigen Verslaglegging Locatie Kenmerk 26 september 2012 B. Blonk (vz),, S. den Duik, L. Franken, E. Kooiman, F. van

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 1 juni 2007 Briefnummer : 2007-13.141a/22/A.20, CW Zaaknummer : 577/14030 Behandeld door : van Dijk, Mw. N.M. Telefoonnummer : (050) 316 4217 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Verslag van de bestuurlijke procesgroep FUMO van maandag 5 december 2011 (versie 13-12).

Verslag van de bestuurlijke procesgroep FUMO van maandag 5 december 2011 (versie 13-12). Verslag van de bestuurlijke procesgroep FUMO van maandag 5 december 2011 (versie 13-12). Aanwezig: mevr. I. Diks, W. de Haan, mevr. N. Ketelaar, J. Kramer, R. Lambrichs de Bruin, F. Mink (secretaris),

Nadere informatie

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1 "^s& gi'oningen S 5 bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegronlngen.nl info@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

NEO en andere ontwikkelingen rond intergemeentelijke samenwerking

NEO en andere ontwikkelingen rond intergemeentelijke samenwerking NEO en andere ontwikkelingen rond intergemeentelijke samenwerking Nieuwsbrief 1. Jaargang 1. November 2015 De aanpak van NEO Pragmatische benadering Hoe werken we op dit moment aan NEO? Hoe organiseren

Nadere informatie

provincie groningen J a a r v e r s l a g 2 0 0 9

provincie groningen J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 provincie groningen J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Interbestuurlijk toezicht milieuwethandhaving Jaarverslag 2009 Interbestuurlijk toezicht milieuwethandhaving Provincie Groningen 10-MTZ-HB-004 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Bij de totstandkoming

Nadere informatie

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk 1 Inleiding Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn door VNG, IPO en het Rijk (I&M) landelijke

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie

BARW/U200901200 Lbr. 09/080

BARW/U200901200 Lbr. 09/080 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging uitvoering Wabo en handhaving VROMtaken uw kenmerk ons kenmerk BARW/U200901200 Lbr. 09/080

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Regiodagen 2014 Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Inleiding Kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH Kwaliteitscriteria 2.1 De uitvoering van VTH-taken door de gemeenten en provincies in het omgevingsrecht te professionaliseren

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

Bodemmedewerk(st)ers zijn vanaf 2013 actief bij provincie, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten

Bodemmedewerk(st)ers zijn vanaf 2013 actief bij provincie, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten Onderwerp: Toekomst 2013 Opgemaakt door: Esther Raats / Martin Veul Datum: 13 november 2012 Aan: leden Kerngroep PBB Kopie: agendaleden Kerngroep PBB Inleiding Nieuwe situatie per 1-1-2013 Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Aanwezig: A. Bouwens, B. Blonk (vz), H. Heddes, L. Franken, R. Treur Verslag: D. Kuurman Datum: woensdag 22 februari 2012 Plaats: gemeentehuis Schagen Onderwerp/inhoud

Nadere informatie

Datum : Briefnummer : 2014-20.110/21/A.9, PPM Zaaknummer : 518410 Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) 316 4549 E-mail Bijlagen :

Datum : Briefnummer : 2014-20.110/21/A.9, PPM Zaaknummer : 518410 Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) 316 4549 E-mail Bijlagen : Aan Provinciale Staten Datum : Briefnummer : 2014-20.110/21/A.9, PPM Zaaknummer : 518410 Behandeld door : Pol, E.P. Telefoonnummer : (050) 316 4549 E-mail Bijlagen : : e.pol@provinciegroningen.nl 5 Onderwerp

Nadere informatie

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM PREAMBULE INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM Na aanname door de Tweede en Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wet afschaffing plusregio's komt de wettelijke grondslag

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Namens de voorzitter en de directeur. Waarom ook weer een RUD? Voor bestuurs-, raads- en statenleden nummer 2014-1, januari 2014

Namens de voorzitter en de directeur. Waarom ook weer een RUD? Voor bestuurs-, raads- en statenleden nummer 2014-1, januari 2014 Voor bestuurs-, raads- en statenleden nummer 2014-1, januari 2014 Dit is de eerste speciale nieuwsbrief voor bestuurs-, raads- en statenleden van de RUD Limburg Noord na de formele start op 1 januari 2013.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Inleiding Zoals bekend is in 2014 een noordelijke Stuurgroep ingesteld met het oog op de huidige en toekomstige organisatie

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

het opstellen van een concept-bedrijfsplan. De meeste (concept-)bedrijfsplannen vormen een voldoende solide basis voor de

het opstellen van een concept-bedrijfsplan. De meeste (concept-)bedrijfsplannen vormen een voldoende solide basis voor de > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Onderzoeksopzet

Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Onderzoeksopzet Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure risicobedrijven Onderzoeksopzet Amsterdam, oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Collegevoorstel WERK, INKOMEN EN ZORG. Ja, nl. zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Afdeling WIZ

Collegevoorstel WERK, INKOMEN EN ZORG. Ja, nl. zonder beperkingen Stad van actieve mensen. Afdeling WIZ zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel WERK, INKOMEN EN ZORG Reg.nr. B&W d.d. Openbaar Programma Ja, nl. zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 8 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Wijziging terugbetaling lening BON Eind 2011 hebben de drie noordelijke Veiligheidsregio s gezamenlijk de liquiditeitspositie

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Verslag Masterclass d.d. vrijdag 28 januari 2011

Verslag Masterclass d.d. vrijdag 28 januari 2011 Verslag Masterclass d.d. vrijdag 28 januari 2011 Op vrijdag 28 januari 2011 heeft Deloitte voor de potentiële partners in de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) een Masterclass Bouwstenen

Nadere informatie

Samenwerken: waarom eigenlijk?

Samenwerken: waarom eigenlijk? Samenwerken: waarom eigenlijk? Samenwerking is geen doel op zich maar een keus om een bepaald doel te bereiken. Over het algemeen zijn er vijf hoofdredenen te onderscheiden waarom gemeenten samenwerken:

Nadere informatie

proztinci renthe van lnfrastructuur en Milieu te sturen. Aanpak opgesteld. Wij hebben het Plan van Aanpak vanmorgen vastgesteld.

proztinci renthe van lnfrastructuur en Milieu te sturen. Aanpak opgesteld. Wij hebben het Plan van Aanpak vanmorgen vastgesteld. Propincie h uis Vesterbrink r, Assen r (o592) 36 tt 5t Postød.res Postbus rzz, 94oo ec Assen n (o592) 36 t7 77 'rp ww.drenthe.nl proztinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN Notitie voor: Colleges van B&W van de deelnemers aan het regionaal programma Bedrijventerreinen van de Regio

Nadere informatie

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur besluit:

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Collegevoorstel Openbaar Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Provincie Limburg streeft naar een elektrificatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners DE KANTELING VOORUIT! Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners De Kanteling is in Nederland inmiddels al een gevleugeld begrip. Veel gemeenten zijn bezig met De

Nadere informatie

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels.

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. 06 Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. tekst: Erik van co- Laar en Therèse van t Westende-de Bijl 26 vm juni 2013 creatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster Bedrijfsvoering / M.J. (René) van Kessel RAADSVOORSTEL Datum vergadering : 23 september 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder Ambtelijk primaat : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel Onderwerp:

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: klaar voor de toekomst?

Intergemeentelijke samenwerking: klaar voor de toekomst? LECTORAAT I-THORBECKE Intergemeentelijke samenwerking: klaar voor de toekomst? Samenvatting verkennend onderzoek, februari 2013. KENNIS EN BEDRIJF Lectoraat i-thorbecke LECTORAAT I-THORBECKE Intergemeentelijke

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland GLOBAL SERVICE / INDUSTRY Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland Provincie Flevoland 24 oktober 2008 Inhoudsopgave Conclusies Advies KPMG Overwegingen Aanpak Functies en bezetting NMF Consequenties uitvoeren

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 22 oktober 2008 Briefnummer : 2008-59.585, FC Zaaknummer : 138104 Behandeld door : Hölterhoff M.E. Telefoonnummer : (050) 316 4926 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp

Nadere informatie

Financiële vertaling Profiel provincies

Financiële vertaling Profiel provincies Financiële vertaling Profiel provincies De provincies leveren al een forse bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. In de periode 2008-2011 wordt jaarlijks 200 miljoen euro bijgedragen

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Cijfers & Feiten. Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen. Armoede in Groningen. over

Cijfers & Feiten. Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen. Armoede in Groningen. over Cijfers & Feiten over Armoede in Groningen Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen Wat is armoede? 1. Lage inkomensgrens: leven op of onder een vastgesteld laag inkomen (CBS) Koopkrachtbenadering.

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Kwaliteit op koers? Afsluitende rapportage project implementatie kwaliteitscriteria 2.1. Colofon. John Smits

Kwaliteit op koers? Afsluitende rapportage project implementatie kwaliteitscriteria 2.1. Colofon. John Smits Kwaliteit op koers? Afsluitende rapportage project implementatie kwaliteitscriteria 2.1 Colofon Ons kenmerk 14308 Datum 15 januari 2015 Auteur John Smits Bijdrage Versie 1.42 Status definitief www.arenaconsulting.nl

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Samen werken aan kwaliteit BEDRIJFSPLAN RUD GRONINGEN BIJLAGEN

Samen werken aan kwaliteit BEDRIJFSPLAN RUD GRONINGEN BIJLAGEN Samen werken aan kwaliteit BEDRIJFSPLAN RUD GRONINGEN BIJLAGEN Stuurgroep RUD Groningen 10 juli 2012 Projectnaam : RUD Groningen Opdrachtgever : bestuurlijk: gedeputeerde Mark Boumans; ambtelijk: Henk

Nadere informatie

Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013

Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013 Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013 Aan de deelnemers van de bijeenkomst is gevraagd aan te geven wat de gewenste rol is van de publieke partijen (Rijk, Provincie

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

DOORPAKKEN OP ASBEST. Remi Poppe, oud-kamerlid SP Henk van Gerven, Kamerlid SP, woordvoerder Milieu Patrick van Lunteren, beleidsmedewerker

DOORPAKKEN OP ASBEST. Remi Poppe, oud-kamerlid SP Henk van Gerven, Kamerlid SP, woordvoerder Milieu Patrick van Lunteren, beleidsmedewerker DOORPAKKEN OP ASBEST Remi Poppe, oud-kamerlid SP Henk van Gerven, Kamerlid SP, woordvoerder Milieu Patrick van Lunteren, beleidsmedewerker Den Haag 2013 doorpakken op asbest 2 doorpakken op asbest Inhoud

Nadere informatie

Samen werken aan kwaliteit BEDRIJFSPLAN RUD GRONINGEN

Samen werken aan kwaliteit BEDRIJFSPLAN RUD GRONINGEN Samen werken aan kwaliteit BEDRIJFSPLAN RUD GRONINGEN Stuurgroep RUD Groningen 10 juli 2012 Projectnaam : RUD Groningen Opdrachtgever : bestuurlijk: gedeputeerde Mark Boumans; ambtelijk: Henk Jan Bolding,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie