Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 4"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 4 Sybilla Dekker: de kracht van Groningen is de samenwerking tussen provincie en gemeenten Mevrouw Sybilla Dekker is het bestuurlijk boegbeeld van het landelijke programma voor de vorming van de RUD s: het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA). In die rol maakt zij een rondtour langs alle provincies (in haar woorden de Dekker-tour) om de bestuurders te wijzen op het nut en de noodzaak van de vorming van de RUD s. Op woensdag 20 april bezocht zij Groningen en ging zij in gesprek met de gedeputeerde Milieu van de provincie en de wethouders van de gemeenten. In een presentatie zette mevrouw Dekker het traject nog eens uiteen. Het startpunt van dit dossier is de Wabo, één loket en één bevoegd gezag. Daarnaast hebben een aantal calamiteiten er ons toe gebracht om de organisatie van de uitvoering kritisch tegen het licht te houden. Ervaring bij deze calamiteiten is dat er altijd naar de bestuurders wordt gekeken. Daarom dienen bestuurders zich af te vragen of zij als bevoegd gezag wel een goede counterpart kunnen zijn voor bedrijven en burgers. Moet je als gemeente wel alles zelf willen doen om je rol als bevoegd gezag waar te maken? Zij benadrukte: U blijft immers ook het bevoegd gezag als taken elders, in de RUD, worden belegd. Mevrouw Dekker adviseerde de bestuurders om een stip op de horizon te bepalen. Zij is wel helder in hoe zij dat in de regio Groningen ziet. Zij kan zich niet kan voorstellen dat er meer RUD s binnen de provincie ontstaan, gezien de relatief beperkte complexiteit van de bedrijvigheid in de veiligheidsregio Groningen. Op vragen over vorm en plaats van de RUD reageerde zij duidelijk: U als bestuurders moet eerst kiezen voor de organisatie: één RUD in Groningen. Alle overige vragen over vorm en plaats zijn daarvan een uitwerking, maar moeten niet afleiden van de hoofdvraag. Mevrouw Dekker uitte haar waardering voor de manier waarop in Groningen wordt samengewerkt tussen gemeenten en de provincie en ziet in deze gezamenlijkheid ook de kracht voor de toekomst. Ook de aanpak vanuit de inhoud spreekt haar aan, daarvoor doen wij het tenslotte! 1_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

2 Mevrouw Dekker is voorstander van het beleggen van meer taken in de RUD, omdat dit tot nog meer kwaliteitsvoordelen leidt. Maar zo zegt zij: Laat dit vooral een organisch proces zijn. Er werd aandacht gevraagd voor de praktische uitvoerbaarheid. Een dienst op afstand betekent een andere rol voor de gemeenten en de provincie: die van opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit vraagt een omslag bij de betrokken organisaties. Mevrouw Dekker beaamde dit en voegde toe dat dit een uniek organisatieontwikkelingstraject is waarbij veel partijen zijn betrokken. Zij benadrukte ook het belang om de rol van gemeenten en provincie als werkgever goed mee te nemen in de discussie. Bestuurders dringen er op aan dat de korting van 100 miljoen die het Rijk op dit dossier wil inboeken van tafel gaat. In het concept-bestuursakkoord tussen het Rijk, IPO en de VNG is deze 100 miljoen niet langer aan de orde, maar zolang dit akkoord niet getekend wordt, is er onduidelijkheid. Bovendien werkt deze opstelling van het Rijk niet stimulerend. Mevrouw Dekker onderschrijft het signaal en noemt de opstelling van het Rijk niet handig. Bestuurders dringen aan op het accepteren van de Groningse maat. De Groningse maat onderschrijft grotendeels de KPMG-kwaliteitscriteria en stelt aanpassingen voor die gaan over: het aantal mensen dat een taak moet uitvoeren voor de continuïteit; de hoeveelheid mensen die in opleiding moeten zijn; de opleidingseisen (HBO/MBO/specifieke opleidingen). Mevrouw Dekker kan zich goed voorstellen dat er voor de Groningse situatie een aantal aanpassingen gewenst zijn en als dit in de Groningse maat goed onderbouwd is, kan zij zich niet voorstellen wat daar mis mee is. U geeft hiermee een signaal af waar u in Groningen voor staat. 2_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

3 Knopen in plaats van knippen De vorming van een RUD heeft gevolgen voor de latende organisaties. Daarom is er een werkgroep aan de slag gegaan om de issues die spelen bij de latende organisaties te benoemen. De werkgroep brengt de gevolgen en de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart en bespreekt die 2 mei met gemeentesecretarissen en de provinciesecretaris. Jan van Dijk, projectleider van de werkgroep, en Frank Moree, adviseur bedrijfsvoering bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer, lichten toe. Moree: De essentie van onze rol als werkgroep is een degelijke analyse. Waar moeten de latende organisaties aan denken als straks de RUD een feit is. Op grond van de analyse dragen we oplossingsrichtingen aan. Daarbij is het wel belangrijk dat we met concrete zaken komen die ruimte laten voor iedere afzonderlijke organisatie. Gemeenten en provincie moeten de ruimte hebben om maatregelen te nemen die passend zijn voor hun specifieke situatie. Van Dijk: In ieder geval is duidelijk dat voor goede samenwerking binnen de RUD borging van de communicatie- en informatiestromen essentieel is. Moree: Ook is het een feit dat de RUD bevoegdheid en uitvoering van VTH-taken uit elkaar trekt. Daardoor is taakversterking nodig binnen de latende organisatie op gebied van frontoffice/kcc, opdrachtverlening en monitoring. Dat zit niet in fte s maar meer op taak en inhoud. Opdracht en regie is een nieuwe taak, hiervoor is bij de latende organisatie expertise nodig De invoering van de RUD vraagt om een knoop in de werkprocessen en niet om een knip. De gemeenten en de provincie moeten die knoop zelf organiseren. Het lijkt in eerste instantie redelijk simpel, zegt Moree. Maar nu wij twee keer bij elkaar zijn geweest, blijkt het toch wat complexer. Wij merken dat er verschillende beelden leven die nog niet eerder met elkaar zijn afgestemd. De RUD klinkt als een black box maar we ontdekten dat de RUD in feite onze eigen organisatie is die volledig transparant kan zijn. 3_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

4 Ook zijn de meest gemeenten volop in ontwikkeling. We moeten bezuinigen en er komen rijkstaken naar ons toe. De RUD is niet de enige verandering. Dat vraagt voor de gemeente een herbezinning van haar rol. De gemeente zal steeds meer een regiefunctie moeten gaan vervullen. In die zin gaat het niet om een geïsoleerde discussie, voegt Van Dijk toe. Het past in de veranderende visie op de rol van de gemeente. Kwaliteitsverbetering gaat in het geval van de RUD gepaard met schaalvergroting en voor de gemeente en provincie is het zaak daar grip op te houden. Van Dijk: Eigenlijk draait het allemaal om vertrouwen en samenwerken. Vertrouwen in de RUD en vertrouwen in de latende organisatie. Iedere organisatie houdt zijn bevoegdheden en besteedt het werk uit. Daarbij is het essentieel dat je er als organisatie op vertrouwt dat het werk goed gebeurt. Dat vraagt om een transparante manier van werken vanuit een gelijkwaardige positie. Met de RUD ontstaat een ring van latende organisaties die elkaar ook moet weten te vinden, samenwerken om de RUD zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. Het gaat erom dat we leren om buiten de eigen organisatie te denken, over onze grenzen heen durven kijken. En dan is de RUD geen bedreiging, maar een prachtige kans! De werkgroep bestaat uit: Jan van Dijk, projectleider Theo Moltmaker Bos, gemeente Stadskanaal Wietse van der Bijl, gemeente Eemsmond of Frits Terpstra, gemeente Delfzijl Matthijs Drenth, gemeente Haren Frank Moree, adviseur bedrijfsvoering gemeente Hoogezand-Sappemeer Jannes Schoemaker, gemeente Groningen Josée Woertman, plaatsvervangend hoofd afdeling Milieubeleid provincie Groningen Klankbordgroep gemeentesecretarissen en provinciesecretaris: Lenie Kootstra, gemeentesecretaris Zuidhorn, aanspreekpunt Herman Groothuis, gemeentesecretaris Oldambt Joep Hoedjes, gemeentesecretaris Ten Boer Jelmer Mulder, gemeentesecretaris Appingedam Maarten Ruijs, gemeentesecretaris Groningen Frank Wiertz, gemeentesecretaris Hoogezand-Sappemeer Henk Jan Bolding, provinciesecretaris Stand van zaken Tijdens de Tweede Bestuursconferentie RUD op 4 maart zijn door conferentievoorzitter Jan Bessembinders de volgende conclusies getrokken: een meerderheid van de gemeenten is voor het beleggen van alle milieutaken in de RUD; de meeste partijen kiezen voor Eén RUD of een RUD met meerdere vestigingen; de gemeente Groningen, de DEAL-gemeenten en de provincie hebben verschillende beelden bij de organisatievorm. Afgesproken is dat die drie partijen op korte termijn overleg hebben over de organisatievorm. In de periode na 4 maart hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen genoemde partijen, in verschillende samenstellingen (bestuurlijk of ambtelijk, gezamenlijk, afzonderlijk of tussen twee partijen). De bestuurlijke gesprekken en een gesprek met de secretarissen hebben onder leiding gestaan van Jan Bessembinders in zijn rol als bestuurlijk opdrachtgever namens de gemeenten. Gedeputeerde Slager als bestuurlijk opdrachtgever namens de provincie heeft gekozen voor zijn rol als belangenbehartiger van de 4_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

5 provincie om dubbele petten te voorkomen. Inzet bij de gesprekken is een breder draagvlak te verwerven voor de conclusies van de bestuursconferentie (één RUD met alle milieutaken en als juridische vorm een gemeenschappelijke regeling). Op 16 maart heeft de projectleider Dick Bresser verslag gedaan aan de gemeentesecretarissen van de tot dan gevoerde gesprekken en op 21 maart heeft Jan Bessembinders dit gedaan in het VGGportefeuillehoudersoverleg. Daarna zijn er nog diverse gesprekken gevoerd. De discussie spitst zich enerzijds toe op de bestuurlijke en ambtelijke sturing van de RUD en anderzijds op de positionering van de werkorganisatie VTH-DEAL. De verdere invulling van de RUD staat gepland in de volgende projectfasen, waarin de regeling en het implementatieplan (inclusief de bestuurlijke en ambtelijke sturing) worden opgesteld. Nu de discussie over de sturing van de RUD eerder plaatsvindt dan gepland, is besloten om die discussie naar voren te halen, zodat de besluitvorming over het takenpakket en de organisatievorm er niet door wordt belemmerd. Bovendien krijgen alle partijen duidelijkheid over de uiteindelijke juridische vorm voordat zij hun keuze voor de organisatievorm van de RUD en in samenhang daarmee de taken, die zij in de RUD willen inbrengen, maken. In de gesprekken die de afgelopen weken zijn gevoerd, is dat herhaaldelijk naar voren gebracht. Daarom hebben de bestuurlijke opdrachtgevers de projectleider verzocht om een verkenning te maken van de sturingsvarianten voor de RUD. Een werkgroep van terzake deskundigen van gemeenten en provincie gaat daar op korte termijn mee aan de slag en rapporteert hier medio mei over aan het Bestuurlijk overleg RUD VGG - provincie. Daarna wordt het concept-advies over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD opgesteld en in procedure gebracht. Dat betekent dat dat advies achtereenvolgens wordt besproken in de projectgroep, de Broederschap van gemeentesecretarissen, de klankbordgroep, het VGG-portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen, Milieu en Mobiliteit en met de provincie. Tot slot wordt het advies vastgesteld door het Bestuurlijk overleg RUD VGG - provincie. Vervolgens wordt het advies ter instemming naar de colleges van B&W en GS gestuurd. De verwachting is dat dat nog voor de zomervakantie gebeurt. De gemeenten en de provincie hebben dan 10 weken (exclusief de zomervakantie) om het Bestuurlijk overleg RUD VGG - provincie hun mening te geven. Op korte termijn wordt het concept-eindbericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het regionaal maatwerk en het bottom up-proces in procedure gebracht, omdat dat bericht uiterlijk 31 mei in zijn bezit moet zijn. Tussenbericht en eindbericht In het bestuurlijk overleg tussen VROM, IPO, VNG en Unie van Waterschappen op 16 februari zijn afspraken gemaakt over de vorming van de RUD s. Hierbij is overeengekomen dat de provinciale regisseurs eind maart een tussenbericht en eind mei een eindbericht over het regionaal maatwerk en het bottom up-proces aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer Atsma, sturen. Tussenbericht Op 30 maart 2011 hebben Gedeputeerde Staten en het bestuur van de Vereniging van Groninger Gemeenten gezamenlijk het tussenbericht verstuurd om te benadrukken dat de vorming van de RUD als een samenwerkingsproces wordt gezien. In het tussenbericht is de conclusie van de bestuursconferentie van 4 maart 2011 verwoord. Het merendeel van de partijen is voorstander van het beleggen van het hele milieutakenpakket bij een regionale uitvoeringsdienst. Een aantal gemeenten wil 5_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

6 het basistakenpakket inbrengen en enkele gemeenten willen zelfs het hele Wabotakenpakket beleggen in de regionale uitvoeringsdienst. Het merendeel van de partijen is voorstander van één regionale uitvoeringsdienst met één of meer vestigingen. Vier gemeenten hebben een voorkeur voor twee RUD s. Aan de staatssecretaris is daarnaast aangegeven dat er nog geen eensluidend beeld is over de organisatievorm, de juridische vorm van de samenwerking en de ambtelijke organisatie en dat wij hierover nog in gesprek zijn. De tussenberichten van alle provincies zijn online gezet en in te zien via onderstaande link. Eindbericht Eind mei komt al aardig dichterbij en het eindbericht moet daarom ook in procedure worden gebracht. Ten opzichte van het tussenbericht is nu duidelijk dat er breed draagvlak is voor de vorming van één RUD in de veiligheidsregio Groningen en dat het merendeel van de partijen hierin het gehele milieutakenpakket wil onderbrengen. De komende periode wordt benut om het sturingsmodel verder uit te werken. Hiervoor staan twee opties open, of een openbaar lichaam ingevolge de Wet gemeenschappelijke regeling of een gastheerconstructie. De uitwerking hiervan wordt voor de zomer afgerond, waarna de officiële besluitvorming kan plaatsvinden. In het eindbericht zal de laatste stand van zaken worden opgenomen. In het tussenbericht is ingegaan op de Groningse maat. Ook in het eindbericht zullen wij duidelijk maken dat wij de KPMG-kwaliteitscriteria grotendeels onderschrijven en op een aantal punten aanpassingen voorstellen. Zie over de Groningse maat ook het artikel over het bezoek van mevrouw Dekker. Mark Boumans nieuw bestuurlijk opdrachtgever RUD 6_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

7 In de spiegel kijken!! In opdracht van het landelijk Programma Uitvoering met Ambitie is een instrument ontwikkeld waarmee organisaties met VTH-taken zichzelf kunnen beoordelen. Deze zelfbeoordeling vindt plaats op verschillende deskundigheidgebieden en op het gebied van beleid- en verantwoordingcycli (procescriteria). Met het instrument kan men de eigen organisatie vergelijken en beoordelen op de KPMG-kwaliteitscriteria. Voor de deskundigheidsgebieden worden voorwaarden gesteld aan aantallen fte s voor bepaalde taken, de frequentie waarmee bepaalde taken worden uitgevoerd, het opleidingsniveau en ervaring van de medewerkers. Op procescriteria kunnen organisaties zichzelf beoordelen op de mate en volledigheid waarmee beleid- en verantwoordingcycli in de organisatie zijn geïmplementeerd en verankerd. Gemeenten en provincie hebben er in Groningen voor gekozen een gezamenlijke invulsessie te houden. Ten eerste omdat twee kerngroepleden les hebben gehad in het invullen van het instrument. Ten tweede om zoveel mogelijk met de partijen tot een eenduidige interpretatie en invulling te komen. De opkomst was verheugend groot, bijna alle organisaties waren vertegenwoordigd. Uiteraard leverden de kwaliteitscriteria discussies op. In de praktijk bleek het ondoenlijk het hele instrument volledig in te vullen. Kortom; huiswerk! Waarbij de beoordeling de verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie blijft. Wel hebben we een aantal afspraken gemaakt naar aanleiding van de sessies. Zo vullen we de evaluatie in op de pagina s die op dit moment alleen nog intern zichtbaar zijn. De uitdraaien worden in de projectgroep besproken om organisaties onderling te vergelijken en om de uitkomsten te vergelijken met eerdere uitkomsten (november 2010). Colofon Nieuwsbrief project RUD Groningen 1e jaargang nr. 4, april 2011 Verschijningsfrequentie Eén keer per zes weken Redactieadres Marianne Fokkinga Redactie Kerngroep RUD. De kerngroep bestaat uit Dick Bresser, projectleider Marianne Fokkinga, projectondersteuner Liesbeth Groote Schaarsberg, projectdeskundige VGG Jan van Dijk, projectdeskundige provincie Tekstbijdragen Dick Bresser Liesbeth Groote Schaarsberg Jan van Dijk Hanneke Huls Vormgeving Geeke Voortman, Wie Maakt Het Foto s Dick Bresser Aan-/afmelden Marianne Fokkinga 7_ Nieuwsbrief RUD Groningen - nr. 4

Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 6

Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 6 Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 6 Regionale bijeenkomst PUmA We moeten laten zien dat we als één overheidsorganisatie optreden Op 15 juni vond in de Martiniplaza in Groningen de regionale bijeenkomst RUD

Nadere informatie

Doel Het voorstel voor het organisatorische deel van het bedrijfsplan voor de kostenefficiënte RUD Groningen.

Doel Het voorstel voor het organisatorische deel van het bedrijfsplan voor de kostenefficiënte RUD Groningen. PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : TAKEN EN ORGANISATIE Opdrachtgever : Dick Bresser Projectleider : Gea Koeling Organisatie : Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) Datum : 20 maart 2012 Versie : 3 Status

Nadere informatie

PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN. Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012

PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN. Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012 PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012 Even voorstellen Dick Bresser Programma- en projectleider provincie Groningen Vanaf 1 oktober 2009

Nadere informatie

GEVOLGEN VORMING REGIONALE UITVOERINGSDIENST VOOR DE LATENDE ORGANISATIE

GEVOLGEN VORMING REGIONALE UITVOERINGSDIENST VOOR DE LATENDE ORGANISATIE GEVOLGEN VORMING REGIONALE UITVOERINGSDIENST VOOR DE LATENDE ORGANISATIE Mei 2011 Werkgroep: Josée Woertman - Provincie Groningen Theo Moltmaker Bos - Gemeente Stadskanaal Robert van der Burgh - VTH DEAL

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

PROJECTPLAN FASEN 3 EN 4 RUD GRONINGEN

PROJECTPLAN FASEN 3 EN 4 RUD GRONINGEN PROJECTPLAN FASEN 3 EN 4 RUD GRONINGEN Bestuurlijk overleg RUD VGG - provincie 16 januari 2012 Projectnaam : RUD Groningen Opdrachtgever : bestuurlijk: gedeputeerde Mark Boumans; ambtelijk: Henk Jan Bolding,

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I De leden van de raad van de gemeente Cuijk uw kenmerk: uw brief van: ons kenmerk: I/RB/AvH bijlagen:1 behandeld door: Fons van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep

19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep 19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep Dhr Hoeksema heet alle aanwezigen welkom namens alle gemeenten en namens gedeputeerde Van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING TAKENPAKKET EN ORGANISATIEVORNI RUD GRONINGEN

INTENTIEVERKLARING TAKENPAKKET EN ORGANISATIEVORNI RUD GRONINGEN la15510110 rie Min Lappasum AKIMBO:1AM QUM ELIEDUR71 Till BUR PIOV1NCIERININGUI CIIDOTIOSI g innyng MAID NO4 grian- MEKIIRWOME INTENTIEVERKLARING TAKENPAKKET EN ORGANISATIEVORNI RUD GRONINGEN Ondergetekende

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

REACTIES EN COMMENTAAR BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING EN BEDRIJFSPLAN RUD. Stuurgroep/DB RUD Groningen 26 april 2013

REACTIES EN COMMENTAAR BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING EN BEDRIJFSPLAN RUD. Stuurgroep/DB RUD Groningen 26 april 2013 REACTIES EN COMMENTAAR BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING EN BEDRIJFSPLAN RUD Stuurgroep/DB RUD Groningen 26 april 2013 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Reacties en commentaar 6 bladzijde 3 4 1.

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Samenvatting. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel

Samenvatting. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Stand van zaken vorming ons kenmerk BAMM/U201100400 regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties CONCEPT Aanleiding en samenvatting

Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties CONCEPT Aanleiding en samenvatting Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties CONCEPT 27-09-11 Aanleiding en samenvatting Deze notitie gaat over het voorstel van de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten voor één regionale uitvoeringsdienst

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING TAKENPAKKET EN ORGANISATIEVORM RUD GRONINGEN

INTENTIEVERKLARING TAKENPAKKET EN ORGANISATIEVORM RUD GRONINGEN if.4151i0m0 BE MUNE LOPPEETAIM.iiks. MOM imp MITIL3 fljiflflrn BOIE /119111XLMONINiall KUKINIT MOO TEM{ swum/ Lu Mlii 110111611111/111- mummun INTENTIEVERKLARING TAKENPAKKET EN ORGANISATIEVORM RUD GRONINGEN

Nadere informatie

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad Onderwerp Besluitvorming GR RUD LN 2018 en inrichting organisatie RUD LN Zaaknummer 339727 Teammanager Hank Velthuis a.i. B & W datum 19 juni 2017 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Vergunningverlening

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n)

Nadere informatie

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ini ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1202046 Ruimtelijke

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen van het bedrijfspan Regionale Uitvoeringsdienst Groningen.

Onderwerp: Vaststellen van het bedrijfspan Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Raadsvergadering 25 februari 2013 Nr.: 8 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen van het bedrijfspan Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Portefeuillehouder: Wethouder P. Prins. Ter inzage liggende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1

Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen aan het Kernteam implementatie VTH-kwaliteitscriteria 2.1 Veel gestelde vragen: 1. Moet ik mee doen aan dit implementatietraject? Nee, er is geen verplichting om gebruik te maken van

Nadere informatie

AB 1619 ANNOTATIE. Van de volgende gemeenten is tot op heden geen zienswijze ontvangen: Stadskanaal, Appingedam, Loppersum, Slochteren, en Delfzijl.

AB 1619 ANNOTATIE. Van de volgende gemeenten is tot op heden geen zienswijze ontvangen: Stadskanaal, Appingedam, Loppersum, Slochteren, en Delfzijl. AB 1619 ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 14 oktober 2016 Agendapunt: 3f Onderwerp: Reactie op zienswijze ontwerpbegroting 2017. Opsteller: Wim van Veelen Datum: 10102016 Doel

Nadere informatie

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit 3 Voorwoord De set kwaliteitscriteria 2.0 is eind 2009 tot stand gekomen. Daarna is een aantal misverstanden ontstaan over de toepassing van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant.

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant. CorsaInhoud De leden van de raad van de gemeente Waalwijk ons kenmerk behandeld door Mr. E.J.G. Bliek-Rennenberg doc.nr. VEH/ uw schrijven d.d. e-mail ebliek@waalwijk.nl bijlage(n) uw kenmerk telefoonnummer

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe ... ', Drenthe. Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 28 november 2016 Aanwezig: gedeputeerde C. Bijl Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ Buijtelaar

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR CONCEPTVERSLAG VERGADERING 13 mei 2016

ALGEMEEN BESTUUR CONCEPTVERSLAG VERGADERING 13 mei 2016 ALGEMEEN BESTUUR CONCEPTVERSLAG VERGADERING 13 mei 2016 Aanwezig: Provincie Groningen, de heer P.H.R. Brouns, voorzitter Gemeente Stadskanaal, mevrouw G. Brongers Gemeente Bellingwedde, de heer B. Huizing

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Geacht college,

Aan het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Geacht college, Aan het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Groningen en Drenthe ons kenmerk 2015/02 uw kenmerk behandeld door Marc Jager bijlage(n) 2 Datum 3 november 2015 Onderwerp Plan van

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : H.G. Vlug Voorstel aan de raad Onderwerp : Het oprichten

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U Lbr.: 12/027

ons kenmerk FLO/U Lbr.: 12/027 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Stand van zaken regionale uitvoeringsdiensten uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200306 Lbr.: 12/027 bijlage(n)

Nadere informatie

Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen

Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen Inleiding Voor u ligt de notitie Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH). Deze notitie geeft inzicht in aanleiding en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd.

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5082 12bst01807 Beslisdatum B&W 30 oktober 2012 Dossiernummer 12.44.351 RaadsvoorstelOprichting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): toestemming verlenen tot

Nadere informatie

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 1 MER-samenwerking Agenda Aanleiding Doelen Uitgangspunten Succesfactoren

Nadere informatie

Bestuursopdracht samenwerking Heumen en Wijchen

Bestuursopdracht samenwerking Heumen en Wijchen 1 Bestuursopdracht samenwerking Heumen en Wijchen Oktober 2011 2 Bestuursopdracht Op 30 juni 2011 tekenden de gemeenteraden van Heumen en Wijchen de intentieverklaring om, met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid,

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 19

Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 19 Nieuwsbrief RUD Groningen, nr. 19 Inspiratiebijeenkomst I&A Woensdag 17 oktober kwamen ICT-ers en mensen van de VTH-werkvloer van de provincie en verschillende gemeenten bij elkaar voor een bijeenkomst

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over:

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: Themaraad VTH taken Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: bedrijfsmodel kwaliteitscriteria en medewerkersonderzoek verbeterplan procescriteria ICT-voorziening Themaraad VTH taken Vragen vooral over Kwaliteitsverordening

Nadere informatie

Inhoud: 1. Interview. Joep Hoedjes - Rol management in waterketen

Inhoud: 1. Interview. Joep Hoedjes - Rol management in waterketen Inhoud: 1. Interview met Joep Hoedjes 2. Stand van zaken: Samenwerken in clusters 3. Uitgelicht: Routekaart Afvalwaterketen 4. Ontwikkelingen: Samenwerking Laboratoria 5. Colofon 1. Interview Joep Hoedjes

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO 22 mei 2017 Bijlage 4: normenkader Brzo De uitvoering van de Brzo-taken was een van de verdiepende deelonderzoeken.

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

2. Verslag laatstgehouden bestuursvergadering (20 december 2007)

2. Verslag laatstgehouden bestuursvergadering (20 december 2007) VERSLAG van de vergadering van het bestuur van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) van donderdag 24 januari 2008, om 9.30 uur in het gemeentehuis van Winschoten te Winschoten. Aanwezig: - de heer

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 5 a. Stand van zaken evenementenveiligheid

AGENDAPUNT 5 a. Stand van zaken evenementenveiligheid AGENDAPUNT 5 a Stand van zaken evenementenveiligheid Inhoud Inhoud... 2 Colofon... 2 1. Inleiding... 3 2. Vragenlijst... 4 2.1 Hoofdvraag... 4 2.2 Processtappen vergunningverlening... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe I. ALGEMEEN DEEL Inleiding De gemeente Groningen en de provincies

Nadere informatie

IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken

IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken Bijlage IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken Versie 17 april 2009 1. Inleiding Het IPO ziet het advies van de Commissie Mans in samenhang met de adviezen van de Commissie Oosting en de invoering

Nadere informatie

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Algemene opmerking. Bij het aanpassen van de regeling hebben de wijzigingen

Nadere informatie

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland

Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland 2013-2026 Het rapport Grenzeloos Gunnen gaat uit van zes gemeenten in de provincie Groningen. Het rapport Noord-Nederland 2013-2026 gaat uit van

Nadere informatie

Verslag van de bestuurlijke procesgroep FUMO van maandag 5 december 2011 (versie 13-12).

Verslag van de bestuurlijke procesgroep FUMO van maandag 5 december 2011 (versie 13-12). Verslag van de bestuurlijke procesgroep FUMO van maandag 5 december 2011 (versie 13-12). Aanwezig: mevr. I. Diks, W. de Haan, mevr. N. Ketelaar, J. Kramer, R. Lambrichs de Bruin, F. Mink (secretaris),

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl

Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl Partijen 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder IJ.J.

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

ILT-onderzoek naar opdrachtgeverschap provincies

ILT-onderzoek naar opdrachtgeverschap provincies Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu ILT-onderzoek naar opdrachtgeverschap provincies Worden de VTH-taken bij BRZQ- en Rie cat 4 bedrijven in opdracht van de provincie

Nadere informatie

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam Borgen van kwaliteit in de toekomst Naam Wat gaan we doen? Wie zijn wij Korte terugblik kwaliteit Implementatietraject kwaliteit Vragen Wie zijn wij? Kernteam kwaliteit gemeenten, provincies en ministeries

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Kennisnemen van de overwegingen van de coördinatie/stuurgroep fusie die tot het voorstel hebben geleid;

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Kennisnemen van de overwegingen van de coördinatie/stuurgroep fusie die tot het voorstel hebben geleid; 2.1.10 Raadsinformatiebrief fusie Westrom Risse 1 Dossier 1070 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1070 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 1 juni 2007 Briefnummer : 2007-13.141a/22/A.20, CW Zaaknummer : 577/14030 Behandeld door : van Dijk, Mw. N.M. Telefoonnummer : (050) 316 4217 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven van Gedeputeerde Staten op vragen van L. van Aelst (SP) (d.d. 22 maart 2011) Nummer 2463 Onderwerp Veiligheid chemiebedrijven Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Veel chemiebedrijven

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verordening Kwaliteit VTH-taken omgevingsrecht 1- Notagegevens Notanummer 2016-002041 Datum 22-11-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X Deelnemer: Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen p3 Artikel 2 Doel p4 Artikel 3 Algemeen p4 Artikel

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

provincie groningen J a a r v e r s l a g 2 0 0 9

provincie groningen J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 provincie groningen J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Interbestuurlijk toezicht milieuwethandhaving Jaarverslag 2009 Interbestuurlijk toezicht milieuwethandhaving Provincie Groningen 10-MTZ-HB-004 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017 Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Lbr. 17/060 - Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Datum: dinsdag 24 oktober 2017 15:17:29 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser B VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur besluit:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Instellen BGO ten behoeve van totstandkoming RUD Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Bij de totstandkoming

Nadere informatie

NEO en andere ontwikkelingen rond intergemeentelijke samenwerking

NEO en andere ontwikkelingen rond intergemeentelijke samenwerking NEO en andere ontwikkelingen rond intergemeentelijke samenwerking Nieuwsbrief 1. Jaargang 1. November 2015 De aanpak van NEO Pragmatische benadering Hoe werken we op dit moment aan NEO? Hoe organiseren

Nadere informatie

onderzoek bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

onderzoek bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Zaaknummer: 00408211 Onderwerp: onderzoek bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Collegevoorstel Inleiding Als follow-up op het rapport van de Commissie Huijbregts naar de veerkracht van

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1

-5 JU LI 2011. 2011-30.278/27/A.9, CW 334911 Jong F.M. de (050) 316 4388 f.m.de.jong@provinciegroningen.nl 1 "^s& gi'oningen S 5 bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegronlngen.nl info@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 23 maart Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden.

Nr: Schipluiden: 23 maart Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden. Nr: 2012-03-10 Schipluiden: 23 maart 2012 Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden Aan de Raad Wat willen we bereiken? Wij willen toetreden tot de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging)

Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging) Raadsvoorstel *Z01288799FA* Aan de raad Documentnummer : INT-14-12497 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging) Inleiding De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM PREAMBULE INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM Na aanname door de Tweede en Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wet afschaffing plusregio's komt de wettelijke grondslag

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Inleiding Zoals bekend is in 2014 een noordelijke Stuurgroep ingesteld met het oog op de huidige en toekomstige organisatie

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken Programmadirectie Juridische instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting

Ministerie van Economische Zaken Programmadirectie Juridische instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting Ministerie van Economische Zaken Programmadirectie Juridische instrumentarium Natuur en Gebiedsinrichting Consultatie Wetsvoorstel natuurbescherming Presentatie best practices regeldruk 27 maart 2013 (1)

Nadere informatie

onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Winterswijk

onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Winterswijk Mirtfóiswjjk zaaknummer: 123090 blad: 1/7 datum nota: 6 oktober 2016 programma: 2. Vergunningveriening en handhaving werkdoel: 1526 - Advisering & Beleid Wabo onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening,

Nadere informatie