Ambonese woonoorden Moordrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambonese woonoorden Moordrecht"

Transcriptie

1 Ambonese woonoorden Moordrecht

2 o o

3 datum CO 05.W976 C ( Aan Betreft "Woonwijkkaart f b. d-d- 5 APR, 1976 Moordrecht" d. Bijl.: Op werd van ID Moordrecht bijgevoegde bijlage ontvangen. 301 Al O

4 u ", X N ' O. r^ *\ t- ï -,4. i T o :x s. i l V; JÏ1 \ / "V 3 H TI A\,,-J u a U -iï r-ts,y L. M! T 0 o i\/ r Z y/o -

5 d.d. t ü ; ACD/ ^7/'l datum 16 FEBH fl 8 CO b. d. : Zuidmolukse wijk te Moordrecht Bijl.: Op werd via RP Moordrecht het volgende vernomen: Het laatste half jaar is het opvallend rustig geweest in de Zuidmolukse wijk te Moordrecht. Criminele vergrijpen waren een uitzondering. Een overmatig druggebruik is de politie niet opgevallen. In de wijk wordt sociaal werk verricht door een links georiënteerde Rotterdammer, die gehuwd is met een Moluks meisje. Wat zijn invloed op de Zuidmolukse jongeren is, is niet bekend. Tussen de Zuidraolukse wijkraad en de bestuursleden c.q. bekenden van de C.R.M.-stichting Hoa-Moa bestaat nog steeds grote onenigheid. Over de activiteiten binnen de stichting bestaat bij R.P. Moordrecht onduidelijkheid. Enerzijds beweert dat de Zuidmolukse jeugd in de stichting verkeerd wordt voorgelicht en opgehitst, anderzijds z/egt een niet nader genoemde KPK-er uit Moordrecht drat hij geregeld in Hoa-Moa komt en er geen onreg/^lmatighedei heeft ontdekt. 301A *

6 datum 28JUNM978 C ( CFO ) nr.: Aan : Betreft : d.d. t f-f'ft? CF "Oost-Timor bijeenkomst te Moordrecht" Bijl.: Ongeveer 100 Molukkers en ca. 20 Nederlanders waren bij deze manifestatie aanwezig. Naast de sprekers op deze bijeenkomst 4e volgende aanwezige Molukkers; De bijeenkomst werd geopend doof Nyopjpe BEHUKU, die blijktfaar in het organisatiecomite actief its~~geweest. Vervolgens sprak Arnqfca..WESSEIiHfCr en een collega van hem uit het Indonesië ComfB'é de aanwezigen toe. Zij riepen op tot samenwerking van de onderdrukte volkeren niet alleen op cultureel terrein maar vooral ook op politieke basis. Voorts drongen zij erop aan om de ontwikkelingshulp aan Indonesië, die via het I.G.G.I. wordt toegekend, te ^boycotten. De collega van Arnold WESSELING hield een emotioneel betoog over de beestachtige onderdrukking door het Indonesische leger op Oost-Timor. Er zouden zo'n Indonesische militairen zitten. Regelmatig worden er dorpen plat gebombardeerd en er zijn sinds enige tijd concentratiekampen gevestigd. Een poging van de Indonesiërs om het Fretilin radiostation "Bombei" op te sporen zou zijn mislukt. Via dit radiostation heeft het Fretilin een oproep de wereld ingezonden om waar dan ook te helpen A F-89

7 Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr. Via de Australische regering, is de Fretilin kwestie reeds tweemaal tijdens een gesloten zitting besproken. (Resultaat?). Volgens het Indonesië oqomité maakt de Nederlandse regering zich ook schuldig aan onderdrukking van de bevolking van Oost-Timor. Het Indonesië Comité" riep op om solidair de Nederlandse regering hiervoor te straffen en tevens acties te ondernemen tegen bedrijven als..philips en de Hollandse Betongroept die goede zaken doen in Indonesië. HlINSTER gaf in zijn betoog wat het streven is van de Pa^imura beweging. Voorts bekritiseerde hij de politieke weg die de huidige Molukse leiders in Nederland hebben gekozen. Tot nu toe hebben deze leiders steun gezocht bij imperialistische landen, die de Molukkers nooit iets geboden hebben en alleen maar oog hebben voor hun eigen economische belangen, Daarentegen heeft het Fretilin de socialistische weg bewandeld. Socialisten zijn veel eerder bereid onderdrukte volkeren te helpen met hun streven naar onafhankelijkheid. Bovendien stellen zij de sociale belangen boven de politie! economische kant, aldus MUNSTER. De Molukkens in Nederland moeten zich veel meer richten op het buitenland en trachten contacten te leggen met andere onderdrukte volkeren. Pattimura is hier actief mee bezig. Zij trachten (en reedi met succes) contacten aan te knopen met de onderdrukte volkeren in Indonesië t. w. de Sumatranen, Philipijnen, Timorezen en Papoea's» Na het betoog van MUNSTER volgde een discussie, Het viel hem op dat uit Moordrecht op de voorgrond trad en de aanwezige Molukkers opriep tot meer eenheid. 9Q1A11

8 datum 2 3 JUNI CO C ( CFO ) nr.: l Aan : Betreft : Congres te Moordrecht op 20 aei a. s. AA b. Bijl.: Op 27-^-1978 werd van volgende vernomen: het Zie bijlage. 301A F-6B

9

10 Doel van deze landelijke manifestatie. Het is belangrijk dat wij, Molukkers in Nederland, wat Indonesia betreft, verder moeten kijken dan onze neus lang is. - Jaar in, jaar uit wordt er geschreeuwd van "RMS zus, EMS zo", "de leiders dit, de leiders dat". '- Alles wordt aan de leiders overgelaten, maar wat doei; het volk zelf? - Bovendien wordt er var andere volkeren (naties) verwacht dat zij ons ondersteunen/erkennen, maar waai blijft onze ondersteuning m.b.t. die volkeren, die strijdan tegen onderdrukking en uitbuiting. Enkele Molukse jongeren uit diverse plaatsen (met narre Zeeland, Gelee», Moordrecht, Culemborg, Wierden en mensen van de Gerakan Pattimura) zijn van mening, dat er niet zo verder geleefd moet worden, maar dat er wat aan die situatie gedaan moet worden! Vandaar dat wij het plan hebben opgevat om een landelijke MANI- FESTATIE m.b.t: INDONESIA en OOST-TIMOR te organiseren, op 20 mei a.s. in Moordrecht (Plaats: Stichting "HCA-MOA"). Het is nu ruim '; 2 jaar geleden, dat op 7 december Ï975 cfficieel de Indonesische invasie in OOST-TIMOR hééft plaatsgevonden. De dreiging van de In< f öe.sische generaals om OOST-TIMOR binnen te gallen was al voor 7 december te me'r'ken. Maar de invasie vond plaats, nadat de'amerikaanse president Fprd zijn bezoek aan de Suharto-kliek een dag tevoren had voltooid! 111', Laten wij op' zijn zachtst zeggen, dat de Amerikaanse president zij n-"toestemming heeft gegeven aan het beuls-regiem van Suharto, om deze barbaarse inval te laten plaatsvinden.. Waarom deze onrechtvaardige daad? - Rondom OOST-TIMOR bevinden zich. olievoorraden. - Militair strategisch.,de Amerikaanse atoomonde.rzeeërs hebben slechts twee routes - van de Stille Oceaan naar de Indische Oceaan, waarbij ze niet lioven witter hoevente komen. ';v' 1. Via de straat van Wetar, ten. narden van Timor, 2'i Yia de zuidkust van Australië, die enige duizenden kilometers lang is. Wanneer het FRETILIN overwint, zal de handhaving van deze vaarróu.t.e, nfituurlijk in gevaar feooien.. Niet voor niets is er op AMBON-een ondersteuningsbasis van Amerikaanse mariniers - Na de overwinning van de volkeren Van VIETNAM, LAOS, CAMBODJA op de USA, is de USA bang dat Indonesia dezelfde weg-gaat velgen van VIETNAM, LAOS, CAMBODJA., Een linkse republiek van hei FRETILIN,? dichtbij Indonesia is een gevaar voor de machtspositie van de USA.. OOST-TIMOR telde een bevolking'van zielen, waarvan er minstens Iff.Of) personen, meest vrouwen en kinderen, vermoord zijn tijdens de Indonesische invasie en gedurende de bloedige onderdrukking erna, die nog steeds gaande is. Toch duurt de strijd van het FRETILIW tegen de Indonesische invallers onverminderd voort. Ofschoon de Indonesische propaganda-machine heweert OOST-TIMORglbnder kontrole te hebben, hebben onafhankelijke personen, zoals katholieke pri^ters Bevestigt, dat het FRETILIN 85$ van OOST-TIMOR Volledig iny;han<fën heeft en het ook bestuurt. In het begin van deze Indonesische daad van"agressie, doodden de FRETILIN-strijden vele gevangen genomen Indonesische soldaten. iaar de leiding van het FRETILIN, - het CENTRAAL COMITÉ - staat op het standpunt, dat deze soldaten heropgevoed moeten worden, vooral met ietrekking tot de indone-, siache koloniale agressie. Hen moet duidelijk gemaakt worden hun wapens niet te richten op het volk van OOST- TIMOR, die hun broeders en zusters zijn, maar tegen de SUHARTO-KLIEK, die ook het INDONESISCHE VOLK U I T B U I Si'. 11 l Ondanks het feit, dat de westerse pers de strijd van het FRETILIW verzwijgt boekt het FRETILIN overwinningen en de UITEINDELIJKE OVERWINNING ZAL SLECHTS EEN KWES- CÜE VAN TIJD ZIJN. ; '

11 Apa tud.juan u^nif eataèi, ini? lalah penting bagai kits, orsng Moluku di Belanda untuk taenjelidiki keadaan Indonesia pada rnasa ini. -Tahun sehabis tahun diberteriak "FRIS begini, RMG begitu, dan pemuka-pemuka begini, perauka begitv?" Pemuka-pemuka ba rus üt:alankan kewadjibau raerska itu, tetaji Hnrapan ialah inendapat sokongan dan pengakunn dari r^kjat-rakjat di dunia, teta^i ir. aria k a h sokongan kita : bagei rakjat-rak.jat jg berdjuang melawan aniajanja?, ' "'. ; ' ;.. ' ' '! '. Kami, berberapa pemuda-pemudi dari pelbagai Q-.einpa't( Zeeland, ;Geleen, Moordrecht, Culeiüborg, Viv^ht, Wierden d-n Gerakan Pattimura) berpandnngnn hahwa keadaan senostjam ini h r, rus di-berub.?.h ; d r. r. seb^b itu kani aengsdakan satu mnnifestp.si ten.tfing keadaan di Inco-iesia.dj'.n Tir;;r--Tir:ur tertanggph 20 Ma i j. n. d,, di MoordrechtCJajasan S Pada tfnggal 7 Deserober 1975 muiainja pecjerbuen tent^ra Indonesia di Tinior- Timur., - - Antjacan perjerbuan irii, menurut rentjana djendral-djendral Indonesia sudah di-kerdjakan diruka tanggal jg. tersabut. Tetapi peristiwa ini terdjadi, sehabisnja kepala negara Amerika Ssrikat Presiden Ford raengundjungi rezim-fasis Suharto. Terketjil beliau memberi izinja kepada rezim-fasis Suharto untuk Fandjalankan penjerbuan ini. Apa sebab perbuatan lalira sematjam ini?, : - Keliling Timor-Tiraur ada min jak. - - Sipsat perang. Kapal-kapal silam beratom Areerikr; Serikat hanja mempunjai dua djalan untuk raenjeberang Lautan Teduh ke Lautan Hindia j-aitu. 1 Melslui utara dari Timor-Timur 2 Melalui garis pnntai selatan Australië, jg. sepandjangnja beriburribu kilometer. Kemenangp.n Pretilin djadi bahrja untuk perdjelanan kapal--kapal silam itu. Bukan pertjumn di Ambon a da pangkal-sokongnn untuk angkatarr laut Amerika Serikat. " ' -.( -Sehahisnjp, kemenangan rckjat-rakjat Vietnam, Laos, dan Cn^boj-a terhadap Amerika Serikat, negara ini mempunjai kètakutan d jangan-d jnngan Indonesia turut djalan Vietnam, Laos dm Cpiübodja. Republik Fretilin jang berdasar kiri, disebelah Indonesia itulah satu bahaja bngai kekuasan Amerika Serikat.. Diiaukn peristiwa 7 Desember 1975 Timor-Timur dtmendudufci oleh 650.^0* djiwn, dan pnda peristiwn ini lebih dr.ri d jiwrr. dibuhc», kebanj^kan orang-orcng perempuan dan nnak ketjil. 'Walpupun deroikion,per.d junngan Pretilin terh-dap tentara Indonesia didjalankan terus. Biarpun pesawat-propag^nda Indonesia menjiarkan kabar bahwa Tirr.or-Tirrur telah dalarr. t.nnggsn Indonesia, berberapa orang jr.itu pp.deri-pnderi - krtholik~tirekt>ennrkfin. jcng Fretilin berkuasa ataa 85% dnri Timor-Tiirrur. Pnda perroulannjr., banjak serdndu-sérdaciü"tndonesirf -^jg... tertangkap dibunu oleh serdadu Fretilin. Tetapi KOMITE PUSAT - ialah pimpinan Pretilin bersifat bahwa serdadu. serdadu Indonesië j g terto.ngkap hp.ru s di-'jnkini, bahwa djp.nge.n nierekci n: en j e rang rek j. a t Tir:or-ïiraur j g. ndplah sandsra-sr-udnri mereka itu, tetapi menjerang rezim-fasis Suhrrto jg. isenganiaja-i rakjat' 'Indonesifi. Biarpun surat-surat kabar di dunia bprnt ir/cnj embunjik^n perdjuangan Fretilin^ KEMENAHT3AN FRETILIN HANJA TERPEKGANT'.NG ATAS

12 CD " 0 y» *N f' -J Ü ri O Ü CD S H ÓV' 'J Co r 1 d 4) -P -ri H -r) -P -P -H -H CD n ö. fc M ÏH CB O'-* > > m,y o fa H H,!Ï Cd -'h ^ 1. ' ' O ÏH ^Ö (D V \ S-) 1 4)..-i 3 -ri > ö \\O CU 'd i-h ; i > - CD 0 ;:i Cü -\P 'd fj,i Cd V \ o. j : i -P (VJ = = 0 ctj IH \ O O 0 Cd-"- i.q!n 0 O cd -ri H '-> H -ri 3 vh,\ U* H ö ca a «,'i a t-'i 'd -4 o -^ 'd H :j VNV'V _-^-v -H -r' '0 O k '.- CD ^ -ri (ü -H V\\'-/ >** d l \ fet<j öo -p j fi o ri (J fj o -P -p N^IC) C ü «^! 'd }< cd ccj ' O 5-1 O.' cd -P \.\.^ J,, -H (3 H cn,'j > w o CM ri H cd V ( /~* * > 'd -H < k!--. to CD. 'i c.i o,.'< J** 3 -H!-! 43 ü) 0 ÉH do fa '-q :3, -H {/ ^ 0> t! <D > CD cm ; i c 3 n cü -P C!?:^ri H.; 0 > o -p ü ^'-^^ v^ r-i H ü cü r v ^* Ö FH -ijv^- ca -^^^ a ;--4 -p s-j o n j> 'Lj^"^l -ri o H. cd -H -) cd -P '-1 :. rh - u }C^ :i 'J!;0 h Ö «^ jsj 1 >ÏJ o ü CD cd co ;4 cd fl 0 ^ ;-1 ca o CH «3 ) C n d) ï^j -H : i -P 3 -H O k f-i -i 'd Ü t> 9 2 V-^J o r--i H n -P ;-_; w -, rf c:^ ^._ -HU x^ ^ W.! <D -ri ü cd^-^= o'o r, ü cd ^ J f>\ö\ ü H '-1 ' 3 ö * t:1 ';-'C^ ' 4) H -P v< N3 \1/ U CD ;_; fi Cd ': <S> Cd Ö ^ \\ 'H <S> O - n "ll 'H --i <u "-" d> :>.; -.^ «o cd co Jw *1 4) O "O' N D f'h -H O W J 1 0 4» fit 2 d) V "J fd «-d "-^ -H,_! h cd 'J JH '. t3 -P rd ^ '"'" ^ f-v ƒ> fl!'i 3 H d l.'-.o 3 xi -H ;-. to -'-J Ü il r! - {r>uo\d > >j J fn cd cd t.3 ;j!h c>jo -H o o _ vüji,;v ü d S i^ <d cö 'd ^ R cd :i > i-4 «fi ö > -P - >, o fl k :!,ti cd -H cd o.y cd /4 T! «o, ^ 0 w // ""Si S H M{ r--i ;4 O a C3 N fjn H, f.q CO LM CÜ O \J_"" jr O H C! /"! :'1 r» Al 4) f^ U!J ^33 u :l P ^ u 'd V' -^j ir\ "-f "i in o o^oo in ^n o in o ;J0 o ^H X-~N *~ ^-^ m H m J- o CM -n H m-d- o cd 'ü fl o H <" fo»v, * J ft cd > s'! +J t_,,-^--i'_l m cn cn -d' m ^n ^nvo w ^D c- 1*- t»-co ö /-l P i!-< 'd G eü cd H i ti i i i i i i i i i i i c o> 'd -ri H " w 0 -ri rJ33 S-M-dOCJ cn ^ «ino o o ino^a'in ~-f\o <B ''-i ö 'd ö "CD o Hen m-3- Hcn^to w onmin 'd-ricu o ^j ^» *. o ' J..'s! J> 't'? 'd Co C cn cn cn m -* m m in^o vu c t i>-r~ -Hoo-riFj cöcd T- H H H H HHHH H HHHH CH,O K,.Q H > ï3- P f)..j «. G OJ d D i 0) 0 -. ö r rj ''J <l 0 C cu M C 'd.-j C ü ii. cd 1 o 0 (..( Pi CD n Cu H > cd U OJ) G - B -ri *O -1 SH 'h (J 0 ~~C CU ro a o ~..": -J l! :< -4 "-^ ^ i h i.-t i f H d J -3 a l i c c c c Ü u cd 'd > C o M i <tm Cl -H fl 1 1 U F! Cl) Ci» { -P -P ' O G) -,O -P in ~ -.. O 0 S. Si J O ü >J 0 t> ;.o : ) ü -d -i-j :i (!) 'J '3 - O i' ) U r;] -.ij S'^ r-, cd = c: ->> ri Q fl Ö 0 "d -rf o S n o o 0) cj 'H ("': f-f"- '1 cu -j M.! ^ U 0.^ O Cü i> f-1 h ft -j n -41 J rt P > 3 0 fj IJ -^ O cd 0.^ ^ * > H.» 3 3 O 00 -o ',-l H -P 3 a cu i^j H r-i.:-; oo (^ -r-j (V (y.,,4 *-^ tio J-i H q C (!) PO O cd CD j.'.i'o s r> k 0 H P C -p o '3 cd C CD CUD C-t ^ M Qv_. 0 0 O CO 0 CM n p [.i F* ' ~j ;H -u fi '=( C-i Vt s t CD o p C-' -P f-l ;''! U 01 H C-i o ;J O co :j ^ X) CD

13 ACD X datum ^ g s P. 197 G C(CFO )nr.: Aan Betreft / f ' CF(B) : Bijeenkomst in Moordrecht CO b. d. _ d d 1 8 SEP Bijl.: Op werd volgende vernomen: het De manifestatie in Moordrecht op Gesproken werd over de landelijke manifestatie!gehouden op 20.5«1978 te Moordrecht en georganiseerd door het comité Indonesia. Wat een grote happening had moeten worden, werd in feite een afgang. Op het aanvangstijdetip uur was alleen het organisatie-comité aanwezig, zodat besloten werd tot uitstel. Eerst om uur was er sprake van enige belangstelling* Op het "hoogtepunt" van de middag waren er ongeveer *to bezoekers, 15 ouderen en plm. 25 jongeren, merendeels afkomstig uit Moordrecht, die uit nieuwsgierigheid een kijkje kwamen nemen in het gebouw van HOA-HOA. Ze wisten in feite niet eens wat er zich zou afspelen. Dat er weinig belangstelling was, moge óók blijken uit het feit, dat de meeste aangekondigd sprekers verstek lieten gaan. Slechts twee Nederlanders (Nederlandse journalisten), een meisje uit Moordrecht en Charles 'J. HOH6f!ER namens de Gerakan PATTIMUBJI vervulden hun"spreekbeurt. De Nederlanders vertelden iets over de gebeur tenissen op Oost-Timor en de gevolgen van de IGKJI-conferentie (Indonesië ontvangt veel financiële steun), terwijl het meisje wees op de noodzaak van samenwerking van de verschillende orga nisaties in Molukse kring. We worden allemaal onderdrukt dus moeten we gezamenlijk opstaan tegen de onderdrukker. MUNSTER stelde, dat niet in de eerste plaats SMS staat, doch emancipat Eerst moeten we ons bevrijden van de onderdrukking (Indonesië) en als we dat hebben bereikt, moeten we ons bezinnen op dé vorm (staatkundig) van de Molukken. In die strijd tegen de onderdrukking staan de Zuidmolukkers niet alleen, want óók de Papoea's en de Timorezen worden onderdrukt door de SUHABTOkliek. De film toonde beelden van de behandeling van Papoea's door de Indonesische heersers en het weigeren van de leider van FRETI- LIN in de vergadering van de Verenigde Naties* A F-69

14 Vervolgblad nr. 1 bi] C-rapport nr. De taanifestatie werd besloten met een feestavond, entreegeld ƒ 10, en om dat laatste (geld) was het kennelijk allemaal bedoeld. De opbrengst van de avond ging namelijk naar het steunfonds van Fretilin* Mogelijk is dat laatste ook de oorzaak, dat de Zuidmolukkers zich minder betrokken voelden bij de zaak en daarom wegbleven bij het middagprogramma* A11

15 j Logboek CFB Ontvangen van: Nummer : C, nie«a+ : id-den Haag datum "j 3 j^[ V] o J nrtn : CFB/ n* + m -2^ Ti jrt : 14.^0 Uur Betreft: Demonstratie Landelijke Actiegroep Molukse Stichtingen op 26 maart Gezien door : temxxrmrax;.xxjcqcxxx^ AXJfJcüC CF 1 'k Bericht: In de ochtend van maandag 2^f maart 1980 verscheen op het bureau van de GemPo - Den Haag de Molukker i.v,m. de aanvraag van een vergunning voor een demonstratie op woensdag 26 maart 1980 van tot uur. De demonstratie wordt georganiseerd door de Landelijke Acttegroep Molukse Stichtingen. Aan de demonstratie zal worden deelgenomen door 18 jongeren en zal plaatsvinden op het Binnenhof. Reden van demonstratie: Tegen C.R.M.-beleid t.a.v. Molukse stichtingen T3JÜNI80-1 Ac t i e

16 C( CFO )nr.: : L 9 MEMS80 Info: 1 Aan : Betreft : Mislukte bezetting CRM-gebouw Bijl. : pp werd het volgende vernomen: Volgens plan in de actiegroep "Hoa Moa" op dinsdagavond 25 maart bijeengekomen, om de laatste zaken te "plannen" voor de bezetting van het CRM-gebouw op woensdag 26 maart De ongeveer 20 Molukkers kwamen bijeen in het stichtingsgebouw van de stichting ïïmam te Krimpen. Uit de wijken Hoogeveen en Oosterwolde waren voor de eerste maal elk 3 vertegenwoordigers gekomen. Zij hebben later niet aan de tocht naar Rijswijk deelgen men maar hebben zich vervoegd bij het "crisiscentrum" in Moordrecht x- heeft als Bevrijdingsfrontvertegenwoordiger de hele bijeenkomst bijgewoond. De actiegroep, welke daadwerkelijk de bezetting wilde uitvoeren, bestond uit 15 Molukkers afkomstig uit de wijken Sittard (2 man). Krimpen (1 man), Maarssen (2 man), Huizen ( 1 man), Souburg (1 man), Moordrecht (k man), Alphen (1 man) en Helmond (2 man). Voor vertrek naar Rijswijk hebben de jongens elkaar op wapens gefouilleerd. 301A F IS k auto's (een Combi W, een Da^sun, een Capri en een Audi) in de groep om uur naar Rijswijk vertrokken. Men kwam daar te vroeg aan en heeft tot Uur gewacht. Vervolgens zijn en naar de ingang van het CRMgebouw gestapt om de aanwezige portiers te waarschuwen wat er zou gaan gebeuren* Ten allen tijde moest voorkomen worden dat deze mensen in paniek zouden raken. Op het moment dat en in de. richting van het CRMgebouw liepen, ontdekten ze dat de situatie aanmerkelijk anders was dan normaal. De deuren van het CRM-gebouw waren nog gesloten en in het gebouw op de benedenverdieping bevonden zich veel meer mensen, dan tijdens de verkenningen was vastgesteld. Bij de deur van het gebouw aangekomen werd deze door (volgens de Molukkers) een rechercheur geopend, die de Molukker vroeg wat ze wilden. Qeheel verrast heeft hierop gevraagd, hoe hij het snelst bij het Centraal Station zou kunnen komen. Dit werd hem zeer omstandig uitgelegd. _2-

17 Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr. De in de auto*s wachtende actievoerders kwamen op dit moment eveneens hun auto's uit. Toen zij zagen en hoorden dat hun plan was uitgelekt, zijn ze onmiddellijk weer ingestapt en net en en de zeer teleurgestelde actiegroep naar de stichting Hoa Moa gereden. In het stichtingsgebouw in Moordrecht is later uitvoerig nagepraat over het mislukte actieplan* De verschillende deelnemers hadden overal rechercheurs en politiemensen gezien. Achteraf had men ook geconstateerd dat er rond het stichtingsgebouw in Krimpen ongewoon veel werd gepatrouilleerd. Ook dachten verschillende jongens gezien te hebben* dat ze vanuit Krimpen naar Rijswijk werden gevolgd door een auto van de Qempo Capelle a/d IJssel. De grote vraag tijdens de bespreking was vanzelfsprekend. hoe het plan uitgelekt zou kunnen zijn. De meest uiteenlopende veronderstellingen kwamen naar voren (tipgevers uit Moordrecht, Karon-afluisterapparatuur etc. etc.). Ook werd er tijdens de bijeenkomst gesproken over nieuwe acties. Duidelijk is dat bij de besprekingen voor een eventuele nieuwe bezetting of een andere actie, veel voorzichtiger en onder grotere geheimhouding gewerkt zal worden. De voorbenidingstijd zal tot een minimum worden beperkt. Na de nabespreking in de Hoa Moa stichting is de actiegroep om ongeveer 13*00 uur naar s-qravenhage gereden, waar tot uur 's middags op het Binnenhof werd gedemonstreerd. De demonstratie was een onderdeel van het actieplan, wat uitgevoerd zou worden als de bezetting om een of andere reden zou mislukken. 301A11

18 T ACD )nr.: d.d. 3 1 HMffl 1980 datum 3 i co b. d. Info: Aan : Betreft : "Bezettingsaktie CRM gebouw door aktiegroep Hoa Moa". Bjjl. : Op werd het volgende vernomen: De "Afdeling aktiegroep11 van de landelijke aktiegroep ïïoa Moa heeft op zaterdag 8 maart 1980 in de stichting Hoa Moa vergaderd over te hemen "pressieakties" tegen CRM. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit: Sittard V,'ierden Alpen a/d Rijn Moordrecht Krimpen a/d IJssel Maarssen Helmond Afwezig waren: Tijdens de vergadering werd besloten om op korte termijn een gerichte aktie tegen CRM te ondernemen. en zullen een draaiboek samenstellen voor een bezettingsaktie van de parterre van het CRM-gebouw te Rijswijk. Als streefdatum zal 26 maart 1930 v/orden aangehouden. Over eventuele andere actiedoelen zoals het bezetten van een Radio en/of T.V. station zal op een ander tijdstip v/orden beraadslaagd. Op vrijdagmiddag T1:- maart op 1^.00 zal de actiegroep opnieuw bijeenkomen om de details van de bezettingsaktie van het CSM gebouw op 26 maart a.s. nader te bespreken A F

19 Vervolgblad nr. 1 bij C-rapport nr. De bespreking zal plaatsvinden te Maarssen. In principe werd nu reeds beslist dat men een geweldloze bezetting van 1 dag zal uitvoeren. Eventueel zullen de deuren van de benedenverdieping (parterre) van CRM met kettingen worden vergrendeld. Elke op de vergadering aanwezige Holukker v/er d verzocht om enkele vertrouwelingen uit zijn wijk te benaderen, v/elke aan de aktie zouden kunnen deelnemen. Grote zwijgzaamheid is echter geboden, aangezien men niet wil dat de aktie vroegtijdig bij de Nederlandse instantie (polilij- BVB) uitlekt. Er zal contact worden opgenomen met de beleidsgroep en de infogroep van de landelijke aktiegroep Hoa Moa, welke door middel van inforrnatieverspreiden etc. de aktie zullen ondersteunen. Ook zal getracht worden enkele Surinamers te polsen over de wijze waarop zij enige tijd geleden een bezettingsaktie hebben uitgevoerd (Euromast?) 301A *- 128

20 f * ACD datum IHfi^HH? 3 1 i ir; 1.1 Jij U co l LI ri,<9^o 1 ' '.> C(CFO)nr.: d^/q^z d.d.= 3 1 W ^ Info: 1 Aan : Betreft : "Actie Hoa Moa". b«d«~~~~ Bijl. : Op werd het volgende vernomen: De actiegroep Hoa Moa bestaat sedert enkele v/eken uit leden afkomstig uit de Molukse v/ijken Eist, V/ierden, Breda, Krimpen en Moordrecht. Verschillende andere Molukse stichtingen hebben laten v/eten niet tot de actiegroep te zullen toetreden Op 23 februari hebben verschillende leden uit de actiegroep het Moluks inspraakorgaan in Utrecht bezocht. Men heeft gesproken met de voorzitter van dit orgaan,, aan v/ie om steun van de aktie tegen CRM is gevraagd. segde toe de vraag binnen het bestuur van het Inspraakorgaan ije zullen bespreken. Hoewel de aktiegroep Hoa Moa weinig heil ziet in de besprekingen door het LKOMG, blijft zij vooralsnog deze overkoepelende organisatie als woordvoerder erkennen. 301A F

21 C f ïl ACD datura 20MHÏ1SBO b. d. C(CFO )nr.: V'< ' 'f 757 d.d.: Aan : Betreft : "Bezetting stichting Hoa-Moa". 2 O 1580 Info: I Bijl. : werd het volgende vernomen: In het "bezette" stichtingegebouw Hoa-Moa heeft zaterdag 16 februari een bijeenkomst plaatsgevonden van vertegenwoordigers van circa 28 Molukse stichtingen* De bijeenkomst vond plaats van tot 19*00 uur; werd bijgewoond door +_ 150 Holukkers en geleid door de actiegroep Hoa-Moa en~~het LKOMS (Landelijk Kontakt Orgaan Molukse Stichtingen)* Aan het begin van de vergadering maaktm de verschillende vertegenwoordigers duidelijk achter de actie Hoa-Moa te staan. Vervolgens werd besloten de vertegenwoordigers in 5 verschillende secties te verdelen, welke tijdens de bijeenkomst ideeën moesten aandragen, volgens welke de actie Hoa-Moa zou kunnen worden ondersteund. In navolging van de stichting Hoa-Moa vonden de andere aanwezige stichtingsbesturen dat er een wijziging zal moeten komen in het subsidiebeleid van CRM (ondermeer beschreven in het rode boekje). Na lang discussieren werd het volgende besloten: 1) Door de vergadering zal een brief worden opgesteld gericht aan CRM, waarin de stichtingen binnen 2 maanden een wijziging van het beleid van CRM t.a.v. de stichtingen eisen. Wanneer het ultimatum na 2 maanden is verstreken zal besloten worden tot uitgebreidere akties. Be aktie Hoa-Moa blijft voortduren. 2) Zo zal een werkgroepinformatie worden georganiseerd, welke tot doel heeft zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het falend beleid van CRM t.a.v. de Molukse stichtingen. Voorts zal deze werkgroep belast worden met het zoeken naar (externe) contacten. en hebben o.a. aangeboden, zitting te nemen in deze werkgroep A F

22 Vervolgblad n r. 2 bij C-rapport nr. 3) Br wordt een landelijke actiegroep in 't leven geroepen. Alle deelnemende stichtingsbesturen zijn hierin vertegenwoordigd. De landelijke actiegroep moet de actie tegen CRM coördineren en leiden. 4) Er komt een actiegroep, die -indien CRM het ultimatum overschrijdt- actie tegen CRM zal uitvoeren. Gedacht wordt aan het bezetten van andere stichtingen, het organiseren van een demonstratie of het bezetten van het CRM-gebouw te Bijswijk. Voor deze actiegroep hebben zich reeds vertegenwoordigers van de stichtingen uit Cuyck, Helmond, Deventer, Barneveld, Twello, Vierden, Moordrecht en Sittard opgegeven. 5) De actiegroep Hoa-Moa zal financieel gesteund worden door de andere stichtingen. Zo nodig worden hiervoor subsidiegelden aangewend. 6) Wanneer het LKOMS door CRM niet meer in staat wordt gesteld de belangen voor de actiegroep te behartigen, zal er uit de stichtingsbesturen een nieuwe vertegenwoordiging worden gekozen. 7) Zaterdag 23 februari zal een vertegenwoordiging van de stichtingen opnieuw bijeenkomen om de brief aan CRM door te nemen. 301A11

23 ' ACD datum b. 2ÜHRÏ19ÜO d. C( CFO)nr.: $>2 j l 3 0 d.d. : 20 Aan : Betreft : Bezetting stichting Hoa-Moa Info: III Bijl.: 1 op werd het volgende vernomen: Zie bijlage* Hoa-Moa-blad bevat informatie over de eisen van de Molukse aktievoerenden en de samenstelling van de aktiegroep. De -ook in het blad- aangekondigde landelijke vergadering van de stichtingsbesturen zal plaatsvinden op zaterdag 16 februari in de stichting Hoa-Moa. De bijeenkomst vangt om uur aan* 01 A F

24 :-s ''. -.' > r n "TT -«H! ' H-'-;';^^^!, ;>:Hv; ii'li V- """ v'1'-""' ':'- >' tf.'. -' ".."r " -... '»r "- j':; '.'. "''-"-. ' * ' ^';.' * 'j.." ' ^ '.'.- "'- "=>' «^-'-. - -'^ ' v1:'.' ';. ';.:''?!""" : '» * '.: >'***"-'!; ;'' : '..'' - ;j..." ^\;y(.'';>^''^\v*"i--u»'.pi^r;;>>.'-.'.?: "' K fc3esjüv-j-jwstb

25 Hoofdredaktie Medewerkers fr fotografie ' / *" "v>-1' ; r'c * ' ' r, v'^f^ï?".*'' Illustrators *IM ii X' «'" ''.«p""< ":jl > «f* I RFDAKT \ *~sf~\i N l l?%,. Pentury k <aata Loupatty ~1 ^':-'^^ ( J GRM-KO :TJ NGy, -^-» «.^h^ f ^ A i, f^+ «l f J. /~*\. f *»'^-«. <ETORANG -T! KOES

26 . w?":-' -,,'-'. ".;«si.k--- '2È ~ -~ - - "'"' i. n 1972 o«een «*-*>r»«^^_-,.- Er w.or$i't.':«m8p in 111«t i e?' n.?ü e p in het 1.0 «««*< ^ e r o s ia *-r,, v B s s I rittirscj rrfmbsp. ^.. L-.,. in voor het.r-*»f 'het «oors i fciübs-». film zij enean de voor Da t krachten die Ho* fio«in öienet

27 .PERSVERKLARNG- Op 24 januari j.l» ia in het bezette sociaal kultureel centrum georganiseerd voor de plaatselijke flalukse Uezijnsstichfeingsn uit het gehele land. üe bedoeling van deze meeting uas te komen tot een gezamelijke atandpuntbapeling t.a.v. het auösidievoorwaardenbeleid wan CRfl, aamangevat in het zgn "rode 0o.skje"*' Uit aan inventarisatie wan de door de welzijnatiehtingen opgesomde problemen rondom eubsidia aanvragenblijkt overduidelijk de öresaismiddellen dist Cfl«en Gemeente toepassen in hat kader ven het afoouuan Jan het katfltjorisile opoouwuark en het invoeren van. het dscantraiibatie beleid, Mist alleen blijken Crm en gemeente subaidieverlsners ts zijn maar ook tegelijkertijd bepalers van uit te veeren inhoudolijk» beleid van een plaatselijke Uelzijnstichting, Tevena is in de praktiik geblsken, dat-de aubeidianorman, welke vermeld staan near wille Dit verdeel overheid en atódie Stichtingen weekenden 10 februari op informa worden over van CRft* dat^ door apreiden overheid verdeeld rekening de zon.. praktijk Qm uiting noegana de volgen iïi hot on^anuserbare 'rode boekje' keur worö«n gehenteard, BD heerstaktiek van de wordt vertrekt door bijeenko*»t voor Moluks te verdelen over twee nl op 2 en 3 en 9 en 11 aa en waarbij dan o.e, tieve wijze gepraat zal de beleidsvoornemens Afgezien van het feit daze bijeenkomst te over 2 weekenden» ds taktiach de meningen tracht houden dient ar ta worden gehouden dat beleidsvoornemens in a^ reeda uitgevoerd uorder hebben 'd«stichtingen de bealuiten genomen: de CRM bijeenkomatan van 2 en 3 an 9 an 10 februari a» dienen geboycot te worden an alle stichtingen uorden opgeroepen de bijeenkomsten niet bij tö wonen; het LKOFIS zal aia vertegawoordiger/uoordvoerder dit kenbaar maken aan CRft de Molukse Ualzijnatichtingen bepalen zelf de auoci dienormen (herziening rode boekje) en de te voeren beleid t.b.w* da' Molukse stichtingen. op 16 februari a.s. wordt te Moordrecht aan landelijke «aeting gehouden «oor alle Molukse stichtinqgn oaorganiseard door het IKDMS en de aktieoroep HOA CRM-soo kcitong tajjoto -m* 3*+-

28 UAT ZE GEHOORO HEBBEN VAN OUDEREN Aktie is fout \/«n beheerdsr» hij heeft gaan oapieren an gaan overzicht owar da atichting., Al* za zovaal gald habban zaggar, 2* dat za ( om et. ) hat gabpuikt voor drugs ta kopan. Stichting haaft vorig jaar slacht gedraaid, daarom.wragan za nu zo waal. (haaft ««n blauwoog) on achuol zaggsn ze ot platten za *zak«r wat d» Hoc ttoa gawochtan* «n tut Ala ik hat goad gahoord het is atllöa «en galdkwaati*. vrg t yaarom niat ƒ150,000 «aar ƒ , «ntuj Omdat wa wat ƒ a»#jr»«n '002. f jaar draait, vrg t Uaaro» nu ƒ300* 000 «r vorig jaar mindsr. antu: Vorig jaar zaten wa st»*de in,4» Bc^uldir?ifi;!d«ar zijn ue nu vanaf an willan gaan achuldvn maar w«k»n, v*~n : Nu ataat alias du» a tl l an Habbart w» gaan gal d msav» "turpakaa tjari bakulai'* *- j s 3uJtlia moetan aan eoort anqu«tts houder, lange all» huizan, an later waar ophalan dia briafjas, zod&t j» u«*t wat ar ^ in da wijk owgaat. antut Dit zal door ga g» va n wordan,. ate x/ r 7..-/W- / ^*yjkn& - u. Ho 21 moa. : Kunnan juilia da bagrotingan niat uitdei«n, d» Banaan vragan altijd maar wat «r <n*»t hat geld gadean wordt. antwt Dit zal auanaana doorgayavan ucrd«n. vrg : 3ullia oioatan doorgaan «at CJBZS actia. In Schiedam ;i» aan stichting/buurthuis door ulke grapjes van hat CRfl dichtgagaan. vrg i VraaiRd dat da kark geen resctia gaaf t* vrg : Supuaapa haaft ztch negatiöf uitgaiatan ower da stichting taruijl zij tagen as PPKW zagt ö'at 2i.j en andere organiaatias «at dé stichting moetwn

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978)

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) r o n Aan Zijn* Bxeellentie d«mini» t «r ran Binnenlandse Zaken, Sehedeldeekahaven 200, '«-qrayehhaqs Molak»» aotiti cx. 8 februari 19?8 Hierbij aog* ik üw«ixecllantia

Nadere informatie

11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen

11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen 11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen --K. - r-; ;&. "s^foftl. "f/f*/.-.", :. " ) t "*~ CO RAPPORT VAN C( 13 juli 1972, AAN : CFO NR. : 16.^ BETR.: Kampraadsleden Capelle a/d IJseel

Nadere informatie

APRM5 Landelijke Bijeenkomsten

APRM5 Landelijke Bijeenkomsten APRM5 Landelijke Bijeenkomsten , ^>atum: 1 1 DEC, 1970 Bijl.: RAPPORT VAN C 10 december 1970. AAN: CFO HE. : 10.7^8 25.11.1970 BETR. ;Bijeenkomst A.P.R.M.S. in Assen. Van vernomen: werd op 6.11.'70 het

Nadere informatie

Z6 APR. 19SS. ,. 640h-4/55. Uw "brief: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21. Bijlagen:

Z6 APR. 19SS. ,. 640h-4/55. Uw brief: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21. Bijlagen: ,. 640h-4/55 Uw "brief: Betreft: Bijlagen: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21 wordt U hierbij toegezonden (bijlage A) een van een korte voorgeschiedenis voorzien chronologisch relaas

Nadere informatie

DlBtr.: Bijlage(n): 1

DlBtr.: Bijlage(n): 1 1) Zo nodig onder» rubricering «snoeven. ACD 1771606 c'atc* DlBtr.: Bijlage(n): 1 13FEB.1985 CO b. / d. _ Afschr.: BO: J/0 J3 T- Betreft: Centra» Democraten» D.d. 15-1-1985 werd OBstr**ks 13.%5 uur In

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

KWARTAALOVERZICHT BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST. 3e KWARTAAL 1984

KWARTAALOVERZICHT BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST. 3e KWARTAAL 1984 KWARTAALOVERZICHT BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 3e KWARTAAL 1984 ' No. 1749.717. II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN De Centrumpartij III. DE CENTRUMPARTIJ De Centrumpartij heeft gekozen voor een militantere

Nadere informatie

Zitting 1971-1972 - 11 500

Zitting 1971-1972 - 11 500 Zitting 1971-1972 - 11 500 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1972 HOOFDSTUK XVI - CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK 1 HERDRUK!) VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Nr. 70 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

Informatierapport. Operatienummer Operatienaam Infonumner Teamnaam GAZO. Rapporteur Bijlagen. Evaluatie bron

Informatierapport. Operatienummer Operatienaam Infonumner Teamnaam GAZO. Rapporteur Bijlagen. Evaluatie bron Informatierapport Onderwerp : VVÊ> - v***» Aan Aan! 1 1 1 1 Operatienummer Operatienaam Infonumner Teamnaam GAZO : D20P/0560 : :.n:» 02960^17/263! J! + _ _.._ H L 1 A! Rapporteur Bijlagen : D20/ : 1 1

Nadere informatie

Maatschappelijke Onrust - Leerzame voorbeelden, historie, literatuur en meer. Paul Hulshof Justin de Kleuver Eric Lugtmeijer Joram Pach

Maatschappelijke Onrust - Leerzame voorbeelden, historie, literatuur en meer. Paul Hulshof Justin de Kleuver Eric Lugtmeijer Joram Pach Maatschappelijke Onrust - Leerzame voorbeelden, historie, literatuur en meer Paul Hulshof Justin de Kleuver Eric Lugtmeijer Joram Pach Maatschappelijke Onrust - Leerzame voorbeelden, historie, literatuur

Nadere informatie

policy bespreking d.d. 19 januari 1959 H.BVD wil een historisch overzicht geven en tevone een toekomst slaan.

policy bespreking d.d. 19 januari 1959 H.BVD wil een historisch overzicht geven en tevone een toekomst slaan. NOOT 5 policy bespreking d.d. 19 januari 1959 Aanwezig! Han - R.D KB/N - DAB - EZ 1 - EZ 2 - DPO. H.BVD wil een historisch overzicht geven en tevone een toekomst slaan. in de 11.13VD geeft eed. programma

Nadere informatie

Hierbij heb ik de eer U een exemplaar aan te bieden van Overzicht no.9 van mijn Dienst, afgesloten per 17 Ootober 1949.

Hierbij heb ik de eer U een exemplaar aan te bieden van Overzicht no.9 van mijn Dienst, afgesloten per 17 Ootober 1949. BINNBNLA1PSH YSIUQHEIDSDIBNST No.: 72205 Bijl»: een Betr«: Overzicht no.9 'a-gravenhage, 28 Qotober 1949 Hierbij heb ik de eer U een exemplaar aan te bieden van Overzicht no.9 van mijn Dienst, afgesloten

Nadere informatie

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO 8861 mr ^ 836 KV ' innr i fa- r/ AT Kisi.nnr f i ct^ ui UBY tnnjbq «n «I tunjeq UI xnnjbq UI ^^ /r -/^ /sf' 6^7 W F J

Nadere informatie

[ Aa) 851126 120. CO b. nr. 85.673.6.9., DATUM: 20 november 1985. Datum bericht. : 13 november 1985. Bron. : Personeel KMAR. Samengewerkt met.

[ Aa) 851126 120. CO b. nr. 85.673.6.9., DATUM: 20 november 1985. Datum bericht. : 13 november 1985. Bron. : Personeel KMAR. Samengewerkt met. nr. 85.673.6.9., DATUM: 20 november 1985 Datum bericht Bron : 13 november 1985 : Personeel KMAR Samengewerkt met [ Aa) 851126 120 2btograferen van het Amerikaanse objékt in %Volte door 2onbekende personen

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Uit de school: Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993. kerst 1992

Uit de school: Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993. kerst 1992 Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993 kerst 1992 Uit de school: In Blaupraet nummer 1 meldde ik de werk-hervattingsplannen van mw. v.d. Dunk en het daaraan gekoppelde vertrek van mw. Kuiper. Zowel het plezierige:

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

OCHTEHDBESPREKINQ op dinedag 3 Januari 1978. Aanwezigi H.BVD - PH.BVD - TVC -FHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK Afvezig s PBC

OCHTEHDBESPREKINQ op dinedag 3 Januari 1978. Aanwezigi H.BVD - PH.BVD - TVC -FHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK Afvezig s PBC OCHTEHDBESPREKINQ op dinedag 3 Januari 1978 Aanwezigi H.BVD - PH.BVD - TVC -FHB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - HK Afvezig s PBC 1» Hieuwjaar H.BVD spreekt een korte nieuwjaarswena uit. Hij herinnert aan

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

In samenwerking met Capgemini

In samenwerking met Capgemini In samenwerking met Capgemini Handboek Sociaal Calamiteiten Plan (SCP) 5 Voorwoord mr. J.M.L. Niederer, burgemeester van Weert 7 Waarom een handboek SCP? 9 Wat is een sociale calamiteit 15 De verschillende

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie