Ambonese woonoorden Moordrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambonese woonoorden Moordrecht"

Transcriptie

1 Ambonese woonoorden Moordrecht

2 o o

3 datum CO 05.W976 C ( Aan Betreft "Woonwijkkaart f b. d-d- 5 APR, 1976 Moordrecht" d. Bijl.: Op werd van ID Moordrecht bijgevoegde bijlage ontvangen. 301 Al O

4 u ", X N ' O. r^ *\ t- ï -,4. i T o :x s. i l V; JÏ1 \ / "V 3 H TI A\,,-J u a U -iï r-ts,y L. M! T 0 o i\/ r Z y/o -

5 d.d. t ü ; ACD/ ^7/'l datum 16 FEBH fl 8 CO b. d. : Zuidmolukse wijk te Moordrecht Bijl.: Op werd via RP Moordrecht het volgende vernomen: Het laatste half jaar is het opvallend rustig geweest in de Zuidmolukse wijk te Moordrecht. Criminele vergrijpen waren een uitzondering. Een overmatig druggebruik is de politie niet opgevallen. In de wijk wordt sociaal werk verricht door een links georiënteerde Rotterdammer, die gehuwd is met een Moluks meisje. Wat zijn invloed op de Zuidmolukse jongeren is, is niet bekend. Tussen de Zuidraolukse wijkraad en de bestuursleden c.q. bekenden van de C.R.M.-stichting Hoa-Moa bestaat nog steeds grote onenigheid. Over de activiteiten binnen de stichting bestaat bij R.P. Moordrecht onduidelijkheid. Enerzijds beweert dat de Zuidmolukse jeugd in de stichting verkeerd wordt voorgelicht en opgehitst, anderzijds z/egt een niet nader genoemde KPK-er uit Moordrecht drat hij geregeld in Hoa-Moa komt en er geen onreg/^lmatighedei heeft ontdekt. 301A *

6 datum 28JUNM978 C ( CFO ) nr.: Aan : Betreft : d.d. t f-f'ft? CF "Oost-Timor bijeenkomst te Moordrecht" Bijl.: Ongeveer 100 Molukkers en ca. 20 Nederlanders waren bij deze manifestatie aanwezig. Naast de sprekers op deze bijeenkomst 4e volgende aanwezige Molukkers; De bijeenkomst werd geopend doof Nyopjpe BEHUKU, die blijktfaar in het organisatiecomite actief its~~geweest. Vervolgens sprak Arnqfca..WESSEIiHfCr en een collega van hem uit het Indonesië ComfB'é de aanwezigen toe. Zij riepen op tot samenwerking van de onderdrukte volkeren niet alleen op cultureel terrein maar vooral ook op politieke basis. Voorts drongen zij erop aan om de ontwikkelingshulp aan Indonesië, die via het I.G.G.I. wordt toegekend, te ^boycotten. De collega van Arnold WESSELING hield een emotioneel betoog over de beestachtige onderdrukking door het Indonesische leger op Oost-Timor. Er zouden zo'n Indonesische militairen zitten. Regelmatig worden er dorpen plat gebombardeerd en er zijn sinds enige tijd concentratiekampen gevestigd. Een poging van de Indonesiërs om het Fretilin radiostation "Bombei" op te sporen zou zijn mislukt. Via dit radiostation heeft het Fretilin een oproep de wereld ingezonden om waar dan ook te helpen A F-89

7 Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr. Via de Australische regering, is de Fretilin kwestie reeds tweemaal tijdens een gesloten zitting besproken. (Resultaat?). Volgens het Indonesië oqomité maakt de Nederlandse regering zich ook schuldig aan onderdrukking van de bevolking van Oost-Timor. Het Indonesië Comité" riep op om solidair de Nederlandse regering hiervoor te straffen en tevens acties te ondernemen tegen bedrijven als..philips en de Hollandse Betongroept die goede zaken doen in Indonesië. HlINSTER gaf in zijn betoog wat het streven is van de Pa^imura beweging. Voorts bekritiseerde hij de politieke weg die de huidige Molukse leiders in Nederland hebben gekozen. Tot nu toe hebben deze leiders steun gezocht bij imperialistische landen, die de Molukkers nooit iets geboden hebben en alleen maar oog hebben voor hun eigen economische belangen, Daarentegen heeft het Fretilin de socialistische weg bewandeld. Socialisten zijn veel eerder bereid onderdrukte volkeren te helpen met hun streven naar onafhankelijkheid. Bovendien stellen zij de sociale belangen boven de politie! economische kant, aldus MUNSTER. De Molukkens in Nederland moeten zich veel meer richten op het buitenland en trachten contacten te leggen met andere onderdrukte volkeren. Pattimura is hier actief mee bezig. Zij trachten (en reedi met succes) contacten aan te knopen met de onderdrukte volkeren in Indonesië t. w. de Sumatranen, Philipijnen, Timorezen en Papoea's» Na het betoog van MUNSTER volgde een discussie, Het viel hem op dat uit Moordrecht op de voorgrond trad en de aanwezige Molukkers opriep tot meer eenheid. 9Q1A11

8 datum 2 3 JUNI CO C ( CFO ) nr.: l Aan : Betreft : Congres te Moordrecht op 20 aei a. s. AA b. Bijl.: Op 27-^-1978 werd van volgende vernomen: het Zie bijlage. 301A F-6B

9

10 Doel van deze landelijke manifestatie. Het is belangrijk dat wij, Molukkers in Nederland, wat Indonesia betreft, verder moeten kijken dan onze neus lang is. - Jaar in, jaar uit wordt er geschreeuwd van "RMS zus, EMS zo", "de leiders dit, de leiders dat". '- Alles wordt aan de leiders overgelaten, maar wat doei; het volk zelf? - Bovendien wordt er var andere volkeren (naties) verwacht dat zij ons ondersteunen/erkennen, maar waai blijft onze ondersteuning m.b.t. die volkeren, die strijdan tegen onderdrukking en uitbuiting. Enkele Molukse jongeren uit diverse plaatsen (met narre Zeeland, Gelee», Moordrecht, Culemborg, Wierden en mensen van de Gerakan Pattimura) zijn van mening, dat er niet zo verder geleefd moet worden, maar dat er wat aan die situatie gedaan moet worden! Vandaar dat wij het plan hebben opgevat om een landelijke MANI- FESTATIE m.b.t: INDONESIA en OOST-TIMOR te organiseren, op 20 mei a.s. in Moordrecht (Plaats: Stichting "HCA-MOA"). Het is nu ruim '; 2 jaar geleden, dat op 7 december Ï975 cfficieel de Indonesische invasie in OOST-TIMOR hééft plaatsgevonden. De dreiging van de In< f öe.sische generaals om OOST-TIMOR binnen te gallen was al voor 7 december te me'r'ken. Maar de invasie vond plaats, nadat de'amerikaanse president Fprd zijn bezoek aan de Suharto-kliek een dag tevoren had voltooid! 111', Laten wij op' zijn zachtst zeggen, dat de Amerikaanse president zij n-"toestemming heeft gegeven aan het beuls-regiem van Suharto, om deze barbaarse inval te laten plaatsvinden.. Waarom deze onrechtvaardige daad? - Rondom OOST-TIMOR bevinden zich. olievoorraden. - Militair strategisch.,de Amerikaanse atoomonde.rzeeërs hebben slechts twee routes - van de Stille Oceaan naar de Indische Oceaan, waarbij ze niet lioven witter hoevente komen. ';v' 1. Via de straat van Wetar, ten. narden van Timor, 2'i Yia de zuidkust van Australië, die enige duizenden kilometers lang is. Wanneer het FRETILIN overwint, zal de handhaving van deze vaarróu.t.e, nfituurlijk in gevaar feooien.. Niet voor niets is er op AMBON-een ondersteuningsbasis van Amerikaanse mariniers - Na de overwinning van de volkeren Van VIETNAM, LAOS, CAMBODJA op de USA, is de USA bang dat Indonesia dezelfde weg-gaat velgen van VIETNAM, LAOS, CAMBODJA., Een linkse republiek van hei FRETILIN,? dichtbij Indonesia is een gevaar voor de machtspositie van de USA.. OOST-TIMOR telde een bevolking'van zielen, waarvan er minstens Iff.Of) personen, meest vrouwen en kinderen, vermoord zijn tijdens de Indonesische invasie en gedurende de bloedige onderdrukking erna, die nog steeds gaande is. Toch duurt de strijd van het FRETILIW tegen de Indonesische invallers onverminderd voort. Ofschoon de Indonesische propaganda-machine heweert OOST-TIMORglbnder kontrole te hebben, hebben onafhankelijke personen, zoals katholieke pri^ters Bevestigt, dat het FRETILIN 85$ van OOST-TIMOR Volledig iny;han<fën heeft en het ook bestuurt. In het begin van deze Indonesische daad van"agressie, doodden de FRETILIN-strijden vele gevangen genomen Indonesische soldaten. iaar de leiding van het FRETILIN, - het CENTRAAL COMITÉ - staat op het standpunt, dat deze soldaten heropgevoed moeten worden, vooral met ietrekking tot de indone-, siache koloniale agressie. Hen moet duidelijk gemaakt worden hun wapens niet te richten op het volk van OOST- TIMOR, die hun broeders en zusters zijn, maar tegen de SUHARTO-KLIEK, die ook het INDONESISCHE VOLK U I T B U I Si'. 11 l Ondanks het feit, dat de westerse pers de strijd van het FRETILIW verzwijgt boekt het FRETILIN overwinningen en de UITEINDELIJKE OVERWINNING ZAL SLECHTS EEN KWES- CÜE VAN TIJD ZIJN. ; '

11 Apa tud.juan u^nif eataèi, ini? lalah penting bagai kits, orsng Moluku di Belanda untuk taenjelidiki keadaan Indonesia pada rnasa ini. -Tahun sehabis tahun diberteriak "FRIS begini, RMG begitu, dan pemuka-pemuka begini, perauka begitv?" Pemuka-pemuka ba rus üt:alankan kewadjibau raerska itu, tetaji Hnrapan ialah inendapat sokongan dan pengakunn dari r^kjat-rakjat di dunia, teta^i ir. aria k a h sokongan kita : bagei rakjat-rak.jat jg berdjuang melawan aniajanja?, ' "'. ; ' ;.. ' ' '! '. Kami, berberapa pemuda-pemudi dari pelbagai Q-.einpa't( Zeeland, ;Geleen, Moordrecht, Culeiüborg, Viv^ht, Wierden d-n Gerakan Pattimura) berpandnngnn hahwa keadaan senostjam ini h r, rus di-berub.?.h ; d r. r. seb^b itu kani aengsdakan satu mnnifestp.si ten.tfing keadaan di Inco-iesia.dj'.n Tir;;r--Tir:ur tertanggph 20 Ma i j. n. d,, di MoordrechtCJajasan S Pada tfnggal 7 Deserober 1975 muiainja pecjerbuen tent^ra Indonesia di Tinior- Timur., - - Antjacan perjerbuan irii, menurut rentjana djendral-djendral Indonesia sudah di-kerdjakan diruka tanggal jg. tersabut. Tetapi peristiwa ini terdjadi, sehabisnja kepala negara Amerika Ssrikat Presiden Ford raengundjungi rezim-fasis Suharto. Terketjil beliau memberi izinja kepada rezim-fasis Suharto untuk Fandjalankan penjerbuan ini. Apa sebab perbuatan lalira sematjam ini?, : - Keliling Timor-Tiraur ada min jak. - - Sipsat perang. Kapal-kapal silam beratom Areerikr; Serikat hanja mempunjai dua djalan untuk raenjeberang Lautan Teduh ke Lautan Hindia j-aitu. 1 Melslui utara dari Timor-Timur 2 Melalui garis pnntai selatan Australië, jg. sepandjangnja beriburribu kilometer. Kemenangp.n Pretilin djadi bahrja untuk perdjelanan kapal--kapal silam itu. Bukan pertjumn di Ambon a da pangkal-sokongnn untuk angkatarr laut Amerika Serikat. " ' -.( -Sehahisnjp, kemenangan rckjat-rakjat Vietnam, Laos, dan Cn^boj-a terhadap Amerika Serikat, negara ini mempunjai kètakutan d jangan-d jnngan Indonesia turut djalan Vietnam, Laos dm Cpiübodja. Republik Fretilin jang berdasar kiri, disebelah Indonesia itulah satu bahaja bngai kekuasan Amerika Serikat.. Diiaukn peristiwa 7 Desember 1975 Timor-Timur dtmendudufci oleh 650.^0* djiwn, dan pnda peristiwn ini lebih dr.ri d jiwrr. dibuhc», kebanj^kan orang-orcng perempuan dan nnak ketjil. 'Walpupun deroikion,per.d junngan Pretilin terh-dap tentara Indonesia didjalankan terus. Biarpun pesawat-propag^nda Indonesia menjiarkan kabar bahwa Tirr.or-Tirrur telah dalarr. t.nnggsn Indonesia, berberapa orang jr.itu pp.deri-pnderi - krtholik~tirekt>ennrkfin. jcng Fretilin berkuasa ataa 85% dnri Timor-Tiirrur. Pnda perroulannjr., banjak serdndu-sérdaciü"tndonesirf -^jg... tertangkap dibunu oleh serdadu Fretilin. Tetapi KOMITE PUSAT - ialah pimpinan Pretilin bersifat bahwa serdadu. serdadu Indonesië j g terto.ngkap hp.ru s di-'jnkini, bahwa djp.nge.n nierekci n: en j e rang rek j. a t Tir:or-ïiraur j g. ndplah sandsra-sr-udnri mereka itu, tetapi menjerang rezim-fasis Suhrrto jg. isenganiaja-i rakjat' 'Indonesifi. Biarpun surat-surat kabar di dunia bprnt ir/cnj embunjik^n perdjuangan Fretilin^ KEMENAHT3AN FRETILIN HANJA TERPEKGANT'.NG ATAS

12 CD " 0 y» *N f' -J Ü ri O Ü CD S H ÓV' 'J Co r 1 d 4) -P -ri H -r) -P -P -H -H CD n ö. fc M ÏH CB O'-* > > m,y o fa H H,!Ï Cd -'h ^ 1. ' ' O ÏH ^Ö (D V \ S-) 1 4)..-i 3 -ri > ö \\O CU 'd i-h ; i > - CD 0 ;:i Cü -\P 'd fj,i Cd V \ o. j : i -P (VJ = = 0 ctj IH \ O O 0 Cd-"- i.q!n 0 O cd -ri H '-> H -ri 3 vh,\ U* H ö ca a «,'i a t-'i 'd -4 o -^ 'd H :j VNV'V _-^-v -H -r' '0 O k '.- CD ^ -ri (ü -H V\\'-/ >** d l \ fet<j öo -p j fi o ri (J fj o -P -p N^IC) C ü «^! 'd }< cd ccj ' O 5-1 O.' cd -P \.\.^ J,, -H (3 H cn,'j > w o CM ri H cd V ( /~* * > 'd -H < k!--. to CD. 'i c.i o,.'< J** 3 -H!-! 43 ü) 0 ÉH do fa '-q :3, -H {/ ^ 0> t! <D > CD cm ; i c 3 n cü -P C!?:^ri H.; 0 > o -p ü ^'-^^ v^ r-i H ü cü r v ^* Ö FH -ijv^- ca -^^^ a ;--4 -p s-j o n j> 'Lj^"^l -ri o H. cd -H -) cd -P '-1 :. rh - u }C^ :i 'J!;0 h Ö «^ jsj 1 >ÏJ o ü CD cd co ;4 cd fl 0 ^ ;-1 ca o CH «3 ) C n d) ï^j -H : i -P 3 -H O k f-i -i 'd Ü t> 9 2 V-^J o r--i H n -P ;-_; w -, rf c:^ ^._ -HU x^ ^ W.! <D -ri ü cd^-^= o'o r, ü cd ^ J f>\ö\ ü H '-1 ' 3 ö * t:1 ';-'C^ ' 4) H -P v< N3 \1/ U CD ;_; fi Cd ': <S> Cd Ö ^ \\ 'H <S> O - n "ll 'H --i <u "-" d> :>.; -.^ «o cd co Jw *1 4) O "O' N D f'h -H O W J 1 0 4» fit 2 d) V "J fd «-d "-^ -H,_! h cd 'J JH '. t3 -P rd ^ '"'" ^ f-v ƒ> fl!'i 3 H d l.'-.o 3 xi -H ;-. to -'-J Ü il r! - {r>uo\d > >j J fn cd cd t.3 ;j!h c>jo -H o o _ vüji,;v ü d S i^ <d cö 'd ^ R cd :i > i-4 «fi ö > -P - >, o fl k :!,ti cd -H cd o.y cd /4 T! «o, ^ 0 w // ""Si S H M{ r--i ;4 O a C3 N fjn H, f.q CO LM CÜ O \J_"" jr O H C! /"! :'1 r» Al 4) f^ U!J ^33 u :l P ^ u 'd V' -^j ir\ "-f "i in o o^oo in ^n o in o ;J0 o ^H X-~N *~ ^-^ m H m J- o CM -n H m-d- o cd 'ü fl o H <" fo»v, * J ft cd > s'! +J t_,,-^--i'_l m cn cn -d' m ^n ^nvo w ^D c- 1*- t»-co ö /-l P i!-< 'd G eü cd H i ti i i i i i i i i i i i c o> 'd -ri H " w 0 -ri rJ33 S-M-dOCJ cn ^ «ino o o ino^a'in ~-f\o <B ''-i ö 'd ö "CD o Hen m-3- Hcn^to w onmin 'd-ricu o ^j ^» *. o ' J..'s! J> 't'? 'd Co C cn cn cn m -* m m in^o vu c t i>-r~ -Hoo-riFj cöcd T- H H H H HHHH H HHHH CH,O K,.Q H > ï3- P f)..j «. G OJ d D i 0) 0 -. ö r rj ''J <l 0 C cu M C 'd.-j C ü ii. cd 1 o 0 (..( Pi CD n Cu H > cd U OJ) G - B -ri *O -1 SH 'h (J 0 ~~C CU ro a o ~..": -J l! :< -4 "-^ ^ i h i.-t i f H d J -3 a l i c c c c Ü u cd 'd > C o M i <tm Cl -H fl 1 1 U F! Cl) Ci» { -P -P ' O G) -,O -P in ~ -.. O 0 S. Si J O ü >J 0 t> ;.o : ) ü -d -i-j :i (!) 'J '3 - O i' ) U r;] -.ij S'^ r-, cd = c: ->> ri Q fl Ö 0 "d -rf o S n o o 0) cj 'H ("': f-f"- '1 cu -j M.! ^ U 0.^ O Cü i> f-1 h ft -j n -41 J rt P > 3 0 fj IJ -^ O cd 0.^ ^ * > H.» 3 3 O 00 -o ',-l H -P 3 a cu i^j H r-i.:-; oo (^ -r-j (V (y.,,4 *-^ tio J-i H q C (!) PO O cd CD j.'.i'o s r> k 0 H P C -p o '3 cd C CD CUD C-t ^ M Qv_. 0 0 O CO 0 CM n p [.i F* ' ~j ;H -u fi '=( C-i Vt s t CD o p C-' -P f-l ;''! U 01 H C-i o ;J O co :j ^ X) CD

13 ACD X datum ^ g s P. 197 G C(CFO )nr.: Aan Betreft / f ' CF(B) : Bijeenkomst in Moordrecht CO b. d. _ d d 1 8 SEP Bijl.: Op werd volgende vernomen: het De manifestatie in Moordrecht op Gesproken werd over de landelijke manifestatie!gehouden op 20.5«1978 te Moordrecht en georganiseerd door het comité Indonesia. Wat een grote happening had moeten worden, werd in feite een afgang. Op het aanvangstijdetip uur was alleen het organisatie-comité aanwezig, zodat besloten werd tot uitstel. Eerst om uur was er sprake van enige belangstelling* Op het "hoogtepunt" van de middag waren er ongeveer *to bezoekers, 15 ouderen en plm. 25 jongeren, merendeels afkomstig uit Moordrecht, die uit nieuwsgierigheid een kijkje kwamen nemen in het gebouw van HOA-HOA. Ze wisten in feite niet eens wat er zich zou afspelen. Dat er weinig belangstelling was, moge óók blijken uit het feit, dat de meeste aangekondigd sprekers verstek lieten gaan. Slechts twee Nederlanders (Nederlandse journalisten), een meisje uit Moordrecht en Charles 'J. HOH6f!ER namens de Gerakan PATTIMUBJI vervulden hun"spreekbeurt. De Nederlanders vertelden iets over de gebeur tenissen op Oost-Timor en de gevolgen van de IGKJI-conferentie (Indonesië ontvangt veel financiële steun), terwijl het meisje wees op de noodzaak van samenwerking van de verschillende orga nisaties in Molukse kring. We worden allemaal onderdrukt dus moeten we gezamenlijk opstaan tegen de onderdrukker. MUNSTER stelde, dat niet in de eerste plaats SMS staat, doch emancipat Eerst moeten we ons bevrijden van de onderdrukking (Indonesië) en als we dat hebben bereikt, moeten we ons bezinnen op dé vorm (staatkundig) van de Molukken. In die strijd tegen de onderdrukking staan de Zuidmolukkers niet alleen, want óók de Papoea's en de Timorezen worden onderdrukt door de SUHABTOkliek. De film toonde beelden van de behandeling van Papoea's door de Indonesische heersers en het weigeren van de leider van FRETI- LIN in de vergadering van de Verenigde Naties* A F-69

14 Vervolgblad nr. 1 bi] C-rapport nr. De taanifestatie werd besloten met een feestavond, entreegeld ƒ 10, en om dat laatste (geld) was het kennelijk allemaal bedoeld. De opbrengst van de avond ging namelijk naar het steunfonds van Fretilin* Mogelijk is dat laatste ook de oorzaak, dat de Zuidmolukkers zich minder betrokken voelden bij de zaak en daarom wegbleven bij het middagprogramma* A11

15 j Logboek CFB Ontvangen van: Nummer : C, nie«a+ : id-den Haag datum "j 3 j^[ V] o J nrtn : CFB/ n* + m -2^ Ti jrt : 14.^0 Uur Betreft: Demonstratie Landelijke Actiegroep Molukse Stichtingen op 26 maart Gezien door : temxxrmrax;.xxjcqcxxx^ AXJfJcüC CF 1 'k Bericht: In de ochtend van maandag 2^f maart 1980 verscheen op het bureau van de GemPo - Den Haag de Molukker i.v,m. de aanvraag van een vergunning voor een demonstratie op woensdag 26 maart 1980 van tot uur. De demonstratie wordt georganiseerd door de Landelijke Acttegroep Molukse Stichtingen. Aan de demonstratie zal worden deelgenomen door 18 jongeren en zal plaatsvinden op het Binnenhof. Reden van demonstratie: Tegen C.R.M.-beleid t.a.v. Molukse stichtingen T3JÜNI80-1 Ac t i e

16 C( CFO )nr.: : L 9 MEMS80 Info: 1 Aan : Betreft : Mislukte bezetting CRM-gebouw Bijl. : pp werd het volgende vernomen: Volgens plan in de actiegroep "Hoa Moa" op dinsdagavond 25 maart bijeengekomen, om de laatste zaken te "plannen" voor de bezetting van het CRM-gebouw op woensdag 26 maart De ongeveer 20 Molukkers kwamen bijeen in het stichtingsgebouw van de stichting ïïmam te Krimpen. Uit de wijken Hoogeveen en Oosterwolde waren voor de eerste maal elk 3 vertegenwoordigers gekomen. Zij hebben later niet aan de tocht naar Rijswijk deelgen men maar hebben zich vervoegd bij het "crisiscentrum" in Moordrecht x- heeft als Bevrijdingsfrontvertegenwoordiger de hele bijeenkomst bijgewoond. De actiegroep, welke daadwerkelijk de bezetting wilde uitvoeren, bestond uit 15 Molukkers afkomstig uit de wijken Sittard (2 man). Krimpen (1 man), Maarssen (2 man), Huizen ( 1 man), Souburg (1 man), Moordrecht (k man), Alphen (1 man) en Helmond (2 man). Voor vertrek naar Rijswijk hebben de jongens elkaar op wapens gefouilleerd. 301A F IS k auto's (een Combi W, een Da^sun, een Capri en een Audi) in de groep om uur naar Rijswijk vertrokken. Men kwam daar te vroeg aan en heeft tot Uur gewacht. Vervolgens zijn en naar de ingang van het CRMgebouw gestapt om de aanwezige portiers te waarschuwen wat er zou gaan gebeuren* Ten allen tijde moest voorkomen worden dat deze mensen in paniek zouden raken. Op het moment dat en in de. richting van het CRMgebouw liepen, ontdekten ze dat de situatie aanmerkelijk anders was dan normaal. De deuren van het CRM-gebouw waren nog gesloten en in het gebouw op de benedenverdieping bevonden zich veel meer mensen, dan tijdens de verkenningen was vastgesteld. Bij de deur van het gebouw aangekomen werd deze door (volgens de Molukkers) een rechercheur geopend, die de Molukker vroeg wat ze wilden. Qeheel verrast heeft hierop gevraagd, hoe hij het snelst bij het Centraal Station zou kunnen komen. Dit werd hem zeer omstandig uitgelegd. _2-

17 Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr. De in de auto*s wachtende actievoerders kwamen op dit moment eveneens hun auto's uit. Toen zij zagen en hoorden dat hun plan was uitgelekt, zijn ze onmiddellijk weer ingestapt en net en en de zeer teleurgestelde actiegroep naar de stichting Hoa Moa gereden. In het stichtingsgebouw in Moordrecht is later uitvoerig nagepraat over het mislukte actieplan* De verschillende deelnemers hadden overal rechercheurs en politiemensen gezien. Achteraf had men ook geconstateerd dat er rond het stichtingsgebouw in Krimpen ongewoon veel werd gepatrouilleerd. Ook dachten verschillende jongens gezien te hebben* dat ze vanuit Krimpen naar Rijswijk werden gevolgd door een auto van de Qempo Capelle a/d IJssel. De grote vraag tijdens de bespreking was vanzelfsprekend. hoe het plan uitgelekt zou kunnen zijn. De meest uiteenlopende veronderstellingen kwamen naar voren (tipgevers uit Moordrecht, Karon-afluisterapparatuur etc. etc.). Ook werd er tijdens de bijeenkomst gesproken over nieuwe acties. Duidelijk is dat bij de besprekingen voor een eventuele nieuwe bezetting of een andere actie, veel voorzichtiger en onder grotere geheimhouding gewerkt zal worden. De voorbenidingstijd zal tot een minimum worden beperkt. Na de nabespreking in de Hoa Moa stichting is de actiegroep om ongeveer 13*00 uur naar s-qravenhage gereden, waar tot uur 's middags op het Binnenhof werd gedemonstreerd. De demonstratie was een onderdeel van het actieplan, wat uitgevoerd zou worden als de bezetting om een of andere reden zou mislukken. 301A11

18 T ACD )nr.: d.d. 3 1 HMffl 1980 datum 3 i co b. d. Info: Aan : Betreft : "Bezettingsaktie CRM gebouw door aktiegroep Hoa Moa". Bjjl. : Op werd het volgende vernomen: De "Afdeling aktiegroep11 van de landelijke aktiegroep ïïoa Moa heeft op zaterdag 8 maart 1980 in de stichting Hoa Moa vergaderd over te hemen "pressieakties" tegen CRM. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit: Sittard V,'ierden Alpen a/d Rijn Moordrecht Krimpen a/d IJssel Maarssen Helmond Afwezig waren: Tijdens de vergadering werd besloten om op korte termijn een gerichte aktie tegen CRM te ondernemen. en zullen een draaiboek samenstellen voor een bezettingsaktie van de parterre van het CRM-gebouw te Rijswijk. Als streefdatum zal 26 maart 1930 v/orden aangehouden. Over eventuele andere actiedoelen zoals het bezetten van een Radio en/of T.V. station zal op een ander tijdstip v/orden beraadslaagd. Op vrijdagmiddag T1:- maart op 1^.00 zal de actiegroep opnieuw bijeenkomen om de details van de bezettingsaktie van het CSM gebouw op 26 maart a.s. nader te bespreken A F

19 Vervolgblad nr. 1 bij C-rapport nr. De bespreking zal plaatsvinden te Maarssen. In principe werd nu reeds beslist dat men een geweldloze bezetting van 1 dag zal uitvoeren. Eventueel zullen de deuren van de benedenverdieping (parterre) van CRM met kettingen worden vergrendeld. Elke op de vergadering aanwezige Holukker v/er d verzocht om enkele vertrouwelingen uit zijn wijk te benaderen, v/elke aan de aktie zouden kunnen deelnemen. Grote zwijgzaamheid is echter geboden, aangezien men niet wil dat de aktie vroegtijdig bij de Nederlandse instantie (polilij- BVB) uitlekt. Er zal contact worden opgenomen met de beleidsgroep en de infogroep van de landelijke aktiegroep Hoa Moa, welke door middel van inforrnatieverspreiden etc. de aktie zullen ondersteunen. Ook zal getracht worden enkele Surinamers te polsen over de wijze waarop zij enige tijd geleden een bezettingsaktie hebben uitgevoerd (Euromast?) 301A *- 128

20 f * ACD datum IHfi^HH? 3 1 i ir; 1.1 Jij U co l LI ri,<9^o 1 ' '.> C(CFO)nr.: d^/q^z d.d.= 3 1 W ^ Info: 1 Aan : Betreft : "Actie Hoa Moa". b«d«~~~~ Bijl. : Op werd het volgende vernomen: De actiegroep Hoa Moa bestaat sedert enkele v/eken uit leden afkomstig uit de Molukse v/ijken Eist, V/ierden, Breda, Krimpen en Moordrecht. Verschillende andere Molukse stichtingen hebben laten v/eten niet tot de actiegroep te zullen toetreden Op 23 februari hebben verschillende leden uit de actiegroep het Moluks inspraakorgaan in Utrecht bezocht. Men heeft gesproken met de voorzitter van dit orgaan,, aan v/ie om steun van de aktie tegen CRM is gevraagd. segde toe de vraag binnen het bestuur van het Inspraakorgaan ije zullen bespreken. Hoewel de aktiegroep Hoa Moa weinig heil ziet in de besprekingen door het LKOMG, blijft zij vooralsnog deze overkoepelende organisatie als woordvoerder erkennen. 301A F

21 C f ïl ACD datura 20MHÏ1SBO b. d. C(CFO )nr.: V'< ' 'f 757 d.d.: Aan : Betreft : "Bezetting stichting Hoa-Moa". 2 O 1580 Info: I Bijl. : werd het volgende vernomen: In het "bezette" stichtingegebouw Hoa-Moa heeft zaterdag 16 februari een bijeenkomst plaatsgevonden van vertegenwoordigers van circa 28 Molukse stichtingen* De bijeenkomst vond plaats van tot 19*00 uur; werd bijgewoond door +_ 150 Holukkers en geleid door de actiegroep Hoa-Moa en~~het LKOMS (Landelijk Kontakt Orgaan Molukse Stichtingen)* Aan het begin van de vergadering maaktm de verschillende vertegenwoordigers duidelijk achter de actie Hoa-Moa te staan. Vervolgens werd besloten de vertegenwoordigers in 5 verschillende secties te verdelen, welke tijdens de bijeenkomst ideeën moesten aandragen, volgens welke de actie Hoa-Moa zou kunnen worden ondersteund. In navolging van de stichting Hoa-Moa vonden de andere aanwezige stichtingsbesturen dat er een wijziging zal moeten komen in het subsidiebeleid van CRM (ondermeer beschreven in het rode boekje). Na lang discussieren werd het volgende besloten: 1) Door de vergadering zal een brief worden opgesteld gericht aan CRM, waarin de stichtingen binnen 2 maanden een wijziging van het beleid van CRM t.a.v. de stichtingen eisen. Wanneer het ultimatum na 2 maanden is verstreken zal besloten worden tot uitgebreidere akties. Be aktie Hoa-Moa blijft voortduren. 2) Zo zal een werkgroepinformatie worden georganiseerd, welke tot doel heeft zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het falend beleid van CRM t.a.v. de Molukse stichtingen. Voorts zal deze werkgroep belast worden met het zoeken naar (externe) contacten. en hebben o.a. aangeboden, zitting te nemen in deze werkgroep A F

22 Vervolgblad n r. 2 bij C-rapport nr. 3) Br wordt een landelijke actiegroep in 't leven geroepen. Alle deelnemende stichtingsbesturen zijn hierin vertegenwoordigd. De landelijke actiegroep moet de actie tegen CRM coördineren en leiden. 4) Er komt een actiegroep, die -indien CRM het ultimatum overschrijdt- actie tegen CRM zal uitvoeren. Gedacht wordt aan het bezetten van andere stichtingen, het organiseren van een demonstratie of het bezetten van het CRM-gebouw te Bijswijk. Voor deze actiegroep hebben zich reeds vertegenwoordigers van de stichtingen uit Cuyck, Helmond, Deventer, Barneveld, Twello, Vierden, Moordrecht en Sittard opgegeven. 5) De actiegroep Hoa-Moa zal financieel gesteund worden door de andere stichtingen. Zo nodig worden hiervoor subsidiegelden aangewend. 6) Wanneer het LKOMS door CRM niet meer in staat wordt gesteld de belangen voor de actiegroep te behartigen, zal er uit de stichtingsbesturen een nieuwe vertegenwoordiging worden gekozen. 7) Zaterdag 23 februari zal een vertegenwoordiging van de stichtingen opnieuw bijeenkomen om de brief aan CRM door te nemen. 301A11

23 ' ACD datum b. 2ÜHRÏ19ÜO d. C( CFO)nr.: $>2 j l 3 0 d.d. : 20 Aan : Betreft : Bezetting stichting Hoa-Moa Info: III Bijl.: 1 op werd het volgende vernomen: Zie bijlage* Hoa-Moa-blad bevat informatie over de eisen van de Molukse aktievoerenden en de samenstelling van de aktiegroep. De -ook in het blad- aangekondigde landelijke vergadering van de stichtingsbesturen zal plaatsvinden op zaterdag 16 februari in de stichting Hoa-Moa. De bijeenkomst vangt om uur aan* 01 A F

24 :-s ''. -.' > r n "TT -«H! ' H-'-;';^^^!, ;>:Hv; ii'li V- """ v'1'-""' ':'- >' tf.'. -' ".."r " -... '»r "- j':; '.'. "''-"-. ' * ' ^';.' * 'j.." ' ^ '.'.- "'- "=>' «^-'-. - -'^ ' v1:'.' ';. ';.:''?!""" : '» * '.: >'***"-'!; ;'' : '..'' - ;j..." ^\;y(.'';>^''^\v*"i--u»'.pi^r;;>>.'-.'.?: "' K fc3esjüv-j-jwstb

25 Hoofdredaktie Medewerkers fr fotografie ' / *" "v>-1' ; r'c * ' ' r, v'^f^ï?".*'' Illustrators *IM ii X' «'" ''.«p""< ":jl > «f* I RFDAKT \ *~sf~\i N l l?%,. Pentury k <aata Loupatty ~1 ^':-'^^ ( J GRM-KO :TJ NGy, -^-» «.^h^ f ^ A i, f^+ «l f J. /~*\. f *»'^-«. <ETORANG -T! KOES

26 . w?":-' -,,'-'. ".;«si.k--- '2È ~ -~ - - "'"' i. n 1972 o«een «*-*>r»«^^_-,.- Er w.or$i't.':«m8p in 111«t i e?' n.?ü e p in het 1.0 «««*< ^ e r o s ia *-r,, v B s s I rittirscj rrfmbsp. ^.. L-.,. in voor het.r-*»f 'het «oors i fciübs-». film zij enean de voor Da t krachten die Ho* fio«in öienet

27 .PERSVERKLARNG- Op 24 januari j.l» ia in het bezette sociaal kultureel centrum georganiseerd voor de plaatselijke flalukse Uezijnsstichfeingsn uit het gehele land. üe bedoeling van deze meeting uas te komen tot een gezamelijke atandpuntbapeling t.a.v. het auösidievoorwaardenbeleid wan CRfl, aamangevat in het zgn "rode 0o.skje"*' Uit aan inventarisatie wan de door de welzijnatiehtingen opgesomde problemen rondom eubsidia aanvragenblijkt overduidelijk de öresaismiddellen dist Cfl«en Gemeente toepassen in hat kader ven het afoouuan Jan het katfltjorisile opoouwuark en het invoeren van. het dscantraiibatie beleid, Mist alleen blijken Crm en gemeente subaidieverlsners ts zijn maar ook tegelijkertijd bepalers van uit te veeren inhoudolijk» beleid van een plaatselijke Uelzijnstichting, Tevena is in de praktiik geblsken, dat-de aubeidianorman, welke vermeld staan near wille Dit verdeel overheid en atódie Stichtingen weekenden 10 februari op informa worden over van CRft* dat^ door apreiden overheid verdeeld rekening de zon.. praktijk Qm uiting noegana de volgen iïi hot on^anuserbare 'rode boekje' keur worö«n gehenteard, BD heerstaktiek van de wordt vertrekt door bijeenko*»t voor Moluks te verdelen over twee nl op 2 en 3 en 9 en 11 aa en waarbij dan o.e, tieve wijze gepraat zal de beleidsvoornemens Afgezien van het feit daze bijeenkomst te over 2 weekenden» ds taktiach de meningen tracht houden dient ar ta worden gehouden dat beleidsvoornemens in a^ reeda uitgevoerd uorder hebben 'd«stichtingen de bealuiten genomen: de CRM bijeenkomatan van 2 en 3 an 9 an 10 februari a» dienen geboycot te worden an alle stichtingen uorden opgeroepen de bijeenkomsten niet bij tö wonen; het LKOFIS zal aia vertegawoordiger/uoordvoerder dit kenbaar maken aan CRft de Molukse Ualzijnatichtingen bepalen zelf de auoci dienormen (herziening rode boekje) en de te voeren beleid t.b.w* da' Molukse stichtingen. op 16 februari a.s. wordt te Moordrecht aan landelijke «aeting gehouden «oor alle Molukse stichtinqgn oaorganiseard door het IKDMS en de aktieoroep HOA CRM-soo kcitong tajjoto -m* 3*+-

28 UAT ZE GEHOORO HEBBEN VAN OUDEREN Aktie is fout \/«n beheerdsr» hij heeft gaan oapieren an gaan overzicht owar da atichting., Al* za zovaal gald habban zaggar, 2* dat za ( om et. ) hat gabpuikt voor drugs ta kopan. Stichting haaft vorig jaar slacht gedraaid, daarom.wragan za nu zo waal. (haaft ««n blauwoog) on achuol zaggsn ze ot platten za *zak«r wat d» Hoc ttoa gawochtan* «n tut Ala ik hat goad gahoord het is atllöa «en galdkwaati*. vrg t yaarom niat ƒ150,000 «aar ƒ , «ntuj Omdat wa wat ƒ a»#jr»«n '002. f jaar draait, vrg t Uaaro» nu ƒ300* 000 «r vorig jaar mindsr. antu: Vorig jaar zaten wa st»*de in,4» Bc^uldir?ifi;!d«ar zijn ue nu vanaf an willan gaan achuldvn maar w«k»n, v*~n : Nu ataat alias du» a tl l an Habbart w» gaan gal d msav» "turpakaa tjari bakulai'* *- j s 3uJtlia moetan aan eoort anqu«tts houder, lange all» huizan, an later waar ophalan dia briafjas, zod&t j» u«*t wat ar ^ in da wijk owgaat. antut Dit zal door ga g» va n wordan,. ate x/ r 7..-/W- / ^*yjkn& - u. Ho 21 moa. : Kunnan juilia da bagrotingan niat uitdei«n, d» Banaan vragan altijd maar wat «r <n*»t hat geld gadean wordt. antwt Dit zal auanaana doorgayavan ucrd«n. vrg : 3ullia oioatan doorgaan «at CJBZS actia. In Schiedam ;i» aan stichting/buurthuis door ulke grapjes van hat CRfl dichtgagaan. vrg i VraaiRd dat da kark geen resctia gaaf t* vrg : Supuaapa haaft ztch negatiöf uitgaiatan ower da stichting taruijl zij tagen as PPKW zagt ö'at 2i.j en andere organiaatias «at dé stichting moetwn

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Ambonese woonoorden Groningen

Ambonese woonoorden Groningen Ambonese woonoorden Groningen ing 54. 1/77. Onderwerp: Zuid-Molukkers, GO t 3 AÜ6.1977 Be jongeren uit de woonwijk de Weijert te Groningen hebben de laatste weken kontakt met ^uid-molukse jonge ren uit

Nadere informatie

UITGEBOEKI V«^ ex. 29 AUG.19/8. AM S*JM la**u««uê «* Miaiatwr. m4 ik. r. r. « B*«ft, HUrtij ( ik ««3bü«U«iti« * iahmril 200,

UITGEBOEKI V«^ ex. 29 AUG.19/8. AM S*JM la**u««uê «* Miaiatwr. m4 ik. r. r. « B*«ft, HUrtij ( ik ««3bü«U«iti« * iahmril 200, UITGEBOEKI 24998 AM S*JM la**u««uê «* Miaiatwr B*«ft, 200, ex. 29 AUG.19/8 HUrtij ( ik ««3bü«U«iti«m4 ik * iahmril V«^ r. r. « Dit otuk bestaat uit Behoort bij brief no. «'t blz Bx.No, KOLUKSS NOJITI3S

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

030KI1977. het. d-d- t 3 OKT. «77. Op werd. volgende vernomen:

030KI1977. het. d-d- t 3 OKT. «77. Op werd. volgende vernomen: Werkgroep Eist datum 030KI1977 b. d. Aan Betreft :CFB :Eeis van de "13" uit Eist d-d- t 3 OKT. «77 Op 23-8-1977 werd volgende vernomen: het In februari van dit jaar hebben dertien Zuidraolukkei uit Eist

Nadere informatie

APRMS Relaties met Benin

APRMS Relaties met Benin APRMS Relaties met Benin datum Q8FEB.1977 b. d. C ( CFO ) nr. : 37 d.d. Aan Betreft : Commando training in Benin 8 FE3.1977 Van werd op 13-1-77v vernomen dat 'in de Partij Revolutionnair/Siwa Lima,, de

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

We zijn 2 zusjes Leah en Dika, we komen uit een gezin van 10 kinderen. We zijn in Teuge geboren en opgegroeid, waar we een geweldige jeugd hebben

We zijn 2 zusjes Leah en Dika, we komen uit een gezin van 10 kinderen. We zijn in Teuge geboren en opgegroeid, waar we een geweldige jeugd hebben Barakkenkampen In 1951 kwamen 12.000 Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen noodgedwongen in Nederland aan voor een tijdelijk verblijf. Ze werden opgevangen in kampen. Het woonoord in Lage Mierde was

Nadere informatie

Ambonese woonoorden Marum

Ambonese woonoorden Marum Ambonese woonoorden Marum MARUM O O- "ZUIDMOLUKSE JONGEREN MAHUM" INITHTIEFNEMERS: Max TAURAN (PD 113.296 en zoon Robbie Petrus SOUMOKIL i.a. SOUMOKIL Petrus geb. 1-2-53 Kievitstr. 19 Ma Lita TOMASOA BESTUUR

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 22 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

min liiiniili li aadsleden,

min liiiniili li aadsleden, Gemeente Steenbergen T.a.v Burgemeester, Wethouders en Gemeente ad Postbus 6 4650 AA Steenbergen min liiiniili li 1302933 RāÄD/CIE d d nr Steenbergen, 14 mei 2013 Betreft: Parkeerbeleid gemeente Steenbergen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100 15 (1992) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 100 A. TITEL Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon DWH/LC T 070-3485226 F 070-3485472

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS.

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS. n> ^r OJ (0 fd /O I?. I» L P? 9 P. 6 Iff -Ji.il ro ai «: OS IÖ 7 X fd - DJ O l/l > CL /5 r> " in ^ r- 2 CU ro o. (T> Ü) ft ro y O, (O x erbij d houde aken v enings rt- DJ O ö : CL _ - fd m fd - fd A O"

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. No. : Bijl. : Betr. : 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland 's-gravenhage, \ QCC. 1953 Javasttaat 68 GEHEIM Bij deze heb ik de

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Picket-line bij de internationale Nuclear Industry Summit. 0 1:13QGDI P DDINOMPANEASOIQ$ P VklICEIP

Picket-line bij de internationale Nuclear Industry Summit. 0 1:13QGDI P DDINOMPANEASOIQ$ P VklICEIP Maandag 24 maart 2014: Picket-line tegen de kernenergie-industrie: NUCLEAIRE BUSINESS = NUCLEAIRE PROLIFERATIE! Picket-line bij de internationale Nuclear Industry Summit. 0 1:13QGDI P DDINOMPANEASOIQ$

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 08/13KG Zitting gehouden op woensdag 4 juni 2008 om 10.00 uur Mondelinge uitspraak in kort geding in de zaak van: drs. A., wonende te Z., eiseres, gemachtigde: mr.

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b Bijlage VMBO-KB 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907): Onderschrift

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Ambonese woonoorden Breda

Ambonese woonoorden Breda Ambonese woonoorden Breda w RAPPORT VAN C. Aan : No. : Betr.: Gespannen sfeer in Breda. Van werd op 26-4-1973 het navolgende vernomen. In de nacht van 25/26 april j.l. hebben onbekenden op de ruitei van

Nadere informatie

Indonesian Times blz. 4 toch niet vrij? en spotprent

Indonesian Times blz. 4 toch niet vrij? en spotprent Indonesian Times 28-12-1949 blz.2 eindelijk onafhankelijk!! blz. 5 het dagelijks leven en advertentie Blz. 3 onafhankelijkstrijd? blz.6 eerlijke strijd? blz. 4 toch niet vrij? en spotprent blz.7 column

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 16815 Toelatingscriteria numerus fixus-studierichtingen voor het studiejaar 1981-1982 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

KJRW Nieuwsbrief. Succesvolle Dag van de rechten van het kind. Persbericht De Dag van de Rechten van het Kind Door Maritgen Meijer

KJRW Nieuwsbrief. Succesvolle Dag van de rechten van het kind. Persbericht De Dag van de Rechten van het Kind Door Maritgen Meijer KJRW Nieuwsbrief Nijmegen, 15 februari 2013, nr. 1 Beste (oud-)medewerker, contactpersoon, belangstellende, Een nieuw jaar, een nieuw uiterlijk voor onze rechtswinkel! Zoals u kunt zien zijn wij overgestapt

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

Van de Politieverbindingen, de heren; Arnhem Haarlem Amsterdam Groningen Rotterdam

Van de Politieverbindingen, de heren; Arnhem Haarlem Amsterdam Groningen Rotterdam KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN DE ELP GROOTSTE POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP 27 JUNI 1963 TE 's-gravenhage Aanwezig zijn: Van de Politieverbindingen, de heren; Haarlem Amsterdam

Nadere informatie

Binnenlandse Veiligheidsdienst

Binnenlandse Veiligheidsdienst Binnenlandse Veiligheidsdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken 31034 I"»H t vv T -r -r- * * 4- -f -1- -f + +4- i-r- 4- -fr * * -f T -f- -f ir. A j-. ^ -i. j- Postadres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam Leerlingen handout stadswandeling Amsterdam Groep 1: de Surp Hoki Armeens Apostolische kerk Adres: Kromboomsloot 22, Amsterdam Namen leerlingen: In deze handout staat alle informatie die je nodig hebt

Nadere informatie

Ambonese woonoorden Tilburg

Ambonese woonoorden Tilburg Ambonese woonoorden Tilburg o s n a i i j, ACD ƒ ditum 1 ONQV. 1976 C D Zo nodig andere rubricering aangeven. Distr.: Afschr. Betreft: 2IM-gesprek. Op 25 oktober 1976 vond een gesprek plaats met uit plaatsejlijki

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

11 * o. V f, 4, 4 4. 4 -i «, ^, 4, 4, T.f 4 -,;

11 * o. V f, 4, 4 4. 4 -i «, ^, 4, 4, T.f 4 -,; Binnenlandse Veiligheidsdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken 30633 Sik. ^ i s, 11 * o. V f, 4, 4 4. 4 -i «, ^, 4, 4, T.f 4 -,; Postadres Postbus 200)1 2500 EA 's-gravenhage Aan Zijne Excellentie de

Nadere informatie

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN I WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? * Inleiding Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1551

ECLI:NL:CRVB:2017:1551 ECLI:NL:CRVB:2017:1551 Instantie Datum uitspraak 11-04-2017 Datum publicatie 26-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1071 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia)

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) Pag.l / 10 Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) 'De Mijlpaal' Voorstelling De bomen zijn zeer grote Acacia's en aangeduid met nummer 31,32 en 33 op het plan (zie bijlage). Deze bevinden zich aan

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

NIEUWSBRIEFnr.il. April verenigingssecretariaat: W. Verspoor, è

NIEUWSBRIEFnr.il. April verenigingssecretariaat: W. Verspoor, è NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFnr.il April 1977 verenigingssecretariaat: W. Verspoor, è Wagnerkade Op donderdag jaarvergadering financieel Financieel Jaaroverzicht V.O.H.B. 1976 Saldo Contributies overzicht Restauratiefonds

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur,

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur, Hong Kong, 28 mei 2014 Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018 Geachte Inspecteur, Eind 2013 heeft u onze school een inspectiebezoek gebracht. U heeft geconstateerd dat wij om acceptabele

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 123 Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2012 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. w m Een vrijwilliger vertelt... Werken bij Sensoor Oost Nederland geeft mij een voldaan gevoel. Het gevoel van iets

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48)

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) door Ir. W. Tops april 1949 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek

Nadere informatie

! " # $ % &! " # $ % & $ & ' $ (& $ ' % ) # & #) ( & $ & ' ( * & $ & ' $ & # ' ' ) ( $$ ' $! 2

!  # $ % &!  # $ % & $ & ' $ (& $ ' % ) # & #) ( & $ & ' ( * & $ & ' $ & # ' ' ) ( $$ ' $! 2 2 "# " # ## * # +## " # #, " # # - #./# # ## 0 1 # # #2 # # # #3 - " 0 * +./#- +# - 1 1 3 ** +, -" -. 4567 8 9#: ; :

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

ADVISOR RD Montage Handleiding. Software versie: V6.0. Kode: RD II / V6i Datum:

ADVISOR RD Montage Handleiding. Software versie: V6.0. Kode: RD II / V6i Datum: ADVISOR RD 6201 Montage Handleiding Software versie: V6.0 Kode: RD6201 - II / V6i Datum: 1-10-96 142643999.3 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Multi Functioneel Centrum. depaladijn MFC De Paladijn. gedragsproblemen/psychiatrische. problematiek

Multi Functioneel Centrum. depaladijn MFC De Paladijn. gedragsproblemen/psychiatrische. problematiek 1 Multi Functioneel Centrum 1Fc depaladijn MFC De Paladijn Samenwerking met Auriga Doelgroep: kinderen met een licht versta ndelijke beperking en gedragsproblemen/psychiatrische problematiek Uitgangspunten/kernwaarden

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2014Z19416 Datum 1 december

Nadere informatie

kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang

kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang Datum 9 november 2010 Raadsvoorstel Afdeling Grondbedrijf en Vastgoedzaken Portefeuillehouder

Nadere informatie