Fietsparkeren. in Friesland. Samenvatting en. Frank Borgman. Onderzoeker Fietsersbond aanbevelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietsparkeren. in Friesland. Samenvatting en. Frank Borgman. Onderzoeker Fietsersbond aanbevelingen"

Transcriptie

1 Fietsparkeren in Friesland Frank Borgman. Samenvatting en Onderzoeker Fietsersbond aanbevelingen Maart 2010

2 2

3 3 Fietsparkeren in Friesland Samenvatting en aanbevelingen Colofon Utrecht, november 2013 Dit is een uitgave van het onderzoeksteam van de Fietsersbond Mits met bronvermelding is overname van de resultaten toegestaan Postbus GV Utrecht Tel: De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De Fietsersbond is in 1975 opgericht en heeft leden, 150 lokale afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers die zorgen dat de belangen van fietsers overal in Nederland meetellen. Op het landelijk bureau in Utrecht werken 40 professionals aan onderzoek, lobby, digitale fietsrouteplanners, fietslessen, gedrag- en stimuleringscampagnes, publiciteit en consumentenvoorlichting. De Fietsersbond zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken: veilige fietsroutes en kruisingen, goed onderhoud van fietspaden, goede stallingmogelijkheden, goede producten, aanpak fietsdiefstal, dode hoekspiegels op vrachtwagens, buitenairbags op auto s, enzovoort.

4 4

5 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding Het globale beeld Verschillen tussen bestemmingen, nauwelijks tussen gemeenten Winkelgebieden onder druk Op de fiets naar de school Sportveld: de blinde vlek? Fietsparkeerbeleid in de kinderschoenen Conclusies en aanbevelingen...11

6 6

7 7 1. Inleiding Fietsers hebben niet alleen behoefte aan veilige, comfortabele en snelle fietsroutes, maar ook aan mogelijkheden om hun fietsen veilig, gemakkelijk en ordelijk te parkeren. Angst voor fietsdiefstal is een veelgenoemde reden voor automobilisten om op de korte afstand niet te fietsen 1. En slechte fietsparkeervoorzieningen zijn vaak een reden geen fiets aan te schaffen of slechts een oncomfortabel en onveilig krot. Dat laatste brengt dus een hoger ongevallenrisico met zich. Goed fietsparkeerbeleid dat leidt tot goede fietsparkeervoorzieningen bij woningen en bij bestemmingen is dan ook een belangrijk onderdeel van een goed (gemeentelijk) fietsklimaat. Ook in het verkeer- en vervoerbeleid wordt het belang van goede en voldoende fietsparkeervoorzieningen onderkend. Dat de decentrale overheden zorgen voor parkeervoorzieningen voor fietsers die in kwaliteit, kwantiteit en locatie voldoen aan de vraag was al in de Nota Mobiliteit bestempeld als beleid dat van wezenlijk belang is voor het bereiken van de nationale doelstellingen en het realiseren van samenhang in het verkeers- en vervoersbeleid van rijk, provincies, stadsregio s, gemeenten en waterschappen. Ingevolge de Planwet werken dergelijke zgn. essentiële onderdelen uit de Nota Mobiliteit, welke in 2012 zijn overgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2, rechtstreeks door in de provinciale, regionale en gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen. De Provincie Friesland heeft door een subsidie aan de Fietsersbond het mogelijk gemaakt een Fietsparkeeronderzoek te houden in de volgende zes gemeenten: De Friese Meren, Dongeradeel, Heerenveen, Ooststellingwerf, Smallingerland en Zuid-West Friesland. Gebruik is gemaakt van een methode die de Fietsersbond als projectonderdeel van Fietsbalans -2 ( 3 ) in 2006 heeft ontwikkeld en sindsdien in bijna 60 gemeenten is toegepast. De methode is beschreven in de afzonderlijke rapporten. Dit document bevat een samenvatting van de rapportages van de fietsparkeeronderzoeken in deze zes gemeenten. De onderzoeksresultaten zijn met de zes gemeenten en de provincie besproken tijdens een bijeenkomst op 5 november in Heerenveen In de tweede helft van oktober zijn alle Friese gemeenten gevraagd een korte enquête in te vullen over het huidige fietsparkeerbeleid. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in hoofdstuk 7 worden opgenomen. Hoofdstuk 8 bevat de conclusies en aanbevelingen.. 1 F. Borgman, Aanpak fietsdiefstal in gemeenten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Den Haag, Zie pag. 121 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Min. I&M, Den Haag, maart Fietsbalans is een benchmark naar het gemeentelijk fietsklimaat, waaraan sinds gemeenten aan deel hebben genomen. Vanaf 2006 is de benchmark uitgebreid met o.a. het fietsparkeeronderzoek. Fietsbalans is een geregistreerd merk en intellectueel eigendom van de Fietsersbond.

8 8 2. Het globale beeld Bij 60% van de onderzochte locaties is de capaciteit te klein. Op de tijden dat daar veel fietsers komen zijn de rekken te vol en staat een substantieel deel tot een groot deel van de fietsen buiten de rekken. Bij 75% van de onderzochte locaties is de kwaliteit onvoldoende. Op deze locaties hebben fietsers niet de mogelijkheid zich basaal tegen fietsdiefstal te beschermen. Al in het vorige decennium constateerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken in zijn Plan van Aanpak Fietsdiefstal dat goede sloten weinig zin hebben als je de fiets niet goed vast kunt maken aan de vaste wereld. Op veruit de meeste locaties (80%) staan de rekken wel op een logische plek, wat wil zeggen dat deze redelijk tot goed zichtbaar zijn vanuit de ingang en aanrijroute. Toch is dus nog bij één op de vijf onderzochte locaties de situering van de rekken niet logisch ten opzichte van de aanrijroute en de ingang van de bestemming. In het onderzoek is geconstateerd dat meestal veel fietsers dan dichter bij de ingang van de bestemming de fiets op de standaard parkeren. 3. Verschillen tussen bestemmingen, nauwelijks tussen gemeenten. Globaal genomen laten de resultaten weinig verschil zien tussen de zes Friese gemeenten. In onderstaande figuur wordt getoond (rechts bij Totaal) dat de overallscore van elk van de zes gemeenten in de buurt ligt van het gemiddelde van de onderzochte Fietsbalans-gemeenten. Volgens de Fietsbalans-beoordeling is de score matig, 5 gemeenten net boven de grens tussen slecht en matig en 1 gemeente er net onder 4. Op enkele uitschieters na scoren ook alle Fietsbalansgemeenten daar vlak omheen. Overzicht beoordeling fietsparkeren per bestemmingshoofdcatgorie De Friese Meren Zeer goed Dongeradeel Norm Goed Heerenveen Ooststellingwerf Matig Smallingerland Zuid-West Friesland Slecht 6 Friese gemeenten gemiddeld kleine gemeenten Zeer slecht Winkelgebied OV Onderwijs Sport Leisure Overig Totaal Bij de bestemmingscategorieën zijn, met uitzondering van Sport, wel substantiële verschillen te zien. Zo scoort bij Winkelgebied Dongeradeel bovengemiddeld en Ooststellingwerf beneden gemiddeld, bij OV Ooststellingwerf en Zuid-West Friesland bovengemiddeld en Heerenveen benedengemiddeld, bij Onderwijs Ooststellingwerf en Smallingerland bovengemiddeld, bij Leisure Heerenveen bovengemiddeld en Smallingerland benedengemiddeld en bij Overig (kantoor met baliefunctie, ziekenhuis, gezondheidcentrum, bibliotheek, muziekschool en grootschalig detailhandelcentrum) 4 In de Fietsbalans wordt elk aspect beoordeeld op een 5-puntsschaal van zeer goed naar zeer slecht. Van alle aspecten die in de Fietsbalans worden beoordeeld, scoort fietsparkeren gemiddeld over alle gemeenten het slechtst.

9 9 scoren Dongeradeel en Zuidwest Friesland bovengemiddeld. De Friese Meren heeft bij geen enkele categorie een boven- of benedengemiddelde score. Dat in dit onderzoek geen grote verschillen op straat zijn gevonden, betekent nog niet dat er geen grote verschillen kunnen bestaan tussen gemeenten als het gaat om investeringen op het gebied van fietsparkeren. Een mogelijke verklaring waarom dat niet leidt tot grote verschillen tussen gemeenten op straat is dat de inspanning die gemeenten doen om voldoende goede fietsparkeervoorzieningen te realiseren gelijk opgaat met de vraag van fietsers naar die voorzieningen. Met andere woorden, in gemeenten die veel doen is ook de vraag naar rekken groot. 4. Winkelgebieden onder druk Op ongeveer de helft van de onderzochte winkelgebieden zijn op piektijden onvoldoende rekken. Wel zijn de rekken in en rond de centrale winkelgebieden vaker van betere kwaliteit dan die bij de kleinere winkelgebieden. Ook op de andere bestemmingen in of vlakbij het centrumgebied, zoals bibliotheek, theater, bioscoop én gemeentehuis, komen rekken met goede aanbindvoorzieningen vaker voor. Opvallend is dat bij de horecaconcentraties in het centrum veel minder vaak rekken met goede aanbindvoorzieningen zijn aangetroffen. Andere opvallende constatering is dat bij 33% van de winkelgebieden de situering van de rekken niet logisch is. 5. Op de fiets naar de school Bij 60% van de onderzochte locaties voldoende rekken en bij minder dan 20% grote tekorten. Bij basisscholen zijn echter bij 42% grote tekorten en slechts bij 30% voldoende rekken. Bij 18 basisscholen waren in het geheel geen fietsparkeervoorzieningen aanwezig. Door een tekort aan fietsenrekken bij basisscholen zullen lang niet alle basisschoolleerlingen met de fiets naar school gaan. Daardoor is oefenen met (zelfstandige) mobiliteit 5 in de eigen relatief veilige omgeving voor deze kinderen niet weggelegd. Middelbare scholen hebben het duidelijk beter voor elkaar. Bij onderwijslocaties ontbreekt eigenlijk overal een goede aanbindmogelijkheid. Bij het voortgezet onderwijs is er vaker dan bij het basisonderwijs sprake compensatie door de aanwezigheid van bijvoorbeeld overdekte stallingen, fietsschadevrije rekken, afsluitbare stallingen of (camera)toezicht. 6. Sportveld: de blinde vlek? Ruim tweederde van alle onderzochte sportaccommodaties heeft voldoende rekken. Er zijn wel duidelijke verschillen: bij bijna alle zwembaden en sporthallen zijn voldoende rekken. Bij een kleine helft van de sportvelden zijn echter flinke tekorten geconstateerd. Bij de sportaccommodatie ontbreekt bijna altijd een goede aanbindmogelijkheid, zij het bij zwembaden iets minder vaak. Ook stonden de rekken bij 30% van de sportlocaties niet op de juiste plek. De tekortkomingen betekenen dat het gezonde alternatief (de warming-up op de fiets) niet een aantrekkelijk alternatief is voor sporters. Niet zelden betekent het bij sportvelden ook parkeeroverlast van auto s. 5 De afgelopen 30 jaar is de gemiddelde leeftijd waarop kinderen zich zelfstandig door het verkeer bewegen gestegen van 6 naar ruim 9 jaar

10 10 7. Fietsparkeerbeleid in de kinderschoenen Hoewel een gemeente zonder vastgesteld beleid veel werk kan maken voor de realisatie van goede fietsparkeervoorzieningen is het toch uitermate verstandig vast te stellen waar binnen de gemeentelijke organisatie op kan worden teruggegrepen. Dat is gebleken in de 160 gemeenten die aan de Fietsbalans hebben deelgenomen. Gemeenten die bovengemiddeld scoorden bij de beoordeling van het vastgestelde fietsparkeerbeleid, scoorden ook bovengemiddeld bij de beoordeling van de fietsparkeerlocaties. In oktober zijn alle 27 Friese gemeenten gevraagd een korte enquête in te vullen over het vigerende fietsparkeerbeleid. 14 gemeenten hebben deze ingevuld wat aannemelijk maakt dat de antwoorden een representatief beeld opleveren. Onderstaande overzicht toont per aspect in hoeveel gemeenten dat in het vigerend beleid is opgenomen. Resultaten Fietsparkeerbeleidsenquête fietsparkeerplan behoefte-onderzoek / knelpunteninventarisatie kwaliteitseisen fietsparkeervoorzieningen eisen bij nieuwbouw uitvoeringsprogramma onderhoudsprogramma bewaakte stalling met gemeente-financiering Parkeerverbod in bepaald gebied - en niet binnen 50 m onbewaakt parkeren fietsdiefstalpreventie % van gemeenten 43% 29% 14% 36% 21% 21% 14% 36% 7% 29% Bij de helft van de gemeenten is geconstateerd dat aandacht voor fietsparkeerbeleid niet of nauwelijks aanwezig is. Opvallend is dat bij de gemeenten die met een vigerend fietsparkeerplan werken daarin lang niet alle basale fietsparkeeraspecten zijn opgenomen. De resultaten geven dat er in het fietsparkeerbeleid van de Friese gemeenten nog een enorme verbeterslag mogelijk is.

11 11 8. Conclusies en aanbevelingen In alle gemeenten zijn bij het merendeel van de publiek aantrekkende bestemmingen kwantitatieve en/of kwalitatieve tekortkomingen aan de fietsparkeerlocatie geconstateerd. Bij 60% van de locaties schiet de capaciteit van de voorzieningen tekort. Bij 75% van de locaties ontbreekt bij de rekken een goed bereikbare aanbindmogelijkheid. Vorig decennium constateerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken in zijn Plan van Aanpak Fietsdiefstal al dat goede sloten weinig zin hebben als je de fiets niet goed vast kunt maken aan de vaste wereld. Op deze locaties hebben fietsers dus niet de mogelijkheid zich basaal tegen fietsdiefstal te beschermen. Positief is dat 80% van de locaties redelijk tot goed zichtbaar gesitueerd is ten opzichte van de ingang en de aanrijroute. Toch is dat op 20% van de onderzochte locaties dus nog niet het geval waardoor veel fietsers dichter bij de ingang van de bestemming de fiets op de standaard parkeren of aanbinden aan een niet daarvoor bestemd object. Op enkele gemeenten na is fietsparkeerbeleid óf geheel afwezig óf nog onvoldoende ontwikkeld. Gebrek aan mogelijkheden om de fiets veilig, gemakkelijk en ordelijk te parkeren remt het fietsgebruik. Dat betekent dat er voor elke gemeente nog een hele opgave ligt, deels in samenwerking met de gebouweigenaren van belangrijke fietsbestemmingen. Fietsparkeren heeft dan ook eenzelfde professionele en planmatige aanpak nodig als bijvoorbeeld autoparkeren. Er is reeds veel kennis over fietsparkeren beschikbaar. Deze is verzameld in de Leidraad Fietsparkeren 6 van het CROW, het nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer vervoer en openbare ruimte. Op grond van de onderzoeksresultaten heeft het onderzoeksteam van de Fietsersbond voor de Friese gemeenten een aantal aanbevelingen opgesteld. Startpunt is het opstellen van een praktische Fietsparkeernota met als uitgangspunt het voeren van een actief vraagvolgend fietsparkeerbeleid en dat gericht is op uitvoeringsmaatregelen. Laat daarin in ieder geval de volgende beleid- en uitvoeringsaspecten aan de orde te komen. Maak onderscheid in de verschillende soorten bestemmingen zoals in dit onderzoek is gedaan: kernwinkelgebied, wijk- en buurtwinkels (met extra categorie: supermarkten), O.V., Onderwijs, Sport, Leisure en Overig. Elke soort bestemming heeft onderscheidende eigenschappen waardoor de verbeteraanpak anders dient te zijn dan die bij een andere soort bestemming. Denk daarbij aan aspecten als functie van de bestemming, bezoekersprofiel en soorten fietsen. De kwaliteit van de fietsparkeervoorziening. Leg vast dat bij onbewaakte locaties de fietsparkeervoorziening een basale bescherming moet bieden tegen diefstal (FietsParKeur 7 ) De kwantiteit van de fietsparkeervoorziening. De Leidraad Fietsparkeren biedt hiervoor goede richtlijnen hoe die te bepalen én te monitoren. 6 Leidraad Fietsparkeren, CROW publicatie december FietsParKeur is een keurmerk voor de kwaliteit van fietsenrekken. In het keurmerk, beheerd door Stichting Fietsparkeur, zijn door TNO ontwikkelde kwaliteitsnormen voor fietsparkeersystemen vastgelegd. Fietsenrekken met dit keurmerk zijn gegarandeerd stabiel, makkelijk in het gebruik en voorzien van een goede bescherming tegen fietsdiefstal; Voor verdere informatie, zie

12 12 Hierna volgen per bestemmingscategorie specifieke aanbevelingen. Kernwinkelgebieden Zorg voor draagvlak bij winkeliers om fietsende bezoekers ten minste net zoveel aandacht te geven als bezoekers per auto. Daarvoor is het besef nodig dat per saldo fietsers net zo veel uitgeven als automobilisten 8. Houdt daarom samen met de winkeliers een bezoekersenquête waarin ook andere bezoekaspecten kunnen worden meegenomen (zoals bezoekduur, parkeerwensen, rapportcijfer, postcode herkomst, leeftijd e.d.) en herhaal dat om het jaar. bij winkeliers dat per saldofietsers net zo veel uitgeven als automobilisten. Vergroot de capaciteit onder andere door het plaatsen van rekken waar alle soorten fietsen aan kunnen worden vastgezet. Als geen extra rekken kunnen worden bijgeplaatst, creëer dan fietsparkeervakken 9. Uitgangspunt dient te blijven dat alle fietsende bezoekers worden gefaciliteerd. Daarbij is het goed te beseffen dat de helft van de fietsende bezoekers kort in Slechte fietsenrekken worden niet gebruikt uit angst voor beschadiging. Ook zonder rekken kan een ordelijke openbare ruimte worden gecreëerd. het kernwinkelgebied verblijft omdat deze enkele gerichte boodschappen doet. De fiets dan kunnen gebruiken als een veredeld winkelwagentje, levert in de concurrentiepositie met de auto een enorme tijdwinst op. In het centrum moet dan ook voor de kortparkeerders het mogelijk blijven hun fiets zeer dicht bij de winkel te plaatsen. Wel dient hinderlijk verkeerd geparkeerde fietsen te worden voorkomen, bijvoorbeeld door middel van de effectieve rode loper bij de winkelingang. Realiseer samen met de ondernemers gratis bewaakte stallingen voor langparkeerders (langer dan 2 uur, bijv. winkelpersoneel) maar doe dit alleen als duidelijk is dat deze in een behoefte zal voorzien. Schaf zo nodig een mobiele stalling aan voor tijdens de drukke zaterdagmiddag (het voorbeeld op de foto s heeft eencapaciteit van 300). Tevens zeer geschikt voor evenementen. 8 Fietsers besteden minder maar komen vaker (zie 9 Elders zeer effectief gebleken, onder andere in het centrum van Amsterdam

13 13 Supermarkten Realiseer bij supermarkten zo veel mogelijk zgn. nietjes. Eenvoudig, gewaardeerd door de boodschappende fietser omdat deze met name bij fietstassen zeer praktisch in het gebruik zijn. Vanwege de voortdurende aanwezigheid van fietsers op deze locatie (aankomend of inladend) alsmede de korte parkeerduur (tussen 5 en 30 minuten), hoeft deze voorziening niet per se Fietsparkeur te hebben. O.V. Vraag de provincie om middelen voor de realisering van voldoende Fietsparkeurvoorzieningen bij de stations en drukke bushaltes, als integraal beleidsonderdeel van het aanbieden van O.V. Onderwijs en sportvoorzieningen Stel de scholen en sportclubs uw expertise ter beschikking en subsidieer een deel van de kosten, om de fietsparkeervoorzieningen zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren. Adviseer de scholen voor voorgezet onderwijs aan elke leerling een vaste parkeerplek toe te wijzen. Dat is niet alleen een praktische oplossing voor lang zoeken naar een vrije plaats, verkeerd geparkeerde fietsen en anonieme schade aan de fiets; hiermee verhoogt de schoolleiding de status van de fiets en zijn berijder. Tevens bevordert de maatregel de verkeersveiligheid omdat deze ten goede komt aan een deugdelijk werking van enkele elementaire onderdelen van de fiets (rem, verlichting, bel en versnelling). Leisure (theater, bioscoop, horeca e.d.) Denk bij dit soort locaties aan de mogelijkheid van (camera)bewaking. Kies in uitgaansgebieden voor een gebiedsgerichte aanpak. Belangrijk: renovatie- en nieuwbouwplannen Bij renovatie- en nieuwbouwplannen van woonwijken, appartement- en kantoorgebouwen, centra voor sport, winkels, scholen e.d. dient het fietsparkeren (op straat), fietsstallen (inpandig) en aanrijroutes integraal onderdeel te zijn van de studie- en ontwerpfase. Borg binnen de organisatie deze noodzakelijke aandacht in de vaste procedures, zoals De Friese Meren en Smallingerland al doen. Hiermee wordt voorkomen dat pas 'op het laatste moment' er een oplossing moet worden gevonden voor de fietsende gebruikers en bezoekers waardoor situering, aanbod en kwaliteit van de parkeer- of stallingvoorziening (zeer) te wensen overlaat. Uiteindelijk komt deze borging ook ten goede aan de kwaliteit en functionaliteit van zowel de inpandige als openbare ruimte. Tot slot Een belangrijke aanbeveling op het financiële vlak.: zorg voor verankering van het fiets(parkeer)beleid in de gemeentelijke begroting- en verantwoordingssystematiek, zodat u voortdurend en zichtbaar uw inspanningen monitort.

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, Typ hier om tekst in te voeren de stand van zaken Typ hier om tekst in te voeren Frank Borgman. Onderzoeker Fietsersbond Maart 2010 2 1. Inleiding Fietsers hebben

Nadere informatie

Fietsbalans -2 Enschede Fietsparkeeronderzoek 1. Rapportage Fietsbalans -2. Enschede. Bijlage Fietsparkeeronderzoek. Utrecht, maart 2009

Fietsbalans -2 Enschede Fietsparkeeronderzoek 1. Rapportage Fietsbalans -2. Enschede. Bijlage Fietsparkeeronderzoek. Utrecht, maart 2009 Fietsbalans -2 Enschede Fietsparkeeronderzoek 1 Rapportage Fietsbalans -2 Enschede Bijlage Fietsparkeeronderzoek Utrecht, Fietsbalans -2 Enschede Fietsparkeeronderzoek 2 Fietsbalans -2 Enschede Fietsparkeeronderzoek

Nadere informatie

Fietsbalans -2 Gouda Fietsparkeeronderzoek 1. Rapportage Fietsbalans -2. Gouda. Bijlage Fietsparkeeronderzoek. Utrecht, februari 2009

Fietsbalans -2 Gouda Fietsparkeeronderzoek 1. Rapportage Fietsbalans -2. Gouda. Bijlage Fietsparkeeronderzoek. Utrecht, februari 2009 Fietsbalans -2 Gouda Fietsparkeeronderzoek 1 Rapportage Fietsbalans -2 Gouda Bijlage Fietsparkeeronderzoek Utrecht, februari 2009 Fietsbalans -2 Gouda Fietsparkeeronderzoek 2 Fietsbalans -2 Gouda Fietsparkeeronderzoek

Nadere informatie

Fietsbalans -2 Hilversum Fietsparkeeronderzoek 1. Rapportage Fietsbalans -2. Hilversum. Bijlage Fietsparkeeronderzoek. Utrecht, januari 2009

Fietsbalans -2 Hilversum Fietsparkeeronderzoek 1. Rapportage Fietsbalans -2. Hilversum. Bijlage Fietsparkeeronderzoek. Utrecht, januari 2009 Fietsbalans -2 Hilversum Fietsparkeeronderzoek 1 Rapportage Fietsbalans -2 Hilversum Bijlage Fietsparkeeronderzoek Utrecht, Fietsbalans -2 Hilversum Fietsparkeeronderzoek 2 Fietsbalans -2 Hilversum Fietsparkeeronderzoek

Nadere informatie

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste Hulp bij FietsParkeren Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste hulp bij Fietsparkeren Inleiding: Waarom is een goede fietsenstalling belangrijk? 3-4 1. Welke fietsen dienen er geparkeerd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Voorzieningenatlas gemeente Oosterhout

Voorzieningenatlas gemeente Oosterhout Voorzieningenatlas gemeente Thema 1: Gezondheid en welzijn huisartsenpraktijk (2008) apotheek (2009) rapportcijfer gezondheidsvoorzieningen (2011) Hoogeveen 1,4 Smallingerland 0,9 Terneuzen 1,1 Dongen

Nadere informatie

Meer fietsen met minder risico

Meer fietsen met minder risico Meer fietsen met minder risico Typ hier om tekst in te voeren De belangrijkste thema s voor het lokale fietsbeleid in de komende jaren Typ Frank Borgman hier om tekst in te voeren Jaap Kamminga Onderzoekers

Nadere informatie

Van wie is de schoolomgeving?

Van wie is de schoolomgeving? Veilig naar school! Wat maakt dat dit een veilige schoolomgeving voor kinderen is? -Praktijkvoorbeelden van de inrichting van een veilige schoolomgeving- Van wie is de schoolomgeving? Kernvraag bij (her-)inrichting

Nadere informatie

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Arnold Bongers verkeerskundig ontwerper Koen van Waes verkeersplanoloog 1 Inhoud Den Bosch Ontwikkeling fietsbeleid Fietsbalans Koersnota Lekker Fietsen Infrastructuur

Nadere informatie

Rapportage Fietsbalans -2. Oegstgeest. Samenvatting met conclusie en aanbevelingen. Utrecht, oktober 2011

Rapportage Fietsbalans -2. Oegstgeest. Samenvatting met conclusie en aanbevelingen. Utrecht, oktober 2011 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest. Deel 1 analyse en advies 1 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest Samenvatting met conclusie en aanbevelingen Utrecht, oktober 2011 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest.

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Gemeente Diemen Maart 2013. Notitie Fietsparkeren Diemen 2013

Gemeente Diemen Maart 2013. Notitie Fietsparkeren Diemen 2013 Gemeente Diemen Maart 2013 Notitie Fietsparkeren Diemen 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Beleidskader... 3 2.1 Verkeerscirculatieplan... 3 2.2 Regionaal beleid... 3 2.3 Kwaliteitsplan

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

13/04/2016. Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven. Fietsparkeerbeleid. Leuven fietsstad. Fietsparkeren een GEWENST probleem

13/04/2016. Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven. Fietsparkeerbeleid. Leuven fietsstad. Fietsparkeren een GEWENST probleem Fietsparkeerbeleid Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven Mobiliteitsacademie VSV 12 april 2016 Tim Asperges Adviseur mobiliteit stad Leuven Fietsdiefstal is een grote barrière voor fietsgebruik

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven

Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven Fietsparkeerbeleid op lokaal niveau Case Leuven Mobiliteitsacademie VSV - 1 december 2014 Tim Asperges Adviseur mobiliteit stad Leuven Fietsparkeerbeleid Fietsdiefstal is een grote barrière voor fietsgebruik

Nadere informatie

Onderzoek allochtone vrouwen Fiets Focus Schilderswijk Den Haag

Onderzoek allochtone vrouwen Fiets Focus Schilderswijk Den Haag Onderzoek allochtone vrouwen Fiets Focus Schilderswijk Den Haag SOAB Breda, 7 maart 0 Projectnummer 90000 Opdrachtgever Fietsersbond Contactpersoon Michiel van Esch Projectleiding Bart Christiaens Projectuitvoering

Nadere informatie

Fietsen in cijfers. Nederland, fietsland. Wie fietsen er in Nederland?

Fietsen in cijfers. Nederland, fietsland. Wie fietsen er in Nederland? 2. Vervoerswijzekeuze alle verplaatsingen BTM 3% Overig 2% Trein 2% Lopen 19% Fiets 2 Auto passagier 15% Auto bestuurder 33% Fietsen in cijfers Nederland, fietsland Er wordt in Nederland veel gefietst.

Nadere informatie

Meer fietsen met minder risico

Meer fietsen met minder risico Meer fietsen met minder risico Dit artikel is gepubliceerd in Verkeerskunde 3/2010 Frank Borgman en Jaap Kamminga, Fietsersbond Kortweg 10 jaar Fietsbalans van de Fietsersbond levert een indicatie op van

Nadere informatie

Eindrapport Fietsbalans. Enschede

Eindrapport Fietsbalans. Enschede Eindrapport Fietsbalans Enschede Colofon Utrecht, 8-6-01 Dit is een uitgave van het Benchmarkingsteam van de Fietsersbond Postbus 2828 3500 GV Utrecht Tel: 030 2918171 E-mail: info@fietsersbond.nl www.fietsersbond.nl

Nadere informatie

Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels

Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels Bram van Luipen Kennisplatform Verkeer en Vervoer bram.vanluipen@kpvv.nl Hans Voerknecht Kennisplatform Verkeer en Vervoer hans.voerknecht@kpvv.nl

Nadere informatie

Fietsparkeerkencijfers 2010

Fietsparkeerkencijfers 2010 Fietsparkeerkencijfers 2010 Utrecht, juni 2010 1 Inleiding Het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen bij een kantoor, een winkel of openbare voorziening wordt bij voorkeur bepaald op basis van tellingen.

Nadere informatie

15 jaar FietsParKeur. Een onderzoek naar de stand van fietsparkeuren in opdracht van stichting FietsParKeur Kees Bakker, Fietsersbond

15 jaar FietsParKeur. Een onderzoek naar de stand van fietsparkeuren in opdracht van stichting FietsParKeur Kees Bakker, Fietsersbond 15 jaar FietsParKeur Een onderzoek naar de stand van fietsparkeuren in opdracht van stichting FietsParKeur Kees Bakker, Fietsersbond 15 jaar FietsParKeur Een onderzoek naar de stand van fietsparkeren na

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen

Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen 1 Inhoud 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding 1.2. Belang van de fiets 1.3. Bestuurlijk kader 2. ANALYSE 2.1 De stations 2.2 Centrum Almere Stad 2.3 Centrum

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

P l a t f o r m P a r k e r e n n e d e r l a n d V e x Pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010

P l a t f o r m P a r k e r e n n e d e r l a n d V e x Pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010 P l a t f o r m P a r k e r e n N e d e r l a n d V e x pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010-1 - U i t g e v o e r d d o o r T r e n d b o x 2010, Vexpan Platform Parkeren Nederland en Trendbox Alles

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE 54 21 Inleiding De Fietsbalans is een onderzoek naar het fietsklimaat in de verschillende gemeentes in Nederland. Vanaf 2000 is de Fietsbalans in 123 gemeenten uitgevoerd,

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg

Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg Een pleidooi voor bovengronds kortparkeren Fietsersbond, afdeling Utrecht juni 2012. Huidige situatie voor het stallen van fietsen De stadsschouwburg bevindt zich in

Nadere informatie

Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2

Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 Fietsersbond 1 Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 Inleiding Het wordt steeds drukker op de fietspaden. Hoe lang gaat dat nog goed? Met deze zinnen introduceert de VTL-organisatie

Nadere informatie

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Fietsen stallen in het stationsgebied Folkert Piersma ProRail Project manager Business unit Stations Kees Peters I Movares I Stedenbouwkundig adviseur Inhoud:

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving Module 7. Parkeren Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Fietsparkeren. Voorstelling Vademecum samengesteld met steun van GRACQ

Fietsparkeren. Voorstelling Vademecum samengesteld met steun van GRACQ Voorstelling Vademecum samengesteld met steun van GRACQ Overzicht GPA (ARS), behoeften van gebruikers en beheerders Regelgeving Definities Verschillende types voor verschillend gebruik Over trommels boxen

Nadere informatie

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren Welkom Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren 1. Opening (5 min.) 2. Presentatie benchmark en tellingen (20 min.) 3. Presentatie studenten industrieel ontwerpen (10 min.) 4. Stadsgesprektafels

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Fietsparkeerplan Bernheze (alleen hoofdstuk 5 over basisscholen)

Fietsparkeerplan Bernheze (alleen hoofdstuk 5 over basisscholen) Fietsparkeerplan Bernheze (alleen hoofdstuk 5 over basisscholen) Datum 2004 Kenmerk Eerste versie BHZ015/Tbg/ Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Titel rapport Fietsparkeerplan voor basisscholen in Bernheze

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39807] Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39807] Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Aantal bijlagen:. 1 Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren Voorgesteld besluit 1. Een rendabel krediet voteren van 300.000,- voor de benodigde investeringen voortvloeiend

Nadere informatie

Whitepaper fietsparkeren

Whitepaper fietsparkeren Whitepaper fietsparkeren welke fietsenstalling is het meest geschikt voor uw locatie? living outside together inhoudsopgave stallingsmethode uitgelicht fietsen stallen; iedere locatie een eigen behoefte

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Checklist Fietsvriendelijk bedrijf. Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven

Checklist Fietsvriendelijk bedrijf. Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven Checklist Fietsvriendelijk bedrijf Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven De checklist We weten allemaal dat gezonde en fitte medewerkers met plezier naar hun werk gaan, maar wat doen we eigenlijk

Nadere informatie

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo Resultaten van een onderzoek naar het fietsparkeergedrag van binnenstadbezoekers op een zaterdagmiddag in augustus 2014 november 2014 Uitgave van afdeling Hengelo van de Fietsersbond Beursstraat 10-6 7551

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen Fietsberaad, 12 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne: Lekker Fietsen. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

Nadere informatie

Innovatie en maatwerk maken fietsparkeren rendabel Joost Ebeling Koning en Ronald Hendriks Hendriks Rademakers Beleidsadvies

Innovatie en maatwerk maken fietsparkeren rendabel Joost Ebeling Koning en Ronald Hendriks Hendriks Rademakers Beleidsadvies Innovatie en maatwerk maken fietsparkeren rendabel Joost Ebeling Koning en Ronald Hendriks Hendriks Rademakers Beleidsadvies Fietsparkeren kost veel geld en levert weinig op. Dat is althans de gedachte

Nadere informatie

Fietsparkeren in het Broerenkwartier Verkenningen voor een optimalisatieslag

Fietsparkeren in het Broerenkwartier Verkenningen voor een optimalisatieslag Fietsparkeren in het Broerenkwartier Verkenningen voor een optimalisatieslag? Hoofdstuk: Fietsparkeren in het Broerenkwartier. Fietsparkeren in het Broerenkwartier Verkenningen voor een optimalisatie slag

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Organisatie Parkeerbedrijf Utrecht Dienst Stadsontwikkeling Hoofd Parkeerbedrijf Bureau Financiën & invordering Bureau Operationele zaken Bureau Parkeermanagement

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van deze reacties op de startnotitie Straat van Messina Amstelveen, augustus 2017 Toelichting De nota van beantwoording wordt gehanteerd voor

Nadere informatie

Gestalde fietsen 1.170 19-39-42

Gestalde fietsen 1.170 19-39-42 2.2.13 Almelo Fietsparkeerbeleid centrum De gemeente heeft een nota opgesteld 'Fietsverkeer Plan 2010'. In dit plan wordt naast aandacht voor fietsroutes en -infrastructuur ook aandacht besteed aan de

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

10 maart 2010 Standpunt Fietsersbond en ROVER over fietsparkeren bij stations

10 maart 2010 Standpunt Fietsersbond en ROVER over fietsparkeren bij stations LANDELIJK OVERLEG CONSUMENTENBELANGEN OPENBAAR VERVOER Aan Nederlandse Spoorwegen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Advies is verzonden aan NS Reizigers en het ministerie van Verkeer en Waterstaat Contactpersoon

Nadere informatie

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan:

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan: Parkeernormen 1 Parkeren personenauto s 1.1 Bruikbaarheid parkeerplaats Tot een parkeerplaats bedoeld in deze parkeernormen wordt verstaan: bij haaks parkeren: een verhard vak van ten minste 5,00 meter

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Nota van B&W Fietsenstallingen Hoofddorp Centrum

Nota van B&W Fietsenstallingen Hoofddorp Centrum 7 gemeente onderwerp Haarlemmermeer Nota van B&W Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 5 april 201 1 inlichtingen Jacinta Peerlkamp-Steltenpool (023-5677489) Registratienummer 2011.0011051

Nadere informatie

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Jeanette van t Zelfde (ANWB) Samenvatting Worden ANWB-leden beperkt in het gebruik van hun fiets door angst voor fietsdiefstal?

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

op de fiets? 4053 mensen

op de fiets? 4053 mensen 4053 mensen op de fiets? Het faciliteren van een efficiënte fietsenstalling gaat verder dan het plaatsen van een fietsenrek. Het parkeren van de fiets vraagt om een passende oplossing. Wij adviseren u

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Súdwest-Fryslân Lokale aanpak, Veilig Fietsen! Inleiding Aanleiding De beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een actieplan van de minister van Infrastructuur en

Nadere informatie

I. Een mobiele bewaakte fietsenstalling op het Plein te realiseren ter afdoening van de Motie 'Popupfietsenstalling

I. Een mobiele bewaakte fietsenstalling op het Plein te realiseren ter afdoening van de Motie 'Popupfietsenstalling RIS295888 POP-UPFIETSENSTALLING PLEIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de raad in november 2015 heeft ingestemd met het Meerjarenprogramma Fiets 2015 2018, waarin onder meer

Nadere informatie

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid?

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid? 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid Els Cools coördinator lokaal economisch beleid UNIZO 3 zeker bij onvoorziene omstandigheden Bereikbaarheid bij openbare werken? 2.

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Programma Fietsparkeren Zuid

Programma Fietsparkeren Zuid Programma Fietsparkeren Zuid Leren door Experimenteren Resultaten Q1 2017 en verdere plannen. Programma: Fietsen, fietsen overal fietsen. Unieke situatie De Pijp: living lab voor fietsparkeeroplossingen.

Nadere informatie

Fietsentelling. Scenario's

Fietsentelling. Scenario's Fietsentelling Scenario's Fietsentelling centrum Zaterdag 16 mei 2015 Vrijdag 22 mei 2015 Zaterdag 23 mei 2015 CONCLUSIES Conclusies Het stallen van de fiets op de Grote Markt is minder, doordat

Nadere informatie

Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 November 2009

Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 November 2009 1 Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 November 2009 Inleiding Het wordt steeds drukker op de fietspaden. Hoe lang gaat dat nog goed? Met deze zinnen introduceert de VTL-organisatie

Nadere informatie

De fietsparkeerder kan in Valkenburg onderscheiden worden in drie categorieën:

De fietsparkeerder kan in Valkenburg onderscheiden worden in drie categorieën: Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: Onderwerp: Bewaakte fietsenstalling Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Bij de besluitvorming inzake

Nadere informatie

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015.

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015. Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Zutphen De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden 1 juli 2015 Tim van Huffelen 2 Inhoud Aanleiding en doel De benchmark De resultaten voor Zutphen

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

Rapportage Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Waalwijk. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, oktober 2009

Rapportage Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Waalwijk. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, oktober 2009 Rapportage Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 1 analyse en advies 1 Rapportage Fietsbalans -2 Waalwijk Deel 1 Analyse en advies Utrecht, oktober 2009 Rapportage Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 1 analyse en advies

Nadere informatie

EuroRAP Road Protection Score

EuroRAP Road Protection Score EuroRAP Road Protection Score Samenvatting Verkeersveiligheid staat hoog op de Europese en de Nederlandse agenda. Het European Road Assessment Programme (EuroRAP) wil eraan bijdragen om de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, maart 20

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, maart 20 Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: Kennisplatform Verkeer en Vervoer [info@kpvv.nl] Verzonden: maandag 31 maart 2014 16:03 Aan: griffie Onderwerp: KpVV Flits maart 2014 nr. 81 Wilt u de nieuwsbrief

Nadere informatie

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd)

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Geslacht Geslacht Man 24 Vrouw 18 Onbekend 16 Leeftijd

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages 11. Parkeernormen 11.1 De bouwverordening en parkeernormen De gemeente Vught stelt eisen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Nadere informatie

Onderzoek naar de fietsersvriendelijkheid van het gebied De Zeeland

Onderzoek naar de fietsersvriendelijkheid van het gebied De Zeeland secretariaat: Ravelstraat 66, 4614 XE ergen op Zoom telefoon: 0164 244466 email: bergenopzoom@fietsersbond.nl website: http://bergenopzoom.fietsersbond.nl Onderzoek naar de fietsersvriendelijkheid van

Nadere informatie

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter CROW- FIETSBERAAD Tymon de Weger voorzitter 1 TYMON DE WEGER Van huis uit Vervoereconoom 2006-2009 Wethouder Verkeer en Milieu in Utrecht 2017 Wethouder Stichtse Vecht 2 INHOUD Wat is het Fietsberaad?

Nadere informatie

De reiziger centraal! Op weg naar integrale duurzame mobiliteit

De reiziger centraal! Op weg naar integrale duurzame mobiliteit 21 4 2015 De reiziger centraal! Op weg naar integrale duurzame mobiliteit Movares - Chris Verweijen En wie ben ik? RET: openbaar vervoer Rotterdam: Onderzoek naar beweegredenen reiziger Netwerkontwerp

Nadere informatie

Voorstel van het college tot wijziging van het raadsvoorstel inzake Beleidsregels Fietsparkeernormen Den Haag 2016

Voorstel van het college tot wijziging van het raadsvoorstel inzake Beleidsregels Fietsparkeernormen Den Haag 2016 Datum 10 januari 2017 Registratienummer DSO/ 2016.214 RIS294386 Voorstel van het college tot wijziging van het raadsvoorstel inzake Beleidsregels Fietsparkeernormen Den Haag 2016 Het concept-raadsvoorstel

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

Fiets geparkeerd in Haarlem

Fiets geparkeerd in Haarlem Fiets geparkeerd in Haarlem Meerfiets en schaalsprong Dit gaat ook over de inrichting / kwaliteit van de openbare ruimte. Onderzoek Fietsparkeren Dordrecht Kwantitatief - Cijfers. Kwalitatief. - Stallingen

Nadere informatie

HET LOKET GEMAKKELIJKE OPLOSSINGEN IS ALLANG GESLOTEN. Hans Voerknecht

HET LOKET GEMAKKELIJKE OPLOSSINGEN IS ALLANG GESLOTEN. Hans Voerknecht HET LOKET GEMAKKELIJKE OPLOSSINGEN IS ALLANG GESLOTEN Hans Voerknecht INDELING Eerst DAN STEL Winkeliers uit Zwijndrecht (15 km ZO van Rotterdam) komen naar de gemeente of de gemeente 700.000 gemeenschapsgeld

Nadere informatie

FIETSDIEFSTALSCAN Gouda Rapportage en advies Colofon

FIETSDIEFSTALSCAN Gouda Rapportage en advies Colofon FIETSDIEFSTAL DIEFSTALSCANSCAN Gouda Rapportage en advies Colofon Utrecht, Dit is een uitgave van de Fietsersbond Postbus 2828 3500 GV Utrecht Tel: 030 2918171 E-mail: info@fietsersbond.nl www.fietsersbond.nl

Nadere informatie

Valentijn van Koppenhagen - Voorzitter Fietsenoverleg en Penningmeester Bewonersvereniging Hofkwartier

Valentijn van Koppenhagen - Voorzitter Fietsenoverleg en Penningmeester Bewonersvereniging Hofkwartier Samenvatting Verslag van Overleg Fietsenoverlast Oude Molstraat Datum: April 2009 Lokatie: Scala Architecten, Oude Molstraat 36, Den Haag Aanwezigen: Valentijn van Koppenhagen Voorzitter Fietsenoverleg

Nadere informatie