KAS Focus. Doel van de Europese FTT. Doel van het voorstel. Details van de Europese FTT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAS Focus. Doel van de Europese FTT. Doel van het voorstel. Details van de Europese FTT"

Transcriptie

1 KAS Focus EuroPEse Financiële Transactietaks Via KAS Focus houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de markt en in de dienstverlening van KAS BANK. In deze editie informeren wij u in hoofdlijnen over het voorstel van de Europese Commissie om een financiële transactietaks (FTT) in te voeren in elf lidstaten van de Europese Unie, hoe deze belasting is opgebouwd en wat de mogelijke gevolgen zijn. Doel van de Europese FTT De initiële Directive van de Europese Commissie (EC) voor een gezamenlijk systeem voor een belasting op financiële transacties werd vooral gelanceerd als reactie op de hoofdrol van de financiële sector in het ontstaan van de financiële crisis in 2008 en de noodzaak om de gevolgen hiervan te repareren. Maar de Richtlijn is ook gericht op de gemeenschappelijke benadering van de interne Europese markt en om het raamwerk voor Europees toezicht verder te vervolmaken door risicovol gedrag aan te pakken ten behoeve van een veiliger (!) financiële sector. Doel van het voorstel Niet-gecoördineerde nationale fiscale maatregelen voorkomen; Waarborgen van een billijke bijdrage van de financiële instellingen in de kosten van de crisis; Een level playing field op belastinggebied realiseren met andere sectoren in de economie; Financiële transacties tegengaan die indruisen tegen de efficiëntie van de financiële markten en om een continue bron van inkomsten te creëren als vervanging van de nationale bijdragen aan de EU-begroting; Ten slotte moet het voorstel een belangrijke bijdrage leveren aan het internationale debat over belastingheffing op de financiële sector en om een FTT te ontwikkelen op mondiaal niveau. De Europese Commissie omschrijft zijn eigen voorstel daarbij als volgt: een goed voorbeeld van hoe een effectieve FTT kan worden ontworpen en geïmplementeerd, terwijl significante inkomsten worden gegenereerd. Details van de Europese FTT Op 14 februari jl. publiceerde de Europese Commissie (EC) zijn voorstel voor de invoering van een Financiële Transactietaks (FTT). Gebruikmakend van de enhanced cooperation procedure willen elf lidstaten de Europese FTT invoeren per 1 januari De betrokken lidstaten - Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje, België, Oostenrijk, Estland, Griekenland, Portugal, Slovenië en Slowakije zullen samen de FTT-zone vormen. De impact van de Europese FTT blijft echter niet beperkt tot partijen die actief zijn binnen deze zone. Onder het huidige voorstel zullen financiële transacties wereldwijd worden geraakt.

2 De Europese FTT is van toepassing op: 1. Financiële instellingen in de FTT-zone. 2. Financiële instellingen buiten de FTT-zone in het geval de transactie: betrekking heeft op een tegenpartij die is gevestigd in de FTT-zone, of betrekking heeft op de lokale vestiging in de FTT zone van een buiten de zone gevestigde onderneming, of het gaat om een financieel instrument dat is uitgegeven in de FTT-zone, of wordt gecleared door een centrale tegenpartij (CCP) in de FTT-zone. 3. Bedrijven in de FTT-zone met omvangrijke treasury-activiteiten. Onder het nieuwe voorstel van 14 februari wordt het residence principle toegepast. Dit betekent dat een transactie belastbaar is zodra een van de betrokken partijen afkomstig is uit een participerende lidstaat, of handelt in opdracht van een partij afkomstig uit de FTT-zone, ongeacht het land waar de transactie plaatsvindt. De FTT is daarnaast gebaseerd op een issuance principle. Dit houdt in dat financiële instrumenten uitgegeven in een van de 11 lidstaten belastbaar zijn als zij daadwerkelijk verhandeld worden, zelfs in het geval dat de handelende partijen niet afkomstig zijn uit de FTT-zone. Het voorstel heeft dus een brede scope wat betreft transacties en de partijen die daarbij betrokken zijn. DE FTT belast alle financiële instrumenten (effecten en schuldinstrumenten) met 0.1% van het transactiebedrag. Transacties in derivaten zullen worden belast voor 0.01% van de notional value. Zowel on-exchange als over-the-counter (OTC) transacties zijn FTT-plichtig. Vrijgesteld van de FTT zijn: Loans en spot forex transacties; Primary issuance transacties; Transacties door lidstaten, centrale banken, andere supranationale instellingen, centrale tegenpartijen (CCP) en bewaarinstellingen ( depositories ). Repo transacties (alleen één kant) en securities borrowing & lending transacties zijn expliciet opgenomen in de scope van FTT. Net als wijzigingen in een contract en de overdracht van risico s (niet alleen de overdracht van de juridische eigendom).

3 Het cascade effect In het voorstel van de EC wordt de FTT geheven op een bruto basis. Dit houdt in dat iedere tussenpersoon in de transactieketen apart wordt belast. Dit heeft tot gevolg dat de belasting zich kan opstapelen. Het feit dat intermediaire partijen niet worden vrijgesteld versterkt dit cascade effect alleen maar. Ter vergelijking, de Britse en Ierse stamp duty kennen dit cascade effect niet aangezien alleen de eindbelegger wordt belast. Uitwerking op onze klanten De issuance en residence principes waarop de FTT is gebaseerd, hebben tot gevolg dat pensioenfondsen, banken, verzekeraars en andere financiële instituten wereldwijd zullen worden geraakt door de Europese FTT. Als een financiële instelling gevestigd in de FTT-zone een transactie doet, zal hij namelijk worden aangeslagen voor de FTT, ongeacht de locatie waar de transactie plaatsvindt. Ook een transactie in een financieel instrument dat is uitgegeven in één van de 11 lidstaten zal worden belast ongeacht de locatie waar de transactie wordt uitgevoerd. Wij onderzoeken momenteel wat de EC bedoelt met de transfer of risk aangezien dit betrekking kan hebben op de transactieketen in het clearing proces. Samengevat zal het merendeel van onze klanten door de invoering van de FTT worden geraakt aangezien de reikwijdte feitelijk een schot hagel betreft. In de huidige opzet raakt de FTT alle secundaire financiële transacties (van aandelen tot derivaten) door financiële instellingen in de FTT zone aan zowel de aankoopals verkoopkant. Status implementatie De volgende stap in het implementatieproces is de unanieme goedkeuring van het voorstel door de elf deelnemende landen. De EC gaat er vooralsnog van uit dat de FTT per 1 januari 2014 een feit is. Fiscaal specialisten betwijfelen echter de juridische haalbaarheid van de Europese FTT. Opinie KAS BANK Gezien het grote aantal onduidelijkheden verwachten wij dat de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2014 niet zal worden gehaald. KAS BANK heeft verder de volgende bezwaren met betrekking tot de FTT: De enhanced cooperation mag geen verstoring opleveren in de concurrentieverhoudingen, stelt de Europese Commissie in haar voorstel. Maar dit is duidelijk wel het geval. Zo zal een bank gevestigd in de Verenigde Staten bij een transactie met een Duitse klant in een financieel instrument uitgegeven in een land dat niet meedoet aan de FTT, wél FTT moeten betalen. Als diezelfde bank eenzelfde transactie doet met een tegenpartij in Londen, is echter geen FTT verschuldigd.

4 Het extraterritoriale aspect van de taks roept vele juridische vragen op. Inwoners van non participating countries moeten in een aantal gevallen toch FTT betalen. Dit kan zelfs tot dubbele belastingheffing leiden. Een Brits pensioenfonds dat Engelse aandelen koopt van een Franse bank is bijvoorbeeld naast de FTT ook nog stamp duty verschuldigd. Dit laat nog buiten beschouwing of een land dat niet deelneemt aan de FTT toch verplicht kan worden om deze belasting in te houden en af te dragen. Ook is het de vraag hoe, en aan wie de belasting zal moeten worden afgedragen. Juristen van KAS BANK vragen zich af hoe de FTT zich verhoudt tot de regelgeving voor het vrij verkeer van kapitaal in de Europese Unie (artikel 63 TFEU). Het is niet uitgesloten dat hierover zaken aanhangig zullen worden gemaakt bij het Europese Hof van Justitie. De systeemrisico s kunnen juist toenemen als de transfer of risk belast gaat worden. Dit kan centrale clearing, een van de belangrijkste doelstellingen van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), ontmoedigen. Er zijn op dit moment veel onduidelijkheden en discussies over het zogenaamde cascade effect. De huidige tekst leidt tot dubbelzinnigheden. Door veel partijen wordt aangenomen dat iedere transactie tussen de intermediairs in een clearingtransactie belast gaat worden. Als dit inderdaad het geval is, dan kan in de gebruikelijke transactieketen (bijvoorbeeld: vendor broker clearing member clearing systeem clearing member broker pensioenfonds ) meerdere malen FTT worden geheven. De effectieve belastingdruk loopt dan op tot 10 maal 0.1%! Of dit daadwerkelijk de bedoeling is van de wetgever is nog onderhevig aan discussie. Het roept opnieuw de vraag op over het belasten van de transfer of risk of de overdracht van het juridisch eigendom. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het gebruik van een clearinghuis uiteindelijk zal leiden tot een dubbele of driedubbele belastingheffing aangezien het centraal clearen mechanisme een cruciale rol speelt in het risicomanagement van de betrokken partijen. Voor het effect op de reële economie wordt gevreesd. Voor het afdekken van een risicopositie zullen de transactiekosten minimaal verdubbelen. Omdat ook een overnight repo (één zijde van de transactie) zal worden belast, wordt gevreesd voor een tekort aan liquiditeit, aangezien de repo een essentieel onderdeel is in het managen van liquiditeit. De Europese Commissie is kennelijk van mening dat het belasten van transacties op de secundaire markt pensioenfondsen zal bewegen over te gaan op (in de ogen van de EC) een minder riskante buy-and-hold strategie. De grootste beleggers geven echter aan dat pensioenfondsen regelmatig grote transacties doen op de secundaire markt om hun risico s te hedgen en daarmee te voldoen aan de regels voor investor protection. KAS BANK vindt het onverstandig om wrijving te veroorzaken in een markt die juist meer investeringen nodig heeft dan meer redenen om niets te doen. Speculaties over de negatieve effecten van high frequency trading (HFT) zijn wijdverbreid. Er zijn ook andere manieren om iets aan dit fenomeen te doen, zoals order-to-book ratio s en beperkte latency. Een paar bomen uit een bos verwijderen doe je niet door het hele bos plat te branden.

5 Ons belangrijkste bezwaar tegen de FTT is echter de aanleiding voor de invoering van deze belasting. De FTT is feitelijk een vorm van boetedoening voor de banken. Zij worden door de EC verantwoordelijk gehouden voor de financiële crisis en de grootschalige reddingsoperaties waarvan zij vervolgens hebben geprofiteerd. De kosten van die reddingsoperaties zijn uiteindelijk door de belastingbetaler opgebracht. Het probleem met deze redenering ligt bij het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel. De FTT zal namelijk neerslaan bij veel partijen die nooit de schuld hebben gekregen van de financiële crisis, waaronder pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Acties KAS BANK In verband met de voorgestelde FTT heeft KAS BANK de volgende acties ondernomen dan wel gesteund. De Dutch Advisory Committee for Securities Infrastructure (DACSI) heeft op basis van voornoemde argumenten zijn bezorgdheid uitgesproken over invoering van de FTT. KAS BANK is lid van dit gremium. Albert Röell, bestuursvoorzitter van KAS BANK, heeft bij diverse gelegenheden zijn bezwaren uitgesproken over de proportionaliteit van de FTT. Hij is bezorgd over de negatieve gevolgen voor de transactievolumes op de financiële markten die de afgelopen jaren toch al drastisch zijn gedaald en na de invoering van de FTT waarschijnlijk nog verder zullen dalen. Fiscale arbitrage zorgt ervoor dat handel weglekt naar andere jurisdicties. De technische aspecten van de FTT zouden ook wel eens zo complex kunnen zijn dat dit de markten verder zal hinderen. KAS BANK is met in- en externe juridische adviseurs in gesprek om vast te stellen hoe een financiële transactie wordt gekwalificeerd onder de nieuwe wetgeving. Wij zijn met name benieuwd naar de te belaste stappen in een clearingtransactie. Wij zijn voornemens om de uitkomst van die discussie te bespreken met onze contactpersonen bij de Europese Commissie. KAS BANK is een actief lid van de post trade board van de Association for Financial Markets in Europe (AFME). Via deze weg onderhouden wij nauwe contacten met Brussel. KAS BANK heeft zich aangesloten bij een externe taskforce. In deze taskforce proberen wij samen met andere providers de exacte definities van de FTT helder te krijgen. Uiteraard zijn er nog veel andere contacten met belangenverenigingen in de financiële sector. Het is opvallend dat onze zorgen zeer breed gedeeld worden binnen de Europese effectenindustrie. Conclusie KAS BANK is van mening dat de (onbedoelde) neveneffecten van de voorgestelde financiële transactietaks de Europese kapitaalmarkt ernstige schade kunnen berokkenen. Wij zullen al het nodige doen om onze bezwaren hieromtrent kenbaar te maken en nemen actief deel aan de discussies. Gezien het grote aantal onduidelijkheden verwachten wij dat de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2014 niet zal worden gehaald. Uiteraard houdt dit dossier ondertussen onze onverminderde aandacht. Bij tussentijdse ontwikkelingen wordt u zo spoedig mogelijk opnieuw geïnformeerd.

6 Als u vragen heeft over de (gevolgen van) de FTT of hierover verder in gesprek wilt gaan, dan kunt u contact opnemen met onze FTT Task force: Erik Bobeldijk, Chief Tax officer, Marc Weijkamp, Head of Tax department, Henk Brink, Head of Client services Clearing and settlement, Disclaimer: Hoewel de informatie in deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en naar het oordeel van KAS BANK een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van publicatie, kan KAS BANK er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. KAS BANK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie in deze brochure. KAS BANK is een Europese specialist in effectendienstverlening, welke wereldwijd financiële markten koppelt. Onze neutrale positie voorkomt belangenverstrengeling, waardoor het mogelijk is een uitgebreid aanbod van diensten aan te bieden waar toewijding, lange t ermijn relaties en volledige transparantie de boventoon voeren. KF april 2013 KAS BANK AMSTERDAM Nz. Voorburgwal RL Amsterdam The Netherlands T: KAS BANK LONDON 5th Floor, 10 Old Broad Street London EC2N 1AA United Kingdom T: KAS BANK WIESBADEN Biebricher Allee Wiesbaden Germany T:

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie

Evaluatie van de financiële transactiebelasting Op verzoek van het ministerie van Financiën

Evaluatie van de financiële transactiebelasting Op verzoek van het ministerie van Financiën CPB Notitie 21 december 2011 Evaluatie van de financiële transactiebelasting Op verzoek van het ministerie van Financiën. CPB Notitie Aan: De minister van Financien Centraal Planbureau Van Stolkweg 14

Nadere informatie

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop

De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop De gevolgen van Europese derivatenwetgeving Typ hier de coverkop Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Nieuwe regels voor marktstructuur als gevolg van MiFID II

Nieuwe regels voor marktstructuur als gevolg van MiFID II Nieuwe regels voor marktstructuur als gevolg van MiFID II Mr J. Dinant 1 1 Inleiding In de zomer van 2014 is een nieuwe Europese richtlijn gepubliceerd die MiFID I in belangrijke mate herziet (MiFID II).

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 2, mei 2012. Interview Pensioenfonds Xerox. KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 2, mei 2012. Interview Pensioenfonds Xerox. KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt KAS SELECTIONS Jaargang 19, nummer 2, mei 2012 Interview Pensioenfonds Xerox KAS BANK vergroot naamsbekendheid in Duitse markt Belasting op financiële transacties AIFMD/UCITS Congres OTC derivaten onder

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 4, november 2012. Kempen & Co. Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics

KAS SELECTIONS. Jaargang 19, nummer 4, november 2012. Kempen & Co. Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics KAS SELECTIONS Jaargang 19, nummer 4, november 2012 Kempen & Co Versterking infrastructuur met uitbreiding direct link KAS BANK in Nordics KAS BANK en dwpbank starten joint venture voor retail effectenprocessing

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord PremiePensioenInstelling Gevolgen van Solvency II BeFrank Uitblinken in een nieuw Reacties op openbare stelsel consultaties Groenboek D-Day voor Europese Transaction Management richtlijn EMIR Services

Nadere informatie

DUFAS. Jaarverslag 2014. Vertrouwen als waarde

DUFAS. Jaarverslag 2014. Vertrouwen als waarde DUFAS Jaarverslag 2014 Vertrouwen als waarde 2 Vertrouwen als waarde Inhoud Van het Bestuur 5 3 1 Bestuur 7 2 Kerncijfers vermogensbeheer industrie 2014 9 3 Belangenbehartiging 15 4 Verenigingsactiviteiten

Nadere informatie

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk Alle Ins & Outs van CCPs Informatie kunstenaar: Han Schuil (Z.t., 1996, gegoten aluminium met alkyd) Inhoudsopgave Inleiding 4 1 CCPs in vogelvlucht

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tobin or not to be? Onderzoek naar de gevolgen voor de volatiliteit van de AEX aandelen na invoering van de Europese FTT

Tobin or not to be? Onderzoek naar de gevolgen voor de volatiliteit van de AEX aandelen na invoering van de Europese FTT ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Fiscale Economie Tobin or not to be? Onderzoek naar de gevolgen voor de volatiliteit van de AEX aandelen na invoering van de

Nadere informatie

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013 Tim Wildenberg, CEO Neonet Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat Prijsvorming overlay structuren en order executie Interview: Intercapital

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013

KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013 KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013 Kees Hamster, CFO Coöperatie VGZ De spanning in een zorgveld door klanten met twee petten. Nieuw tijdperk Alternative Investment Fund Managers Interview:

Nadere informatie

// RONDE TAFEL EMIR. Thijs Aaten, APG Asset Management

// RONDE TAFEL EMIR. Thijs Aaten, APG Asset Management VOORZITTER Thijs Aaten, APG Asset Management DEELNEMERS Foto s: Fotopersburo Dijkstra // RONDE TAFEL EMIR Kevin Bergenhenegouwen, Timeos Erik-Jan van Dijk, Syntrus Achmea Vermogensbeheer Ido de Geus, PGGM

Nadere informatie

Vijf jaar toezicht op marktmisbruik. een Europees regime in ontwikkeling

Vijf jaar toezicht op marktmisbruik. een Europees regime in ontwikkeling Vijf jaar toezicht op marktmisbruik een Europees regime in ontwikkeling Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn 1 Inleiding In de zomer van 2011 heeft het ministerie van Financiën, als een van de eerste

Nadere informatie

Referentie: B.2012.5 Betreft: Richtlijnvoorstel belasting op financiële transacties (COM (2011) 594)

Referentie: B.2012.5 Betreft: Richtlijnvoorstel belasting op financiële transacties (COM (2011) 594) Ministerie van Financiën T.a.v. de Minister van Financiën Mr. drs. J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Amsterdam/Den Haag, 11 januari 2012 Referentie: B.2012.5 Betreft: Richtlijnvoorstel belasting

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord Balansmanagement bij Servicekantoor AGH XS2TheWorld en KAS BANK ontwikkelden de app voor IMS Dashboard ISAE 3402 als opvolger van SAS 70 Nieuwe dienst voor Premie Pensioen Instellingen: de Pensioen bewaarder

Nadere informatie

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Inleiding De Rabobank geeft hierna een toelichting op het fiscale beleid en het country-by-country-overzicht in de jaarrekening 2014 (Toelichting 5: Bedrijfssegmenten).

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten Marktmanipulatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1718 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten Zoals op 25 april 2006 gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten BELGIËBRUSSELFRANKRIJKPARIJSNEDERLANDAMSTERDAMPORTUGALLISSABONVERENIGDKONINKRIJKLONDENPAN-EUROPEESBONDSMTS DE leidende grensoverschrijdende

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Den Haag, 30 september 2010 Inhoudsopgave: Leeswijzer 3 1. Inleiding 4 2. Introductie emissiehandel 5 3. Analyse fraude met emissierechten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 200 22 2 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 040 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie