Engage Rotary, Change Lives

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Engage Rotary, Change Lives"

Transcriptie

1 Engage Rotary, Change Lives PETS-boekje Rotary International District 1600 President-Elect Training Seminar (PETS) 8 & 9 maart 2013 Gebruik dit boekje en deel de inhoud met je medebestuursleden

2 District 1550 RI DG J.L.M. (Jan) Hol (RC Leudal) District 1560 RI DG B.W. (Bob) Boersma (RC Apeldoorn-Noord) District 1570 RI DG E. (Ernst) Jilderda (RC Leusden c.a.) District 1580 RI DG J.L. (Jan Lucas) Ket (RC Purmerend) District 1590 RI DG J.(Jan) Leentvaar (RC Lelystad) District 1600 RI DG A.(Onno) Koerten (RC Oegstgeest e.o.) District 1610 RI DG S.A. (Bart) Muller (RC Dordrecht) 2

3 Ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van Rotary Omstreeks 1900 maakte de advocaat Paul Harris in Chicago zich ernstig zorgen over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen. Op 23 februari 1905 nodigde hij vier vrienden (een kolenhandelaar, een textielhandelaar, een mijningenieur en een drukker) bij zich thuis uit om te zien of zij een bijdrage konden leveren aan het verbeteren van die verhoudingen. Zij bleven elkaar bij toerbeurt ontmoeten in hun kantoren, vandaar de naam Rotary. Oorspronkelijk was het denkbeeld van Paul Harris de vriendschap onder zakenrelaties en daarmee behoorlijke zakenopvattingen te bevorderen. Maar al spoedig kwam het doel anderen te dienen daarbij naar voren. Zo ontstond de eerste Rotaryclub. De club groeide uit. Van elk beroep of bedrijf werd slechts één vertegenwoordiger toegelaten. Dit was het begin van het classificatieprincipe van het lidmaatschap van een Rotaryclub. Omdat Harris en zijn vrienden allemaal een ander geloof hadden, elk uit een ander land kwamen en een ander beroep hadden voelden ze de behoefte open te staan voor elkaar, van elkaar te leren, begrip te tonen voor de verschillen en elkaar te helpen. Van hieruit ontstonden de nu nog sterk geldende doelstellingen van Rotary: Het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van: 1. het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid (Vriendschap - fellowship, camaraderie - kweken), 2. de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere Rotarian van zijn/haar beroep als middel om de maatschappij te dienen (beroepsethisch handelen), 3. de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere Rotarian in zijn/haar persoonlijke, zakelijke en maatschappelijk leven. (Iets doen voor anderen), 4. internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid (internationale tolerantie kweken). Later zijn vanuit deze vier doelstellingen de vier terreinen benoemd, waarop Rotary actief is: de zogenaamde 4 Avenues of Service, te weten 1) Club Service: alles wat in de club de onderlinge vriendschap doet bevorderen. Onmisbaar is daarvoor een goede attendance, als basis voor fellowship waarbij kwaliteit gaat boven kwantiteit. 2) Vocational Service: het bevorderen van het ideaal tot dienstvaardigheid door middel van het zo ethisch mogelijk uitoefenen van ambt of beroep en het toepassen van normen en waarden. 3) Community Service: het dienen van de plaatselijke gemeenschap. 4) International Service: het verstevigen van internationale banden, verdraagzaamheid en vrede o.a. door internationale projecten, uitwisselingen en buitenlandse contactclubs. 5) Vrij recent is een vijfde avenue in het leven geroepen: New Generations Service: het betrekken van jeugd en jongeren in de doelstellingen van Rotary om hen voor te bereiden op de samenleving, een werkverband en dienstbaarheid. 3

4 Inhoudsopgave Ontstaansgeschiedenis en doelstellingen van Rotary. blz 3 Aan de inkomend voorzitters.. blz 5 1. Wenken voor de voorzitter. blz 6 Wat zijn jouw plannen voor ?. blz 7 Klaar vóór 1 juli blz 9 Het gouverneursbezoek, Rotary International en de RAN.. blz Richtlijnen voor de secretaris blz Richtlijnen voor de penningmeester. blz Algemene wenken voor het hele bestuur.. blz Districtsorganisatie.. blz 16 De Assistent Gouverneurs (AG). blz Districtscommissies. blz 18 New Generations blz 18 The Rotary Foundation (TRF)..... blz 19 Vocational Training Team (VTT). blz 21 Vocational Service blz 21 International Service. blz 23 Districts Media Commissie blz 23 Ledenwerving en behoud. blz Geldstromen in Rotary. blz 27 Bijlage A Rotary Business on-line / Member Access blz 28 Bijlage B Rotary Figures at a Glance.. blz 29 Bijlage C Afkortingen in Rotary blz 32 ROTARY KEY MESSAGES. blz 33 Adressen Rotary International en RAN.. blz 34 4

5 Beste inkomend voorzitter, Ik heet je van harte welkom op het President Elect Training Seminar (PETS) van ons district. Tijdens deze bijeenkomst zullen we een aantal onderwerpen behandelen die van belang zijn bij het uitoefenen van de functie van clubvoorzitter. In december hielden we als voorbereiding daarop al een Pre-PETS bij mij thuis. In januari heb ik samen met de 538 andere inkomend gouverneurs in San Diego de RI Assembly bijgewoond. Hier werden de prioriteiten voor het Rotary-jaar gepresenteerd door de staf van RI en maakte inkomend president Ron D. Burton zijn jaarthema Engage Rotary, Change Lives bekend. Met ons district bestaande uit 74 clubs en leden maken we deel uit van de wereldorganisatie van clubs en leden. In Nederland hebben we 478 clubs en leden, een ledenaantal dat de laatste jaren gestaag terug loopt. Een van de drie topprioriteiten door RI gesteld is het ledenaantal met 1% per jaar te laten groeien door het aantrekken van nieuwe (jonge) leden. Andere prioriteiten zijn het verbeteren van het Public Image van Rotary en uiteraard het uitvoeren van humanitaire projecten. Voor ons als clubs en het district is het belangrijk dat wij onze organisatie zo inrichten dat wij daar aan kunnen voldoen. Het Club Leadership Plan biedt daarvoor een aantal handvaten. In het huidige Rotaryjaar heeft ons district veel aandacht voor water gerelateerde projecten. Veel clubs hebben Wandelen voor Water -acties georganiseerd, andere clubs financieren direct projecten in gebieden waar de bewoners geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Die trend wil ik het volgende jaar graag voortzetten. De prioriteiten van RI en Rotary Nederland veranderen niet ieder jaar. Ook in ons district streven we naar continuïteit in beleid. Maar iedere RI President heeft wel zijn eigen jaarthema, waarmee hij een accent legt op een aspect van Rotary dat onze organisatie uniek maakt. Het komende jaar is dat Engage Rotary, Change Lives. Daarmee wil hij zeggen dat wij met Rotary daadwerkelijk veranderingen/verbeteringen kunnen aanbrengen in de levens van anderen, maar ook dat wij Rotarians door ons volledig in te zetten voor die medemens onze eigen levens meer inhoud kunnen geven. De invoering van het Future Vision Plan per 1 juli 2013 voor alle districten moet leiden tot een intensivering van de humanitaire projecten. Ons district neemt al drie jaar deel aan de Pilot waardoor we al een voorsprong hebben op andere districten, bijvoorbeeld met onze VTT met district 9600 in Australië. In april en oktober zullen wij teams van deskundigen uitwisselen die een rol zullen spelen bij de bestrijding van drugs- en alcoholmisbruik in Papua New Guinea en de Solomon Eilanden. Voldoende uitdagingen voor ons allen om er een zeer interessant Rotaryjaar van te maken. Ik kijk er naar uit jullie clubs in het komende jaar te bezoeken en met jullie van gedachten te wisselen over de toekomst van Rotary en onze inzet voor de samenleving. Onno Koerten Districtsgouverneur

6 1. Wenken voor de voorzitter Ter voorbereiding op het voorzitterschap Weet waarover het gaat! Verdiep je nog eens in wat Rotary is en wil zijn. Zorg dat je weet wat Rotary inhoudt en hoe het in elkaar steekt. Wat zijn precies de regels en welke mogelijkheden heeft Rotary? Hoe is jouw Rotary Club georganiseerd? Informatiebronnen: Statuten en Huishoudelijk Reglement (zie o.a. Jaarboek) Manual of Procedure 2010 (MoP 2010; aanpassingen na CoL 2013 in 2014) Basic library [zie Rotary International catalog; bestelnummer 990-EN] Club officers kit met President s manual Boekje Wat is Rotary? Rotary Club commissiebrochures en factsheets (zie documenten op ) Websites en De website van District 1600: En in het bijzonderde pagina Neem de organisatie van jouw club door en doe er wat aan. Zijn er zwakke plekken? Zijn er onbezette functies? Zijn er 'holle' functies? Zijn naast het bestuur en de vijf avenues ook de overige (sub-) commissies en clubfuncties bemand? Ook wanneer het een functie voor één persoon betreft? Hierbij ondermeer te denken aan de Rotary Foundation Commissaris. Bekijk of de geadviseerde herziene clubstructuur een verbetering voor je club kan betekenen. Zijn er roosters van aftreden en roulatie vastgesteld waardoor de functiebezetting is gewaarborgd en leden niet te lang in één en dezelfde functie blijven hangen? Ga uit van de plannen van het nu lopende jaar Beoordeel de stand van zaken, de resultaten en de vooruitzichten. Welke plannen zijn er vervuld, welke niet en van welke moet de uitvoering worden voortgezet? Kies je eigen insteek en heb regelmatig contact met het bestuur en de commissievoorzitters! 6

7 Wat zijn jouw plannen voor ? Een paar suggesties Avenue Clubservice Verstevigen van de clubsfeer, aandacht voor wel en wee van leden en families (fellowship). Behartigen ledengroei in kwaliteit en leeftijd. Het begeleiden van nieuwe leden. Het verzorgen van public relations en werk aan imagoverbetering; nodig eens sprekers uit die door toedoen van Rotary aan uitwisselingen e.d. hebben deelgenomen (onze alumni) uit om hun ervaringen te vertellen. Het informeren van de leden, weekberichten, clubreader. Het stimuleren van deelname door de clubleden aan andere Rotarybijeenkomsten, zoals de District Assembly, de Rotary Foundation-bijeenkomst, de bijeenkomst(en) voor nieuwe leden en de informatieavonden van de districtscommissie Vocational. Zelf actief deelnemen aan het overleg in het Regionaal Bestuurscontact (RBC's) en het bevorderen van deelname aan de districtsinformatiedag en de districtsconferentie. Het bevorderen van contacten met andere Rotary Clubs in binnen- en buitenland. Vóór 1 juli met de commissies komen tot een gestructureerd en op papier gezet jaarplan; de voorgenomen plannen en de vorderingen daarin kunnen dan in de loop van het jaar en op het einde worden getoetst. Avenue Vocational service Bewust worden, formuleren en respecteren van hoge ethische normen in de uitoefening van het beroep en in het privé leven. Tonen en concreet gestalte geven van maatschappelijke betrokkenheid door middel van maatschappelijk ondernemen, de wijze van beroepsuitoefening, ook in contacten met collega s, medewerkers, beroeps- en bedrijfsrelaties. De Four-Way-Test toepassen: Is het waar? Is het billijk voor alle betrokkenen? Bevordert dit het onderling vertrouwen en vriendschap? Is het maatschappelijk verantwoord? Een Rotarian is betrouwbaar, betrokken, beschikbaar, bereikbaar, denkt, doet, durft en is vooral een doorzetter. Het organiseren van projecten buiten de eigen club, zoals sollicitatieprojecten, Job Rotary (herintredebevordering), bijscholing, beroepenvoorlichting, mentorschap voor leerlingen MBO en deelname / organisatie aan een beursvloer. Ondersteuning van Rotary-organisaties, zoals Rotary Doctors, End Polio Now en ShelterBox. Beroepenvoorlichting en bedrijfsbezoeken; 5 minutenpraatjes en themabijeenkomsten. Onderwerpen bespreken als: beroepscodes, maatschappelijk ondernemen, verhouding werkgever/werknemer in deze tijd. Speel het spel Toets je intuïtie, het omgaan met morele dilemma s in je eigen club. 7

8 Avenue Communityservice Breng de maatschappelijke omgeving van je club in kaart. Zet concrete acties op om verbetering/verlichting te brengen. Denk aan een goede verdeling tussen nationale ( rond-de-kerk, 2/3 deel) en internationale projecten (1/3 deel). Denk zeker ook aan internationale projecten (6 areas of focus) Medewerking (bijv. voorstellen kandidaten) en/of deelname aan de Vocational Trainingsteam (VTT). Aandacht voor en steun aan de Rotary Foundation; nodig eventueel de voorzitter van de TRF commissie uit om het een en ander te vertellen. Avenue International service Eigen projecten in het buitenland. World community service (WCS) projecten. Bijwonen van internationale Rotaryconventies of andere bijeenkomsten. Verstevigen van de contacten met de buitenlandse contact- of partnerclub(s). Avenue New Generations Jeugdzaken, zoals oprichting en sponsoring van een Rotaract club en/of het (mede-) organiseren van een RYLA (Rotary Youth Leadership Awards); het Vlielandkamp, Handicamp en de kinderen in Nederlandse tehuizen zonder aandacht. Internationale jeugduitwisseling, jaarkinderen via DJC, STEP (Short Term Exchange Program), New Generation Exchange (NGE). Communicatie, Voorlichting en Public Relations Kijk of de communicatie in de club en/of met de omgeving van de club voor verbetering vatbaar is. Maak een PR- en Voorlichtingsplan en bekijk welke activiteiten zich lenen voor goede publiciteit.. Ook de communicatie van de leden onderling en die van de club naar de partners is van belang is voor de (noodzakelijke) steun bij de activiteiten van de club. Kijk in dat kader kritisch naar de weekberichten. Ze zijn geschikt om zaken nog eens na te lezen, zijn de afspraken helder vastgelegd en is duidelijk wat er op het programma staat voor de komende weken? Ze zijn ook van belang voor degenen die de clubbijeenkomst hebben moeten missen en geïnteresseerden zoals partners, buurclubs, districtsfunctionarissen. Ook hebben weekberichten een historische betekenis. Je kunt er later uit putten. De Districtsmediacommissie kan handige tips en vuistregels geven voor een weekbericht en persbericht op hoe je contacten met de media legt. Ook kan hulp worden geboden bij het opzetten van een website gekoppeld aan die van de RAN. Zie toe op het verspreiden van het weekbericht aan de gouverneur, de inkomend gouverneur, de Assistent Gouverneur en de Districtsredacteur. Kijk wat je met clubwebsite voor rol heeft in zowel de interne communicatie als met het oog op public relations. 8

9 Zorg vóór 1 juli klaar te zijn en presenteer het jaarplan aan de leden van de club Overleg zo vroeg mogelijk met secretaris en penningmeester over werk- en taakverdeling. Roep zeer tijdig na de PETS (President Elect Training Seminar), het hele team bij elkaar en bespreek de plannen voor de avenues en commissies. Vraag elk van hen hun (deel-)plan(nen) en begroting op schrift te stellen. Zorg dat in de begroting ook de jaarlijkse bijdrage aan Rotary Foundation is opgenomen. Bepaal meteen de datum van de volgende vergadering waarop de plannen en de daarbij behorende budgetten worden besproken en vastgesteld. Vóór die datum dienen alle plannen vanzelfsprekend te zijn ingediend! Maak vervolgens een jaarplan, zodat ieder clublid weet wat de club op zich heeft genomen en waarvoor deze staat. Laat het gehele team zich committeren aan het totale plan! Doe dit allemaal vóór 1 juli! Zorg dat je startklaar bent! Vanaf 1 juli 2013 begint écht het nieuwe Rotaryjaar en het is voorbij voor je het weet 'Leaders are readers!' Blijf op de hoogte van wat er binnen Rotary gebeurt! Dan kan je ook meer en makkelijker over Rotary vertellen. Lees en raadpleeg dan ook: o De maandbrief van de gouverneur; o Het blad Rotary Magazine; o en Maar neem ook de moeite eens RI newsletters, de general secretary s letter, de acties van de board of directors en andere newsletters, zoals die van The Rotary Foundation, te lezen. Gegevens altijd up to date Zorg dat je toegang hebt tot het Member Access-gedeelte van Rotary International op 1. Alleen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van een Club hebben met hun Internationale ID-nummer 2 toegang tot het Member Access deel. Daar zijn de gegevens van de leden te vinden en te wijzigen en kan je ook de uitstaande rekeningen van RI bekijken. Deze kunnen on-line worden betaald. Het actueel houden van de Ledenadministratie (LeAd2) op is een verantwoordelijkheid van de secretaris van de club. Daar is ook organisatorische informatie beschikbaar over Rotary en LeAd2 bevat een functie. LeAd2 en Member Access zijn (nog) niet gekoppeld. Daar wordt wel aan gewerkt. De verslagen van het Regionaal Bestuurscontact (RBC) vormen een belangrijke bron van informatie over projecten en andere activiteiten van Rotaryclubs uit de eigen regio. Gebruik die; haak er op in en laat je inspireren. 1 Zie hiervoor ook Bijlage A 2 Te vinden in het Semi Annual Report (SAR) 9

10 Hoe geef je je rol als voorzitter vorm? Zit de wekelijkse clubbijeenkomsten zoveel mogelijk zelf voor; Houd regelmatig bestuursvergaderingen (een maal per maand) en bereid deze goed voor. Geef veel aandacht aan de behandeling van clubzaken (n.a.v. de bestuursvergaderingen, commissie-activiteiten en een maandthema van RI); Beoordeel en controleer de voortgang in alle plannen; Controleer de voortgang van de plannen en clubprogramma s; maak dit tot vast onderwerp van de bestuursvergaderingen; Neem in de maand december de tussentijdse stand van zaken op; er is dan nog voldoende gelegenheid een eventuele achterstand in te lopen door er wat harder aan te trekken; Investeer veel tijd in je voorzitterschap en breng je enthousiasme over op de leden. De club zal er door bloeien en in kwaliteit groeien. Neem besluiten! Geen vaagheden! Zeg niet te gemakkelijk "Daar komen we nog wel eens op terug" en als je dat al zegt, kom dan je toezegging ook daadwerkelijk na. Vraag bij voorkeur niet om vrijwilligers. Maar zoek vooraf de geschikte persoon, waarvan je denkt dat hij/zij je kan helpen en vraag hem/haar de betreffende taak uit te voeren. Informeer de leden; jij hebt als voorzitter een voorbeeldfunctie als Rotarian Behandel in de club de thema s uit de maandelijkse nieuwsbrieven van de gouverneur. Vertel de leden wat je gelezen hebt. Breng verslag uit over Rotary(districts- en regio)bijeenkomsten e vraag andere leden, die dat ook gedaan hebben dat ter sprake te brengen. Vraag een lid van de club eens in de drie maanden als clubreader een korte samenvatting van belangrijke Rotaryzaken te geven [denk aan polio partner programs, Rotary Foundation, het beleid van de MDJC (Multi districts jeugd commissie), etc. Zorg voor een goede balans is tussen serieuze en ludieke aangelegenheden. Eind goed, al goed! Zorg voor goede overdracht. Geef aan het einde van je voorzittersjaar een duidelijk beeld van wat er in jouw jaar tot stand is gekomen, wat er is gebeurd in de club en wat er naar jouw mening moet worden voortgezet. Maak met de secretaris en de penningmeester ook een jaarverslag waarin je als bestuur rekening en verantwoording aflegt. Zorg voor een goede en volledige overdracht aan het nieuwe bestuur en zie er op toe dat dit ook gebeurt bij de daarvoor in aanmerking komende clubfuncties. Regeer niet over je jaar heen, maar stimuleer wel dat je opvolger in een vroegtijdig stadium met de planning voor het volgende Rotaryjaar begint. Toon je een goed oud-voorzitter door gevraagd en ongevraagd je opvolger van advies te dienen. De beslissingen zijn aan hem/haar. 10

11 Het gouverneursbezoek Aan het begin van het Rotaryjaar publiceert de gouverneur zijn bezoekschema aan de clubs. Het bezoek vindt plaats in een reguliere clubbijeenkomst. Een maand van tevoren ontvangt de clubvoorzitter een aankondiging van het bezoek. Globaal tijdschema van het bezoek vóór aanvang van de clubbijeenkomst: - 15 minuten een gesprek met de voorzitter - 45 minuten gesprek met het voltallig bestuur en met de voorzitters van de avenues. Na opening van de clubbijeenkomst en verwelkoming van de gasten is het goed om een roll-call te houden. Overleg dit tevoren met de gouverneur. Bereid het jaarlijks gouverneursbezoek goed voor, in overleg met alle avenues en commissies; Geef de organisatie, de plannen en de activiteiten duidelijk en tijdig weer in een jaarplan. Stuur het jaarplan in elk geval uiterlijk 4 weken voor het gouverneursbezoek per mail aan de gouverneur. Zoals al besproken tijdens de Pre-PETS volstaat zeker ook een overzicht van je plannen zoals jij die in de rede bij jouw aantreden als voorzitter aan je club hebt voorgelegd. Een overzicht van lopende en voorgenomen projecten wordt ook op prijs gesteld. Jouw eigen invulling geeft vast aanleiding tot een interessante gedachtewisseling. Maak er werk van, Rotary komt daar alleen maar verder mee. Rotary International (RI) en RAN Rotary Clubs zijn lid van Rotary International een organisatie met 538 districten. Per district benoemt de Internationale Conventie van RI een gouveneur. RI wordt geleid door de RIpresident die wordt bijgestaan door een Board of Directors met 18 leden, elk met een zittingstermijn van twee jaar. Nederland levert eens in de acht jaar een director. Van is dat Paul Knyff (PDG 1570). De Rotarywereld is verdeeld in 34 zones. De zeven Nederlandse districten vormen Zone 13/ Sectie A. Spanje, Portugal, Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden vormen Sectie B, en de Zwitserse/Liechtensteinse (3 districten) Zone 13 Sectie C. Over de hele wereld zijn er ca clubs met ca. 1,2 miljoen leden. De districtsgouverneurs worden benoemd door de jaarlijks te houden International Convention (IC). Nederland is verdeeld in 7 districten, telt 478 clubs met leden 3, waarvan vrouwen en mannen. District 1600 telt 74 clubs met leden waarvan 629 vrouwen en mannen. De Stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) in Amsterdam is een facilitair bureau voor de Nederlandse districten en ondersteunt de gouverneurs. Het bureau heeft geen formele plaats in de Rotary-hiërarchie. De ledenadministratie (LeAd2) is (vooralsnog) dan ook niet gekoppeld aan die van Rotary International. De RAN voert de financiële administratie van de inkomsten en de uitgaven van de districten. Daarnaast voert ze de ledenadministratie, verzorgt ze het periodiek Rotary Magazine en beheert ze de website De RAN kan voor de meest uiteenlopende informatie over Rotary geraadpleegd worden. 3 LEAD dec

12 2. Richtlijnen voor de secretaris Voert uit / controleert de bestuursbesluiten en het besprokene tijdens clubzaken. Neemt deel aan de beleidsvorming, coördineert bij de informatie van medebestuursleden en Avenue- c.q. commissievoorzitters over alles wat voor hen van belang is. Verstuurt agenda (na overleg met de voorzitter) en zorgt voor notulering. Verzorgt correspondentie naar alle betrokkenen, voert ledenadministratie en archief. Bewaakt statuten en afgesproken procedures. Wekelijks Attendance (laten) noteren, weekbericht bij de hand hebben en overig informatiemateriaal. Gasten begroeten en namen noteren (attendancekaart en informatie voor voorzitter). Weekbericht (laten) vervaardigen en verzenden met daarin tenminste percentage opkomst, mededelingen,verslag bijeenkomst, programma komende weken. Mutaties in het ledenbestand zelf aanbrengen in LeAd2. Dat vormt de basis voor (bv) het jaarboek, de adressering van Rotary Magazine, het ledenverloop van de districten en is ook van groot belang voor de financiële administratie. De secretaris (en als plaatsvervangers penningmeester en voorzitter) is als lid van het dagelijks bestuur van de club gemachtigd (schrijfrechten) via internet mutaties in de ledenadministratie (LeAd2) van de RAN aan te brengen. De RAN verstrekt schrijfrechten. De secretaris voorziet de overige (bestuurs)leden van de club van een inlognaam en wachtwoord voor LeAd2. Per kwartaal Kwartaalpercentage van opkomst naar voorzitter ledencommissie met kopie van de attendancelijst om leden met een te lage attendance eventueel daarover aan te spreken. Halfjaarlijks Halfjaarlijks rapport ledental (Semi Annual Report- SAR) 4 naar Zürich terug sturen via de penningmeester: Deze formulieren worden eind juni en eind december van elk jaar verstuurd. Formulier niet ontvangen? Neem contact op met Europa-Africa Office in Zürich ( ). Bij niet tijdige betaling wordt het lidmaatschap van de club na een half jaar beëindigd. Herintreden kan, maar brengt veel rompslomp en kosten met zich mee. Jaarlijks Vóór 1 februari nieuwe bestuur aan RAN en inkomend voorzitter en secretaris aan Zürich. Het betreft twee verschillende opgaven: één voor de gegevens van de Official Directory (Engelstalig: alleen voorzitter en secretaris worden gevraagd: wordt naar Zürich gestuurd) en één voor de ledenadministratie van de RAN waarop alle bestuursfuncties vermeld moeten worden. De gegevens voor de RAN kunnen ook via LeAd2 worden ingevoerd. Er is (nog) geen koppeling tussen de Nederlandse en de RI-leden-bestanden (hier wordt aan gewerkt, maar formele RI regels zijn enigszins weerbarstig). 4 Zie ook Bijlage A 12

13 3. Richtlijnen voor de penningmeester De penningmeester beheert de gelden van de club, maakt de begroting, int de contributies en betaalt de afdrachten aan de stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) en Rotary International (RI). Voor gegevens is de penningmeester afhankelijk van de secretaris die hem steeds op de hoogte houdt van mutaties in het ledenbestand. Ook kan hij de ledenadministratie (LeAd2) van de RAN raadplegen mits hij beschikt over een inlognaam en wachtwoord, die hij via de secretaris kan verkrijgen. Hij voert uit en/of controleert bestuursbesluiten en neemt deel aan de beleidsvorming in het bestuur. Per kwartaal Over het algemeen ontvangen de leden elk kwartaal een contributierekening. Soms zijn daar ook de maaltijdkosten in opgenomen, die dan centraal met de uitbater afgerekend worden. Halfjaarlijks In januari en juli ontvangt de penningmeester een contributienota van de RAN gebaseerd op het aantal leden dat per 1 januari en 1 juli bij de RAN bekend was. De contributie aan de RAN bestaat uit een bedrag bestemd voor het district en een bedrag dat door het district wordt afgedragen aan de RAN. Gevraagd wordt aan te geven of het aantal leden juist is en zo niet een correctie aan te brengen. Betaald wordt aan de Stichting Rotary Administratie Nederland via Postbank of ABN AMRO Bank De contributie is onder meer t.b.v. een voor elk lid verplicht abonnement op Rotary Magazine en enkele gratis jaarboeken. Tezelfdertijd ontvangt de secretaris een Semi-Annual Report of Club Membership (SAR) van RI waarop is aangegeven hoeveel leden de club omvat volgens de gegevens van RI. Hierop is de afdracht aan RI gebaseerd. Dit rapport moet na eventuele correcties teruggestuurd worden. De contributie wordt door R.I. jaarlijks vastgesteld en wordt per half jaar geïnd. Per 1 oktober en per 1 april betaalt de club aan RI de helft van dat bedrag voor ieder lid dat is toegetreden in het eerste kwartaal na het begin van de halfjaarperiode waarvoor de contributie is verschuldigd. In het bedrag is per lid een bijdrage opgenomen ter dekking van de kosten voor de Council on Legislation (CoL) die om de drie jaar gehouden wordt (ook in 2013). Betaald wordt in Euro s via een rekening van RI bij de Deutsche Bank in Düsseldorf, Duitsland (IBAN: DE ; BIC/SWIFT DEUTDEDDXXX). Vermeldt het internationale clubnummer. Voor de actuele koers van de Rotarydollar kunt u contact opnemen met de Stichting Rotary Administratie Nederland, tel.: , of: De koers is ook te vinden op de website van Rotary International: (downloads, club-district support, RI exchange rates ). Jaarlijks Aan het eind van het jaar wordt een jaarverslag gemaakt, waarin uiteraard ook de jaarrekening van de penningmeester is opgenomen. 13

14 4. Algemene wenken voor het hele bestuur / basisplanning voor het bestuursjaar Aanbevelingen en verplichtingen waaraan per maand aandacht besteed moet worden. Neem als bestuur het initiatief en/of check of de verantwoordelijke clubleden er aan denken. Maart tot juni Voorbereiden functioneren van je eigen bestuur. Bespreken van de plannen voor het nieuwe jaar met je bestuur. Juni Voor 15 juni: Jaarplan voor je eigen voorzittersjaar insturen naar de gouverneur van jouw jaar en je assistent gouverneur. Juli Rondom 1 juli: Bestuurswisseling. Bestuursvergaderingen voor het hele jaar vaststellen. Betalen aan RAN: afdracht 1e halfjaar. Eerste semi-annual report betreffende ledenaantal invullen en zenden aan R.I. Zürich, tevens betalen. Club attendance (maandelijks) verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. Augustus Membership and Extension month Aanvraagformulieren voor Foundation-beurzen voor 15 augustus naar Districts Foundation Commissaris. Club attendance verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. September New Generations Month Clubattendance verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. Data voor Regionale Bestuurscontacten vaststellen in overleg met ADG. Aanmelden kandidaten voor de functie van District Gouverneur in District Oktober Vocational Service Month Kwartaalrapportage inzake ledenaantal invullen en zenden aan R.I. Zürich, tevens betalen. Club attendance verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. Aanmelden van kandidaten voor GSE-uitzending. Aanmelden van kandidaten voor de functie van Assistent Governor in District November Rotary Foundation Month Bijdrage Rotary Foundation overmaken. Bestuur volgend jaar samenstellen en doorgeven aan RAN. Club attendance verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. December Family Month Nieuwe-ledenbijeenkomst. Inkomend voorzitters naar Pre-PETS bij de inkomend gouverneur. Melden aan RI te Zürich van nieuwe voorzitter en secretaris voor het volgende Rotaryjaar t.b.v. de Official Directory. Opgave nieuwe leden doen aan R.I. Zürich (alleen naam en classificatie). Club attendance verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. 14

15 Januari Rotary Awareness Month (Club Service) Betalen aan RAN afdracht 2e halfjaar. Tweede semi-annual report inzake ledenaantal invullen en zenden aan R.I. Zürich, tevens betalen. Inzenden nieuwe bestuurssamenstelling aan het Rotary hoofdkantoor te Evanston (formulier in Secr. Manual ) en aan RAN (via LeAd2). Club attendance verwerken in LEAD of doorgeven aan de RAN. Februari World Understanding Month Club attendance verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. Maart Literacy Month PETS (ink. voorzitters) en Assembly ( bestuursleden) bezoeken. Stimuleren inkomend voorzitter tot samenstelling nieuwe bestuur en voorbereiding van eigen bestuursjaar. Club attendance verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. April Magazine month Kwartaalrapportage inzake ledenaantal invullen en zenden aan R.I. Zürich, tevens betalen. Club attendance verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. Districtsconferentie bezoeken. Mei Club attendance verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. Juni Rotary Fellowships month Jaarplan naar de Gouverneur van volgend jaar. Club attendance verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. Bestuurswisseling voorbereiden. Juli Bestuurswisseling (direct voor of na 1 juli). Club attendance verwerken in LeAd2 of doorgeven aan de RAN. 15

16 5. Districtsorganisatie Een flink aantal leden is naast hun activiteit als clublid actief als assistent-gouverneur, in een regio- of districtscommissie, als districtswebmaster, districtsadviseur PR, districtsredacteur voor Rotary Magazine of als districtsafgevaardigde in commissies. Voor het meest actuele overzicht kijk je op De gouverneur (District Governor, DG ) is A.(Onno) Koerten (RC Oegstgeest) (071) of (06) en of Landelijke portefeuille: The Rotary Foundation, Internationale Zaken en RvT RAN. De rol van de gouverneur (District Governor (DG)) is het verder uitdragen van de beginselen van Rotary door motivatie en ondersteuning van de clubs in het district volgens de richtlijnen vastgesteld door de RI Board of Directors. Taken zijn onder meer: Optreden als intermediair tussen clubs in het district en de president van Rotary International en het toepassen en behouden van de regels die binnen Rotary gelden, als neergelegd in de Manual of Procedure (MOP) (2010) en de Code of Policies (CoP)(2011); Het organiseren van een President Elect Training Seminar (PETS) (voorafgaand aan zijn/haar jaar in functie); Het afleggen van clubbezoeken; Het bewaken van de door de District Assembly goedgekeurde districtsbegroting; Het voorzitten van het districtsbestuur: Gouverneur (DG), oud-gouverneur (IPDG), inkomend-gouverneur (DGE), een gedeelte van het jaar de inkomend-inkomend-gouverneur (DGN) en de districtssecretaris (DS) vormen het districtsbestuur; Het voorzitten van de districtsstaf: Een college van de gouverneur, zijn opvolger en voorganger uit ons district, de assistenten-gouverneur, de voorzitters van de districtscommissies van Vocational Service, Ledencommissie, Media, Jeugd, Financiële zaken, Rotary Foundation, VTT en Internationale Zaken ; terzijde gestaan door een districtssecretaris; Het benoemen van de leden van de districtscommissies; Het overleg over de activiteiten van deze commissies; Het vertegenwoordigen van het district in het landelijk gouverneursberaad (GB), een college van de Nederlandse gouverneurs, dat binnenlandse aangelegenheden behandelt, en coördineert, maar binnen RI geen status heeft; Het zo nodig bemiddelend optreden in probleemsituaties; Het in samenspraak met voorganger en opvolger benoemen van en het samenwerken met de Assistent Gouverneurs, voor elk van de acht regio s; Het organiseren van een District Assembly en diverse door RI gewenste seminars; Het doen organiseren van een Districtsconferentie. De DG is eindverantwoordelijkheid voor het te voeren beleid. 16

17 Inkomend Gouverneur (District Governor Elect -DGE, DG ) M.L. (Pia) Kraak (RC s-gravenhage-noord) (023) / (06) / of Inkomend-inkomend Gouverneur (District Governor Nominee-DGN, DG ) M. (Martje) van der Brug (RC Wassenaar-Ter Horst) (071) / (06) / of Oud-Gouverneur (Immediate Past District Governor - IPDG, DG ) N. (Niek Jonkman) (RC Duivenvoorde) (071) / (06) / of Districtssecretaris D.M. (Dick) Gaasbeek (RC Barendrecht) (0186) / (06) / De Assistent Gouverneurs (AG) District 1600 heeft acht regio s met elk een eigen assistent gouverneur (AG). Deze is intermediair tussen de gouverneur en de clubs. Hij/zij vervult o.a. een ondersteunende en adviserende rol naar de gouverneur. In nauw overleg met de gouverneur onderhoudt hij/zij het contact met de clubs en de clubbesturen, woont regelmatig bijeenkomsten bij en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de clubs in zijn/haar regio. Assistent gouverneur regio I, Residentie Ria Edelman (RC s-gravenhage Zuid) / (06) / Assistent gouverneur regio II, Rotterdam rechter Maasoever Anja Berkelaar (RC Rotterdam-Nieuwe Dag)/ (06) / Assistent gouverneur regio III, Rotterdam linker Maasoever Pim Veth (RC Rotterdam-Mainport) / (06) / Assistent gouverneur regio IV, Leiden-Wassenaar Martje van der Brug (RC Wassenaar-Ter Horst) / (06) / Assistent gouverneur regio V, Vliet en Ommelanden Frank Hofman (RC Duivenvoorde) / (06) / Assistent gouverneur regio VI, Westland-Delfland Aad van Zeijl (RC Wateringen) / (0174) / Assistent gouverneur regio VII, Rijn en Bollenstreek VACATURE Assistent gouverneur regio VIII, Delft-Rijswijk Basje de Liefde (RC Rijswijk-West) / (070) / 17

18 6. Districtscommissies New Generations (Jeugdzaken) De jeugd heeft de toekomst en de Rotary kan het verschil maken! Met zijn diverse jeugdprogramma s kan de Rotary de jeugd in de leeftijd van 8 tot 35 jaar bedienen. Om het zo efficiënt mogelijk te doen is in 2010 op de Council of Legislation (CoL) besloten alle Jeugdzaken van Rotary onder te brengen in één Avenue. Met deze nieuwe, vijfde, Avenue of Service is de noodzaak jongeren te betrekken en actief betrokken te laten zijn bij Rotary beter vastgelegd. Ze geeft clubs ook een stimulans de jeugd er meer en actiever bij te betrekken. Jeugdprogramma s zijn niet alleen belangrijk voor Rotary, maar voor de hele wereld. Rotary levert met zijn brede scala aan jeugd en jongerenprogramma s een belangrijke bijdrage aan betere ontwikkeling, onderling begrip en samenwerking van de toekomstige generatie. De Avenue New Generations is een erkenning van de rol die jongeren spelen in het ontwikkelen van leiderschap, community service en international service. Dat gebeurt onder andere door uitwisselingsprogramma s, die helpen een beter begrip voor andere culturen te bevorderen en daarmee wereldvrede te stimuleren. Ook nationale, regionale en lokale Rotaryprogramma s voor, door en met de jongeren zijn van groot belang en kunnen de basis zijn voor de andere uitwisselingsprogramma s zijn. Immers deze programma s ontmoeten de jeugd waar de jeugd is. Lokale programma s zoals G Hockey georganiseerd door Rotaract, een Voedselbank inzamelingsactie, beroepspraatjes op scholen die vaak samen met jongeren worden gedaan, geven een duidelijk gezicht aan de Rotary en zijn maatschappelijke betrokkenheid. In ons district zetten een aantal zeer actieve commissies zich al jaren met succes in voor deze programma s. Om continuïteit te garanderen worden deze commissies ondersteund door de regio jeugdcommissarissen (RJC s). Zij zijn de brug tussen de landelijk opererende commissies en de lokale clubs en zorgen er voor dat de lokale clubs goed geïnformeerd zijn/ blijven en waar nodig ondersteund worden. Op de website van het district vindt u informatie over de diverse jeugd en jongerenprogramma s. Belangrijke Rotary Jeugdactiviteiten zijn: - Vlielandkamp * bestemd voor kinderen van 8-10 jaar - Interact bestemd voor jongeren van jaar - Rotaract bestemd voor jongeren van jaar - RYLA bestemd voor jongeren van jaar (De programma s met een * zijn speciaal bestemd voor mensen die geen relatie met Rotary hebben. Aan alle andere programma s mogen ook gezinsleden van Rotarians deelnemen.) Ieder jaar vindt in september in Woerden de landelijke voorlichtingsdag plaats over alle Rotary jeugduitwisselingsprogramma s. Enkele honderden jongeren en hun ouders, maar ook vele regioen clubjeugd commissarissen maken gebruik van die gelegenheid om informatie te krijgen en te leren van de ervaringen van anderen. De uitwisselingsprogramma s staan open voor kinderen 18

19 van Rotarians en kinderen van niet-rotarians Er zijn verschillende jeugduitwisselingsprogramma s: - Internationale jaar uitwisseling bestemd voor scholieren van jaar - Intercontinentale zomer vakantie uitwisseling (family to family) voor jongeren van jaar - Europese Jeugd uitwisseling (Summercamps) voor jongeren van jaar - New Generations Exchange(NGE) voor jongeren van jaar Informatie over al deze uitwisselingsprogramma s is te vinden op In het juli/augustusnummer van De Rotarian tref je de blauwe bijlage aan met de meest actuele informatie over Rotary jeugduitwisseling en lijst van MDJC-functionarissen De commissie New Generation Avenue: Voorzitter Harriette Verwey (RC Leiden AM) / RJC Regio I Martijn L Ami, (RC Wassenaar Wetering) RJC Regio II Pieter Dries (RC Rotterdam Overschie) / RJC Regio III Giesela Kanhai (RC Rotterdam Mainport) / RJC Regio IV Arthur Karl (RC Sassenheim) / RJC Regio V Maurice Teuwen (RC de Rottemeren) / RJC Regio VI Cees van Dalen (RC Schiedam) / RJC Regio VII Arthur Karl (RC Sassenheim) / RJC Regio VIII Alie Ekkelkamp (RC Delft) / & Nico Struijk () RC Rijswijk-3 Vliet) / De samenwerkende 7 Nederlandse Districten zijn verenigd in de Stichting Multi District Jeugduitwisseling (MDJC) met als voorzitter J.L. (Hans) Meerburg (RC Rijnwoude) / Het Stichtingsbestuur bestaat uit minimaal één vertegenwoordiger uit ieder district. Ons district is vertegenwoordigd door M.W.(Marco) Beijersbergen (RC Sassenheim) / District Rotary Foundation Commissie (DRFC) Het motto van de Rotary Foundation is: Doing Good in the World. The Rotary Foundation (TRF) is te beschouwen als het instrument waarmee Rotary (alle Rotarians) de missie van Rotary beter kunnen uitvoeren door enabling Rotarians to advance world understanding, goodwill, and peace through the improvement of health, the support of education, and the alleviation of poverty". Dat wil zeggen door o.a. humantiare en educational projecten. Daartoe beheert TRF drie fondsen: het Permanent Fund, Polio Plus en Annual Program Fund. Het Permanent Fund wordt gevoed uit legaten, giften etc. en uit de opbrengst van beleggingen. Bijdragen aan Polio Plus (w.o. Gates Challenge) gaan strikt naar het Polio Plus Fund voor het genoemde doel. Niets meer en niets minder. Bijdragen aan TRF ($ 100, EREY) gaan naar het Annual Program Fund (APF), waarvan 50% terugvloeit naar het District voor het District Designated Fund (DDF), en 50 % naar het World Fund (WF). 19

20 Vanuit het World Fund worden betaald de: Awards (de "Global Grants") VTT (Vocational Training Teams) Peace Scholars, etc Vanuit DDF worden betaald de: District Grants (DG) (max 50% van beschikbare DDF) Evt. extra VTT deelname Scholarships, Extra bijdrage aan Polio Plus Vanuit het Permanent Fund (PF) worden ook bijdragen verstrekt aan Peace Scholarships, Polio Plus, World Fund. Meer over de Rotary Foundation vind u in een separate brochure in het PETSpakket. De TRF Commissie ondersteunt clubs in Rotary Foundation zaken. Leden per 1 juli 2013 Voorzitter Bas Hendriksen (RC's-Gravenhage-Noord) / (070) / (06) / Secretaris Bert Jan Potter van Loon (RC Wassenaar-Wetering) / (070) / (06) / Regiovertegenwoordigers: Regio I Marianne Cox (RC s-gravenhage-residentie) / (070) / (06) Regio II Jan Willem Alleman (RC Rotterdam-Overschie) / (010) / (06) / Regio III Michiel van Gastel (RC Hellevoetsluis) / (0181) / (06) / 20

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING ROTARY YOUTH EXCHANGE PROGRAM THE NETHERLANDS Multidistrict 1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610 LONG TERM SCHOOL YEAR EXCHANGE PROGRAM Versie 131, 30 maart 2015 DRAAIBOEK

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten

Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten Nr. 18-NL Augustus 2013 Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten In Nederland biedt een aantal organisaties de mogelijkheid om een jaar naar een Amerikaanse high school te

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie