EXPRESSO ALLES OVER HET AKKOORD KOOPKRACHT - BAREMA S - BRUGPENSIOEN TIJDSKREDIET - SYNDICALE PREMIE APRIL 2009 PC 226

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXPRESSO ALLES OVER HET AKKOORD 2009-2010 KOOPKRACHT - BAREMA S - BRUGPENSIOEN TIJDSKREDIET - SYNDICALE PREMIE APRIL 2009 PC 226"

Transcriptie

1 EXPRESSO APRIL 2009 PC 226 ALLES OVER HET AKKOORD KOOPKRACHT - BAREMA S - BRUGPENSIOEN TIJDSKREDIET - SYNDICALE PREMIE

2 EDITO In de logistiek (PC 226) zijn wij het niet gewoon te treuzelen. Zo hebben wij ook de onderhandelingen van de sector aangepakt De enveloppe van het uitzonderlijke IPA is volledig ingevuld. En er is meer uit de brand gesleept. Naar koopkracht toe is het belangrijk dat we hebben afgesproken dat de volledige enveloppe wordt benut : 125 in 2009 en 250 in Daarvoor werd er gekozen voor de formule van ecocheques op sectorvlak. In je bedrijf heeft je afvaardiging echter wel de tijd tot eind oktober om eventueel een andere invulling te onderhandelen. Het is positief dat we een oplossing voor heel de sector hebben gevonden: niet in alle bedrijven staat de afvaardiging sterk genoeg, of zijn er vakbondsmensen aanwezig. Elke bediende uit de logistiek kan hier dus op rekenen. De 250 die je in 2010 krijgt, blijft behouden nadien. Al gaan we dan wel met de werkgevers rond de tafel zitten om te kijken hoe we die dan vanaf 2011 gaan invullen. Belangrijk is ook dat dit forfaitaire bedragen zijn voor alle werknemers, los van hun arbeidsregime. Bovenop de enveloppe komt er 0,25% extra in het sectorale pensioensysteem, de zogenaamde 2 de pijler. Dit brengt de patronale bijdrage op 1%. De syndicale premie wordt vanaf 2010 opgetrokken van 100 naar 110. Bij de barema s hebben we ook een groot onrecht kunnen rechtzetten: de jongerenbarema s zijn afgeschaft. Voortaan dus geen lagere lonen meer voor bedienden onder de 21 jaar! Samen sterk. Ook voor de werknemers met veel ervaring zit er wat in. Als je meer dan 40 jaar anciënniteit (reële of fi ctieve) hebt, stijgt je loon voortaan door tot en met 45 jaar anciënniteit: na 42 jaar krijg je 40% van de stijging die je kreeg tussen je 35 ste en 40 ste werkjaar, en na 45 jaar ervaring krijg je 60% van deze stijging erbij. Concreet: steeg je loon volgens je barema tussen 35 en 40 jaar anciënniteit met 100, dan krijg je na 42 jaar anciënniteit 40 extra en na 45 jaar nog 60 erbij, dus over 5 jaar betekent dat 100 extra. Voor tijdskrediet hebben we de bestaande afspraken niet enkel kunnen verlengen, maar zelfs kunnen uitbreiden. Ten eerste kan er per bedrijf voortaan worden afgesproken om meer dan 7% (sectorale grens) van de werknemers toe te laten om hun tijdskrediet op te nemen. Op de aanvullende vergoeding bij halftijds tijdskrediet kan je voortaan ook rekenen vanaf 53 jaar (vroeger 55), en onbeperkt in de tijd (vroeger slechts 3 jaar). Er is meer. Brugpensioenstelsels zijn verlengd. We hebben de te volgen procedure bij meervoudig ontslag kunnen behouden. En ook voor uitzendkrachten hebben we verbeteringen aangebracht: als ze een vast contract krijgen, telt hun interimperiode mee als proefperiode. Gezien de moeilijke economische situatie, toch een akkoord dat kan tellen. In deze Expresso krijg je een overzicht van wat de BBTK samen met de andere vakbonden voor jou heeft onderhandeld. ERWIN DE DEYN Voorzitter JEAN-PIERRE BONINSEGNA Federaal Secretaris 2 APRIL 2009 BBTK EXPRESSO LOGISTIEK AKKOORD

3 EXTRA KOOPKRACHT Bedrijfsonderhandelingen vóór eind oktober 2009 over invulling van de nettoenveloppes van 125 in 2009 en 250 in De enveloppes van 125 en 250 netto bevatten alle elementen die de loonkost verhogen. De bedrijven waar vóór eind oktober geen akkoord is, zullen een suppletieve sectorale formule toepassen: 125 aan ecocheques vanaf 1 december 2009 en 250 aan ecocheques vanaf 1 september Het betreft forfaitaire bedragen, ongeacht het arbeidsregime; het hangt dus niet af van de arbeidsduur. 250 blijft recurrent na In het kader van de sectoronderhandelingen wordt geëvalueerd over de manier waarop (verderzetten bestaande formules of omzetting in iets anders). BAREMA'S Jongerenbarema s worden afgeschaft. Jongeren krijgen dus meteen een volwaardig loon. De verlenging van de anciënniteitsbarema s gebeurt in 2 extra stappen: na 42 jaar en na 45 jaar. Na 42 jaar bedraagt de stap 2/5 van de laatste loonspanning (tussen 35 en 40 jaar), na 45 jaar wordt dan het resterende gedeelte (3/5 van de loonspanning tussen 35 en 40 jaar) toegepast. Deze verbeteringen staan los van en dus boven de netto-enveloppes van 125 en 250. TWEEDE PENSIOENPIJLER Verhoging met 0,25% per 1/1/2011. Behoud van bestaande regels: bedrijven die een eigen systeem kennen dat minstens gelijk is aan de sectorale tweede pijler, kunnen deze 0,25% ofwel toevoegen aan het bedrijfssysteem ofwel onderhandelen over omzetting in een evenwaardig voordeel. Dit komt dan bovenop de netto-enveloppes van 125 en 250. Met deze nieuwe verhoging van de patronale bijdrage met 0,25% wordt die bijdrage op 1% gebracht. APRIL 2009 BBTK EXPRESSO LOGISTIEK AKKOORD

4 TIJDSKREDIET Verhoging van de sectorale drempel van 7% mogelijk op bedrijfsvlak. Verlaging van de leeftijd van 55 jaar voor de toekenning van de aanvullende vergoeding naar 53 jaar, ingeval van overgang naar halftijds tijdskrediet. De aanvullende vergoeding is onbeperkt in de tijd (nu 3 jaar), dus tot de brugpensioenof pensioenleeftijd. TIJDSKREDIET VOOR EINDELOOPBANERS Als je 50 jaar bent of ouder én voltijds werkt, dan kan je je arbeidsprestaties met 1/5 verminderen tot aan je brugpensioen of pensioen. Je krijgt dan van de sector een aanvullende premie van 75 bruto per maand van de sector tot aan je brugpensioen of gewone pensioen, bovenop de RVA-uitkering (zie bijgaande tabel voor het juiste bedrag). Als je 53 jaar of ouder bent en voor de helft minder gaat werken, dan krijg je van de sector 100 bruto extra per maand tot aan je brugpensioen of gewone pensioen en dit bovenop de RVA-uitkering (zie bijgaande tabel voor het juiste bedrag). Bovendien wordt het brugpensioen voor zij die 1/5 of voor de helft tijdskrediet nemen, op hun voltijds loon berekend. TIJDSKREDIET BRUTO-UITKERINGEN VANAF IN EURO Geen 5 jaar anciënniteit in de onderneming 5 jaar anciënniteit in de onderneming Geen 20 jaar beroepsverleden 20 jaar beroepsverleden Volledige onderbreking 444,39 592,52 592,52 Vermindering met 1/5 Jonger dan 50 jaar ,32 146,32 alleenstaande of kind ten laste* ,82 188,82 50 jaar of ouder ,32 205,57 alleenstaande of kind ten laste* ,82 248,08 Vermindering met 1/2 Jonger dan 50 jaar 222,19 296,25 296,25 50 jaar of ouder 222,19 296,25 442,57 * Indien de werknemer alleen woont of indien hij uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is. 4 APRIL 2009 BBTK EXPRESSO LOGISTIEK AKKOORD

5 BRUGPENSIOEN Verlenging van de verschillende brugpensioenstelsels: op 58 jaar op 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid en 33 jaar loopbaan halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar VORMING LEVENSLANG LEREN In jouw sector moet je werkgever je gemiddeld 5 dagen opleiding laten volgen in een periode van 2 jaar. Dat is het minimum aantal dagen waar jij recht op hebt. De werkgever moet ook een opleidingsplan opmaken. Als er in jouw bedrijf een overlegorgaan bestaat, dan moet dit globale opleidingsplan in dit overlegorgaan op voorhand worden besproken. Er moet ook nadien een volledige rapportering gebeuren over hoe deze 5 dagen werden ingevuld. Opgelet! Deze 5 dagen opleiding zijn een collectief volume. Een collectief volume betekent dat je werkgever kan beslissen een aantal opleidingsdagen over te dragen van een bepaalde groep bedienden naar een andere. VOORBEELD Een bedrijf dat 200 bedienden telt moet in totaal 1000 dagen opleiding organiseren over een periode van twee jaar. Sommige bedienden of groepen van bedienden kunnen meer dan 5 dagen opleiding volgen, anderen dan weer minder zolang het totaal voor alle bedienden samen 1000 dagen bedraagt. WAT IS EEN OPLEIDINGSPLAN? In een opleidingsplan worden volgende gegevens opgenomen: het aantal opleidingsdagen, de planning, over welke opleidingen het gaat en welke bedienden de opleidingen zullen volgen. MEER WERKZEKERHEID Als je een contract hebt van bepaalde duur, een vervangingscontract of een IBO (inviduele beroepsopleiding in de onderneming) en je krijgt daarna een vast contract, dan zal de tijd die je hebt gepresteerd tijdens deze contracten in mindering worden gebracht van je proefperiode. Bovendien wordt de helft van de duur van deze contracten dan meegeteld voor je barema-anciënniteit. Voor uitzendkrachten wordt bij aanwerving de proefperiode verminderd met reeds gepresteerde interimperiodes tijdens het voorafgaande jaar. Meervoudig ontslag: behoud bestaande regels. De syndicale premie wordt vanaf 2010 opgetrokken tot 110. SYNDICALE PREMIE APRIL 2009 BBTK EXPRESSO LOGISTIEK AKKOORD

6 PROTOCOL VAN AKKOORD VAN 2 APRIL 2009 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. 2. KOOPKRACHT - 2 DE PIJLER - BAREMA 2.1 ONDERHANDELINGSENVELOPPE Toekenning van een koopkrachtverhoging conform aan het "Uitzonderlijk akkoord voor de onderhandelingen op sector- en ondernemingsvlak in de periode " van 22 december 2008 van 125 EUR in 2009 en van 250 EUR in Invulling van deze onderhandelingsenveloppe op volgende wijze: op ondernemingsvlak, via schriftelijk akkoord. Daarvoor kan geopteerd worden voor eender welke koopkrachtverhoging waarvan de totale kost, met inbegrip van eventuele lasten eigen aan het gekozen voordeel, deze voormelde bedragen per werknemer niet overschrijdt. Deze akkoorden moeten geregistreerd worden bij de voorzitter van het paritair comité 226 vóór 1 november Bij ontstentenis van een ondernemingsakkoord dat geregistreerd is vóór 1 november 2009 wordt volgende sectorale regeling toegepast: toekenning van 125 EUR per werknemer in ecocheques in december 2009 en van 250 EUR per werknemer in ecocheques in september De toekenning van de ecocheques gebeurt conform de bepalingen van de NAR-CAO nr. 98, en meer bepaald de bepalingen van artikel 6, 1 de in 2010 toegekende nettokoopkrachtverhoging blijft van toepassing na AANVULLEND PENSIOEN Verhoging van de nationale bijdrage voor het aanvullend sectoraal pensioenstelsel met 0,25 % op 1 januari In ondernemingen die in uitvoering van de CAO van 4 april 2006 worden vrijgesteld van deelname aan het sectoraal pensioenstelsel geldt op 1 januari volgende regeling: de bijdrage van 0,25% toevoegen aan het eigen pensioenplan (beslissing werkgever) of aansluiten bij het sectorpensioenplan (beslissing werkgever) of in overleg met de vakbondsafvaardiging een ander evenwaardig voordeel van 0,25 % voorzien. 2.3 EVALUATIE BEGIN 2011 Evaluatie van de netto-koopkrachtverhogingen toegekend in 2010, zonder verhoging van de patronale kost begin Evaluatie van de eventuele aanrekening van de verhoging van het aanvullend pensioen met 0,25% of van het gelijkwaardig voordeel op 1 januari 2011 op de koopkrachtverhogingen van begin BAREMA De minimumweddenschaal wordt vanaf 1 mei 2009 aangevuld en toegepast met volgende 2 schijven: tot 42 jaar tot 45 jaar De spanning tussen 40 en 45 jaar is dezelfde als tussen 35 en 40 jaar. De spanning tussen 40 en 42 jaar bedraagt 2/5 van de spanning 40 en 45 jaar en deze tussen 42 en 45 jaar bedraagt 3/5de van de spanning 40 en 45 jaar. 2.5 JONGERENBAREMA S De jongerenbarema s worden afgeschaft vanaf 30 april Bedienden die volgens deze barema s worden verloond, worden vanaf 1 mei 2009 volgens de minimumweddenschaal verloond met 0 jaar anciënniteit. Indien het reële loon van deze bedienden hoger is dan de overeenstemmende wedde van hun klasse van de minimumweddenschaal, zal op 1 mei 2009 geen loonaanpassing worden doorgevoerd. Verdere stappen in het barema worden vanaf 1 mei 2009 gerekend. 3. MOBILITEIT Tot 31 januari 2009 toepassing van de CAO van 2 maart 1998 betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten voor het PC 226. Vanaf 1 februari 2009 wordt de tussenkomst van de werkgever in de woon-werkverplaatsingen als volgt bepaald: gemeenschappelijk openbaar vervoer: toepassing van de bepalingen van de NAR-CAO nr. 19 octies gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinverkeer: tussenkomst vanaf 1 km; toepassing van de bepalingen van de NAR-CAO nr. 19 octies aangevuld met de bepalingen van artikel 3, 1 van de CAO van 2 maart 1998 betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten voor het PC 226 gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer: toepassing van de bepalingen van de NAR-CAO nr. 19 octies gemeenschappelijk openbaar vervoer op het grondgebied van een andere lidstaat: toepassing van de bepalingen van de NAR-CAO nr. 19 octies het private vervoer van de werknemers: tot 31 januari 2011 wordt de werkgeverstussenkomst vastgesteld op basis van het als bijlage bij de NAR-CAO nr.19 octies opgenomen barema. De tussenkomst wordt toegekend vanaf 1 km. Toepassing van de modaliteiten van artikel 4, 1 en artikel 5 van de CAO van 2 maart 1998 betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten voor het PC 226 vervoer georganiseerd door de werkgever: toepassing artikel 8 van de CAO van 2 maart 1998 betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten voor het PC 226. terugbetalingsmodaliteiten: toepassing artikel 9 van de CAO van 2 maart 1998 betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten voor het PC APRIL 2009 BBTK EXPRESSO LOGISTIEK AKKOORD

7 PROTOCOL VAN AKKOORD VAN 2 APRIL TIJDSKREDIET 4.1 DUUR TIJDSKREDIET Voor bedienden die de leeftijd van 50 jaar nog niet bereikt hebben wordt de maximale duur voor de volledige schorsing van arbeidsprestaties en het halftijds tijdskrediet, vastgesteld op 5 jaar. Hetzelfde geldt voor bedienden die de leeftijd van 50 jaar reeds bereikt hebben en die niet voldoen aan de voorwaarden om te genieten van de specifieke regeling voor werknemers van ten minste 50 jaar. 4.2 DREMPEL TIJDSKREDIET De drempel blijft vastgesteld op 7%. De bestaande ondernemingsakkoorden worden verlengd voor de duur van deze overeenkomst. Van de drempel van 7% kan worden afgeweken op ondernemingsvlak via collectieve arbeidsovereenkomst of via een wijziging van het arbeidsreglement. De bedienden van 50 jaar en ouder die gebruik maken van de 1/5de vermindering van arbeidsprestaties evenals de bedienden van 55 jaar en ouder, die gebruik maken van halftijds tijdskrediet worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de drempel. 4.3 AFWIJKENDE REGELS INZAKE DE OPNAME VAN TIJDSKREDIET Conform de bepalingen van de desbetreffende NAR-CAO kan in de ondernemingen bij CAO afgeweken worden van de organisatieregels voor de 1/5 de vermindering van arbeidsprestaties, wanneer het gaat om tewerkstelling in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen van de week. 4.4 AANVULLENDE PREMIES IN GEVAL VAN TIJDKREDIET De bestaande regeling wordt verlengd Gegeven de huidige economische conjunctuur, wordt voor de duurtijd van dit protocolakkoord in afwijking van de bestaande regeling, volgende bijzondere regeling toegepast: A. Een premie van 100 EUR bruto wordt toegekend aan de bedienden van 53 jaar en 54 jaar die hun prestaties met de helft verminderen in het kader van het tijdskrediet tijdens de duurtijd van dit protocolakkoord en dit tot ze de leeftijd van 55 jaar bereiken; nadien kunnen ze gebruik maken van de bestaande regeling. B. Een premie van 100 EUR bruto wordt toegekend aan de in het punt A. bedoelde bedienden die hun rechten hebben uitgeput in de bestaande regeling (van de premie halftijds tijdskrediet) en nadien in het stelsel van het halftijds tijdskrediet blijven. C. De premie wordt niet toegekend aan de bedienden van 50 jaar en meer die reeds halftijds tijdskrediet genieten en 53 jaar of 54 jaar bereiken tijdens de duurtijd van dit protocol akkoord. 4.5 OVERGANG TIJDSKREDIET NAAR BRUGPENSIOEN Voor de berekening van de aanvullende vergoeding die de werkgever dient te betalen bovenop de werkloosheidsuitkering, moet, ongeacht de formule van tijdskrediet, rekening worden gehouden met het voltijds loon, desgevallend beperkt tot het referteloon vastgelegd in uitvoering van de NAR-CAO nr COLLECTIEF ONTSLAG BIJ TIJDSKREDIET In geval van collectief ontslag dient de opzeggingstermijn en de verbrekingsvergoeding, ongeacht de formule van tijdskrediet, berekend te worden op basis van het normale voltijds loon. 4.7 INFORMATIE OVER TIJDSKREDIET Ondernemingen met een overlegorgaan dienen driemaandelijks cijfers te verschaffen over de toepassing van het stelsel van tijdskrediet in de onderneming en de weerslag op het tewerkstellingsvolume. Jaarlijks dient deze rapportering besproken te worden in het overlegorgaan. Meer bepaald zal er door de geëigende overlegorganen op toegezien worden dat de opname van tijdskrediet geen verhoging van de werkdruk in de betrokken diensten tot gevolg heeft; desgevallend kan vervangende tewerkstelling overwogen worden. 4.8 DUUR CAO De bepalingen inzake tijdskrediet vermeld onder de punten 4.1 t.e.m. 4.7 hiervóór hebben uitwerking tot 31 december 2011, met uitzondering van het punt dat voor de periode van 1 januari 2009 t.e.m. 31 december 2010 uitwerking heeft. 5. BRUGPENSIOEN 5.1 BRUGPENSIOEN De volgende toegangsleeftijden, zoals voorzien in het KB brugpensioen in uitvoering van het Generatiepact, zullen worden toegepast: 58 jaar tot eind jaar met een loopbaan van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid (NAR-CAO nr.46 nachtarbeid) tot eind jaar voor zware beroepen tot eind HALFTIJDS BRUGPENSIOEN De sectorale regeling inzake halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar wordt verlengd voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december SOCIAAL FONDS 6.1 WERKGEVERSBIJDRAGE De werkgeversbijdrage voor het fonds voor bestaanszekerheid wordt vastgesteld op 0,40% vanaf 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011, inclusief de bijdrage bestemd voor de risicogroepen. 6.2 ONTSLAGBEGELEIDING De sectorale regeling inzake ontslagbegeleiding blijft behouden. Er zal voor eind 2009 een evaluatie plaatsvinden van o.a. de sectorale aangestelde provider voor de ontslagbegeleiding. 6.3 AANWERVINGSPREMIES De sectorregeling inzake aanwervingspremies blijft onveranderd van toepassing. Het bedrag van de premies is vastgesteld op 2.500,00 EUR (voor een voltijdse tewerkstelling). APRIL 2009 BBTK EXPRESSO LOGISTIEK AKKOORD

8 PROTOCOL VAN AKKOORD VAN 2 APRIL PERMANENTE VORMING Het aantal vormingsdagen, zoals vastgesteld in het protocol , bedraagt 5 dagen over een periode van 2 jaar. De berekening gebeurt op basis van voltijdse equivalenten. De rapportering gebeurt op het vlak van de onderneming in de geëigende overlegorganen, aan de hand van een paritair opgesteld rapporteringsmodel. In ondernemingen met een overlegorgaan zal een voorafgaande bespreking plaatsvinden over een globaal opleidingsplan. 8. PROEFTIJD CONTRACTEN ONBEPAALDE DUUR - INTERIMCONTRACTEN Indien een interimcontract gevolgd wordt door een contract van onbepaalde duur voor dezelfde functie, wordt de duur van deze eerste tewerkstelling in mindering gebracht van een eventuele proefperiode met betrekking tot het contract van onbepaalde duur. Deze vermindering van de proeftijd geldt alleen voor de interimcontracten die zijn ingegaan in het jaar voor de ingangsdatum van het contract van onbepaalde duur. 9. SYNDICAAL VERLOF De sociale partners herhalen hun intentie om de aanbeveling van 12 december 2003 inzake het syndicaal verlof nauwgezet na te leven. Problemen worden in de Werkgroep algemene zaken besproken. AALST - DENDERMONDE RONSE - OUDENAARDE Houtmarkt Aalst T ANTWERPEN Van Arteveldstraat 9/ Antwerpen T BRUGGE Zilverstraat Brugge T BRUSSEL HALLE VILVOORDE Rouppeplein Brussel T ONZE GEWESTELIJKE KANTOREN Edingsesteenweg Halle T Mechelsestraat 6 (1 ste verdieping) 1800 Vilvoorde T GENT Ons Huis - Vrijdagmarkt Gent T Voor elke aanvraag syndicale vorming worden volgende modaliteiten afgesproken: de werkgever dient elke aanvraag minstens 2 weken op voorhand te ontvangen met vermelding van de plaats (gemeente - stad) en de duur van de vorming de aanvraag wordt ondertekend door een gemachtigd persoon en per brief of verzonden. In het in punt 8 geciteerde rapporteringsmodel zal een luik worden toegevoegd met betrekking tot de dagen syndicale vorming. 10. LOPENDE CAO S De lopende CAO s worden verlengd voor de duurtijd van dit akkoord. 11. SOCIALE VREDE De vakbonden verbinden zich ertoe geen acties te zullen ondernemen of ondersteunen, die indruisen tegen de geest van het sociaal akkoord voor de jaren 2009 en Verder gaan de vakbonden de verbintenis aan geen verdere eisen te stellen, noch op het vlak van de sector noch op het vlak van de ondernemingen. Deze verbintenis slaat op de verdere eisen zoals financiële voordelen en niet bekomen voordelen die KEMPEN Grote Markt Turnhout T APRIL V. U.: ERWIN DE DEYN EN JEAN-PIERRE BONINSEGNA - HOOGSTRAAT BRUSSEL KORTRIJK Conservatoriumplein 9 bus Kortrijk T LEUVEN Maria-Theresiastraat Leuven T LIMBURG Prins Bisschopssingel 34 bus Hasselt T deel uitmaakten van het eisenprogramma ingediend op het vlak van de sector en bindt eveneens alle individuele personen die onder de toepassing van de overeenkomst ressorteren. De vakbonden gaan de verbintenis aan alle geldende procedures inzake sociaal overleg en verzoening na te leven. Eventuele inbreuken die ingaan tegen de geldende afspraken rond sociaal overleg en verzoening zullen worden gerapporteerd in de Werkgroep Algemene Zaken of het voltallig paritair comité. De bedragen die voortkomen van de werkgeversbijdrage voor het Sociaal Fonds m.b.t. de jaren 2009 en 2010 voor de syndicale premie zullen slechts ter beschikking worden gesteld na afl oop van elk der betrokken jaren; deze ter beschikkingstelling is afhankelijk van de eerbiediging van de sociale vrede tijdens dat jaar, zowel op het vlak van de sector als op het vlak van de ondernemingen, door elk van de vakbonden. Daartoe zullen de sociale partners in december 2009 en december 2010 een evaluatie houden rond de naleving en toepassing van voormelde verbintenissen. 12. DUURTIJD Dit protocol treedt in werking op 1 januari 2009; het wordt gesloten voor de duur van twee jaar. Nota : letterlijke tekst MECHELEN H.Consciencestraat Mechelen T OOSTENDE-ROESELARE-IEPER J. Peurquaestraat 1 bus Oostende T WAASLAND Mercatorstraat Sint-Niklaas T AFBEELDING ENDOSTOCK-FOTOLIA - DE REPRODUCTIE- EN WEERGAVERECHTEN VAN DE TEKENINGEN VAN PIERRE KROLL ZIJN BESCHERMD

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Ontwerp Protocol van akkoord 2013-2014 van 28 oktober 2013 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing

Nadere informatie

EXPRESSO LOGISTIEK. BRUGPENSIOENEN verlengd. Koopkracht gaat vooruit. TIJDSKREDIET Behoud en verbetering. Recht op permanente vorming

EXPRESSO LOGISTIEK. BRUGPENSIOENEN verlengd. Koopkracht gaat vooruit. TIJDSKREDIET Behoud en verbetering. Recht op permanente vorming EXPRESSO CP 226 / 2 de trimester 2007 / Nr 29 Koopkracht gaat vooruit Recht op permanente vorming BRUGPENSIOENEN verlengd TIJDSKREDIET Behoud en verbetering AKKOORD 2007-2008 EDITO ER IS EEN NIEUW AKKOORD

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Ontwerp protocol van akkoord van 3 juni 2015

Ontwerp protocol van akkoord van 3 juni 2015 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Ontwerp protocol van akkoord 2015-2016 van 3 juni 2015 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z In elk bedrijf zijn er dingen die we graag veranderd zouden willen zien, die nog verbeterd kunnen worden en zaken die gewoonweg niét werken. Sommige

Nadere informatie

expresso EinDEjaarsprEmiE in GROOTDiSTRiBUTiE r 2010 E En KlEinHanDEl mb E c E D

expresso EinDEjaarsprEmiE in GROOTDiSTRiBUTiE r 2010 E En KlEinHanDEl mb E c E D expresso December 2010 Eindejaarspremie in grootdistributie en kleinhandel Binnenkort de eindejaarspremie De eindejaarspremie wordt ook 13 de maand of kerstpremie genoemd. December is een behoorlijk drukke

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! 4 OPLEIDINGSDAGEN FEBRUARI 2009 VOOR ELKE BEDIENDE!

EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! 4 OPLEIDINGSDAGEN FEBRUARI 2009 VOOR ELKE BEDIENDE! EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! FEBRUARI 2009 4 OPLEIDINGSDAGEN VOOR ELKE BEDIENDE! EDITO OPLEIDING: EEN VER-VAN-MIJN-BEDSHOW? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming

Nadere informatie

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst!

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Expresso 4 opleidingsdagen voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Edito Opleiding: een ver-van-mijn-bedshow? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

EXPRESSO OKTOBER 2009 PC 218 ANPCB: NIEUW VANAF 2009 AKKOORD FUNCTIECLASSIFICATIE ERVARINGSBAREMA S

EXPRESSO OKTOBER 2009 PC 218 ANPCB: NIEUW VANAF 2009 AKKOORD FUNCTIECLASSIFICATIE ERVARINGSBAREMA S EXPRESSO OKTOBER 2009 PC 218 ANPCB: NIEUW VANAF 2009 AKKOORD 2009-2010 FUNCTIECLASSIFICATIE ERVARINGSBAREMA S EDITO Het is al vaak gezegd, de fi nanciële crisis met daaropvolgende economische crisis was

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek 2260000 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Loontoeslagen ploegenarbeid-nachtarbeid-weekendwerk -feestdagen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie 1. Toepassingsgebied Alle werkgevers, arbeiders en arbeidsters die behoren tot het paritair comité voor het glasbedrijf. 2.

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s expresso S e p t e m b e r 2 0 1 0 KADERLEDEN: DE SPELREGELS VASTleggen Edito Als maar meer bedienden worden beschouwd als kaderleden. Sommige werkgevers spelen met die aanlokkelijke titel om je abnormale

Nadere informatie

Werken en zwangerschap

Werken en zwangerschap je rechten op zak Werken en zwangerschap Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je geluk niet op. Maar tegelijk roept deze belangrijke gebeurtenis ook een resem vragen op rond je werk. Als toekomstige

Nadere informatie

PC 202 PC 311 PC 312 AKKOORD NIEUWE SOCIALE VOORDELEN:

PC 202 PC 311 PC 312 AKKOORD NIEUWE SOCIALE VOORDELEN: EXPRESSO PC 202 PC 311 PC 312 PC 202 PC 311 PC 312 / Juni 2005 - Nr 2 AKKOORD 2005-2006 NIEUWE SOCIALE VOORDELEN: Meer Koopkracht Verbetering van deeltijds statuut Brugpensioen 58 jaar tot eind 2007 Verlenging

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008

ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008 ONTWERP VAN 11/06/2007 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Sociale programmatie sector bakkerijen 2007/2008 In deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben de partners van de sector op 4 juli 2007

Nadere informatie

BEHEER VAN GEBOUWEN EN DIENSTBODEN P.C. 323

BEHEER VAN GEBOUWEN EN DIENSTBODEN P.C. 323 BEHEER VAN GEBOUWEN EN DIENSTBODEN P.C. 323 Loon- en arbeidsvoorwaarden 2009-2010 INHOUDSTAFEL Bladzijde Inleiding 1 Even voorstellen 2 Onze dienstverlening 3 De AC en de BBTK in de bedrijven 4 Informatie

Nadere informatie

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15 2010000 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 2 Overloon zondagarbeid...

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 1 2 3 EEN NIEUWE CAO VOOR WERKNEMERS IN DE SECTOR BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging: + 16 cent/u

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

PC 226: Bedienden van de Transport & Logistieke sector: Loonvoorwaarden van toepassing vanaf

PC 226: Bedienden van de Transport & Logistieke sector: Loonvoorwaarden van toepassing vanaf FLASH Nr.46 07/09/2017 PC 226: Bedienden van de Transport & Logistieke sector: Loonvoorwaarden van toepassing vanaf 01.09.2017 Met ingang van 1 september 2017 worden de lonen verhoogd ten gevolge van de

Nadere informatie

expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 verkiezingen 5-18 Mei

expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 verkiezingen 5-18 Mei expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 LIJST Sociale verkiezingen 5-18 Mei 2 0 0 8 JONGEREN arbeidsovereenkomsten Jeugdvakantie ABVV-jongerenwerking Facebookgroep Pensioenrechten Edito Je eerste

Nadere informatie

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL VSKO/Dienst Beleidscoördinatie/07.1 Brussel, 18 januari 2007 MEDEDELING Meesters-, vak- en dienstpersoneel (PC 152): nieuwe

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

EXPRESSO JONGEREN 5-18 MEI SOCIALE LIJST ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN VERKIEZINGEN

EXPRESSO JONGEREN 5-18 MEI SOCIALE LIJST ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN VERKIEZINGEN EXPRESSO JONGEREN APRIL 2008 Nr. 1 LIJST SOCIALE VERKIEZINGEN 5-18 MEI 2008 JONGEREN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN EDITO JE EERSTE KEER, DIE VERGEET

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

INHOUD INHOUD JURIDISCHE ACTUA ALGEMENE INFO. Varia Tussenkomst kilometervergoeding

INHOUD INHOUD JURIDISCHE ACTUA ALGEMENE INFO. Varia Tussenkomst kilometervergoeding JURIDISCHE ACTUA 2017-08 INHOUD ALGEMENE INFO.. Varia Tussenkomst kilometervergoeding INHOUD SECTOR NIEUWS PC 106.02 PC 119 PC 121 PC 124 PC 132 PC 144 PC 145 PC 149.01 PC 201 PC 202.01 PC 220 PC 302 PC

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD /10/2015

PROTOCOLAKKOORD /10/2015 PROTOCOLAKKOORD 2015-2016 22/10/2015 1. Sectorproblematiek Er wordt een Monitoringwerkgroep opgericht die de invoering van de witte kassa in de horeca opvolgt en nagaat welke effecten dit heeft. Aan Guidea

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

je rechten wegwijs in social-profit wegwijs in je rechten?

je rechten wegwijs in social-profit wegwijs in je rechten? wegwijs in je rechten wegwijs in je rechten? Deze brochure Wegwijs in je rechten hou je het beste bij de hand om je weg te vinden in je sector en om je rechten te kennen! Je krijgt hier een algemeen overzicht

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek 2260000 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Loontoeslagen ploegenarbeidnachtarbeidweekendwerk feestdagen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 2 INHOUDSTAFEL 4 Koopkracht 6 Arbeidsvoorwaarden 9 Bestaanszekerheid, inkomensbescherming en ontslag 12 Eindeloopbaan en tweede pijler 14 Tijdskrediet

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging: + 16 cent/u

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 06/11/ Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Laatste aanpassing: 06/11/ Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Maaltijdcheque... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 (109.440)... 2 Ecocheques... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners Sectorale CAO s in PC 117/211 Periode 2017-2018 Teneinde het sectoraal proces voor de toekomst te vrijwaren en omwille van de solidariteit tussen de verschillende

Nadere informatie

Aanvullend dubbel vakantiegeld CAO van 10 oktober 2007 (85.585) Eindejaarspremie... 3

Aanvullend dubbel vakantiegeld CAO van 10 oktober 2007 (85.585) Eindejaarspremie... 3 3210000 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Aanvullend dubbel vakantiegeld... 2 CAO van 10 oktober 2007 (85.585)... 2 Eindejaarspremie... 3 CAO van 10 oktober 2007 (85.585)...

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging vanaf 01/10/2017. Verhoging

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420200 Terugwinning van lompen Uurlonen (stukwerk / ploegenpremie / ploegtoeslag voor werk in nachtploeg)...

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116)

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 17 juni 2015 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule Overwegende

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 06/11/ Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Laatste aanpassing: 06/11/ Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Maaltijdcheque... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 2009 (95.564)... 2 Ecocheques... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van alle lonen en anciënniteitspremies Vanaf 01/07/2017: Lonen: + 0,18 Anciënniteitspremie na 25 jaar: 500

Nadere informatie

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie en stand-by

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN EEN NIEUWE CAO Dit zijn in het

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Zagerijen & Houthandel

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Paritair comité voor kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 (64.133)

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL (PC 201) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 DEEL I: LOONVOORWAARDEN

DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL (PC 201) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 DEEL I: LOONVOORWAARDEN DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL (PC 201) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 Op 26 juni 2015 sloot het PC 201 een sectorakkoord af voor de periode 1/1/15 31/12/16. Hieronder vindt u een geactualiseerd overzicht

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Glasnijverheid PC 115 Inhoudstafel 2 Glasnijverheid algemene bepalingen

Nadere informatie

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207)

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor bedienden (PC 207) CAO gesloten op 16 juni in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2 1320000 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012 (110.303)... 2 Vergoedingen aan de werknemers

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN (PSC ) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN DEEL I: LOONVOORWAARDEN

MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN (PSC ) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN DEEL I: LOONVOORWAARDEN MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN (PSC 202.01) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 Op 26/6/2015 sloot het PC 202.01 een sectorakkoord af voor de periode 1/1/15 31/12/16. Hieronder vindt u een geactualiseerd

Nadere informatie

EXPRESSO AUDIOVISUELE SECTOR: NIEUW IN 2009 BAREMA S FUNCTIECLASSIFICATIE ARBEIDSDUUR TIJDSKREDIET BRUGPENSIOEN CRISISMAATREGELEN SCHIJNZELFSTANDIGEN

EXPRESSO AUDIOVISUELE SECTOR: NIEUW IN 2009 BAREMA S FUNCTIECLASSIFICATIE ARBEIDSDUUR TIJDSKREDIET BRUGPENSIOEN CRISISMAATREGELEN SCHIJNZELFSTANDIGEN EXPRESSO OKTOBER 2009 PC 227 AUDIOVISUELE SECTOR: NIEUW IN 2009 BAREMA S FUNCTIECLASSIFICATIE ARBEIDSDUUR TIJDSKREDIET BRUGPENSIOEN CRISISMAATREGELEN SCHIJNZELFSTANDIGEN EDITO Als ze naar de televisie

Nadere informatie

Maaltijdcheque Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (85.137)... 17

Maaltijdcheque Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (85.137)... 17 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Maaltijdcheque... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (85.137)... 2 Ecocheques... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen

Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen 1420100 Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen Eindejaarspremie... 1 Anciënniteitstoeslag... 1 Sectoraal systeem van ecocheques... 1 Aanvullend pensioen... 1 Sectorale omkadering van de regimes

Nadere informatie

expresso Zondag in de handel: werk- of rustdag?

expresso Zondag in de handel: werk- of rustdag? expresso Zondag in de handel: werk- of rustdag? Edito De laatste jaren heeft de sector handel heel wat veranderingen ondergaan, zoals het uitbreiden van de openingsuren in de winkels. Ook de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

EXPRESSO OKTOBER 2007 SECTOREN INFORMATIE & COMMUNICATIE PC 130.01-130.02-218 - 227

EXPRESSO OKTOBER 2007 SECTOREN INFORMATIE & COMMUNICATIE PC 130.01-130.02-218 - 227 EXPRESSO OKTOBER 2007 SECTOREN INFORMATIE & COMMUNICATIE PC 130.01-130.02-218 - 227 EDITO NIEUWE AKKOORDEN IN DE SECTOREN INFORMATIE & COMMUNICATIE In deze Expresso vind je een samenvatting van de sectorale

Nadere informatie

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC )

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC 149.04) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie

Nadere informatie

PC 311 GROTE klein handelzaken

PC 311 GROTE klein handelzaken wegwijs in je rechten PC 311 GROTE klein handelzaken wegwijs in je rechten? Deze brochure Wegwijs in je rechten hou je het beste bij de hand om je weg te vinden in je sector en om je rechten te kennen!

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen? + 1,1% Eenmalige bruto premie van 250 in 2017. Vanaf januari 2018 worden lonen verhoogd met 25 bruto/maand (bedienden)

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie