Verslag Katholiek Documentatie Centrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag 1999-2004. Katholiek Documentatie Centrum"

Transcriptie

1 Verslag Katholiek Documentatie Centrum

2

3 Verslag Katholiek Documentatie Centrum

4

5 woord vooraf In 1999 kwam er, onbedoeld, een einde aan de uitgave van het Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, waarin sinds 1970 naast een groot aantal artikelen en documentaire bijdragen jaarlijks ook het jaarverslag van het kdc verscheen. In de daarop volgende twee jaar is nog gewerkt aan een volgend jaarboek, en is onderzocht of een dergelijke uitgave mogelijk zou zijn, die gedragen zou worden door meer instituten aan de Radboud Universiteit. Verwikkelingen rond de toekomst van het kdc hebben sindsdien de aandacht dusdanig opgeëist, dat het van een jaarboek niet meer is gekomen. Sinds 2005 werkt het kdc onder een nieuwe formule hierop komen wij nog uitvoerig terug. In deze formule is een jaarboek met wetenschappelijke bijdragen niet op zijn plaats. Het kdc zal met ingang van 2005 dan ook een afzonderlijk jaarverslag uitbrengen. Rest het vullen van de leemte tussen 1998 en 2005 een verslag van de wederwaardigheden van het kdc in deze jaren, en informatie over zijn acquisities, zijn activiteiten en publicaties. De meest schokkende gebeurtenis in de verslagperiode was het plotselinge overlijden van kdc-directeur prof.dr. Jan Roes. Dit verslag opent dan ook met een aan hem gewijd in memoriam, zoals dat grotendeels eerder verscheen in Erasmusplein 14(2003), nr. 2. Voorts wordt het verslag voorafgegaan door informatie over de huidige bezetting en bereikbaarheid van de kdc-staf. Nijmegen, oktober 2005 dr. Lodewijk Winkeler hoofd kdc

6 in memoriam: jan roes ( ) Op 24 mei 2003 overleed Jan Roes aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was directeur van het Katholiek Documentatie Centrum en hoogleraar Geschiedenis van het Nederlandse Katholicisme aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit geheten). Jan Roes werd geboren op 15 juni 1939 in Breedenbroek. Na zijn middelbare schooltijd studeerde hij rechtsgeleerdheid, geschiedenis en kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, en vervolgens sociale geschiedenis aan het Institut für Europäische Geschichte in Mainz. In 1969 keerde hij terug naar Nijmegen om directeur te worden van het toen net opgerichte Katholiek Documentatie Centrum. Hij zou dat zijn hele leven blijven. Met slechts enkele medewerkers zag hij zich voor de taak gesteld om de vele archieven, die verloren dreigden te gaan door de snelle ontzuiling van katholiek Nederland, voor het nageslacht te bewaren. In zijn lelijke eend door Nederland toerend legde hij levenslange contacten, vervoerde hij vuilniszakken vol oud papier en bouwde in hoog tempo een collectie op die uniek was in zijn soort. Als kdc-directeur en wetenschapper een onderscheid daartussen heeft hij nooit scherp gemaakt koesterde Jan Roes drie centrale onderwerpen: de katholieke arbeidersbeweging, de missie en het katholiek leven in beeld. In 1975 begon hij aan het omvangrijk karwei om de toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns uit te geven, met een publicatie in 1982 als resultaat. Vervolgens zette hij zich in voor uitvoerige geschiedschrijving van de Katholieke Arbeiders Beweging van de grond te krijgen. Onder zijn leiding verschenen in 1985 en 1993 de twee banden met de geschiedenis van kab/nkv na 1945.

7 De missie was het onderwerp van zijn proefschrift Het groote missieuur (1974), dat gewijd was aan de missiemotivatie van de Nederlandse katholieken. Voortbouwend op die missiemotivatie had hij een groot aandeel in het project van de Kommissie Missie Memoires om in interviews de herinneringen vast te leggen van honderden missionarissen, missiezusters en betrokkenen bij missieorganisaties. In bredere kring kreeg Jan Roes bekendheid door het fotoboek De kerk gaat uit, dat hij samen met Michel van der Plas in 1973 samenstelde. De moeizaamheid waarmee het fotomateriaal voor dit boek bij elkaar moest worden gesprokkeld was voor hem aanleiding om bij de collectievorming van het kdc meer aandacht aan dit materiaal te besteden. Met name in de eerste helft van de jaren negentig breidde de fotocollectie van het kdc zich snel uit, en in 1996 konden hij en Herman Pijfers op deze basis een totaal nieuw fotoboek uitbrengen: Memoriale. Een eeuw katholiek leven in Nederland waarmee zij zelfs even de boeken-toptien haalden. In 1994, tegelijk met de viering van het vijfde lustrum van het kdc, werd Jan Roes tevens benoemd tot hoogleraar in de Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme. In zijn oratie maakte hij de balans van vijfentwintig jaar op: Je kunt nog zo n mooie schat aan documentatie hebben, als niemand er naar omkijkt dan is het een waardeloze schat. Zijn werkcolleges organiseerde hij dan ook bij voorkeur in het kdc, midden tussen de archiefstukken. Eind jaren negentig groeide het kdc uit zijn jas. Nadat enkele jaren naar oplossingen was gezocht om het kdc meer armslag te geven, moest het College van Bestuur concluderen dat de Radboud Universiteit de lasten van het kdc niet meer kon dragen, althans niet alleen. Tegen daarop voorgestelde oplossingen die een uiteenvallen van de collecties van het kdc tot gevolg zouden hebben heeft Jan Roes zich mordicus verzet en brede kringen steunden hem daarin. Dat het kdc voor onze katholieke universiteit geen paradepaardje meer was heeft hem bijzonder pijn gedaan. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan een oplossing voor het behoud van het kdc, en uiteindelijk is die oplossing eind 2004 ook gevonden en is het kdc integraal door het College van Bestuur gehandhaafd. Het is verdrietig dat Jan Roes dat niet meer mee heeft mogen maken.

8 erratum Helaas zijn in het verslag de volgende gegevens niet opgenomen: het katholiek documentatie centrum anno 2005 Bezoekadres: Erasmuslaan 36 Postadres: Postbus 9100, 6500 HA Nijmegen Telefoon: (024) Fax: (024) Website: openingstijden maandag t/m vrijdag uur medewerkers Hoofd: dr. Lodewijk Winkeler doorkiesnummer (024) Archief: drs. Rob de Klerk doorkiesnummer (024) Informatieverstrekking/leeszaal: Lennie van Orsouw doorkiesnummer (024) Bibliotheek: drs. Anne-Lies van Diessen doorkiesnummer (024) Secretariaat: Elly Everaard doorkiesnummer (024) Beeld en geluid: Ellen Brok doorkiesnummer (024)

9 Katholiek Documentatie Centrum

10 10 1. de toekomst van het kdc Begin november 2004 besloot het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen zelf de verantwoordelijkheid te blijven houden voor het kdc. Aan dit besluit zijn veel verkenningen en onderhandelingen vooraf gegaan, waarover voor een deel al in eerdere jaarverslagen werd gerapporteerd. In 1997 verscheen het rapport Haalbaarheidsstudie naar de toekomstmogelijkheden van het kdc. In dit rapport werd geconcludeerd dat in brede kring het belang van het kdc werd ingezien en dat het kdc een centrale rol zou moeten spelen in het behoud van het katholieke erfgoed, de verspreiding van kennis en de wetenschappelijke bestudering daarvan. De toekomst van het kdc hing met andere woorden af van een nauwe relatie tussen documentaire en wetenschappelijke activiteiten, waarbij aan het kdc een onderzoek stimulerende rol was toegedacht, uiteraard in nauwe samenwerking met de Faculteit der Letteren, waar kdc-directeur dr. J.H. Roes sinds 1994 hoogleraar Geschiedenis van het Nederlandse Katholicisme was. In de jaren onderzocht het College van Bestuur of, met voldoende steun van buiten de universiteit, een verbreding en een versterking van de organisatorische en financiële basis van het kdc mogelijk zou zijn. In de loop van 1999 moest echter worden vastgesteld dat een (eventueel gedeeltelijke) verzelfstandiging van het kdc op korte termijn niet tot de mogelijkheden behoorde. Eind 1999 besloot het College van Bestuur daarop te onderzoeken wat de voorwaarden en mogelijkheden zouden zijn voor een normalisering van de aparte status van het kdc, die het kdc tot dan toe binnen de Dienst ub/kdc had gehad. Het College gaf aan de directeur van de Dienst ub/kdc, dr. A.H. Laeven, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek de opdracht een beleidsplan op te stellen, op basis waarvan de positie van het kdc binnen de Katholieke Universiteit en binnen de Dienst voldoende kon worden verankerd. In het voorjaar van 2001 besloot het College van Bestuur dat het instandhouden van het kdc niet blijvend tot de kerntaken van de universiteit kon behoren. Het liet in de eerste helft van 2001 door een werkgroep onder voorzitterschap van oud-collegevoorzitter dr. Th. Stoelinga onderzoeken of een deel van de collecties elders kon worden ondergebracht. De werkgroep bepleitte een verzelfstandiging van het kdc in de vorm van een door de universiteit en andere participanten gedragen Stichting kdc, die de documentaire werkzaamheden zou kunnen uitbesteden, hetzij aan de Katholieke Universiteit, hetzij aan bijvoorbeeld Het Utrechts Archief. Met deze archiefdienst werd daarover gesproken, omdat daar ook een aantal kerkelijke archieven, katholieke en protestantse, zijn ondergebracht. Tegelijkertijd beval de werkgroep het College van Bestuur aan om een onderzoekscentrum voor de geschiedenis van het

11 Nederlandse katholicisme in het leven te roepen, waardoor wetenschappelijk gebruik van de kdc-collecties optimaal gegarandeerd zou zijn. De koers van het College van Bestuur veroorzaakte grote onrust, niet alleen bij het kdc zelf, maar ook bij gebruikers en bewaargevers. Een (gedeeltelijke) uitbesteding van kdc-archieven werd door hen ervaren als een uiteenvallen of zelfs een opheffing van het kdc, vanwege de nauwe verstrengeling van de verschillende bibliotheek-, archief- en (audio)visuele collecties. Door de gebruikers werd een protestactie op touw gezet, waarbij zij adhesie ontvingen van verschillende vooraanstaande Nederlandse historici. Ook de Raad van Advies van het kdc maakte bezwaar tegen de voornemens van het College en voerde daarover verschillende besprekingen. Vertegenwoordigers van een aantal grote bewaargevers stelden een commissie samen onder leiding van de heer P. van Zeil, oud-vakbondsman en oud-voorzitter van de Katholieke Volkspartij, oudstaatsecretaris en oud-burgemeester van Heerlen. Deze commissie voerde, met instemming en steun van het College van Bestuur, een groot aantal besprekingen met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, met bewaargevers en fondsen, om financiële middelen te verkrijgen, zowel voor de documentaire taak van het kdc als voor een nauw aan het kdc gelieerd onderzoeksprogramma. Middelen voor dit laatste doel maakten het mogelijk dat in 2004 mw.dr. M. Monteiro kon worden benoemd tot opvolger van Roes als hoogleraar Geschiedenis van het Nederlandse Katholicisme in de Faculteit der Letteren. Inmiddels voerde het college besprekingen met het Gemeentearchief Nijmegen over de organisatie en de kosten van een eventuele uitbesteding van de archieven en de (audio)visuele documentatie. Het lag daarbij in de bedoeling dat de bewaar- en raadpleegfaciliteiten zich bij het Gemeentearchief zouden bevinden, terwijl de kdc-bibliotheek verbonden zou blijven aan de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek, omdat de feitelijke vervlechting van beide bibliotheken een splitsing uitgesloten maakten. Uiteindelijk bleek de financiële kant van de offerte van het Gemeentearchief dusdanig hoog uit te vallen een stijging van de totale kosten voor het kdc met 50% dat het College van Bestuur begin november 2004 besloot het kdc aan de Radboud Universiteit te handhaven. De forse injectie van het ministerie en enkele fondsen in het onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse katholicisme verschafte een nieuwe legitimatie aan de handhaving van het kdc als laboratorium voor dit onderzoek. Aansluitend besloot het College van Bestuur het kdc per 1 januari 2005 beleidsmatig te plaatsen onder de directeur Universitair Erfgoed, en beheersmatig als afdeling bij de Universiteitsbibliotheek onder te brengen. Het kdc dient zich daarbij strikt te beperken tot zijn documentaire taak: acquisitie, beheer en ontsluiting van documentatie met betrekking tot het Nederlandse katholicisme sinds de 19e eeuw. Het onderzoek is verbonden met de leeropdracht van prof.dr. M. Monteiro in de Faculteit der Letteren. 11

12 Het Gymnasion aan de Heyendaalseweg. In de kelder worden 12 de archieven en het beeld- en geluidsmateriaal van het kdc bewaard Het kdc werd tijdens de verbouwing van de universiteitsbibliotheek ondergebracht in een schuifruimte De nieuwe kamer van de kdc-archivaris 2. verbouwing van de universiteitsbibliotheek De Universiteitsbibliotheek, waarin ook het kdc gevestigd is, onderging van maart 2003 tot maart 2005 een ingrijpende verbouwing. Verbouwing en toegankelijk maken van de kelder van het gebouw moest ruimte scheppen voor de verschillende humaniora-bibliotheken, die tot dan toe bij de faculteiten in het nabijgelegen Erasmusgebouw waren gevestigd. Verbouwing van het magazijn op de eerste verdieping maakte het mogelijk een goed geoutilleerde tijdschriftenzaal en een nieuwe kdc-leeszaal te realiseren. In aanmerking genomen dat het kdc voor een belangrijk deel in het magazijn op de eerste verdieping was gevestigd helaas inclusief een groot aantal daglichtloze werkplekken voor medewerkers zou de verbouwing voor het kdc een grote verbetering met zich meebrengen. Alvorens de verbouwing van start kon gaan werd in voor de kdc-collecties en een deel van de universitaire bibliotheekcollecties een groot magazijn in de kelder van het nieuw gebouwde Gymnasion grotendeels universitair sportcentrum in gereedheid gebracht. Het kdc kan daar sinds begin 2003 beschikken over een speciaal geklimatiseerde ruimte voor de opslag van audiovisueel en beeldmateriaal, over tien kilometer eveneens geklimatiseerde archiefopslagruimte in verrijdbare compactstellingen, en over een werkruimte voor archiefmedewerkers. De magazijnruimte is door middel van een onderaardse gang en een intelligent transportsysteem verbonden met verschillende plaatsen in het gebouw van de Universiteitsbibliotheek, waaronder de leeszaal van het kdc.

13 13 Tijdens de verbouwing van de universiteitsbibliotheek waren de kdc-medewerkers gedurende een aantal maanden gehuisvest in tijdelijke schuifruimtes. Eind 2004 was de verbouwing vrijwel voltooid en konden ook de laatste kdcmedewerkers hun nieuwe werkplek inrichten. De nieuwe leeszaal van het kdc is nu gevestigd aan de zijkant van, en aansluitend op, de tijdschriftenzaal van de Universiteitsbibliotheek, hetgeen voor studenten en wetenschappers uit de belangrijkste kdc- doelgroepen (historici, kerkhistorici en theologen) raadpleging van tijdschriften en kdc-documentatie in deze aansluitende ruimte mogelijk maakt. Inrichting van de nieuwe leeszaal maakte het mogelijk om een oude wens in vervulling te doen gaan, namelijk een open opstelling van zowel het personen-gedeelte van de knipselcollectie als van het onderwerpen-gedeelte. Met name dit laatste deel van de collectie leent zich immers bijzonder goed voor een eerste oriëntatie door studenten en onderzoekers op een groot aantal thema s uit de geschiedenis van het Nederlandse katholicisme. 3. archief In 1996 werd, met steun van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, een aantal grote archiefeigenaren en het skan-fonds, gestart met het Ontsluitingsproject een project om de achterstand in de ontsluiting van de archieven, die op dat moment meter bedroeg, in te lopen. Omvangrijke aanwinsten, met name die van de Industriebond nkv, deden deze achterstand tot meter oplopen. Vanaf medio 1996 tot en met 1998 is met een tempo van meter per jaar circa meter weggewerkt. In de periode kwamen kleinere, en dus meer arbeidsintensieve archieven aan bod.

14 Spotprent op Leeskring De Vioolstruik, waarvan J.A. Alberdingk Thijm voorzitter was. 14 Aquarel van A.B.J. Sterck. De Russische archiefdozen waarin het archiefmateriaal uit Moskou werd geretourneerd

15 Daardoor kon het tempo van de eerste jaren niet meer worden gehaald. Uiteindelijk is er in deze vijf jaar circa meter archief ontsloten en omgepakt in zuurvrij verpakkingsmateriaal. Door schoning, ontdubbeling en efficiëntere verpakking werd daarbij een ruimtewinst van circa 40% geboekt. De voltooiing van het project was aanvankelijk voorzien voor Veel personeelswisselingen, waaronder tweemaal een wisseling van projectleider, alsmede de verbouwing van de Universiteitsbibliotheek en de daarmee gepaard gaande verhuisoperatie, hebben tot vertraging geleid. De voltooiing van het Ontsluitingsproject is nu voorzien voor het voorjaar van Eveneens in het kader van het Ontsluitingsproject werden in 2003 en 2004 vele tienduizenden fiches met archiefbeschrijvingen, nog daterend uit de periode vóór 1980, toen de ontsluiting het nog zonder computers moest stellen, in Rapide-kdc ingevoerd. Daarmee zijn alle bij het kdc berustende archieven, op de resterende achterstand na, nu in de Rapide-kdc-database ontsloten en via de online publiekscatalogus van het kdc op het internet te raadplegen. In de loop van het Ontsluitingsproject is de archiefafdeling nog eens extra geconfronteerd met problemen van preservering en conservering. Naast het handhaven en verbeteren van de bewaarcondities gaat de aandacht nu dan ook uit naar conservering door middel van het overbrengen van de informatie op een andere drager, in concreto microverfilming of digitalisering. Voor die archieven die onderhevig zijn aan autonoom verval verval door de slechte kwaliteit van het papier of inktvraat bijvoorbeeld acht het kdc verfilming vooralsnog de meest aangewezen optie vanwege de houdbaarheid van microfilms. Voor digitalisering ontbreekt tot op heden voldoende duidelijkheid over de handhaving van digitale standaarden en duurzaamheid van digitale dragers. In 2004 nam het kdc daarom voor de eerste maal deel aan het landelijk conserveringsprogramma Metamorfoze. In dit kader werd in mei 2004 een begin gemaakt met de verfilming van het archief van de familie Alberdingk Thijm. Dit project zal in 2005 worden afgerond en zeer waarschijnlijk met andere archieven worden voortgezet. In de periode ontving het kdc 45 nieuwe persoonsarchieven of delen daarvan, en 57 instellingsarchieven. De meest spectaculaire aanwinst vormden wel de zogenoemde Russische archieven. In het voorjaar 2002 ontving het kdc het katholieke deel van het zogenoemde fonds Holland in het Russische Militaire Staatsarchief. Door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog geconfisqueerde archieven waren uiteindelijk in Moskou terecht gekomen en keerden, na de nodige onderhandelingen, naar Nederland terug. Wat zich aanvankelijk liet aanzien als een wat willekeurige verzameling van archiefstukken van uiteenlopende katholieke instellingen, bleek bij nadere inspectie vooral het persoonsarchief te zijn van de in concentratiekamp Dachau overleden Nijmeegse hoogleraar Robert Regout sj. 15

16 16 Naast nieuwe aanwinsten ontving het kdc ook aanvullingen op eerder gedeponeerde archieven. Een overzicht van aanwinsten en aanvullingen over de jaren wordt gegeven in bijlage I. 4. bibliotheek De collectie boeken en brochures van het kdc werd zowel uitgebreid door schenkingen als door aankopen. Schenkingen waren afkomstig van particulieren en van een aantal instellingen waarmee het kdc langjarige relaties onderhoudt, zoals uitgeverijen met een katholiek fonds (Gooi & Sticht, Valkhof Pers), enkele ordes en congregaties (onder meer de Fraters van Tilburg en de Zusters Onder de Bogen) en de Katholieke Radio Omroep. Zij waren bescheiden van omvang. De omvang van twee schenkingen was aanzienlijk: 35 verhuisdozen van de Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen in 2001 en 50 verhuisdozen van de Abdij Maria Toevlucht te Zundert in De tijd van de grote schenkingen lijkt echter wel voorbij. Het kdc voert hier bovendien een terughoudend beleid, aangezien een steeds groter deel van de schenkingen blijkt te bestaan uit boeken en brochures die reeds in de collectie aanwezig zijn. Daarnaast levert het archiefontsluitingsproject een flink aantal boeken, brochures en aanvullingen voor incomplete tijdschriftjaargangen en jaarverslagen op die worden overgebracht naar de bibliotheek. De collectie werd per saldo uitgebreid met 962 exemplaren in 1999, in 2000, in 2001, in 2002, 825 in 2003 en 511 in Het totale aantal boeken en brochures bedroeg eind delen. Het aantal banden van periodieken en jaarverslagen werd aangevuld met 630 delen in 1999, 359 in 2000, 583 in 2001, 567 in 2002, 484 in 2003 en 554 in Het totaal aantal tijdschriftbanden waarbij de incomplete en dus niet gebonden jaargangen niet werden meegeteld en jaarverslagen bedroeg eind delen. Het kdc had eind lopende abonnementen. Behalve aan de verwerking van de aanwinsten is in de jaren de nodige tijd besteed aan de conservering van de collectie, zoals door de vervanging van slechte door betere exemplaren. De collectie persknipsels is in de afgelopen jaren bijgehouden met knipsels uit landelijke dag- en opiniebladen en uit een aantal katholieke regionale bladen of juister: regionale bladen uit katholieke regio s. Ook hier werd aandacht besteed aan de conservering. Alle oude ordners, zowel van het personen- als het onderwerpsgedeelte van de collectie, zijn vervangen door nieuwe, smallere ordners in totaal zo n Bij deze gelegenheid is

17 de collectie tevens opgeschoond. De knipselcollectie is nog steeds een van de meest geraadpleegde kdc-collecties. De collectie druksels, een unieke verzameling van folders en aanverwant klein drukwerk, werd in toenemende mate geraadpleegd en bijvoorbeeld regelmatig gebruikt voor boekillustraties. Vooral door het archiefontsluitingsproject nam de hoeveelheid druksels sterk toe katholiek leven in beeld en geluid (klib) Een groot gedeelte van de aanwinsten die aan de klib-collecties konden worden toegevoegd bestond uit materiaal dat werd overgebracht uit archieven, nadat deze waren bewerkt in het kader van het Ontsluitingsproject. Verder werden de collecties uitgebreid met schenkingen afkomstig van instellingen en particulieren. Belangrijke schenkingen waren: ca foto s betreffende katholieke vakorganisaties van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 27 films van de Vrouwen van Bethanië, het zwart/wit fotoarchief vanaf 1980 van het tijdschrift Bijeen, twee fotoalbums uit de nalatenschap van professor Christine Mohrmann, acht fotoalbums van het Nederlands Theater Instituut, 48 filmstroken incl. tekstboekjes van de Zusters van Liefde te Tilburg, foto s van het Provincialaat der Franciscanen te Utrecht, schoolplaten van de Basisschool St. Dionysius te Schinnen, en een collectie bid- en devotieprentjes van het Archief van de Nederlandse Provincie der Jezuïeten. In 2003 werd het kdc uitgenodigd om met de klib-collectie deel te nemen aan het landelijke educatieve project Het Geheugen van Nederland. Het opzetten van de website met een grote verzameling van digitale illustraties, foto s, teksten, films en audiofragmenten, afkomstig van Nederlandse culturele instellingen was doel van het project. Dankzij een projectsubsidie van de zijde van Het Geheugen van Nederland kon de complete fotocollectie, op dat moment bijna afbeeldingen, die waren ontsloten op een beeldplaat, rechtstreeks vanaf deze analoge drager worden gedigitaliseerd. De daarvoor vereiste techniek had nog wat voeten in de aarde, maar de digitalisering werd uiteindelijk succesvol uitgevoerd door het Belgische bedrijf ucad. Ten behoeve van dit project werden voorts vijfduizend affiches gedigitaliseerd, de cartoons van de tekenaar Herman Focke die daartoe zijn collectie vervroegd aan het kdc overdroeg, de voorpagina s van het satirisch blad De Roskam ( ), en een speciaal voor dit project geselecteerde verzameling spotprenten. In totaal zijn ruim afbeeldingen te doorzoeken via de website van Het Geheugen, en tegelijk beschikbaar via de eigen on line catalogus van het kdc.

18 18 Homepage Het Geheugen van Nederland In Het Geheugen van Nederland zijn onder meer cartoons opgenomen. Deze cartoon tekende Sven Hoekstra voor het opinieblad De Bazuin bij de opening van het KDC in 1970.

19 6. ontsluiting 19 De ontsluiting van kdc-documentatie heeft in de verslagperiode zeer goede vorderingen gemaakt. Wat het archiefmateriaal betreft zijn nu vrijwel alle archieven, dankzij het Ontsluitingsproject, beschreven en in de database Rapide-kdc opgenomen. Het aantal beschrijvingen is daardoor gestegen van tot Een belangrijk deel van de nieuwe beschrijvingen vormden die van zo n projectdossiers van verschillende organisaties voor ontwikkelingshulp, die tezamen een gedetailleerd beeld geven van de geografie en oriëntatie van de katholieke hulp aan Derde Wereldlanden. Daarnaast werd de ontsluiting van beeldmateriaal door het klib voortvarend aangepakt, blijkens ruim nieuwe beschrijvingen, met name van beeldplaatopnamen, maar ook van dia s en filmstrookjes. Het aantal beeldplaatopnamen steeg in de jaren met ca en de beschrijvingen daarvan tot In het kader van het boven al genoemde landelijke project Het Geheugen van Nederland werden in de via de beeldplaat ontsloten afbeeldingen gedigitaliseerd, en werden daarnaast foto s, affiches, cartoons en prenten gedigitaliseerd en rechtstreeks aan de Rapide-kdcdatabase gekoppeld. De digitale collecties wordt sindsdien up to date gehouden: de meeste aanwinsten voor de fotocollectie worden na binnenkomst meteen verwerkt. Daarnaast werd in de klib-collectie materiaal ontsloten dat al langer op verwerking wachtte, zodat er eind 2004 ruim foto s, affiches en spotprenten waren ontsloten en (ook via internet) te raadplegen waren. De totale omvang van kdc-database steeg in met ruim records en bevatte eind 2004 circa beschrijvingen van de kdcdocumentatie. De stijging werd beperkt door de gelijktijdige verwijdering van naar schatting records met oude beschrijvingen. De uitbreiding én de uitdunning van het bestand waren voor een belangrijk deel te danken aan het archiefontsluitingsproject. Vernieuwing van hard- en software in 2001 leverde een verbetering op van het functioneren van de catalogus van het kdc via het internet, waarbij het aantal zoekmogelijkheden aanzienlijk kon worden verruimd. Overigens tekende zich in de loop van 2004 af, dat op termijn een nieuwe moderniserings- en verbeteringsslag zal moeten worden gemaakt om hardware, software en presentatie weer bij de tijd te brengen.

20 20 7. dienstverlening Het aantal bezoekers aan de kdc-leeszaal nam in de jaren licht af naar gemiddeld vier per dag. Tot dan was een gemiddeld aantal van zes geregistreerd. Uit een steekproef van drie maanden, uitgevoerd zowel in 1999 als in 2000, kon worden vastgesteld dat de website van het kdc, en niet in de laatste plaats de daarop aanwezige on line publiekscatalogus en het overzicht van archieven, zeer frequent wordt geraadpleegd. Daaraan kan de conclusie worden verbonden dat de afname van het leeszaalbezoek mede wordt veroorzaakt doordat gebruikers via de website reeds kunnen vaststellen dat zij voor hun vraag niet naar het kdc hoeven komen, dan wel dat zij goed voorbereid en doelgericht komen. Ook bij zusterinstellingen vallen dergelijke ervaringen te horen. De daling wordt verder veroorzaakt doordat gerichte vragen om inlichtingen steeds meer per , telefoon en brief worden gesteld. Deze vragen betroffen in de jaren onder meer onderwerpen op het terrein van onderwijs, De schrijvende monnik, het fonteinbeeld in de kloostergang naast de Utrechtse Domkerk, kon dankzij het archief van de Edelsmidse Brom bij het kdc weer van zijn schrijfattributen worden voorzien.

21 sport, pers, drankbestrijding, orden en congregaties, geboortenregeling en anticonceptie, jodenvervolging, oecumene, kerkgebouwen, internaten, kerkelijke statistieken, celibaat, werkende jongeren, vasten- en onthoudingswet, kruisweg, bedevaarten, paramenten, pastorale werkers, studenten(pastoraat), Mariadevotie, herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 1853, bisschoppelijk mandement 1954 en politieke partijen. Op de kdc-leeszaal werd in de jaren bijna een kwart van alle archiefcollecties geraadpleegd: 241 verschillende archieven. Veel geraadpleegd werden de archieven van de familie Alberdingk Thijm, de Katholieke Radio Omroep, de Katholieke Volkspartij, het Nederlands Katholiek Vakverbond, van P.J.M. Aalberse en van de Vincentiusvereniging Nederland. De meest geraadpleegde collectie was echter de klib-collectie KomMissieMemoires, waarin ruim 800 interviews met missionarissen en missiezusters zijn opgenomen. De onderzoeksthema s waarvoor van de archieven en andere kdc-documentatie gebruik werd gemaakt zijn te vinden in bijlage II. De vraag naar afbeeldingen uit het kdc-bezit is de laatste jaren sterk toegenomen. Door de digitalisering van foto s in eigen beheer te nemen kon de documentlevering door het klib sterk worden verbeterd en de levertijd worden verkort. Een bijzonder voorbeeld van dienstverlening was het onderzoek naar de vormgeving van pen en inktpot van het fonteinbeeld aan het Pandhof te Utrecht, voorstellend een schrijvende kanunnik. aan dit beeld ontbraken al zo lang pen en inktpot, dat inmiddels van een lezende kanunnik werd gesproken. Na het nodige speurwerk konden in 2004 uit het archief van de vervaardiger, de Edelsmidse Brom, foto s worden opgediept van voldoende kwaliteit om te dienen als voorbeeld voor herstel van het beeld met zijn schrijfbenodigdheden. In werden rondleidingen verzorgd voor groepen studenten geschiedenis en theologie en voor medewerkers van het video-archief van de kro. In konden vanwege de verbouwing geen rondleidingen worden verzorgd. Doordat sinds de verbouwing een belangrijk deel van de kdc-documentatie wordt bewaard in de voor het publiek niet toegankelijke magazijnen in het Gymnasion, is veel van de aantrekkelijkheid van een rondleiding verloren gegaan. Een voor (potentiële) gebruikers informatief en onderhoudend alternatief is op dit moment nog niet voorhanden. 21

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013 KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM Beleidsplan 2009-2013 Nijmegen juli 2009 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Managementsamenvatting 3 2. Positionering van het KDC 4 3. Conclusies uit de evaluatie 2005-2008

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen J A A R V E R S L A G 2004 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam 2005 Woord Vooraf Het NIOD-Jaarverslag 2004 is in twee varianten verschenen: de verkorte uitvoering in druk en deze

Nadere informatie

Het bibliotheekwezen. 1 Inleiding; begripsbepaling

Het bibliotheekwezen. 1 Inleiding; begripsbepaling HET BIBLIOTHEEKWEZEN IV A 100 1 Het bibliotheekwezen P. SCHNEIDERS 1 Inleiding; begripsbepaling De gangbare opvatting van wat onder een bibliotheek verstaan kan worden is: een georganiseerde verzameling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl Jaarverslag 2014 beeldengeluid.nl INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan de relatie met

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag 2009

jaarverslag 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag 2009 jaarverslag 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag 2009 Inhoud woord vooraf 3 bestuur 4 adviesraad 5 beleid 6 wetenschappelijke activiteiten 8 instituut 17 bijlage 1 Lijst van medewerkers

Nadere informatie

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G 1939-1945 D E E L 1 3 R I J K S I N S T I T U U T V O O R O O R L O G S D O C U M E N T A T I E DR. L.

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM Digitaliseren met Beleid REEKX, GRONINGEN/ALMERE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM/AMSTERDAM NOVEMBER 2007 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING II III 1. HET VERZETSMUSEUM

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3 september 2003

Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3 september 2003 Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3 september 2003 Archieven van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) toegankelijk Juni j.l. was een mijlpaal voor het behoud en de ordening van het erfgoed van de sociaal-democratie.

Nadere informatie

Monnikenwerk: handschriften ontsluiten - 10 Metamorfoze werkt samen met oude en nieuwe collega s - 11 Dag microfilm - 12

Monnikenwerk: handschriften ontsluiten - 10 Metamorfoze werkt samen met oude en nieuwe collega s - 11 Dag microfilm - 12 metamorfoze zestiende jaargang In Holland komt een huis - In dienst van God en schoonheid - 4 Het protestantse debat in druk - 6 Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze - 7 Koning van Dahomey danst

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

Persoonsdossiers: een geval apart september 2005

Persoonsdossiers: een geval apart september 2005 Persoonsdossiers: een geval apart september 2005 Nota voor het bestuur van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Nationaal Archief 1 Samenvatting (management summary) In 2001 attendeerden

Nadere informatie

Jos. Pouls De kunstenaarsdagen van de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging in Huijbergen (1932-1940), bakermat van de Delftse School.

Jos. Pouls De kunstenaarsdagen van de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging in Huijbergen (1932-1940), bakermat van de Delftse School. Jos. Pouls De kunstenaarsdagen van de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging in Huijbergen (1932-1940), bakermat van de Delftse School. 1. Inleiding De Nederlandse architectuurdiscussie werd tijdens

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

Publieke diensten op internet Cases

Publieke diensten op internet Cases Schoemakerstraat 97 Postbus 6030 2600 JA Delft www.tno.nl TNO-rapport bijlage STB-01-28 Publieke diensten op internet Cases T +31 (0)15 269 69 00 F +31 (0)15 269 54 60 stb@stb.tno.nl Datum 17 juli 2001

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 > Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam

Jaarverslag 2007 > Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam Jaarverslag 2007 > Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam 1 Colofon 2 Uitgave Universiteitsbibliotheek Singel 425 1012 WP Amsterdam Postadres Postbus 19185 1000 GD Amsterdam Secretariaat tel: 020-525

Nadere informatie

Vroeger is van ons. Yola de Lusenet. Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen. In opdracht van

Vroeger is van ons. Yola de Lusenet. Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen. In opdracht van Vroeger is van ons Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen Yola de Lusenet In opdracht van NOVEMBER 2009 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen beeld 5 3. Verslagen van de gesprekken 10

Nadere informatie

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletin In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop pagina 4 Afscheid Accentverschuivingen bij het laatste afscheid pagina 10 Religieus leven In de voetsporen

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

Jaarverslag 2005. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies Het KITLV is een instituut van de Koninklijke

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/41958

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

Jaarverslag. 2011 sharing the past, creating the future

Jaarverslag. 2011 sharing the past, creating the future Jaarverslag 2011 sharing the past, creating the future 2 - Jaarverslag 2011 van de directeur 3 - Jaarverslag 2011 Beste relatie, Vorig jaar berichtte ik u op deze plek over de op handen zijnde verhuizing

Nadere informatie

Wim van Hoorn 1908-1979

Wim van Hoorn 1908-1979 Wim van Hoorn 1908-1979 Een leven lang beeldhouwen in veranderende tijden A sculptor s life in changing times Masterscriptie faculteit Algemene cultuurwetenschappen Open Universiteit Nederland April 2009

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 HET REKENCENTRUM

Hoofdstuk 8 HET REKENCENTRUM Hoofdstuk 8 HET REKENCENTRUM F: Schurer "Machines count better than people but only people really count" (L.K. 07Leary, AT&T) Het Rekencentrum op weg naar zelfstandigheidl (196 1-1970) Ongeveer vanaf het

Nadere informatie

Nederlandse Kastelenstichting

Nederlandse Kastelenstichting Nederlandse Kastelenstichting Jaarverslag 2013 J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 n 1 Nederlandse kastelenstichting Markt 24 3961 BC Wijk bij Duurstede T 0343 578 995 F 0343 591 403 E info@kastelen.nl n www.kastelen.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD

JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD Voorwoord Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging Suid-Afrikaanse Instituut Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten Stichting ZASM Samenstelling der besturen

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Tussen ethiek en rendement Onderzoek naar de mogelijkheden van Oikocredit voor werving in de zuidelijke r.-k. bisdommen

Tussen ethiek en rendement Onderzoek naar de mogelijkheden van Oikocredit voor werving in de zuidelijke r.-k. bisdommen Tussen ethiek en rendement Onderzoek naar de mogelijkheden van Oikocredit voor werving in de zuidelijke r.-k. bisdommen Rapport no 483 maart 2001 dr. L.G.M. Spruit KASKI onderzoek en advies over religie

Nadere informatie