Verslag Katholiek Documentatie Centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag 1999-2004. Katholiek Documentatie Centrum"

Transcriptie

1 Verslag Katholiek Documentatie Centrum

2

3 Verslag Katholiek Documentatie Centrum

4

5 woord vooraf In 1999 kwam er, onbedoeld, een einde aan de uitgave van het Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, waarin sinds 1970 naast een groot aantal artikelen en documentaire bijdragen jaarlijks ook het jaarverslag van het kdc verscheen. In de daarop volgende twee jaar is nog gewerkt aan een volgend jaarboek, en is onderzocht of een dergelijke uitgave mogelijk zou zijn, die gedragen zou worden door meer instituten aan de Radboud Universiteit. Verwikkelingen rond de toekomst van het kdc hebben sindsdien de aandacht dusdanig opgeëist, dat het van een jaarboek niet meer is gekomen. Sinds 2005 werkt het kdc onder een nieuwe formule hierop komen wij nog uitvoerig terug. In deze formule is een jaarboek met wetenschappelijke bijdragen niet op zijn plaats. Het kdc zal met ingang van 2005 dan ook een afzonderlijk jaarverslag uitbrengen. Rest het vullen van de leemte tussen 1998 en 2005 een verslag van de wederwaardigheden van het kdc in deze jaren, en informatie over zijn acquisities, zijn activiteiten en publicaties. De meest schokkende gebeurtenis in de verslagperiode was het plotselinge overlijden van kdc-directeur prof.dr. Jan Roes. Dit verslag opent dan ook met een aan hem gewijd in memoriam, zoals dat grotendeels eerder verscheen in Erasmusplein 14(2003), nr. 2. Voorts wordt het verslag voorafgegaan door informatie over de huidige bezetting en bereikbaarheid van de kdc-staf. Nijmegen, oktober 2005 dr. Lodewijk Winkeler hoofd kdc

6 in memoriam: jan roes ( ) Op 24 mei 2003 overleed Jan Roes aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was directeur van het Katholiek Documentatie Centrum en hoogleraar Geschiedenis van het Nederlandse Katholicisme aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit geheten). Jan Roes werd geboren op 15 juni 1939 in Breedenbroek. Na zijn middelbare schooltijd studeerde hij rechtsgeleerdheid, geschiedenis en kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, en vervolgens sociale geschiedenis aan het Institut für Europäische Geschichte in Mainz. In 1969 keerde hij terug naar Nijmegen om directeur te worden van het toen net opgerichte Katholiek Documentatie Centrum. Hij zou dat zijn hele leven blijven. Met slechts enkele medewerkers zag hij zich voor de taak gesteld om de vele archieven, die verloren dreigden te gaan door de snelle ontzuiling van katholiek Nederland, voor het nageslacht te bewaren. In zijn lelijke eend door Nederland toerend legde hij levenslange contacten, vervoerde hij vuilniszakken vol oud papier en bouwde in hoog tempo een collectie op die uniek was in zijn soort. Als kdc-directeur en wetenschapper een onderscheid daartussen heeft hij nooit scherp gemaakt koesterde Jan Roes drie centrale onderwerpen: de katholieke arbeidersbeweging, de missie en het katholiek leven in beeld. In 1975 begon hij aan het omvangrijk karwei om de toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns uit te geven, met een publicatie in 1982 als resultaat. Vervolgens zette hij zich in voor uitvoerige geschiedschrijving van de Katholieke Arbeiders Beweging van de grond te krijgen. Onder zijn leiding verschenen in 1985 en 1993 de twee banden met de geschiedenis van kab/nkv na 1945.

7 De missie was het onderwerp van zijn proefschrift Het groote missieuur (1974), dat gewijd was aan de missiemotivatie van de Nederlandse katholieken. Voortbouwend op die missiemotivatie had hij een groot aandeel in het project van de Kommissie Missie Memoires om in interviews de herinneringen vast te leggen van honderden missionarissen, missiezusters en betrokkenen bij missieorganisaties. In bredere kring kreeg Jan Roes bekendheid door het fotoboek De kerk gaat uit, dat hij samen met Michel van der Plas in 1973 samenstelde. De moeizaamheid waarmee het fotomateriaal voor dit boek bij elkaar moest worden gesprokkeld was voor hem aanleiding om bij de collectievorming van het kdc meer aandacht aan dit materiaal te besteden. Met name in de eerste helft van de jaren negentig breidde de fotocollectie van het kdc zich snel uit, en in 1996 konden hij en Herman Pijfers op deze basis een totaal nieuw fotoboek uitbrengen: Memoriale. Een eeuw katholiek leven in Nederland waarmee zij zelfs even de boeken-toptien haalden. In 1994, tegelijk met de viering van het vijfde lustrum van het kdc, werd Jan Roes tevens benoemd tot hoogleraar in de Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme. In zijn oratie maakte hij de balans van vijfentwintig jaar op: Je kunt nog zo n mooie schat aan documentatie hebben, als niemand er naar omkijkt dan is het een waardeloze schat. Zijn werkcolleges organiseerde hij dan ook bij voorkeur in het kdc, midden tussen de archiefstukken. Eind jaren negentig groeide het kdc uit zijn jas. Nadat enkele jaren naar oplossingen was gezocht om het kdc meer armslag te geven, moest het College van Bestuur concluderen dat de Radboud Universiteit de lasten van het kdc niet meer kon dragen, althans niet alleen. Tegen daarop voorgestelde oplossingen die een uiteenvallen van de collecties van het kdc tot gevolg zouden hebben heeft Jan Roes zich mordicus verzet en brede kringen steunden hem daarin. Dat het kdc voor onze katholieke universiteit geen paradepaardje meer was heeft hem bijzonder pijn gedaan. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan een oplossing voor het behoud van het kdc, en uiteindelijk is die oplossing eind 2004 ook gevonden en is het kdc integraal door het College van Bestuur gehandhaafd. Het is verdrietig dat Jan Roes dat niet meer mee heeft mogen maken.

8 erratum Helaas zijn in het verslag de volgende gegevens niet opgenomen: het katholiek documentatie centrum anno 2005 Bezoekadres: Erasmuslaan 36 Postadres: Postbus 9100, 6500 HA Nijmegen Telefoon: (024) Fax: (024) Website: openingstijden maandag t/m vrijdag uur medewerkers Hoofd: dr. Lodewijk Winkeler doorkiesnummer (024) Archief: drs. Rob de Klerk doorkiesnummer (024) Informatieverstrekking/leeszaal: Lennie van Orsouw doorkiesnummer (024) Bibliotheek: drs. Anne-Lies van Diessen doorkiesnummer (024) Secretariaat: Elly Everaard doorkiesnummer (024) Beeld en geluid: Ellen Brok doorkiesnummer (024)

9 Katholiek Documentatie Centrum

10 10 1. de toekomst van het kdc Begin november 2004 besloot het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen zelf de verantwoordelijkheid te blijven houden voor het kdc. Aan dit besluit zijn veel verkenningen en onderhandelingen vooraf gegaan, waarover voor een deel al in eerdere jaarverslagen werd gerapporteerd. In 1997 verscheen het rapport Haalbaarheidsstudie naar de toekomstmogelijkheden van het kdc. In dit rapport werd geconcludeerd dat in brede kring het belang van het kdc werd ingezien en dat het kdc een centrale rol zou moeten spelen in het behoud van het katholieke erfgoed, de verspreiding van kennis en de wetenschappelijke bestudering daarvan. De toekomst van het kdc hing met andere woorden af van een nauwe relatie tussen documentaire en wetenschappelijke activiteiten, waarbij aan het kdc een onderzoek stimulerende rol was toegedacht, uiteraard in nauwe samenwerking met de Faculteit der Letteren, waar kdc-directeur dr. J.H. Roes sinds 1994 hoogleraar Geschiedenis van het Nederlandse Katholicisme was. In de jaren onderzocht het College van Bestuur of, met voldoende steun van buiten de universiteit, een verbreding en een versterking van de organisatorische en financiële basis van het kdc mogelijk zou zijn. In de loop van 1999 moest echter worden vastgesteld dat een (eventueel gedeeltelijke) verzelfstandiging van het kdc op korte termijn niet tot de mogelijkheden behoorde. Eind 1999 besloot het College van Bestuur daarop te onderzoeken wat de voorwaarden en mogelijkheden zouden zijn voor een normalisering van de aparte status van het kdc, die het kdc tot dan toe binnen de Dienst ub/kdc had gehad. Het College gaf aan de directeur van de Dienst ub/kdc, dr. A.H. Laeven, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek de opdracht een beleidsplan op te stellen, op basis waarvan de positie van het kdc binnen de Katholieke Universiteit en binnen de Dienst voldoende kon worden verankerd. In het voorjaar van 2001 besloot het College van Bestuur dat het instandhouden van het kdc niet blijvend tot de kerntaken van de universiteit kon behoren. Het liet in de eerste helft van 2001 door een werkgroep onder voorzitterschap van oud-collegevoorzitter dr. Th. Stoelinga onderzoeken of een deel van de collecties elders kon worden ondergebracht. De werkgroep bepleitte een verzelfstandiging van het kdc in de vorm van een door de universiteit en andere participanten gedragen Stichting kdc, die de documentaire werkzaamheden zou kunnen uitbesteden, hetzij aan de Katholieke Universiteit, hetzij aan bijvoorbeeld Het Utrechts Archief. Met deze archiefdienst werd daarover gesproken, omdat daar ook een aantal kerkelijke archieven, katholieke en protestantse, zijn ondergebracht. Tegelijkertijd beval de werkgroep het College van Bestuur aan om een onderzoekscentrum voor de geschiedenis van het

11 Nederlandse katholicisme in het leven te roepen, waardoor wetenschappelijk gebruik van de kdc-collecties optimaal gegarandeerd zou zijn. De koers van het College van Bestuur veroorzaakte grote onrust, niet alleen bij het kdc zelf, maar ook bij gebruikers en bewaargevers. Een (gedeeltelijke) uitbesteding van kdc-archieven werd door hen ervaren als een uiteenvallen of zelfs een opheffing van het kdc, vanwege de nauwe verstrengeling van de verschillende bibliotheek-, archief- en (audio)visuele collecties. Door de gebruikers werd een protestactie op touw gezet, waarbij zij adhesie ontvingen van verschillende vooraanstaande Nederlandse historici. Ook de Raad van Advies van het kdc maakte bezwaar tegen de voornemens van het College en voerde daarover verschillende besprekingen. Vertegenwoordigers van een aantal grote bewaargevers stelden een commissie samen onder leiding van de heer P. van Zeil, oud-vakbondsman en oud-voorzitter van de Katholieke Volkspartij, oudstaatsecretaris en oud-burgemeester van Heerlen. Deze commissie voerde, met instemming en steun van het College van Bestuur, een groot aantal besprekingen met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, met bewaargevers en fondsen, om financiële middelen te verkrijgen, zowel voor de documentaire taak van het kdc als voor een nauw aan het kdc gelieerd onderzoeksprogramma. Middelen voor dit laatste doel maakten het mogelijk dat in 2004 mw.dr. M. Monteiro kon worden benoemd tot opvolger van Roes als hoogleraar Geschiedenis van het Nederlandse Katholicisme in de Faculteit der Letteren. Inmiddels voerde het college besprekingen met het Gemeentearchief Nijmegen over de organisatie en de kosten van een eventuele uitbesteding van de archieven en de (audio)visuele documentatie. Het lag daarbij in de bedoeling dat de bewaar- en raadpleegfaciliteiten zich bij het Gemeentearchief zouden bevinden, terwijl de kdc-bibliotheek verbonden zou blijven aan de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek, omdat de feitelijke vervlechting van beide bibliotheken een splitsing uitgesloten maakten. Uiteindelijk bleek de financiële kant van de offerte van het Gemeentearchief dusdanig hoog uit te vallen een stijging van de totale kosten voor het kdc met 50% dat het College van Bestuur begin november 2004 besloot het kdc aan de Radboud Universiteit te handhaven. De forse injectie van het ministerie en enkele fondsen in het onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse katholicisme verschafte een nieuwe legitimatie aan de handhaving van het kdc als laboratorium voor dit onderzoek. Aansluitend besloot het College van Bestuur het kdc per 1 januari 2005 beleidsmatig te plaatsen onder de directeur Universitair Erfgoed, en beheersmatig als afdeling bij de Universiteitsbibliotheek onder te brengen. Het kdc dient zich daarbij strikt te beperken tot zijn documentaire taak: acquisitie, beheer en ontsluiting van documentatie met betrekking tot het Nederlandse katholicisme sinds de 19e eeuw. Het onderzoek is verbonden met de leeropdracht van prof.dr. M. Monteiro in de Faculteit der Letteren. 11

12 Het Gymnasion aan de Heyendaalseweg. In de kelder worden 12 de archieven en het beeld- en geluidsmateriaal van het kdc bewaard Het kdc werd tijdens de verbouwing van de universiteitsbibliotheek ondergebracht in een schuifruimte De nieuwe kamer van de kdc-archivaris 2. verbouwing van de universiteitsbibliotheek De Universiteitsbibliotheek, waarin ook het kdc gevestigd is, onderging van maart 2003 tot maart 2005 een ingrijpende verbouwing. Verbouwing en toegankelijk maken van de kelder van het gebouw moest ruimte scheppen voor de verschillende humaniora-bibliotheken, die tot dan toe bij de faculteiten in het nabijgelegen Erasmusgebouw waren gevestigd. Verbouwing van het magazijn op de eerste verdieping maakte het mogelijk een goed geoutilleerde tijdschriftenzaal en een nieuwe kdc-leeszaal te realiseren. In aanmerking genomen dat het kdc voor een belangrijk deel in het magazijn op de eerste verdieping was gevestigd helaas inclusief een groot aantal daglichtloze werkplekken voor medewerkers zou de verbouwing voor het kdc een grote verbetering met zich meebrengen. Alvorens de verbouwing van start kon gaan werd in voor de kdc-collecties en een deel van de universitaire bibliotheekcollecties een groot magazijn in de kelder van het nieuw gebouwde Gymnasion grotendeels universitair sportcentrum in gereedheid gebracht. Het kdc kan daar sinds begin 2003 beschikken over een speciaal geklimatiseerde ruimte voor de opslag van audiovisueel en beeldmateriaal, over tien kilometer eveneens geklimatiseerde archiefopslagruimte in verrijdbare compactstellingen, en over een werkruimte voor archiefmedewerkers. De magazijnruimte is door middel van een onderaardse gang en een intelligent transportsysteem verbonden met verschillende plaatsen in het gebouw van de Universiteitsbibliotheek, waaronder de leeszaal van het kdc.

13 13 Tijdens de verbouwing van de universiteitsbibliotheek waren de kdc-medewerkers gedurende een aantal maanden gehuisvest in tijdelijke schuifruimtes. Eind 2004 was de verbouwing vrijwel voltooid en konden ook de laatste kdcmedewerkers hun nieuwe werkplek inrichten. De nieuwe leeszaal van het kdc is nu gevestigd aan de zijkant van, en aansluitend op, de tijdschriftenzaal van de Universiteitsbibliotheek, hetgeen voor studenten en wetenschappers uit de belangrijkste kdc- doelgroepen (historici, kerkhistorici en theologen) raadpleging van tijdschriften en kdc-documentatie in deze aansluitende ruimte mogelijk maakt. Inrichting van de nieuwe leeszaal maakte het mogelijk om een oude wens in vervulling te doen gaan, namelijk een open opstelling van zowel het personen-gedeelte van de knipselcollectie als van het onderwerpen-gedeelte. Met name dit laatste deel van de collectie leent zich immers bijzonder goed voor een eerste oriëntatie door studenten en onderzoekers op een groot aantal thema s uit de geschiedenis van het Nederlandse katholicisme. 3. archief In 1996 werd, met steun van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, een aantal grote archiefeigenaren en het skan-fonds, gestart met het Ontsluitingsproject een project om de achterstand in de ontsluiting van de archieven, die op dat moment meter bedroeg, in te lopen. Omvangrijke aanwinsten, met name die van de Industriebond nkv, deden deze achterstand tot meter oplopen. Vanaf medio 1996 tot en met 1998 is met een tempo van meter per jaar circa meter weggewerkt. In de periode kwamen kleinere, en dus meer arbeidsintensieve archieven aan bod.

14 Spotprent op Leeskring De Vioolstruik, waarvan J.A. Alberdingk Thijm voorzitter was. 14 Aquarel van A.B.J. Sterck. De Russische archiefdozen waarin het archiefmateriaal uit Moskou werd geretourneerd

15 Daardoor kon het tempo van de eerste jaren niet meer worden gehaald. Uiteindelijk is er in deze vijf jaar circa meter archief ontsloten en omgepakt in zuurvrij verpakkingsmateriaal. Door schoning, ontdubbeling en efficiëntere verpakking werd daarbij een ruimtewinst van circa 40% geboekt. De voltooiing van het project was aanvankelijk voorzien voor Veel personeelswisselingen, waaronder tweemaal een wisseling van projectleider, alsmede de verbouwing van de Universiteitsbibliotheek en de daarmee gepaard gaande verhuisoperatie, hebben tot vertraging geleid. De voltooiing van het Ontsluitingsproject is nu voorzien voor het voorjaar van Eveneens in het kader van het Ontsluitingsproject werden in 2003 en 2004 vele tienduizenden fiches met archiefbeschrijvingen, nog daterend uit de periode vóór 1980, toen de ontsluiting het nog zonder computers moest stellen, in Rapide-kdc ingevoerd. Daarmee zijn alle bij het kdc berustende archieven, op de resterende achterstand na, nu in de Rapide-kdc-database ontsloten en via de online publiekscatalogus van het kdc op het internet te raadplegen. In de loop van het Ontsluitingsproject is de archiefafdeling nog eens extra geconfronteerd met problemen van preservering en conservering. Naast het handhaven en verbeteren van de bewaarcondities gaat de aandacht nu dan ook uit naar conservering door middel van het overbrengen van de informatie op een andere drager, in concreto microverfilming of digitalisering. Voor die archieven die onderhevig zijn aan autonoom verval verval door de slechte kwaliteit van het papier of inktvraat bijvoorbeeld acht het kdc verfilming vooralsnog de meest aangewezen optie vanwege de houdbaarheid van microfilms. Voor digitalisering ontbreekt tot op heden voldoende duidelijkheid over de handhaving van digitale standaarden en duurzaamheid van digitale dragers. In 2004 nam het kdc daarom voor de eerste maal deel aan het landelijk conserveringsprogramma Metamorfoze. In dit kader werd in mei 2004 een begin gemaakt met de verfilming van het archief van de familie Alberdingk Thijm. Dit project zal in 2005 worden afgerond en zeer waarschijnlijk met andere archieven worden voortgezet. In de periode ontving het kdc 45 nieuwe persoonsarchieven of delen daarvan, en 57 instellingsarchieven. De meest spectaculaire aanwinst vormden wel de zogenoemde Russische archieven. In het voorjaar 2002 ontving het kdc het katholieke deel van het zogenoemde fonds Holland in het Russische Militaire Staatsarchief. Door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog geconfisqueerde archieven waren uiteindelijk in Moskou terecht gekomen en keerden, na de nodige onderhandelingen, naar Nederland terug. Wat zich aanvankelijk liet aanzien als een wat willekeurige verzameling van archiefstukken van uiteenlopende katholieke instellingen, bleek bij nadere inspectie vooral het persoonsarchief te zijn van de in concentratiekamp Dachau overleden Nijmeegse hoogleraar Robert Regout sj. 15

16 16 Naast nieuwe aanwinsten ontving het kdc ook aanvullingen op eerder gedeponeerde archieven. Een overzicht van aanwinsten en aanvullingen over de jaren wordt gegeven in bijlage I. 4. bibliotheek De collectie boeken en brochures van het kdc werd zowel uitgebreid door schenkingen als door aankopen. Schenkingen waren afkomstig van particulieren en van een aantal instellingen waarmee het kdc langjarige relaties onderhoudt, zoals uitgeverijen met een katholiek fonds (Gooi & Sticht, Valkhof Pers), enkele ordes en congregaties (onder meer de Fraters van Tilburg en de Zusters Onder de Bogen) en de Katholieke Radio Omroep. Zij waren bescheiden van omvang. De omvang van twee schenkingen was aanzienlijk: 35 verhuisdozen van de Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen in 2001 en 50 verhuisdozen van de Abdij Maria Toevlucht te Zundert in De tijd van de grote schenkingen lijkt echter wel voorbij. Het kdc voert hier bovendien een terughoudend beleid, aangezien een steeds groter deel van de schenkingen blijkt te bestaan uit boeken en brochures die reeds in de collectie aanwezig zijn. Daarnaast levert het archiefontsluitingsproject een flink aantal boeken, brochures en aanvullingen voor incomplete tijdschriftjaargangen en jaarverslagen op die worden overgebracht naar de bibliotheek. De collectie werd per saldo uitgebreid met 962 exemplaren in 1999, in 2000, in 2001, in 2002, 825 in 2003 en 511 in Het totale aantal boeken en brochures bedroeg eind delen. Het aantal banden van periodieken en jaarverslagen werd aangevuld met 630 delen in 1999, 359 in 2000, 583 in 2001, 567 in 2002, 484 in 2003 en 554 in Het totaal aantal tijdschriftbanden waarbij de incomplete en dus niet gebonden jaargangen niet werden meegeteld en jaarverslagen bedroeg eind delen. Het kdc had eind lopende abonnementen. Behalve aan de verwerking van de aanwinsten is in de jaren de nodige tijd besteed aan de conservering van de collectie, zoals door de vervanging van slechte door betere exemplaren. De collectie persknipsels is in de afgelopen jaren bijgehouden met knipsels uit landelijke dag- en opiniebladen en uit een aantal katholieke regionale bladen of juister: regionale bladen uit katholieke regio s. Ook hier werd aandacht besteed aan de conservering. Alle oude ordners, zowel van het personen- als het onderwerpsgedeelte van de collectie, zijn vervangen door nieuwe, smallere ordners in totaal zo n Bij deze gelegenheid is

17 de collectie tevens opgeschoond. De knipselcollectie is nog steeds een van de meest geraadpleegde kdc-collecties. De collectie druksels, een unieke verzameling van folders en aanverwant klein drukwerk, werd in toenemende mate geraadpleegd en bijvoorbeeld regelmatig gebruikt voor boekillustraties. Vooral door het archiefontsluitingsproject nam de hoeveelheid druksels sterk toe katholiek leven in beeld en geluid (klib) Een groot gedeelte van de aanwinsten die aan de klib-collecties konden worden toegevoegd bestond uit materiaal dat werd overgebracht uit archieven, nadat deze waren bewerkt in het kader van het Ontsluitingsproject. Verder werden de collecties uitgebreid met schenkingen afkomstig van instellingen en particulieren. Belangrijke schenkingen waren: ca foto s betreffende katholieke vakorganisaties van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 27 films van de Vrouwen van Bethanië, het zwart/wit fotoarchief vanaf 1980 van het tijdschrift Bijeen, twee fotoalbums uit de nalatenschap van professor Christine Mohrmann, acht fotoalbums van het Nederlands Theater Instituut, 48 filmstroken incl. tekstboekjes van de Zusters van Liefde te Tilburg, foto s van het Provincialaat der Franciscanen te Utrecht, schoolplaten van de Basisschool St. Dionysius te Schinnen, en een collectie bid- en devotieprentjes van het Archief van de Nederlandse Provincie der Jezuïeten. In 2003 werd het kdc uitgenodigd om met de klib-collectie deel te nemen aan het landelijke educatieve project Het Geheugen van Nederland. Het opzetten van de website met een grote verzameling van digitale illustraties, foto s, teksten, films en audiofragmenten, afkomstig van Nederlandse culturele instellingen was doel van het project. Dankzij een projectsubsidie van de zijde van Het Geheugen van Nederland kon de complete fotocollectie, op dat moment bijna afbeeldingen, die waren ontsloten op een beeldplaat, rechtstreeks vanaf deze analoge drager worden gedigitaliseerd. De daarvoor vereiste techniek had nog wat voeten in de aarde, maar de digitalisering werd uiteindelijk succesvol uitgevoerd door het Belgische bedrijf ucad. Ten behoeve van dit project werden voorts vijfduizend affiches gedigitaliseerd, de cartoons van de tekenaar Herman Focke die daartoe zijn collectie vervroegd aan het kdc overdroeg, de voorpagina s van het satirisch blad De Roskam ( ), en een speciaal voor dit project geselecteerde verzameling spotprenten. In totaal zijn ruim afbeeldingen te doorzoeken via de website van Het Geheugen, en tegelijk beschikbaar via de eigen on line catalogus van het kdc.

18 18 Homepage Het Geheugen van Nederland In Het Geheugen van Nederland zijn onder meer cartoons opgenomen. Deze cartoon tekende Sven Hoekstra voor het opinieblad De Bazuin bij de opening van het KDC in 1970.

19 6. ontsluiting 19 De ontsluiting van kdc-documentatie heeft in de verslagperiode zeer goede vorderingen gemaakt. Wat het archiefmateriaal betreft zijn nu vrijwel alle archieven, dankzij het Ontsluitingsproject, beschreven en in de database Rapide-kdc opgenomen. Het aantal beschrijvingen is daardoor gestegen van tot Een belangrijk deel van de nieuwe beschrijvingen vormden die van zo n projectdossiers van verschillende organisaties voor ontwikkelingshulp, die tezamen een gedetailleerd beeld geven van de geografie en oriëntatie van de katholieke hulp aan Derde Wereldlanden. Daarnaast werd de ontsluiting van beeldmateriaal door het klib voortvarend aangepakt, blijkens ruim nieuwe beschrijvingen, met name van beeldplaatopnamen, maar ook van dia s en filmstrookjes. Het aantal beeldplaatopnamen steeg in de jaren met ca en de beschrijvingen daarvan tot In het kader van het boven al genoemde landelijke project Het Geheugen van Nederland werden in de via de beeldplaat ontsloten afbeeldingen gedigitaliseerd, en werden daarnaast foto s, affiches, cartoons en prenten gedigitaliseerd en rechtstreeks aan de Rapide-kdcdatabase gekoppeld. De digitale collecties wordt sindsdien up to date gehouden: de meeste aanwinsten voor de fotocollectie worden na binnenkomst meteen verwerkt. Daarnaast werd in de klib-collectie materiaal ontsloten dat al langer op verwerking wachtte, zodat er eind 2004 ruim foto s, affiches en spotprenten waren ontsloten en (ook via internet) te raadplegen waren. De totale omvang van kdc-database steeg in met ruim records en bevatte eind 2004 circa beschrijvingen van de kdcdocumentatie. De stijging werd beperkt door de gelijktijdige verwijdering van naar schatting records met oude beschrijvingen. De uitbreiding én de uitdunning van het bestand waren voor een belangrijk deel te danken aan het archiefontsluitingsproject. Vernieuwing van hard- en software in 2001 leverde een verbetering op van het functioneren van de catalogus van het kdc via het internet, waarbij het aantal zoekmogelijkheden aanzienlijk kon worden verruimd. Overigens tekende zich in de loop van 2004 af, dat op termijn een nieuwe moderniserings- en verbeteringsslag zal moeten worden gemaakt om hardware, software en presentatie weer bij de tijd te brengen.

20 20 7. dienstverlening Het aantal bezoekers aan de kdc-leeszaal nam in de jaren licht af naar gemiddeld vier per dag. Tot dan was een gemiddeld aantal van zes geregistreerd. Uit een steekproef van drie maanden, uitgevoerd zowel in 1999 als in 2000, kon worden vastgesteld dat de website van het kdc, en niet in de laatste plaats de daarop aanwezige on line publiekscatalogus en het overzicht van archieven, zeer frequent wordt geraadpleegd. Daaraan kan de conclusie worden verbonden dat de afname van het leeszaalbezoek mede wordt veroorzaakt doordat gebruikers via de website reeds kunnen vaststellen dat zij voor hun vraag niet naar het kdc hoeven komen, dan wel dat zij goed voorbereid en doelgericht komen. Ook bij zusterinstellingen vallen dergelijke ervaringen te horen. De daling wordt verder veroorzaakt doordat gerichte vragen om inlichtingen steeds meer per , telefoon en brief worden gesteld. Deze vragen betroffen in de jaren onder meer onderwerpen op het terrein van onderwijs, De schrijvende monnik, het fonteinbeeld in de kloostergang naast de Utrechtse Domkerk, kon dankzij het archief van de Edelsmidse Brom bij het kdc weer van zijn schrijfattributen worden voorzien.

21 sport, pers, drankbestrijding, orden en congregaties, geboortenregeling en anticonceptie, jodenvervolging, oecumene, kerkgebouwen, internaten, kerkelijke statistieken, celibaat, werkende jongeren, vasten- en onthoudingswet, kruisweg, bedevaarten, paramenten, pastorale werkers, studenten(pastoraat), Mariadevotie, herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 1853, bisschoppelijk mandement 1954 en politieke partijen. Op de kdc-leeszaal werd in de jaren bijna een kwart van alle archiefcollecties geraadpleegd: 241 verschillende archieven. Veel geraadpleegd werden de archieven van de familie Alberdingk Thijm, de Katholieke Radio Omroep, de Katholieke Volkspartij, het Nederlands Katholiek Vakverbond, van P.J.M. Aalberse en van de Vincentiusvereniging Nederland. De meest geraadpleegde collectie was echter de klib-collectie KomMissieMemoires, waarin ruim 800 interviews met missionarissen en missiezusters zijn opgenomen. De onderzoeksthema s waarvoor van de archieven en andere kdc-documentatie gebruik werd gemaakt zijn te vinden in bijlage II. De vraag naar afbeeldingen uit het kdc-bezit is de laatste jaren sterk toegenomen. Door de digitalisering van foto s in eigen beheer te nemen kon de documentlevering door het klib sterk worden verbeterd en de levertijd worden verkort. Een bijzonder voorbeeld van dienstverlening was het onderzoek naar de vormgeving van pen en inktpot van het fonteinbeeld aan het Pandhof te Utrecht, voorstellend een schrijvende kanunnik. aan dit beeld ontbraken al zo lang pen en inktpot, dat inmiddels van een lezende kanunnik werd gesproken. Na het nodige speurwerk konden in 2004 uit het archief van de vervaardiger, de Edelsmidse Brom, foto s worden opgediept van voldoende kwaliteit om te dienen als voorbeeld voor herstel van het beeld met zijn schrijfbenodigdheden. In werden rondleidingen verzorgd voor groepen studenten geschiedenis en theologie en voor medewerkers van het video-archief van de kro. In konden vanwege de verbouwing geen rondleidingen worden verzorgd. Doordat sinds de verbouwing een belangrijk deel van de kdc-documentatie wordt bewaard in de voor het publiek niet toegankelijke magazijnen in het Gymnasion, is veel van de aantrekkelijkheid van een rondleiding verloren gegaan. Een voor (potentiële) gebruikers informatief en onderhoudend alternatief is op dit moment nog niet voorhanden. 21

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief J.M. Reinboud Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1953-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2016

Nadere informatie

Kerncijfers uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Memorandum no februari 2002

Kerncijfers uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Memorandum no februari 2002 Kerncijfers 2000 uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland Memorandum no. 321 - februari 2002 Jolanda Massaar-Remmerswaal dr. Ton Bernts KASKI beleidsonderzoek naar

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief M.J. Doesburg Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1894-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2012 Archief

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief A. Lazeroms Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2014 LAZE

Nadere informatie

Geert Groote Genootschap

Geert Groote Genootschap Plaatsingslijst Archief Geert Groote Genootschap Archiefnummer: 178 Archiefnaam: GGG Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1921-1969 Katholiek Documentatie Centrum 2012

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Plaatsingslijst Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Archiefnummer: 497 Archiefnaam: BAST Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Archiefnummer: 267 Archiefnaam: AAR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1780-1978 Katholiek

Nadere informatie

THEMADOSSIER BIBLIONOVA Louis Tijssen, de heilige deken

THEMADOSSIER BIBLIONOVA Louis Tijssen, de heilige deken THEMADOSSIER BIBLIONOVA Louis Tijssen, de heilige deken De heilige deken van Sittard; Deken Tijssen. Op 20 februari 1929 stierf Louis Tijssen, de toenmalige deken van Sittard. In de 10 jaren dat hij deken

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Archivalia J.G.J. Driessen. 1 Statuten van het Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland (WKTN) met kanttekeningen. [1961], [1973].

Archivalia J.G.J. Driessen. 1 Statuten van het Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland (WKTN) met kanttekeningen. [1961], [1973]. Plaatsingslijst Archivalia J.G.J. Driessen Archiefnummer: 207 Archiefnaam: DRIE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia P.J.M. Harte Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1884-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief J.W.C. Aarts Archiefnummer: 1152 Archiefnaam: AART Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1981 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Dagboeken

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Presentatie inventaris archief kathedraal kapittel

Presentatie inventaris archief kathedraal kapittel Presentatie inventaris archief kathedraal kapittel 1297-1797 Roermond, vrijdag 2 september 2011 De inventarisatie van het archief van het kathedrale kapittel van het bisdom Roermond 1297-1797 is onlangs

Nadere informatie

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Plaatsingslijst Archief Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Archiefnummer: 174 Archiefnaam: CTHT Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1963-1971

Nadere informatie

Huidige collecties in de HCL beeldbank:

Huidige collecties in de HCL beeldbank: Huidige collecties in de HCL beeldbank: Tekeningen, prenten en foto's afkomstig van het Rijksarchief Limburg De collectie bestaat uit beeldmateriaal van de provincie Limburg en daarbuiten. Met 2500 catalogusnummers

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief C.J.A. Venings Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1922-1956 Katholiek Documentatie Centrum 2017

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Kristien Suenens (KADOC-KU Leuven) 29/11/2013 1 1. Inleiding DiBIKAV-project:

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Plaatsingslijst Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Archiefnummer: 470 Archiefnaam: KSKE Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1973 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch

Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch Archiefnummer: 577 Archiefnaam: AHFH Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011

Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011 Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011 Rapport nr. 625, oktober 2012 drs. Joris Kregting Jolanda Massaar-Remmerswaal Inhoudsopgave Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011 4 1 Toelichting 7 2 Aantal katholieken

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2014

Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2014 Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2014 Rapport nr. 641, september 2015 drs. Joris Kregting Jolanda Massaar-Remmerswaal Inhoudsopgave Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2014 4 1 Toelichting 7 2 Aantal katholieken,

Nadere informatie

Archief P.J.B. Coenen

Archief P.J.B. Coenen Plaatsingslijst Archiefnummer: 610 Archiefnaam: COEN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia Datering: 1961-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1-2 Stukken betreffende de

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Levensjaren 1884-1961 (1916-1965) 1031 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Herman Noordegraaf. P. Eldering. (1868-1954) Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap NARRATIO

Herman Noordegraaf. P. Eldering. (1868-1954) Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap NARRATIO Herman Noordegraaf P. Eldering (1868-1954) Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap NARRATIO Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds ISBN-10

Nadere informatie

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland Archiefinventaris van het Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland (1920 2009) Samenstelling: Ruerd de Vries Datum: 18 dec. 2013 Bewaarplaats: Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland,

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 December 2009 Enige notities bij het "Overzicht van de Rubrieksindeling van de Bibliotheek van de

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp 677 Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp Levensjaren 1879-1950, (1922-1950) Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Plaatsingslijst Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Archiefnummer: 1005 Archiefnaam: CAPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp

WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp Waarom katholiek onderwijs, door: Frans Holtkamp (versie: 13-11-2009) 1 WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Deze bijlage bestaat uit twee delen: een leestekst en een

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay,

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, Nummer archiefinventaris: 2.21.347 Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, 1923-1945 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Onderzoeker Armoede onderzoek: Olaf Crutzen Klaverstraat 60 5025 MD Tilburg 06-15052081 e-mail: olafcrutzen@hotmail.com

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Vereniging Thomas à Kempis, Zwolle

Vereniging Thomas à Kempis, Zwolle Plaatsingslijst Archivalia Vereniging Thomas à Kempis, Zwolle Archiefnummer: 735 Archiefnaam: TAK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1881-1965 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994)

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) 337 Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) Samengesteld door Paul E. Werkman Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Plaatsingslijst Archief Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Archiefnummer: 566 Archiefnaam: DEKO Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Voorkant Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Zaandam centrum Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan het

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

De pastoors van Einighausen Zomerfeest Fanfare Concordia. Pagina 44

De pastoors van Einighausen Zomerfeest Fanfare Concordia. Pagina 44 Zomerfeest Fanfare Concordia. Pagina 44 Louis H. Vogels. Pastoor van Einighausen 1978-1987. Louis H. Vogels werd op 18 januari 1922 te Horn geboren. Hij ontving zijn opleiding in het seminarie van de congregatie

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Project Gouvernementsarts in Nederlands- Indie (werktitel)

Project Gouvernementsarts in Nederlands- Indie (werktitel) Project Gouvernementsarts in Nederlands- Indie (werktitel) Getekend en gefotografeerd dagboek van Annie Wijers-van Puffelen, kinderarts in Indonesië van 1930-1952. Een uniek ego-document van een onafhankelijke,werkende

Nadere informatie

Gedragscode Commissie Onderzoek Geweld in de Jeugdzorg. 1.Inleiding

Gedragscode Commissie Onderzoek Geweld in de Jeugdzorg. 1.Inleiding Gedragscode Commissie Onderzoek Geweld in de Jeugdzorg 1.Inleiding In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een commissie

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( )

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( ) Plaatsingslijst Archief H.F.M. Huybers Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: (1841-1842) 1901-1929 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Archief J.J.A. Aalders

Archief J.J.A. Aalders Plaatsingslijst Archief J.J.A. Aalders Archiefnummer: 477 Archiefnaam: AALD Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1909-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2010

Nadere informatie

DRAGERS VAN BELOFTE. Opleiding en vorming van een katholieke elite ( ) SYMPOSIUM 27 MAART 2010 TENTOONSTELLING 27 MAART - 26 JUNI 2010

DRAGERS VAN BELOFTE. Opleiding en vorming van een katholieke elite ( ) SYMPOSIUM 27 MAART 2010 TENTOONSTELLING 27 MAART - 26 JUNI 2010 DRAGERS VAN BELOFTE Opleiding en vorming van een katholieke elite (1920-1970) SYMPOSIUM 27 MAART 2010 TENTOONSTELLING 27 MAART - 26 JUNI 2010 WWW.DRAGERSVANBELOFTE.NL DRAGERS VAN BELOFTE Niet alleen degelijke

Nadere informatie

Geschiedenis Franciscus Vlietland

Geschiedenis Franciscus Vlietland Geschiedenis Franciscus Vlietland Franciscus Gasthuis is van oorsprong een katholiek ziekenhuis; Sint Franciscus Gasthuis. Franciscus van Assisi is de stichter van de orde der Franciscanen die, nadat hij

Nadere informatie

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag Plaatsingslijst Archivalia J.H. Koelman Archiefnummer: 738 Archiefnaam: KOEL Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1906-1973 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf Herdenking Dr. P.H. (Pieter) Kooijmans (1933-2013) Op 13 februari jongstleden

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Plaatsingslijst Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Archiefnummer: 986 Archiefnaam: BANN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika

BIDOC. Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika BIDOC Bibliotheek, Informatie- en Documentatie-centrum over zuidelijk Afrika Bidoc is het Bibliotheek, Informatie- en Documentatiecentrum van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA). Bidoc

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Plaatsingslijst Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Archiefnummer: 305 Archiefnaam: ALCU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1970

Nadere informatie

Stichting Edward Schillebeeckx

Stichting Edward Schillebeeckx Stichting Edward Schillebeeckx Beleidsplan 2010 2015 Doelstelling De Stichting Edward Schillebeeckx (SES) stelt zich ten doel de geschreven, gedrukte, audiovisuele en andere materialen van en over het

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo 525 Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo (1920-1994) Samengesteld door drs. A.C. Flipse en mw. drs.i. Kiel Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Natalia Tsvetkova. Samenvatting

Natalia Tsvetkova. Samenvatting Natalia Tsvetkova De hervorming van Duitse universiteiten tijdens de Koude Oorlog: De mislukking van het culturele imperialisme van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie Samenvatting Mijn onderzoek reconstrueert

Nadere informatie

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/ Utrecht verhaalt: Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt Kannunikessen v.h. Heilig Graf/Priorij Maarssen/ 11 november 2015/ # Reguliere Kanunnikessen

Nadere informatie

Statistiek rooms-katholieke theologische opleidingen 2007

Statistiek rooms-katholieke theologische opleidingen 2007 Statistiek rooms-katholieke theologische opleidingen 2007 De studentenaantallen in het studiejaar 2006/2007 Rapport nr. 563 oktober 2007 Jolanda Massaar- Remmerswaal dr. Ton Bernts KASKI onderzoek en advies

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Voor U ligt het Informatiebulletin 2004 van de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland te Bolsward.

Voor U ligt het Informatiebulletin 2004 van de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland te Bolsward. Voorwoord bulletin 2004 Voor U ligt het Informatiebulletin 2004 van de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland te Bolsward. Na een hectische tijd van voorbereiding en uitvoerende

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam 175 Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam Gemeentearchief Schiedam, (c) Beschrijving van het archief Naam archiefblok:

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool.

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. Onder leiding van pastoor Van de Pavoort werden er op een perceel grond naast de kerk 2 scholen gebouwd voor de kinderen uit de nieuwe parochie. Zoals gebruikelijk

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging 725 Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (1917-1990) Samengesteld door T.L.H. van de Sande Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Evert Jan Brill (1812-1871) zandgraf 188, vak F Internationaal vermaarde wetenschappelijke uitgever

Evert Jan Brill (1812-1871) zandgraf 188, vak F Internationaal vermaarde wetenschappelijke uitgever Evert Jan Brill (1812-1871) zandgraf 188, vak F Internationaal vermaarde wetenschappelijke uitgever Personalia Geboren: 4 november 1812 te Leiden Zoon van: Johannes Brill en Henriette van Lith. Gehuwd

Nadere informatie

Het overheidsbeleid in de periode van de economische opbouw na WO II. - Welke rol heeft de overheid in het sturen van de economie?

Het overheidsbeleid in de periode van de economische opbouw na WO II. - Welke rol heeft de overheid in het sturen van de economie? Hoofdstuk 5 Vadertje Drees Na de crisis in de jaren 30 volgt de Duitse bezetting (1940-1945). I jaren 30 economische malaise tamelijk passieve rol van de overheid op economisch gebied door de klassiek-liberale

Nadere informatie

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens Het begon in 1819. Op initiatief van drie vooraanstaande katholieken uit Breda, Mr. L. Ingenhousz, Mr. F.J. Hoppenbrouwers en J.P. Eeltiens, werd een Stichting in het leven geroepen ten behoeve van noodlijdende

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Plaatsingslijst Archief A.J. Janssen Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief A.J.

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 297 Archiefnaam: KRAA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1933-1978

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 297 Archiefnaam: KRAA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1933-1978 Plaatsingslijst Archief J.T.M. Kraakman Archiefnummer: 297 Archiefnaam: KRAA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1933-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Archief Gerrit Schellingerhout

Archief Gerrit Schellingerhout Archief Gerrit Schellingerhout 1976-1984 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03258 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Gerrit

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archivalia R. Koper Archiefnummer: 492 Archiefnaam: KOPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1966-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland

Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland 14-3-2008 1 1.Profilering van een christelijk museum 2.Hoe het begon 3.De collectie 4.Een rondje Catharijneconvent 5.Tot slot 14-3-2008

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie