Auteur. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Creatief met vruchtgebruik Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M& D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 1 december 2001 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 INHOUDSTABEL CREATIEF MET VRUCHTGEBRUIK... 3 ALAIN VERBEKE... 3 Hoogleraar U.I.Antwerpen... 3 INLEIDING... 3 A. Vruchtgebruik : stokoud en toch piepjong... 3 B. Probleemstelling... 3 C. Vruchtgebruik : een persoonsgebonden en tijdelijk zakelijk recht... 5 Omschrijving... 5 Persoonsgebonden... 5 Tijdelijk... 6 Verhouding volle eigendom, blote eigendom en vruchtgebruik... 6 Zakelijk recht op alle soorten van goederen CREATIEF MET RECHTHEBBENDEN... 8 A. Principes... 8 B. Toepassingen... 8 Gezamenlijk vruchtgebruik... 8 Opvolgend of successief vruchtgebruik... 9 Terugvallend vruchtgebruik... 9 Eventueel vruchtgebruik CREATIEF MET BEHEER A. Principes Teruggaveplicht Eerste gevolg. Verbod het goed te vervreemden Tweede gevolg. Boedelbeschrijving en staat Eerste nuancering. Quasi-vruchtgebruik Tweede nuancering. Verslijtbare goederen Eerste beheerscriterium In abstracto beheer als bonus pater familias Tweede beheerscriterium In concreto beheer zoals de eigenaar zelf B. Toepassingen bij gewoon vruchtgebruik Vruchtgebruik op schuldvordering Vruchtgebruik op aandelen Vruchtgebruik op lichamelijke roerende goederen Vruchtgebruik op goudstaven C. Bijzondere toepassingen Quasi-vruchtgebruik Nederlands vruchtgebruik CREATIEF MET VRUCHTEN A. Principes Vruchten versus produkten Produkten als vruchten B. Toepassingen Aandelen Obligaties Beveks/bevaks of sicavs/sicafs Goudstaven Handelszaak CREATIEF MET OMZETTINGSRECHT A. Principes Het recht op omzetting van artikel 745quater e.v. B.W Onmogelijkheid om omzetting te verbieden B. Toepassingen Verbod om omzetting te vragen Verplichting om omzetting te vragen

3 5. CREATIEF MET WAARDERING A. Principes Waarderingsregels B. Toepassingen Modalisering van de regels inzake waardering Certificaten stichting administratiekantoor Goudstaven Kapitalisatiesicavs Buyssens, nrs

4 CREATIEF MET VRUCHTGEBRUIK Alain Verbeke Hoogleraar Instituut voor Notarieel Recht K.U. Leuven Hoogleraar U.I.Antwerpen Inleiding A. Vruchtgebruik : stokoud en toch piepjong 1. Ik heb vruchtgebruik op een mooie slavin. Het kind van mijn slavin behoort echter niet aan mij toe, als vruchtgebruiker, maar wel aan de blote eigenaar 1. Volgens anderen zou dit kind wel een vrucht zijn die aan de vruchtgebruiker toekomt 2. Misschien kan het probleem worden opgelost volgens de algemeen aanvaarde regel dat hetgeen de slavin verwerft uit een zaak van de vruchtgebruiker of uit eigen arbeid, aan de vruchtgebruiker toebehoort, terwijl hetgeen zij uit andere bronnen verwerft (bv. een legaat) aan de blote eigenaar toebehoort 3. Als ik als vruchtgebruiker de vader van het kind zou zijn, kan het kind dan niet als een vrucht van het vruchtgebruik worden beschouwd, daar het door de slavin is verworven «uit een zaak van de vruchtgebruiker»? Kan overigens niet in algemene zin het criterium worden toegepast dat het kind een vrucht is, daar het is verworven uit arbeid? Of zouden de Romeinen in deze context met het woord arbeid iets anders hebben bedoeld? 2. Voornoemde redenering is uiteraard niet ernstig bedoeld, maar moge dienen als illustratie van enige aspecten die vandaag nog relevant zijn : Vooreerst illustreert dit voorbeeld hoezeer het recht van vruchtgebruik een oude en klassieke rechtsfiguur is, die reeds in verregaande mate was ontwikkeld in het Romeins Recht. De regeling in ons Burgerlijk Wetboek is dan grotendeels gebaseerd, zoals zovele andere leerstukken van het privaatrecht, op dit Romeins recht. Voor een goed begrip van het concept van vruchtgebruik is een blik naar de bakermat van ons recht nuttig en inspirerend. Daarnaast illustreert dit voorbeeld ook de delicaatheid van het leerstuk van het vruchtgebruik en de vele interpretatiekwesties die blijven rijzen. De gekscherende redenering over het begrip vrucht van hierboven, is vandaag zeer actueel, weliswaar toegepast op andere zaken dan het kind van een slavin. Vruchtgebruik is inderdaad stokoud en toch piepjong. B. Probleemstelling 3. Het is niet de bedoeling om in deze bijdrage een uitgebreide analyse te maken van de talloze problemen die in de materie van het vruchtgebruik kunnen rijzen. 1 Instituten van Justinianus, Digesten,.. 3 Instituten van Justinianus, 2.9; De Instituten van Gaius, Zutphen, Walburg Pers, 1982, II

5 Er zal niet zozeer worden ingegaan op problemen betreffende OG. Zie daarover in 1997 nog rec ontwikkelingen van Vandenberghe en in 1996 artikel Tnot van Werdefroy over oprichting van gebouw door blote eigenaar zonder instemming van de vg. De probleemstelling van waaruit wordt vertrokken en van waaruit de mogelijke creativiteit wordt bekeken, die de praktijkjurist via de rechtsfiguur van het vruchtgebruik kan aan de dag leggen, is er een waarmee eenieder in de notariële praktijk bijna dagdagelijks mee wordt geconfronteerd. Het betreft de vraag van zovele mensen om belangrijke vermogensbestanddelen te laten overgaan op de volgende generatie(s) tegen een zo gunstig mogelijk fiscaal regime en met zo weinig mogelijk verlies van controle en inkomsten, voor zichzelf of voor de langstlevende echtgenoot. Het kan hier gaan om een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, maar ook over het legateren van vruchtgebruik bv. aan de langstlevende. Een aantal problemen die eerder eigen zijn aan het schenkingsrecht zullen hier niet aan bod komen. Ik denk bv. aan de problematiek van de handgift met voorbehoud van vruchtgebruik of de nog altijd talrijke vragen rond artikel 918 B.W. 4. De analyse betreft dus in eerste instantie het recht van vruchtgebruik. Aldus zal worden gepoogd te onderzoeken in welke mate, in het licht van de genoemde probleemstelling, het leerstuk van het vruchtgebruik op creatieve wijze kan worden aangewend, teneinde zoveel mogelijk de doelstelling van behoud van controle en inkomsten te realiseren. In het bijzonder zullen vijf domeinen van eventuele creativiteit worden bekeken: Creatief met rechthebbenden ( 1) Creatief met beheer ( 2) Creatief met vruchten ( 3) Creatief met omzettingsrecht ( 4) Creativiteit met waardering ( 5) 5. Vooraleer daaraan toe te komen, dient echter eerst toch even de essentie van het concept vruchtgebruik te worden geschetst. 4

6 C. Vruchtgebruik : een persoonsgebonden en tijdelijk zakelijk recht Omschrijving 6. De omschrijving van het vruchtgebruik die in artikel 578 B.W. wordt gegeven, gaat volledig terug op de Romeinse omschrijving, die de belangrijkste kenmerken van dit recht weergeeft: Ususfructus est ius alienis rebus: Utendi Fruendi Salva rerum substantia 7. De vruchtgebruiker heeft het recht om van de zaak die eigendom is van iemand anders te genieten door deze zaak te gebruiken en de vruchten ervan te ontvangen, onder voorbehoud echter dat hij de substantie van deze zaak bewaart. In het Romeinse recht werd het vruchtgebruik dan ook beschouwd als een soort van persoonlijke erfdienstbaarheid, een last die op een erf of een zaak rust, niet ten voordele van een ander erf (zoals bij de echte zakelijke erfdienstbaarheid), maar wel ten voordele van een bepaalde persoon, de vruchtgebruiker. Het is begrijpelijk dat deze term voor de opstellers van ons Burgerlijk Wetboek minstens politically incorrect was. De Code Civil is immers een produkt van na de Franse Revolutie die komaf maakte met het Ancien Régime, terwijl de term persoonlijke erfdienstbaarheid toch zeer erg doet denken aan de diensten en services uit het verguisde feodale systeem Dit belet evenwel niet dat de term persoonlijke erfdienstbaarheid een essentieel kenmerk van het vruchtgebruik verklaart, met name het persoonlijke en meteen tijdelijke karakter ervan. Het vruchtgebruik is een persoonlijk en een tijdelijk recht in die zin dat het recht van vruchtgebruik inherent verbonden is aan de persoon van de vruchtgebruiker zodat dit recht maximaal zolang kan duren als het leven van de vruchtgebruiker duurt en het dus eindigt met het overlijden van de persoon op wiens hoofd het recht is gevestigd 5. Persoonsgebonden 9. Het feit dat het recht van vruchtgebruik persoonlijk is in voornoemde zin van verbonden met de persoon van de vruchtgebruiker, belet niet dat het recht van vruchtgebruik een zakelijk recht is, dat namelijk een recht geeft op de zaak zelf, en niet louter op de opbrengst daarvan zoals het geval is bij de zakelijke zekerheidsrechten 6. Aldus kan de vruchtgebruiker zijn recht verkopen of afstaan om niet (artikel 595, lid 1 B.W.) en kan het recht van vruchtgebruik worden in beslag genomen of in hypotheek gegeven. 4 Cf. Duranton, Cours de droit civil, suivant le code français. Tome II, Mannheim, Schwan et Götz, 1841, vierde druk, nr Cass., 3 juli 1879, Pas., 1879, I, Zie daarover Verbeke, Voorrechten in de notariële praktijk, in Zekerheden, beslag- en faillissementsrecht in de notariële praktijk, Brugge, Die Keure, 1998, nrs

7 10. Dergelijke overdracht van het recht belet niet dat het recht van vruchtgebruik blijvend wordt gekoppeld aan de persoon van de initiële vruchtgebruiker. Dit heeft belangwekkende gevolgen op het vlak van de aansprakelijkheid. De overdracht van het recht van vruchtgebruik, zonder dat de blote eigenaar daarin heeft toegestemd, zal de initiële vruchtgebruiker niet bevrijden van de verplichtingen die te zijnen laste uit het vruchtgebruik voortvloeien. Hij zal dus verantwoordelijk zijn voor het beheer gevoerd door de onder-vruchtgebruiker 7. Dit alles kan enkel worden vermeden door de overdracht door te voeren, zoals bij een overdracht van schuld, met toestemming van de blote eigenaar, zodat een novatie tot stand komt. In het andere geval is het aan te raden het recht van vruchtgebruik zelf niet over te dragen, doch slechts de vruchten ervan 8 Tijdelijk 11. De overgang van het recht van vruchtgebruik op een derde kan, steeds omwille van de koppeling aan de persoon van de vruchtgebruiker, evenmin afbreuk doen aan het tijdelijk karakter van het recht van vruchtgebruik. Dit aspect is immers van openbare orde. Dit wordt gegrond op het principe van de vrije verhandelbaarheid van goederen 9. Aldus eindigt het vruchtgebruik zoals gezegd met de dood van de vruchtgebruiker (artikel 617 B.W.) of voor rechtspersonen, na dertig jaar (artikel 619 B.W.). 12. Hoe dient dit tijdelijke karakter van het vruchtgebruiker dan te worden gerijmd met de mogelijkheid om het recht van vruchtgebruik te vervreemden? Zeer eenvoudig, de rechten die de derde verkrijgt zijn steeds gemodaliseerd door het vruchtgebruikrecht dat is gekoppeld aan het hoofd van de initiële vruchtgebruiker. Bij overlijden van de initiële vruchtgebruiker voor overlijden van de verkrijger, zal het recht van deze laatste tot een einde komen. Bij vooroverlijden van de verkrijger, zal dit recht vererven in zijn nalatenschap om er tot een einde te komen op het ogenblik van het overlijden van de initiële vruchtgebruiker Zo zal ook een vruchtgebruik dat aan een natuurlijke persoon wordt toegekend voor een bepaalde termijn van bv. tien jaar, in elk geval eindigen indien deze persoonvruchtgebruiker komt te overlijden, ook al is dan de termijn van tien jaar nog niet verstreken. Het nut van de termijn bestaat er dus in dat het vruchtgebruik niet langer kan duren dan tien jaar, doch niet van te garanderen dat er voor een termijn van tien jaar een recht van vruchtgebruik zal bestaan in het patrimonium van deze vruchtgebruiker. Verhouding volle eigendom, blote eigendom en vruchtgebruik 14. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zijn elk titularis van een totaal verschillend zakelijk recht, zodat er uiteraard geen toestand van onverdeeldheid tussen hen beiden kan bestaan. Men kan dus ook niet de verdeling vorderen. De in 1981 ingevoerde 7 Over de gevolgen voor een eventuele borgsteller, zie De Page, VI, nr. 328 in fine. 8 Zie de analyse bij De Page, VI, nrs De Page, VI, nr. 223, D. 10 Kluyskens, V, nr. 144, p

8 regeling van omzetting van erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoten kan evenwel in een aantal gevallen neerkomen op een soort van verdeling (zie 4). 15. Sommigen omschrijven het recht van vruchtgebruik als een deel van het eigendomsrecht 11, een vertakking als het ware. Vanuit deze optiek bekeken is de volle eigendom een boom met een tak blote eigendom en een tak vruchtgebruik. De volle eigenaar heeft de twee takken. Bij vestiging van een recht van vruchtgebruik wordt een tak afgestaan. Dit is wat men noemt de démembrement de la propriété. Bij de vruchtgebruiker zou dan het ius utendi et fruendi verblijven, bij de blote eigenaar het ius abutendi. De vruchtgebruiker mag van de zaak genieten en heeft aldus het recht op de vruchten van de zaak. Dit betekent dat de vruchtgebruiker dan volle eigenaar wordt van deze vruchten. Het staat vast dat de blote eigenaar kan blijven beschikken over zijn eigendomsrecht 12. Hierbij mag hij wel de rechten van de vruchtgebruiker niet schenden (artikel 599, lid 1 B.W.) 16. Eminente auteurs zoals De Page trekken van leer tegen de visie van de vertakking van het eigendomsrecht. De volle eigendom kan niet worden beschouwd als de optelsom van blote eigendom en vruchtgebruik. Het recht van vruchtgebruik is een zakelijk recht dat moet worden onderscheiden van het zakelijk recht van eigendom 13. Het is niet onbelangrijk dit principe voor ogen te houden bij de oplossing van moeilijke interpretatiekwesties (zie verder). Zakelijk recht op alle soorten van goederen 17. Het vruchtgebruik is een zakelijk recht dat op alle soorten van goederen kan worden toegekend, onroerende of roerende, lichamelijk of onlichamelijke (zie artikel 581 B.W.). Vruchtgebruik kan ook worden toegekend op een bestaand recht van vruchtgebruik Het vruchtgebruik strekt zich uit over de met vruchtgebruik bezwaarde zaak, daarbij inbegrepen de vermeerdering die het goed verkrijgt door aanspoeling (artikel 596 B.W.). Dit is gewoon een toepassing van het principe van de natrekking: de aanwassen en accessoria die bij de zaak worden gevoegd waarop vruchtgebruik rust, zullen automatisch ook aan dit vruchtgebruik onderworpen zijn. Het is in die zin dat de vruchtgebruiker ook het genot heeft van accessoria zoals erfdienstbaarheden, van het recht van overgang of in het algemeen van rechten waarvan de eigenaar het genot kan hebben zoals bv. het jacht- en visrecht (artikel 597 B.W.) Cass., 2 december 1880, Pas., 1881, I, Hansenne, nr De Page, VI, nrs Hansenne, nr Kluyskens, V, nr. 165quinto. 7

9 1. Creatief met rechthebbenden A. Principes 19. Ik verwijs terug naar de probleemstelling: overgang van eigendom naar een verdere generatie met behoud van controle en inkomsten bij een eerdere generatie. De vraag rijst of het mogelijk is om deze doelstelling te spreiden over meer dan één generatie. Onder voorbehoud van de algemene caveat dat men er zich zal voor hoeden mee te werken aan een al te verregaande constructie waarbij een familiepatriarch wild om zich heen slaand probeert om zoveel mogelijk vanuit het graf te blijven regeren, kan het soms toch nuttig zijn de operatie door te voeren tussen bv. ouders, kinderen en kleinkinderen. Verhindert de essentiële vereiste van het tijdelijke karakter van het vruchtgebruik verbonden aan het hoofd van één welbepaalde persoon, dat men creatief combinaties kan tot stand brengen waarbij het vruchtgebruik bij overlijden van deze persoon toch niet aanwast bij de blote eigenaar, maar bv. in een andere generatie terecht komt? Denk bv. aan de schenking of legaat van blote eigendom direct naar de kleinkinderen, met voorbehoud van vruchtgebruik voor de schenkende grootouder, met een eerste terugval van vruchtgebruik voor zijn langstlevende echtgenote en met een tweede terugval van vruchtgebruik voor zijn zoon, vader van de kleinkinderen. 20. Hoe kan het tijdelijk en persoonsgebonden karakter van het vruchtgebruik worden verzoend met de in de praktijk vaak voorkomende toepassingen van gezamenlijk, terugvallend, successief en eventueel vruchtgebruik? Dit kan eenvoudig worden ingezien indien men de zaak bekijkt vanuit het standpunt van de vestiger van het vruchtgebruik. Elk vruchtgebruik dat wordt gevestigd moet om geldig te zijn beantwoorden aan volgende twee principes: het mag niet langer duren dan het leven van de persoon op wiens hoofd het vruchtgebruik wordt gevestigd; het vruchtgebruik kan enkel worden gevestigd ten gunste van personen die op het ogenblik van de beschikking reeds in leven zijn. In geval van schenking zal de vruchtgebruiker minstens moeten verwekt zijn op het ogenblik van de schenking, en in geval van legaat op het ogenblik van het overlijden van de testator (artikel 906 B.W.). B. Toepassingen Gezamenlijk vruchtgebruik 21. Bij een gezamenlijk vruchtgebruik wordt één recht van vruchtgebruik in onverdeeldheid gevestigd op het hoofd van twee vruchtgebruikers 16. Voor de duur van het vruchtgebruik betekent dit dat het vruchtgebruik even lang duurt als het leven van de langstlevende der vruchtgebruikers. Bij overlijden van de eerste vruchtgebruiker zal diens onverdeeld aandeel in het recht van vruchtgebruik, behoudens andersluidend 16 Het is het recht van vruchtgebruik zelf dat in onverdeeldheid is. Uiteraard bestaat er geen verhouding van onverdeeldheid tussen de vruchtgebruikers en de blote eigenaar, vermits beiden titularis zijn van een totaal verschillend zakelijk recht (zie hierna). 8

10 beding, aanwassen bij de tweede vruchtgebruiker om geheel tot een einde te komen bij het overlijden van deze laatste 17. Zie daarover verder nog bij aanwas en terugval. Opvolgend of successief vruchtgebruik 22. De vestiger kan ook perfect een vruchtgebruik vestigen op het hoofd van de heer A en daarbij bedingen dat in geval van overlijden van de heer A het vruchtgebruik van A niet zal aanwassen bij de blote eigendom, doch zal toekomen aan mevrouw B. Het vruchtgebruik van A is tijdelijk en eindigt bij zijn overlijden. Het vruchtgebruik van B is een ander vruchtgebruik, een tweede vruchtgebruik door de vestiger gecreërd, nu niet op het hoofd van A maar op het hoofd van B. Dit recht van B is evenwel onderworpen aan een opschortende voorwaarde, met name het vooroverlijden van A. Overigens bepaalt de wet uitdrukkelijk in artikel 580 B.W. dat het vruchtgebruik kan worden gevestigd onder een voorwaarde. 23. Men ziet duidelijk dat er geen probleem rijst voor het tijdelijk karakter van het vruchtgebruik. In de constructie van opvolgend vruchtgebruik wordt elk vruchtgebruik in de tijd beperkt door het leven van de personen op wiens hoofd de diverse vruchtgebruikrechten zijn gevestigd, zodat het vruchtgebruik nooit langer zal duren dan het leven van de langstlevende onder deze vruchtgebruikers 18. Terugvallend vruchtgebruik 24. Vaak geschiedt een transactie zoals een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor de schenker en met een terugval van dit vruchtgebruik ten gunste van een persoon A. Het gebruik van de term terugval in deze context is misleidend, daar niet het vruchtgebruik van A terugvalt, maar een nieuw tweede vruchtgebruik toekomt aan A 19. Hier is dus gewoon sprake van een successief vruchtgebruik. Het eerste vruchtgebruik wordt gevestigd door middel van het voorbehoud op het hoofd van de beschikker zelf. Het tweede vruchtgebruik wordt onder opschortende voorwaarde gevestigd op het hoofd van A. 25. Het begrip terugval wordt evenmin correct gehanteerd in de context waarbij het geplaatst wordt tegenover de aanwas 20. Wanneer man en vrouw een gemeenschappelijk goed overdragen onder voorbehoud van vruchtgebruik voor elk van hen, en bij overlijden van een van hen voor het geheel voor de langstlevende, dan is er sprake van een aanwas van de helft van het vruchtgebruik ten voordele van de langstlevende, vermits deze reeds een gemeenschappelijk recht bezat ten aanzien van het vruchtgebruik. Indien een man een eigen goed schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik voor zichzelf en bij zijn overlijden met terugval van geheel het vruchtgebruik voor zijn echtgenote, dan is ook hier geen sprake van een terugval van zijn eigen vruchtgebruik dat door zijn overlijden wordt beëindigd maar van een opvolgend vruchtgebruik ten gunste van zijn echtgenote. 17 De Page, VI, nr De Page, VI, nr. 226 in fine. 19 Cass, 12 maart 1936, Pas., 1936, I, 189, 192 eerste kolom. 20 Over de terminologische verschillen inzake tontine, aanwas en terugvalling, zie Verbeke, Commentaar bij artikel 893 B.W., in Commentaar erfrecht, schenkingen en testamenten, Antwerpen, Kluwer, 1992, nr... 9

11 Eventueel vruchtgebruik 26. Het eventuele vruchtgebruik doet zich voor wanneer een blote eigenaar het vruchtgebruik ten aanzien van het goed waarop hij vruchtgebruik heeft overdraagt. De blote eigenaar beschikt over een virtueel rcht op het vruchtgebruik van het goed, met name onder de opschortende termijn (toekomstig maar zeker) van het overlijden van de actuele vruchtgebruiker waardoor aan het bestaande vruchtgebruik een einde zal komen. De vestiging van het vruchtgebruik door de blote eigenaar geschiedt aldus onder een opschortende voorwaarde, met name het onzekere element dat de begunstigde van dit vruchtgebruik nog in leven moet zijn op het ogenblik dat de termijn zich vervult en de actuele vruchtgebruiker overlijdt De toepassingen hiervan zijn legio, met name telkens wanneer een kind blote eigendom erft in de nalatenschap van bv. zijn vader, waarbij het actuele vruchtgebruik toekomt aan zijn moeder, en een eventueel vruchtgebruik toekomt aan de echtgenote van dat kind Er wordt op gewezen dat het verschil met successief vruchtgebruik hierin bestaat dat daar alle vruchtgebruikers hun recht verkrijgen van een en dezelfde vestiger. Bij een eventueel vruchtgebruik verkrijgt de bestaande vruchtgebruiker zijn recht van een eerdere eigenaar en de eventuele vruchtgebruiker van de blote eigenaar 23. Alhoewel dit inderdaad meestal het geval zal zijn, is dit m.i. niet noodzakelijk zodat het criterium niet distinctief is. Het is immers mogelijk dat een volle eigenaar een goed overdraagt met voorbehoud van vruchtgebruik voor persoon A en dan later als blote eigenaar het eventuele vruchtgebruik vestigt ten voordele van persoon B. In dit geval verkrijgen A en B hun recht van dezelfde vestiger. Het verschil met opvolgend vruchtgebruik bestaat dan hierin dat bij opvolgend vruchtgebruik de vestiger onmiddellijk, als volle eigenaar, de verschillende rechten vestigt, terwijl hij dit bij wat men het eventuele vruchtgebruik noemt pas later doet, als blote eigenaar. In dit geval zal de vereiste van het successief vruchtgebruik, met name dat de begunstigde van het eventuele vruchtgebruik moet verwekt zijn, spelen. Dit is niet het geval indien het eventuele vruchtgebruik volgt uit de wettelijke regels van het erfrecht. 21 De Page,VI, nr Buyssens, Het eventueel vruchtgebruik, N.F.M., 1995/2, 1-12; Van Sinay, Is eventueel vruchtgebruik een eventueel recht?, T. Not., 1984, Buyssens, 8, nr

12 2. Creatief met beheer A. Principes Teruggaveplicht 29. De vruchtgebruiker dient zijn rechten uit te oefenen zoals de eigenaar zelf maar onder de verplichting de zaak zelf in stand te houden (artikel 578 in fine B.W.). Vermits de vruchtgebruik zijn rechten uitoefent om andermans zaak, heeft hij de verplichting om bij het einde van het vruchtgebruik de zaak aan deze eigenaar terug te geven in dezelfde staat als waarin hij de zaak heeft ontvangen. De rechten van de vruchtgebruiker betreffen slechts de vruchten en het genot van de zaak zodat hij op generlei wijze handelingen mag stellen die het goed zelf en de teruggave daarvan op het einde van het vruchtgebruik in gevaar kunnen brengen. Eerste gevolg. Verbod het goed te vervreemden 30. Hieruit volgt dat het de vruchtgebruiker niet toegestaan is om te beschikken over de goederen waarop zijn recht van vruchtgebruik rust of om deze te vervreemden. Dit kan alleen gebeuren met toestemming van de blote eigenaar. In principe kan de vruchtgebruiker zelfs niet vervreemden om als een goede huisvader de waardevermindering van bv. aandelen of effecten tegen te gaan 24. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij een goed beheer een beschikking vereist 25. Indien de vruchtgebruiker toch de aandelen zou vervreemden en op een bijzonder gelukkige wijze wederbeleggen zodat bij het einde van het vruchtgebruik de wederbelegde zaken een veel hogere waarde hebben dan de aandelen op dat ogenblik, wat dient hij dan terug te geven? De waarde van de aandelen op het ogenblik van het beëindigen van het vruchtgebruik of de wederbelegde effecten? Volgens De Page moet worden gekozen voor de tweede oplossing omdat het niet toegelaten is dat de vruchtgebruiker zich verrijkt door middel van het vermogen van iemand anders Zoals reeds gezegd kan de blote eigenaar zelf ook geen handelingen stellen die aan de rechten van de vruchtgebruiker afbreuk zouden doen (artikel 599, lid 1 B.W.). Aldus kan hij aan het goed geen wijzigingen aanbrengen of de bestemming ervan veranderen zonder akkoord van de vruchtgebruiker 27. Hetzelfde geldt voor de verkoop van het met vruchtgebruik bezwaarde goed. Hij kan natuurlijk wel het goed verkopen, maar dan enkel voor de blote eigendom, vermits de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik behoudt tenzij hij daarvan afstand heeft gedaan (artikel 621 B.W.) Bij een verkoop waarbij beiden, vruchtgebruiker en blote eigenaar, samen optreden kan natuurlijk wel de volle eigendom worden overgedragen. In principe zal dan een aandeel van de prijs naar rato van de waarde van de blote eigendom en van het vruchtgebruik, toekomen aan elk van hen, in volle eigendom, waardoor het vruchtgebruik tot een 24 De Page, VI, nr. 459 b). 25 De Page, nr De Page, VI, nr. 459 in fine. 27 Hansenne, nr A in fine. 28 Zie ook de toepassingen inzake eventueel vruchtgebruik: Buyssens, nr

13 einde komt 29. Het vruchtgebruik blijft niet bij wijze van zaakvervanging verder bestaan op de prijs 30. Indien men dit wenst, zal daartoe een uitdrukkelijke overeenkomst moeten worden afgesloten. Tweede gevolg. Boedelbeschrijving en staat 33. Het is omwille van deze restitutieverplichting dat bij de aanvang van het vruchtgebruik een boedelbeschrijving moet worden opgemaakt van de roerende goederen en een staat van de onroerende goederen, vooraleer de vruchtgebruik in het genot kan treden (artikel 600 B.W.). Immers, hoe kan men bij het einde van het vruchtgebruik beoordelen of de vruchtgebruiker voldoet aan zijn teruggaveplicht als men geen zicht heeft op de toestand, samenstelling en omvang van de goederen bij de aanvang? Geldt niet voor lle. 34. Het is bekend dat de vruchtgebruiker van deze verplichting kan worden vrijgesteld, maar dat dit (volgens sommigen enkel in bepaalde gevallen, bv. voor reservataire erfgenamen), niet verhindert dat de blote eigenaar steeds de boedelbeschrijving kan eisen, maar dan wel op zijn eigen kosten ten gevolge van deze vrijstelling 31. Deze problematiek komt hier verder niet aan bod.nog CHECKEN. Eerste nuancering. Quasi-vruchtgebruik 35. Deze restitutieverplichting is problematisch indien vruchtgebruik wordt gegeven op zaken die door het gebruik worden verbruikt, bv. geld, graan of drank. Aanvankelijk was het dan ook niet mogelijk in het Romeinse recht om vruchtgebruik op dergelijke goederen te vestigen. Dit gaf uiteraard aanleiding tot grote problemen daar het op die manier niet mogelijk was om bv. aan zijn echtgenote het vruchtgebruik op het gehele vermogen te maken. Gelet op de historische oorsprong van het vruchtgebruik als een alimentair recht precies ten behoeve van een echtgenote 32, is het duidelijk dat dit een vervelend probleem was dat absoluut diende te worden opgelost. Vermoedelijk onder Augustinus werd dit opgelost door een senatusconsultum dat het oneigenlijke of het quasivruchtgebruik invoerde. De truc bestaat hierin dat de restitutieplicht van het goed in natura wordt vervangen door een verplichting tot teruggave van een gelijke waarde,waarvoor zekerheid moet worden gesteld 33. Het principe van het quasivruchtgebruik werd in ons Burgerlijk Wetboek opgenomen in artikel 587. Luidens deze bepaling betreft het zaken die men niet kan gebruiken zonder ze te verbruiken. Aan de vruchtgebruiker komt het recht toe deze zaken te gebruiken, onder de verplichting om bij het einde van het vruchtgebruik een gelijke hoeveelheid zaken van dezelfde hoedanigheid en waarde, of de geschatte waarde terug te geven. 36. Deze vorm van oneigenlijk vruchtgebruik is slechts van toepassing bij verbruikbare goederen zoals geld, graan of drank. De vraag rijst of dit regime ook geldt voor titels of 29 Cass., 16 juni 1989, Pas., 1989, I, Brussel, 9 maart 1988, R.W., , Kluyskens, V, nr Zie daarover bij De Page, VI, nr Kluyskens, V, nr. 150bis. 12

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding Tijdelijk vruchtgebruik op aandelen: waarderingsproblematiek anno 2000 - juridische en bedrijfseconomische aandachtspunten (*) Gislenus Bats, Bedri jfsrevisor INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Definitie "Tijdelijk

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2012-2013 Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht Promotor: Annelies Wylleman Co-promotor: Daan De Witte Masterscriptie

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims. SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.be MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS - SUCCESSIEPLANNING - pagina

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET Auteur Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies Belastingconsulent Bank J.Van Breda

Nadere informatie

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Burgerlijk Recht Voorzitter: Prof. Dr. Hubert BOCKEN De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning door Liene VAN DEN BOSCH Promotor: Prof. Dr. Jan BAEL

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

De eigenaar en de mede-eigenaar

De eigenaar en de mede-eigenaar De eigenaar en de mede-eigenaar 1. De eigenaar De eigenaar heeft, meer dan wie ook, belang bij het behoud van zijn zaak. Hij heeft dus belang bij het sluiten van een verzekering. Krachtens de spreuk res

Nadere informatie

WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE KLASSIEKE PROBLEMEN EN ACTUELE TENDENSEN. VERGADERING? COMMISSARIS: K. MARESCEAU

WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE KLASSIEKE PROBLEMEN EN ACTUELE TENDENSEN. VERGADERING? COMMISSARIS: K. MARESCEAU FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID - UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2010-2011 MASTERPROEF IN HET KADER VAN DE OPLEIDING MASTER IN DE RECHTEN WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE VERGADERING? KLASSIEKE PROBLEMEN

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2015-01 Diederik BRULOOT & Kristof MARESCEAU Michel TISON HET AANDEELHOUDERSREGISTER IN BELGIË Challenging the Prudential Supervisor: liability EN NEDERLAND:

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME ALGEMEEN Het algemeen deel van het vermogensrecht bestaat uit twee boeken, Boek 3 (vermogensrecht in het algemeen) en Boek 4 (erfrecht).

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

5.2.2 Mede-eigendom en multi-eigendom = timesharing 218 - vereffening-verdeling -- verdelingsrechten

5.2.2 Mede-eigendom en multi-eigendom = timesharing 218 - vereffening-verdeling -- verdelingsrechten 5 ZAKENRECHT 5 ZAKENRECHT 209 209 5.1 INDELING DER GOEDEREN 211 5.1.1 Lichamelijke en onlichamelijke goederen 5.1.2 Roerende en onroerende goederen 5.1.3 Verbruikbare en niet verbruikbare goederen 5.1.4

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

RECHTSMIDDELEN VOOR DE NIET-BETAALDE VERKOPER BIJ DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN

RECHTSMIDDELEN VOOR DE NIET-BETAALDE VERKOPER BIJ DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN RECHTSMIDDELEN VOOR DE NIET-BETAALDE VERKOPER BIJ DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN Fabienne Claeys Bouuaert- Ann D'Hoore Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof H. Vandenberghe INLEIDING Kopen en

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434 ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434 ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername Onderhavige bijdrage poogt een overzicht te bieden van enkele juridische en fiscale aspecten, waarmee men in de praktijk geconfronteerd

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning.

Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning. Deel I. Juridisch luik Frank Pirard Tekst gemaakt in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING WET van..., regelende het overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) ------------------------------------ MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Leereenheid 7: EESV en Stichting

Leereenheid 7: EESV en Stichting Buitenlandse rechtspersonen zijn onderworpen aan hun eigen nationale recht. Dit heeft vooral betekenis voor de bevoegdheidsverdeling binnen deze rechtspersonen. Op andere gebieden zijn zij i.v.m. hun activiteiten

Nadere informatie

HET APPARTEMENTENRECHT EN DE MEDEEIGENDOM. door. Michel VILEYN. Notaris te Nieuwpoort DE MEDEEIGENDOM

HET APPARTEMENTENRECHT EN DE MEDEEIGENDOM. door. Michel VILEYN. Notaris te Nieuwpoort DE MEDEEIGENDOM HET APPARTEMENTENRECHT EN DE MEDEEIGENDOM door Michel VILEYN Notaris te Nieuwpoort DE MEDEEIGENDOM I. INLEIDING 1. Medeeigendom beduidt dat het eigendomsrecht van eenzelfde zaak: tegelijkertijd toebehoort

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie