Jaarrekening 2013 stichting Sociaal Fonds Taxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013 stichting Sociaal Fonds Taxi"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 stichting Sociaal Fonds Taxi Statutair gevestigd te Culemborg, kantoorhoudend te Culemborg.

2 INHOUDSOPGAVE Statutaire gegevens 3 Algemeen ^ Jaarrekening Balans per 31 december Rekening van baten en Iasten over Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling 1 o Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de rekening van baten en lasten over Specificatie bestedingsdoelen 17 Verklaring van de accountant Slotwoord

3 statutaire gegevens Stichting Sociaal Fonds Taxi is opgericht op 28 juli 1986 en is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer Zij is statutair gevestigd in Culemborg. Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Taxi is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. De samenstelling van het bestuur per heden is als volgt: Werkgeversleden: J.A.P. Sweijen, vice voorzitter S. Hesselink H. Andela, secretaris G.A. Diender (1) (1) (1) (1) Werknemersleden - R. Mast, voorzitter Vacature - M. Pieters, plv secretaris - F. Veenstra (2) (2) (3) (3) Plaatsvervangers: E.A.F.H.M. van Driel-Coolen M. Broer R. van Riezen (1) (2) (3) respectievelijk aangewezen door: 1) KNV Taxi 2) FNV Bondgenoten 3) CNV Vakmensen Accountant Baker Tiliy Berk N.V. Postadres: Postbus 3814, 4800 DV Breda Premie-inning stichting Sociaal Fonds Taxi Postadres: Postbus 154, 4100 AD Culemborg Baker Tiliy Berk IM.V. 10 JUNI 20 waarop onze veri<l betrekking heeft

4 ALGEMEEN Werkingssfeer De bepalingen met betrekking tot de werkzaamheden van Stichting Sociaal Fonds Taxi zljn neergelegd In een aparte CAO. De bepalingen van de SFT-CAO zljn van toepassing op de werkgevers en werknemers* van elke In Nederland gevestigde onderneming, die tegen vergoeding ven/oer verricht bij of krachtens een vergunning op grond van de Wet Personenven/oer met een personenauto, ingericht tot het ven/oer van ten hoogste achf personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, en/of die ven/oer van personen verricht tegen vergoeding met een personenauto. Ingericht tot het ven/oer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, over de weg of over andere dan voor het openbaar verkeer openstaande wegen, met uitsluiting van het ven/oer dat valt onder de werkingssfeer van de CAO voor het personeel in het Ambulanceven/oerbedrijf, alsmede het rijdend personeel van de KLM afdeling ven/oer. onder werknemer wordt niet verstaan de directeur/grootaandeelhouder van een NV of BV, echtgenoot/echtgenote en familieleden, die niet (meer) verplicht verzekerd zijn voorde werknemersverzekeringen. Fonds CAO ln het verslagjaar 2013 berustte de regeling op een CAO met een looptijd van 1 januari 2009 tot en met 31 december De algemeen verbindend verklaring geldt vanaf september Doel van de stichting De stichting heeft ten doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen In de bedrijfstak ven/oer van personen met personenauto's. De stichting tracht haar doel te bereiken door de op basis van artikel 3, lld 1 van de CAO In rekening te brengen bijdragen te Innen blj ondernemingen in de bedrijfstak Taxi (hierna bedrijfstak) en deze met ander baten van de stichting aan te wenden ter uitvoering, financiering, dan wel subsidiëring van: A. de kosten ter zake van: 1. het In stand houden van het fonds; 2. het bijeenkomen van sociale partners van de bedrijfstak waarin dispensatieverzoeken en vragen over de Inhoud van de CAO TaxIven/oer worden besproken en beantwoord; 3. gezamenlijke voortichting terzake van arbeidsvoorwaarden, te weten: - het nemen van maatregelen ter bevordenng van de kennis van de arbeidsvoonwaarden onder de gebruikers van de arbeidsvoonwaarden; - het telefonisch en schriftelijk Informatie verstrekken over de inhoud van de CAO Taxivervoer aan de gehele bedrijfstak; - het verzorgen van algemene publiciteit aangaande de arbeidsvoonwaarden In de bedrijfstak; 4. het beantwoorden van vragen inzake de Interpretatie van de CAO TaxIven/oer; 5. het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van blj het Cao-overleg gemaakte afspraken, met het doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers In de bedrijfstak; 6. het ontwikkelen en beheren van een functiewaarderingssysteem en het (doen) verrichten van onderzoek en publicatie op het gebied van functiewaardering. Bal<er Tilly Berk N.V. 1 O JUNI 20[ waarop onze verklarmg betrekking heeft

5 B. de werkzaamheden met betrekking tot de CAO TaxIven/oer. Het betreft de volgende activiteiten: 1. het houden van toezlcht op de naleving van de kernbepallngen van de CAO Taxivervoer in samenhang met andere wettelijke bepalingen en in samenwerking met de daan/oor geëigende instanties; 2. het geven van vooriichting over de kernbepalingen van de Cao Taxiven/oer, gericht op toezlcht en naleving; 3. het verzamelen van feitelijke gegevens over de lonen op bedrijfstakniveau; 4. het geven van advies aan de Arbeidsinspectie afdeling Collectieve Arbeidsvoonwaarden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot door werkgevers Ingediende verzoeken aangaande tijdelijke arbeidstijdverkortingen; 5. het doen van onderzoek en publicatie, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van enquêtes, gericht op de naleving van de CAO TaxIven/oer in Individuele bedrijven, dan wel sectorbreed; 6. het optreden bulten rechte, zonodig ter verkrijging van maatregelen tegen hen die de bepalingen der CAO Taxivervoer niet getrouwelijk naleven. C. De activiteiten op het gebied van Opleiding en Ontwikkeling, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid, te weten: 1. het ontwikkelen, stimuleren en bevorderen van vakopleidingen en cursussen ten behoeve van de werknemers vallende onder de werkingssfeer van de CAO; 2. het verienen van bijdragen ten behoeve van werknemers of werkgevers en/of opleidingsinstituten voor het (doen) opleiden van werknemers In de bedrijfstak; 3. het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek ter bevordering van vakbekwaamheid blj het personeel In de bedrijfstak; 4. het samenwerken met Instanties die de vakbekwaamheid van de werknemers In de bedrijfstak mede tot stand brengen 5. het geven van vooriichting over vakbekwaamheid In de bedrijfstak; 6. het promoten van de beroepen van rijdend en niet-rijdend personeel In en bulten de bedrijfstak; 7. het geven van vooriichting over het terugdringen van ziekteverzuim en over het voldoen aan wettelijke verplichtingen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en gezondheid; 8. het aanbieden van diensten gericht op het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden; 9. het maken vanrisico-inventarisatiesen evaluatielijsten; 10. het (doen) verrichten van onderzoek en publlcatie gericht op het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden; 11. het verder Inhoud geven aan wettelijke bepalingen met betrekking tot de geneeskundige verklaring genoemd In de Wet Personenven/oer; 12. het samenwerken met Instanties die de gezondheid en de arbeidsomstandigheden van werknemers in de bedrijfstak bevorderen; 13. het venwen/en van gelden blj derden ter stimulans van de vakbekwaamheid en de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van de werknemers In de bedrijfstak. D. de ten laste van de werkgevers- en werknemersorganisaties komende kosten, ter zake van: 1. het verzorgen van vooriichting en promotie met betrekking tot de arbeidsvoonwaarden en arbeidsomstandigheden, relevante sociale zekerheid en arbeldsmarkt-zbedrljfstakontwikkelingen; 2. voortichting, vorming, scholing en opleiding, ondenwijs en ontwikkeling met betrekking tot wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoonwaarden en -verhoudingen, sociale zekerheid, aan arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en functieontwikkeling, en employability; 3. het (doen) verrichten van onderzoek en publlcatie op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden van de bedrijfstak; 4. het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt en het bewerkstelligen van een beter functioneren van de arbeidsmarkt van de bedrijfstak. E. Het ter bevordering van de arbeidsparticipatie financieren van een kinderopvangregeling voor de werknemers In de bedrijfstak vla een door het bestuur van de stichting aan te wijzen bemiddelingsbureau door het Inkopen van een jaartijks nader te bepalen aantal kinderopvangplaatsen. F. het organiseren en In stand houden van raamovereenkomsten met verzekeraars met betrekking tot collectieve zorgverzekeringen en spaarregelingen ten behoeve van alle werkgevers en werknemers In de bedrijfstak. Baker Tilly Berk N.V. G. de aktiviteiten die betrekking hebben op toezicht In het kader van de regeling ofê^sf ^STiyeflif (SJSflng vervoerscontracten. 10 JUNI 201 waarop onze ve betrekking hè

6 Subsidieverklaringen In het verslagjaar dienen de subsidieontvangendë instellingen een door een registeraccountant of accountantsadministratieconsulent met certificerende bevoegdheid goedgekeurde subsidieverklaring te overieggen, welke gebaseerd Is op een eerder overiegde begroting. Op deze wijze dient aan de vormvereisten te worden voldaan waaraan CAO fondsen moeten voldoen om voor algemeen verbindendverklaring te kunnen komen. De ontvangen subsidieverklaringen liggen ter Inzage blj Stichting Sociaal Fonds Taxi. SFT-bijdrage De jaartijkse bijdrage komt na aftrek van kosten voor Inning, administratie en beheer van het SFT, geheel ten goede aan het financieren van het doel van de SFT, zoals omschreven In de statuten van de stichting. Per 31 december 2013 zijn blj SFT (1.325 ultimo 2012) premieplichtige werkgevers aangesloten. De totale loonsom over hetjaar 2013 bedraagt 501 miljoen ( miljoen) Hien/an is 338 miljoen toe te rekenen aan KNV-leden, de overige 163 miljoen heeft betrekking op niet KNV-leden. Baker Tiliy Berk N.V. i O JUNI 2i waarop onze vevklari betrekking heeft '1

7 Jaarrekening 2013 stichting Sociaal Fonds Taxi Baker Tilly Berk N.V. 1 OJUNI waarop onze verhi betrekking heeft,

8 Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2013 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen Kantoorinventaris Automatisering Beleggingen ING Bank N.V. Staal bankiers Fortls Bank / ABN g Kortlopende vorderingen Te vorderen bijdragen Overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Reserves Algemene reserve Beleggingsreserve Kortlopende schulden Overige schulden TOTAAL PASSIVA Baker Tilly Berk N.V. 10JUNI2014 waarop onze ve ^ betrekking heett

9 Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 (in eenheden van duizend euro) BATEN Jaar 2013 Jaar 2012 Bijdragen Beleggingsopbrengsten Andere baten Totaal baten LASTEN Subsidies Kosten Andere lasten Totaal lasten Saldo boekjaar Verdeling saldo boekjaar - Algemene reserve - Beleggingsreserve O O Baker Tilly Berk N.V. 10 JUNI 20: waarop onze vemaring betrekking heeft 1^

10 stichting Sociaal Fonds Taxi, 2013 GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING Algemeen De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Voor eventuele oninbare vorderingen vindt waardering plaats onder aftrek van een voorziening. Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in euro's weergegeven. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de te verwachten economische levensduur van de betreffende activa. In hetjaar van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven. Het bedrijfsgebouw wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen De participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Voor participaties in beleggingsfondsen is dit de berekende intrinsieke waarde. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Reserves Belegqingsreserve De beleggingsreserve wordt gevormd voor ongerealiseerde koerswinsten per balansdatum. Ongerealiseerde koersverliezen komen rechtstreeks tot uitdrukking in de exploitatierekening. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bijdragen De bijdragen voor het verslagjaar zijn ten dele nog op een raming gebaseerd, omdat ten tijde van het samenstellen van de jaarrekening van een deel van de aangesloten werkgevers de loonopgaven niet was ontvangen. Bij de raming van dit nog niet vastgestelde deel van de bijdragen wordt de loonontwikkeling in aanmerking genomen, zoals deze zich bij de overige aangesloten werkgevers heeft voorgedaan. Het verschil tussen deze raming en de werkelijke bijdragen wordt in de staat van baten en lasten van het volgend jaar als nader vastgestelde bijdragen over voorgaande jaren opgenomen. Directe beleggingsopbrengsten Directe beleggingsopbrengsten hebben voornamelijk betrekking op intrest en gerealiseerde opbrengsten uit belegginsfondsen. Indirecte beleggingsopbrengsten 53^^^ ^^^^ ^ ^ Indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op ongerealiseerde v(5aj;^^i^l,i ;^^.glg Overige kosten en opbrengsten j Q jy ^ 2(Vtt Deze zijn opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen. / waarop onze (^rklaring betrekking RBeft- 10

11 stichting Sociaal Fonds Taxi, 2013 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Aktivaliist: Gebouwen Inventaris Automatisering Totaal Balans per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Balans per 31 december De volgende afschrijvingspercentages zljn gehanteerd: Gebouwen: Op het pand wordt niet afgeschreven. De marktwaarde per 1 januari 2013 Is gesteld op De Investering ad 16K heeft betrekking op verbouwing van de administratie-afdeling. Deze wordt in 10 jaar afgeschreven. Kantoorinventaris: 20% van de aanschafwaarde. Automatisering: 33% van de aanschafwaarde. Beleggingen Staalbankiers ING Bank N.V. Fortls Bank/ABN Totaal Stand per 1 januari Mutaties door: Aan-/verkoop aandelen/obligaties Verkoopresultaat/waardemutatles Stand per 31 december Het gemiddeld gereallseerd rendement van de beleggingen bedraagt 11,5% (vorig boekjaar 10,1%). Dit rendement Is Inclusief opbrengsten van spaartegoeden, rente wegens te late premiebetalingen en kosten voor vermogenbeheerders. De verdeling naar soort beleggingen, per 31 december 2013, Is als volgt: Vastgoed fondsen Aandelen 9,49% 90,51% 100,00% Totaal Baker Tilly Berk N.V. 10JUNI waarop onze vi betrekking 11

12 Stichting Sociaal Fonds Taxi, 2013 KORTLOPENDE VORDERINGEN Te vorderen premiedebiteuren Premiedebiteuren Nog vast te stellen premiedebiteuren Voorziening veriies op vorderingen Overige vorderingen Overige debiteuren Overlopende activa Voorziening veriies op overlopende activa Liquide middelen Staalbankiers rekenlng-courant Staalbankiers Spaar Rabobank rekenlng-courant (Uitvoeringsorganisatie) Rabobank spaarrekening (Uitvoeringsorganisatie) ING Bank (stichting SFT) ABN Bank (Stichting SFT) ASN Bank Rabobank rekenlng-courant (Stichting SFT) Rabobank spaarrekening (Stichting SFT) Saldo per 31 december Per balansdatum staan de liquide middelen ter vrije beschikking aan de Stichting. PASSIVA RESERVES Algemene Reserve Stand per 1 januari Mutaties: deel van het saldo boekjaar Stand per 31 december Jaar 2013 Jaar Beleggingsreserve Stand per 1 januari Mutaties: ongerealiseerde beleggingswinst Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden Overio: Belasting, sociale premies, pensioenpremies Overige kosten Crediteuren Baker Tilly Berk N.V. Gewaarmerkt als ste 1 O JUNI waarop onze betrekking

13 Stichting Sociaal Fonds Taxi, 2013 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Operationele lease Er zijn langlopende voonwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operationele leasing. De operationele leaseverpllchtingen binnen 1 jaar bedragen , langer dan 1 jaar Baker Tilly Berk N.V. 1 OJUNI 2flt waarop onze 'Urklaring betrekking hfeel

14 stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 (in eenheden van duizend euro) BATEN Jaar 2013 Jaar 2012 Bijdragen Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen 2013 KNV-lld Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen 2013 niet KNV-lld Nadere vaststelling over voorgaande jaren De vastgestelde bijdragen over hetjaar 2013 zljn vastgesteld op basis van de voorschotnota's in hetjaar 2013 en de eindafrekeningen zoals deze zijn opgesteld t/m 2 mei Per 2 mei zljn er nog 37 bedrijven die geen verzamelloonstaat hebben aangeleverd. Hlen/an hebben inmiddels 12 bedrijven een ambtshalve nota opgelegd gekregen. Beleggingsopbrengsten Dividend Rente-opbrengsten liquide middelen Gereallseerd verkoopresultaat Ongerealiseerd koersverlies Kosten toegerekend aan beleggingen Andere baten Huuropbrengsten (Stichting SFT berekent huur aan Uitvoeringsorganisatie) Baker Tiliy Berk N.V. 1 OJUNI 20 waarop onze verktai^ng betrekking heeft 14

15 stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 LASTEN Jaar 2013 Jaar 2012 Subsidies Werkgeversorganisatie KNV Werknemersorganisatie FNV CNV * Uitvoeringsorganisatie Sociaal Fonds Taxi Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingskosten Bestuurskosten Communicatie Opleidingen ESF-opleldingssubsldle project CAO-voorlichtIng Af: opbrengsten: Totaal verleende subsidie aan subsidiënten * Voor een nadere toelichting op de baten en lasten van de Uitvoeringsorganisatie venivijzen wij naar de interne financiële verantwoording. Een vergelijking tussen subsidies en begroting, alsmede de bestedingsdoelen zljn opgenomen In de bijlage. Ultimo jaar 2013 had de Stichting 20,9 FTE's In dienst, In ,9 Baker Tilly Berk N.V. 10 JUNI 201i- V ^ waarop onze verkianfrg--^^ betrekking heeft

16 Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 Kosten Jaar 2013 Jaar Afwaardering pand -Advies - en controlekosten -Overheadkosten (uren uit Uitvoeringsorganisatie) -Overige kosten O Andere lasten Kosten dubieuze debiteuren Baker Tiliy Berk N.V. 1 OJUNI 20f waarop onze verktaün betrekking heeft 16

17 Stichling Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 Ql A. de kosten ter zake van: 1. tiet in stand tiouden van tiet fonds; 2. het bijeenkomen van sociale partners van de bedrijfstak waahn dispensalieveiïoeken en vragen over de inhoud van de CAO Taxivervoer worden besproken en beantwoord; 3. gezamenlijke vooriichting ter zake van artjeidsvoonwaarden, te weten: - hel nemen van maatregelen ler bevordering van de kennis van de arbeidsvoon»aarxien onder de gebmikers van de arbeidsvoonvaarden- - het telefonisch en schnftelijk informalie verstrekken over de inhoud vn de CAO Taxivervoer aan de hele bedrijfstak - het verzorgen van algemene publickeit aangaande de arteidsvoonwaarden in de bedrijfstak: 4. het beantwoorden van vragen inzake de interpretatie van de CAO Taxivervoer 5. het (doen) vemchten en publiceren van ondencoek naar de gevolgen van bij hel Cao-overleg gemaakte afspraken, met het doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak; 6. hei ontwikkelen en behereri van een functiewaarderingssysteem en het (doen) verrichien van onderzoek en publicatie op hel gebied van functiewaardering. B. de weriaaamheden mel betrekking tot de CAO Taxivervoer. Het betreft de volgende acliviteitén- ' ' 1. hst houden van toezicht op de naleving van de kembepalingen van de CAO Taxivervoer in samenhang met andere wettelijke bepalingen en in samenweriting mel de daarvoor geëigende instanties; 2. het geven van voortichting over de kembepalingen van de CAO Taxivervoer, gericht op toezicht en naleving; 3. hel verzamelen van feitelijke gegevens over da lonen op bedrijfstakniveau: 4. het geven van advies aan de Arbeidsinspectie afdeling Collectieve Art>eidsvoon«aarden van het IVlinisterie van Sociale Zaken en Weritgelegenheld met betrekking tot door weritgevers ingediende verzoeken aangaande tijdelijke artieidslijdvericortingen- 5. het doen van onderzoek en pubiicalie, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van enquêtes, gericht op de naleving van de CAO Taxivervoer in individuele bedrijven, dan wel sectorbreed; e. het optredenin en builen rechte, zonodig ter verttrijging van maatregelen tegen hen diedebepalingen der CAO Taxivervoer niet getrouwelijk naleven, C. De activiieiten op het gebied van Opleiding en Ontwikkeling. Arbeidsomstandigheden en Veiligheid te weten- 1. het onhvikkelen. stimuleren en bevorderen van vakopleidingen en cursussen ten behoeve van de weritnemers vallende onder de weritingssfeer van de CAQ- 2. het vertenen van b.jdragen ten behoeve van werttriemers of weritgevers en/of opleidingsinstituten voor het (doen) opleiden van weritnemers in de bednjfstak; 3. het (doen) vemchten en publiceren van onderzoek ter bevorderirig van vakbekwaamheid bij het personeel in de bedrijtstak- 4. het samenweriten met instanties die de vakbekwaamheid van de weritnemers in de bedrijfstak mede tol sland brengen- 5. hel geven van vooriichting over vakbekwaamheid in de bedrijfstak 6. het promoten van de beroepen van rijdend eri niet-rijdend personeel in cn buiten de bedrijfstak- In gezonfifti'^ ziekteverzuim en over het voldoen aan weileiijke verplichtingen ten aanzien van ari,eids=ms.andigheden S^et aai^er^van dienslen gericht op het bevorderen van do veiligheid, gezondheid en artieidsomstandigheden; ' 9*het ma^n risico-inventarisaties en evaluatielijsten; I 3» hel «^n)-^nrichten van onderhoek en publicatie gericht op hel bevorderen van de veiligheid, gezondheid en artieidsomslandigheden- ^ ^ het vgermioud geven aan weltelijke bepalingen met betrekking tot de geneeskundige veritiaring genoemd In de Wet Personenvervoer hel s^eq^riten met Instanties die de gezondheid en de artieidsomstandigheden van werttnemers in de bedrijfstak bevorderenhet v^ijjgp van gelden bij denien ler stimulans van de vakbekwaamheid en de veiligheid, gezondheid en artieidsomstandigheden van I ^weritn jnera3in de bedrijfstak _ e lenwsl^an de weritgevers- en weritnemersorganisaties komende kosten, terzake vanhe\ vergrg^an vooriichting en promotie met betrekking tot de artieidsvoonvaarden en en artieidsomstandigheden, relevante sociale zekeriieid en artieidkmtfjtt/bsdrijfstakonlwikkelingen; jcirtig. vomiing, scholing en opleiding, ondenvijs en ontwikkeling met betrekking tot wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen 100 9S employam^' ^^^i^^vertioudingen, sociale zekertieid, aan artieid gerelateerde bedrijfsvoering en functieontwikkeling, en 3. hel (doen) vernchlen van onderhoek en publicatie op het gebied van artieidsmaritteri en artieidsomstandigheden van de bedrijfstak- 4. het vergroten van de participatie op de arbeldsmaritt en hel bewerkstelligen van een beter functioneren van de arteidsmarttt van de bedrijfstak; E. Hel ter bevorderirig van de artieidsparticipatie financieren van een kinderopvangregeling voor de weritnemers in de bedrijfslak vla een door het bestuur van de stichling aan te wijzen bemiddelingsbureau door hel inkopen van een jaariijks nader te bepalen aantal kinderopvangplaatsen: organiseren en in stand houden van raamovereenkomsten mel verzekeraars met betrekking tol colleclieve (zorg)verzekeringen shavegelingen ten behoeve van alle weritgevers en weritnemers in de bedrijfstak: 17

18 Siotwoord Het bestuur dankt allen die, in welke funetie dan ook, in de verslagperiode voor de stichting werkzaam zijn geweest. Culemborg, 17 juni 2014 Stichting Sociaal Fonds Taxi De directie H. van Gelderen Directeur Stichting Sociaal Fonds Taxi Het bestuur \ R.Mast, voorzitter H. Andela, secretaris / / Baker Tilly Berk N.V. 1 OJUNI waarop onzévyerkla betrekking

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2014 stichting Sociaal Fonds Taxi n Jaarrekening 2014 stichting Sociaal Fonds Taxi Statutair gevestigd te Culemborg, kantoorhioudend te Culemborg. INHOUDSOPGAVE r'! i j Statutaire gegevens Algemeen Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Balans per

Balans per Balans per 31-12-212 Algemeen In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT Jaarrekening en financieel rapport Vereniging AANEEN te Amsterdam over 2015 CONCEPT Inhoudsopgave Opdracht 2 Bestuursverslag 1. Naam en doesltelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Wensulance te Landgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2015 Landgraaf, 27 mei 2016 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Opdracht 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3 Balans per

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF Balans per 31 december 2013 ACTIEF Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Inventaris 144 251 144 251 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2 Handelsgoederen 900 1.050

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014. Datum: 10 april 2015

Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014. Datum: 10 april 2015 Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014 Datum: 10 april 2015 Stichting Boek Werk Onderzoek 1 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Rapportagebrief 3 Resultaat 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 STICHTING STADSPIJPERS VAN 's-hertogenbosch FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2 Exploitatierekening 3 Toelichting algemeen 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2015 ACTIEF Balans per 31 december 2015 ACTIEF Toelichting 31 december 2015 31 december 2014 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 671.149 656.749 671.149 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE PricewaterhouseCooper.s Accountants N.V. identificatiedoeleindei! INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2016 Rekening van baten en

Nadere informatie

Reuma Patientenvereniging Nijmegen en Omstreken Gevestigd te Gemeente Nijmegen

Reuma Patientenvereniging Nijmegen en Omstreken Gevestigd te Gemeente Nijmegen Reuma Patientenvereniging Nijmegen en Omstreken Gevestigd te Gemeente Nijmegen pagina Balans per 31-12-2016 2 Staat van Baten en Lasten 2016 3 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015 Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2015 INHOUDSOPGAVE Financieel verslag Pagina Balans per 31 december 2015 1 Staat van baten en lasten over 2015 3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 4 Rekening van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2014 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Aard en activiteiten van de stichting Het doel van de onderneming bestaat uit het steunen en bevorderen van evangelisatiewerk in Afrika.

Aard en activiteiten van de stichting Het doel van de onderneming bestaat uit het steunen en bevorderen van evangelisatiewerk in Afrika. RMS Administratie & Advies Jousterweg 18 8465 PJ OUDEHASKE Telefoon 0513-677443 BTW-nummer NL8230.95.836.B.01 Bank ABN Amro Rekeningnr. 4873.51.533 SWIFT-code ABNANL2A IBAN NL44ABNA0487351533 KvK-nummer

Nadere informatie