Jaarrekening 2013 stichting Sociaal Fonds Taxi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013 stichting Sociaal Fonds Taxi"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 stichting Sociaal Fonds Taxi Statutair gevestigd te Culemborg, kantoorhoudend te Culemborg.

2 INHOUDSOPGAVE Statutaire gegevens 3 Algemeen ^ Jaarrekening Balans per 31 december Rekening van baten en Iasten over Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling 1 o Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de rekening van baten en lasten over Specificatie bestedingsdoelen 17 Verklaring van de accountant Slotwoord

3 statutaire gegevens Stichting Sociaal Fonds Taxi is opgericht op 28 juli 1986 en is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer Zij is statutair gevestigd in Culemborg. Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Taxi is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. De samenstelling van het bestuur per heden is als volgt: Werkgeversleden: J.A.P. Sweijen, vice voorzitter S. Hesselink H. Andela, secretaris G.A. Diender (1) (1) (1) (1) Werknemersleden - R. Mast, voorzitter Vacature - M. Pieters, plv secretaris - F. Veenstra (2) (2) (3) (3) Plaatsvervangers: E.A.F.H.M. van Driel-Coolen M. Broer R. van Riezen (1) (2) (3) respectievelijk aangewezen door: 1) KNV Taxi 2) FNV Bondgenoten 3) CNV Vakmensen Accountant Baker Tiliy Berk N.V. Postadres: Postbus 3814, 4800 DV Breda Premie-inning stichting Sociaal Fonds Taxi Postadres: Postbus 154, 4100 AD Culemborg Baker Tiliy Berk IM.V. 10 JUNI 20 waarop onze veri<l betrekking heeft

4 ALGEMEEN Werkingssfeer De bepalingen met betrekking tot de werkzaamheden van Stichting Sociaal Fonds Taxi zljn neergelegd In een aparte CAO. De bepalingen van de SFT-CAO zljn van toepassing op de werkgevers en werknemers* van elke In Nederland gevestigde onderneming, die tegen vergoeding ven/oer verricht bij of krachtens een vergunning op grond van de Wet Personenven/oer met een personenauto, ingericht tot het ven/oer van ten hoogste achf personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, en/of die ven/oer van personen verricht tegen vergoeding met een personenauto. Ingericht tot het ven/oer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, over de weg of over andere dan voor het openbaar verkeer openstaande wegen, met uitsluiting van het ven/oer dat valt onder de werkingssfeer van de CAO voor het personeel in het Ambulanceven/oerbedrijf, alsmede het rijdend personeel van de KLM afdeling ven/oer. onder werknemer wordt niet verstaan de directeur/grootaandeelhouder van een NV of BV, echtgenoot/echtgenote en familieleden, die niet (meer) verplicht verzekerd zijn voorde werknemersverzekeringen. Fonds CAO ln het verslagjaar 2013 berustte de regeling op een CAO met een looptijd van 1 januari 2009 tot en met 31 december De algemeen verbindend verklaring geldt vanaf september Doel van de stichting De stichting heeft ten doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen In de bedrijfstak ven/oer van personen met personenauto's. De stichting tracht haar doel te bereiken door de op basis van artikel 3, lld 1 van de CAO In rekening te brengen bijdragen te Innen blj ondernemingen in de bedrijfstak Taxi (hierna bedrijfstak) en deze met ander baten van de stichting aan te wenden ter uitvoering, financiering, dan wel subsidiëring van: A. de kosten ter zake van: 1. het In stand houden van het fonds; 2. het bijeenkomen van sociale partners van de bedrijfstak waarin dispensatieverzoeken en vragen over de Inhoud van de CAO TaxIven/oer worden besproken en beantwoord; 3. gezamenlijke voortichting terzake van arbeidsvoorwaarden, te weten: - het nemen van maatregelen ter bevordenng van de kennis van de arbeidsvoonwaarden onder de gebruikers van de arbeidsvoonwaarden; - het telefonisch en schriftelijk Informatie verstrekken over de inhoud van de CAO Taxivervoer aan de gehele bedrijfstak; - het verzorgen van algemene publiciteit aangaande de arbeidsvoonwaarden In de bedrijfstak; 4. het beantwoorden van vragen inzake de Interpretatie van de CAO TaxIven/oer; 5. het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van blj het Cao-overleg gemaakte afspraken, met het doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers In de bedrijfstak; 6. het ontwikkelen en beheren van een functiewaarderingssysteem en het (doen) verrichten van onderzoek en publicatie op het gebied van functiewaardering. Bal<er Tilly Berk N.V. 1 O JUNI 20[ waarop onze verklarmg betrekking heeft

5 B. de werkzaamheden met betrekking tot de CAO TaxIven/oer. Het betreft de volgende activiteiten: 1. het houden van toezlcht op de naleving van de kernbepallngen van de CAO Taxivervoer in samenhang met andere wettelijke bepalingen en in samenwerking met de daan/oor geëigende instanties; 2. het geven van vooriichting over de kernbepalingen van de Cao Taxiven/oer, gericht op toezlcht en naleving; 3. het verzamelen van feitelijke gegevens over de lonen op bedrijfstakniveau; 4. het geven van advies aan de Arbeidsinspectie afdeling Collectieve Arbeidsvoonwaarden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot door werkgevers Ingediende verzoeken aangaande tijdelijke arbeidstijdverkortingen; 5. het doen van onderzoek en publicatie, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van enquêtes, gericht op de naleving van de CAO TaxIven/oer in Individuele bedrijven, dan wel sectorbreed; 6. het optreden bulten rechte, zonodig ter verkrijging van maatregelen tegen hen die de bepalingen der CAO Taxivervoer niet getrouwelijk naleven. C. De activiteiten op het gebied van Opleiding en Ontwikkeling, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid, te weten: 1. het ontwikkelen, stimuleren en bevorderen van vakopleidingen en cursussen ten behoeve van de werknemers vallende onder de werkingssfeer van de CAO; 2. het verienen van bijdragen ten behoeve van werknemers of werkgevers en/of opleidingsinstituten voor het (doen) opleiden van werknemers In de bedrijfstak; 3. het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek ter bevordering van vakbekwaamheid blj het personeel In de bedrijfstak; 4. het samenwerken met Instanties die de vakbekwaamheid van de werknemers In de bedrijfstak mede tot stand brengen 5. het geven van vooriichting over vakbekwaamheid In de bedrijfstak; 6. het promoten van de beroepen van rijdend en niet-rijdend personeel In en bulten de bedrijfstak; 7. het geven van vooriichting over het terugdringen van ziekteverzuim en over het voldoen aan wettelijke verplichtingen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en gezondheid; 8. het aanbieden van diensten gericht op het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden; 9. het maken vanrisico-inventarisatiesen evaluatielijsten; 10. het (doen) verrichten van onderzoek en publlcatie gericht op het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden; 11. het verder Inhoud geven aan wettelijke bepalingen met betrekking tot de geneeskundige verklaring genoemd In de Wet Personenven/oer; 12. het samenwerken met Instanties die de gezondheid en de arbeidsomstandigheden van werknemers in de bedrijfstak bevorderen; 13. het venwen/en van gelden blj derden ter stimulans van de vakbekwaamheid en de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van de werknemers In de bedrijfstak. D. de ten laste van de werkgevers- en werknemersorganisaties komende kosten, ter zake van: 1. het verzorgen van vooriichting en promotie met betrekking tot de arbeidsvoonwaarden en arbeidsomstandigheden, relevante sociale zekerheid en arbeldsmarkt-zbedrljfstakontwikkelingen; 2. voortichting, vorming, scholing en opleiding, ondenwijs en ontwikkeling met betrekking tot wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoonwaarden en -verhoudingen, sociale zekerheid, aan arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en functieontwikkeling, en employability; 3. het (doen) verrichten van onderzoek en publlcatie op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden van de bedrijfstak; 4. het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt en het bewerkstelligen van een beter functioneren van de arbeidsmarkt van de bedrijfstak. E. Het ter bevordering van de arbeidsparticipatie financieren van een kinderopvangregeling voor de werknemers In de bedrijfstak vla een door het bestuur van de stichting aan te wijzen bemiddelingsbureau door het Inkopen van een jaartijks nader te bepalen aantal kinderopvangplaatsen. F. het organiseren en In stand houden van raamovereenkomsten met verzekeraars met betrekking tot collectieve zorgverzekeringen en spaarregelingen ten behoeve van alle werkgevers en werknemers In de bedrijfstak. Baker Tilly Berk N.V. G. de aktiviteiten die betrekking hebben op toezicht In het kader van de regeling ofê^sf ^STiyeflif (SJSflng vervoerscontracten. 10 JUNI 201 waarop onze ve betrekking hè

6 Subsidieverklaringen In het verslagjaar dienen de subsidieontvangendë instellingen een door een registeraccountant of accountantsadministratieconsulent met certificerende bevoegdheid goedgekeurde subsidieverklaring te overieggen, welke gebaseerd Is op een eerder overiegde begroting. Op deze wijze dient aan de vormvereisten te worden voldaan waaraan CAO fondsen moeten voldoen om voor algemeen verbindendverklaring te kunnen komen. De ontvangen subsidieverklaringen liggen ter Inzage blj Stichting Sociaal Fonds Taxi. SFT-bijdrage De jaartijkse bijdrage komt na aftrek van kosten voor Inning, administratie en beheer van het SFT, geheel ten goede aan het financieren van het doel van de SFT, zoals omschreven In de statuten van de stichting. Per 31 december 2013 zijn blj SFT (1.325 ultimo 2012) premieplichtige werkgevers aangesloten. De totale loonsom over hetjaar 2013 bedraagt 501 miljoen ( miljoen) Hien/an is 338 miljoen toe te rekenen aan KNV-leden, de overige 163 miljoen heeft betrekking op niet KNV-leden. Baker Tiliy Berk N.V. i O JUNI 2i waarop onze vevklari betrekking heeft '1

7 Jaarrekening 2013 stichting Sociaal Fonds Taxi Baker Tilly Berk N.V. 1 OJUNI waarop onze verhi betrekking heeft,

8 Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2013 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen Kantoorinventaris Automatisering Beleggingen ING Bank N.V. Staal bankiers Fortls Bank / ABN g Kortlopende vorderingen Te vorderen bijdragen Overige vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Reserves Algemene reserve Beleggingsreserve Kortlopende schulden Overige schulden TOTAAL PASSIVA Baker Tilly Berk N.V. 10JUNI2014 waarop onze ve ^ betrekking heett

9 Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 (in eenheden van duizend euro) BATEN Jaar 2013 Jaar 2012 Bijdragen Beleggingsopbrengsten Andere baten Totaal baten LASTEN Subsidies Kosten Andere lasten Totaal lasten Saldo boekjaar Verdeling saldo boekjaar - Algemene reserve - Beleggingsreserve O O Baker Tilly Berk N.V. 10 JUNI 20: waarop onze vemaring betrekking heeft 1^

10 stichting Sociaal Fonds Taxi, 2013 GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING Algemeen De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Voor eventuele oninbare vorderingen vindt waardering plaats onder aftrek van een voorziening. Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in euro's weergegeven. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de te verwachten economische levensduur van de betreffende activa. In hetjaar van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven. Het bedrijfsgebouw wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen De participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Voor participaties in beleggingsfondsen is dit de berekende intrinsieke waarde. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Reserves Belegqingsreserve De beleggingsreserve wordt gevormd voor ongerealiseerde koerswinsten per balansdatum. Ongerealiseerde koersverliezen komen rechtstreeks tot uitdrukking in de exploitatierekening. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bijdragen De bijdragen voor het verslagjaar zijn ten dele nog op een raming gebaseerd, omdat ten tijde van het samenstellen van de jaarrekening van een deel van de aangesloten werkgevers de loonopgaven niet was ontvangen. Bij de raming van dit nog niet vastgestelde deel van de bijdragen wordt de loonontwikkeling in aanmerking genomen, zoals deze zich bij de overige aangesloten werkgevers heeft voorgedaan. Het verschil tussen deze raming en de werkelijke bijdragen wordt in de staat van baten en lasten van het volgend jaar als nader vastgestelde bijdragen over voorgaande jaren opgenomen. Directe beleggingsopbrengsten Directe beleggingsopbrengsten hebben voornamelijk betrekking op intrest en gerealiseerde opbrengsten uit belegginsfondsen. Indirecte beleggingsopbrengsten 53^^^ ^^^^ ^ ^ Indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op ongerealiseerde v(5aj;^^i^l,i ;^^.glg Overige kosten en opbrengsten j Q jy ^ 2(Vtt Deze zijn opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen. / waarop onze (^rklaring betrekking RBeft- 10

11 stichting Sociaal Fonds Taxi, 2013 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Aktivaliist: Gebouwen Inventaris Automatisering Totaal Balans per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Balans per 31 december De volgende afschrijvingspercentages zljn gehanteerd: Gebouwen: Op het pand wordt niet afgeschreven. De marktwaarde per 1 januari 2013 Is gesteld op De Investering ad 16K heeft betrekking op verbouwing van de administratie-afdeling. Deze wordt in 10 jaar afgeschreven. Kantoorinventaris: 20% van de aanschafwaarde. Automatisering: 33% van de aanschafwaarde. Beleggingen Staalbankiers ING Bank N.V. Fortls Bank/ABN Totaal Stand per 1 januari Mutaties door: Aan-/verkoop aandelen/obligaties Verkoopresultaat/waardemutatles Stand per 31 december Het gemiddeld gereallseerd rendement van de beleggingen bedraagt 11,5% (vorig boekjaar 10,1%). Dit rendement Is Inclusief opbrengsten van spaartegoeden, rente wegens te late premiebetalingen en kosten voor vermogenbeheerders. De verdeling naar soort beleggingen, per 31 december 2013, Is als volgt: Vastgoed fondsen Aandelen 9,49% 90,51% 100,00% Totaal Baker Tilly Berk N.V. 10JUNI waarop onze vi betrekking 11

12 Stichting Sociaal Fonds Taxi, 2013 KORTLOPENDE VORDERINGEN Te vorderen premiedebiteuren Premiedebiteuren Nog vast te stellen premiedebiteuren Voorziening veriies op vorderingen Overige vorderingen Overige debiteuren Overlopende activa Voorziening veriies op overlopende activa Liquide middelen Staalbankiers rekenlng-courant Staalbankiers Spaar Rabobank rekenlng-courant (Uitvoeringsorganisatie) Rabobank spaarrekening (Uitvoeringsorganisatie) ING Bank (stichting SFT) ABN Bank (Stichting SFT) ASN Bank Rabobank rekenlng-courant (Stichting SFT) Rabobank spaarrekening (Stichting SFT) Saldo per 31 december Per balansdatum staan de liquide middelen ter vrije beschikking aan de Stichting. PASSIVA RESERVES Algemene Reserve Stand per 1 januari Mutaties: deel van het saldo boekjaar Stand per 31 december Jaar 2013 Jaar Beleggingsreserve Stand per 1 januari Mutaties: ongerealiseerde beleggingswinst Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden Overio: Belasting, sociale premies, pensioenpremies Overige kosten Crediteuren Baker Tilly Berk N.V. Gewaarmerkt als ste 1 O JUNI waarop onze betrekking

13 Stichting Sociaal Fonds Taxi, 2013 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Operationele lease Er zijn langlopende voonwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operationele leasing. De operationele leaseverpllchtingen binnen 1 jaar bedragen , langer dan 1 jaar Baker Tilly Berk N.V. 1 OJUNI 2flt waarop onze 'Urklaring betrekking hfeel

14 stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 (in eenheden van duizend euro) BATEN Jaar 2013 Jaar 2012 Bijdragen Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen 2013 KNV-lld Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen 2013 niet KNV-lld Nadere vaststelling over voorgaande jaren De vastgestelde bijdragen over hetjaar 2013 zljn vastgesteld op basis van de voorschotnota's in hetjaar 2013 en de eindafrekeningen zoals deze zijn opgesteld t/m 2 mei Per 2 mei zljn er nog 37 bedrijven die geen verzamelloonstaat hebben aangeleverd. Hlen/an hebben inmiddels 12 bedrijven een ambtshalve nota opgelegd gekregen. Beleggingsopbrengsten Dividend Rente-opbrengsten liquide middelen Gereallseerd verkoopresultaat Ongerealiseerd koersverlies Kosten toegerekend aan beleggingen Andere baten Huuropbrengsten (Stichting SFT berekent huur aan Uitvoeringsorganisatie) Baker Tiliy Berk N.V. 1 OJUNI 20 waarop onze verktai^ng betrekking heeft 14

15 stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 LASTEN Jaar 2013 Jaar 2012 Subsidies Werkgeversorganisatie KNV Werknemersorganisatie FNV CNV * Uitvoeringsorganisatie Sociaal Fonds Taxi Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingskosten Bestuurskosten Communicatie Opleidingen ESF-opleldingssubsldle project CAO-voorlichtIng Af: opbrengsten: Totaal verleende subsidie aan subsidiënten * Voor een nadere toelichting op de baten en lasten van de Uitvoeringsorganisatie venivijzen wij naar de interne financiële verantwoording. Een vergelijking tussen subsidies en begroting, alsmede de bestedingsdoelen zljn opgenomen In de bijlage. Ultimo jaar 2013 had de Stichting 20,9 FTE's In dienst, In ,9 Baker Tilly Berk N.V. 10 JUNI 201i- V ^ waarop onze verkianfrg--^^ betrekking heeft

16 Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 Kosten Jaar 2013 Jaar Afwaardering pand -Advies - en controlekosten -Overheadkosten (uren uit Uitvoeringsorganisatie) -Overige kosten O Andere lasten Kosten dubieuze debiteuren Baker Tiliy Berk N.V. 1 OJUNI 20f waarop onze verktaün betrekking heeft 16

17 Stichling Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2013 Ql A. de kosten ter zake van: 1. tiet in stand tiouden van tiet fonds; 2. het bijeenkomen van sociale partners van de bedrijfstak waahn dispensalieveiïoeken en vragen over de inhoud van de CAO Taxivervoer worden besproken en beantwoord; 3. gezamenlijke vooriichting ter zake van artjeidsvoonwaarden, te weten: - hel nemen van maatregelen ler bevordering van de kennis van de arbeidsvoon»aarxien onder de gebmikers van de arbeidsvoonvaarden- - het telefonisch en schnftelijk informalie verstrekken over de inhoud vn de CAO Taxivervoer aan de hele bedrijfstak - het verzorgen van algemene publickeit aangaande de arteidsvoonwaarden in de bedrijfstak: 4. het beantwoorden van vragen inzake de interpretatie van de CAO Taxivervoer 5. het (doen) vemchten en publiceren van ondencoek naar de gevolgen van bij hel Cao-overleg gemaakte afspraken, met het doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak; 6. hei ontwikkelen en behereri van een functiewaarderingssysteem en het (doen) verrichien van onderzoek en publicatie op hel gebied van functiewaardering. B. de weriaaamheden mel betrekking tot de CAO Taxivervoer. Het betreft de volgende acliviteitén- ' ' 1. hst houden van toezicht op de naleving van de kembepalingen van de CAO Taxivervoer in samenhang met andere wettelijke bepalingen en in samenweriting mel de daarvoor geëigende instanties; 2. het geven van voortichting over de kembepalingen van de CAO Taxivervoer, gericht op toezicht en naleving; 3. hel verzamelen van feitelijke gegevens over da lonen op bedrijfstakniveau: 4. het geven van advies aan de Arbeidsinspectie afdeling Collectieve Art>eidsvoon«aarden van het IVlinisterie van Sociale Zaken en Weritgelegenheld met betrekking tot door weritgevers ingediende verzoeken aangaande tijdelijke artieidslijdvericortingen- 5. het doen van onderzoek en pubiicalie, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van enquêtes, gericht op de naleving van de CAO Taxivervoer in individuele bedrijven, dan wel sectorbreed; e. het optredenin en builen rechte, zonodig ter verttrijging van maatregelen tegen hen diedebepalingen der CAO Taxivervoer niet getrouwelijk naleven, C. De activiieiten op het gebied van Opleiding en Ontwikkeling. Arbeidsomstandigheden en Veiligheid te weten- 1. het onhvikkelen. stimuleren en bevorderen van vakopleidingen en cursussen ten behoeve van de weritnemers vallende onder de weritingssfeer van de CAQ- 2. het vertenen van b.jdragen ten behoeve van werttriemers of weritgevers en/of opleidingsinstituten voor het (doen) opleiden van weritnemers in de bednjfstak; 3. het (doen) vemchten en publiceren van onderzoek ter bevorderirig van vakbekwaamheid bij het personeel in de bedrijtstak- 4. het samenweriten met instanties die de vakbekwaamheid van de weritnemers in de bedrijfstak mede tol sland brengen- 5. hel geven van vooriichting over vakbekwaamheid in de bedrijfstak 6. het promoten van de beroepen van rijdend eri niet-rijdend personeel in cn buiten de bedrijfstak- In gezonfifti'^ ziekteverzuim en over het voldoen aan weileiijke verplichtingen ten aanzien van ari,eids=ms.andigheden S^et aai^er^van dienslen gericht op het bevorderen van do veiligheid, gezondheid en artieidsomstandigheden; ' 9*het ma^n risico-inventarisaties en evaluatielijsten; I 3» hel «^n)-^nrichten van onderhoek en publicatie gericht op hel bevorderen van de veiligheid, gezondheid en artieidsomslandigheden- ^ ^ het vgermioud geven aan weltelijke bepalingen met betrekking tot de geneeskundige veritiaring genoemd In de Wet Personenvervoer hel s^eq^riten met Instanties die de gezondheid en de artieidsomstandigheden van werttnemers in de bedrijfstak bevorderenhet v^ijjgp van gelden bij denien ler stimulans van de vakbekwaamheid en de veiligheid, gezondheid en artieidsomstandigheden van I ^weritn jnera3in de bedrijfstak _ e lenwsl^an de weritgevers- en weritnemersorganisaties komende kosten, terzake vanhe\ vergrg^an vooriichting en promotie met betrekking tot de artieidsvoonvaarden en en artieidsomstandigheden, relevante sociale zekeriieid en artieidkmtfjtt/bsdrijfstakonlwikkelingen; jcirtig. vomiing, scholing en opleiding, ondenvijs en ontwikkeling met betrekking tot wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen 100 9S employam^' ^^^i^^vertioudingen, sociale zekertieid, aan artieid gerelateerde bedrijfsvoering en functieontwikkeling, en 3. hel (doen) vernchlen van onderhoek en publicatie op het gebied van artieidsmaritteri en artieidsomstandigheden van de bedrijfstak- 4. het vergroten van de participatie op de arbeldsmaritt en hel bewerkstelligen van een beter functioneren van de arteidsmarttt van de bedrijfstak; E. Hel ter bevorderirig van de artieidsparticipatie financieren van een kinderopvangregeling voor de weritnemers in de bedrijfslak vla een door het bestuur van de stichling aan te wijzen bemiddelingsbureau door hel inkopen van een jaariijks nader te bepalen aantal kinderopvangplaatsen: organiseren en in stand houden van raamovereenkomsten mel verzekeraars met betrekking tol colleclieve (zorg)verzekeringen shavegelingen ten behoeve van alle weritgevers en weritnemers in de bedrijfstak: 17

18 Siotwoord Het bestuur dankt allen die, in welke funetie dan ook, in de verslagperiode voor de stichting werkzaam zijn geweest. Culemborg, 17 juni 2014 Stichting Sociaal Fonds Taxi De directie H. van Gelderen Directeur Stichting Sociaal Fonds Taxi Het bestuur \ R.Mast, voorzitter H. Andela, secretaris / / Baker Tilly Berk N.V. 1 OJUNI waarop onzévyerkla betrekking

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2006 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2006 Inhoud Statutaire gegevens 4 Algemeen 5 Doel 5 CAO 6 SOOB-bijdrage

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE I STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Soclaal Fonds MITT) Jaarrekening 2013 Vestigingsadres: Utrechtseweg 95 3702 AA ZEIST nhf KPMG Audit Document waarop ons

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag

stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag stichting Vrijwilüg Vervroegd Uittreden uit de Techinische Groothandel Jaarverslag over het dertigste boekjaar 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 Inhoud Verslag van het bestuur Voorwoord Colleges

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 Collectieve arbeidsovereenkomst De ondergetekenden de Koninklijke Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag. Metalektro. Stictiti. Vereniging FIVIE-CWI^/I FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

Jaarverslag. Metalektro. Stictiti. Vereniging FIVIE-CWI^/I FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 Jaarverslag Stictiti Vereniging FIVIE-CWI^/I FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR EN ORGANISATIE 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 BTER 2008-2012 integraal - 1 - TOELICHTING Minimum CAO De CAO Bedrijfstakeigen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb 2009 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgbstichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 37e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418

Nadere informatie