MASTERPROEF. De effectisering van schuldvorderingen in het licht van de kredietcrisis. Promotor: Prof. M. Tison

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERPROEF. De effectisering van schuldvorderingen in het licht van de kredietcrisis. Promotor: Prof. M. Tison"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Academiejaar MASTERPROEF De effectisering van schuldvorderingen in het licht van de kredietcrisis Promotor: Prof. M. Tison Sarah De Hulsters Master Bedrijfsrecht

2 INHOUDSTAFEL INLEIDING 4 INGELEIDE: Effectisering: van euforie naar crisis...5 DEEL 1: ALGEMEEN KADER VAN EFFECTISERING 7 HOOFDSTUK 1: Effectisering.7 1: Het concept effectiseren...7 2: Voordelen.7 A.1. Kredietinstelling als titularis van de schuldvorderingen 7 A.2. Onderneming als titularis van de schuldvorderingen 9 A.3. Voordelen voor de consument : Basisstructuur van effectisering..11 HOOFDSTUK 2: Effectisering in België.13 1: Wettelijk kader...13 A.1. Tegenwerpelijkheid van de overdracht..14 A.2. De excepties uit de oorspronkelijke rechtsverhouding tussen cedent en originator.15 A.3. Bijzondere regelen 17 2: Institutioneel kader..17 A.1. De overdrager van de schuldvorderingen of originator...18 A.2. De gecedeerde schuldenaar...18 A.3. Het special purpose vehicle 19 a.1. Wetswijziging van a.2. Het vermogen van een I.B.S 20 a.3. Financiering van een I.B.S...21 a.4. Fonds of vennootschap.21 a.5. Ontbinding van het SPV 22 A.4. De investeerders of houders van effecten.22 A.5. De beheersvennootschap 23 A.6. De bewaarder.23 A.7. De servicer of administrator.24 A.8. De controleorganismen 24 A.9. De ratingagentschappen..25 2

3 A.10. De swap-tegenpartijen 26 3: Structuur van effectisering...26 A.1. Pass through-structuur..27 A.2. Match funding-structuur 28 A.3. Undivided interest-structuur.30 HOOFDSTUK 3: Enhancement-technieken.32 1: Credit enhancement-technieken..32 A.1. Interne kredietondersteuning..33 A.2. Externe kredietondersteuning. 35 A.3. Trigger events : Liquidity enhancement-technieken.. 36 A.1. Interne liquiditeitsfaciliteiten. 36 A.2. Externe liquiditeitsfaciliteiten : Swap-tegenpartij HOOFDSTUK 4: Effectisering vanuit het oogpunt van de toezichthouder..38 1: Risico s verbonden aan effectisering..38 A.1. Kredietinstelling als originator.. 38 A.2. Kredietinstelling als investeerder A.3. Kredietinstelling als tussenkomende partij. 39 2: Prudentiële beleidslijnen..40 DEEL 2: EFFECTISERING IN HET LICHT VAN DE KREDIETCRISIS HOOFDSTUK 1: Kredietinstelling als originator van asset backed securities..41 HOOFDSTUK 2: Kredietinstelling als belegger in asset backed securities HOOFDSTUK 3: Effectisering: van euforie naar crisis.43 1: De subprime-crisis..43 2: De illusie van effectiseren enkele beschouwingen.46 3: Voorstellen voor verandering...48 CONCLUSIE..50 BIBLIOGRAFIE..51 BIJLAGE.56 3

4 INLEIDING Ooit verleenden banken kredieten en werden de eraan verbonden risico s netjes op de eigen balans bewaard. Door de groei van de kredietmarkten moesten banken op zoek naar alternatieve methodes. In de Verenigde Staten is in de jaren 70 de nieuwe financieringstechnieken effectisering ontstaan. Deze techniek komt er in wezen op neer dat financiële activa van de balans worden gehaald en doorverkocht naar een afzonderlijke entiteit, die zich via de kapitaalmarkt financiert voor deze aankoop. Naast het oorspronkelijke voordeel van risicospreiding, bleek deze techniek ook de achterpoort te openen naar snellere kredietverlening en het verlichten van het eigen vermogen. In deze vruchtbare grond van schijnbaar onbeperkte mogelijkheden ontstond de financiële crisis. In een ingeleide wordt kort de evolutie van effectisering geschetst. De crisiscontext brengt het gevaar met zich mee het volledige concept effectisering in de schaduw te plaatsen. Om ongenuanceerde conclusies te vermijden wordt in het eerste deel effectisering in zijn technische juridische context geanalyseerd. Er wordt nagegaan wat de voordelen zijn, welke mogelijkheden bestaan en welke partijen tussenkomen in de alsmaar complexere structuren. Ook de mogelijkheden om de effectiseringsstructuur te ondersteunen op het vlak van krediet en liquiditeit, komen uitgebreid aan bod. In het laatste hoofdstuk van het eerste deel wordt de nadruk gelegd op de risico s die effectisering met zich mee brengt. Ook het prudentieel beleid van de toezichthouders daaromtrent komt hierbij aan bod. Het tweede deel plaatst effectisering in het licht van de kredietcrisis. Hiertoe wordt eerst de rol van de kredietinstellingen bekeken, enerzijds als initiatiefnemer tot effectisering en anderzijds als investeerder in de via effectisering uitgegeven effecten. Het derde hoofdstuk verklaart waarom het verlenen van een hypothecair krediet aan een Amerikaans gezin uit de onderklasse gevolgen heeft gehad tot in België. Hierna is de tijd aangebroken om enkele kritische bedenkingen te maken bij de huidige crisis en de rol die effectisering daarin heeft gespeeld. 4

5 INGELEIDE: Effectisering, van euforie naar crisis 1. In de nasleep van de grote beurscrash in 1929, zetten de Amerikaans senator Carter Glass en Henri Bascom Steagall hun handtekening onder de Glass-Steagallact van Banken werden gedwongen een keuze te maken als commercial bank of investment bank. In die crisistijden werd het niet langer verantwoord geacht dat banken zwaar speculatieve beleggingen aangingen met de aan hen toevertrouwde deposito s. In de jaren 70 beginnen hypotheekondernemingen als Ginnie Mae certificaten uit te geven met als onderpand hypothecaire woonleningen. Na zwaar lobbywerk van Minister van Financiën Rubin wordt deze beschermende wetgeving vervangen door de Gramm Leach Bliley-act van 1999 in de Clinton-regering. De scheiding werd opgeheven en banken mochten bovendien een bredere waaier aan producten aanbieden waaronder mortgage backed securities. Wakkere investment banken zagen enorme opportuniteiten met superwinsten. De gehanteerde technieken worden steeds ingewikkelder en de geëffectiseerde activa steeds exotischer. Algauw ontstaan financiële mastodonten zoals Citigroup die vandaag met miljarden overheidssteun het hoofd boven water moeten houden. De problematiek van too big too fail is geboren 2. In Europa is eerst een afwachtende houding tegenover effectisering waar te nemen. Hypothecaire vorderingen en consumentenkredieten zijn in Europa immers niet zomaar vrij overdraagbaar. Veel minder dan in de Verenigde Staten bestaat in Europa een vertrouwdheid met een noodzakelijke analyse, openheid en rapportering met betrekking tot de kwaliteit en de prestaties van een te effectiseren portefeuille. Na hevig pleidooi vanuit de financiële sector is de effectisering in België op gang getrokken na regulerend optreden van de wetgever in In november 2007 bevind ik mij voor het beursgebouw in Wall Street. De veiligheidsmaatregelen zijn indrukwekkend. De aanslagen van 11 september 2001 die bedoeld waren om het financieel systeem te ontwrichten hebben hun effect niet gemist. Weinigen vermoedden dat de kiemen voor de financiële crisis reeds lang gezaaid zijn. De dreiging komt niet van een ziekelijk brein maar vanachter de deuren die zo zwaar beveiligd zijn. In de zomer van 2008 opent de wereld zijn ogen: de twee 1 T. BUYTAERT en B. SERVAES, «De SPV structuur : financiering en werking in vergelijkend perspectief» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996,

6 hypotheekgiganten Freddie Mac en Fannie Mae staan op de rand van faillissement. De Amerikaanse overheid snelt ter hulp. De certificaten die zij uitgeven staan haast gelijk aan overheidsobligaties. Onder andere België staat in de top 10 van de houders van deze certificaten. Deze ondernemingen failliet laten gaan, zou quasi gelijk staan met het faillissement van een land. Deze gebeurtenis markeert het begin van een oorspronkelijk Amerikaanse financiële en economische crisis waarvan de wortels reeds tot 2000 zijn terug te brengen. 6

7 DEEL 1: ALGEMEEN KADER VAN EFFECTISERING HOOFDSTUK 1: Effectisering 1: Het concept effectiseren 4. De techniek van effectiseren is in se een vrij eenvoudig concept. In de financiële context kan effectiseren omschreven worden als een financiële techniek waarbij de titularis van bepaalde schuldvorderingen deze activa tracht te (her)financieren door ze te verhandelen in de vorm van effecten. 2 Kredietinstellingen zijn de katalysatoren van deze techniek en meteen ook de grootste gebruiker ervan. 3 Andere gebruikers zijn ondernemingen. De kasstromen die gegenereerd worden door een relatief homogene groep van relatief illiquide activa (voorbeeld een groep hypothecaire schuldvorderingen) worden omgevormd tot liquide en verhandelbare effecten. 4 Om dit te verwezenlijken zal de titularis van de schuldvorderingen deze overdragen aan een speciaal voor dat doel opgerichte entiteit, special purpose vehicle of SPV genoemd. De SPV financiert deze aankoop van de activa door de uitgifte van effecten waarop investeerders kunnen intekenen. Een voorbeeld kan deze omschrijvingen helemaal verduidelijken. Een kredietinstelling kan als het ware pakketjes vormen van hypothecaire schuldvorderingen en deze overdragen naar een speciale entiteit, de SPV. De SPV geeft effecten uit om deze aankoop te financieren. Deze vereenvoudigde voorstelling van het effectiseringsproces volstaat om enkele voordelen van deze techniek te onderzoeken. 2: Voordelen A.1. Kredietinstelling als titularis van de schuldvorderingen 5. Het belangrijkste voordeel van effectisering kan waarschijnlijk gevonden worden in de gevolgen daarvan voor de balans van de kredietinstelling. Langlopend krediet kan worden gemobiliseerd zodat de met dergelijke kredieten verbonden risico s van de balans kunnen worden gehaald. Effectisering kan in die zin beschouwd worden als een vorm van actief balans- en risicobeheer. 5 Om volledig het belang te begrijpen van het afstoten van de risico s van de eigen balans, verdient het de voorkeur de voornaamste risico s verbonden aan de voor effectisering vatbare financiële activa te 2 I. PEETERS, «Het Belgisch wettelijk kader voor effectisering van schuldvorderingen», Bank Fin. 1994, K. MACOURS, «Effectisering vanuit bancair perspectief», B.F.R. 2002, 1. 4 G.COOLS, «Effectisering van schuldvorderingen : enkele praktische aspecten (1)», Bank Fin. 1994, S. BROECKX, «Effectisering, het standpunt van de cedent», Bank Fin. 1998, 95. 7

8 bekijken. Het meest bekende is natuurlijk het kredietrisico, met name het risico dat de debiteur er niet in zal slagen zijn verplichtingen na te komen. Daarnaast is een schuldvordering ook onderhevig aan een renterisico, zijnde het feit dat de waarde van een krediet fluctueert met de wijzigingen in de renteomgeving. Een kredietinstelling financiert de door haar voor een bepaalde looptijd en tegen een bepaalde rentevoet toegestane kredieten doorgaans met deposito s van haar klanten of kredieten op de interbancaire markt, die een andere looptijd en rentevoet hebben. Op die manier kan er een zogenaamde duration mismatch ontstaan. 6 Het renterisico voor de kredietinstelling bestaat er dan in dat de rente op de deposito s of de aan haar toegestane kredieten proportioneel sneller stijgt dan de rente op de door haar toegestane kredieten. Bovendien moet de kredietinstelling er rekening mee houden dat de ontlener steeds het recht heeft om vervroegd terug te betalen of te herfinancieren. 7 Tot slot moet ook het liquiditeitsrisico in rekening worden gebracht. Kredieten zijn immers moeilijk verhandelbare effecten. De verkoop van een portefeuille schuldvorderingen zal meestal een vrij ingewikkelde en dure transactie vergen, afhankelijk van de overgedragen portefeuille. 8 Door de overdracht aan de SPV worden al deze risico s overgedragen op andere partijen. Bij de beoordeling van de solvabiliteit van de bank, wordt nagegaan in welke mate de eigen middelen van een kredietinstelling zich relateren tot het kredietrisico. 9 De eigen middelen van de kredietinstellingen moeten te allen tijde minstens 8% van het gewogen risicovolume bedragen. 10 Als de betrokken activa werkelijk buiten de balans kunnen worden gebracht, vermindert de behoefte aan eigen vermogen. 11 Met de opbrengst van de overdracht aan het SPV, kan de kredietinstelling illiquide activa omzetten in meer liquide producten. Dit heeft een positieve invloed op de omzet van de kredietinstelling. 6 R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, Antwerpen, Intersentia, 2005, Hoewel de financiële instellingen een wederbeleggingsvergoeding kunnen aanrekenen voor het uitoefenen van deze optie, blijft het moeilijk de correcte kost van deze optie te bepalen. 8 S. BROECKX, «Effectisering, het standpunt van de ceent», Bank Fin. 1998, J. ANNAERT, «Het nieuwe reglement betreffende het eigen vermogen van kredietinstellingen», Bank Fin. 1991, Besluit CBFA 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de belegginsondernemingen, B.S. 29 december Over de berekening van het risicovolume en de solvabiliteit in het algemeen, zie : 10 J. ANNAERT, «Het nieuwe reglement betreffende het eigen vermogen van kredietinstellingen», Bank Fin. 1991, Het werkelijk buiten de balans brengen noemt men een «off-balance sheet treatment». Hierop wordt verder ingegaan bij de bespreking van effectisering vanuit het oogpunt van de toezichthouder : Infra nr

9 De vrijgekomen werkingsmiddelen laten een verdere diversificatie toe omdat geïnvesteerd kan worden in andere producten of diensten Naast voordelen voor de balans, bewerkstelligt effectisering een doorgedreven verdeling van taken tussen gespecialiseerde dienstverleners. Specifiek voor de kredietinstelling kunnen volgende etappes worden onderscheiden. Het toestaan van het krediet ( origination ), de inning en opvolging van de schuldvorderingen ( servicing of administrating ) en de financiering van het krediet via de uitgifte van effecten door het SPV. 13 In de Verenigde Staten heeft men vastgesteld dat voor al deze onderdelen eigen markten bestaan. Dit leidt tot bijkomende inkomsten, nieuwe bronnen van tewerkstelling en een efficiëntere dienstverlening ingevolge de doorgedreven specialisering. 14 A.2. Onderneming als titularis van de schuldvorderingen 7. Kredietinstellingen maken niet alleen zelf gebruik van effectisering voor de eigen activa op de balans, maar bieden effectisering ook aan als product aan hun klanten/ondernemingen. Een onderneming met veel openstaande handelsvorderingen kan deze herverpakken als effecten. 15 Dit laat een activafinanciering toe zonder verhaal op de rest van het vermogen van de onderneming en leidt tot een (on)rechtstreekse toegang tot de kapitaalmarkten. 16 In dat geval zal de kredietinstelling optreden als arranger of financieel adviseur bij het opzetten van de structuur. Ook deze brengt voordelen mee voor de kredietinstelling die verschillen van de motieven van de onderneming. Naast een extra bron van inkomsten, vormt deze dienstverlening een financiering ten behoeve van ondernemingen die niet weegt op de solvabiliteit van de kredietinstelling. De 12 I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, Antwerpen, Intersentia, 2005, I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, 169 ; R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, Antwerpen, Intersentia, 2005, K. MACOURS, «Effectisering vanuit bancair perspectief», B.F.R. 2002, R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, Antwerpen, Intersentia, 2005,

10 onderneming gaat immers zichzelf financieren via effectisering waarbij de bank als dienstverlener optreedt. Qua dienstverlening kan gedacht worden aan advies omtrent de structuur van de effectisering en de mogelijke technieken van credit enhancement. 17 Bedrijfseffectisering kan aangewend worden als alternatief voor de financiering van werkkapitaal of als overnamefinanciering. Om de toepassing in de praktijk te schetsen, is het een leuk weetje dat de overname van de Tussauds Group gedeeltelijk gefinancierd werd via effectisering van toekomstige entreegelden voor het Madame Tussauds in Londen. 18 Dit illustreert dat de opties voor effectisering en de activa die daarvoor in aanmerking komen, quasi onbeperkt lijken te zijn Op bedrijfseffectisering zal in dit werk niet dieper worden ingegaan. Enerzijds zijn weinig bedrijfstransacties publiek bekend en anderzijds is dit werk bedoeld om effectisering te duiden binnen de kredietcrisis. A.3. Voordelen voor de consument 9. PEETERS wijst erop dat ook de consument voordelen heeft bij een effectiseringstransactie. Door de risico-overdracht naar de beleggers die inschrijven op de door het SPV uitgegeven effecten, zullen kredietinstellingen er sneller toe geneigd zijn een termijnkrediet op vraag van een cliënt te herfinancieren tegen de nieuwe marktrente. Het risico van de vervroegde terugbetaling van het eerste krediet ligt immers niet langer bij de kredietinstelling maar is overgedragen naar de beleggers. 20 Het valt mijns inziens echter te betwijfelen of het ideaal is voor de markt om, simplistisch uitgedrukt, sneller kredieten toe te staan omdat de eraan verbonden risico s toch niet langer bij de kredietinstelling zelf liggen. 17 Credit enhancement heeft alles te maken met de bescherming van de beleggers. Dit begrip komt later in dit werk uitgebreid aan bod. Infra nr. 44 ev. 18 K. MACOURS, «Effectisering vanuit bancair perspectief», B.F.R. 2002, T. BUYTAERT en B. SERVAES, «De SPV-structuur : financiering en werking in vergelijkend perspectief» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996,

11 3: Basisstructuur van effectisering Originator (vb.k.i.) portefeuille Emittent (SPV) effecten Investeerders Aankoopprijs portefeuille Aankoopprijs effecten Bron : De basiseffectiseringsstructuur in C. JANSSENS, De techniek van het effectiseren en toepassing op de Belgische Markt, Brussel, Larcier, 2003, Alvorens in te gaan op effectisering in België, is het aan te bevelen effectisering in een abstract model te gieten en enkele belangrijke begrippen te duiden. Het vertrekpunt van elke effectisering is de samenstelling van een portefeuille van schuldvorderingen. Deze activa dienen voldoende voorspelbaar te zijn en een minimum aan homogeniteit vertonen teneinde de verwachte geldstromen die aan deze activa beantwoorden te kunnen omzetten in liquide effecten. 21 De eigenaar van de schuldvorderingen wordt de originator genoemd. De originator draagt zijn samengestelde portefeuille over aan een bijzonder voor de effectiseringstransactie opgerichte entiteit. Deze laatste financiert de aankoop van deze portefeuille door de uitgifte van effecten, die hetzij eigen vermogen hetzij vreemd vermogen belichamen. 22 De uitgegeven effecten steunen in beginsel volledig op de activa en worden asset backed securities genoemd. 23 In ruil voor de ter beschikking gestelde fondsen krijgen de investeerders in deze uitgegeven effecten het kapitaal en de interesten uit de opbrengsten van de schuldvorderingen uitbetaald. 24 Daar de verhaalrechten van de investeerders beperkt worden tot de portefeuille van schuldvorderingen, kan dit aanzienlijke risico s met zich meebrengen voor de 21 I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, 166. Dit zal onder meer van belang zijn om een goede rating te bekomen van de uit te geven effecten. 22 Als ze eigen vermogen belichamen worden ze rechten van deelneming genoemd, als ze vreemd vermogen belichamen worden ze obligaties genoemd : R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer, Antwerpen, Intersentia, 2005, De asset backed securities zijn de klassieke vorm van effectiseren, gaandeweg is men geëvolueerd naar veel complexere structuren. Infra nr R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer, Antwerpen, Intersentia, 2005,

12 investeerders. Hieraan wordt tegemoet gekomen door in de effectiseringsstructuur te vermijden dat de beleggers in samenloop komen met andere schuldeisers. 25 Dit wordt enerzijds verwezenlijkt door de true sale - techniek, die een volledige overdracht van de schuldvorderingen veronderstelt. Schuldeisers van de cedentoriginator kunnen zich dus niet langer verhalen op de portefeuille overgedragen schuldvorderingen. Anderzijds wordt het SPV bankruptcy remote gemaakt. Hierdoor kunnen de beleggers in de asset backed securities niet in samenloop komen met de schuldeisers van het SPV. Dit wordt gerealiseerd door het SPV slechts zeer strikt omschreven verrichtingen toe te laten en geenszins toe te staan dat het SPV verbintenissen of schulden kan aangaan buiten de vooropgestelde effectiseringstransactie. 26 Over de mogelijke technieken tot bescherming van de belegger wordt verder ingegaan onder het hoofdstuk omtrent de enhancementtechnieken Het administratief beheer van de schuldvorderingen wordt vaak uitbesteed door het SPV. In vele gevallen neemt de originator de taak van administrator op zich. 28 De originator is immers vertrouwd met de debiteuren en de kenmerken van de schuldvorderingen. Dit verhoogt de efficiëntie en drukt de kosten. Bovendien biedt dit als voordeel dat de overdracht aan het SPV niet ter kennis van de debiteuren moet worden gebracht. Bij gebrek aan kennisgeving, blijven de debiteuren immers betalen in handen van de originele schuldeiser. 12. Bij de uitgifte van de effecten worden de bedragen waarop de beleggers gerechtigd zijn en de frequentie van deze betalingen bepaald. Als leidraad daarvoor worden de geldstromen bekeken zoals die door de debiteur verschuldigd zijn. Om te vermijden dat het SPV tengevolge van wanprestatie door de debiteur niet aan zijn verplichtingen ten aanzien van de beleggers zou kunnen voldoen, wordt een hele 25 I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, Infra nr. 44 ev. 28 I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, 167 ; K. MACOURS, «Effectisering vanuit bancair perspectief», B.F.R. 2002, 2. 12

13 reeks bijkomende mechanismen in de structuur ingebouwd. Deze kunnen samengevat worden onder de noemer credit & liquidity enhancement Als de effectisering een normaal verloop kent, zal deze een winst opleveren voor het SPV. De cedent-originator of de eigenlijke initiatiefnemer van de transactie, zal deze winst grotendeels naar zich toe proberen te halen. De verschillende technieken die daarvoor worden gehanteerd kunnen worden samengebracht onder de noemer profit extraction. 30 Dit zal onder andere gebeuren door het ontvangen van een administration fee of vergoeding voor de diensten die de cedent zal blijven verlenen na de overdracht. 31 HOOFDSTUK 2: Effectisering in België 1: Wettelijk kader 14. Om de hoger beschreven voordelen van het concept effectisering optimaal te kunnen bereiken, moet het wettelijke kader aan bepaalde minimumvereisten voldoen. De overgedragen activa mogen niet te veel aan waarde verliezen, geen bijkomende fiscale lasten mogen worden opgelegd, de structuur moet maximale zekerheid bieden aan de beleggers en de effecten moeten goed verhandelbaar zijn. 32 Het grootste struikelblok in België was het kostenaspect en de omslachtigheid van de procedure. 33 Het oude artikel 1690 BW voorzag immers heel wat formaliteiten teneinde de overdracht tegenwerpelijk te maken. 34 Om een succesvolle effectiseringsoperatie te realiseren zijn twee zaken van cruciaal belang. 35 Enerzijds moet de overdracht tegenwerpelijk zijn aan de schuldeiser(s) van de 29 Infra nr. 44 ev. 30 I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, Welke taken de originator op zich kan nemen na de overdracht, komen aan bod bij het institutioneel kader. Infra nr. 19 ev. 32 I. PEETERS, «Het Beglisch wettelijk kader voor effetisering van schuldvorderingen», Bank Fin. 1994, I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Zoals de betekening van de overdracht van elke vordering bij deurwaardersexploot of de erkenning van de cessie in een authentieke akte. Dit is heel duur en omslachtig wanneer het om enkele duizenden vorderingen gaat. 35 I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995,

14 cedent/originator zodat zij geen verhaal kunnen uitoefenen op de portefeuille overgedragen schuldvorderingen. Anderzijds mogen de geldstromen uit de overgedragen schuldvorderingen niet onderbroken worden door vanwege de gecedeerde debiteuren ingeroepen excepties. Met de nieuwe regelen inzake cessie en inpandgeving van schuldvorderingen heeft de wetgever een ruim wettelijk kader uitgebouwd. 36 A.1. Tegenwerpelijkheid van de overdracht 15. Voortaan is het niet langer noodzakelijk formaliteiten na te leven teneinde de overdracht tegenwerpelijk te maken. Bestaan en tegenwerpelijkheid van de overdracht ten aanzien van derden of schuldeisers van de overdrager vallen samen zonder enige bijkomende formaliteit of publiciteit. 37 Van zodra de cedent in kennis is gesteld van de overdracht, is deze ook hem tegenwerpbaar en is de betaling aan de overdrager niet langer bevrijdend. 38 Enkel het feit van de overdracht dient aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis worden gebracht, hetzij door de overnemer, hetzij door de overdrager. 39 Een instemming van de gecedeerde schuldenaar met de overdracht is niet vereist. 40 Het is echter niet noodzakelijk dat de debiteur in kennis wordt gesteld van de overdracht. 41 Een stille cessie wordt als het ware mogelijk. De stille cessie laat toe dat een kredietinstelling of onderneming de effectiseringstechniek aanwendt zonder haar commerciële relatie met haar klant te verstoren. De gecedeerde schuldenaar zal in principe slechts ingelicht moeten worden wanneer de continuïteit van de cedent in het gedrang zou komen of deze niet 36 Artikel 4 wet van 6 juli 1994 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, alsook van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, B.S. 15 juli I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Cass. 15 juni 2007, 39 Cass. 27 april 2006, R.W , De concrete inhoud van de cessieovereenkomst hoeft niet meegedeeld te worden aan de gecedeerde schuldenaar : Antwerpen 18 februari 2002, R.W , 865 ; Antwerpen 5 juni 2000, R.W , Gent 30 april 2003, T.B.B.R. 2005, Zolang er geen kennisgeving is gebeurd aan de gecedeerde schuldenaar, is deze hem uiteraard niet tegenwerpelijk. Pas wanneer de debiteur een kennisgeving heeft ontvangen of de overdracht door hem is erkend, zal zij gevolgen teweegbregen voor de debiteur. 14

15 langer zou optreden als administrator. 42 Daar de stille cessie niet tegenwerpelijk is aan de gecedeerde schuldenaar, zal deze te goeder trouw nog steeds bevrijdend kunnen betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser. 43 Meer zelfs, zolang de debiteur te goeder trouw niet in kennis is gesteld van de overdracht, is het enkel de cedent die bevoegd is om de schuldvordering te innen of te laten innen door een aangeduide derde in naam en voor rekening van de cedent Artikel 1690, lid 3 en lid 4 voorziet in enkele uitzonderingen op de onmiddellijke tegenwerpelijkheid aan derden. Deze uitzonderingen veronderstellen echter kwade trouw of grove nalatigheid in hoofde van de cedent. De ratingagentschappen beoordelen voor de effectieve uitgifte de kwaliteit van de effecten. Zij zullen daarbij in principe uitgaan van de goede trouw van de cedent. Daar deze regels bijzonder weinig belang hebben voor de effectisering zelf, worden deze niet verder besproken. 45 A.2. De excepties uit de oorspronkelijke rechtsverhouding tussen cedent en originator 17. Zolang geen kennisgeving heeft plaatsgevonden, kan de gecedeerde debiteur nog steeds alle excepties die ontstaan uit zijn relatie met de originator, opwerpen tegenover de originator. Na de kennisgeving kan de schuldenaar tegenover de overnemer enkel de excepties opwerpen die ontstaan zijn voordat de overdracht hem tegenwerpelijk is geworden. 46 Wanneer de kennisgeving echter enkel uitgaat van de overnemer, dan kan de gecedeerde debiteur ten aanzien van de overnemer enkel de excepties opwerpen die betrekking hebben op het feit van de overdracht. 47 De 42 I. PEETERS, «Het Belgische wettelijke kader voor effectisering van schuldvorderingen», Bank Fin. 1995, 42 ; K. MACOURS, «Effectisering vanuit bancair perspectief», B.F.R. 2002, I. PEETERS, «Het Belgische wettelijke kader voor effectisering van schuldvorderingen», Bank Fin. 1995, I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Voor een bespreking, zie : I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Cass. 28 januari 2005, R.W , Cass. 27 april 2006, R.W ,

16 gecedeerde schuldenaar kan echter afstand doen van zijn beroep op excepties. 48 Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de exceptie van schuldvergelijking. 49 Als de schuldenaar na de cessie zijn betalingen zou kunnen stopzetten op grond van de exceptie van schuldvergelijking wegens een verplichting die niet nagekomen wordt door de cedent, zou de effectisering al haar nut verliezen. Het Belgische recht biedt echter bescherming aan de koper van schuldvorderingen. Als er een kennisgeving gebeurt van de cessie, kan de exceptie van schuldvergelijking enkel worden ingeroepen door de schuldenaar wanneer de voorwaarden daartoe vervuld waren voor de kennisgeving. 50 Bij gebrek aan kennisgeving zal de schuldenaar de exceptie van schuldvergelijking niet meer kunnen inroepen nadat een situatie van samenloop is ontstaan. 51 Deze beschermingsregelen gelden niet wanneer er sprake is van een samenhangende schuld. 52 De exceptie van schuldvergelijking zal doorgaans niet veel belang hebben bij een effectiseringsoperatie daar de schuldenaar in het oorspronkelijke contract kan verzaken aan de mogelijkheid zich op de schuldvergelijking te beroepen. 53 Doet de schuldvergelijking zich toch voor, dan zal de cedent het gecompenseerde bedrag dat hij van de debiteur heeft ontvangen, doorstorten aan het SPV. Als de cedent daartoe niet langer in staat zou zijn, wordt het SPV beschermd door artikel 1298 B.W, behoudens in het geval van samenhangende schuld. 48 Dit in de hypothese dat de gecedeerde schuldenaar zelf een verbintenis aangaat jegens de overnemers : Cass. 28 januari 2005, R.W , I. PEETERS, «Het Belgisch wettelijk kader voor effectisering van schuldvorderingen», Bank Fin. 1995, 42 ; I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Artikel 1295 B.W. 51 Artikel 1298 B.W. 52 De te compenseren schuld en de schuldvordering tussen cedent en schuldenaar zijn samenhangend ingeval van wederzijdse schuldvorderingen die uit hetzelfde contract voortvloeien, alsook wanneer een nauw verband bestaat tussen schuldvorderingen die voortvloeien uit verschillende contracten. Tot deze uitzondering wordt besloten doordat schuldvergelijking na samenloop in het teken staat van het retentierecht en de exceptio non adimpleti contractus. Deze excepties blijven ook na de overdracht van de vordering tegenwerpelijk aan de cessionaris daar zij inherent zijn aan de overgedragen rechtsverhouding. Deze redenering moet worden doorgetrokken naar compensatie van samenhangende schuldvorderingen. E. DIRIX en S.C.J.J. KORTMANN, «Compensatie en concursus creditorum», T.P.R. 1989, Voor consumentenkredieten is dit echter betwist. Artikel 27van de wet consumentenkrediet voorziet dat ook na kennisgeving schuldvergelijking is toegestaan, zelf al is er geen sprake van samenhangde schuldvorderingen. Dit wordt echter bekritiseerd door het feit dat artikel 1298 nog steeds toepassing vindt, waardoor de consument toch zijn recht op schuldvergelijking zal verliezen in geval van samenloop, ondanks bewezen samenhang. 16

17 A.3. Bijzondere regelen 18. Naast de algemene regelen voor de overdracht van schuldvorderingen, kunnen ook bijzondere regelen van toepassing zijn wanneer bepaalde soorten schuldvorderingen geëffectisereerd worden. Daarbij kan gedacht worden aan hypothecaire schuldvorderingen en schuldvorderingen uit consumentekredieten. 54 Voor hypothecaire schuldvorderingen stelt zich immers het probleem dat voor de tegenwerpelijkheid aan derden, de cessie moet voortvloeien uit een authentieke akte die moet gerandmeld worden in de registers van het hypotheekkantoor. 55 Om deze formaliteiten te vermijden werd artikel 51 ingeschreven in de Wet op het Hypothecair Krediet. Voortaan kan de cessie ten gunste van een Instelling voor Belegging in Schuldvorderingen op een aan derden tegenwerpelijke wijze geschieden zonder randmelding, bij onderhandse akte en zonder registratie. 56 Op de relevante bijzondere regels voor de overdracht van hypothecaire kredieten, zal worden ingegaan in het tweede deel die effectisering in de crisis-context plaatst. 57 Het is niet de bedoeling van dit werk in te gaan op de zakenrechtelijke aspecten en andere gevolgen van deze bijzondere regelen. Er kan verwezen worden naar uitgebreide rechtsleer ter zake. 58 2: Institutioneel kader 19. De door de wetgever uitgewerkte regeling strekt er voornamelijk toe regels voor te schrijven aan de bij de effectiseringsverrichting betrokken personen of instellingen teneinde de beleggers zoveel mogelijk vertrouwen en garanties te geven. De aandacht van de wetgever gaat daarbij vooral uit naar het SPV die dan ook de spilfiguur van de hele operatie vormt. Het onderstaand schema geeft een overzicht van alle partijen die tussenkomen in een effectiseringsoperatie. Het grootste deel zal hieronder besproken worden bij het institutioneel kader. Zaken als de swap- 54 Artt Wet Hypothecair Krediet en artikel 14 3 Wet Consumentenkrediet. Op de bijzondere regelen voor de consumentenkredieten wordt niet dieper ingegaan, het volstaat te duiden dat de mogelijkheid tot overdracht uitdrukkelijk voorzien moet zijn in de kredietovereenkomst. 55 Art. 5 Hypotheekwet 56 I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Infra nr I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, ; A. VAN INGELGHEM, «Overdracht van bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen en bijzondere vormen van hypotheekvestiging», O.H.R.F. 2003,

18 tegenpartij, de kredietondersteuningsverstrekker en de liquiditeitsprovider zullen aan bod komen bij het hoofdstuk in verband met enhancement-technieken. 59 Er moet wel opgemerkt worden dat het schema een algemene effectiseringsstructuur betreft met alle mogelijke tussenkomende partijen. De exacte structuur van een effectiseringsoperatie zal sterk verschillen van situatie tot situatie. Swaptegenpartij Kredietondersteunings verstrekker Liquiditeitprovider Bewaarder Beheersvennootschap Originator Reserverekening SPV EMITTENT CBFA Ratingagentschap Onderliggende portefeuille Inningsagent Investeerders Bron : De basiseffectiseringsstructuur in C. JANSSENS, De techniek van het effectiseren en toepassing op de Belgische Markt, Brussel, Larcier, 2003, 27. A.1. De overdrager van de schuldvorderingen of originator 20. De wet stelt geen bijzondere vereisten omtrent diens statuut. De initiële overdrager kan de inning en opvolging behouden van de overgedragen schuldvorderingen. 60 A.2. De gecedeerde schuldenaar 21. Ook hierover bestaan er geen wettelijke vereisten, het kan zowel om een natuurlijke persoon als om een rechtspersoon gaan. Zoals hoger besproken, moet de gecedeerde schuldenaar geen instemming verlenen met betrekking tot de overdracht. Met het oog op de tegenwerpelijkheid aan de gecedeerde schuldenaar, zal het loutere feit van de overdracht aan hem moeten worden bekendgemaakt Infra nr. 44 ev. 60 Infra nr Supra nr

19 A.3. Het special purpose vehicle of emittent a.1. Wetswijziging van Het SPV speelt een centrale rol in de effectiseringsoperatie. Naast een beroep op de bestaande vennootschapsvormen, kan de SPV ook opgericht worden onder de bijzondere rechtsvorm Instelling voor Belegging in Schuldvorderingen. 62 Het meest onderscheidende kenmerk is dat een IBS het exclusief doel heeft te beleggen in schuldvorderingen die door derden worden overgedragen. 63 In 2004 werd het juridisch kader voor het effectiseringsvehikel ingrijpend gewijzigd door de zogenaamde ICB-wet. 64 Een onderscheid wordt gemaakt tussen institutionele en openbare instellingen. Bij openbare beleggingsinstellingen worden de financiële middelen gedeeltelijk aangetrokken via de openbare uitgifte van al dan niet verhandelbare effecten. 65 Bij institutionele daarentegen worden de financiële middelen uitsluitend aangetrokken bij institutionele of professionele beleggers die voor eigen rekening handelen, en waarvan de effecten uitsluitend door deze beleggers kunnen worden verworven. 66 Voorbeelden van institutionele beleggers zijn nationale, gemeenschaps- en gewestregeringen, de Europese Centrale Bank en door de CBFA erkende financiële instellingen. 67 Zowel de openbare als de institutionele IBS kunnen de vorm van een vennootschap of de vorm van een fonds aannemen. 68 Een belangrijke nieuwigheid met de wetswijziging is de onderwerping van de openbare IBS aan de reglementering inzake beheer en outsourcing die geldt voor de meeste andere instellingen voor collectief beheer. 69 Het gebruik van een openbare IBS wordt hierdoor een stuk minder aantrekkelijk. De openbare IBS is 62 Hierna IBS 63 Artt. 21, 1 en 103, 1 Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles; I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht», in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, B.S. 9 maart 2005 : de relevante bepalingen van de Wet van 4 december 1990 werden hierdoor vervangen en opgeheven, hierna genoemd de ICB-wet. 65 Artikel 21 ICB-wet. 66 Artikel 103 ICB-wet. 67 Voor de volledige opsomming : zie artikel 5 3 ICB-wet. 68 Als fonds wordt de IBS geregeld bij overeenkomst en als vennootschap in de statuten: R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, Antwerpen, Intersentia, 2005, J. WILLEMEN, «Aanpassingen statuut effectiseringsvehikels K.B. van 15 september 2006 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen voor de institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen», B.F.R. 2007, 59; Infra nr. 28 ev. 19

20 onderworpen aan strengere regels dan de institutionele IBS. 70 De insitutionele IBS kan echter niet in alle situaties een alternatief bieden daar op de door deze IBS uitgegeven effecten enkel door institutionele of professionele beleggers kon worden ingeschreven. Ander probleem met het gebruik van een institutionele IBS was de onzekerheid of men het institutioneel statuut kon behouden. Zeker bij beursgenoteerde bedrijven was het niet uitgesloten dat de door het IBS uitgegeven effecten in handen zouden komen van andere beleggers dan institutionele en professionele. 71 Aan deze situatie werd verholpen door de Prospectuswet. 72 Het nieuw ingevoegde lid in artikel 103 van de ICB-wet vermijdt een herkwalificatie van de institutionele IBS veroorzaakt door de toelating van de door de IBS uitgegeven effecten op een voor het publiek toegankelijke markt of door het feit dat deze effecten in het bezit komen van andere beleggers dan institutionele en professionele. 73 Om een herkwalificatie te vermijden, moet het IBS aan twee cumulatieve voorwaarden voldoen. Het institutionele IBS moet passende maatregelen nemen om de hoedanigheid van de institutionele of professionele belegger van haar effectenhouders te waarborgen en mag er op geen enkele wijze toe bijdragen dat haar effecten in het bezit komen van andere dan institutionele of professionele beleggers. De te nemen maatregelen worden verder gepreciseerd in artikel 1 van het K.B. van 15 september a.2. Het vermogen van een I.B.S. 23.Een IBS heeft als exclusief doel te beleggen in schuldvorderingen die door derden aan de instelling zijn overgedragen. 75 Het vermogen van de IBS bestaat dan ook enkel uit de overgedragen portefeuille schuldvorderingen. Bij een fonds gaat het om een onverdeeld vermogen tussen de houders van de rechten van deelneming, die 70 J. WILLEMEN, «Aanpassingen statuut effectiseringsvehikels K.B. van 15 september 2006 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen voor de institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen», B.F.R. 2007, J. WILLEMEN, «Aanpassingen statuut effectiseringsvehikels K.B. vn 15 september 2006 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen voor de institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen», B.F. R. 2007, Artikel 114 van de Wet 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van belegginsginstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, B.S. 21 juni Artt. 21, 1 en 103, 3 e lid. 74 K.B. van 15 september 2006 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen voor de institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen, B.S. 22 september Artt. 21,1 en 103, 1 ICB-wet. 20

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie

Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten

Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten Masterproef van de opleiding Master in

Nadere informatie

INFORMATIEVERPLICHTING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT IN HET KREDIETRECHT

INFORMATIEVERPLICHTING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT IN HET KREDIETRECHT Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 INFORMATIEVERPLICHTING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT IN HET KREDIETRECHT Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten

De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten Masterproef voorgelegd tot verkrijging van de graad van Master

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten

De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2008-2009 De gevolgen voor derden-schuldeisers van de achterstelling van een schuldvordering: knelpunten Promotor: V. SAGAERT Co-promotor:

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Mystery shopping in de bank

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

DEEL I. GELD IN HET RECHT

DEEL I. GELD IN HET RECHT Grondige studie van het financieel recht (Prof. dr. R. Steennot) Academiejaar 2012 2013 Notities Jasper Dupont DEEL I. GELD IN HET RECHT DEEL 1. GELD IN HET RECHT a. Functies van geld 1. Geld heeft verschillende

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN BIJ DE PLAATSING VAN EFFECTEN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie