MASTERPROEF. De effectisering van schuldvorderingen in het licht van de kredietcrisis. Promotor: Prof. M. Tison

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERPROEF. De effectisering van schuldvorderingen in het licht van de kredietcrisis. Promotor: Prof. M. Tison"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Academiejaar MASTERPROEF De effectisering van schuldvorderingen in het licht van de kredietcrisis Promotor: Prof. M. Tison Sarah De Hulsters Master Bedrijfsrecht

2 INHOUDSTAFEL INLEIDING 4 INGELEIDE: Effectisering: van euforie naar crisis...5 DEEL 1: ALGEMEEN KADER VAN EFFECTISERING 7 HOOFDSTUK 1: Effectisering.7 1: Het concept effectiseren...7 2: Voordelen.7 A.1. Kredietinstelling als titularis van de schuldvorderingen 7 A.2. Onderneming als titularis van de schuldvorderingen 9 A.3. Voordelen voor de consument : Basisstructuur van effectisering..11 HOOFDSTUK 2: Effectisering in België.13 1: Wettelijk kader...13 A.1. Tegenwerpelijkheid van de overdracht..14 A.2. De excepties uit de oorspronkelijke rechtsverhouding tussen cedent en originator.15 A.3. Bijzondere regelen 17 2: Institutioneel kader..17 A.1. De overdrager van de schuldvorderingen of originator...18 A.2. De gecedeerde schuldenaar...18 A.3. Het special purpose vehicle 19 a.1. Wetswijziging van a.2. Het vermogen van een I.B.S 20 a.3. Financiering van een I.B.S...21 a.4. Fonds of vennootschap.21 a.5. Ontbinding van het SPV 22 A.4. De investeerders of houders van effecten.22 A.5. De beheersvennootschap 23 A.6. De bewaarder.23 A.7. De servicer of administrator.24 A.8. De controleorganismen 24 A.9. De ratingagentschappen..25 2

3 A.10. De swap-tegenpartijen 26 3: Structuur van effectisering...26 A.1. Pass through-structuur..27 A.2. Match funding-structuur 28 A.3. Undivided interest-structuur.30 HOOFDSTUK 3: Enhancement-technieken.32 1: Credit enhancement-technieken..32 A.1. Interne kredietondersteuning..33 A.2. Externe kredietondersteuning. 35 A.3. Trigger events : Liquidity enhancement-technieken.. 36 A.1. Interne liquiditeitsfaciliteiten. 36 A.2. Externe liquiditeitsfaciliteiten : Swap-tegenpartij HOOFDSTUK 4: Effectisering vanuit het oogpunt van de toezichthouder..38 1: Risico s verbonden aan effectisering..38 A.1. Kredietinstelling als originator.. 38 A.2. Kredietinstelling als investeerder A.3. Kredietinstelling als tussenkomende partij. 39 2: Prudentiële beleidslijnen..40 DEEL 2: EFFECTISERING IN HET LICHT VAN DE KREDIETCRISIS HOOFDSTUK 1: Kredietinstelling als originator van asset backed securities..41 HOOFDSTUK 2: Kredietinstelling als belegger in asset backed securities HOOFDSTUK 3: Effectisering: van euforie naar crisis.43 1: De subprime-crisis..43 2: De illusie van effectiseren enkele beschouwingen.46 3: Voorstellen voor verandering...48 CONCLUSIE..50 BIBLIOGRAFIE..51 BIJLAGE.56 3

4 INLEIDING Ooit verleenden banken kredieten en werden de eraan verbonden risico s netjes op de eigen balans bewaard. Door de groei van de kredietmarkten moesten banken op zoek naar alternatieve methodes. In de Verenigde Staten is in de jaren 70 de nieuwe financieringstechnieken effectisering ontstaan. Deze techniek komt er in wezen op neer dat financiële activa van de balans worden gehaald en doorverkocht naar een afzonderlijke entiteit, die zich via de kapitaalmarkt financiert voor deze aankoop. Naast het oorspronkelijke voordeel van risicospreiding, bleek deze techniek ook de achterpoort te openen naar snellere kredietverlening en het verlichten van het eigen vermogen. In deze vruchtbare grond van schijnbaar onbeperkte mogelijkheden ontstond de financiële crisis. In een ingeleide wordt kort de evolutie van effectisering geschetst. De crisiscontext brengt het gevaar met zich mee het volledige concept effectisering in de schaduw te plaatsen. Om ongenuanceerde conclusies te vermijden wordt in het eerste deel effectisering in zijn technische juridische context geanalyseerd. Er wordt nagegaan wat de voordelen zijn, welke mogelijkheden bestaan en welke partijen tussenkomen in de alsmaar complexere structuren. Ook de mogelijkheden om de effectiseringsstructuur te ondersteunen op het vlak van krediet en liquiditeit, komen uitgebreid aan bod. In het laatste hoofdstuk van het eerste deel wordt de nadruk gelegd op de risico s die effectisering met zich mee brengt. Ook het prudentieel beleid van de toezichthouders daaromtrent komt hierbij aan bod. Het tweede deel plaatst effectisering in het licht van de kredietcrisis. Hiertoe wordt eerst de rol van de kredietinstellingen bekeken, enerzijds als initiatiefnemer tot effectisering en anderzijds als investeerder in de via effectisering uitgegeven effecten. Het derde hoofdstuk verklaart waarom het verlenen van een hypothecair krediet aan een Amerikaans gezin uit de onderklasse gevolgen heeft gehad tot in België. Hierna is de tijd aangebroken om enkele kritische bedenkingen te maken bij de huidige crisis en de rol die effectisering daarin heeft gespeeld. 4

5 INGELEIDE: Effectisering, van euforie naar crisis 1. In de nasleep van de grote beurscrash in 1929, zetten de Amerikaans senator Carter Glass en Henri Bascom Steagall hun handtekening onder de Glass-Steagallact van Banken werden gedwongen een keuze te maken als commercial bank of investment bank. In die crisistijden werd het niet langer verantwoord geacht dat banken zwaar speculatieve beleggingen aangingen met de aan hen toevertrouwde deposito s. In de jaren 70 beginnen hypotheekondernemingen als Ginnie Mae certificaten uit te geven met als onderpand hypothecaire woonleningen. Na zwaar lobbywerk van Minister van Financiën Rubin wordt deze beschermende wetgeving vervangen door de Gramm Leach Bliley-act van 1999 in de Clinton-regering. De scheiding werd opgeheven en banken mochten bovendien een bredere waaier aan producten aanbieden waaronder mortgage backed securities. Wakkere investment banken zagen enorme opportuniteiten met superwinsten. De gehanteerde technieken worden steeds ingewikkelder en de geëffectiseerde activa steeds exotischer. Algauw ontstaan financiële mastodonten zoals Citigroup die vandaag met miljarden overheidssteun het hoofd boven water moeten houden. De problematiek van too big too fail is geboren 2. In Europa is eerst een afwachtende houding tegenover effectisering waar te nemen. Hypothecaire vorderingen en consumentenkredieten zijn in Europa immers niet zomaar vrij overdraagbaar. Veel minder dan in de Verenigde Staten bestaat in Europa een vertrouwdheid met een noodzakelijke analyse, openheid en rapportering met betrekking tot de kwaliteit en de prestaties van een te effectiseren portefeuille. Na hevig pleidooi vanuit de financiële sector is de effectisering in België op gang getrokken na regulerend optreden van de wetgever in In november 2007 bevind ik mij voor het beursgebouw in Wall Street. De veiligheidsmaatregelen zijn indrukwekkend. De aanslagen van 11 september 2001 die bedoeld waren om het financieel systeem te ontwrichten hebben hun effect niet gemist. Weinigen vermoedden dat de kiemen voor de financiële crisis reeds lang gezaaid zijn. De dreiging komt niet van een ziekelijk brein maar vanachter de deuren die zo zwaar beveiligd zijn. In de zomer van 2008 opent de wereld zijn ogen: de twee 1 T. BUYTAERT en B. SERVAES, «De SPV structuur : financiering en werking in vergelijkend perspectief» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996,

6 hypotheekgiganten Freddie Mac en Fannie Mae staan op de rand van faillissement. De Amerikaanse overheid snelt ter hulp. De certificaten die zij uitgeven staan haast gelijk aan overheidsobligaties. Onder andere België staat in de top 10 van de houders van deze certificaten. Deze ondernemingen failliet laten gaan, zou quasi gelijk staan met het faillissement van een land. Deze gebeurtenis markeert het begin van een oorspronkelijk Amerikaanse financiële en economische crisis waarvan de wortels reeds tot 2000 zijn terug te brengen. 6

7 DEEL 1: ALGEMEEN KADER VAN EFFECTISERING HOOFDSTUK 1: Effectisering 1: Het concept effectiseren 4. De techniek van effectiseren is in se een vrij eenvoudig concept. In de financiële context kan effectiseren omschreven worden als een financiële techniek waarbij de titularis van bepaalde schuldvorderingen deze activa tracht te (her)financieren door ze te verhandelen in de vorm van effecten. 2 Kredietinstellingen zijn de katalysatoren van deze techniek en meteen ook de grootste gebruiker ervan. 3 Andere gebruikers zijn ondernemingen. De kasstromen die gegenereerd worden door een relatief homogene groep van relatief illiquide activa (voorbeeld een groep hypothecaire schuldvorderingen) worden omgevormd tot liquide en verhandelbare effecten. 4 Om dit te verwezenlijken zal de titularis van de schuldvorderingen deze overdragen aan een speciaal voor dat doel opgerichte entiteit, special purpose vehicle of SPV genoemd. De SPV financiert deze aankoop van de activa door de uitgifte van effecten waarop investeerders kunnen intekenen. Een voorbeeld kan deze omschrijvingen helemaal verduidelijken. Een kredietinstelling kan als het ware pakketjes vormen van hypothecaire schuldvorderingen en deze overdragen naar een speciale entiteit, de SPV. De SPV geeft effecten uit om deze aankoop te financieren. Deze vereenvoudigde voorstelling van het effectiseringsproces volstaat om enkele voordelen van deze techniek te onderzoeken. 2: Voordelen A.1. Kredietinstelling als titularis van de schuldvorderingen 5. Het belangrijkste voordeel van effectisering kan waarschijnlijk gevonden worden in de gevolgen daarvan voor de balans van de kredietinstelling. Langlopend krediet kan worden gemobiliseerd zodat de met dergelijke kredieten verbonden risico s van de balans kunnen worden gehaald. Effectisering kan in die zin beschouwd worden als een vorm van actief balans- en risicobeheer. 5 Om volledig het belang te begrijpen van het afstoten van de risico s van de eigen balans, verdient het de voorkeur de voornaamste risico s verbonden aan de voor effectisering vatbare financiële activa te 2 I. PEETERS, «Het Belgisch wettelijk kader voor effectisering van schuldvorderingen», Bank Fin. 1994, K. MACOURS, «Effectisering vanuit bancair perspectief», B.F.R. 2002, 1. 4 G.COOLS, «Effectisering van schuldvorderingen : enkele praktische aspecten (1)», Bank Fin. 1994, S. BROECKX, «Effectisering, het standpunt van de cedent», Bank Fin. 1998, 95. 7

8 bekijken. Het meest bekende is natuurlijk het kredietrisico, met name het risico dat de debiteur er niet in zal slagen zijn verplichtingen na te komen. Daarnaast is een schuldvordering ook onderhevig aan een renterisico, zijnde het feit dat de waarde van een krediet fluctueert met de wijzigingen in de renteomgeving. Een kredietinstelling financiert de door haar voor een bepaalde looptijd en tegen een bepaalde rentevoet toegestane kredieten doorgaans met deposito s van haar klanten of kredieten op de interbancaire markt, die een andere looptijd en rentevoet hebben. Op die manier kan er een zogenaamde duration mismatch ontstaan. 6 Het renterisico voor de kredietinstelling bestaat er dan in dat de rente op de deposito s of de aan haar toegestane kredieten proportioneel sneller stijgt dan de rente op de door haar toegestane kredieten. Bovendien moet de kredietinstelling er rekening mee houden dat de ontlener steeds het recht heeft om vervroegd terug te betalen of te herfinancieren. 7 Tot slot moet ook het liquiditeitsrisico in rekening worden gebracht. Kredieten zijn immers moeilijk verhandelbare effecten. De verkoop van een portefeuille schuldvorderingen zal meestal een vrij ingewikkelde en dure transactie vergen, afhankelijk van de overgedragen portefeuille. 8 Door de overdracht aan de SPV worden al deze risico s overgedragen op andere partijen. Bij de beoordeling van de solvabiliteit van de bank, wordt nagegaan in welke mate de eigen middelen van een kredietinstelling zich relateren tot het kredietrisico. 9 De eigen middelen van de kredietinstellingen moeten te allen tijde minstens 8% van het gewogen risicovolume bedragen. 10 Als de betrokken activa werkelijk buiten de balans kunnen worden gebracht, vermindert de behoefte aan eigen vermogen. 11 Met de opbrengst van de overdracht aan het SPV, kan de kredietinstelling illiquide activa omzetten in meer liquide producten. Dit heeft een positieve invloed op de omzet van de kredietinstelling. 6 R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, Antwerpen, Intersentia, 2005, Hoewel de financiële instellingen een wederbeleggingsvergoeding kunnen aanrekenen voor het uitoefenen van deze optie, blijft het moeilijk de correcte kost van deze optie te bepalen. 8 S. BROECKX, «Effectisering, het standpunt van de ceent», Bank Fin. 1998, J. ANNAERT, «Het nieuwe reglement betreffende het eigen vermogen van kredietinstellingen», Bank Fin. 1991, Besluit CBFA 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de belegginsondernemingen, B.S. 29 december Over de berekening van het risicovolume en de solvabiliteit in het algemeen, zie : 10 J. ANNAERT, «Het nieuwe reglement betreffende het eigen vermogen van kredietinstellingen», Bank Fin. 1991, Het werkelijk buiten de balans brengen noemt men een «off-balance sheet treatment». Hierop wordt verder ingegaan bij de bespreking van effectisering vanuit het oogpunt van de toezichthouder : Infra nr

9 De vrijgekomen werkingsmiddelen laten een verdere diversificatie toe omdat geïnvesteerd kan worden in andere producten of diensten Naast voordelen voor de balans, bewerkstelligt effectisering een doorgedreven verdeling van taken tussen gespecialiseerde dienstverleners. Specifiek voor de kredietinstelling kunnen volgende etappes worden onderscheiden. Het toestaan van het krediet ( origination ), de inning en opvolging van de schuldvorderingen ( servicing of administrating ) en de financiering van het krediet via de uitgifte van effecten door het SPV. 13 In de Verenigde Staten heeft men vastgesteld dat voor al deze onderdelen eigen markten bestaan. Dit leidt tot bijkomende inkomsten, nieuwe bronnen van tewerkstelling en een efficiëntere dienstverlening ingevolge de doorgedreven specialisering. 14 A.2. Onderneming als titularis van de schuldvorderingen 7. Kredietinstellingen maken niet alleen zelf gebruik van effectisering voor de eigen activa op de balans, maar bieden effectisering ook aan als product aan hun klanten/ondernemingen. Een onderneming met veel openstaande handelsvorderingen kan deze herverpakken als effecten. 15 Dit laat een activafinanciering toe zonder verhaal op de rest van het vermogen van de onderneming en leidt tot een (on)rechtstreekse toegang tot de kapitaalmarkten. 16 In dat geval zal de kredietinstelling optreden als arranger of financieel adviseur bij het opzetten van de structuur. Ook deze brengt voordelen mee voor de kredietinstelling die verschillen van de motieven van de onderneming. Naast een extra bron van inkomsten, vormt deze dienstverlening een financiering ten behoeve van ondernemingen die niet weegt op de solvabiliteit van de kredietinstelling. De 12 I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, Antwerpen, Intersentia, 2005, I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, 169 ; R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, Antwerpen, Intersentia, 2005, K. MACOURS, «Effectisering vanuit bancair perspectief», B.F.R. 2002, R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, Antwerpen, Intersentia, 2005,

10 onderneming gaat immers zichzelf financieren via effectisering waarbij de bank als dienstverlener optreedt. Qua dienstverlening kan gedacht worden aan advies omtrent de structuur van de effectisering en de mogelijke technieken van credit enhancement. 17 Bedrijfseffectisering kan aangewend worden als alternatief voor de financiering van werkkapitaal of als overnamefinanciering. Om de toepassing in de praktijk te schetsen, is het een leuk weetje dat de overname van de Tussauds Group gedeeltelijk gefinancierd werd via effectisering van toekomstige entreegelden voor het Madame Tussauds in Londen. 18 Dit illustreert dat de opties voor effectisering en de activa die daarvoor in aanmerking komen, quasi onbeperkt lijken te zijn Op bedrijfseffectisering zal in dit werk niet dieper worden ingegaan. Enerzijds zijn weinig bedrijfstransacties publiek bekend en anderzijds is dit werk bedoeld om effectisering te duiden binnen de kredietcrisis. A.3. Voordelen voor de consument 9. PEETERS wijst erop dat ook de consument voordelen heeft bij een effectiseringstransactie. Door de risico-overdracht naar de beleggers die inschrijven op de door het SPV uitgegeven effecten, zullen kredietinstellingen er sneller toe geneigd zijn een termijnkrediet op vraag van een cliënt te herfinancieren tegen de nieuwe marktrente. Het risico van de vervroegde terugbetaling van het eerste krediet ligt immers niet langer bij de kredietinstelling maar is overgedragen naar de beleggers. 20 Het valt mijns inziens echter te betwijfelen of het ideaal is voor de markt om, simplistisch uitgedrukt, sneller kredieten toe te staan omdat de eraan verbonden risico s toch niet langer bij de kredietinstelling zelf liggen. 17 Credit enhancement heeft alles te maken met de bescherming van de beleggers. Dit begrip komt later in dit werk uitgebreid aan bod. Infra nr. 44 ev. 18 K. MACOURS, «Effectisering vanuit bancair perspectief», B.F.R. 2002, T. BUYTAERT en B. SERVAES, «De SPV-structuur : financiering en werking in vergelijkend perspectief» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996,

11 3: Basisstructuur van effectisering Originator (vb.k.i.) portefeuille Emittent (SPV) effecten Investeerders Aankoopprijs portefeuille Aankoopprijs effecten Bron : De basiseffectiseringsstructuur in C. JANSSENS, De techniek van het effectiseren en toepassing op de Belgische Markt, Brussel, Larcier, 2003, Alvorens in te gaan op effectisering in België, is het aan te bevelen effectisering in een abstract model te gieten en enkele belangrijke begrippen te duiden. Het vertrekpunt van elke effectisering is de samenstelling van een portefeuille van schuldvorderingen. Deze activa dienen voldoende voorspelbaar te zijn en een minimum aan homogeniteit vertonen teneinde de verwachte geldstromen die aan deze activa beantwoorden te kunnen omzetten in liquide effecten. 21 De eigenaar van de schuldvorderingen wordt de originator genoemd. De originator draagt zijn samengestelde portefeuille over aan een bijzonder voor de effectiseringstransactie opgerichte entiteit. Deze laatste financiert de aankoop van deze portefeuille door de uitgifte van effecten, die hetzij eigen vermogen hetzij vreemd vermogen belichamen. 22 De uitgegeven effecten steunen in beginsel volledig op de activa en worden asset backed securities genoemd. 23 In ruil voor de ter beschikking gestelde fondsen krijgen de investeerders in deze uitgegeven effecten het kapitaal en de interesten uit de opbrengsten van de schuldvorderingen uitbetaald. 24 Daar de verhaalrechten van de investeerders beperkt worden tot de portefeuille van schuldvorderingen, kan dit aanzienlijke risico s met zich meebrengen voor de 21 I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, 166. Dit zal onder meer van belang zijn om een goede rating te bekomen van de uit te geven effecten. 22 Als ze eigen vermogen belichamen worden ze rechten van deelneming genoemd, als ze vreemd vermogen belichamen worden ze obligaties genoemd : R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer, Antwerpen, Intersentia, 2005, De asset backed securities zijn de klassieke vorm van effectiseren, gaandeweg is men geëvolueerd naar veel complexere structuren. Infra nr R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer, Antwerpen, Intersentia, 2005,

12 investeerders. Hieraan wordt tegemoet gekomen door in de effectiseringsstructuur te vermijden dat de beleggers in samenloop komen met andere schuldeisers. 25 Dit wordt enerzijds verwezenlijkt door de true sale - techniek, die een volledige overdracht van de schuldvorderingen veronderstelt. Schuldeisers van de cedentoriginator kunnen zich dus niet langer verhalen op de portefeuille overgedragen schuldvorderingen. Anderzijds wordt het SPV bankruptcy remote gemaakt. Hierdoor kunnen de beleggers in de asset backed securities niet in samenloop komen met de schuldeisers van het SPV. Dit wordt gerealiseerd door het SPV slechts zeer strikt omschreven verrichtingen toe te laten en geenszins toe te staan dat het SPV verbintenissen of schulden kan aangaan buiten de vooropgestelde effectiseringstransactie. 26 Over de mogelijke technieken tot bescherming van de belegger wordt verder ingegaan onder het hoofdstuk omtrent de enhancementtechnieken Het administratief beheer van de schuldvorderingen wordt vaak uitbesteed door het SPV. In vele gevallen neemt de originator de taak van administrator op zich. 28 De originator is immers vertrouwd met de debiteuren en de kenmerken van de schuldvorderingen. Dit verhoogt de efficiëntie en drukt de kosten. Bovendien biedt dit als voordeel dat de overdracht aan het SPV niet ter kennis van de debiteuren moet worden gebracht. Bij gebrek aan kennisgeving, blijven de debiteuren immers betalen in handen van de originele schuldeiser. 12. Bij de uitgifte van de effecten worden de bedragen waarop de beleggers gerechtigd zijn en de frequentie van deze betalingen bepaald. Als leidraad daarvoor worden de geldstromen bekeken zoals die door de debiteur verschuldigd zijn. Om te vermijden dat het SPV tengevolge van wanprestatie door de debiteur niet aan zijn verplichtingen ten aanzien van de beleggers zou kunnen voldoen, wordt een hele 25 I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, Infra nr. 44 ev. 28 I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, 167 ; K. MACOURS, «Effectisering vanuit bancair perspectief», B.F.R. 2002, 2. 12

13 reeks bijkomende mechanismen in de structuur ingebouwd. Deze kunnen samengevat worden onder de noemer credit & liquidity enhancement Als de effectisering een normaal verloop kent, zal deze een winst opleveren voor het SPV. De cedent-originator of de eigenlijke initiatiefnemer van de transactie, zal deze winst grotendeels naar zich toe proberen te halen. De verschillende technieken die daarvoor worden gehanteerd kunnen worden samengebracht onder de noemer profit extraction. 30 Dit zal onder andere gebeuren door het ontvangen van een administration fee of vergoeding voor de diensten die de cedent zal blijven verlenen na de overdracht. 31 HOOFDSTUK 2: Effectisering in België 1: Wettelijk kader 14. Om de hoger beschreven voordelen van het concept effectisering optimaal te kunnen bereiken, moet het wettelijke kader aan bepaalde minimumvereisten voldoen. De overgedragen activa mogen niet te veel aan waarde verliezen, geen bijkomende fiscale lasten mogen worden opgelegd, de structuur moet maximale zekerheid bieden aan de beleggers en de effecten moeten goed verhandelbaar zijn. 32 Het grootste struikelblok in België was het kostenaspect en de omslachtigheid van de procedure. 33 Het oude artikel 1690 BW voorzag immers heel wat formaliteiten teneinde de overdracht tegenwerpelijk te maken. 34 Om een succesvolle effectiseringsoperatie te realiseren zijn twee zaken van cruciaal belang. 35 Enerzijds moet de overdracht tegenwerpelijk zijn aan de schuldeiser(s) van de 29 Infra nr. 44 ev. 30 I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht» in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, Welke taken de originator op zich kan nemen na de overdracht, komen aan bod bij het institutioneel kader. Infra nr. 19 ev. 32 I. PEETERS, «Het Beglisch wettelijk kader voor effetisering van schuldvorderingen», Bank Fin. 1994, I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Zoals de betekening van de overdracht van elke vordering bij deurwaardersexploot of de erkenning van de cessie in een authentieke akte. Dit is heel duur en omslachtig wanneer het om enkele duizenden vorderingen gaat. 35 I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995,

14 cedent/originator zodat zij geen verhaal kunnen uitoefenen op de portefeuille overgedragen schuldvorderingen. Anderzijds mogen de geldstromen uit de overgedragen schuldvorderingen niet onderbroken worden door vanwege de gecedeerde debiteuren ingeroepen excepties. Met de nieuwe regelen inzake cessie en inpandgeving van schuldvorderingen heeft de wetgever een ruim wettelijk kader uitgebouwd. 36 A.1. Tegenwerpelijkheid van de overdracht 15. Voortaan is het niet langer noodzakelijk formaliteiten na te leven teneinde de overdracht tegenwerpelijk te maken. Bestaan en tegenwerpelijkheid van de overdracht ten aanzien van derden of schuldeisers van de overdrager vallen samen zonder enige bijkomende formaliteit of publiciteit. 37 Van zodra de cedent in kennis is gesteld van de overdracht, is deze ook hem tegenwerpbaar en is de betaling aan de overdrager niet langer bevrijdend. 38 Enkel het feit van de overdracht dient aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis worden gebracht, hetzij door de overnemer, hetzij door de overdrager. 39 Een instemming van de gecedeerde schuldenaar met de overdracht is niet vereist. 40 Het is echter niet noodzakelijk dat de debiteur in kennis wordt gesteld van de overdracht. 41 Een stille cessie wordt als het ware mogelijk. De stille cessie laat toe dat een kredietinstelling of onderneming de effectiseringstechniek aanwendt zonder haar commerciële relatie met haar klant te verstoren. De gecedeerde schuldenaar zal in principe slechts ingelicht moeten worden wanneer de continuïteit van de cedent in het gedrang zou komen of deze niet 36 Artikel 4 wet van 6 juli 1994 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, alsook van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, B.S. 15 juli I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Cass. 15 juni 2007, 39 Cass. 27 april 2006, R.W , De concrete inhoud van de cessieovereenkomst hoeft niet meegedeeld te worden aan de gecedeerde schuldenaar : Antwerpen 18 februari 2002, R.W , 865 ; Antwerpen 5 juni 2000, R.W , Gent 30 april 2003, T.B.B.R. 2005, Zolang er geen kennisgeving is gebeurd aan de gecedeerde schuldenaar, is deze hem uiteraard niet tegenwerpelijk. Pas wanneer de debiteur een kennisgeving heeft ontvangen of de overdracht door hem is erkend, zal zij gevolgen teweegbregen voor de debiteur. 14

15 langer zou optreden als administrator. 42 Daar de stille cessie niet tegenwerpelijk is aan de gecedeerde schuldenaar, zal deze te goeder trouw nog steeds bevrijdend kunnen betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser. 43 Meer zelfs, zolang de debiteur te goeder trouw niet in kennis is gesteld van de overdracht, is het enkel de cedent die bevoegd is om de schuldvordering te innen of te laten innen door een aangeduide derde in naam en voor rekening van de cedent Artikel 1690, lid 3 en lid 4 voorziet in enkele uitzonderingen op de onmiddellijke tegenwerpelijkheid aan derden. Deze uitzonderingen veronderstellen echter kwade trouw of grove nalatigheid in hoofde van de cedent. De ratingagentschappen beoordelen voor de effectieve uitgifte de kwaliteit van de effecten. Zij zullen daarbij in principe uitgaan van de goede trouw van de cedent. Daar deze regels bijzonder weinig belang hebben voor de effectisering zelf, worden deze niet verder besproken. 45 A.2. De excepties uit de oorspronkelijke rechtsverhouding tussen cedent en originator 17. Zolang geen kennisgeving heeft plaatsgevonden, kan de gecedeerde debiteur nog steeds alle excepties die ontstaan uit zijn relatie met de originator, opwerpen tegenover de originator. Na de kennisgeving kan de schuldenaar tegenover de overnemer enkel de excepties opwerpen die ontstaan zijn voordat de overdracht hem tegenwerpelijk is geworden. 46 Wanneer de kennisgeving echter enkel uitgaat van de overnemer, dan kan de gecedeerde debiteur ten aanzien van de overnemer enkel de excepties opwerpen die betrekking hebben op het feit van de overdracht. 47 De 42 I. PEETERS, «Het Belgische wettelijke kader voor effectisering van schuldvorderingen», Bank Fin. 1995, 42 ; K. MACOURS, «Effectisering vanuit bancair perspectief», B.F.R. 2002, I. PEETERS, «Het Belgische wettelijke kader voor effectisering van schuldvorderingen», Bank Fin. 1995, I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Voor een bespreking, zie : I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Cass. 28 januari 2005, R.W , Cass. 27 april 2006, R.W ,

16 gecedeerde schuldenaar kan echter afstand doen van zijn beroep op excepties. 48 Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de exceptie van schuldvergelijking. 49 Als de schuldenaar na de cessie zijn betalingen zou kunnen stopzetten op grond van de exceptie van schuldvergelijking wegens een verplichting die niet nagekomen wordt door de cedent, zou de effectisering al haar nut verliezen. Het Belgische recht biedt echter bescherming aan de koper van schuldvorderingen. Als er een kennisgeving gebeurt van de cessie, kan de exceptie van schuldvergelijking enkel worden ingeroepen door de schuldenaar wanneer de voorwaarden daartoe vervuld waren voor de kennisgeving. 50 Bij gebrek aan kennisgeving zal de schuldenaar de exceptie van schuldvergelijking niet meer kunnen inroepen nadat een situatie van samenloop is ontstaan. 51 Deze beschermingsregelen gelden niet wanneer er sprake is van een samenhangende schuld. 52 De exceptie van schuldvergelijking zal doorgaans niet veel belang hebben bij een effectiseringsoperatie daar de schuldenaar in het oorspronkelijke contract kan verzaken aan de mogelijkheid zich op de schuldvergelijking te beroepen. 53 Doet de schuldvergelijking zich toch voor, dan zal de cedent het gecompenseerde bedrag dat hij van de debiteur heeft ontvangen, doorstorten aan het SPV. Als de cedent daartoe niet langer in staat zou zijn, wordt het SPV beschermd door artikel 1298 B.W, behoudens in het geval van samenhangende schuld. 48 Dit in de hypothese dat de gecedeerde schuldenaar zelf een verbintenis aangaat jegens de overnemers : Cass. 28 januari 2005, R.W , I. PEETERS, «Het Belgisch wettelijk kader voor effectisering van schuldvorderingen», Bank Fin. 1995, 42 ; I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH en A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Artikel 1295 B.W. 51 Artikel 1298 B.W. 52 De te compenseren schuld en de schuldvordering tussen cedent en schuldenaar zijn samenhangend ingeval van wederzijdse schuldvorderingen die uit hetzelfde contract voortvloeien, alsook wanneer een nauw verband bestaat tussen schuldvorderingen die voortvloeien uit verschillende contracten. Tot deze uitzondering wordt besloten doordat schuldvergelijking na samenloop in het teken staat van het retentierecht en de exceptio non adimpleti contractus. Deze excepties blijven ook na de overdracht van de vordering tegenwerpelijk aan de cessionaris daar zij inherent zijn aan de overgedragen rechtsverhouding. Deze redenering moet worden doorgetrokken naar compensatie van samenhangende schuldvorderingen. E. DIRIX en S.C.J.J. KORTMANN, «Compensatie en concursus creditorum», T.P.R. 1989, Voor consumentenkredieten is dit echter betwist. Artikel 27van de wet consumentenkrediet voorziet dat ook na kennisgeving schuldvergelijking is toegestaan, zelf al is er geen sprake van samenhangde schuldvorderingen. Dit wordt echter bekritiseerd door het feit dat artikel 1298 nog steeds toepassing vindt, waardoor de consument toch zijn recht op schuldvergelijking zal verliezen in geval van samenloop, ondanks bewezen samenhang. 16

17 A.3. Bijzondere regelen 18. Naast de algemene regelen voor de overdracht van schuldvorderingen, kunnen ook bijzondere regelen van toepassing zijn wanneer bepaalde soorten schuldvorderingen geëffectisereerd worden. Daarbij kan gedacht worden aan hypothecaire schuldvorderingen en schuldvorderingen uit consumentekredieten. 54 Voor hypothecaire schuldvorderingen stelt zich immers het probleem dat voor de tegenwerpelijkheid aan derden, de cessie moet voortvloeien uit een authentieke akte die moet gerandmeld worden in de registers van het hypotheekkantoor. 55 Om deze formaliteiten te vermijden werd artikel 51 ingeschreven in de Wet op het Hypothecair Krediet. Voortaan kan de cessie ten gunste van een Instelling voor Belegging in Schuldvorderingen op een aan derden tegenwerpelijke wijze geschieden zonder randmelding, bij onderhandse akte en zonder registratie. 56 Op de relevante bijzondere regels voor de overdracht van hypothecaire kredieten, zal worden ingegaan in het tweede deel die effectisering in de crisis-context plaatst. 57 Het is niet de bedoeling van dit werk in te gaan op de zakenrechtelijke aspecten en andere gevolgen van deze bijzondere regelen. Er kan verwezen worden naar uitgebreide rechtsleer ter zake. 58 2: Institutioneel kader 19. De door de wetgever uitgewerkte regeling strekt er voornamelijk toe regels voor te schrijven aan de bij de effectiseringsverrichting betrokken personen of instellingen teneinde de beleggers zoveel mogelijk vertrouwen en garanties te geven. De aandacht van de wetgever gaat daarbij vooral uit naar het SPV die dan ook de spilfiguur van de hele operatie vormt. Het onderstaand schema geeft een overzicht van alle partijen die tussenkomen in een effectiseringsoperatie. Het grootste deel zal hieronder besproken worden bij het institutioneel kader. Zaken als de swap- 54 Artt Wet Hypothecair Krediet en artikel 14 3 Wet Consumentenkrediet. Op de bijzondere regelen voor de consumentenkredieten wordt niet dieper ingegaan, het volstaat te duiden dat de mogelijkheid tot overdracht uitdrukkelijk voorzien moet zijn in de kredietovereenkomst. 55 Art. 5 Hypotheekwet 56 I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, Infra nr I. PEETERS, «Effectisering van schuldvorderingen» in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, ; A. VAN INGELGHEM, «Overdracht van bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen en bijzondere vormen van hypotheekvestiging», O.H.R.F. 2003,

18 tegenpartij, de kredietondersteuningsverstrekker en de liquiditeitsprovider zullen aan bod komen bij het hoofdstuk in verband met enhancement-technieken. 59 Er moet wel opgemerkt worden dat het schema een algemene effectiseringsstructuur betreft met alle mogelijke tussenkomende partijen. De exacte structuur van een effectiseringsoperatie zal sterk verschillen van situatie tot situatie. Swaptegenpartij Kredietondersteunings verstrekker Liquiditeitprovider Bewaarder Beheersvennootschap Originator Reserverekening SPV EMITTENT CBFA Ratingagentschap Onderliggende portefeuille Inningsagent Investeerders Bron : De basiseffectiseringsstructuur in C. JANSSENS, De techniek van het effectiseren en toepassing op de Belgische Markt, Brussel, Larcier, 2003, 27. A.1. De overdrager van de schuldvorderingen of originator 20. De wet stelt geen bijzondere vereisten omtrent diens statuut. De initiële overdrager kan de inning en opvolging behouden van de overgedragen schuldvorderingen. 60 A.2. De gecedeerde schuldenaar 21. Ook hierover bestaan er geen wettelijke vereisten, het kan zowel om een natuurlijke persoon als om een rechtspersoon gaan. Zoals hoger besproken, moet de gecedeerde schuldenaar geen instemming verlenen met betrekking tot de overdracht. Met het oog op de tegenwerpelijkheid aan de gecedeerde schuldenaar, zal het loutere feit van de overdracht aan hem moeten worden bekendgemaakt Infra nr. 44 ev. 60 Infra nr Supra nr

19 A.3. Het special purpose vehicle of emittent a.1. Wetswijziging van Het SPV speelt een centrale rol in de effectiseringsoperatie. Naast een beroep op de bestaande vennootschapsvormen, kan de SPV ook opgericht worden onder de bijzondere rechtsvorm Instelling voor Belegging in Schuldvorderingen. 62 Het meest onderscheidende kenmerk is dat een IBS het exclusief doel heeft te beleggen in schuldvorderingen die door derden worden overgedragen. 63 In 2004 werd het juridisch kader voor het effectiseringsvehikel ingrijpend gewijzigd door de zogenaamde ICB-wet. 64 Een onderscheid wordt gemaakt tussen institutionele en openbare instellingen. Bij openbare beleggingsinstellingen worden de financiële middelen gedeeltelijk aangetrokken via de openbare uitgifte van al dan niet verhandelbare effecten. 65 Bij institutionele daarentegen worden de financiële middelen uitsluitend aangetrokken bij institutionele of professionele beleggers die voor eigen rekening handelen, en waarvan de effecten uitsluitend door deze beleggers kunnen worden verworven. 66 Voorbeelden van institutionele beleggers zijn nationale, gemeenschaps- en gewestregeringen, de Europese Centrale Bank en door de CBFA erkende financiële instellingen. 67 Zowel de openbare als de institutionele IBS kunnen de vorm van een vennootschap of de vorm van een fonds aannemen. 68 Een belangrijke nieuwigheid met de wetswijziging is de onderwerping van de openbare IBS aan de reglementering inzake beheer en outsourcing die geldt voor de meeste andere instellingen voor collectief beheer. 69 Het gebruik van een openbare IBS wordt hierdoor een stuk minder aantrekkelijk. De openbare IBS is 62 Hierna IBS 63 Artt. 21, 1 en 103, 1 Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles; I. PEETERS, «Technieken van effectisering van schuldvorderingen naar Belgisch recht», in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, B.S. 9 maart 2005 : de relevante bepalingen van de Wet van 4 december 1990 werden hierdoor vervangen en opgeheven, hierna genoemd de ICB-wet. 65 Artikel 21 ICB-wet. 66 Artikel 103 ICB-wet. 67 Voor de volledige opsomming : zie artikel 5 3 ICB-wet. 68 Als fonds wordt de IBS geregeld bij overeenkomst en als vennootschap in de statuten: R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, Antwerpen, Intersentia, 2005, J. WILLEMEN, «Aanpassingen statuut effectiseringsvehikels K.B. van 15 september 2006 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen voor de institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen», B.F.R. 2007, 59; Infra nr. 28 ev. 19

20 onderworpen aan strengere regels dan de institutionele IBS. 70 De insitutionele IBS kan echter niet in alle situaties een alternatief bieden daar op de door deze IBS uitgegeven effecten enkel door institutionele of professionele beleggers kon worden ingeschreven. Ander probleem met het gebruik van een institutionele IBS was de onzekerheid of men het institutioneel statuut kon behouden. Zeker bij beursgenoteerde bedrijven was het niet uitgesloten dat de door het IBS uitgegeven effecten in handen zouden komen van andere beleggers dan institutionele en professionele. 71 Aan deze situatie werd verholpen door de Prospectuswet. 72 Het nieuw ingevoegde lid in artikel 103 van de ICB-wet vermijdt een herkwalificatie van de institutionele IBS veroorzaakt door de toelating van de door de IBS uitgegeven effecten op een voor het publiek toegankelijke markt of door het feit dat deze effecten in het bezit komen van andere beleggers dan institutionele en professionele. 73 Om een herkwalificatie te vermijden, moet het IBS aan twee cumulatieve voorwaarden voldoen. Het institutionele IBS moet passende maatregelen nemen om de hoedanigheid van de institutionele of professionele belegger van haar effectenhouders te waarborgen en mag er op geen enkele wijze toe bijdragen dat haar effecten in het bezit komen van andere dan institutionele of professionele beleggers. De te nemen maatregelen worden verder gepreciseerd in artikel 1 van het K.B. van 15 september a.2. Het vermogen van een I.B.S. 23.Een IBS heeft als exclusief doel te beleggen in schuldvorderingen die door derden aan de instelling zijn overgedragen. 75 Het vermogen van de IBS bestaat dan ook enkel uit de overgedragen portefeuille schuldvorderingen. Bij een fonds gaat het om een onverdeeld vermogen tussen de houders van de rechten van deelneming, die 70 J. WILLEMEN, «Aanpassingen statuut effectiseringsvehikels K.B. van 15 september 2006 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen voor de institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen», B.F.R. 2007, J. WILLEMEN, «Aanpassingen statuut effectiseringsvehikels K.B. vn 15 september 2006 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen voor de institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen», B.F. R. 2007, Artikel 114 van de Wet 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van belegginsginstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, B.S. 21 juni Artt. 21, 1 en 103, 3 e lid. 74 K.B. van 15 september 2006 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen voor de institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen, B.S. 22 september Artt. 21,1 en 103, 1 ICB-wet. 20

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening Belgisch recht" ofwel volgen deze woorden onmiddellijk op haar naam. Indien uit deze naam niet blijkt voor welke categorie van toegelaten beleggingen zij overeenkomstig artikel 7, eerste lid heeft geopteerd,

Nadere informatie

Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s?

Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s? Is er een evolutie op komst in de reglementering op het vlak van AICB s? 1. Inleiding Mrs. Cécile Matton Lawyer cm@tetralaw.com Mr. Jean-Philippe Smeets Partner jps@tetralaw.com In principe zou er binnenkort

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Afdeling 1. Algemene bepalingen, definities en toepassingsgebied

Afdeling 1. Algemene bepalingen, definities en toepassingsgebied 1. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN XX-XX-2013. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR Het overzicht hieronder is bedoeld als toelichting op de Regeling Exportkredietgarantie Obligatie (de Regeling Uitgifte Obligatie) en om inzicht te geven in

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject FSMA_2012_15-1 dd. 12/07/2012 Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject Indien u promotor bent van een crowdfundingproject, dient u na te gaan of een aantal financiële reglementeringen

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 371 Kredietcrisis Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten. Ontwerpadvies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten. Ontwerpadvies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten Ontwerpadvies Inleiding Factoring kan omschreven worden als een techniek waarbij een onderneming (leverancier)

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

In deze bijdrage zal worden ingegaan op het

In deze bijdrage zal worden ingegaan op het MR.W. RUYS / MR. M.BOS In deze bijdrage zal worden ingegaan op het fenomeen securitisation. Na een korte uiteenzetting van het begrip securitisation zullen de motieven voor securitisation aan de orde komen.verder

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen regelt de uitvoering van de wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN Inhoudstafel Ten geleide...................................................... i HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN GESLOTEN DOOR EEN RECHTSPERSOON.................. 1 Dirk MEULEMANS,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie