Bereik en gebruik van sociale netwerksites bij allochtone adolescenten een vergelijkende studie tussen allochtone en autochtone jongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bereik en gebruik van sociale netwerksites bij allochtone adolescenten een vergelijkende studie tussen allochtone en autochtone jongeren"

Transcriptie

1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN MASTER OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Bereik en gebruik van sociale netwerksites bij allochtone adolescenten een vergelijkende studie tussen allochtone en autochtone jongeren Promotor: Prof. K. ROE Verslaggever: S. VANDONINCK MASTERPROEF aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master of Science in de Communicatiewetenschappen door: Virginie DE MEY Academiejaar

2

3 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN MASTER OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Bereik en gebruik van sociale netwerksites bij allochtone adolescenten een vergelijkende studie tussen allochtone en autochtone jongeren Promotor: Prof. K. ROE Verslaggever: S. VANDONINCK MASTERPROEF aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master of Science in de Communicatiewetenschappen door Virginie DE MEY Academiejaar

4 Samenvatting In deze masterproef werden allochtone en autochtone jongeren vergeleken op het vlak van hun gebruik van sociale netwerksites. De steekproef van 150 jongeren werd getrokken in en rond Brussel en alle respondenten waren tussen 12 en 18 jaar oud. De steekproef werd niet op toevalbasis geselecteerd waardoor men voorzichtig moet zijn met het interpreteren van de resultaten en het veralgemenen van de resultaten naar de populatie. Uit de vergelijkingen tussen de allochtone en autochtone respondenten bleek ten eerste dat de allochtone respondenten in dezelfde mate actief zijn op SNS als hun autochtone leeftijdsgenoten. Facebook was bij beide groepen dus zeer populair. Daarnaast hadden geslacht, leeftijd en SES van de allochtone respondenten geen significante invloed op het al dan niet actief zijn op de verschillende SNS. Er was geen significant verschil te zien tussen beide groepen wat betreft het aantal keer dat werd aangemeld op Facebook en de tijd dat ze online blijven. Dit was zo voor Facebook en dus niet per se voor de andere SNS. De allochtone en autochtone Facebook- gebruikers deden ongeveer dezelfde activiteiten op deze website wanneer ze online waren, waarvan het chatten met vrienden de belangrijkste bezigheid was. Wat betreft de redenen voor het aanmaken van een profiel op Facebook, waren de groepen ook vergelijkbaar. De meesten hadden dit gedaan omwille van hun vrienden of omdat het een handige manier leek om te communiceren met mensen die ver wonen. Bovendien waren ook de redenen voor het aanmelden op Facebook niet beduidend verschillend tussen beide groepen.

5 Er kan daarenboven gesteld worden dat de allochtone respondenten zowel proberen te bonden als te bridgen via SNS, hier Facebook. Deze masterproef heeft aangetoond dat er belangrijke gelijkenissen bestaan tussen beide groepen wat betreft het gebruik en het bereik van SNS..

6 Inhoud Inhoud Lijst tabellen Lijst afkortingen Voorwoord Inleiding Definities: allochtonen en sociale media Allochtonen Allochtonen in de Belgische samenleving Geschiedenis Huidige situatie Allochtone jongeren Sociale media Oorsprong Web 2.0. en User Generated Content Definitie en classificatie Huidige situatie Jongeren en sociale media Bonding en bridging Allochtonen en de digitale kloof Onderzoeksthema SNS bij allochtone jongeren Gebruik en bezit van nieuwe media Algemeen Allochtone versus autochtone jongeren Gebruik van SNS Etnisch- culturele positie Bonding en bridging via (sociale) media Onderzoeksvragen en hypotheses Opzet en uitvoering van het onderzoek Onderzoekseenheden

7 5.2 Dataverzamelingsmethode Steekproeftrekking Instrument voor dataverzameling Voorbereiding en analyse van de gegevens Resultaten Beschrijving van de steekproef Mediagebruik algemeen Geslacht Leeftijd Socio- economische status Allochtone versus autochtone jongeren Gebruik SNS Geslacht Leeftijd Socio- economische status Allochtone versus autochtone jongeren Discussie en conclusie Samenvatting van de resultaten Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek Algemeen besluit Referenties Bijlagen

8 Lijst tabellen Tabel 1: Classificatie van sociale media (uit Users of the world, unite! Kaplan & Haenlein, 2010) Tabel 2: Verband etniciteit en bezit computer en internet (χ 2 ) Tabel 3: Verband geslacht en bezit computer en internet binnen allochtone groep (χ 2 ). Tabel 4: Verband etniciteit en activiteiten op internet Tabel 5: Verband tussen etniciteit en bezit SNS Tabel 6: Verband tussen beroepen ouders en bezit SNS Tabel 7: Verband etniciteit en activiteiten op Facebook Tabel 8: Verband etniciteit en redenen voor aanmaken Facebook- account Tabel 9: Verband etniciteit en redenen voor aanmelden op Facebook Tabel 10: Verband etniciteit en meningen 3

9 Lijst afkortingen ADWA CGKR OESO SNS UGC Algemene Directie voor Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Social Networking Sites User Generated Content 4

10 Voorwoord Het schrijven van deze masterproef was voor mij persoonlijk de meest uitdagende opdracht in mijn hele carrière aan de KULeuven. Het heeft enorm veel inzet, motivatie en tijd gevraagd, maar dit maakt het moment waarop de thesis wordt ingeleverd des te belangrijk. Ik zal aan deze opdracht terugdenken als iets positiefs omdat ik er veel uit heb geleerd en dit de lat hoger legt voor het behalen van een Master- diploma. Anderzijds zal ik ook altijd de minder aangename kant van de zaak onthouden. Het is pas op het moment dat je concreet bezig bent met het uitvoeren van je onderzoek en het neerschrijven ervan, dat je beseft wat dit allemaal vergt van een student en wat hier allemaal bij komt kijken. Toch ben ik trots dat ik de eindstreep gehaald heb en deze masterproef mag afleveren als afsluiter van mijn studentenperiode. Ik zie het als de synthese van wat ik geleerd heb de voorbije jaren, zowel op intellectueel vlak als op emotioneel vlak, zowel op theoretisch vlak als op praktisch vlak. Aangezien ik zelf in de rand rond Brussel woon en dus ook vaak geconfronteerd wordt met het maatschappelijk probleem dat zich in die regio afspeelt, en ikzelf en mijn omgeving bovendien ook actief ben op sociale netwerksites leek dit onderwerp me interessant en boeiend om verder uit te diepen in mijn masterproef. Uiteraard was het me nooit gelukt om dit zelf voorgesteld onderwerp volledig op mijn eentje uit te werken tot wat het is geworden. Hiervoor wil ik in de eerste plaats mijn promotor Professor Keith Roe bedanken om mij in de goede richting te sturen en me onderweg voortdurend te begeleiden. Hij steunde me onmiddellijk in mijn voorstel voor dit onderwerp en heeft me 5

11 telkens het nodige advies en materiaal geboden. Daarnaast wil ik Anne Dickmeis van de faculteit ook van harte bedanken voor haar hulp en advies gedurende de twee laatste maanden die in feite cruciaal waren. Anderzijds moeten een aantal personen van buiten de universitaire kring vermeld worden. Allereerst wens ik Jan Kayaert te bedanken die me heel hard heeft geholpen in de zoektocht naar respondenten. Bijgevolg moet ik de Brusselse organisatie d Broej bedanken die me toeliet om bij enkele van haar deelorganisaties te mogen langsgaan voor het afnemen van enquêtes. Meer specifiek gaat het hier om Dorien Ackermans van deelorganisatie A Place to live, Yann Conrath van deelorganisatie Vereniging Marokkaanse Jongeren en nogmaals Jan Kayaert van deelorganisatie vzw Foyer. Naast deze overkoepelende Brusselse organisatie, kon ik ook terecht bij andere verenigingen in en rond Brussel. Hiervoor moet ik de leden van Scouts Paloke en Manege Amazone bedanken maar ook Stefanie Van Cutsem, Nick Du Caju en Steffi De Mey. Sarah De Meûter wens ik ook enorm te bedanken voor het nalezen van deze thesis. Een aantal zeer belangrijke personen, waar ik steun en hulp aan heb gehad gedurende het hele traject van de masterproef zijn David Demanet en Dennis Huyskens. Uiteraard moeten ook mijn ouders en vrienden worden bedankt voor de mentale steun en het begrip die ik van hen kreeg. 6

12 Inleiding Een studie van comscore uit 2011 toonde de grootste groei van social networking sites (SNS) in Europa tussen december 2009 en december 2010 (10,9 %), vergeleken met Noord- Amerika (6,6%), Latijns- Amerika (5,5%) en het Midden- Oosten en Afrika (2,7%) (Lorenzo- Romero & Alarcón- del- Amo, 2012, p.402). Door de gemakkelijke toegang en het stijgende aantal middelen voor zelfexpressie en communicatie, zijn deze SNS voor jongeren en anderen één van de meest populaire manieren geworden om met elkaar te interageren (Sterling, 2009, p.1297). Onderzoek naar verschillen tussen het mediagebruik van allochtone en autochtone bevolkingsgroepen heeft zich tot op heden vooral geconcentreerd op traditionele (kranten, televisie, radio ) en nieuwe media (gsm, computer, internet ). Daarnaast bestudeerden onderzoekers voornamelijk concepten zoals de generatie- of genderkloof tussen groepen of de representatie van etnische minderheden in de media. Verschillen in afkomst werd nog niet vaak als uitgangspunt genomen bij het onderzoeken van mediagebruik. Door de enorme groei van SNS de laatste jaren enerzijds en het belang van onderzoek naar de verschillen tussen allochtone en autochtone personen in een multiculturele samenleving anderzijds, is een combinatie van beide thema s belangwekkend. Daarnaast is het onderzoek hiernaar schaars en zijn beide thema s zeer actueel, wat maakt dat dit onderzoeksthema interessant is om te gaan bestuderen. In deze masterproef wordt het bereik en het gebruik van sociale media nagegaan bij jongeren binnen de leeftijdscategorie van 12 tot en met 18 jaar. Bovendien wordt dit mediagebruik vergeleken tussen autochtone en allochtone 7

13 respondenten. Er wordt meer specifiek geconcentreerd op SNS en de respondenten worden geselecteerd in en rond Brussel. In wat volgt worden ten eerste de twee kernconcepten van dit onderzoek uitgebreid gedefinieerd en gesitueerd. De concepten allochtonen en sociale media worden op het einde van dit eerste hoofdstuk gecombineerd. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk een probleemstelling geformuleerd. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de bestaande literatuur over het gebruik van sociale media bij allochtone jongeren. Vermits deze literatuur zeer beperkt is, worden ook bronnen aangehaald die interessant zijn voor het onderzoek en eraan gelinkt kunnen worden. Het aansluitende hoofdstuk geeft informatie over de opzet en uitvoering van het onderzoek. Hierna wordt een hoofdstuk gewijd aan de concrete onderzoeksvragen en hypotheses. Deze baseren zich op de gebruikte literatuur en het zesde hoofdstuk volgt dan ook dezelfde structuur bij het presenteren van de onderzoeksresultaten. Tot slot worden conclusies geformuleerd, een aantal nadelen van het onderzoek meegedeeld en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek meegegeven aan de lezer. De masterproef wordt afgesloten met een algemeen besluit. 8

14 1 Definities: allochtonen en sociale media In eerste instantie moet het onderwerp van deze masterproef geplaatst worden binnen een theoretisch kader. Enkele concepten die centraal staan zullen hierin verduidelijkt worden. Voor dit onderzoek worden twee belangrijke concepten als uitgangspunt genomen, namelijk allochtonen en sociale media. Hieronder worden beide uitgebreid besproken om van daaruit op te bouwen naar een probleemstelling. Eerst wordt de groep allochtonen gedefinieerd en gesitueerd in de samenleving waarbij wordt gestart met de geschiedenis van de immigratie in België. Hierna wordt beschreven hoe de huidige situatie eruit ziet, om dan over te gaan op specifiek de jongerengeneratie binnen deze groep. Vervolgens wordt het concept sociale media voorgesteld, waarvan de oorsprong, belangrijkste kenmerken, definitie en alweer de huidige situatie toegelicht worden. Om dit hoofdstuk af te ronden, wordt geconcentreerd op de link tussen jongeren en sociale media en de digitale kloof die bestaat tussen verschillende groepen. Ten slotte worden de concepten bonding en bridging als vormen van sociaal kapitaal besproken. 1.1 Allochtonen Centraal in deze studie staat het concept allochtonen, een groep die meteen ook deel uitmaakt van de onderzoekspopulatie in dit onderzoek. In dit onderzoek worden zowel de allochtone als de autochtone jongerengemeenschap bevraagd. Verschillende termen worden in het dagelijkse leven en in onderzoek gebruikt als 9

15 synoniemen voor allochtonen maar toch kan men hier een onderscheid tussen maken. Hieronder wordt een definitie van de verschillende begrippen gegeven. Deze definities staan beschreven op de website van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) op de pagina woordenlijst (CGKR, z.j.). Van Dale beschrijft een allochtoon als iemand die van elders afkomstig, niet- inheems is, iemand die zelf of waarvan ten minste een van de ouders in het buitenland geboren is. Een autochtoon daarentegen is een oorspronkelijke bewoner van een land (Geerts & Heestermans, 1992, p.164). Een allochtoon is dus de tegenhanger van een autochtoon en is in ons geval een persoon die zelf naar België immigreerde of waarvan één of beide voorouders naar België immigreerde (woordenlijst website CGKR). De term migrant staat voor een persoon die om officiële of officieuze redenen zijn land verlaat om naar een ander land te trekken. Dit omvat dus ook vluchtelingen (woordenlijst website CGKR). De groep migranten kan ook nog eens worden opgesplitst in eerstegeneratie-, tweedegeneratie- en derdegeneratiemigranten. Eerstegeneratiemigranten zijn personen die gevestigd zijn in België maar geboren zijn in het buitenland. Tweedegeneratiemigranten zijn personen van vreemde herkomst die in België geboren zijn en wiens ouders in het buitenland geboren zijn en naar België migreerden. De laatste groep omvat de personen van vreemde herkomst die in België geboren zijn, wiens ouders ook in België geboren zijn maar wiens grootouders in het buitenland geboren zijn en naar België migreerden. Zij worden derdegeneratiemigranten genoemd (woordenlijst website CGKR). In tegenstelling tot de eerste generatie, heeft de tweede en derde generatie er niet 10

16 voor gekozen om te emigreren naar een ander land. Deze twee laatste zijn geboren in België of toegekomen alvorens schoolplichtig te zijn en bekijken hierdoor hun situatie anders dan hun ouders of grootouders (Timmerman et al., 2003, p.1068). Een emigrant daarentegen wordt beschreven vanuit het land van herkomst en is dus een persoon die zijn land van herkomst verlaat om zich te gaan vestigen in het buitenland. Een etnisch- culturele minderheid is een maatschappelijke groep die dezelfde etnische oorsprong of dezelfde cultuur deelt, binnen een bredere gemeenschap waarvan de etnische oorsprong en cultuur verschillend zijn. Een nieuwe Belg is een persoon die net de Belgische nationaliteit heeft verworven en ten slotte heeft men ook nog de vreemdeling, die gewoon de Belgische nationaliteit niet heeft (CGKR). De groep die in deze masterproef onderzocht wordt, betreft een etnisch- culturele minderheid waarbij het in de meeste gevallen zal gaan om tweede- of derdegeneratiemigranten aangezien de jongerengeneratie (in 2012 tussen 12 en 18 jaar oud) werd onderzocht. Verder in deze thesis zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van de termen allochtonen, vreemdelingen, migranten en etnisch- culturele minderheden. Deze worden dan ook als synoniemen beschouwd, in tegenstelling tot de hierboven gegeven definities. Voor mijn onderzoek beschouw ik de respondenten als allochtonen wanneer ofwel zijzelf ofwel één of beide ouders in het buitenland geboren zijn. 11

17 1.2 Allochtonen in de Belgische samenleving Geschiedenis Vanaf 1920 begonnen de immigratiestromen richting België. Deze namen vooral toe na de Tweede Wereldoorlog (WOII) in heel West- Europa (Timmerman et al., 2003, p.1065). Een aantal perioden kenden hierbij hoogtepunten in België, zoals 1948 en Deze pieken in migratiebewegingen waren voornamelijk het gevolg van bilaterale akkoorden van de overheid voor de rekrutering van arbeidskrachten (CGKR, 2012, p.17 ; Timmerman et al., 2003, p.1066). Hierbij werden eerst en vooral migranten uit Polen en Italië aangetrokken om te werken in industriegebieden (vooral mijnen en staalindustrie) en dit voornamelijk in Wallonië. Het waren vreemdelingen uit Europa die voornamelijk katholiek waren (Timmerman et al., 2003, pp ). Later, in 1964, ontstond er als gevolg van de diversificatie van economische activiteiten in Vlaanderen een nieuwe immigratiestroom, dit keer vooral van Marokkaanse en Turkse werkkrachten. Deze keer waren de migranten voornamelijk moslims en afkomstig uit niet- Europese landen. Zij gingen zich nu vestigen in Vlaamse steden en in Brussel. Deze laatste groep zijn meteen ook de grootste groep in binnen de huidige niet- Europese migranten in België (Timmerman et al., 2003, pp ). Deze trend werd vanaf 1974 getemperd door het toenmalig Belgisch migratiebeleid waarbij een poging werd gedaan tot het stopzetten van de arbeidsmigratie. Hierdoor vertraagde de stijging van de immigratie, maar deze stopte nooit volledig, integendeel. De toename bleef aanwezig en de laatste decennia is deze weer opvallend sterk. De meeste migranten die zich na 12

18 1974 nog vestigden in België, deden dat om hun gezin te vervoegen dat hier reeds verbleef. Ook de groei van de emigraties bleef stijgen, doch in mindere mate dan de immigraties (CGKR, 2012, p.17). Door de effecten van geboorten en gezinshereniging werd de aangroei van immigranten naar België niet tegengehouden na Uit onderzoek bij Marokkaanse immigranten 1 in België blijkt dat het merendeel een familielid heeft dat reeds voor hen immigreerde naar België en dat zij voornamelijk gezinshereniging en tewerkstelling als reden geven voor hun immigratie. Deze trend bestaat vandaag nog steeds, maar ook redenen als studeren en trouwen zijn tegenwoordig van belang (Saaf et al., 2009, pp.35-37). Ondanks de enorme toename van Marokkaanse werknemers na het akkoord tussen Marokko en België in 1964, trad er vanaf 2001 een daling op. Deze daling betekent niet per se dat deze groep kleiner is geworden in aantal, maar op het grote aantal naturalisaties sinds de verschillende wijzigingen in de Belgische nationaliteitswetgeving in 1984, 1991, 1995 en 2000 (Saaf et al., 2009, p.31). De evolutie van het Belgische beleid inzake migratie leidt tot een stijging van de Belgische bevolking in tegenstelling tot de bevolking van vreemde afkomst, wat leidt tot tegenstrijdige cijfergegevens over de migratie in België. Deze cijfers zijn eerder een afspiegeling van het beleid dan een weergave van de werkelijke situatie (Saaf et al., 2009, p.31). De geschiedenis van migratiestromen in België is samen te vatten als volgt: na WOII was er vooral migratie naar ons land 1 Deze gegevens hebben betrekking op zowel immigranten met Marokkaanse nationaliteit als zij die genaturaliseerd zijn maar van Marokkaanse afkomst (Saaf et al., 2009, p. 31). 13

19 voor tewerkstelling in industriegebieden. In 1974 voerde de overheid een migratiestop in die niet volledig effectief was. Nadien was er immers vooral veel volgmigratie, immigranten die hun gezin kwamen vervoegen. Op het einde van de jaren 80 ontstond een nieuwe vorm van migratie, namelijk een toevlucht van asielmigranten. De wijzigingen in het overheidsbeleid hadden telkens invloed en de zogenaamde snel- Belg- wet van 2000 leidde opnieuw tot een toestroom (Martiniello et al., 2010, p.43). Deze drie belangrijke opeenvolgende stromen in de migratiegeschiedenis - arbeidsmigratie, gezinshereniging en asielmigratie - zijn kenmerkend voor West- Europa sinds het einde van WO II (Messina, 2007, p.19). Huidige situatie Vreemdelingen in België zijn voor het merendeel afkomstig uit Europese Unie- landen. Daarnaast zijn de vreemdelingen van buiten de Europese Unie (EU) vooral afkomstig uit het Afrikaanse continent (CGKR, 2012, p.19). Toch betekent dit niet per se dat de groep afkomstig uit EU- landen in aantal veel groter is dan de groep afkomstig uit andere landen. De vreemdelingen afkomstig uit de EU zijn namelijk sterk vertegenwoordigd in de populatie die in het buitenland geboren is en de populatie die een buitenlandse nationaliteit heeft. De populatie die Belg is geworden daarentegen, bestaat in eerste instantie uit vreemdelingen afkomstig uit landen zoals Marokko, Turkije en Congo (CGKR, 2012, pp.26-27). Dit bewijst opnieuw dat de manier waarop gemeten wordt en andere factoren zoals wijzigingen in naturalisatiewetgeving de cijfers kunnen beïnvloeden. Ook worden veel immigranten 14

20 niet opgenomen in de verschillende metingen, waardoor alweer een vertekend beeld ontstaat (CGKR, 2012, pp.14-17). In verhouding tot de totale bevolking per gewest, telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) het meeste vreemdelingen. In de periode tussen 2006 en 2007 registreerde men in elk gewest een lichte stijging, waarvan de grootste stijging in het Vlaams Gewest (VG) (ADWA, 2009, pp.13-14). Niet enkel het aantal, maar ook de belangrijkste herkomstlanden van de migranten verschillen van gewest tot gewest. Het BHG en het VG kennen sinds 2003 een sterke toename van Poolse immigranten, terwijl het aantal Franse immigranten vooral toenam in het Waalse Gewest (WG). De Nederlanders zijn sindsdien ook steeds meer vertegenwoordigd in het VG. Opvallend is de daling van het aantal immigranten van Marokkaanse afkomst, die vooral aanwezig zijn in het BHG (Martiniello et al., 2010, p.45). Voor sommige herkomstlanden zoals Thailand, de Filipijnen, Oekraïne, Kazachstan en Wit- Rusland, Rusland, Estland, Finland enzovoort kan gesproken worden van een vervrouwelijking van de immigratie, wat inhoudt dat er steeds meer vrouwen vanuit die landen zich vestigen in België (Martiniello et al., 2010, p.49). Zoals reeds eerder gezegd, is de emigratie uit België lager dan de immigratie naar België, dit betekent dat er sprake is van een migratiesurplus. In 2006 bedroeg dat surplus meer dan personen per jaar. De verhouding tussen emigratie en immigratie in ons land verschilt naargelang de nationaliteit; Duitsers, Fransen en Nederlanders vertonen een goed evenwicht maar Marokkanen, Polen, Roemenen en Turken kennen vooral een toestroom naar België (Martiniello et al., 2010, p.43). Wat betreft werkloosheid en werkgelegenheid, telt de 15

21 Belgische bevolking meer beroepsactieven dan de bevolking met een vreemde nationaliteit of de bevolking geboren in het buitenland. Hierbij zijn de vrouwen van vreemde nationaliteit (buiten EU) het minst actief. De beroepsbevolking in ons land bestaat dus hoofdzakelijk uit Belgen (hier geboren of Belgische nationaliteit verworven) (ADWA, 2009, p.44). De werkloosheid ligt bijgevolg dus hoger bij vreemdelingen dan bij Belgen, waarbij de personen afkomstig van buiten de EU een nog hogere werkloosheidsgraad kennen dan de personen afkomstig van landen binnen de EU en de genaturaliseerden (ADWA, 2009, p.46 ; Martiniello et al., 2010, p.59). Deze gegevens gelden voor heel België, ook al zijn de cijfers per gewest niet volledig gelijk. Ook de beroepsstatuten verschillen naargelang de nationaliteit van de werkende bevolking in België. Personen uit niet- EU- landen zijn overwegend arbeiders en minder vaak bedienden. Statutaire overheidsbanen zijn vooral weggelegd voor de Belgen en in mindere mate EU- onderdanen. Zelfstandigen zijn het meest vertegenwoordigd onder de Belgische beroepsactieven en diegenen uit de EU (ADWA, 2009, pp.50-51). Wat betreft tewerkstelling, blijkt onder de bevolking van Marokkaanse herkomst in België de meerderheid van de mensen in de actieve leeftijd ( jaar) een ongunstige of onzekere situatie te kennen. Uit een enquête blijkt slechts een derde van hen een vast arbeidscontract te bezitten en nog een derde werkloos te zijn. In het BHG is de werkzaamheid bij de Belgische Marokkanen het meest gunstig, terwijl het WG slechter scoort. De werkloosheid blijkt voor deze groep het laagst in het VG. Bij deze ondervraagden die werkzaam waren, waren de meesten bedienden, gevolgd door arbeiders die handenarbeid verrichten. Het aantal zelfstandige was zeer 16

22 laag en de rest waren werklozen, huismoeders of studenten (Saaf et al., 2009, pp.49-51). De Marokkanen die in Marokko geboren zijn, werken vaker in de kleinhandel, doen vaker ambachtelijk werk en handenarbeid. Zij die in België geboren zijn, tellen meer bedienden in zowel de privé- als de overheidssector. Vrouwen zijn in deze groep ook ondervertegenwoordigd bij de beroepsactieven en zijn vaker werkloos. De mannelijke genaturaliseerden van Marokkaanse afkomst, zijn vaker tewerkgesteld dan diegenen die niet genaturaliseerd zijn tot Belg. Bij de vrouwen is dit omgekeerd (Saaf et al., 2009, pp.53-56). Allochtone jongeren In deze masterproef worden allochtone en autochtone jongeren met elkaar vergeleken. Ze worden onderscheiden door de allochtone jongeren te bepalen wanneer ze zelf of één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, terwijl de autochtone jeugd zelf, net zoals zijn of haar ouders, in België geboren zijn. We kunnen een onderscheid maken tussen oude en nieuwe immigratiestromen, waarbij tijdens de eerste stroom vooral Italianen en Polen naar ons land kwamen om te werken. Daarnaast zijn de nieuwe immigranten eerder personen afkomstig van landen buiten de EU, voornamelijk Turkije en Marokko (Timmerman et al., 2003, p.1067). De laatste jaren is de proportie van immigranten in de jongerenbevolking van België significant gestegen. De huidige allochtonen in België zijn voornamelijk ook jongeren afkomstig uit landen buiten de EU (Timmerman et al., 2003, p.1069). 17

SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING

SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING Rianne Dekker Hanna Vonk Jeanine Klaver Godfried Engbersen Erasmus Universiteit Rotterdam Regioplan Juli

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Sportclubs en Sociale Media

Sportclubs en Sociale Media Sportclubs en Sociale Media Wilko de Graaf DSO, 7 november 2013 Sportclubs en Sociale Media Mike Muller en Wilko de Graaf Kenniskring Sport, Management en Ondernemen Domein Bewegen, Sport en Voeding Hogeschool

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5; TC/98/84 ADVIES Nr. 98/07 VAN 7 JULI 1998 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (DEPARTEMENT SOCIOLOGIE) TOT HET BEKOMEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden

EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden Sofie Vandoninck Studiedag Kids Online 8 februari 2012, Leuven Jongens en

Nadere informatie

Constructie van de variabele Etnische afkomst

Constructie van de variabele Etnische afkomst Constructie van de variabele Etnische afkomst Ter inleiding geven we eerst een aantal door verschillende organisaties gehanteerde definities van een allochtoon. Daarna leggen we voor het SiBO-onderzoek

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

De resultaten van een online campagne

De resultaten van een online campagne De resultaten van een online campagne Het einde nadert voor de wedstrijd van Gentse Ondernemer van het jaar, de mogelijkheid tot stemmen is reeds afgelopen. Deze voorbije aantal weken heeft Rgbscape dan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS Beste leerlingen, Enkele maanden geleden namen jullie deel aan het Digiteens onderzoek over jongeren, media en de digitale wereld. Dit onderzoek ging uit van de School voor

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Algemene vergadering RWO -Oudenaarde 11 juni 2012 Inhoud Terminologie: ECM Enkele vragen Overzicht van de immigratie Aanwezigheid in regio Oudenaarde Enkele

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend?

Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend? Rapport Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend? Voor: Online Breedband B.V. Door: Synovate Synovate Inhoud Samenvatting 3 Onderzoeksopzet 5 Belangrijkste resultaten 6 - Internetgebruik

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

(Groeps communicatie en) Sociale media. Hoorcollege IUW 19 januari 2015 Christof van Nimwegen

(Groeps communicatie en) Sociale media. Hoorcollege IUW 19 januari 2015 Christof van Nimwegen (Groeps communicatie en) Sociale media Hoorcollege IUW 19 januari 2015 Christof van Nimwegen Jong gebied, theorie in full swing 2 Clifford Stoll had geen gelijk.. 3 Weten we het nog? 4 Ter introductie

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

De Cues Filtered Out Theorie

De Cues Filtered Out Theorie De Cues Filtered Out Theorie Sommige mensen zien Computer mediated communication als een mindere vorm van communicatie, ook volgens de Cues Filtered Out theorie ontbreekt er veel aan deze communicatievorm.

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 Seppe Van Gils Kort samengevat In dit hoofdstuk volgen we de loopbaan van de voltijds en uit het tweede kwartaal van 1998 op tot en met het derde kwartaal

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Youth Today: hoe communiceer je best naar jongeren toe?

Youth Today: hoe communiceer je best naar jongeren toe? Youth Today: hoe communiceer je best naar jongeren toe? Wat betekent het om jong te zijn in 2015? Waarin verschillen de jongeren van vandaag met die van het vorige decennium? Één constante: jongeren leven

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Jongeren, Sociale Netwerk Sites & Privacy

Jongeren, Sociale Netwerk Sites & Privacy Jongeren, Sociale Netwerk Sites & Privacy Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen Departement Communicatiewetenschappen - MIOS Prof. dr. Michel Walrave www.ua.ac.be/mios michel.walrave@ua.ac.be Sociale

Nadere informatie

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Outline 1. De Vlaamse mediamix in cijfers What s in a buzz? 2. Hoe de evoluties in de mediamix begrijpen

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren JOCHEM KROOS JOEY TWEEBOOM DAVID KIMPEL OSAIRIS PENGEL MEHMET YILMAZ CMD2E Introductie Social media, als je kijkt naar allerdaagse websites: Livejournal, Youtube,

Nadere informatie

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Allochtoon talent aan het werk

Allochtoon talent aan het werk Allochtoon talent aan het werk Ethnische verschillen in posities op de arbeidsmarkt van recent afgestudeerden VFO Studiedag dr. Steven Lenaers 13 november 2008 Inhoud I. Onderzoeksthema II. Methodologie

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

JONGEREN EN DIGITALE MEDIA OVER DE KANSEN, RISICO S EN DE ROL VAN DE POLITIE. Virtuele gemeenschappen. Wat doe jongeren online?

JONGEREN EN DIGITALE MEDIA OVER DE KANSEN, RISICO S EN DE ROL VAN DE POLITIE. Virtuele gemeenschappen. Wat doe jongeren online? JONGEREN EN DIGITALE MEDIA OVER DE KANSEN, RISICO S EN DE ROL VAN DE POLITIE EVELIEN DE PAUW OVERZICHT De aanleiding De netwerksamenleving Virtuele gemeenschappen Wat doe jongeren online? Online activiteiten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/043 ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2014

De arbeidsmarkt in juni 2014 De arbeidsmarkt in juni 2014 Datum: 17 juli 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België?

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? dr. Antoinette Verhage Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent VANASSCHE, N., VERHAGE, A., (2015),

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 1 COLOFON Opdrachtgever van de studie: FOD Volksgezondheid, Cel Planning Gezondheidsberoepen

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT"

TOELICHTING BIJ DE KUBUS AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT" 1. Algemeen Deze tabellen geven aantallen migraties. In de "Inleiding

Nadere informatie

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Trendrapport Computer en Internetgebruik 2010

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie