Over Mars en Venus: Constructie van identiteiten in Brabantse almanakken ( ) Cara Janssen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over Mars en Venus: Constructie van identiteiten in Brabantse almanakken (1578-1648) Cara Janssen"

Transcriptie

1 KU Leuven Faculteit Letteren Blijde Inkomststraat 21 bus LEUVEN, BELGIË Over Mars en Venus: Constructie van identiteiten in Brabantse almanakken ( ) Cara Janssen Masterproef aangeboden binnen de opleiding master in de Geschiedenis Promotor prof. dr. Hans Cools Academiejaar tekens

2

3 Abstract Almanakken zijn over het algemeen een weinig bestudeerde, doch rijke bron voor de studie van de vroegmoderne Nederlanden. In dit onderzoek wil ik nagaan of er een verband bestond tussen het politieke en religieuze kader van de Opstand in de Nederlanden en de inhoud van Brabantse almanakken tussen 1578 en In hun berichtgeving, focusten prognostica en almanakkronieken immers opvallend vaak op de eigentijdse gebeurtenissen in de Lage Landen. In mijn meesterproef wil ik daarom onderzoeken welke verwachtingen er circuleerden in de Zuidelijke Nederlanden over het verdere verloop van die oorlog en op welke manier de herinnering aan de Opstand via Brabantse almanakken levendig werd gehouden. Op basis daarvan tracht ik te achterhalen of die elementen bijdroegen tot de vorming van nieuwe identiteiten in het Zuid-Nederlandse Brabant in de periode Om die vragen te beantwoorden, maakte ik voornamelijk gebruik van vroegmoderne almanakken als bronmateriaal. Maar ook ander drukwerk zoals pamfletten, kronieken en prenten kwamen aan bod. Daarmee hoop ik de resultaten uit de prognostica en almanakkronieken in een breder perspectief te plaatsen en met name meer kennis te verwerven over het zestiende- en zeventiende- eeuwse Nederlandse boekbedrijf. Astrologische voorspellingen genoten in de periode nog een hoog aanzien in de Nederlandse samenleving. Daardoor waren ze dus een erg effectief instrument om het wereldbeeld van hun lezers te beïnvloeden en zelfs te manipuleren. Deze meesterproef zal dan ook proberen de voornoemde lacune in het historisch onderzoek gedeeltelijk op te vullen, althans voor het hertogdom Brabant. In dit onderzoek focus ik mij daarbij op twee steden, met name Antwerpen en s-hertogenbosch. Dat laat me toe om het identiteitsdiscours in een grote centrumstad en in een kleinere grensstad in het hertogdom met elkaar te vergelijken. In het eerste hoofdstuk zal ik ingaan op het productieproces van de almanak met aandacht voor het profiel van zowel de drukkers, auteurs als lezers. Daarnaast licht ik de verschillende onderdelen van de vroegmoderne almanak toe, in het bijzonder de prognostica en almanakkronieken. Het tweede hoofdstuk behandelt de periode en focust vooral op het religievraagstuk tijdens de Opstand in de Nederlanden. Het derde hoofdstuk gaat dan weer dieper in op de politieke keuzes die in prognostica en almanakkronieken gepresenteerd werden tussen 1598 en Het vierde en laatste hoofdstuk behandelt de periode 1621 tot Daarin licht ik de totstandkoming van gescheiden identiteiten tussen Noord en Zuid toe en schenk ik aandacht aan het verval van de astrologische denkbeelden in prognostica. Ik kwam tot de conclusie dat de inhoud van almanakken tussen 1578 wel degelijk bepaald werd door het verloop van de Opstand in de Nederlanden. Daarbij lieten drukkers en auteurs zich leiden door de verwachtingen van zowel het publiek als de verschillende overheden. Zo probeerden ze zichzelf zo goed mogelijk in de markt te positioneren. Na 1585 sijpelde in Antwerpse almanakken een duidelijke katholieke-habsburgse identiteit door. s-hertogenbosch volgde tot 1629 dezelfde krijtlijnen maar kreeg daarna de waarden en normen van de jonge I

4 Republiek opgelegd. Toch volgde de meierijstad daarbij ook zijn eigen pad. Het Bossche drukwerk stelde immers kost wat kost een stedelijke eigenheid als voornaamste identiteit centraal. II

5 Voorwoord Graag zou ik enkele mensen willen bedanken. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor Hans Cools en Nina Lamal. Zij hebben mij gedurende het hele proces bijgestaan met advies en moedigden me steeds aan telkens weer een stap verder te kijken. Daarnaast kon ik bij hen ook altijd eigen ideeën aanbrengen om zo uiteindelijk tot een origineel resultaat te komen. Maar ook de steun van mijn vrienden waardeer ik enorm. Bij Marijke, Hanna, Jolien en Sophie kon ik altijd weer terecht voor een bemoedigende babbel. Vooral de vele almadiners en ontspannende theemomentjes tussen het werken door, zullen me altijd bijblijven. Verder zou ik ook nog een woord van dank willen uitbrengen aan het personeel van de Antwerpse Erfgoedblibliotheek Hendrick Conscience en de Universiteitsbibliotheek in Tilburg. Bij hen kon ik altijd met vragen terecht. Ten slotte zou ik ook nog mijn ouders willen bedanken voor de steun die ze mij gaven. Hun geruststellende woorden en aanmoedigingen hebben me geholpen om dit resultaat uiteindelijk te bekomen. Bovendien kan ik de interesse van mijn vader voor dit onderwerp bijzonder naar waarde schatten. Ook zijn advies als ancien-historicus hielp me vooruit. III

6 Inhoudsopgave Abstract... I Voorwoord... III Inleiding: totten goetwilligen leser... VI 1. Hoofdstuk 1 : De vroegmoderne Brabantse almanak in een breder perspectief Korte ontstaansgeschiedenis Van ruw product naar succesvol handelswaar Het stond in de sterren geschreven: de almanak en astrologie De almanak en zijn blik op het verleden Hoofdstuk 2: Geloven in een nieuw begin: confessionele identiteiten in Brabantse almanakken ( ) Situatieschets : het boekbedrijf in Antwerpen en s-hertogenbosch Het boekbedrijf in Antwerpen ( ) Het boekbedrijf in s-hertogenbosch ( ) Prognostica en religie God waakt over mens én kosmos Eensgezind tegen Mars en Saturnus Willem onder vuur Terugkeren naar Sinte Peeters schipken ( ) Soldaten, arme zondaars Van den Noorden alle t quaet gecomen Almanakkronieken en religie: casus het Schermersoproer in s-hertogenbosch (1579) Situatieschets s-hertogenbosch Opse Parys!: de eigentijdse herinnering aan het Schermersoproer ( ) Eendracht maakt macht: Den goeden borgheren gepayseert Onder t dexsel van peyse: een verborgen agenda? Hoofdstuk 3: Oorlog of vrede? Politieke voorkeuren in Brabantse almanakken ( ) Situatieschets : het boekbedrijf in Antwerpen en s-hertogenbosch Katholieke profilering met een Habsburgs tintje IV

7 Kwaliteitscontrole of censuur? s-hertogenbosch in gelijke tred Prognostica en politieke cultuur De Apocalyps nabij Hernieuwd optimisme onder de aartshertogen Eindelijk vrede: Brabantse prognostica tijdens het Twaalfjarig Bestand ( ) Jupiter verdrijft Mars Getemperd optimisme Pietas Albertina in memoriam: almanakkronieken en politieke cultuur Verbeelde idealen en hernieuwde tradities Allen voor één Hoofdstuk 4: Over de grenzen heen: constructie van geografische identiteiten in Brabantse almanakken ( ) Situatieschets : Het boekbedrijf in Antwerpen en s-hertogenbosch Een nieuwe wind Het einde nabij: prognostica en almanakkronieken in de periode Vrienden van weleer: kroniek van een aangekondigde scheiding Ieder zijn eigenheid Kan ik nog wat goeds prognosticeren? Zeventiende-eeuwse kritieken op de voorspelkunsten Geen einde zonder nieuw begin: de betekenis van het jaar 1648 in prognostica en almanakkronieken Besluit: Den herders ooghen maeckt den schaepkens vet Bibliografie Bronnen Onuitgegeven archivalische bronnen Gedrukte bronnen Uitgegeven bronnen Literatuur V

8 Inleiding: totten goetwilligen leser 1 Bellum novum incipiet. Item ooc dat wy wederom in Belgia, in ons Neder-landt nieu oorlooch souden verwachten. Ick hoope neen Wy hebben ons annos triticos al met droefheyt ghepasseert, ende behooren over langhe te rusten. Want de oorloch die dat daer uit gevolcht is, nu wel 34. Jaren over ons gedreven 2 Zo beschreef Ian Franco in zijn Ephemeris Meteorologica van het jaer 1601 de roep om vrede en eendracht die op dat moment in het hertogdom Brabant leefde. Daarnaast wilde hij de lezers erop wijzen dat hún Neder-landt al vierendertig jaar onophoudelijk in een bittere strijd was verwikkeld. Het citaat geeft een goed beeld van de manier waarop auteurs en drukkers van almanakken tussen 1578 en 1648 hun opvattingen over de Opstand in de Nederlanden overbrachten aan hun lezers. In mijn meesterproef wil ik daarom nagaan welke verwachtingen er circuleerden in de Zuidelijke Nederlanden over het verdere verloop van die oorlog en op welke manier de herinnering aan de Opstand via Brabantse almanakken levendig werd gehouden. Op basis daarvan wil ik met dit onderzoek nagaan of die elementen bijdroegen tot de vorming van nieuwe identiteiten in het Zuid-Nederlandse Brabant tijdens de periode De voorgaande vragen naar verwachting, identiteit en herinnering kunnen vooreerst ondergebracht worden bij Memory Studies. Dat onderzoeksveld houdt zich vooral bezig met het culturele belang van herinnering doorheen het verleden. 3 Deze interdisciplinaire stroming ontwikkelde zich echter pas in de jaren 1930 met als grote pioniers Frederic Bartlett en Maurice Halbwachs. 4 Daarnaast wezen historici als Pierre Nora en Benedict Anderson erop dat de culturele betekenis van herinnering vanaf de negentiende eeuw sterk veranderde. Het ontstaan van massamedia en de impact van de industrialisatie en het natievormingsproces, wekten volgens hen immers een hele andere omgang met het verleden tot leven. 5 Peter Sherlock daarentegen, toonde aan dat die Reformation of Memory zich reeds gedurende de zestiende en de zeventiende eeuw voordeed. In die periode maakte de ars memoria volgens hem immers plaats voor de gedrukte herinnering. Niet het fysieke geheugen maar het geheugen op papier werd daardoor het toonbeeld van wijsheid in de samenleving. Volgens Sherlock is het dan ook vooral de ontwikkeling van de boekdrukkunst die dat proces in een stroomversnelling bracht. 6 Ook almanakken bevestigen de stelling van Sherlock aangezien er doorheen de periode steeds vaker korte kronieken aan de prognostica werden toegevoegd. Volgens Philip Benedict 1 I. FRANCO, Ephemeris metheorologica. Seer schoone declaratie vande revolutien ende inclinatien van desen jare M.DC.XI, Antwerpen, Arnout s Conincx, 1611, fol 1 ve. 2 I. FRANCO, Ephemeris metheorologica: seer schone beschrijvinghe van de revolutien ende inclinatien des jaers ons heeren 1601 [...] voor de princelijcke stadt van Bruessel, Antwerpen, Arnout s Conincx, 1601, fol. 11 ve. 3 J. POLLMANN, Het oorlogsverleden van de Gouden Eeuw, Oratie uitgesproken op 27 juni 2008, Leiden, 2008, 5. 4 Één van de meest toonaangevende werken daarbij is : M. HALBWACHS, Les cadres sociaux de la mémoire, Parijs, POLLMANN, Het oorlogsverleden van de Gouden Eeuw, 6. 6 P. SHERLOCK, The Reformation of Memory in Early Modern Europe, S. RADSTONE en B. SCHWARZ, Memory: Histories, theories, debates, New York, 2010, VI

9 zijn almanakken dan ook een zeer geschikte bron in het onderzoek naar herinneringspraktijken. 7 Tenslotte beklemtoonde diezelfde historicus dat binnen Memory Studies nog steeds relatief weinig aandacht besteed wordt aan de vroegmoderne periode. 8 In 2008 gaf Judith Pollmann echter een belangrijke aanzet voor de studie naar het belang van herinnering tijdens de Opstand in de Nederlanden met het onderzoeksproject Tales of the Revolt. 9 Toch richtten de betrokken onderzoekers zich daarbij vooral op de herinneringspraktijken in de Republiek. Deze meesterproef probeert zich echter vooral te focussen op het perspectief van de Zuidelijke Nederlanden en legt daarbij de nadruk op het hertogdom Brabant. Volgens Yolanda Rodriguez Perez zijn identiteitsvorming en beeldvorming twee niet te onderscheiden concepten in het onderzoek naar de Opstand in de Nederlanden. 10 Onder beeldvorming versta ik voornamelijk de manier waarop in de vroegmoderne Nederlanden bepaalde politiek, religieuze, geografische en historische kenmerken werden toegekend aan de eigen groep en aan de tegenstander. Het onderzoek naar beeldvorming in de vroegmoderne Nederlanden kreeg voornamelijk via literaire bronnen vorm. In 1956 zette Pieter Geurts de toon met zijn studie over pamfletten. 11 Vele Nederlandse onderzoekers volgden hem daarin en focusten daarbij voornamelijk op het perspectief van de Noordelijke provinciën, de latere Republiek. Bovendien maakten ze daarbij gebruik van pamfletten als primaire bron. Recent is er ook interesse ontstaan voor het Spaanse verhaal over de beeldvorming omtrent de Opstand in de Nederlanden. Onder andere Yolanda Rodriguez Perez en Marijke Drees onderzochten daarbij welke indrukken er aan Spaanse zijde bestonden over de Nederlanden en hun inwoners. 12 Ook zij maakten vooral gebruik van literair bronnenmateriaal zoals historische kronieken, pamfletten, gedichten en toneelstukken. Maar zoals Monica Stensland aangaf, werd het perspectief van de Habsburgse Nederlanden zelf in het historisch onderzoek nog maar weinig toegelicht. 13 Dit onderzoek sluit aan bij die laatste invalshoek. Toch zal er in het vierde hoofdstuk ook plaats zijn om de beeldvorming over de Opstand in de Nederlanden uit de Republiek af te toetsen aan die uit de Habsburgse Nederlanden. Daarvoor vormt s-hertogenbosch immers de ideale uitvalsbasis. Bovendien staan ook in deze meesterproef literaire bronnen centraal. Daarbij focus ik mij vooral op de politiek-religieuze ideeën en waarden die via Brabantse almanakken aan de lezer werden meegegeven. 7 P. BENEDICT, Divided Memories? Historical Calendars, Commemorative processions and the recollection of the wars of religion during the Ancien Regime, French History, 22 (2008), Idem. 9 Meer informatie daarover op Tales of the Revolt, 2012, (https://collab.vuw.leidenuniv.nl/sites/tales/emm/tales-ofthe-revolt/pages/startpage.aspx). Geraadpleegd op 3 november Y. RODRIGUEZ PEREZ, The Dutch Revolt through Spanish eyes: Self and Other in Historical and literary texts of Golden Age Spain (c ), Bern, 2008, P. A. M. GEURTS, De Nederlandse Opstand in pamfletten , Nijmegen, Kijk hiervoor onder andere: Y. RODRIGUEZ PEREZ, The Dutch Revolt through Spanish eyes: Self and Other in Historical and literary texts of Golden Age Spain (c ), Bern, en M. M. DREES, Andere landen, andere mensen: de beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650, Nijmegen, Merk hierbij wel het onderzoek van Monica Stensland op met onder andere: M. STENSLAND, Habsburg Communication in the Dutch Revolt, Amsterdam, en M. STENSLAND, Peace or no Peace? The role of pamphleteering in public debate in the run-up to the Twelve-Year Truce, F. DEEN red. e.a., Pamphlets and Politics in the Dutch Republic (Library of the Written Word, vol. 12), Leiden en Boston, 2011, VII

10 De beeldvorming over de Opstand in de Nederlanden houdt echter ook verband met het bestaan van een publieke opinie in de vroegmoderne Nederlanden. Jürgen Habermas definieerde dat begrip, maar meende dat het niet toepasbaar was op de vroegmoderne periode. 14 Volgens hem moest de publieke ruimte die hij daar nauw mee verbond, toegankelijk zijn voor iedereen en moest er een vruchtbare discussie kunnen bestaan tussen verschillende opinies. Dit verschijnsel zag hij pas in werking treden vanaf de achttiende eeuw. Zijn model kreeg van vroegmoderne historici al heel wat kritiek. Voor de Nederlanden namen Jan Bloemendal en Arjan van Dixhoorn daarbij het voortouw. Zij meenden immers dat al tijdens de zestiende eeuw een publieke opinie vorm kreeg. Vooral de Reformatie had er volgens hen voor gezorgd dat er via het geschreven en gesproken woord, verschillende opinies het grotere lezerspubliek konden bereiken. 15 Tot nu toe belichtten historici vooral de rol van pamfletten in dat opinievormingsproces toe. Maar ook almanakken, en vooral de bijgevoegde prognostica, droegen volgens mij bij aan het ontstaan van een publieke opinie in de vroegmoderne Nederlanden. Om het begrip publieke opinie in dit onderzoek duidelijk te kaderen, gebruik ik de inzichten van Van Dixhoorn en Bloemendal. Publieke opinie of publieke ruimte staat in deze meesterproef dan ook gelijk aan een complex van opvattingen in grotere of kleinere segmenten van de samenleving over sociale, politieke, morele, religieuze en andere openbare aangelegenheden die op verschillende manieren ontstaan en geuit worden. 16 Daarmee doel ik evenwel geenszins op de opinie van een meerderheid in de samenleving. Integendeel, onder invloed van een censurerende overheid in de Habsburgse Nederlanden tussen 1578 en 1648, stuurde naar mijn mening slechts een kleine minderheid de publieke opinie aan. Die publieke opinie in almanakken gaf volgens mij dus ook mee vorm aan evoluerende identiteiten tussen 1578 en 1648 in het hertogdom Brabant. In deze meesterproef omschrijf ik het begrip identiteit als een proces van constantly shaping and reshaping definitions of what it was to be loyal and patriotic, what is was to be Netherlandish and un-netherlandish blended with religious views in shaping national discourses, first, about war and peace; later about regional and national identities. 17 Het bovenstaande suggereert dat een individu of gemeenschap in de vroegmoderne Nederlanden zich dus meerdere identiteiten tegelijkertijd kon aanmeten, wat Peter J. Burke, weliswaar in een meer algemeen kader, ook bevestigt in zijn werk Identity Theory. 18 Profilering en identiteit werden tijdens de Opstand in de Nederlanden immers steeds belangrijkere actiepunten. De Noordelijke provinciën, met Holland en Zeeland op kop, maakten al in de eerste decennia van dat conflict duidelijk dat zij zich niet meer wilden binden aan het 14 R. HARMS, Pamfletten en publieke opinie: massamedia in de zeventiende eeuw, Amsterdam, 2001, J. BLOEMENDAAL en A. VAN DIXHOORN, Literary Cultures and Public Opinion in the Early Modern Low Countries, idem, Leiden en Boston, 2011, J. BLOEMENDAL en A. VAN DIXHOORN, De scharpheit van een gladde tong: literaire teksten en publieke opinievorming in de vroegmoderne Nederlanden, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis van de Nederlanden, vol. 125 (2010), Hierbij volg ik dus het inzicht van Judith Pollmann over identiteitsvorming in de vroegmoderne Nederlanden: J. POLLMAN en A. SPICER red., Public opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands, Leiden en Boston, 2007, P.J. BURKE en J. E. STETS red., Identity Theory, Oxford, 2009, 130. VIII

11 gezag van de Spaans-Habsburgse autoriteiten. Dat proces, dat uiteindelijk uitmondde in een onafhankelijkheidsstreven, zorgde ook voor vertwijfeling in de Zuidelijke, Habsburgse Nederlanden. In het eerste decennium van de zeventiende eeuw, ebde ook in dat gebied de hoop op hereniging stilaan weg. 19 De bevolking daar, had bijgevolg nood aan een, weliswaar positieve, heroriëntering ten aanzien van het Spaanse rijk. De manier waarop die denkbeelden tussen 1578 en 1648 telkens weer opnieuw werden aangepast aan de gangbare politieke en religieuze waarden, zal daarom ook uitgebreid in deze meesterproef aan bod komen. Almanakken zijn dus over het algemeen een weinig bestudeerde, doch rijke bron voor de studie van de vroegmoderne Nederlanden. In België legde André Warzee in 1852 daarvoor de basis in zijn Recherches bibliographiques sur les almanachs belges. 20 In die bibliografische studie identificeerde Warzee alle bewaarde almanakken voor het grondgebied België. Later volgden nog twee belangrijke bibliografische overzichten van Guillaume Zech-Du-Biez ( ) en van Jean Jadot ( ). 21 Inhoudelijk onderzoek volgde pas vanaf het einde van de jaren 1970 met onder andere de licentiaatsverhandelingen van Marijke Mortier, Kathleen Moens en Lynsey Desmet. 22 Herman Pleij en Anja Gevaert wezen op het belang van de almanak als bron voor het cultuurhistorisch onderzoek over de vroegmoderne Nederlanden. 23 Daarnaast bracht Jeroen Salman de bevindingen uit eerder onderzoek voor het huidige grondgebied Nederland samen in zijn Populair drukwerk in de gouden eeuw : de almanak als lectuur en handelswaar uit Hij gaf daarbij een gedetailleerd overzicht van alle aanwezige elementen in vroegmoderne Nederlandse almanakken. Bovendien schonk hij ook de nodige aandacht aan de functie van de almanakken in de bredere boekhistorische cultuur in de Nederlanden. Ten slotte beschreef hij daarin ook uitvoerig de manier waarop het drukwerk uiteindelijk de lezer bereikte. Een dergelijke synthetische studie over het grondgebied van de Zuidelijke Nederlanden ontbreekt echter nog. Bovendien bleef ook de specifieke positie van het drukwerk in de context van de Opstand in de Nederlanden tot nog toe onderbelicht, zowel in België als in Nederland. Herman Pleij en Nicolette Mout gaven daartoe wel een eerste aanzet. Zij stellen immers dat het politieke belang van de prognosticatieliteratuur tijdens de Opstand in de Nederlanden niet mag 19 G. MARNEF, Betreurd en/of gevierd? De val van Antwerpen (1585), J. TOLLEBEEK en H. TE VELDE red., Het geheugen van de Lage Landen, Rekkem, 2009, A. WARZEE, Recherches bibliographiques sur les almanachs belges, s.l., G. ZECH-DU-BIEZ, Les almanachs belges. Etude bibliographique sur les almanachs, les calendriers, les entrennes, les cartabelles et autre publications annuelles. Depuis l introduction du l imprimerie jusqu en 1900, Braine-le-Comte, en J. JADOT, Les Almanachs belges non décrits, le livre et l estampe. Revue trimestrielle de la société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique, 28 tot 58 ( ). 22 M. MORTIER, Inhoudsanalyse van de Gentse almanakken uit de 16 e,17 e en 18 e eeuw: Het schetsen van een wereldbeeld, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, departement Geschiedenis, en K. MOENS, Inhoudsanalyse van de Antwerpse volksalmanakken uit de 16 e, 17 e en 18 e eeuw: Schets van een geografische horizon, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, departement Geschiedenis, en L. DESMET, De Antwerpse volksalmanakken uit de zeventiende en achttiende eeuw, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, departement Geschiedenis, Zo omschreef Anja Gevaert de almanak als een miskend egodocument; A. GEVAERT en N. GEIRNAERT red., Elke dag wijzer: Brugse almanakken van de 16 de tot de 19 de eeuw, Brugge, en H. PLEIJ, Antwerpen verhaald, J. VAN DER STOCK red., Antwerpen: verhaal van een metropool (16 e -17 e eeuw), Antwerpen, 1993, J. SALMAN, Populair drukwerk in de gouden eeuw: de almanak als lectuur en handelswaar, Zutphen, IX

12 worden onderschat. 25 Mout merkte bovendien op dat voor het begin van het conflict er nauwelijks politiek geïnspireerde voorspellingen terug te vinden waren in de prognostica in de Lage Landen. 26 Ook ik ben van mening dat de in onze ogen lachwekkende werkjes van het hoogste belang waren. 27 Niet alleen politieke maar ook religieuze waarden beïnvloedden volgens mij de inhoud van Brabantse almanakken. Astrologische voorspellingen genoten in de periode immers nog steeds een hoog aanzien in de Nederlandse samenleving. Daardoor waren ze dus een erg effectief instrumenten om het wereldbeeld van hun lezers te beïnvloeden en zelfs te manipuleren. 28 Deze meesterproef zal dan ook proberen de voornoemde lacune in het historisch onderzoek gedeeltelijk op te vullen, althans voor het hertogdom Brabant. 29 Het zou ons immers te ver leiden, alle bewaarde Zuid-Nederlandse almanakken in kaart te brengen. Daarom richt dit onderzoek zich enkel op almanakken die tussen 1578 en 1648 werden gedrukt in Antwerpen en s-hertogenbosch. Met die twee steden ligt de focus dus vooral op de beleving van de Opstand in het hertogdom Brabant. Henk Van Nierop identificeerde dit gebied als één van de kerngebieden van de Opstand naast Vlaanderen, Holland en Zeeland. 30 Volgens hem werd in die gebieden, met een sterk handels- en stedennetwerk, de oorlog op een zeer intense manier ervaren. Bijgevolg liet het conflict daar zowel op politiek, religieus als economisch vlak diepe wonden na. 31 Voor het hertogdom Brabant, is Antwerpen de enige centrumstad waarvoor voldoende almanakken bewaard zijn. Voor Mechelen, Leuven en Brussel vinden we enkel almanakken terug vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw. De unieke positie die Antwerpen bekleedde in de vroegmoderne Nederlanden, is van belang in dit onderzoek. Bovendien beleefde Antwerpen in de zestiende eeuw een gouden tijd. Daardoor groeide het in die periode uit tot één van de voornaamste handels- en drukkerscentra in Noord-Europa. 32 Ook de Antwerpse almanakkenproductie piekte namelijk in de tweede helft van de zestiende eeuw en verloor pas op het einde van de zeventiende eeuw echt zijn invloed. 33 Vanuit Antwerpen vonden de almanakken verder ook hun weg naar andere Brabantse steden. 34 De tol van de oorlog zorgde er echter voor 25 P. J. BUIJNSTERS en H. PLEIJ red. e.a., Het zal koud zijn in t water als t vriest: zestiende eeuwse parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen, Den Haag, 1980, 26. en M. E. H. N. MOUT, Prognostica tijdens de Nederlandse Opstand, C. AUGUSTIJN e.a., Kerkhistorische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J. Van de Berg, Kampen, 1987, M. E. H. N. MOUT, Prognostica tijdens de Nederlandse Opstand, C. AUGUSTIJN e.a., Kerkhistorische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J. Van de Berg, Kampen, 1987, BUIJNSTER en PLEIJ, Het zal koud zijn in t water als t vriest, PLEIJ, Antwerpen verhaald, In 2012 schreef Eveline van der Hulst aan de universiteit van Leiden een studie waarbij ze ook de politiekreligieuze aspecten in de prognostica van Rudolphus Grapheus ( ) onderzocht. Ook zij focuste zich daarbij op de Opstand in de Nederlanden maar ze beperkte zich tot het grondgebied Nederland. E. VAN DER HULST, Al en come t niet juyste alsoo t hier staat ghescreven : een onderzoek naar de aantrekkingskracht van prognosticaties , Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Leiden, departement History: Medieval and Early Modern European History, H. F. K. VAN NIEROP, De troon van Alva. Over de interpretatie van de Nederlandse Opstand, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van de Nederlanden, 1 (1995), Idem, 212 en R. VAN UYTVEN e.a., Geschiedenis van Brabant: van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2011, 309 en MOENS, Inhoudsanalyse van de Antwerpse volksalmanakken uit de 16 e, 17 e en 18 e eeuw, Dit was reeds duidelijk uit de titels, bijvoorbeeld: H. HAKENDIUEL, Almanack ende prognosticatie, vanden jare ons heeren Jesu Christi 1580 ghecalculeert opden horizontem van de vermaerde coopstat van Antwerpe, Antwerpen, bij de weduwe van X

13 dat na 1585 de glorietijd van de Scheldestad tot een einde kwam. Niet alleen op economisch maar ook op politiek vlak stonden er op dat moment grote veranderingen voor de deur. Waar de stad voor 1585 nog de zaak van de opstandelingen steunde, keerde zij na het offensief van Farnese terug onder Habsburgs gezag. 35 De manier waarop Antwerpse almanakken reageerden op die politieke en religieuze ommezwaai, zal in het tweede hoofdstuk van deze meesterproef worden behandeld. Al kreeg de boekproductie een stevige klap na 1585, toch had Antwerpen in de zeventiende eeuw ook nog een belangrijke positie in het boekbedrijf in de Nederlanden. Bovendien maakte de productie van liturgische werken de Antwerpse boeken aantrekkelijk in vele andere Europese steden. 36 Daarnaast liet de culturele politiek van het nieuwe aartshertogelijke paar Albrecht en Isabella ( ) een niet te onderschatten invloed na op populair drukwerk zoals almanakken. 37 De invloed van dat proces zal ik in het derde hoofdstuk behandelen. Het is bovendien in het kader van dit onderzoek interessant om het Antwerpse perspectief te vergelijken met dat van s-hertogenbosch. Hoewel het Bossche boekbedrijf veel bescheidener was in omvang dan het Antwerpse, ontwikkelden er zich vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw duurzame contacten tussen drukkersfamilies in beide steden. 38 Bovendien was s-hertogenbosch een strategisch gelegen stad tussen Holland en Brabant. Beide partijen probeerden dan ook met wisselend succes, de stad aan hun zijde te krijgen. Daardoor bleef het gebied bijna gedurende de hele Opstand in de Nederlanden onderhevig aan fors wapengeweld. 39 Voor die grensstad stelt dit onderzoek zich dan ook vooral de vraag of de stad het conflict tussen Noord en Zuid op een andere manier beleefde dan de centrumstad Antwerpen en of dat bijgevolg invloed had op de verwachtingen en herinneringen die in almanakken werden geuit. Tussen 1579 en 1629 bleef s-hertogenbosch ten slotte koningsgezind. Maar in 1629 werd de meierijstad definitief ingelijfd bij de jonge Republiek. Of die ommezwaai ook een nieuw wereldbeeld en dus identiteit met zich meebracht of zelfs oplegde, zal ik duidelijk maken in het vierde hoofdstuk. Het jaar 1578 staat vervolgens zowel in het geheugen van de Antwerpenaars als de Bosschenaars gegrift. Het is dan ook daarom dat ons verhaal in dat jaar van start gaat. De Spaanse furie van 1576 liet in Antwerpen een wrange nasmaak na. Nadat de Spaanse troepen uit de stad waren verdreven, besliste het stadsbestuur om een eigen koers te varen. Er werden dan ook acht zogenaamde kolonels aangesteld, die geleidelijk aan steeds meer invloed verwierven in het stadsbeleid. 40 Hoewel ze in onder impuls van Willem van Oranje in 1578 de religievrede Jan vander Loe, Vs I. FRANCO, Ephemeris metheorologica: seer schone beschrijvinghe van de revolutien ende inclinatien des jaers ons heeren 1601 [...] voor de princelijcke stadt van Bruessel, Antwerpen, Arnout s Conincx, A. K. L. THIJS, Van geuzenstad tot katholiek bolwerk: Antwerpen en de contrareformatie, Turnhout, 1990, S. VAN ROSSEM, The bookshop of the Counter-Reformation Revisited. The Verdussen Company and the Trade in Catholic Publications, Antwerp, , Quaerendo, 38 (2008), R. BAETENS, La relance d une dynamique culturelle sous le règne des archiducs, L. DUERLOO en W. THOMAS red., Albert and Isabella ( ): essays, Turnhout, 1998, C.J.A.VAN DEN OORD, Twee eeuwen Bosch Boekbedrijf , H.F.J.M. VAN DEN EERENBEEMT e.a. red., Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, 62 (1984), L. ADRIAENSSEN, Staatsvormend geweld: overleven aan de frontlinies in de meierij van Den Bosch, , Tilburg, 2007, THIJS, Van geuzenstad tot katholiek bolwerk, 25. XI

Een War and Society -geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog 1

Een War and Society -geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog 1 bmgn - Low Countries Historical Review Volume 129-3 (2014) pp. 51-72 Een War and Society -geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog 1 pepijn brandon 51 A War and Society History of the Eighty Years War

Nadere informatie

Om der stat vriheit wille

Om der stat vriheit wille Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Kornelis Bosch Om der stat vriheit wille Het stadsbestuur van Maastricht tijdens de regering van Jan van Beieren (1389-1418) Masterproef voorgedragen tot het behalen van

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

Haarlemse lijfrenten als investering voor slechtere tijden:

Haarlemse lijfrenten als investering voor slechtere tijden: Haarlemse lijfrenten als investering voor slechtere tijden: Een onderzoek naar de achtergrond en motieven van investeerders in 15 e eeuwse lijfrenten (1482-1491) Onderzoekseminar III Joost Brouwer 3513203

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

Hoe een spook weer mens wordt

Hoe een spook weer mens wordt Hoe een spook weer mens wordt De discriminatie en stigmatisering van vermeende communisten in Indonesië van 1965 tot 1998 en de strijd voor herstel van hun rechten en waardigheid tussen 1998 en 2005 Hoe

Nadere informatie

Nederlanders en Siberië 1665-1750

Nederlanders en Siberië 1665-1750 Nederlanders en Siberië 1665-1750 Doctoraalscriptie Christiaan Zandt 1e Hunzestraat 12a 9715 BK Groningen Groningen, 1 augustus 1997 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 I. Inleiding 3 II. De Nederlands-Moskovische

Nadere informatie

Toeschouwer, speler of scheidsrechter?

Toeschouwer, speler of scheidsrechter? Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Departement Communicatiewetenschappen Toeschouwer, speler of scheidsrechter? Een empirische studie over de rol van de media in de verkiezingscampagne van 2003

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Carrière en concurrentie in een culturele sector

Carrière en concurrentie in een culturele sector De Zeventiende Eeuw 27 (2011) 2, pp. 162-179 - eissn: 2212-7402 - Print ISSN: 0921-142x Carrière en concurrentie in een culturele sector De Amsterdamse boekhandel, 1580-1800 Claartje Rasterhoff Claartje

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/41958

Nadere informatie

Wonderlicke avontuer van twee goelieven

Wonderlicke avontuer van twee goelieven editie werkgroep Amsterdamse neerlandici onder leiding van E.K. Grootes bron (ed. werkgroep Amsterdamse neerlandici onder leiding van E.K. Grootes). Dick Coutinho, Muiderberg 1988 Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

De Nieuwe Bijbelvertaling in de eredienst... p. 3 Hans van Loon

De Nieuwe Bijbelvertaling in de eredienst... p. 3 Hans van Loon Inhoud De Nieuwe Bijbelvertaling in de eredienst... p. 3 Hans van Loon Uitgelezen: bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (11) De Lutherbijbel van Adolph Visscher... p. 11 Anne Jaap van den Berg en Boukje

Nadere informatie

STEDELIJKE BESTUURSSTRUCTUUR EN GELDLENERS IN NEDERLANDSE STEDEN 1550-1650

STEDELIJKE BESTUURSSTRUCTUUR EN GELDLENERS IN NEDERLANDSE STEDEN 1550-1650 Manon van der Heijden STEDELIJKE BESTUURSSTRUCTUUR EN GELDLENERS IN NEDERLANDSE STEDEN 1550-1650 Urban governmental structures and money lenders in early modern Dutch towns To remedy their chronic shortage

Nadere informatie

De rurale economie in het Maasland, Haspengouw en Nederlands Zuid-Limburg tijdens de 18 e eeuw

De rurale economie in het Maasland, Haspengouw en Nederlands Zuid-Limburg tijdens de 18 e eeuw Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Joris Roosen De rurale economie in het Maasland, Haspengouw en Nederlands Zuid-Limburg tijdens de 18 e eeuw Een vergelijkende studie op basis van de domaniale documentatie

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

De Kracht van je Stem

De Kracht van je Stem De Kracht van je Stem Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek Voorwoord Wie ben ik? Wie is die andere? Hoe sta ik tegenover die andere? Hoe gedraag ik mij in mijn eigen kleine wereld? En in

Nadere informatie

Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten

Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Naar een betere ruil van waarden tussen aanbieders en publiek Kim Joostens Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Naar een betere ruil van waarden

Nadere informatie

Het fascisme (en nazisme) in de jaren 20-30-40 in België en Nederland

Het fascisme (en nazisme) in de jaren 20-30-40 in België en Nederland KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT LETTEREN OPLEIDING GESCHIEDENIS Werkcollege Sociale en politieke identiteiten, bewegingen en structuren in de 19 e en 20 e eeuw B Het fascisme (en nazisme) in de

Nadere informatie

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong (3017486) Universiteit Utrecht /

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

De diplomatieke relatie tussen Nederland en het Ottomaanse Rijk in 17de en 18de eeuw. Ambassadeurs in Istanbul

De diplomatieke relatie tussen Nederland en het Ottomaanse Rijk in 17de en 18de eeuw. Ambassadeurs in Istanbul De diplomatieke relatie tussen Nederland en het Ottomaanse Rijk in 17de en 18de eeuw Ambassadeurs in Istanbul Febe liagre Master in de Geschiedenis 2011-2012 2 Universiteit Gent Examencommissie Geschiedenis

Nadere informatie

Geschiedenis van de school in Nederland

Geschiedenis van de school in Nederland Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy bron vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht

Nadere informatie

BELEGGERSBANK IN C R I S I S T I J D BETEKENISGEVING EN PROFILERING IN TIJDEN VAN ECONOMISCHE CRISIS

BELEGGERSBANK IN C R I S I S T I J D BETEKENISGEVING EN PROFILERING IN TIJDEN VAN ECONOMISCHE CRISIS BELEGGERSBANK IN C R I S I S T I J D BETEKENISGEVING EN PROFILERING IN TIJDEN VAN ECONOMISCHE CRISIS NAAM: MATTHIJS WERKMAN STUDENTNUMMER: 0480568 OPLEIDING:UNIVERSITEIT UTRECHT DEPARTEMENT BESTUURS- EN

Nadere informatie

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika In De la Démocratie en Amérique brengt Alexis de Tocqueville (1805-1859) verslag uit van een reis naar de Verenigde Staten, op dat moment de enige functionerende democratie ter wereld. Het boek bevat de

Nadere informatie

VROUWENARBEID IN DE VROEGMODERNE TIJD IN NEDERLAND

VROUWENARBEID IN DE VROEGMODERNE TIJD IN NEDERLAND Ariadne Schmidt VROUWENARBEID IN DE VROEGMODERNE TIJD IN NEDERLAND Women s work in the early modern Netherlands This article first gives an overview of the context and the main research questions concerning

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Op de Grens van Leven en Dood:

Op de Grens van Leven en Dood: Op de Grens van Leven en Dood: Ervaringen van vrijwilligers in twee hospices Ilona de Ruyter & Marianne Lageweg ideruyter@yahoo.com / minkjo@gmail.com Binnenlands Leeronderzoek Culturele Antropologie /

Nadere informatie

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING?

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? WAAROM... WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? Scriptie door Anita Sookiasian Scriptiebegeleider: Dr. René van Swaaningen (Universitair docent criminologie) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie