Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 13 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 13 december 2013"

Transcriptie

1 Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 13 december 2013 Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Marijke Vandebuerie, Karla Puttemans, Christian De Schutter, Siebe Dumon (verslag) Voor de sector: Dirk Nielandt & Ruth Renders (Scenaristengilde), Nino Lombardo (VFPB), Eric Goossens (Flanders Doc & anim.be), Walter Verdin (Filmlab regisseurs), Karolien Polenus (Unie van Regisseurs) Verontschuldigd Felix De Clerck (VOBK), Peter Krüger (documentaire regisseurs), Joyce Palmers (MEDIA Desk) Afwezig Viviane Vanfleteren (Anim.be) Pierre Drouot zit de vergadering voor en verwelkomt de aanwezigen. 1. Verslag vorige vergadering Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Vorming (door Siebe Dumon) De Wildcards werden uitgereikt, het niveau van de competitie was uitzonderlijk hoog. Opvallende tendens is dat steeds meer internationale studenten voor hun masterdiploma naar een Vlaamse filmschool afzakken. Met name Sint-Lukas trekt veel buitenlandse studenten aan. Als gevolg hiervan ging de fictie Wildcard naar een Hongaarse filmmaker, de documentaire Wildcard naar een Française en de animatie Wildcard naar een Nederlandse. Het valt te bekijken of we hier moeten bijsturen. De wildcards dienen immers om de doorstroming van talent van eigen bodem (weliswaar in ruime zin) naar het professionele circuit te vergemakkelijken. Voor het scenario atelier werd slechts één deelnemer / project geselecteerd: Pieter De Poortere met een animatiereeks. Vanaf volgend jaar wordt filmeducatie toegevoegd aan het domein vorming. Dit is onontgonnen terrein voor het VAF. Het komende jaar zullen we ons inwerken in de materie, contacten leggen met organisaties die zich al profileren op dit terrein, en een visie ontwikkelen. Walter Verdin brengt een vraag over van Marie Logie: waarom is er slechts 1 Filmlab Wildcard, terwijl er bv. wel twee fictie Wildcards uitgereikt worden. Siebe Dumon

2 antwoordt dat er jaarlijks veel meer studenten afstuderen als fictieregisseur dan als regisseur van experimentele films. 3. Onderzoek (door Siebe Dumon) Vanaf 2014 wordt kennisopbouw (onderzoek) een apart domein. De primaire opdracht: sterker inzetten op dataverzameling over de hele waardeketen. Daarnaast de onderzoekscel an sich uitbouwen. Momenteel is er een aanwervingsprocedure bezig voor een fulltime onderzoeksmedewerker. Aansturing gebeurt door Marijke Vandebuerie. 4. Promotie / Flanders Image (door Christian De Schutter) Sinds begin dit jaar behandelt Flanders Image de tussenkomst in reiskosten. Vanaf januari 2014 zijn er een aantal kleine wijzigingen in de voorwaarden. Zo zal er bv. een korte evaluatie gevraagd worden. De aangepaste voorwaarden worden volgende week online bekendgemaakt. Vanaf volgend jaar behandelt An Ratinckx van Flanders Image ook de aanvragen promotiesteun en de aanvragen voor distributiesteun. Ook hier zullen de voorwaarden licht aangepast worden. De distributiecontracten zullen bv. definitief moeten zijn op het moment van de aanvraag. Karel Verhelst vertrekt eind dit jaar. Dit leidt tot een paar kleine verschuivingen. Katrien Maes wordt contactpersoon voor animatiespeelfilm en reeksen. Saidja Callewaert blijft bij Flanders Image het aanspreekpunt voor korte animatiefilm. Daarnaast behandelt zij alle aanvragen voor screener.be, en de perszaken. Er werd een vacature uitgeschreven voor een vervanger van Karel. De interviews zijn aan de gang, normaal kan de aanwerving voor eind dit jaar gefinaliseerd worden. Verder is er in het kader van de bijkomende workload ten gevolge van de nieuwe bevoegdheden momenteel een vacature voor een administratief medewerker. Idealiter vinden we iemand met ook grafische knowhow. De gesprekken worden binnenkort opgestart. 5. Nieuwe beheersovereenkomsten Filmfonds en Mediafonds: toelichting van de inhoud en de stand van zaken (door Karla Puttemans) De beheersovereenkomst van het VAF/Mediafonds is aangemeld bij de Europese commissie. Deze zal hopelijk vanaf januari in voege kunnen treden. Het uitgangsbudget bedraagt 4 miljoen. Hiervan wordt gereserveerd voor steun aan beroepsverenigingen. Voor promotie is maximum voorzien. Binnen de nieuwe beheersovereenkomst kan het VAF ook vervolgreeksen (enkel 2 e reeks) steunen. Vooral internationale interesse en verkoopsresultaten van de eerste reeks zijn doorslaggevend voor ontvankelijkheid. De hoofdbedoeling van het Mediafonds blijft evenwel nieuwe projecten te stimuleren. Ook de regeling voor pilots van animatiereeksen werd versoepeld. Tot nu moest de investering van de zender even groot zijn als de inbreng van het Mediafonds, maar dit werkte niet. Zenders zijn niet geneigd om te investeren in pilots voor animatiereeksen. Daarom wordt de multiplicator voor productie nu ook toegepast voor pilots (ontwikkeling): het Mediafonds kan voor animatiepilots tot een vijfvoud investeren van wat de zender inbrengt. 2

3 Voor jeugdreeksen kan van bepaalde regels worden afgeweken. De criteria kunnen aangepast worden, een kortere minimumduurtijd per aflevering zou bv kunnen ingevoerd worden.. De regeling rond crossmedia was al van kracht, maar is nu ook ingewerkt in de beheersovereenkomst. Het standbaardbedrag voor scenariosteun voor animatiereeksen is opgetrokken van naar , met verplichte grafische uitwerking. Het Kabinet Media heeft een decreet gelanceerd waarbij de dienstenverdelers moeten investeren in de sector. De dienstenverdelers kunnen het geld ofwel in het Mediafonds storten, ofwel zelf coproducties aangaan die moeten beantwoorden aan een aantal criteria. Het VAF is niet rechtstreeks betrokken bij het onderzoek van deze projecten op basis van de criteria, dit zou gebeuren via de Vlaamse Regulator voor Media (VRM). Het VAF is wel gevraagd om commissieleden voor dit onderzoek aan te reiken. Eric Goossens polst naar de concrete bijdrage van Belgacom en Telenet. Pierre Drouot antwoordt dat er een bepaald bedrag voorzien is, nl. 1,30 per abonnee, wat de totale inbreng naar verluidt op 3,6 mio zou brengen. Het is niet duidelijk hoever deze toekomstige maatregel inmiddels staat. Er dient alleszins nog een uitvoeringsbesluit te komen. Eric Goossens vraagt of dit het verlies van de culturele bijdrage compenseert. Karla Puttemans antwoordt dat de culturele bijdrage 2,5 miljoen bedroeg. De investering van de dienstenverleners zou dus groter zijn. Bij de Europese Commissie is er een nieuwe commissiemededeling over staatssteun. De reglementering rond steunintensiteit is soepeler geworden dan vroeger. Christian De Schutter voegt toe dat Flanders Image volgend jaar weer aanwezig zal zijn op beide MIP-beurzen. Hopelijk wordt de stand goed bevolkt door Vlaamse producenten. De opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst voor het Filmfonds was complexer dan die voor het Mediafonds, gezien de overdrachten van bevoegdheden die tot nu door drie andere instanties werden waargenomen (BAM, Departement CJSM en Kunstendecreet). Sinds vorige week is er een definitieve tekst. Deze ligt nu ter controle bij Inspectie Financiën. Daarna wordt deze voorgelegd aan de Vlaamse regering, en daarna aan de Europese Commissie. De nieuwe beheersovereenkomst zal waarschijnlijk pas in de loop van het eerste trimester 2014 in voege treden. Dit heeft vooral belang voor de integratie van de nieuwe bevoegdheden, maar het effect van de latere opstart zal hopelijk beperkt blijven. Om de extra bevoegdheden optimaal te kunnen uitvoeren is de structuur van het VAF herdacht. Van de drie gekende pijlers evolueren we naar zes domeinen: - Vorming & Educatie - Creatie - Promotie & Communicatie - Verspreiding Filmcultuur - Kennisopbouw - Economische maatregelen Karla Puttemans deelt het schema met de nieuwe structuur uit en licht dit toe. Eric Goossens wijst erop dat het vanuit economisch oogpunt zeer belangrijk is dat de tax shelter aanvragen vlot behandeld worden, en de certificaten snel uitgereikt worden. Pierre Drouot zegt dat het VAF zeker inspanningen zal leveren om hier performant te zijn en de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, maar hij kan niet garanderen dat alles meteen op een ideale manier zal verlopen. (nvdr: inmiddels werd beslist dat deze bevoegdheid voorlopig bij het Departement CJSM blijft). 3

4 De beheersovereenkomst van het VAF/Filmfonds zal normaal gezien vijf jaar gelden, die van het VAF/Mediafonds drie jaar. De basics veranderen niet, de maxima blijven gehandhaafd, de totale budgetten voor steun aan creatie verhogen in elke categorie omdat er een deel van de middelen van de culturele bijdrage toegevoegd worden. Een aantal zaken worden consistenter bij Flanders Image ondergebracht, bv. het integraal beleid en financiering rond promotiepremies (cf. supra punt 4). De impulspremie is ingewerkt in de nieuwe beheersovereenkomst. Ook Filmlabcreaties kunnen hier aanspraak op maken. Voor alle nieuwe bevoegdheden en uitbreidingen zullen vier à vijf VTE en aangeworven worden. Eén ervan is Luc Piette (voor de tax shelter). Voor deze nieuwe aanwervingen is er na de nodige onderhandelingen ook de belofte dat er extra middelen overgeheveld worden naar het VAF. In de beheersovereenkomst Filmfonds is er gealloceerd voor de ondersteuning van beroepsverenigingen. Daarbovenop is de sector vragende partij om ook vanuit Screen Flanders middelen te alloceren voor ondersteuning van beroepsverenigingen. Pierre Drouot zal deze vraag voorleggen aan het kabinet Economie. Walter Verdin vraagt of de beroepsverenigingen voor Filmlabregisseurs en producenten ook aanspraak kunnen maken op deze middelen. Pierre Drouot antwoordt dat de beroepsverenigingen onderling een verdeelsleutel moeten bespreken en voorleggen aan het VAF. Het VAF wenst hierin geen betrokken partij te zijn. Karla Puttemans voegt toe dat enkel beroepsverenigingen van producenten en makers ondersteund kunnen worden. Platformen en aanverwanten komen niet in aanmerking. Het VAF zal een protocol opstellen waarin de voorwaarden gespecifieerd worden. Zo zal er van de beroepsverenigingen verwacht worden dat ze data aanleveren in ruil voor de steun. Walter Verdin vraagt of een collectief of een producer van single screen audiovisuele projecten structurele steun kan krijgen? Karla Puttemans antwoordt dat dit niet het geval is. Het VAF geeft geen structurele steun aan producenten, noch in klassieke genres, noch in Filmlab. Via het Kunstendecreet kan dit wel. Eric Goossens voegt toe dat dit bv. wel mogelijk is via slate funding van de Europese commissie. 6. MEDIA-programma en Eurimages (door Pierre Drouot) Volgende week vindt de laatste sessie van Eurimages 2013 plaats. Pierre Drouot hoopt dat er een majoritair Vlaams project aanvaard wordt. Dat zou dan ook het enige majoritair Vlaams project zijn dat Eurimages-steun mocht ontvangen dit jaar. De ondervertegenwoordiging van Vlaamse projecten blijft een probleem. Karla Puttemans brengt de leden van het Overlegcomité op de hoogte van wijzigingen van het Breda-akkoord. Oorspronkelijk werden jaarlijks drie films aan gesteund, later werden jaarlijks vier films aan gesteund. Nu steunen we 4 films aan Het Nederlands Filmfonds stelde daar een bestedingsverplichting van 100% tegenover. De VFPB reageerde hierop, omdat het voor Vlaamse producenten minder evident is om 100% te besteden in Nederland, dan voor Nederlandse producenten is om dit in Vlaanderen te doen (o.w.v. de tax shelter). Het VAF besprak deze tegenstand tov. de 100% bestedingsverplichting met het NFF, en er is nu een akkoord om te investeren tegenover een steunbedrag van Op het moment dat de cash rebate in Nederland wordt goedgekeurd, kan dit worden herbekeken. 4

5 7. Belangenbehartiging Dit punt werd behandeld onder punt 5 (nieuwe beheersovereenkomsten). 8. Varia en rondvraag Karolien Polenus meldt dat de animatieregisseurs nu ook lid kunnen worden van de Unie van Regisseurs. Een aantal animatieregisseurs traden al toe. Voor documentairemakers is er een principieel akkoord, maar de statuten moeten nog aangepast worden. Dit gebeurt tijdens de Algemene Vergadering in maart. De Unie van Regisseurs zal ook mensen voordragen voor de beoordelingscommissies. Nino Lombardo meldt dat de VFPB bezorgd is dat de tax shelter wetgeving deze regeringsperiode niet meer aangepast wordt. Pierre Drouot vraagt zich af waarom de integrale sector, incl. regisseurs en scenaristen, niet collectief reageert. Eric Goossens vraagt om in het overlegcomité consequent aandacht te besteden aan dit soort debatten, en elkaar op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Nino Lombardo verwijst naar het voorstel van minister Vandelanotte om de auteurswetgeving aan te passen. Hierover bestaat geen consensus binnen de sector. De VFPB vreest dat de gevolgen erg zullen zijn als het voorstel van Vandelanotte aanvaard wordt. Vraag is of er geen actie ondernomen moet worden. Probleem is dat de sector niet op eenzelfde lijn staat in dit dossier. Nino Lombardo polst naar de vraag van de Nederlandse producenten i.v.m. de terugbetalingspositie Screen Flanders. Pierre Drouot antwoordt dat de voorwaarden niet worden aangepast, ze zijn dezelfde als die van Wallimage. Dit werd ook zo gecommuniceerd aan het NFF. Het volgende overlegcomité vindt plaats in maart De concrete datum moet nog bepaald worden. 5

VAF/FILMFONDS JAARVERSLAG 2014. Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

VAF/FILMFONDS JAARVERSLAG 2014. Vlaams Audiovisueel Fonds vzw VAF/FILMFONDS JAARVERSLAG 2014 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Uitgegeven door het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Huis van de Vlaamse Film Bischoffsheimlaan 38 BE 1000 Brussel T 02 226 06 30 F 02 219 19 36

Nadere informatie

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 18 september 2009. Verslag

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 18 september 2009. Verslag Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds Vergadering 18 september 2009 Verslag Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Hans Everaert, Christian De Schutter, Karla Puttemans (verslag) Voor de sector: Peter

Nadere informatie

De animatiefilmsector in Vlaanderen: Traditie en vernieuwing onder de loep.

De animatiefilmsector in Vlaanderen: Traditie en vernieuwing onder de loep. De animatiefilmsector in Vlaanderen: Traditie en vernieuwing onder de loep. Onderzoek naar de Vlaamse Animatiefilmsector in opdracht van het Vlaams Audiovisueel Fonds Eindrapport Philippe Meers en Koen

Nadere informatie

DELIVERABLE. VAF Vooronderzoek "Verzameling Audiovisuele Data" Actieplan. publieke versie augustus 2013

DELIVERABLE. VAF Vooronderzoek Verzameling Audiovisuele Data Actieplan. publieke versie augustus 2013 1" 133 DELIVERABLE Project titel: VAF Vooronderzoek "Verzameling Audiovisuele Data" Actieplan publieke versie augustus 2013 Auteurs: Dr. Sophie De Vinck, iminds-smit Katharina Hölck, iminds-smit Prof.

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk 15 (2014-2015) Nr. 8-C ingediend op 27 november 2014 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Verslag namens de

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem Advies Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Beleidsmatige ontwikkelingen

Beleidsmatige ontwikkelingen Sectoranalyse Film Movies not only reflect the picture of society and project values, but also shape them, zei Wim Wenders op 28 oktober 2010 tijdens een bijeenkomst van het Europees Parlement. 1 Zoals

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 ALGEMENE VERGADERING 2011 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K

T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K BAM, Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst I N H O U D

Nadere informatie

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 3 maart 2014 over de

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C256 OND28 (2010-2011) 31 mei 2011

Commissievergadering nr. C256 OND28 (2010-2011) 31 mei 2011 6 het privéleven van wie dan ook. Dat werkt zeer goed. Steeds meer scholen, leerlingen en leerkrachten gebruiken dat. Ik denk dus dat dit qua communicatie momenteel volstaat, maar tips kunnen uiteraard

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1764 (2012-2013) Nr. 1 22 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Media Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

MEDIA. Beleidsnota 2009-2014. Ingrid Lieten

MEDIA. Beleidsnota 2009-2014. Ingrid Lieten Beleidsnota 2009-2014 MEDIA Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Inhoud Lijst afkortingen...5

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

De Vlaamse Audiovisuele Sector

De Vlaamse Audiovisuele Sector Geert Noels Geert Wellens De Vlaamse Audiovisuele Sector Speerpunt van innovatie, talentmagneet en jobcreator Oproep tot intelligente clustering en aanzet van creatieve financieringsformules "#$#%&'(&)*+$,"#$%&'()*+*,-..,/0123045&,6$-7$&4898:::///1)&;#?$@666>$=#&#*+#=A>?$

Nadere informatie

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen

september 2013 een nieuwe huisvestingscode een huurtoelage voor thuislozen geen omkadering van de huurprijzen België PB 1000 Brussel 1 afgiftekantoor: 1000 Brussel 1 N 1/1837 september 2013 art. 23 # 53 07-08 - 09-2013 driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel van de

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie