Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 13 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 13 december 2013"

Transcriptie

1 Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 13 december 2013 Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Marijke Vandebuerie, Karla Puttemans, Christian De Schutter, Siebe Dumon (verslag) Voor de sector: Dirk Nielandt & Ruth Renders (Scenaristengilde), Nino Lombardo (VFPB), Eric Goossens (Flanders Doc & anim.be), Walter Verdin (Filmlab regisseurs), Karolien Polenus (Unie van Regisseurs) Verontschuldigd Felix De Clerck (VOBK), Peter Krüger (documentaire regisseurs), Joyce Palmers (MEDIA Desk) Afwezig Viviane Vanfleteren (Anim.be) Pierre Drouot zit de vergadering voor en verwelkomt de aanwezigen. 1. Verslag vorige vergadering Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Vorming (door Siebe Dumon) De Wildcards werden uitgereikt, het niveau van de competitie was uitzonderlijk hoog. Opvallende tendens is dat steeds meer internationale studenten voor hun masterdiploma naar een Vlaamse filmschool afzakken. Met name Sint-Lukas trekt veel buitenlandse studenten aan. Als gevolg hiervan ging de fictie Wildcard naar een Hongaarse filmmaker, de documentaire Wildcard naar een Française en de animatie Wildcard naar een Nederlandse. Het valt te bekijken of we hier moeten bijsturen. De wildcards dienen immers om de doorstroming van talent van eigen bodem (weliswaar in ruime zin) naar het professionele circuit te vergemakkelijken. Voor het scenario atelier werd slechts één deelnemer / project geselecteerd: Pieter De Poortere met een animatiereeks. Vanaf volgend jaar wordt filmeducatie toegevoegd aan het domein vorming. Dit is onontgonnen terrein voor het VAF. Het komende jaar zullen we ons inwerken in de materie, contacten leggen met organisaties die zich al profileren op dit terrein, en een visie ontwikkelen. Walter Verdin brengt een vraag over van Marie Logie: waarom is er slechts 1 Filmlab Wildcard, terwijl er bv. wel twee fictie Wildcards uitgereikt worden. Siebe Dumon

2 antwoordt dat er jaarlijks veel meer studenten afstuderen als fictieregisseur dan als regisseur van experimentele films. 3. Onderzoek (door Siebe Dumon) Vanaf 2014 wordt kennisopbouw (onderzoek) een apart domein. De primaire opdracht: sterker inzetten op dataverzameling over de hele waardeketen. Daarnaast de onderzoekscel an sich uitbouwen. Momenteel is er een aanwervingsprocedure bezig voor een fulltime onderzoeksmedewerker. Aansturing gebeurt door Marijke Vandebuerie. 4. Promotie / Flanders Image (door Christian De Schutter) Sinds begin dit jaar behandelt Flanders Image de tussenkomst in reiskosten. Vanaf januari 2014 zijn er een aantal kleine wijzigingen in de voorwaarden. Zo zal er bv. een korte evaluatie gevraagd worden. De aangepaste voorwaarden worden volgende week online bekendgemaakt. Vanaf volgend jaar behandelt An Ratinckx van Flanders Image ook de aanvragen promotiesteun en de aanvragen voor distributiesteun. Ook hier zullen de voorwaarden licht aangepast worden. De distributiecontracten zullen bv. definitief moeten zijn op het moment van de aanvraag. Karel Verhelst vertrekt eind dit jaar. Dit leidt tot een paar kleine verschuivingen. Katrien Maes wordt contactpersoon voor animatiespeelfilm en reeksen. Saidja Callewaert blijft bij Flanders Image het aanspreekpunt voor korte animatiefilm. Daarnaast behandelt zij alle aanvragen voor screener.be, en de perszaken. Er werd een vacature uitgeschreven voor een vervanger van Karel. De interviews zijn aan de gang, normaal kan de aanwerving voor eind dit jaar gefinaliseerd worden. Verder is er in het kader van de bijkomende workload ten gevolge van de nieuwe bevoegdheden momenteel een vacature voor een administratief medewerker. Idealiter vinden we iemand met ook grafische knowhow. De gesprekken worden binnenkort opgestart. 5. Nieuwe beheersovereenkomsten Filmfonds en Mediafonds: toelichting van de inhoud en de stand van zaken (door Karla Puttemans) De beheersovereenkomst van het VAF/Mediafonds is aangemeld bij de Europese commissie. Deze zal hopelijk vanaf januari in voege kunnen treden. Het uitgangsbudget bedraagt 4 miljoen. Hiervan wordt gereserveerd voor steun aan beroepsverenigingen. Voor promotie is maximum voorzien. Binnen de nieuwe beheersovereenkomst kan het VAF ook vervolgreeksen (enkel 2 e reeks) steunen. Vooral internationale interesse en verkoopsresultaten van de eerste reeks zijn doorslaggevend voor ontvankelijkheid. De hoofdbedoeling van het Mediafonds blijft evenwel nieuwe projecten te stimuleren. Ook de regeling voor pilots van animatiereeksen werd versoepeld. Tot nu moest de investering van de zender even groot zijn als de inbreng van het Mediafonds, maar dit werkte niet. Zenders zijn niet geneigd om te investeren in pilots voor animatiereeksen. Daarom wordt de multiplicator voor productie nu ook toegepast voor pilots (ontwikkeling): het Mediafonds kan voor animatiepilots tot een vijfvoud investeren van wat de zender inbrengt. 2

3 Voor jeugdreeksen kan van bepaalde regels worden afgeweken. De criteria kunnen aangepast worden, een kortere minimumduurtijd per aflevering zou bv kunnen ingevoerd worden.. De regeling rond crossmedia was al van kracht, maar is nu ook ingewerkt in de beheersovereenkomst. Het standbaardbedrag voor scenariosteun voor animatiereeksen is opgetrokken van naar , met verplichte grafische uitwerking. Het Kabinet Media heeft een decreet gelanceerd waarbij de dienstenverdelers moeten investeren in de sector. De dienstenverdelers kunnen het geld ofwel in het Mediafonds storten, ofwel zelf coproducties aangaan die moeten beantwoorden aan een aantal criteria. Het VAF is niet rechtstreeks betrokken bij het onderzoek van deze projecten op basis van de criteria, dit zou gebeuren via de Vlaamse Regulator voor Media (VRM). Het VAF is wel gevraagd om commissieleden voor dit onderzoek aan te reiken. Eric Goossens polst naar de concrete bijdrage van Belgacom en Telenet. Pierre Drouot antwoordt dat er een bepaald bedrag voorzien is, nl. 1,30 per abonnee, wat de totale inbreng naar verluidt op 3,6 mio zou brengen. Het is niet duidelijk hoever deze toekomstige maatregel inmiddels staat. Er dient alleszins nog een uitvoeringsbesluit te komen. Eric Goossens vraagt of dit het verlies van de culturele bijdrage compenseert. Karla Puttemans antwoordt dat de culturele bijdrage 2,5 miljoen bedroeg. De investering van de dienstenverleners zou dus groter zijn. Bij de Europese Commissie is er een nieuwe commissiemededeling over staatssteun. De reglementering rond steunintensiteit is soepeler geworden dan vroeger. Christian De Schutter voegt toe dat Flanders Image volgend jaar weer aanwezig zal zijn op beide MIP-beurzen. Hopelijk wordt de stand goed bevolkt door Vlaamse producenten. De opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst voor het Filmfonds was complexer dan die voor het Mediafonds, gezien de overdrachten van bevoegdheden die tot nu door drie andere instanties werden waargenomen (BAM, Departement CJSM en Kunstendecreet). Sinds vorige week is er een definitieve tekst. Deze ligt nu ter controle bij Inspectie Financiën. Daarna wordt deze voorgelegd aan de Vlaamse regering, en daarna aan de Europese Commissie. De nieuwe beheersovereenkomst zal waarschijnlijk pas in de loop van het eerste trimester 2014 in voege treden. Dit heeft vooral belang voor de integratie van de nieuwe bevoegdheden, maar het effect van de latere opstart zal hopelijk beperkt blijven. Om de extra bevoegdheden optimaal te kunnen uitvoeren is de structuur van het VAF herdacht. Van de drie gekende pijlers evolueren we naar zes domeinen: - Vorming & Educatie - Creatie - Promotie & Communicatie - Verspreiding Filmcultuur - Kennisopbouw - Economische maatregelen Karla Puttemans deelt het schema met de nieuwe structuur uit en licht dit toe. Eric Goossens wijst erop dat het vanuit economisch oogpunt zeer belangrijk is dat de tax shelter aanvragen vlot behandeld worden, en de certificaten snel uitgereikt worden. Pierre Drouot zegt dat het VAF zeker inspanningen zal leveren om hier performant te zijn en de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, maar hij kan niet garanderen dat alles meteen op een ideale manier zal verlopen. (nvdr: inmiddels werd beslist dat deze bevoegdheid voorlopig bij het Departement CJSM blijft). 3

4 De beheersovereenkomst van het VAF/Filmfonds zal normaal gezien vijf jaar gelden, die van het VAF/Mediafonds drie jaar. De basics veranderen niet, de maxima blijven gehandhaafd, de totale budgetten voor steun aan creatie verhogen in elke categorie omdat er een deel van de middelen van de culturele bijdrage toegevoegd worden. Een aantal zaken worden consistenter bij Flanders Image ondergebracht, bv. het integraal beleid en financiering rond promotiepremies (cf. supra punt 4). De impulspremie is ingewerkt in de nieuwe beheersovereenkomst. Ook Filmlabcreaties kunnen hier aanspraak op maken. Voor alle nieuwe bevoegdheden en uitbreidingen zullen vier à vijf VTE en aangeworven worden. Eén ervan is Luc Piette (voor de tax shelter). Voor deze nieuwe aanwervingen is er na de nodige onderhandelingen ook de belofte dat er extra middelen overgeheveld worden naar het VAF. In de beheersovereenkomst Filmfonds is er gealloceerd voor de ondersteuning van beroepsverenigingen. Daarbovenop is de sector vragende partij om ook vanuit Screen Flanders middelen te alloceren voor ondersteuning van beroepsverenigingen. Pierre Drouot zal deze vraag voorleggen aan het kabinet Economie. Walter Verdin vraagt of de beroepsverenigingen voor Filmlabregisseurs en producenten ook aanspraak kunnen maken op deze middelen. Pierre Drouot antwoordt dat de beroepsverenigingen onderling een verdeelsleutel moeten bespreken en voorleggen aan het VAF. Het VAF wenst hierin geen betrokken partij te zijn. Karla Puttemans voegt toe dat enkel beroepsverenigingen van producenten en makers ondersteund kunnen worden. Platformen en aanverwanten komen niet in aanmerking. Het VAF zal een protocol opstellen waarin de voorwaarden gespecifieerd worden. Zo zal er van de beroepsverenigingen verwacht worden dat ze data aanleveren in ruil voor de steun. Walter Verdin vraagt of een collectief of een producer van single screen audiovisuele projecten structurele steun kan krijgen? Karla Puttemans antwoordt dat dit niet het geval is. Het VAF geeft geen structurele steun aan producenten, noch in klassieke genres, noch in Filmlab. Via het Kunstendecreet kan dit wel. Eric Goossens voegt toe dat dit bv. wel mogelijk is via slate funding van de Europese commissie. 6. MEDIA-programma en Eurimages (door Pierre Drouot) Volgende week vindt de laatste sessie van Eurimages 2013 plaats. Pierre Drouot hoopt dat er een majoritair Vlaams project aanvaard wordt. Dat zou dan ook het enige majoritair Vlaams project zijn dat Eurimages-steun mocht ontvangen dit jaar. De ondervertegenwoordiging van Vlaamse projecten blijft een probleem. Karla Puttemans brengt de leden van het Overlegcomité op de hoogte van wijzigingen van het Breda-akkoord. Oorspronkelijk werden jaarlijks drie films aan gesteund, later werden jaarlijks vier films aan gesteund. Nu steunen we 4 films aan Het Nederlands Filmfonds stelde daar een bestedingsverplichting van 100% tegenover. De VFPB reageerde hierop, omdat het voor Vlaamse producenten minder evident is om 100% te besteden in Nederland, dan voor Nederlandse producenten is om dit in Vlaanderen te doen (o.w.v. de tax shelter). Het VAF besprak deze tegenstand tov. de 100% bestedingsverplichting met het NFF, en er is nu een akkoord om te investeren tegenover een steunbedrag van Op het moment dat de cash rebate in Nederland wordt goedgekeurd, kan dit worden herbekeken. 4

5 7. Belangenbehartiging Dit punt werd behandeld onder punt 5 (nieuwe beheersovereenkomsten). 8. Varia en rondvraag Karolien Polenus meldt dat de animatieregisseurs nu ook lid kunnen worden van de Unie van Regisseurs. Een aantal animatieregisseurs traden al toe. Voor documentairemakers is er een principieel akkoord, maar de statuten moeten nog aangepast worden. Dit gebeurt tijdens de Algemene Vergadering in maart. De Unie van Regisseurs zal ook mensen voordragen voor de beoordelingscommissies. Nino Lombardo meldt dat de VFPB bezorgd is dat de tax shelter wetgeving deze regeringsperiode niet meer aangepast wordt. Pierre Drouot vraagt zich af waarom de integrale sector, incl. regisseurs en scenaristen, niet collectief reageert. Eric Goossens vraagt om in het overlegcomité consequent aandacht te besteden aan dit soort debatten, en elkaar op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Nino Lombardo verwijst naar het voorstel van minister Vandelanotte om de auteurswetgeving aan te passen. Hierover bestaat geen consensus binnen de sector. De VFPB vreest dat de gevolgen erg zullen zijn als het voorstel van Vandelanotte aanvaard wordt. Vraag is of er geen actie ondernomen moet worden. Probleem is dat de sector niet op eenzelfde lijn staat in dit dossier. Nino Lombardo polst naar de vraag van de Nederlandse producenten i.v.m. de terugbetalingspositie Screen Flanders. Pierre Drouot antwoordt dat de voorwaarden niet worden aangepast, ze zijn dezelfde als die van Wallimage. Dit werd ook zo gecommuniceerd aan het NFF. Het volgende overlegcomité vindt plaats in maart De concrete datum moet nog bepaald worden. 5

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 29 maart 2013

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 29 maart 2013 Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 29 maart 2013 Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Hans Everaert, Karla Puttemans, Nathalie Capiau, Alain Collart, Siebe Dumon (verslag) Voor MEDIA

Nadere informatie

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 7 december 2012

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 7 december 2012 Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 7 december 2012 Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Hans Everaert, Karla Puttemans, Christian De Schutter, Siebe Dumon (verslag) Voor MEDIA Desk:

Nadere informatie

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 3 april 2014

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 3 april 2014 Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 3 april 2014 Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Marijke Vandebuerie, Karla Puttemans, Christian De Schutter, Jan Roekens, Siebe Dumon (verslag)

Nadere informatie

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 7 september 2012. Verslag

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 7 september 2012. Verslag Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds Vergadering 7 september 2012 Verslag Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Hans Everaert, Siebe Dumon (verslag) Voor MEDIA Desk: Bert Lesaffer Voor BAM: Dirk De

Nadere informatie

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 5 december 2014

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 5 december 2014 Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 5 december 2014 Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Marijke Vandebuerie, Karla Puttemans, Christian De Schutter, Jan Roekens, Erik Martens, Siebe

Nadere informatie

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 20 september 2013

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 20 september 2013 Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 20 september 2013 Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Hans Everaert, Karla Puttemans, Nathalie Capiau, Alain Collart, Siebe Dumon (verslag) Voor

Nadere informatie

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 18 september 2009. Verslag

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 18 september 2009. Verslag Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds Vergadering 18 september 2009 Verslag Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Hans Everaert, Christian De Schutter, Karla Puttemans (verslag) Voor de sector: Peter

Nadere informatie

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 11 april Verslag

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 11 april Verslag Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds Vergadering 11 april 2008 Verslag Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot,, Karla Puttemans,, Siebe Dumon (verslag) Voor de sector: Pieter De Graeve (Scenaristengilde),

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw. m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw. m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties Samenwerkingsovereenkomst tussen het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties Het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel

Nadere informatie

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 23 september 2016

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 23 september 2016 Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 23 september 2016 Aanwezig Voor de sector: Mark Daems (Flanders Doc), Joyce Palmers (Creative Europe MEDIA Desk), Marie Logie (FilmLab producenten),

Nadere informatie

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 12 september 2014

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 12 september 2014 Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 12 september 2014 Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Marijke Vandebuerie, Karla Puttemans, Christian De Schutter, Jan Roekens, Erik Martens, Siebe

Nadere informatie

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds Vergadering 23 april 2004 Verslag Aanwezig : Voor het Fonds : Luckas Vander Taelen, Rudy Verzyck, Christian De Schutter, Jan Vandierendonck, Karla Puttemans Voor

Nadere informatie

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 10 september Verslag

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 10 september Verslag Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds Vergadering 10 september 2010 Verslag Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Hans Everaert,, Karla Puttemans, Siebe Dumon (verslag) Voor de sector: Eric Goossens

Nadere informatie

2. Kan de minister (per jaar tot en met 2014) meedelen welk aandeel van de steun ging naar elke omroep?

2. Kan de minister (per jaar tot en met 2014) meedelen welk aandeel van de steun ging naar elke omroep? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 240 van LIONEL BAJART datum: 4 juni 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Mediafonds - Steunaanvragen Het Mediafonds werd in 2010 opgestart, waarbij

Nadere informatie

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 1 april Verslag

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 1 april Verslag Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds Vergadering 1 april 2011 Verslag Aanwezig Voor het Fonds: Hans Everaert, Karla Puttemans, Christian De Schutter, Siebe Dumon (verslag) Voor MEDIA Desk: Bert Lesaffer

Nadere informatie

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 9 december 2011. Verslag

Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds. Vergadering 9 december 2011. Verslag Overlegcomité Vlaams Audiovisueel Fonds Vergadering 9 december 2011 Verslag Aanwezig Voor het Fonds: Pierre Drouot, Hans Everaert, Karla Puttemans, Siebe Dumon (verslag) Voor MEDIA Desk: Bert Lesaffer

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33098 (2011/N) België Staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken (VAF Filmfonds en VAF Mediafonds)

Steunmaatregel SA.33098 (2011/N) België Staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken (VAF Filmfonds en VAF Mediafonds) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 08.12.2011 C(2011) 9294 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33098 (2011/N) België Staatssteun ten gunste van producenten van audiovisuele werken (VAF Filmfonds en VAF Mediafonds)

Nadere informatie

BIJLAGE. Procedures, regels en voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen in het kader van het Mediafonds

BIJLAGE. Procedures, regels en voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen in het kader van het Mediafonds BIJLAGE Procedures, regels en voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen in het kader van het Mediafonds In deze bijlage aan de Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel

Nadere informatie

1. Hoeveel bedroeg het budget van Screen Flanders de voorbije vijf jaar. 2. Hoeveel projecten/films konden met dit budget ge(co)financierd worden?

1. Hoeveel bedroeg het budget van Screen Flanders de voorbije vijf jaar. 2. Hoeveel projecten/films konden met dit budget ge(co)financierd worden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 501 van AN CHRISTIAENS datum: 3 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Screen Flanders - Budget Screen Flanders is een samenwerking

Nadere informatie

d. Steun bij de afwerking (enkel als het werk geen steun kreeg bij de productie en als het draaien beëindigd is): - Voor een lange film - Voor een

d. Steun bij de afwerking (enkel als het werk geen steun kreeg bij de productie en als het draaien beëindigd is): - Voor een lange film - Voor een U bent producent en u bereidt een nieuw filmproject voor? Voor dit project kunt u steun verkrijgen van het Centre du Cinéma et de l Audiovisuel de la Communauté française de Belgique (centrum voor film

Nadere informatie

in grote lijnen Februari 2011

in grote lijnen Februari 2011 in grote lijnen Februari 2011 1. Waarom werd het Mediafonds opgericht? Economische crisis: eist zijn tol binnen Vlaamse televisieomroepen en binnen productielandschap. Ook VAF heeft door besparingen moeten

Nadere informatie

Prioriteitennota voor de selectie van. Projecten voor tv-reeksen

Prioriteitennota voor de selectie van. Projecten voor tv-reeksen Prioriteitennota voor de selectie van Projecten voor tv-reeksen 1. Inleiding Deze tekst heeft tot doel om de beoordelingscommissies een kader te bieden waarbinnen deze naar eigen inzichten projecten kan

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT

VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT VAF, Kunstenloket, Mediarte.be en Filmfestival Oostende stellen voor: VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT spoedcursus voor jonge regisseurs en/of producenten die net een bachelor- of

Nadere informatie

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 14 april 2016

Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 14 april 2016 Verslag Overlegcomité - Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 14 april 2016 Aanwezig Voor de sector: Erik Goossens (Flanders Doc en Anim.be), Joyce Palmers en Delphine Dumon (Creative Europe MEDIA Desk), Marie

Nadere informatie

over verleden, heden en toekomst van het Vlaams Audiovisueel Fonds

over verleden, heden en toekomst van het Vlaams Audiovisueel Fonds stuk ingediend op 2398 (2013-2014) Nr. 1 29 januari 2014 (2013-2014) Hoorzitting over verleden, heden en toekomst van het Vlaams Audiovisueel Fonds Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

VR DOC.0728/1

VR DOC.0728/1 VR 2016 2906 DOC.0728/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de ondersteunende

Nadere informatie

FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro

FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro FF/ONTWIKKELINGSSTEUN VOOR FICTIE Intro De categorie: fictie Een fictiewerk is een single audiovisuele, voornamelijk live action creatie met hoofdzakelijk denkbeeldige personages en gebeurtenissen. Remakes,

Nadere informatie

LANDSCHAPSTEKENING VLAAMSE FILMSECTOR

LANDSCHAPSTEKENING VLAAMSE FILMSECTOR LANDSCHAPSTEKENING VLAAMSE FILMSECTOR INHOUD 1. Inleiding... 3 1.1. Doel en reikwijdte van deze landschapstekening... 3 1.2. Beknopte (recente) historiek van filmsubsidiëring in Vlaanderen... 3 2. Vorming...

Nadere informatie

VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT

VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT VAF, Kunstenloket en Mediarte.be stellen voor: VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT spoedcursus voor jonge regisseurs en/of producenten die net een bachelor- of masterdiploma film behaalden

Nadere informatie

Reglement Antwerp Film Bonus

Reglement Antwerp Film Bonus Reglement Antwerp Film Bonus Inleiding De filmcel van de stad Antwerpen werd in 2001 opgericht en heeft als doel Antwerpen op de kaart te zetten als filmlocatie. De aanvragen gaan sinds de oprichting in

Nadere informatie

VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT

VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT VAF, Kunstenloket en Mediarte.be stellen voor: VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT spoedcursus voor jonge regisseurs en/of producenten die net een bachelor- of masterdiploma film behaalden

Nadere informatie

VLAAMSE FILMSECTOR LANDSCHAPSTEKENING. Vlaams Audiovisueel Fonds

VLAAMSE FILMSECTOR LANDSCHAPSTEKENING. Vlaams Audiovisueel Fonds LANDSCHAPSTEKENING Vlaams Audiovisueel Fonds 2014 LANDSCHAPSTEKENING I. INLEIDING... 4 1. DOEL EN REIKWIJDTE VAN DEZE LANDSCHAPSTEKENING... 4 2. BEKNOPTE (RECENTE) HISTORIEK VAN FILMSUBSIDIËRING IN VLAANDEREN...

Nadere informatie

Mensen en structuren

Mensen en structuren 2 Mensen en structuren Mensen en Structuren 4 23,2 VTE Budget Budget Overzicht middelen 2016 FILM MEDIA GAME SCREEN TOTAAL Steun aan creatie 10.430.000 3.660.000 675.250 (*) 14.765.250 Publiekswerking

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM

ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM 1 ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM STIMULANSPREMIE 2017 Veruit de meeste filmvertoningen in Vlaanderen vinden plaats in een multiplex waar het accent ligt op films met een commercieel potentieel.

Nadere informatie

Advies over het Vlaams audiovisueel en gamebeleid

Advies over het Vlaams audiovisueel en gamebeleid Advies Sectorraad Media 2 oktober 2017 Advies over het Vlaams audiovisueel en gamebeleid De Sectorraad Media brengt op eigen initiatief advies uit over het audiovisueel en gamesteunbeleid. De Sectorraad

Nadere informatie

VAF/FILMFONDS JAARVERSLAG 2014. Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

VAF/FILMFONDS JAARVERSLAG 2014. Vlaams Audiovisueel Fonds vzw VAF/FILMFONDS JAARVERSLAG 2014 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Uitgegeven door het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Huis van de Vlaamse Film Bischoffsheimlaan 38 BE 1000 Brussel T 02 226 06 30 F 02 219 19 36

Nadere informatie

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR CREATIEBEURZEN foto s Fotolia, Istock BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS COMPONISTEN EN UITGEVERS - SABAM CVBA

Nadere informatie

VERTAALBEURZEN - REGLEMENT (ENKEL GELDIG VOOR DE LIJN WALLIMAGE/BRUXELLIMAGE)

VERTAALBEURZEN - REGLEMENT (ENKEL GELDIG VOOR DE LIJN WALLIMAGE/BRUXELLIMAGE) VERTAALBEURZEN - REGLEMENT (ENKEL GELDIG VOOR DE LIJN WALLIMAGE/BRUXELLIMAGE) Van toepassing vanaf 1 Januari 2010 Met een akkoord, dat ondertekend werd in mei 2009 en geldig is voor 3 jaar, heeft het Brussels

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen Stuk 2134 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 2 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

Nadere informatie

De audiovisuele creatieprojecten die door het VAF kunnen worden gesteund hebben een duidelijke verwantschap met een filmische traditie.

De audiovisuele creatieprojecten die door het VAF kunnen worden gesteund hebben een duidelijke verwantschap met een filmische traditie. Ontwerp beheersovereenkomst 2014-2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw met betrekking tot de werking van het VAF/Filmfonds en van de vzw In uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Uitbreiding studieomvang

Uitbreiding studieomvang Infofiche Uitbreiding studieomvang Om te voldoen aan internationale verwachtingen en de studiedruk te verlagen, werd de mogelijkheid gecreëerd de masteropleidingen in de humane wetenschappen te verlengen

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds 6. Film en televisie 6.1 Nederlands Filmfonds Het Nederlands Filmfonds stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt filmmakers

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin Betreft: Steunmaatregel N 496/2004 België Steun door de Vlaamse Gemeenschap aan de cinematografische en audiovisuele productie: Verlenging met

Nadere informatie

De wijzigingen ten opzichte van de originele versie (doc. 5799/00) staan vetgedrukt, terwijl weggelaten passages met vierkante haken zijn aangegeven.

De wijzigingen ten opzichte van de originele versie (doc. 5799/00) staan vetgedrukt, terwijl weggelaten passages met vierkante haken zijn aangegeven. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 maart 2000 (07.03) (OR. fr) 6649/00 LIMITE AUDIO 8 NOTA van: het Secretariaat-generaal nr. vorig doc.: 5799/00 AUDIO 6 CODEC 76 COM (99) 658 def 99/0275 (COD) 99/0276

Nadere informatie

The Future of Media Financing

The Future of Media Financing The Future of Media Financing www.econopolis.be Financiering van de Vlaamse, Belgische & internationale audiovisuele content: toestand & aanbevelingen Cultuur-Ondernemen / APCI 30 november 2012 Inhoud

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

over de jaarverslagen en de werking van het Vlaams Audiovisueel Fonds

over de jaarverslagen en de werking van het Vlaams Audiovisueel Fonds 702 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 11 maart 2016 (2015-2016) Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Joris Poschet over de jaarverslagen en de

Nadere informatie

Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo s

Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo s Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo s PO AOL: Beleidskader Algemeen: Oproep gelanceerd op 17 december 2014 voor het sluiten van een of meerdere beheersovereenkomst(en ) als partnerorganisatie

Nadere informatie

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw VOORAFGAANDE TOELICHTING De audiovisuele sector in Vlaanderen is creatief en dynamisch. Het ontbreekt niet aan talent

Nadere informatie

VAF/Mediafonds Jaarverslag 2012

VAF/Mediafonds Jaarverslag 2012 [inside cover] VAF/Mediafonds Jaarverslag 2012 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Uitgegeven door het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Bischoffsheimlaan 38 1000 Brussel T 02 226 06 30 F 02 219 19 36 info@vaf.be

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2015 2016. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2015 2016 34 495 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Zuid-Afrika betreffende audiovisuele coproductie; s-gravenhage,

Nadere informatie

Getuigenis uit het audiovisuele veld: de tax shelter in de praktijk Carolien Van Loon Departement CJSM & Peter Bouckaert - Eyeworks

Getuigenis uit het audiovisuele veld: de tax shelter in de praktijk Carolien Van Loon Departement CJSM & Peter Bouckaert - Eyeworks W EL K O M Getuigenis uit het audiovisuele veld: de tax shelter in de praktijk Carolien Van Loon Departement CJSM & Peter Bouckaert - Eyeworks Woensdag 24 februari 2016 2003: oorspronkelijke filosofie

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN 1 BEGINGENERIEK In het kort Voor alle majoritair Vlaamse werken is het verplicht de vernieuwde VAF-leader toe

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Paul Delva, Philippe De Coene, Marius Meremans, Jo De Ro en Bart Caron

Voorstel van decreet. van de heren Paul Delva, Philippe De Coene, Marius Meremans, Jo De Ro en Bart Caron stuk ingediend op 2509 (2013-2014) Nr. 1 24 maart 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Paul Delva, Philippe De Coene, Marius Meremans, Jo De Ro en Bart Caron houdende wijziging van diverse

Nadere informatie

VAF / FILMFONDS. Jaarverslag 2013. Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

VAF / FILMFONDS. Jaarverslag 2013. Vlaams Audiovisueel Fonds vzw VAF / FILMFONDS Jaarverslag 2013 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Uitgegeven door het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Huis van de Vlaamse Film Bischoffsheimlaan 38 BE- 1000 Brussel T 02 226 06 30 F 02 219 19

Nadere informatie

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2014 2016 m.b.t. het Mediafonds

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2014 2016 m.b.t. het Mediafonds Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2014 2016 m.b.t. het Mediafonds TUSSEN De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende

Nadere informatie

Wat betekent de uitbreiding van de tax shelter naar podiumkunsten concreet?

Wat betekent de uitbreiding van de tax shelter naar podiumkunsten concreet? Wat betekent de uitbreiding van de tax shelter naar podiumkunsten concreet? Het is een belastingvrijstelling voor vennootschappen die investeren in een Europees podium- of theaterwerk De vennootschapsbelasting,

Nadere informatie

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen:

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen: Toelichting bij provinciale subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant BIJLAGE 1. Voorwaarden met betrekking de niet-categoriale werking De provinciale subsidies kunnen aangevraagd worden

Nadere informatie

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - VDAB-personeel Op 19 juli 2017 heeft de SERV een

Nadere informatie

VAF / MEDIAFONDS Jaarverslag 2013

VAF / MEDIAFONDS Jaarverslag 2013 VAF / MEDIAFONDS Jaarverslag 2013 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Uitgegeven door het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw Huis van de Vlaamse Film Bischoffsheimlaan 38 BE- 1000 Brussel T 02 226 06 30 F 02 219

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN ... NFF Educatie.

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN ... NFF Educatie. NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN NFF Educatie Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet filmeducatie als een belangrijke

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 1037 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 9 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door An Christiaens en Lorin

Nadere informatie

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Het overzicht met veelgestelde vragen zal regelmatig worden aangevuld

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

Filmvertoning Primair Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KAMPIOENEN VAN AMSTERDAM ... NFF Educatie ... Lesmateriaal ...

Filmvertoning Primair Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KAMPIOENEN VAN AMSTERDAM ... NFF Educatie ... Lesmateriaal ... NFF DOCENTENHANDLEIDING KAMPIOENEN VAN AMSTERDAM NFF Educatie Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet filmeducatie als een belangrijke

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

Enquête MEDIA Desk Vlaanderen

Enquête MEDIA Desk Vlaanderen Enquête MEDIA Desk Vlaanderen 1. Ken je het MEDIA Programma van de Europese Commissie? Ja 79,8% 103 Nee 20,2% 26 answered question 129 skipped question 15 1 of 12 2. Hoe goed ken je deze steunmaatregelen

Nadere informatie

VAF/MEDIAFONDS Beheerd door het VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS vzw. REGLEMENT In uitvoering van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.

VAF/MEDIAFONDS Beheerd door het VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS vzw. REGLEMENT In uitvoering van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. VAF/MEDIAFONDS Beheerd door het VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS vzw REGLEMENT In uitvoering van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Van kracht vanaf 9 december 201520 september 2016 INLEIDING

Nadere informatie

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd. verslag MC IJH datum 08 september 2014 lokaal Ellips 10.23 refertenummers MC20141013_01 aanwezig Stefaan Van Mulders, Jean-Pierre Vanhee, Katrien Verhegge, Patrick Bedert, James Van Casteren, Dirk Dewolf,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 186.563 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 186.563 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 18 NOVEMBER 2002 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers 35 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 27 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Tine Soens over de samenstelling van de kabinetten

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016.

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00289 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. - Goedkeuring

Nadere informatie

22-10-2012. Audiovisuele Productiecontracten

22-10-2012. Audiovisuele Productiecontracten 22-10-2012 Audiovisuele Productiecontracten Overzicht 1. Het audiovisuele landschap 2. Hoe sluit ik een geldig contract? 3. Audiovisuele contracten en de auteurswet 4. Tips & Tricks bij onderhandeling

Nadere informatie

De Tax Shelter voor de podiumkunsten

De Tax Shelter voor de podiumkunsten W EL K O M De Tax Shelter voor de podiumkunsten Carolien Van Loon Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid Woensdag 24 februari 2016 Inhoud 1. Wat, wie en welke producties? 2.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Beleidskader. Krijtlijnen 2016: FF beheersovereenkomst MF beheersovereenkomst GF addendum aan beheersovereenkomst

Beleidskader. Krijtlijnen 2016: FF beheersovereenkomst MF beheersovereenkomst GF addendum aan beheersovereenkomst JAARVERSLAG 2016 Beleidskader Krijtlijnen 2016: FF beheersovereenkomst 2014-2018 MF beheersovereenkomst 2014 2016 GF addendum aan beheersovereenkomst 2012 2014 Voorbereiding nieuwe beheersovereenkomsten

Nadere informatie

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF 1 AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF Deze richtlijnen zijn steeds ondergeschikt en slechts aanvullend aan de bepalingen in het Decreet van 22/02/1995 betreffende de Deelname in spin-off

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

ARTES, DE BESTE KEUZE VOOR DE AUTEURS BEURZEN AUDIOVISUELE SECTOR

ARTES, DE BESTE KEUZE VOOR DE AUTEURS BEURZEN AUDIOVISUELE SECTOR ARTES, DE BESTE KEUZE VOOR DE AUTEURS BEURZEN AUDIOVISUELE SECTOR OKTOBER 2013 WOORD VOORAF Film, televisie, dvd, multimedia, video on demand, internet..., allemaal communicatiemiddelen waarmee audiovisuele

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Handleiding bij de oproepen voor 2015. Uiterste indieningsdatum: Oproep 3: 11 december 2015 om 12u

Handleiding bij de oproepen voor 2015. Uiterste indieningsdatum: Oproep 3: 11 december 2015 om 12u Handleiding bij de oproepen voor 2015 Uiterste indieningsdatum: Oproep 3: 11 december 2015 om 12u Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen... 3 3 Het audiovisuele werk... 4 3.1 Definitie en kenmerken

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES Infosessie: INFOSESSIE Transitiereglement AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES voor de subsidiëring van culturele projecten met een TRANSITIEREGLEMENT CULTURELE PROJECTEN MET REGIONALE UITSTRALING regionale uitstraling

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHT AAN TE LEVEREN MATERIAAL (DELIVERABLES) VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN VOORAF Hieronder wordt opgelijst welke materialen het VAF moet ontvangen, alvorens de

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2014 2015 34 188 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de coproductie van films; Berlijn,

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 239.767 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 9 OKTOBER 2006 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie