JAARVERSLAG MAART 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG MAART 2015"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 MAART 2015

2 HOLLAND CASINO ZETTE IN 2014 DE IMPLEMENTATIE VOORT VAN HAAR NIEUWE STRATEGIE, WAARMEE EEN GEZOND FINAN CIEEL FUNDAMENT WORDT GELEGD EN HOLLAND CASINO ZICH VOORBEREIDT OP HET OPENEN VAN DE KANSSPELMARKT. OP MEERDERE GEBIEDEN IS EEN TURNAROUND GEREALISEERD. INMIDDELS IS DE BEDRIJFSVOERING GERICHT OP VASTE SPELERS, DE ORGANISATIE GEHERSTRUCTUREERD EN GEREORGANISEERD EN EEN DEEL VAN DE SPEELAUTOMATEN VERNIEUWD. HET KOSTENNIVEAU IS STRUC TUREEL GEREDUCEERD. HOLLAND CASINO BLEEF BINNEN DE RATIO S VAN DE BANKENCONVENANTEN EN HAD ULTIMO 2014 VOLDOENDE VRIJE MIDDELEN OM DE UITSTAANDE BANKSCHULD TE KUNNEN AFLOSSEN. HET BIJZONDER BEHEER BIJ DE BANKEN WERD OPGEHEVEN. DE KANSSPELAUTORITEIT BEËINDIGDE HET EENJARIGE GEÏNTENSIVEERDE TOEZICHT. HET CONTACT MET DE SOCIALE PARTNERS NORMALISEERDE NA STAKINGEN IN HET VOORJAAR, RESULTEREND IN OVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT HET SOCIAAL PLAN 2014 EN EEN AANGEPASTE PENSIOENREGELING ZAL IN HET TEKEN STAAN VAN VERDERE UITVOERING VAN DE STRATEGIE EN DE NADERENDE PRIVATISERING.

3 3 JAARVERSLAG 2014 BELANGRIJKSTE INDICATOREN

4 EBITDA 59% 2014: 55,2 MIO EURO 2013: 34,8 MIO EURO 2012: 47,9 MIO EURO EBITDA MARGIN 5% 2014: 14% 2013: 9% 2012: 12% EBIT 21,2MIO 2014: 15,7 MIO EURO 2013: - 5,5 MIO EURO 2012: 7,8 MIO EURO BRUTOBATEN 3% 2014: 521,2 MIO EURO 2013: 503,5 MIO EURO 2012: 540,5 MIO EURO KANSSPELBELASTING 5% 2014: 137,1 MIO EURO 2013: 130,9 MIO EURO 2012: 140,4 MIO EURO 4 JAARVERSLAG 2014

5 BEZOEKEN 1% 2014: DUIZEND 2013: DUIZEND 2012: DUIZEND BESTEDING PER BEZOEK BEZOEKERS 2% 4% 2014: 95 EURO 2014: DUIZEND 2013: 93 EURO 2013: DUIZEND 2012: 97 EURO 2012: DUIZEND OPBRENGST TAFELSPELEN 2% 2014: 213,9 MIO EURO 2013: 209,0 MIO EURO 2012: 218,2 MIO EURO OPBRENGST SPEELAUTOMATEN OPBRENGST HORECA 7% 11% 2014: 258,8 MIO EURO 2013: 242,5 MIO EURO 2012: 265,9 MIO EURO 2014: 21,2 MIO EURO 2013: 23,9 MIO EURO 2012: 25,6 MIO EURO AANTAL MEDEWERKERS 12% 2014: FTE 2013: FTE 2012: FTE NETTOBATEN PER FTE 19% 2014: 155 DUIZEND EURO 2013: 130 DUIZEND EURO 2012: 130 DUIZEND EURO 5 JAARVERSLAG 2014

6 2014 BRUTOBATEN PER VESTIGING 2014 BRUTOBATEN PER PRODUCTGROEP 2,0% 0,6% 1,0% 4,8% 4,8% 4,0% 3,8% 15,9% 4,0% 4,0% 5,0% 12,8% 41,0% 8,2% 50,5% 10,2% 8,9% 9,3% 9,8% AMSTERDAM NIJMEGEN TAFELSPELEN HORECAOPBRENGST ROTTERDAM EINDHOVEN SPEELAUTOMATEN OVERIGE BATEN BREDA ENSCHEDE TRONCOPBRENGST/TIPS UTRECHT ZANDVOORT SCHEVENINGEN GRONINGEN VENLO LEEUWARDEN VALKENBURG SCHIPHOL 2014 TOTALE KOSTEN PER SOORT 2014 BEZOEKFREQUENTIE BEZOEKERS 0,7% 7,8% 4,5% 4,3% 4,4% 27,0% 14,1% 19,9% 56,2% 21% 40,1% KANSSPELBELASTING AFSCHRIJVINGEN 1 BEZOEK BEZOEKEN PERSONEELSKOSTEN BIJZONDERE LASTEN 2-3 BEZOEKEN >25 BEZOEKEN OPERATIONELE KOSTEN FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 4-11 BEZOEKEN 6 JAARVERSLAG 2014

7 KERNCIJFERS bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven REKENING VAN BATEN EN LASTEN Baten voor kansspelbelasting 521,2 503,5 Kansspelbelasting 137,1 130,9 Nettobaten 384,1 372,6 Bedrijfslasten (exclusief bijzondere lasten) 345,5 360,2 Bijzondere lasten 22,9 17,9 Brutobedrijfsresultaat 15,7-5,5 Financiële baten en lasten 3,7 16,8 Nettobedrijfsresultaat 12,0-22,3 Kasstroom uit operationele activiteiten 70,6 25,4 WINSTMARGE (IN PROCENTEN) ((nettobedrijfsresultaat / nettobaten) x 100) 3,1-6,0 BEZOEKEN Aantal bezoeken in duizenden Besteding per bezoek in euro MEDEWERKERS ULTIMO JAAR Aantal medewerkers (exclusief stand-by medewerkers en stagiaires) Op basis van volledige dagtaak (fte) PERSONEELSKOSTEN (in procenten van bedrijfslasten excl. bijzondere lasten) 59,1 61,0 Nettobaten per fte (in duizenden euro) BALANS Eigen Vermogen 54,9 42,9 Voorzieningen 18,3 16,9 Langlopende schulden 43,4 52,2 Kortlopende schulden 98,3 88,2 OVERIGE KENGETALLEN Aantal speeltafels Aantal speelautomaten (in vestigingen) JAARVERSLAG 2014

8 INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKSTE INDICATOREN 3 KERNCIJFERS 7 VOORWOORD BESTUURSVOORZITTER 10 VERSLAG VAN HET BESTUUR 13 Relevante externe ontwikkelingen 14 Waardecreatie 16 Financieel 16 Gasten 20 Product 21 Medewerkers 23 Bedrijfsproces 29 Maatschappelijk relevante onderwerpen 29 Vooruitzichten 34 Bestuursverklaring 36 BERICHT VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN 40 GOVERNANCE 42 Commissies en toezicht 43 Corporate Governance 45 Beloningen 49 Compliance & Integriteit 51 Belangrijkste risico s 52 JAARREKENING Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting op balans, de rekening van baten en lasten en het kasstroomoverzicht 61 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 63 Grondslagen voor resultaatbepaling 66 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 66 Toelichting op de balans 67 Toelichting op de rekening van baten en lasten 76 8 JAARVERSLAG 2014

9 ONDERTEKENING 81 OVERIGE GEGEVENS 83 Bepaling inzake resultaatsbestemming 84 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 86 AANVULLENDE INFORMATIE 91 Over dit verslag 92 Profiel van het bedrijf 93 Juridische structuur 93 Organogram 94 Organisatie 95 Stakeholderoverzicht 96 Chronologie 101 Informatie per vestiging 102 Vijfjaaroverzicht 105 Human resources in cijfers 106 Overige niet-financiële kengetallen 110 Mega Jackpot overzicht 111 GRI-index 112 Colofon JAARVERSLAG 2014

10 VOORWOORD BESTUURSVOORZITTER 2014 was een belangrijk jaar voor Holland Casino. Het jaar waarin we de in 2013 gekozen richting hebben voortgezet en de geplande omvangrijke veranderingen op het gebied van strategie en structuur doorvoerden. Een jaar ook waarin de economische omstandigheden in Nederland nauwelijks verbeterden. Voor Holland Casino als casinobedrijf, maar ook als monopolist in een concurrerende omgeving, was de noodzaak groot om in 2014 verder door te pakken. De continuïteit van de organisatie kreeg de afgelopen twee jaar de hoogste prioriteit. Dit deden wij in samenspraak met onze stakeholders. Een bijzonder belang hebben onze collega s, voor wie wij streven naar het behoud van zo veel mogelijk duurzame werkgelegenheid. RESULTATEN IN HET KORT Halverwege het jaar trok het spelresultaat aan. We namen een aantal gerichte maatregelen ter verbetering van ons product en onze service. Zo vernieuwden we 1200 speelautomaten en startten we met de verstrekking van gratis niet-alcoholische drankjes voor vaste gasten. In combinatie met een beter op de vraag aansluitend spelaanbod bij tafelspelen en aanhoudende sterke sturing op matiging van de kosten, resulteerde dat voor het eerst sinds 2011 in een lichte groei van de omzet en een significante verbetering van het resultaat. Holland Casino realiseerde een nettobedrijfsresultaat van 12 miljoen, na aftrek van 23 miljoen aan bijzondere lasten als gevolg van een reorganisatie. Ten opzichte van 2013 realiseerde Holland Casino 11 miljoen hogere nettobaten en daalden de bedrijfslasten (exclusief bijzondere lasten) met 28 miljoen. Terwijl de investeringen toenamen met 10 miljoen, had Holland Casino ultimo 2014 voldoende vrij ter beschikking staande middelen om de uitstaande bankschuld te kunnen aflossen. Holland Casino werd in het vierde kwartaal ontheven van het bijzonder beheer bij de banken. VERDERE UITWERKING STRATEGIE Holland Casino herijkte in 2013 de strategie en koos ervoor te focussen op een aantal kernpunten, dat een structurele verbetering van de financiële positie heeft bewerkstelligd. In 2014 zijn deze kernpunten in het licht van de meest recente ontwikkelingen, onder meer op het gebied van de naderende privatisering, verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Behalve deze kernpunten scherpte Holland Casino ook de visie, missie en ambitie aan: Visie: Missie: Ambitie: Strategie: Het échte casino Overal en altijd de beste kansspelbeleving bieden Marktleider zijn in een geprivatiseerde markt en in alles wat we doen de gast centraal stellen Primair: Wij bouwen aan persoonlijke relaties met waardevolle gasten Secundair: Wij bieden een online en offline portfolio dat past bij een marktleider; Wij benutten de kracht van lokaal ondernemerschap; Wij richten het bedrijf efficiënt in. 10 JAARVERSLAG 2014

11 VOORBEREIDINGEN PRIVATISERING Hoewel in 2014 de eerste positieve effecten van de nieuwe strategische koers zichtbaar werden, ligt er nog een belangrijke uitdaging. Holland Casino dient verdere maatregelen door te voeren om een concurrende marktpositie te hebben zodra de kansspelmarkt geopend wordt. De overheid publiceerde eind januari 2015 het concept wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime, waarin aan Holland Casino tien van de zestien vergunningen zijn toebedeeld. Holland Casino krijgt te maken met meerdere concurrerende vergunninghouders. De voorbereidingen op een geprivatiseerd Holland Casino vereisen meer dan een verandering in focus, een efficiëntere organisatiestructuur en kostenmatiging. Het pakket van te nemen maatregelen ter voorbereiding op de privatisering is voor de middellange termijn niet voldoende of compleet zonder ook de arbeidsvoorwaarden kritisch in ogenschouw te nemen. Onze insteek voor de nieuwe cao, die wij in 2015 hopen af te sluiten, zal gericht zijn op modernisering en het verhelpen van knelpunten in onze arbeidsvoorwaarden. OVERIGE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN Herinrichting organisatie Met de reorganisatie van het hoofdkantoor en de casino s, voltooide Holland Casino een belangrijke en impactvolle stap op de weg naar een goedkoper en efficiënter bedrijf. Niet alleen nam het aantal mensen in dienst verder af, ook de organisatiestructuur wijzigde en de werkprocessen zijn efficiënter ingericht. De reorganisatie betekende ook een grote verandering voor onze mensen. In 2015 besteedt Holland Casino verder aandacht aan de transitie en de onderlinge samenwerking. Management op alle niveaus krijgt naar behoefte begeleiding bij de invulling van hun rol in de nieuwe strategie en structuur. Toezicht Preventiebeleid kansspelen Eind oktober 2014 bevestigde de Kansspelautoriteit (Ksa) dat na een jaar van geïntensiveerd toezicht, het toezicht op het Preventiebeleid kansspelen (PBK) genormaliseerd kon worden. Holland Casino hecht grote waarde aan het PBK omdat onze maatschappelijke relevantie tot uitdrukking komt in de manier waarop wij ondernemerschap en de zorg voor onze gasten in verhouding tot elkaar vormgeven. De Ksa stelde vast dat het Preventiebeleid kansspelen op alle niveaus onverminderd de aandacht heeft en houdt die het verdient. Online spelaanbod Na ruim tien jaar illegaal aanbod door andere partijen wordt het naar verwachting binnen afzienbare termijn ook voor Holland Casino wettelijk mogelijk een online casino aan te bieden. Ervan uitgaande dat Holland Casino een vergunning krijgt, zal een online casino bijdragen aan de versterking van onze positie als kansspelbedrijf op de Nederlandse markt. De combinatie van zowel een fysiek als online spelaanbod is uniek en biedt ons kansen en mogelijkheden voor groei. DANK! De onzekerheid en onrust die hoorden bij de hierboven beschreven ontwikkelingen, maakten het voor de medewerkers van Holland Casino niet altijd makkelijk. Toch bleven collega s professioneel en betrokken bij het werk. Ook de leden van de recent afgetreden Ondernemingsraad mogen op deze plaats niet onvermeld blijven. In hun zittingsjaren kregen zij te maken met ingewikkelde en ingrijpende vraagstukken. Hoewel wij het niet over alles eens werden, bleef het gesprek altijd op gang. Het bestuur waarderdeert dit zeer. Een hartelijk dank daarom aan alle collega s die hun energie inzetten om Holland Casino voor onze gasten, het échte casino te laten zijn. Willem-Jan van den Dijssel Bestuursvoorzitter a.i. 11 JAARVERSLAG 2014

12 12 JAARVERSLAG 2014

13 13 JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN HET BESTUUR

14 RELEVANTE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Holland Casino opereert in een veranderende wereld, in een economisch instabiele tijd. Holland Casino is hierin niet uniek, maar door het samenspel van factoren dat ons aangaat, ontstaat een uitdagend krachtenveld. Enerzijds volgen ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op, zoals in de online markt, anderzijds kennen maatschappelijke processen hun eigen dynamiek, zoals de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid. Deze factoren vinden hun weerslag in onze strategische keuzes en de benadering van onze risico s. POLITIEK EN KANSSPELMARKT Den Haag behandelt sinds afgelopen zomer twee belangrijke kansspeldossiers. De Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime, waarvoor het kabinet eind januari 2015 de internetconsultatie rond het concept wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime startte en het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa), dat het online spelaanbod reguleert. Holland Casino pleit voor een behoedzame overgang naar een geprivatiseerde omgeving. Holland Casino bouwde in bijna vier decennia een gedegen en beproefd Preventiebeleid kansspelen op. Om deze aanpak succesvol te kunnen continueren is het noodzakelijk om een bedrijf van redelijke omvang te laten bestaan. Vanwege de aanstaande wetswijziging verliest Holland Casino vier van de huidige veertien casino s verspreid over het land. Welke vestigingen dit zijn, is nog niet bepaald. Naast deze vrijkomende vier vergunningen gekoppeld aan een bestaande vestiging, komen nog twee aanvullende vergunningen beschikbaar. Het concept wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime is nog niet in de Tweede en Eerste kamer behandeld, dit traject zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Het wetsvoorstel Koa voor de online kansspelen stelt dat iedereen in aanmerking komt voor een vergunning, mits men voldoet aan de eisen van de wet. Holland Casino gaat er dan ook vanuit dat ze in aanmerking komt voor een vergunning. FISCAAL Holland Casino pleit voor een eerlijke concurrentiepositie en daarmee voor een gelijk kansspelbelastingtarief voor gelijke kansspelen. Ongeacht of het kansspel nu online wordt aangeboden of in één van de casino s. De in het wetsvoorstel beoogde aanpassing van de fiscale wetgeving, waaronder differentiatie in het kansspelbelastingtarief: 20 procent voor online casino s en 29 procent voor landbased casino s, past naar onze overtuiging niet in het beoogde gelijke speelveld. Zeker niet omdat de vaste exploitatiekosten voor een fysiek casino aanzienlijk hoger zijn dan voor een online spelomgeving. MAATSCHAPPELIJK Holland Casino hanteert een gedegen Preventiebeleid kansspelen en pleit voor een aanpak die voor de hele markt geldt, zodat ook in een geprivatiseerde markt gasten bescherming geboden wordt tegen overmatig spel. Een Preventiebeleid kansspelen is alleen dan effectief als alle aanbieders hierop aangesloten zijn, zodat uitgesloten probleemspelers zo min mogelijk uitwijkmogelijkheden hebben. Een voor Holland Casino elementair onderdeel van de wet vormt het centraal register uitsluiting kansspelen voor vergunninghouders (CRUKS), waarin risicospelers geregistreerd staan die (tijdelijk) geen toegang mogen hebben tot het spel. Daarnaast hecht Holland Casino waarde aan de aanvulling van het bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium van de Ksa. Het is belangrijk dat het illegale spel - of dat nu online of in fysieke spelomgevingen plaatsvindt - uit het oogpunt van consumentenbescherming zo ver mogelijk teruggedrongen wordt. 14 JAARVERSLAG 2014

15 ECONOMISCH De economie liet in 2014 een voorzichtig herstel zien. Voor Holland Casino relevante indicatoren als consumentenvertrouwen en consumentenbestedingen namen iets toe. Consumenten besteedden echter voornamelijk meer aan duurzame consumptiegoederen, deden vervangingsuitgaven of gebruikten spaargeld om hun hypotheek af te lossen. Holland Casino reageerde door zich te richten op het verbeteren van de dienstverlening aan vaste gasten en wist daarmee de baten te verhogen. TECHNOLOGISCH Technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat bedrijven innoveren met nieuwe producten via nieuwe kanalen. Dat vraagt om creativiteit, maar ook om de juiste timing en bewegingsruimte. Ondertussen vergroten de huidige mogelijkheden door het gebruik van snellere mobiele netwerken als bijvoorbeeld 4G en betere en slimmere smartphones en devices. Holland Casino bereidt een online spelomgeving voor, die te allen tijde op ieder apparaat toegankelijk wordt. Op pagina 52 wordt een uitgebreide opsomming van onze belangrijkste risico s gegeven. 15 JAARVERSLAG 2014

16 WAARDECREATIE Holland Casino creëert waarde door kansspelen aan te bieden in veertien casino s verspreid over Nederland. Daarbij richt Holland Casino zich met name op de vaste gasten, met een eigentijds en betrouwbaar kansspelaanbod in een aantrekkelijke omgeving. Ons aanbod maken wij compleet met food & beverage en gevarieerd entertainment. In 2014 kregen de casino s in lijn met de herijkte strategie meer verantwoordelijkheid over hun lokale bedrijfsvoering. De resultaten in 2014 tonen aan dat de in 2013 vastgestelde strategische richting vruchten begint af te werpen. In 2015 zal naar verwachting het volledige effect van de reorganisatie tot uiting komen. FINANCIEEL Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat Het nettobedrijfsresultaat steeg ten opzichte van 2013 met 34,3 miljoen tot een resultaat van 12,0 miljoen (2013: -22,3 miljoen). Bijzondere posten drukten in beide jaren op het resultaat: Nettobedrijfsresultaat 12,0-22,3 Reorganisatielasten 22,9 17,9 (Herstructurering) rentederivaten - 10,6 Bedrijfsresultaat excl. bijzondere lasten 34,9 6,2 Holland Casino draagt maandelijks 29% kansspelbelasting af aan de Staat over de opbrengsten Tafelspelen en Speelautomaten. De afdracht aan de Staat over het verslagjaar 2014 en 2013 (in miljoenen euro) bestaat uit: Kansspelbelasting Tafelspelen 62,0 60,0 Kansspelbelasting Speelautomaten 75,1 70,9 137,1 130,9 De daadwerkelijke afdracht over een boekjaar wijkt af van bovenstaande cijfers, omdat afdracht van de belastingen een maand later plaatsvindt. Naast de afdracht van de kansspelbelastingen is Holland Casino vanaf 1 april 2012 wettelijk verplicht kansspelheffing te betalen. In 2014 bedraagt de kansspelheffing 0,9 miljoen (2013: 0,9 miljoen). 16 JAARVERSLAG 2014

17 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2014 AANVULLENDE INFORMATIE Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat en belastingen in miljoenen euro 200 belastingen nettobedrijfsresultaat ,2 137,1 144,6 140, , ,0 3,8-9, ,7-22, Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat (exclusief bijzondere lasten) en belastingen in miljoenen euro belastingen bedrijfsresultaat excl. bijzondere lasten bijzondere lasten , ,2 144,6 140,4 130, ,1 11,5-7, ,4 34,9-2,1-4,4-17,9-22, T 17 JAARVERSLAG ,2 T 0

18 BATEN De baten voor kansspelbelasting ten bedrage van 521,2 miljoen stegen 3,5% ten opzichte van het voorgaande jaar (2013: 503,5 miljoen). De gemiddelde besteding per bezoek steeg van 93 naar 95. Het aantal bezoeken steeg met ( 1,1%) naar een totaal van 5,5 miljoen in 2014 (2013: 5,4 miljoen). De opbrengst Tafelspelen steeg met 4,9 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De opbrengst Speelautomaten steeg met 16,3 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De Troncopbrengst daalde met 0,2 miljoen (inclusief ontvangen fooien voor Horeca- en Front Office-activiteiten). De Horecaopbrengst nam af met 11,1% tot 21,2 miljoen. De overige baten daalden met 0,6 miljoen. Onder de overige baten zijn ook de entreeontvangsten ad 1,9 miljoen (2013: 2,0 miljoen) verantwoord. Batencategorieën in miljoenen euro 2014 % 2013 % Opbrengst Tafelspelen 213, ,0 42 Opbrengst Speelautomaten 258, ,5 48 Troncopbrengst/tips 21,9 4 22,1 4 Horecaopbrengst 21,2 4 23,9 5 Overige baten 5,4 1 6,0 1 Totaal 521, ,5 100 LASTEN De totale bedrijfslasten, inclusief bijzondere lasten, daalden in het verslagjaar met 9,7 miljoen (-2,6%) naar 368,4 miljoen. De personeelskosten daalden met 15,5 miljoen ten opzichte van 2013 (-7,1%), voornamelijk als gevolg van een lagere gemiddelde bezetting ten bedrage van 13,7 miljoen en door lagere indirecte personeelskosten ten bedrage van 1,8 miljoen. De operationele kosten zijn 1,7 miljoen hoger dan vorig jaar (1,7%). Dit is het gevolg van hogere bedrijfskosten ad 2,2 miljoen, lagere huisvestingskosten ad 1,4 miljoen, lagere marketingkosten ad 1,3 miljoen, hogere automatiseringskosten ad 2,7 miljoen en lagere overige kosten ad 0,5 miljoen. In 2014 zijn de afschrijvingskosten 0,7 miljoen lager dan in 2013 (-1,7%). Dit is het gevolg van lagere normale afschrijvingen in 2014 ad 2,3 miljoen, de verlenging van de economische levensduur van bepaalde casinoactiviteiten in Leeuwarden en Venlo ( 1,0 miljoen lagere afschrijvingskosten), hoger boekverlies op desinvestering ad 2,1 miljoen en lagere opbrengst verkopen van activa ad 0,5 miljoen. 18 JAARVERSLAG 2014

19 In 2014 is voor 22,9 miljoen aan reorganisatiekosten verantwoord middels dotatie aan de voorziening en opname in de bijzondere lasten. Eind 2013 is het renteswapportfolio van Holland Casino geherstructureerd, waarbij de bestaande renteswapcontracten zijn beëindigd en vervangen door nieuwe swapcontracten. De herstructurering heeft geleid tot de vrijval van het ineffectieve deel van de beëindigde swaps van 5,5 miljoen en de opname van de inceptiewaarde van de nieuwe contracten (last van 16,1 miljoen) in de balans. Deze herstructurering heeft derhalve per saldo geleid tot een eenmalige extra last in 2013 van 10,6 miljoen die is verantwoord in de financiële baten en lasten. Mede als gevolg van de herstructurering zijn de interestlasten gedaald van 6,2 miljoen in 2013 tot 2,7 miljoen in Lastencategorieën in miljoenen euro 2014 % 2013 % Personeelskosten 204, ,5 58 Operationele kosten 102, ,3 26 Afschrijvingen 39, ,2 11 Bijzondere lasten 22,9 6 17,9 5 Bedrijfslasten 368, ,1 100 Financiële baten en lasten 3,7 16,8 Totaal 372,1 394,9 FINANCIËLE POSITIE Solvabiliteit Het Eigen Vermogen steeg gedurende 2014 van 43 miljoen naar 54,9 miljoen. Dit is het gevolg van de toevoeging van het resultaat 2014 aan het Eigen Vermogen. Hierdoor steeg de solvabiliteit naar 25,5% (2013: 21,5%). Financiële instrumenten Om het kasstroomrisico op verwachte toekomstige variabele rentebetalingen op de variabel rentende externe financiering af te dekken, zijn renteswaps afgesloten (zie pagina 72, 73 en 75). Financiering In 2012 is een kredietfaciliteit aangegaan. Eind 2014 bedraagt de totale kredietruimte 122,5 miljoen, waarvan 42,5 miljoen betrekking heeft op de term loan en 80 miljoen op de revolving kredietfaciliteit. De kredietfaciliteit is aangegaan met een bankenconsortium bestaande uit: ING (37%), ABN AMRO (37%) en Deutsche Bank (26%). 19 JAARVERSLAG 2014

20 KASSTROMEN in miljoenen euro Brutobedrijfsresultaat 15,7-5,5 Kasstroom uit overige operationele activiteiten 54,9 30,8 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -18,3-9,3 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -15,8-9,9 Mutatie liquide middelen 36,5 6,1 GASTEN In het contact met onze gasten streven wij naar een verbetering van de loyaliteit, door de waarde die gasten voor ons hebben - meer specifiek dan in het verleden te belonen met maatwerk in service en hospitality. Wij willen beter inspelen op de verwachtingen die onze zeer uiteenlopende gasten van ons mogen hebben. Dus zoeken we naar mogelijkheden, om binnen de kaders, verschillende privileges te bieden. Zo krijgen bezoekers die meer dan twee bezoeken per maand afleggen sinds 2014 een Diamond Card voor extraatjes als bijvoorbeeld gratis - niet alcoholische - drank. De Diamond VIP-Card is voor onze meest waardevolle gasten. Natuurlijk zijn voor deze beide loyaliteitskaarten alle voorwaarden van ons Preventiebeleid kansspelen van toepassing, volgen wij de privacywetgeving en zijn wij uiterst zorgvuldig met de gastgegevens. Gasten in cijfers In 2014 brachten onze gasten bijna 5,5 miljoen bezoeken aan de casino s (2013: 5,4 miljoen); dat waren 1,1 miljoen unieke gasten uit binnen- en buitenland, nagenoeg gelijk aan 2013; het overgrote deel van de gasten bezoekt ons incidenteel. De gemiddelde bezoekfrequentie kwam uit op 5,0 bezoeken per jaar (2013: 4,8). Van alle gasten bezocht 77% Holland Casino tussen de één en drie keer per jaar en 14% van de gasten bezocht ons tussen de vier en elf keer. Sinds 2014 meet Holland Casino de beleving van de gasten met de Net Promotor Score (NPS). Een methode die respondenten de vraag voorlegt of zij Holland Casino zouden aanbevelen. Holland Casino scoort op dit moment een NPS van JAARVERSLAG 2014

21 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS JAARREKENING 2014 GOVERNANCE AANVULLENDE INFORMATIE Over NPS: CRITICASTERS Net Promoter Score 4 = PASSIEF TEVREDEN % Promotors 8 PROMOTORS 9 10 % Criticasters De Net Promoter Score berekent het verschil tussen het percentage promotors en criticasters. De NPS is een absoluut getal ergens tussen -100 en Als bijvoorbeeld een merk 25% Promotors heeft, 55% Passief Tevredenen en 20% Criticasters, dan bedraagt de NPS +5. Een positieve NPS (>0) geldt als een goede score. Verder nodigen wij gasten uit om deel te nemen aan gastenpanels, waarin zij met ons spreken over de dienstverlening van Holland Casino. We laten medewerkers deze interviews beluisteren, zodat zij de feedback van de gasten mee kunnen nemen in hun werk. Om contact te houden met (potentiële) gasten is Holland Casino ook actief op social media. Holland Casino scoorde in 2014 de 26e plaats in de top 125 van grote Nederlandse bedrijven op Facebook, waarbij de effectiviteit van de Facebook pagina werd gemeten. In het voorjaar van 2015 lanceren wij een nieuwe marketingcampagne waarin de nadruk ligt op het spel en de spelers in het casino. Holland Casino ontving in 2014 in totaal 705 klachten (2013: 685) via onze eigen customer service en 29 klachten via de website Klacht.nl. De klachten zijn van zeer uiteenlopende aard en worden in samenspraak met de casino s opgepakt. Verder ontvingen de casino s 53 complimenten (2013: 47). PRODUCT Holland Casino wil de spelende gast verrassen met kwaliteit en vernieuwing. De speelautomaten en speeltafels worden regelmatig door externe keuringsinstanties gecontroleerd. Gasten kunnen, naast hun spel, genieten van een veelzijdige horeca, van een snelle snack tot een uitgebreid diner. T 21 JAARVERSLAG 2014 T Speelautomaten Om het product eigentijds te houden vernieuwden wij 1200 speelautomaten door middel van operational lease. Dit geeft ons de mogelijkheid om met lagere investeringen flexibel spellen aan te passen, wat weer gewaardeerd wordt door onze gasten. In het voorjaar van 2015 biedt Holland Casino een nieuwe mega jackpot aan. Een interactiever spel met nieuwe elementen op eigentijdse speelautomaten. De inzet van de gast gaat omlaag, maar de te winnen prijs blijft starten op 1 miljoen.

22 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2014 AANVULLENDE INFORMATIE Vanaf 2014 zijn alle casino s - behalve Schiphol - over op Ticket in-ticket out. Een systeem waarbij de muntenstroom bij de speelautomaten is verdwenen. Dit resulteerde in een efficiencyverbetering in de geldverwerkende processen en in het onderhoud van de speelautomaten. In 2015 onderzoekt Holland Casino of dit systeem ook gebruikt kan worden bij de tafelspelen. Tafelspelen Holland Casino s tafelspelen staan bekend om de grote professionaliteit van de croupiers die gastvrij en behendig de gasten het spel aanbieden. Binnen dit spelaanbod is met name gewerkt aan een verbetering van de efficiency. Per vestiging is gekeken naar het rendement van de speeltafels in verhouding tot de openingstijden en de bezoekersstromen, om de openingstijden beter te laten aansluiten bij de bezoekersstromen zodat het rendement omhoog gaat. Een en ander resulteerde eind 2014 in een positieve trendbreuk met verbeterende resultaten bij de tafelspelen, die voortvloeiden uit de multiroulettes (71%) en de speeltafels (29%). Food & beverage De afdeling food & beverage (F&B) maakt ons productaanbod compleet met een hapje en een drankje. Binnen deze productgroep wordt, om het rendement te verbeteren, strak gestuurd op bijvoorbeeld inzet van het juiste aantal medewerkers, monitoring van de inslag- en spillagepercentages en een optimale aansluiting van de openingsuren op de vraag uit de speelzaal. Dit laatste vraagt om een voortdurende afweging, omdat vanuit het spelaanbod benodigde openingsuren niet altijd bijdragen aan het te verbeteren rendement bij F&B. Ook in 2015 zal dit vraagstuk op de agenda staan. Vanaf 2014 staan op onze menukaarten ook duurzamere gerechten. T 22 JAARVERSLAG 2014 T Smoke & Play Om de rokende gasten nog beter van dienst te zijn, realiseerde Holland Casino rookruimten in Enschede en Leeuwarden, kreeg Holland Casino Scheveningen een tweede rookruimte en werd in Valkenburg de bestaande rookruimte uitgebouwd. Bij de realisatie van een Smoke & Play in Holland Casino Breda had Holland Casino een primeur. Ook het tafelspel Black Jack kan via de glazen wand van de rookruimte bespeeld worden.

23 Voorbereiding spelaanbod online Om gasten ook via het internet te kunnen laten spelen, ontwikkelt Holland Casino in samenwerking met Playtech een online spelomgeving. Als het gaat om de persoonsregistratie en de portemonee van de gast, realiseert Holland Casino een zogenaamd seamless aanbod: de geregistreerde gast wordt zowel in het fysieke casino als op het online plaform herkend en kan het opgewaardeerde speeltegoed in beide omgevingen inzetten. Bovendien kan te zijner tijd online meegespeeld worden op satellites van de bekende Holland Casino pokertoernooien als de Master Classics of Poker en de Dutch Open Poker Series. Voor de online customer care onderzoekt Holland Casino momenteel welke kennis en competenties nodig zijn voor een gedegen preventieaanpak. Ook in het online casino kiezen we ervoor om gasten niet zozeer weg te sturen, maar als dat nodig is beperkte toegang te verlenen en hun spelgedrag te volgen. Wij vinden het belangrijk om hierin de samenwerking te zoeken met experts op het gebied van online gokverslaving. De definitieve wetgeving is nog niet beschikbaar. Daarom ontwikkelt Holland Casino nu een online spelomgeving op basis van conceptwetgeving. Ondertussen vergroot de concurrentie haar voorsprong doordat zij hun product legaal kan aanbieden in reeds gereguleerde landen en illegaal in Nederland. Desondanks verwachten wij met onze omnichannel strategie onderscheidend te zijn. In de loop van 2015 gaan wij het online platform testen door voor ons personeel spel om punten aan te bieden. Het streven is om te zijner tijd ook gasten kennis te laten maken met het online spel om punten. Bingo De Beschikking Casinospelen is aangepast waardoor Holland Casino in 2015 kan starten met het aanbieden van live bingo, een onderhoudend spel voor grotere groepen. Holland Casino Breda heeft hierbij de primeur en start medio april met live bingo. MEDEWERKERS De afgelopen twee jaar heeft Holland Casino meer dan ooit uitgaven moeten bijstellen aan de dalende inkomsten. We moesten onze organisatie aan de nieuwe realiteit aanpassen, wat betekende dat ook de medewerkers van Holland Casino hierdoor werden geraakt. Reorganisaties De reorganisatie van het hoofdkantoor startte in februari en was eind maart merendeels gerealiseerd. Van juni tot en met november 2014 reorganiseerden vervolgens de casino s. Uitstroom naar aanleiding van de reorganisatie Om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen, stelden wij een vrijwillige vertrekregeling (Vrijwillige Aanpassing Arbeidsduur, VAA) open. Dit gebeurde na ledenraadpleging bij de vakbonden. Voor het hoofdkantoor was een VAA niet mogelijk vanwege het grote aantal unieke functies. Om te komen tot een goede verantwoording van de besluitvorming, beoordeelde een paritaire werkgroep van Holland Casino en de vakbonden de VAA-aanvragen. In totaal verminderde het aantal fte door reorganisatie met 328,5 fte, daarvan vertrok 81 procent van de medewerkers in de casino s op vrijwillige basis. Uitstroom naar aanleiding van de reorganisatie Casino s 264,1 fte (213,4 fte; 81% vrijwillige uitstroom) Hoofdkantoor 64,4 fte Totaal 328,5 fte 23 JAARVERSLAG 2014

JAARVERSLAG MAART 2015

JAARVERSLAG MAART 2015 JAARVERSLAG 2014 MAART 2015 HOLLAND CASINO ZETTE IN 2014 DE IMPLEMENTATIE VOORT VAN HAAR NIEUWE STRATEGIE, WAARMEE EEN GEZOND FINAN CIEEL FUNDAMENT WORDT GELEGD EN HOLLAND CASINO ZICH VOORBEREIDT OP HET

Nadere informatie

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016 HOLLAND CASINO Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang Amsterdam 22 maart 2016 Programma 13.00-13.05 Welkom Marcel Westerbrink 13.05-13.45 Aanleiding en context Marcel

Nadere informatie

HIER ZETTEN WE DAGELIJKS OP IN

HIER ZETTEN WE DAGELIJKS OP IN HIER ZETTEN WE DAGELIJKS OP IN HOLLANDCASINO.NL BIJ DOEN WE ER ALLES AAN OM U EEN LEUKE EN GEZELLIGE AVOND TE BEZORGEN. ONZE SPEELAUTOMATEN EN TAFELSPELEN ZORGEN VOOR SPANNING EN VERRASSING, ONZE RESTAURANTS

Nadere informatie

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime"

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel Modernisering Casinoregime Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime" 27 maart 2015 Centrum voor Verantwoord Spelen yvon@centrumvoorverantwoordspelen.nl www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

Nadere informatie

DO the CLOUD. Patrick Mesman. Technisch Consultant Holland Casino

DO the CLOUD. Patrick Mesman. Technisch Consultant Holland Casino DO the CLOUD Do the Cloud, een klantcase Patrick Mesman Technisch Consultant Holland Casino DO the cloud Patrick Mesman Technisch Consultant Holland Casino Algemene informatie Holland Casino In Nederland

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Maart 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014 JAARVERSLAG Maart 2014 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2013 FEIEN & CIJFERS EBIDA EBIDA MARGIN EBI 27% 3% 2012: 47,9 MIO EURO 2012: 12% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2011: 12%

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

jaarverslag April 2013

jaarverslag April 2013 jaarverslag April 2013 In 2012 bezochten 1.172.661 individuele bezoekers gemiddeld 5 keer een van de 14 casino s van Holland Casino. Zij besteedden gemiddeld 96 per bezoek. EBITDA 4% 2012: 47,9 MIO EURO

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Maart 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014 JAARVERSLAG Maart 2014 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2013 FEIEN & CIJFERS EBIDA EBIDA MARGIN EBI 27% 3% 2012: 47,9 MIO EURO 2012: 12% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2011: 12%

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV Algemene Rekenkamer staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 E w voorlicliting@rekenkanner.nl www.rekenkamer.nl DATUM

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Datum 22 maart 2012 Onderwerp Antwoorden vragen lid Bouwmeester over het boek Rien ne va plus van een ex medewerker van Holland Casino

Datum 22 maart 2012 Onderwerp Antwoorden vragen lid Bouwmeester over het boek Rien ne va plus van een ex medewerker van Holland Casino 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions. De Unie FNV Finance CNV Vakmensen. C maart 2016

Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions. De Unie FNV Finance CNV Vakmensen. C maart 2016 Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions Postadres UCT 0428, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht De Unie FNV Finance CNV Vakmensen Bezoekadres Telefoon Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg Modernisering Kansspelbeleid 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg 20 september 2011 Kansspelen en DSP Waarom zit het kansspelbeleid in dezelfde

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO

GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO 1 Inhoudsopgave Welke mensen bezoeken het Holland Casino? Wat wil het Holland Casino uitstralen? Besteding van de bezoekers binnen Holland Casino Opbrengesten van het Holland

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime I. ALGEMEEN 1. Inleiding Het regeerakkoord kondigt modernisering van het kansspelbeleid

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 24 557 Kansspelen Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Modernisering Kansspelen...de aftrap...

Modernisering Kansspelen...de aftrap... Modernisering Kansspelen......de aftrap... Dennis van Breemen EASG Seminar Het nederlandse kansspellandschap voordurend in beweging 28 maart 2013 2 Regeerakkoord We moderniseren het kansspelbeleid Online

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Doelstelling. Presentatie onderzoek. CASINO SPELERS VAN DE TOEKOMST Holland Casino als marktspeler in de transformerende gokwereld.

Doelstelling. Presentatie onderzoek. CASINO SPELERS VAN DE TOEKOMST Holland Casino als marktspeler in de transformerende gokwereld. Presentatie onderzoek CASINO SPELERS VAN DE TOEKOMST Holland Casino als marktspeler in de transformerende gokwereld Wie zijn wij Programma Inleiding Wat is holland casino Holland Casino is de enige legale

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie