JAARVERSLAG MAART 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG MAART 2015"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 MAART 2015

2 HOLLAND CASINO ZETTE IN 2014 DE IMPLEMENTATIE VOORT VAN HAAR NIEUWE STRATEGIE, WAARMEE EEN GEZOND FINAN CIEEL FUNDAMENT WORDT GELEGD EN HOLLAND CASINO ZICH VOORBEREIDT OP HET OPENEN VAN DE KANSSPELMARKT. OP MEERDERE GEBIEDEN IS EEN TURNAROUND GEREALISEERD. INMIDDELS IS DE BEDRIJFSVOERING GERICHT OP VASTE SPELERS, DE ORGANISATIE GEHERSTRUCTUREERD EN GEREORGANISEERD EN EEN DEEL VAN DE SPEELAUTOMATEN VERNIEUWD. HET KOSTENNIVEAU IS STRUC TUREEL GEREDUCEERD. HOLLAND CASINO BLEEF BINNEN DE RATIO S VAN DE BANKENCONVENANTEN EN HAD ULTIMO 2014 VOLDOENDE VRIJE MIDDELEN OM DE UITSTAANDE BANKSCHULD TE KUNNEN AFLOSSEN. HET BIJZONDER BEHEER BIJ DE BANKEN WERD OPGEHEVEN. DE KANSSPELAUTORITEIT BEËINDIGDE HET EENJARIGE GEÏNTENSIVEERDE TOEZICHT. HET CONTACT MET DE SOCIALE PARTNERS NORMALISEERDE NA STAKINGEN IN HET VOORJAAR, RESULTEREND IN OVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT HET SOCIAAL PLAN 2014 EN EEN AANGEPASTE PENSIOENREGELING ZAL IN HET TEKEN STAAN VAN VERDERE UITVOERING VAN DE STRATEGIE EN DE NADERENDE PRIVATISERING.

3 3 JAARVERSLAG 2014 BELANGRIJKSTE INDICATOREN

4 EBITDA 59% 2014: 55,2 MIO EURO 2013: 34,8 MIO EURO 2012: 47,9 MIO EURO EBITDA MARGIN 5% 2014: 14% 2013: 9% 2012: 12% EBIT 21,2MIO 2014: 15,7 MIO EURO 2013: - 5,5 MIO EURO 2012: 7,8 MIO EURO BRUTOBATEN 3% 2014: 521,2 MIO EURO 2013: 503,5 MIO EURO 2012: 540,5 MIO EURO KANSSPELBELASTING 5% 2014: 137,1 MIO EURO 2013: 130,9 MIO EURO 2012: 140,4 MIO EURO 4 JAARVERSLAG 2014

5 BEZOEKEN 1% 2014: DUIZEND 2013: DUIZEND 2012: DUIZEND BESTEDING PER BEZOEK BEZOEKERS 2% 4% 2014: 95 EURO 2014: DUIZEND 2013: 93 EURO 2013: DUIZEND 2012: 97 EURO 2012: DUIZEND OPBRENGST TAFELSPELEN 2% 2014: 213,9 MIO EURO 2013: 209,0 MIO EURO 2012: 218,2 MIO EURO OPBRENGST SPEELAUTOMATEN OPBRENGST HORECA 7% 11% 2014: 258,8 MIO EURO 2013: 242,5 MIO EURO 2012: 265,9 MIO EURO 2014: 21,2 MIO EURO 2013: 23,9 MIO EURO 2012: 25,6 MIO EURO AANTAL MEDEWERKERS 12% 2014: FTE 2013: FTE 2012: FTE NETTOBATEN PER FTE 19% 2014: 155 DUIZEND EURO 2013: 130 DUIZEND EURO 2012: 130 DUIZEND EURO 5 JAARVERSLAG 2014

6 2014 BRUTOBATEN PER VESTIGING 2014 BRUTOBATEN PER PRODUCTGROEP 2,0% 0,6% 1,0% 4,8% 4,8% 4,0% 3,8% 15,9% 4,0% 4,0% 5,0% 12,8% 41,0% 8,2% 50,5% 10,2% 8,9% 9,3% 9,8% AMSTERDAM NIJMEGEN TAFELSPELEN HORECAOPBRENGST ROTTERDAM EINDHOVEN SPEELAUTOMATEN OVERIGE BATEN BREDA ENSCHEDE TRONCOPBRENGST/TIPS UTRECHT ZANDVOORT SCHEVENINGEN GRONINGEN VENLO LEEUWARDEN VALKENBURG SCHIPHOL 2014 TOTALE KOSTEN PER SOORT 2014 BEZOEKFREQUENTIE BEZOEKERS 0,7% 7,8% 4,5% 4,3% 4,4% 27,0% 14,1% 19,9% 56,2% 21% 40,1% KANSSPELBELASTING AFSCHRIJVINGEN 1 BEZOEK BEZOEKEN PERSONEELSKOSTEN BIJZONDERE LASTEN 2-3 BEZOEKEN >25 BEZOEKEN OPERATIONELE KOSTEN FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 4-11 BEZOEKEN 6 JAARVERSLAG 2014

7 KERNCIJFERS bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven REKENING VAN BATEN EN LASTEN Baten voor kansspelbelasting 521,2 503,5 Kansspelbelasting 137,1 130,9 Nettobaten 384,1 372,6 Bedrijfslasten (exclusief bijzondere lasten) 345,5 360,2 Bijzondere lasten 22,9 17,9 Brutobedrijfsresultaat 15,7-5,5 Financiële baten en lasten 3,7 16,8 Nettobedrijfsresultaat 12,0-22,3 Kasstroom uit operationele activiteiten 70,6 25,4 WINSTMARGE (IN PROCENTEN) ((nettobedrijfsresultaat / nettobaten) x 100) 3,1-6,0 BEZOEKEN Aantal bezoeken in duizenden Besteding per bezoek in euro MEDEWERKERS ULTIMO JAAR Aantal medewerkers (exclusief stand-by medewerkers en stagiaires) Op basis van volledige dagtaak (fte) PERSONEELSKOSTEN (in procenten van bedrijfslasten excl. bijzondere lasten) 59,1 61,0 Nettobaten per fte (in duizenden euro) BALANS Eigen Vermogen 54,9 42,9 Voorzieningen 18,3 16,9 Langlopende schulden 43,4 52,2 Kortlopende schulden 98,3 88,2 OVERIGE KENGETALLEN Aantal speeltafels Aantal speelautomaten (in vestigingen) JAARVERSLAG 2014

8 INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKSTE INDICATOREN 3 KERNCIJFERS 7 VOORWOORD BESTUURSVOORZITTER 10 VERSLAG VAN HET BESTUUR 13 Relevante externe ontwikkelingen 14 Waardecreatie 16 Financieel 16 Gasten 20 Product 21 Medewerkers 23 Bedrijfsproces 29 Maatschappelijk relevante onderwerpen 29 Vooruitzichten 34 Bestuursverklaring 36 BERICHT VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN 40 GOVERNANCE 42 Commissies en toezicht 43 Corporate Governance 45 Beloningen 49 Compliance & Integriteit 51 Belangrijkste risico s 52 JAARREKENING Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting op balans, de rekening van baten en lasten en het kasstroomoverzicht 61 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 63 Grondslagen voor resultaatbepaling 66 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 66 Toelichting op de balans 67 Toelichting op de rekening van baten en lasten 76 8 JAARVERSLAG 2014

9 ONDERTEKENING 81 OVERIGE GEGEVENS 83 Bepaling inzake resultaatsbestemming 84 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 86 AANVULLENDE INFORMATIE 91 Over dit verslag 92 Profiel van het bedrijf 93 Juridische structuur 93 Organogram 94 Organisatie 95 Stakeholderoverzicht 96 Chronologie 101 Informatie per vestiging 102 Vijfjaaroverzicht 105 Human resources in cijfers 106 Overige niet-financiële kengetallen 110 Mega Jackpot overzicht 111 GRI-index 112 Colofon JAARVERSLAG 2014

10 VOORWOORD BESTUURSVOORZITTER 2014 was een belangrijk jaar voor Holland Casino. Het jaar waarin we de in 2013 gekozen richting hebben voortgezet en de geplande omvangrijke veranderingen op het gebied van strategie en structuur doorvoerden. Een jaar ook waarin de economische omstandigheden in Nederland nauwelijks verbeterden. Voor Holland Casino als casinobedrijf, maar ook als monopolist in een concurrerende omgeving, was de noodzaak groot om in 2014 verder door te pakken. De continuïteit van de organisatie kreeg de afgelopen twee jaar de hoogste prioriteit. Dit deden wij in samenspraak met onze stakeholders. Een bijzonder belang hebben onze collega s, voor wie wij streven naar het behoud van zo veel mogelijk duurzame werkgelegenheid. RESULTATEN IN HET KORT Halverwege het jaar trok het spelresultaat aan. We namen een aantal gerichte maatregelen ter verbetering van ons product en onze service. Zo vernieuwden we 1200 speelautomaten en startten we met de verstrekking van gratis niet-alcoholische drankjes voor vaste gasten. In combinatie met een beter op de vraag aansluitend spelaanbod bij tafelspelen en aanhoudende sterke sturing op matiging van de kosten, resulteerde dat voor het eerst sinds 2011 in een lichte groei van de omzet en een significante verbetering van het resultaat. Holland Casino realiseerde een nettobedrijfsresultaat van 12 miljoen, na aftrek van 23 miljoen aan bijzondere lasten als gevolg van een reorganisatie. Ten opzichte van 2013 realiseerde Holland Casino 11 miljoen hogere nettobaten en daalden de bedrijfslasten (exclusief bijzondere lasten) met 28 miljoen. Terwijl de investeringen toenamen met 10 miljoen, had Holland Casino ultimo 2014 voldoende vrij ter beschikking staande middelen om de uitstaande bankschuld te kunnen aflossen. Holland Casino werd in het vierde kwartaal ontheven van het bijzonder beheer bij de banken. VERDERE UITWERKING STRATEGIE Holland Casino herijkte in 2013 de strategie en koos ervoor te focussen op een aantal kernpunten, dat een structurele verbetering van de financiële positie heeft bewerkstelligd. In 2014 zijn deze kernpunten in het licht van de meest recente ontwikkelingen, onder meer op het gebied van de naderende privatisering, verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Behalve deze kernpunten scherpte Holland Casino ook de visie, missie en ambitie aan: Visie: Missie: Ambitie: Strategie: Het échte casino Overal en altijd de beste kansspelbeleving bieden Marktleider zijn in een geprivatiseerde markt en in alles wat we doen de gast centraal stellen Primair: Wij bouwen aan persoonlijke relaties met waardevolle gasten Secundair: Wij bieden een online en offline portfolio dat past bij een marktleider; Wij benutten de kracht van lokaal ondernemerschap; Wij richten het bedrijf efficiënt in. 10 JAARVERSLAG 2014

11 VOORBEREIDINGEN PRIVATISERING Hoewel in 2014 de eerste positieve effecten van de nieuwe strategische koers zichtbaar werden, ligt er nog een belangrijke uitdaging. Holland Casino dient verdere maatregelen door te voeren om een concurrende marktpositie te hebben zodra de kansspelmarkt geopend wordt. De overheid publiceerde eind januari 2015 het concept wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime, waarin aan Holland Casino tien van de zestien vergunningen zijn toebedeeld. Holland Casino krijgt te maken met meerdere concurrerende vergunninghouders. De voorbereidingen op een geprivatiseerd Holland Casino vereisen meer dan een verandering in focus, een efficiëntere organisatiestructuur en kostenmatiging. Het pakket van te nemen maatregelen ter voorbereiding op de privatisering is voor de middellange termijn niet voldoende of compleet zonder ook de arbeidsvoorwaarden kritisch in ogenschouw te nemen. Onze insteek voor de nieuwe cao, die wij in 2015 hopen af te sluiten, zal gericht zijn op modernisering en het verhelpen van knelpunten in onze arbeidsvoorwaarden. OVERIGE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN Herinrichting organisatie Met de reorganisatie van het hoofdkantoor en de casino s, voltooide Holland Casino een belangrijke en impactvolle stap op de weg naar een goedkoper en efficiënter bedrijf. Niet alleen nam het aantal mensen in dienst verder af, ook de organisatiestructuur wijzigde en de werkprocessen zijn efficiënter ingericht. De reorganisatie betekende ook een grote verandering voor onze mensen. In 2015 besteedt Holland Casino verder aandacht aan de transitie en de onderlinge samenwerking. Management op alle niveaus krijgt naar behoefte begeleiding bij de invulling van hun rol in de nieuwe strategie en structuur. Toezicht Preventiebeleid kansspelen Eind oktober 2014 bevestigde de Kansspelautoriteit (Ksa) dat na een jaar van geïntensiveerd toezicht, het toezicht op het Preventiebeleid kansspelen (PBK) genormaliseerd kon worden. Holland Casino hecht grote waarde aan het PBK omdat onze maatschappelijke relevantie tot uitdrukking komt in de manier waarop wij ondernemerschap en de zorg voor onze gasten in verhouding tot elkaar vormgeven. De Ksa stelde vast dat het Preventiebeleid kansspelen op alle niveaus onverminderd de aandacht heeft en houdt die het verdient. Online spelaanbod Na ruim tien jaar illegaal aanbod door andere partijen wordt het naar verwachting binnen afzienbare termijn ook voor Holland Casino wettelijk mogelijk een online casino aan te bieden. Ervan uitgaande dat Holland Casino een vergunning krijgt, zal een online casino bijdragen aan de versterking van onze positie als kansspelbedrijf op de Nederlandse markt. De combinatie van zowel een fysiek als online spelaanbod is uniek en biedt ons kansen en mogelijkheden voor groei. DANK! De onzekerheid en onrust die hoorden bij de hierboven beschreven ontwikkelingen, maakten het voor de medewerkers van Holland Casino niet altijd makkelijk. Toch bleven collega s professioneel en betrokken bij het werk. Ook de leden van de recent afgetreden Ondernemingsraad mogen op deze plaats niet onvermeld blijven. In hun zittingsjaren kregen zij te maken met ingewikkelde en ingrijpende vraagstukken. Hoewel wij het niet over alles eens werden, bleef het gesprek altijd op gang. Het bestuur waarderdeert dit zeer. Een hartelijk dank daarom aan alle collega s die hun energie inzetten om Holland Casino voor onze gasten, het échte casino te laten zijn. Willem-Jan van den Dijssel Bestuursvoorzitter a.i. 11 JAARVERSLAG 2014

12 12 JAARVERSLAG 2014

13 13 JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN HET BESTUUR

14 RELEVANTE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Holland Casino opereert in een veranderende wereld, in een economisch instabiele tijd. Holland Casino is hierin niet uniek, maar door het samenspel van factoren dat ons aangaat, ontstaat een uitdagend krachtenveld. Enerzijds volgen ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op, zoals in de online markt, anderzijds kennen maatschappelijke processen hun eigen dynamiek, zoals de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid. Deze factoren vinden hun weerslag in onze strategische keuzes en de benadering van onze risico s. POLITIEK EN KANSSPELMARKT Den Haag behandelt sinds afgelopen zomer twee belangrijke kansspeldossiers. De Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime, waarvoor het kabinet eind januari 2015 de internetconsultatie rond het concept wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime startte en het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa), dat het online spelaanbod reguleert. Holland Casino pleit voor een behoedzame overgang naar een geprivatiseerde omgeving. Holland Casino bouwde in bijna vier decennia een gedegen en beproefd Preventiebeleid kansspelen op. Om deze aanpak succesvol te kunnen continueren is het noodzakelijk om een bedrijf van redelijke omvang te laten bestaan. Vanwege de aanstaande wetswijziging verliest Holland Casino vier van de huidige veertien casino s verspreid over het land. Welke vestigingen dit zijn, is nog niet bepaald. Naast deze vrijkomende vier vergunningen gekoppeld aan een bestaande vestiging, komen nog twee aanvullende vergunningen beschikbaar. Het concept wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime is nog niet in de Tweede en Eerste kamer behandeld, dit traject zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Het wetsvoorstel Koa voor de online kansspelen stelt dat iedereen in aanmerking komt voor een vergunning, mits men voldoet aan de eisen van de wet. Holland Casino gaat er dan ook vanuit dat ze in aanmerking komt voor een vergunning. FISCAAL Holland Casino pleit voor een eerlijke concurrentiepositie en daarmee voor een gelijk kansspelbelastingtarief voor gelijke kansspelen. Ongeacht of het kansspel nu online wordt aangeboden of in één van de casino s. De in het wetsvoorstel beoogde aanpassing van de fiscale wetgeving, waaronder differentiatie in het kansspelbelastingtarief: 20 procent voor online casino s en 29 procent voor landbased casino s, past naar onze overtuiging niet in het beoogde gelijke speelveld. Zeker niet omdat de vaste exploitatiekosten voor een fysiek casino aanzienlijk hoger zijn dan voor een online spelomgeving. MAATSCHAPPELIJK Holland Casino hanteert een gedegen Preventiebeleid kansspelen en pleit voor een aanpak die voor de hele markt geldt, zodat ook in een geprivatiseerde markt gasten bescherming geboden wordt tegen overmatig spel. Een Preventiebeleid kansspelen is alleen dan effectief als alle aanbieders hierop aangesloten zijn, zodat uitgesloten probleemspelers zo min mogelijk uitwijkmogelijkheden hebben. Een voor Holland Casino elementair onderdeel van de wet vormt het centraal register uitsluiting kansspelen voor vergunninghouders (CRUKS), waarin risicospelers geregistreerd staan die (tijdelijk) geen toegang mogen hebben tot het spel. Daarnaast hecht Holland Casino waarde aan de aanvulling van het bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium van de Ksa. Het is belangrijk dat het illegale spel - of dat nu online of in fysieke spelomgevingen plaatsvindt - uit het oogpunt van consumentenbescherming zo ver mogelijk teruggedrongen wordt. 14 JAARVERSLAG 2014

15 ECONOMISCH De economie liet in 2014 een voorzichtig herstel zien. Voor Holland Casino relevante indicatoren als consumentenvertrouwen en consumentenbestedingen namen iets toe. Consumenten besteedden echter voornamelijk meer aan duurzame consumptiegoederen, deden vervangingsuitgaven of gebruikten spaargeld om hun hypotheek af te lossen. Holland Casino reageerde door zich te richten op het verbeteren van de dienstverlening aan vaste gasten en wist daarmee de baten te verhogen. TECHNOLOGISCH Technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat bedrijven innoveren met nieuwe producten via nieuwe kanalen. Dat vraagt om creativiteit, maar ook om de juiste timing en bewegingsruimte. Ondertussen vergroten de huidige mogelijkheden door het gebruik van snellere mobiele netwerken als bijvoorbeeld 4G en betere en slimmere smartphones en devices. Holland Casino bereidt een online spelomgeving voor, die te allen tijde op ieder apparaat toegankelijk wordt. Op pagina 52 wordt een uitgebreide opsomming van onze belangrijkste risico s gegeven. 15 JAARVERSLAG 2014

16 WAARDECREATIE Holland Casino creëert waarde door kansspelen aan te bieden in veertien casino s verspreid over Nederland. Daarbij richt Holland Casino zich met name op de vaste gasten, met een eigentijds en betrouwbaar kansspelaanbod in een aantrekkelijke omgeving. Ons aanbod maken wij compleet met food & beverage en gevarieerd entertainment. In 2014 kregen de casino s in lijn met de herijkte strategie meer verantwoordelijkheid over hun lokale bedrijfsvoering. De resultaten in 2014 tonen aan dat de in 2013 vastgestelde strategische richting vruchten begint af te werpen. In 2015 zal naar verwachting het volledige effect van de reorganisatie tot uiting komen. FINANCIEEL Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat Het nettobedrijfsresultaat steeg ten opzichte van 2013 met 34,3 miljoen tot een resultaat van 12,0 miljoen (2013: -22,3 miljoen). Bijzondere posten drukten in beide jaren op het resultaat: Nettobedrijfsresultaat 12,0-22,3 Reorganisatielasten 22,9 17,9 (Herstructurering) rentederivaten - 10,6 Bedrijfsresultaat excl. bijzondere lasten 34,9 6,2 Holland Casino draagt maandelijks 29% kansspelbelasting af aan de Staat over de opbrengsten Tafelspelen en Speelautomaten. De afdracht aan de Staat over het verslagjaar 2014 en 2013 (in miljoenen euro) bestaat uit: Kansspelbelasting Tafelspelen 62,0 60,0 Kansspelbelasting Speelautomaten 75,1 70,9 137,1 130,9 De daadwerkelijke afdracht over een boekjaar wijkt af van bovenstaande cijfers, omdat afdracht van de belastingen een maand later plaatsvindt. Naast de afdracht van de kansspelbelastingen is Holland Casino vanaf 1 april 2012 wettelijk verplicht kansspelheffing te betalen. In 2014 bedraagt de kansspelheffing 0,9 miljoen (2013: 0,9 miljoen). 16 JAARVERSLAG 2014

17 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2014 AANVULLENDE INFORMATIE Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat en belastingen in miljoenen euro 200 belastingen nettobedrijfsresultaat ,2 137,1 144,6 140, , ,0 3,8-9, ,7-22, Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat (exclusief bijzondere lasten) en belastingen in miljoenen euro belastingen bedrijfsresultaat excl. bijzondere lasten bijzondere lasten , ,2 144,6 140,4 130, ,1 11,5-7, ,4 34,9-2,1-4,4-17,9-22, T 17 JAARVERSLAG ,2 T 0

18 BATEN De baten voor kansspelbelasting ten bedrage van 521,2 miljoen stegen 3,5% ten opzichte van het voorgaande jaar (2013: 503,5 miljoen). De gemiddelde besteding per bezoek steeg van 93 naar 95. Het aantal bezoeken steeg met ( 1,1%) naar een totaal van 5,5 miljoen in 2014 (2013: 5,4 miljoen). De opbrengst Tafelspelen steeg met 4,9 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De opbrengst Speelautomaten steeg met 16,3 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De Troncopbrengst daalde met 0,2 miljoen (inclusief ontvangen fooien voor Horeca- en Front Office-activiteiten). De Horecaopbrengst nam af met 11,1% tot 21,2 miljoen. De overige baten daalden met 0,6 miljoen. Onder de overige baten zijn ook de entreeontvangsten ad 1,9 miljoen (2013: 2,0 miljoen) verantwoord. Batencategorieën in miljoenen euro 2014 % 2013 % Opbrengst Tafelspelen 213, ,0 42 Opbrengst Speelautomaten 258, ,5 48 Troncopbrengst/tips 21,9 4 22,1 4 Horecaopbrengst 21,2 4 23,9 5 Overige baten 5,4 1 6,0 1 Totaal 521, ,5 100 LASTEN De totale bedrijfslasten, inclusief bijzondere lasten, daalden in het verslagjaar met 9,7 miljoen (-2,6%) naar 368,4 miljoen. De personeelskosten daalden met 15,5 miljoen ten opzichte van 2013 (-7,1%), voornamelijk als gevolg van een lagere gemiddelde bezetting ten bedrage van 13,7 miljoen en door lagere indirecte personeelskosten ten bedrage van 1,8 miljoen. De operationele kosten zijn 1,7 miljoen hoger dan vorig jaar (1,7%). Dit is het gevolg van hogere bedrijfskosten ad 2,2 miljoen, lagere huisvestingskosten ad 1,4 miljoen, lagere marketingkosten ad 1,3 miljoen, hogere automatiseringskosten ad 2,7 miljoen en lagere overige kosten ad 0,5 miljoen. In 2014 zijn de afschrijvingskosten 0,7 miljoen lager dan in 2013 (-1,7%). Dit is het gevolg van lagere normale afschrijvingen in 2014 ad 2,3 miljoen, de verlenging van de economische levensduur van bepaalde casinoactiviteiten in Leeuwarden en Venlo ( 1,0 miljoen lagere afschrijvingskosten), hoger boekverlies op desinvestering ad 2,1 miljoen en lagere opbrengst verkopen van activa ad 0,5 miljoen. 18 JAARVERSLAG 2014

19 In 2014 is voor 22,9 miljoen aan reorganisatiekosten verantwoord middels dotatie aan de voorziening en opname in de bijzondere lasten. Eind 2013 is het renteswapportfolio van Holland Casino geherstructureerd, waarbij de bestaande renteswapcontracten zijn beëindigd en vervangen door nieuwe swapcontracten. De herstructurering heeft geleid tot de vrijval van het ineffectieve deel van de beëindigde swaps van 5,5 miljoen en de opname van de inceptiewaarde van de nieuwe contracten (last van 16,1 miljoen) in de balans. Deze herstructurering heeft derhalve per saldo geleid tot een eenmalige extra last in 2013 van 10,6 miljoen die is verantwoord in de financiële baten en lasten. Mede als gevolg van de herstructurering zijn de interestlasten gedaald van 6,2 miljoen in 2013 tot 2,7 miljoen in Lastencategorieën in miljoenen euro 2014 % 2013 % Personeelskosten 204, ,5 58 Operationele kosten 102, ,3 26 Afschrijvingen 39, ,2 11 Bijzondere lasten 22,9 6 17,9 5 Bedrijfslasten 368, ,1 100 Financiële baten en lasten 3,7 16,8 Totaal 372,1 394,9 FINANCIËLE POSITIE Solvabiliteit Het Eigen Vermogen steeg gedurende 2014 van 43 miljoen naar 54,9 miljoen. Dit is het gevolg van de toevoeging van het resultaat 2014 aan het Eigen Vermogen. Hierdoor steeg de solvabiliteit naar 25,5% (2013: 21,5%). Financiële instrumenten Om het kasstroomrisico op verwachte toekomstige variabele rentebetalingen op de variabel rentende externe financiering af te dekken, zijn renteswaps afgesloten (zie pagina 72, 73 en 75). Financiering In 2012 is een kredietfaciliteit aangegaan. Eind 2014 bedraagt de totale kredietruimte 122,5 miljoen, waarvan 42,5 miljoen betrekking heeft op de term loan en 80 miljoen op de revolving kredietfaciliteit. De kredietfaciliteit is aangegaan met een bankenconsortium bestaande uit: ING (37%), ABN AMRO (37%) en Deutsche Bank (26%). 19 JAARVERSLAG 2014

20 KASSTROMEN in miljoenen euro Brutobedrijfsresultaat 15,7-5,5 Kasstroom uit overige operationele activiteiten 54,9 30,8 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -18,3-9,3 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -15,8-9,9 Mutatie liquide middelen 36,5 6,1 GASTEN In het contact met onze gasten streven wij naar een verbetering van de loyaliteit, door de waarde die gasten voor ons hebben - meer specifiek dan in het verleden te belonen met maatwerk in service en hospitality. Wij willen beter inspelen op de verwachtingen die onze zeer uiteenlopende gasten van ons mogen hebben. Dus zoeken we naar mogelijkheden, om binnen de kaders, verschillende privileges te bieden. Zo krijgen bezoekers die meer dan twee bezoeken per maand afleggen sinds 2014 een Diamond Card voor extraatjes als bijvoorbeeld gratis - niet alcoholische - drank. De Diamond VIP-Card is voor onze meest waardevolle gasten. Natuurlijk zijn voor deze beide loyaliteitskaarten alle voorwaarden van ons Preventiebeleid kansspelen van toepassing, volgen wij de privacywetgeving en zijn wij uiterst zorgvuldig met de gastgegevens. Gasten in cijfers In 2014 brachten onze gasten bijna 5,5 miljoen bezoeken aan de casino s (2013: 5,4 miljoen); dat waren 1,1 miljoen unieke gasten uit binnen- en buitenland, nagenoeg gelijk aan 2013; het overgrote deel van de gasten bezoekt ons incidenteel. De gemiddelde bezoekfrequentie kwam uit op 5,0 bezoeken per jaar (2013: 4,8). Van alle gasten bezocht 77% Holland Casino tussen de één en drie keer per jaar en 14% van de gasten bezocht ons tussen de vier en elf keer. Sinds 2014 meet Holland Casino de beleving van de gasten met de Net Promotor Score (NPS). Een methode die respondenten de vraag voorlegt of zij Holland Casino zouden aanbevelen. Holland Casino scoort op dit moment een NPS van JAARVERSLAG 2014

21 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS JAARREKENING 2014 GOVERNANCE AANVULLENDE INFORMATIE Over NPS: CRITICASTERS Net Promoter Score 4 = PASSIEF TEVREDEN % Promotors 8 PROMOTORS 9 10 % Criticasters De Net Promoter Score berekent het verschil tussen het percentage promotors en criticasters. De NPS is een absoluut getal ergens tussen -100 en Als bijvoorbeeld een merk 25% Promotors heeft, 55% Passief Tevredenen en 20% Criticasters, dan bedraagt de NPS +5. Een positieve NPS (>0) geldt als een goede score. Verder nodigen wij gasten uit om deel te nemen aan gastenpanels, waarin zij met ons spreken over de dienstverlening van Holland Casino. We laten medewerkers deze interviews beluisteren, zodat zij de feedback van de gasten mee kunnen nemen in hun werk. Om contact te houden met (potentiële) gasten is Holland Casino ook actief op social media. Holland Casino scoorde in 2014 de 26e plaats in de top 125 van grote Nederlandse bedrijven op Facebook, waarbij de effectiviteit van de Facebook pagina werd gemeten. In het voorjaar van 2015 lanceren wij een nieuwe marketingcampagne waarin de nadruk ligt op het spel en de spelers in het casino. Holland Casino ontving in 2014 in totaal 705 klachten (2013: 685) via onze eigen customer service en 29 klachten via de website Klacht.nl. De klachten zijn van zeer uiteenlopende aard en worden in samenspraak met de casino s opgepakt. Verder ontvingen de casino s 53 complimenten (2013: 47). PRODUCT Holland Casino wil de spelende gast verrassen met kwaliteit en vernieuwing. De speelautomaten en speeltafels worden regelmatig door externe keuringsinstanties gecontroleerd. Gasten kunnen, naast hun spel, genieten van een veelzijdige horeca, van een snelle snack tot een uitgebreid diner. T 21 JAARVERSLAG 2014 T Speelautomaten Om het product eigentijds te houden vernieuwden wij 1200 speelautomaten door middel van operational lease. Dit geeft ons de mogelijkheid om met lagere investeringen flexibel spellen aan te passen, wat weer gewaardeerd wordt door onze gasten. In het voorjaar van 2015 biedt Holland Casino een nieuwe mega jackpot aan. Een interactiever spel met nieuwe elementen op eigentijdse speelautomaten. De inzet van de gast gaat omlaag, maar de te winnen prijs blijft starten op 1 miljoen.

22 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2014 AANVULLENDE INFORMATIE Vanaf 2014 zijn alle casino s - behalve Schiphol - over op Ticket in-ticket out. Een systeem waarbij de muntenstroom bij de speelautomaten is verdwenen. Dit resulteerde in een efficiencyverbetering in de geldverwerkende processen en in het onderhoud van de speelautomaten. In 2015 onderzoekt Holland Casino of dit systeem ook gebruikt kan worden bij de tafelspelen. Tafelspelen Holland Casino s tafelspelen staan bekend om de grote professionaliteit van de croupiers die gastvrij en behendig de gasten het spel aanbieden. Binnen dit spelaanbod is met name gewerkt aan een verbetering van de efficiency. Per vestiging is gekeken naar het rendement van de speeltafels in verhouding tot de openingstijden en de bezoekersstromen, om de openingstijden beter te laten aansluiten bij de bezoekersstromen zodat het rendement omhoog gaat. Een en ander resulteerde eind 2014 in een positieve trendbreuk met verbeterende resultaten bij de tafelspelen, die voortvloeiden uit de multiroulettes (71%) en de speeltafels (29%). Food & beverage De afdeling food & beverage (F&B) maakt ons productaanbod compleet met een hapje en een drankje. Binnen deze productgroep wordt, om het rendement te verbeteren, strak gestuurd op bijvoorbeeld inzet van het juiste aantal medewerkers, monitoring van de inslag- en spillagepercentages en een optimale aansluiting van de openingsuren op de vraag uit de speelzaal. Dit laatste vraagt om een voortdurende afweging, omdat vanuit het spelaanbod benodigde openingsuren niet altijd bijdragen aan het te verbeteren rendement bij F&B. Ook in 2015 zal dit vraagstuk op de agenda staan. Vanaf 2014 staan op onze menukaarten ook duurzamere gerechten. T 22 JAARVERSLAG 2014 T Smoke & Play Om de rokende gasten nog beter van dienst te zijn, realiseerde Holland Casino rookruimten in Enschede en Leeuwarden, kreeg Holland Casino Scheveningen een tweede rookruimte en werd in Valkenburg de bestaande rookruimte uitgebouwd. Bij de realisatie van een Smoke & Play in Holland Casino Breda had Holland Casino een primeur. Ook het tafelspel Black Jack kan via de glazen wand van de rookruimte bespeeld worden.

23 Voorbereiding spelaanbod online Om gasten ook via het internet te kunnen laten spelen, ontwikkelt Holland Casino in samenwerking met Playtech een online spelomgeving. Als het gaat om de persoonsregistratie en de portemonee van de gast, realiseert Holland Casino een zogenaamd seamless aanbod: de geregistreerde gast wordt zowel in het fysieke casino als op het online plaform herkend en kan het opgewaardeerde speeltegoed in beide omgevingen inzetten. Bovendien kan te zijner tijd online meegespeeld worden op satellites van de bekende Holland Casino pokertoernooien als de Master Classics of Poker en de Dutch Open Poker Series. Voor de online customer care onderzoekt Holland Casino momenteel welke kennis en competenties nodig zijn voor een gedegen preventieaanpak. Ook in het online casino kiezen we ervoor om gasten niet zozeer weg te sturen, maar als dat nodig is beperkte toegang te verlenen en hun spelgedrag te volgen. Wij vinden het belangrijk om hierin de samenwerking te zoeken met experts op het gebied van online gokverslaving. De definitieve wetgeving is nog niet beschikbaar. Daarom ontwikkelt Holland Casino nu een online spelomgeving op basis van conceptwetgeving. Ondertussen vergroot de concurrentie haar voorsprong doordat zij hun product legaal kan aanbieden in reeds gereguleerde landen en illegaal in Nederland. Desondanks verwachten wij met onze omnichannel strategie onderscheidend te zijn. In de loop van 2015 gaan wij het online platform testen door voor ons personeel spel om punten aan te bieden. Het streven is om te zijner tijd ook gasten kennis te laten maken met het online spel om punten. Bingo De Beschikking Casinospelen is aangepast waardoor Holland Casino in 2015 kan starten met het aanbieden van live bingo, een onderhoudend spel voor grotere groepen. Holland Casino Breda heeft hierbij de primeur en start medio april met live bingo. MEDEWERKERS De afgelopen twee jaar heeft Holland Casino meer dan ooit uitgaven moeten bijstellen aan de dalende inkomsten. We moesten onze organisatie aan de nieuwe realiteit aanpassen, wat betekende dat ook de medewerkers van Holland Casino hierdoor werden geraakt. Reorganisaties De reorganisatie van het hoofdkantoor startte in februari en was eind maart merendeels gerealiseerd. Van juni tot en met november 2014 reorganiseerden vervolgens de casino s. Uitstroom naar aanleiding van de reorganisatie Om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen, stelden wij een vrijwillige vertrekregeling (Vrijwillige Aanpassing Arbeidsduur, VAA) open. Dit gebeurde na ledenraadpleging bij de vakbonden. Voor het hoofdkantoor was een VAA niet mogelijk vanwege het grote aantal unieke functies. Om te komen tot een goede verantwoording van de besluitvorming, beoordeelde een paritaire werkgroep van Holland Casino en de vakbonden de VAA-aanvragen. In totaal verminderde het aantal fte door reorganisatie met 328,5 fte, daarvan vertrok 81 procent van de medewerkers in de casino s op vrijwillige basis. Uitstroom naar aanleiding van de reorganisatie Casino s 264,1 fte (213,4 fte; 81% vrijwillige uitstroom) Hoofdkantoor 64,4 fte Totaal 328,5 fte 23 JAARVERSLAG 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014 JAARVERSLAG Maart 2014 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2013 FEIEN & CIJFERS EBIDA EBIDA MARGIN EBI 27% 3% 2012: 47,9 MIO EURO 2012: 12% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2011: 12%

Nadere informatie

jaarverslag April 2013

jaarverslag April 2013 jaarverslag April 2013 In 2012 bezochten 1.172.661 individuele bezoekers gemiddeld 5 keer een van de 14 casino s van Holland Casino. Zij besteedden gemiddeld 96 per bezoek. EBITDA 4% 2012: 47,9 MIO EURO

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nederlandse Staatsloterij - Jaarverslag 2013 3

INHOUDSOPGAVE. Nederlandse Staatsloterij - Jaarverslag 2013 3 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 5 2 Kerncijfers 7 3 Over de Nederlandse Staatsloterij 9 4 Bericht van de raad van commissarissen 19 5 Directieverslag 21 6 Prestaties 25 7 Compliance

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en. het Ministerie van Financiën

Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en. het Ministerie van Financiën Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën Inhoud 1 Inleiding en achtergronden 3 2 Onderzochte scenario s casinoregime

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie