Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 SZ / Rijksverzekeringsbank 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Organisatiewetten... 7 Ongevallenwet Interne organisatie...8 Wet op de Rijksverzekeringsbank Interne organisatie...9 Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid Interne organisatie...11 Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid Wetten Ongevallenwet 1901/Ongevallenwet 1921/Land- en tuinbouwongevallenwet Invaliditeitswet (1919)...13 Ouderdomswet of Vrijwillige Ouderdomsverzekering (1919)...13 Ziektewet (1913/1929)...14 Kinderbijslagwet (1939)...14 Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)...15 Geschiedenis van het archiefbeheer...16 De verwerving van het archief...16 Inhoud en structuur van het archief...17 Selectie en vernietiging...17 Verantwoording van de bewerking...17 Verwant materiaal...19 Afgescheiden archiefmateriaal...19 Overzicht van geraadpleegde bronnen...19 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Algemeen Jaarverslagen Jubilea Documentatie gedenkboeken Organisatie Organisatie algemeen Organisatie specifiek Bestuur Bedrijfsonderdelen algemeen Bedrijfsonderdelen specifiek Afdeling Ongevallen Medische dienst Administratieve Afdeling Boden Bureau Secretaris Bureau Materieel Territoren Agentendienst...29

4 4 SZ / Rijksverzekeringsbank Inspecteurs en Agenten van de Rijksverzekeringsbank Afdeling Wiskunde en Statistiek Bureau voor Duitse zaken Contacten met Raden van Arbeid Personeel Beleid Uitvoering Personeelsdossiers Documentatie personeel Huisvesting Huisvesting algemeen Panden Rijksverzekeringsbank Pand Apollolaan Documentatie Apollolaan Wetten Wetten algemeen Wetten specifiek Ongevallenwet Ongevallenwet 1901 algemeen Ongevallenwet 1901 specifiek Ongevallenwet Ongevallenwet 1921 algemeen Ongevallenwet 1921 specifiek Invaliditeitswet Ouderdomswet Ziektewet Kinderbijslagwet Noodwet Ouderdomsvoorziening Advisering Rijksoverheid Financiën Periodieken van de Rijksverzekeringsbank Posters... 58

5 SZ / Rijksverzekeringsbank 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Rijksverzekeringsbank Periode: Archiefbloknummer: S19 Omvang: 35,00 meter; 622 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Rijksverzekeringsbank ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat de dossiers betreffende de organisatie en de uitvoering van verscheidene wetten ter verzekering van arbeiders tegen de financiële gevolgen van ongevallen, invaliditeit, ouderdom en vroegtijdige dood van de kostwinner, alsmede van de uitvoering van de Kinderbijslagwet. Het archief bevat geen gegevens over individuele personen.

6 6 SZ / Rijksverzekeringsbank Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Rijksverzekeringsbank, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, SZ / Rijksverzekeringsbank, , inv.nr....

7 SZ / Rijksverzekeringsbank 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER In de negentiende en begin twintigste eeuw werd het sociale beleid in Nederland niet gerekend tot het exclusieve terrein van de overheid. De verantwoordelijkheid voor de armenzorg lag bij gemeentebesturen en vooral particuliere organisaties zoals kerken. De overheid stond voor zelfregulering vanuit de samenleving en schiep kaders waarbinnen zoveel mogelijk de eigen kring de uitvoering van armenzorg kon bepalen. Door erbarmelijke gevolgen van ongevallen in bedrijven en het feit dat de particuliere ongevallenverzekering niet voldoende van de grond kwam, besloot de regering tot het formuleren van een ongevallenregeling. Al in de Troonrede van 1891 werd een verzekering in het vooruitzicht gesteld tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom en in de jaren daarna volgden adviezen en ontwerpen. Het kabinet kondigde in 1894 een verplichte verzekering van werklieden door hun werkgevers tegen de gevolgen van ongelukken aan. Het ontwerp werd in 1897 ingediend, maar door een kabinetswijziging niet in dat jaar behandeld. Het volgende kabinet diende in het voorjaar van 1898 een vrijwel gelijkluidend ontwerp in. Nadat het wetsontwerp eerst werd verworpen om daarna het stelsel van risico-overdracht erin op te nemen, bereikte de Ongevallenwet 1901 op 2 januari 1901 het Staatsblad (Staatsblad 1901, nr.1). Op 1 juni 1901 trad de Ongevallenwet 1901 gedeeltelijk en op 1 februari 1903 volledig in werking. De Rijksverzekeringsbank (de Bank) is in 1901 opgericht om deze eerste sociale verzekeringswet, de Ongevallenwet 1901, uit te voeren. De opzet en de inrichting van de Rijksverzekeringsbank waren geïnspireerd op een dergelijke instelling in Oostenrijk. 1 De organisatie, bevoegdheden en taken van de Rijksverzekeringsbank zijn vastgelegd in organisatiewetten. In deze inleiding wordt ingegaan op de organisatiewetten die de organisatie, bevoegdheden en taken van de Bank regelden, en de sociale verzekeringswetten die de Bank uitvoerde. Tevens wordt ingegaan op de ordening van het archief. Organisatiewetten ORGANISATIEWETTEN Ongevallenwet 1901 ONGEVALLENWET 1901 De Rijksverzekeringsbank werd opgericht om de Ongevallenwet 1901 uit te voeren. Deze wet diende hierdoor tevens als organisatiewet. De leiding van de Rijksverzekeringsbank was in handen van een bestuur, dat bestond uit drie leden: een directeur en twee leden, één bekend met het verzekeringswezen en één met de nijverheid. Dit bestuur legde verantwoording af en was rekenplichtig aan de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 2 De minister stelde instructies vast voor het bestuur. Een Raad van Toezicht oefende toezicht uit op het beheer en de toestand van de Bank van 1901 tot De Raad van Toezicht bestond voor een derde uit vertegenwoordigers van werkgevers, voor een derde uit vertegenwoordigers van werknemers en voor een derde uit deskundigen. De Raad van Toezicht kon niet ingrijpen, bevelen of ter verantwoording roepen, maar kon inlichtingen vragen, toezien en de minister inlichten. Belanghebbenden konden tegen de beslissingen van de Bank een beroep doen op de Raad van Toezicht. 1 Uit: Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oudvoorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, p Staatsblad 1901, nr. 1

8 8 SZ / Rijksverzekeringsbank De taken van de Rijksverzekeringsbank waren: De regeling van schaden (de Bank besliste met betrekking tot ongevallen over het recht op schadeloosstelling en verzorgt de uitbetaling van de schadeloosstellingen); Het optreden als draagster van de verzekering (de Bank was belast met de uitvoering en administratie van het verzekeren van de financiële gevolgen van ongevallen); Het opmaken van statistieken en balansen; Het houden van toezicht op de naleving van de wet 3. Het bestuur zorgde jaarlijks voor een Ongevallenstatistiek en maakte om de vijf jaar een Wetenschappelijke balans. De Ongevallenstatistieken en de Wetenschappelijke balansen werden gebruikt als basis voor het bepalen van de te betalen premies, de indeling van het bedrijf en de mate van risico voor ongevallen bij het uitvoeren van werkzaamheden bij het bedrijf. 4 Interne organisatie INTERNE ORGANISATIE In de periode van 1901 tot 1910 kreeg de organisatie van de Rijksverzekeringsbank vorm. In 1901 waren er geen afdelingen en personeel om de taken van de Rijksverzekeringsbank uit te voeren. De eerste ambtenaren traden in maart 1902 aan. Werkgevers waren volgens de Ongevallenwet 1901 verplicht om hun bedrijf te laten registreren en de eerste ambtenaren verrichten werkzaamheden in dit kader. In de loop van 1902 werden tien agenten benoemd die belast waren met het toezicht op het naleven van de wet. Met de werkzaamheden breidde het aantal agentschappen zich uit. De agentschappen besloegen ieder een deel van het land. In 1904 werd de afdeling Inspectie ingesteld om toezicht te houden op de dienst van agenten. De eerste Wiskundig Adviseur werd benoemd in 1902 om het bestuur van de Bank te adviseren over zaken van wiskundige aard. De afdeling 'Wiskunde en Statistiek' werd in 1904 opgericht en had als taak het verzamelen en bewerken van statistisch materiaal. In 1903 traden de eerste zes controlerende geneeskundigen in dienst, die verschillende standplaatsen in het land kregen en belast waren met de controle en behandeling van verzekerden. De eerste Secretaris-Generaal van de Bank trad in 1904 aan en was aangewezen als hoofd van de administratie en was bevoegd om tijdelijk personeel in dienst te nemen. De afdelingen 'Agenda en Expeditie', 'Bedrijfsafdeling', 'Afdeling Boekhouding', 'Afdeling Comptabiliteit' en de 'Ongevallenafdeling' werden gevormd. Door de toenemende werkzaamheden kon met het aantal ambtenaren dat was aangenomen, niet worden volstaan. De uitbreiding van het personeel hield geen gelijke tred met het toenemen van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder in de beginjaren van de Rijksverzekeringsbank werd gewerkt waren zwaar. 5 Wet op de Rijksverzekeringsbank 1920 WET OP DE RIJKSVERZEKERINGSBANK 1920 In 1920 werd de organisatie van de Bank in een aparte wet geregeld, de Wet op de Rijksverzekeringsbank. Het bestuur was verantwoording verschuldigd en rekenplichtig aan de Minister van Arbeid. 6 3 Uit: Uitgave van de Rijksverzekeringsbank. Vijf en zestig jaren sociale verzekering Amsterdam. [1966]. p en Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oud-voorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, p Uit: Del Baere, L. et al. Tien jaren praktijk der Ongevallenwet 1901: 1 februari februari Haarlem p Voor een gedetailleerde beschrijving van de organisatie in de beginperiode van de Rijksverzekeringsbank zie: Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oudvoorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, Staatsblad 1920, nr. 780

9 SZ / Rijksverzekeringsbank 9 De Rijksverzekeringsbank werd samen met de Raden van Arbeid belast met de uitvoering van sociale verzekeringswetten. De Raden van Arbeid werden in 1919 opgericht. 7 Met het inwerkingtreden van de Radenwet in 1919 werden de uitvoeringstaken van de sociale verzekeringswetten verdeeld over de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid. Over het algemeen kan gezegd worden dat de Bank zich bezighield met het beheer van de fondsen en de beslissing over toekenning of weigering van renten. De Raden van Arbeid werden belast met de berekening en invordering van premies en het verschaffen van benodigde informatie aan de Bank. 8 De Wet op de Rijksverzekeringsbank bracht wijzigingen in de taak en samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad was nu bevoegd om voorstellen over het beheer te doen aan de minister en aan het bestuur van de Bank. Tevens werd de Raad gehoord over het verlenen van toelages aan inrichtingen en over beleggingen. Beleggingen van de Bank vereisten goedkeuring van een door de minister aangewezen commissie, waarin één of meer leden van de Raad van Toezicht werden benoemd. De leden van de Raad werden aangewezen door werkgevers en werknemers van de Verzekeringsraad 9 en door de minister. Hierdoor kregen de organisaties van werkgevers en werknemers een belangrijke invloed op de uitvoering van de sociale verzekeringswetten en was de Rijksverzekeringsbank niet meer een exclusief overheidsorgaan. 10 Samen met de Raden van Arbeid was de Rijksverzekeringsbank verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende sociale verzekeringswetten: Ongevallenwet (1921) Ouderdomswet of Vrijwillige Ouderdomsverzekering (1919) Invaliditeitswet (1913/1919) De taken van de Rijksverzekeringsbank bestonden uit: Het beheren van de fondsen, waarin de gelden voor de financiering van de verzekering gestort werden; Het bewaren van de rentekaarten ontvangen van Raden van Arbeid, het toekennen van renten aan de hand van de rentekaarten en het betaalbaar stellen van de renten; Het geven van kredieten uit het fonds aan de Raden voor het uitvoeren van de administratie. De bezittingen van deze fondsen werden afzonderlijk beheerd; Het regelen van schaden; Het optreden als draagster van de verzekering; Het opmaken van statistieken en balansen; Het houden van toezicht op de naleving van de wet. Interne organisatie INTERNE ORGANISATIE Bij de oprichting in 1919 werden de Raden het eerst belast met werkzaamheden ten behoeve van de Invaliditeitswet, terwijl de uitvoering van de Ziektewet als hoofdtaak van de Raden was bedoeld. Het duurde echter tien jaar voor de Ziektewet in werking trad. 7 Staatsblad 1919, nr Uitgave van de Rijksverzekeringsbank. Vijf en zestig jaren sociale verzekering Amsterdam. [1966]. p De twee Verzekeringsraden werden in 1919 ingesteld en hielden toezicht op de Raden van Arbeid. In 1923 werden zij samengevoegd tot een Verzekeringsraad. In 1934 werd de Verzekeringsraad opgeheven en werd de Rijksverzekeringsbank belast met het toezicht op de Raden. De Sociale Verzekeringsraad nam het toezicht op de bedrijfsverenigingen over van het College ex. art. 120 van de Ziektewet. Uit: Onderzoeksgids Sociale Verzekeringen Instituut voor Nederlandse geschiedenis. Haarlem, p. 17. (www.inghist.nl). 10 Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oudvoorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, p 233.

10 10 SZ / Rijksverzekeringsbank De Bank heeft de administratieve voorbereiding van de Invaliditeitswet uitgevoerd. Tevens ontwikkelde de Bank een cursus, waarbij personen werden opgeleid voor een leidinggevende functie bij de Raden van Arbeid. Ambtenaren van de Bank traden bij deze cursus als docent op. Vele ambtenaren van de Bank zijn op eigen verzoek naar de Raden overgestapt. Met de uitbreiding van de taken van de Bank werd een afdeling opgericht, die belast was met de uitvoering van de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet. De uitbreiding van werkzaamheden van de Bank had als gevolg dat de verschillende afdelingen van de Bank meer taken moesten vervullen en anders werden georganiseerd. De Ongevallenwet 1901 werd in 1921 vervangen in de Ongevallenwet Deze wijziging had een grote invloed op de organisatie van de Bank. De Ongevallenverzekering werd niet meer uitsluitend gecentraliseerd uitgevoerd en verschillende werkzaamheden gingen over naar de Raden van Arbeid. De Bank kreeg te maken met een reorganisatie en veel personeel moest afvloeien. Een groot gedeelte van de ambtenaren ging in dienst bij de Raden van Arbeid en een kleiner aantal werd gedetacheerd door de Verzekeringsraad. De agenten die door de Raden werden overgenomen, werden in de buitendienst tewerkgesteld. Naar aanleiding van de reorganisatie van de organisatie en de afdelingen van de Bank, werd ook de administratie herzien. Het streven was tevens een administratie, dat op de meest efficiënte wijze was georganiseerd. Hierbij speelde automatisering een belangrijke rol. Rond 1924 werd het 'Hollerith'-systeem ingevoerd, waarbij de machines voor diverse administratieve werkzaamheden werden gebruikt zoals het samenstellen van de statistieken. 11 Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid 1933 WET OP DE RIJKSVERZEKERINGSBANK EN DE RADEN VAN ARBEID 1933 De Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid kwam in de plaats van de Wet op de Rijksverzekeringsbank 1920 en de Radenwet Het doel van de wet was om de organisatie van openbare organen te vereenvoudigen en eenheid te brengen in de uitvoering bij de Raden en de Rijksverzekeringsbank, met handhaving van decentralisatie. Het bestuur van de Bank was verantwoording schuldig en rekenplichtig aan de Minister van Sociale Zaken 13. Omdat de Raden van Arbeid een eigen bestuur hadden, leidde dit tot het ontbreken van eenheid in toepassing en administratie van de sociale verzekeringswetten. De Bank stond als beheerder van de fondsen machteloos tegenover opvattingen van de Raad die de fondsen konden schaden. De overheid mengde zich vaker dan de bedoeling was in de uitvoering van de verzekering bij tussen de verschillende Raden gerezen geschillen over de wetstoepassing. De Bank kreeg nu als centraal orgaan de bevoegdheid om de Raden bindende voorschriften over de algemene lijnen van het administratieve beleid en wetsinterpretatie te geven. Alle werkzaamheden die betrekking hadden op de uitvoering van de sociale verzekering werden aan de Raden van Arbeid opgedragen, tenzij klemmende redenen pleitten voor het centraal verrichten van administratieve handelingen. Ook moest de Bank haar goedkeuring geven aan de begroting van de Raden van Arbeid. De Bank en de Raden bleven zelfstandige organen die naast elkaar bestonden. De Bank was het centrale verzekeringsorgaan en de Raden van Arbeid traden op als lokale uitvoeringsorganen onder leiding van de Bank. De Raden waren geen administratieve onderdelen van de Bank. Zij bleven voor de uitvoering van hun taak verantwoording aan de minister schuldig. De Verzekeringsraad die toezicht hield op de Raden van Arbeid werd opgeheven en de Raden werden onder toezicht gesteld van de Bank. 11 Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oudvoorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, p Staatsblad 1933, nr Staatsblad 1933, nr. 598.

11 SZ / Rijksverzekeringsbank 11 De Bank bleef onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kon naast het doen van voorstellen over het beheer van de Bank ook voorstellen aan de minister doen over wetstoepassing en uitvoeringsbesluiten van de Bank. Deze voorstellen konden ook gedaan worden aan het Bankbestuur. Volgde de Bank een door de Raad van Toezicht gedane voorstel niet op, dan gaf de Bank daarvan kennis aan de minister en aan de Raad met opgave van redenen. De wetten die de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid samen uitvoerden waren: de Ongevallenwet (1921) de Ouderdomswet/VOV (1919) de Invaliditeitswet (1913/1919) de Ziektewet (1913/1929) Kinderbijslagwet (1939) Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947) De Rijksverzekeringsbank krijgt als extra taak het uitvoeren van de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden (1939). Interne organisatie INTERNE ORGANISATIE Als gevolg van de nieuwe controlerende taken van de Bank kregen afdelingen van de Bank nieuwe taken toebedeeld. Het houden van toezicht op de ontvangsten en uitgaven en de controle van de begrotingen van de Raden, met uitzondering van personeel, werden opgedragen aan de afdeling Boekhouding. Personeelszaken werden opgedragen aan de afdeling Secretarie en Algemene Zaken. De afdeling Ongevallenwetten was verantwoordelijk voor het opmaken van jaarverslagen van de stand der Ziekteverzekering. 14 Voor het toezicht op de inrichting van de administratie van de Raden, de toepassing en de uitvoering van de sociale verzekeringswetten en de binnen- en buitendienst van de Raden, werden de dienst Inspectie en een financiële comptabele controledienst of Accountantsdienst ingesteld. De dienst Inspectie bestond uit een binnen- en een buitendienst. Het land werd verdeeld in rayons of inspecties en aan het hoofd van een rayon stond een hoofdambtenaar of inspecteur. Deze ambtenaren waren bij de Verzekeringsraad werkzaam geweest. In de binnendienst van de Rijksverzekeringsbank werd voor het toezicht een Centraal Bureau gevormd. Dit Bureau was een administratief centraal punt en diende als schakel tussen binnen- en buitendienst van de Bank. Aan het hoofd van dit bureau stond tevens een inspecteur, die onder meer werd belast met het onderhouden van het contact tussen de Bank en de Inspectiedienst. 15 De Accountantsdienst oefende financieel comptabel toezicht uit op de Raden. Het hoofd van de Accountantsdienst was tevens hoofd van Bankboekhouding. Om het Bankbestuur en het Bestuur van de Vereniging van Raden voor te lichten over financiële comptabele zaken, werd een permanente commissie, Financieel-comptabele Commissie (afgekort Fico) ingesteld. 16 Deze commissie had een gemengd karakter en het hoofd van de Accountantsdienst vertegenwoordigde de Bank Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oudvoorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, p Burgh, J.P.C. van der p In 1920 hebben de Raden van Arbeid de Vereniging van Raden opgericht, met als doel het behartigen van alle belangen waarbij de Raden betrokken zijn. De Vereniging trad op als adviescollege van de Raden en hield zich bezig met de administratieve voorbereiding van wetten. In contacten met andere organen zoals de Rijksverzekeringsbank trad zij als vertegenwoordigster van de Raden op. Uit: Uitgave van de Vereeniging van Raden van Arbeid. De groei van de sociale verzekering in Nederland. Amsterdam: p Burgh, J.P.C. van der p

12 12 SZ / Rijksverzekeringsbank Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid 1956 WET OP DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK EN DE RADEN VAN ARBEID 1956 De Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid 1933 onderging in 1956 een belangrijke wijziging 18. De bestuursvorm en de naam van de Bank werden gewijzigd. Het bestuur van de Rijksverzekeringsbank werd opgedragen aan een tripartiet bestuur met werkgevers, werknemers en overheid. Hierdoor kwam het streven om de uitvoering van de sociale verzekeringen niet door de overheid te laten gebeuren, maar hierbij uit het maatschappelijke leven voortgekomen organen meer in te schakelen, tot uiting. Tot dusver had de inschakeling van maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van de sociale verzekering zich beperkt tot het betrekken van het georganiseerde bedrijfsleven in de uitvoering van de arbeidersverzekeringen. De Rijksverzekeringsbank werd opgeheven en de taken werden voortgezet door de Sociale Verzekeringsbank. De voorzitter van het bestuur werd benoemd uit de bestuursleden van de Bank en aangewezen door de minister. De Raden van Arbeid werden de bijkantoren van de Bank. De Sociale Verzekeringsbank werd gezien als een zelfstandige rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam met een publiekrechtelijk karakter. Vanaf 1956 was het toezicht op de Sociale Verzekeringsbank opgedragen aan de Sociale Verzekeringsraad. Het bestuur van de Bank was rekenplichtig en verantwoording schuldig aan de Sociale Verzekeringsraad. Voor zover het uitgaven ten laste van het Rijk betreft was de Bank rekenplichtig en verantwoording verschuldigd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Wetten WETTEN Ongevallenwet 1901/Ongevallenwet 1921/Land- en tuinbouwongevallenwet 1922 ONGEVALLENWET 1901/ONGEVALLENWET 1921/LAND- EN TUINBOUWONGEVALLENWET 1922 Op 1 juni 1901 trad de Ongevallenwet gedeeltelijk en op 1 februari 1903 volledig in werking. 19 De verantwoordelijke bewindspersoon voor de totstandkoming van de Ongevallenwet was ir. C.W. Lely. Voor de Ongevallenwet 1901 had een werkman, die een ongeval had gehad bij de uitoefening van werkzaamheden bij een verzekeringsplichtig bedrijf, recht op schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling werd verleend door de Rijksverzekeringsbank en de Staat was aansprakelijk. Een getroffen arbeider kon in aanmerking komen voor geneeskundige en heelkundige behandeling en uitkeringen. De verzekering was verplicht en collectief en de middelen voor de dekking van de kosten werden opgebracht door de werkgevers. De werkgever had de keuze tussen premiebetaling aan de Bank, zelf dragen van het risico of risico-overdracht. 20 Bij dit stelsel van risico-overdracht besliste de Bank met betrekking tot alle ongevallen over het recht op schadeloosstellingen, ook als de werkgever zelf het risico droeg of aangesloten was bij een andere risicodrager dan de Bank. De Bank verzorgde tevens de uitbetalingen van alle schadeloosstellingen. Als de werkgever zelf het risico droeg of dit had overgedragen, vorderde de Bank de door haar betaalde schadeloosstellingen van die werkgever of risicodrager terug. De zelfrisicodragende werkgever betaalde geen premie, terwijl de bij een andere risicodrager aangesloten werkgever premie betaalde aan die risicodrager. 21 De Ongevallenwet 1901 was alleen van toepassing op werknemers, die werkten bij gevaarlijke industriële ondernemingen. 22 Hoewel de Ongevallenwet 1901 vele wijzigingen onderging, is de wet in haar grondbeginselen gelijk gebleven. In 1921 werd Ongevallenwet uitgebreid tot alle industriële bedrijven en grondig herzien Staatsblad 1956, nr Staatsblad 1901, nr Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oudvoorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, p Uitgave van de Rijksverzekeringsbank. Vijf en zestig jaren sociale verzekering Amsterdam. [1966]. p Uitgave van de Rijksverzekeringsbank. [1966]. p Ongevallenwet Staatsblad nr. 700

13 SZ / Rijksverzekeringsbank 13 De ongevallenverzekeringen voor de land- en tuinbouwbedrijven en de zeevaartbedrijven werden in aparte wetten geregeld. De uitbreiding van de verplichte ongevallenverzekering voor landbouwbedrijven is geregeld in de Land- en tuinbouwongevallenwet In 1915 kwam de Oorlogszeeongevallenwet tot stand, omdat zeeschepen en hun bemanning als gevolg van oorlogsomstandigheden aan gevaar blootstonden. De uitvoering van de wet was privaatrechtelijk geregeld. Men diende zich te verzekeren bij particuliere maatschappijen. Na de oorlog werd de wet gewijzigd in de Zeeongevallenwet waarbij de uitvoeringsorganisatie niet werd gewijzigd. 25 Invaliditeitswet (1919) INVALIDITEITSWET (1919) In 1913 trad de Invaliditeitswet gedeeltelijk en in 1919 volledig in werking. 26 Minister Talma was verantwoordelijk voor de Invaliditeitswet. Het doel van de Invaliditeitswet was om arbeiders, van wie het loon onder een bepaalde grens bleef en hun gezin te verzekeren tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit, ouderdom en vroegtijdige dood van de kostwinner. Deze arbeider was verplicht zich te verzekeren bij een staatsinstelling, de Rijksverzekeringsbank. De Invaliditeitswet dekte het financiële risico van invaliditeit of ouderdom, waarbij ouderdom werd beschouwd als een vorm van invaliditeit 27. Het maakte daarbij niet uit wat hiervan de oorzaak was. De Invaliditeitswet gold alleen voor mensen in loondienst en was dus een werknemersverzekering. Enkele bepalingen van de Invaliditeitswet over toekenning van kosteloze ouderdomsrente aan personen van 70 jaar en ouder, traden in 1913 in werking. Het recht op ouderdomsrenten op grond van premiebetaling en het recht op invaliditeits-, weduwen- en wezenrenten trad in 1919 in werking 28. De Invaliditeitswet werd in 1919 uitgebreid en verbeterd. Belangrijke wijzigingen waren: de premie werd betaald door de werkgever, de weduwerente werd toegekend aan weduwen van overleden verzekerden, de ouderenrenten gingen in op 65-jarige leeftijd, de ouderdomsrenten werden verhoogd en evenals de staatsbijdragen. 29 De werkgever betaalde de premie in de vorm van rentezegels. Iedere verzekerde kon de premiebetaling voortzetten wanneer de persoon niet meer in loondienst werkte. Op grond van de Invaliditeitswet kreeg een verzekerde die 150 premies op de rentekaarten had, het recht op invaliditeitsrente. 30 De Rijksverzekeringsbank werd belast met de beslissing over toekenning of weigering van de aangevraagde renten en het beheer van het invaliditeitsfonds. De Raden van Arbeid werden belast met het opnemen van de werknemers in de administratie van de verzekering, de beoordeling van de verzekeringsplicht en de controle op de premiebetaling door de werkgevers. 31 Ouderdomswet of Vrijwillige Ouderdomsverzekering (1919) OUDERDOMSWET OF VRIJWILLIGE OUDERDOMSVERZEKERING (1919) De Invaliditeitswet en de Ouderdomswet kwamen op dezelfde datum tot uitvoering: 24 Staatsblad 1922, nr Uitgave van de Vereeniging van Raden van Arbeid. De groei van de sociale verzekering in Nederland. Amsterdam: p Staatsblad 1913, nr Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oudvoorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, p Uitgave van de Rijksverzekeringsbank. Vijf en zestig jaren sociale verzekering Amsterdam. [1966]. p Uitgave van de Vereeniging van Raden van Arbeid. De groei van de sociale verzekering in Nederland. Amsterdam: p Uitgave van de Rijksverzekeringsbank. Vijf en zestig jaren sociale verzekering Amsterdam. [1966]. p Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oudvoorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, p. 82. en Uitgave van de Rijksverzekeringsbank p. 68.

14 14 SZ / Rijksverzekeringsbank december De Ouderdomswet van , ook wel de Vrijwillige Ouderdomsverzekering (VOV) genoemd, kwam tot stand onder minister Aalberse. De VOV was bedoeld om nietloonarbeiders met een laag inkomen de mogelijkheid te bieden zich te verzekeren voor ouderdomsrente. Ingevolge de Ouderdomswet werden kosteloze renten toegekend aan nietloonarbeiders, die wat betreft economische positie waren gelijkgesteld aan loonarbeiders. 33 Het was een vrijwillige verzekering met staatsgarantie. De VOV werd uitgevoerd door de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid. De Bank had als taak: toekenning en betaalbaarstelling van de renten, het maken van wiskundige berekeningen en het beheer van het fonds. In 1923 werd de VOV opengesteld voor alle rijksingezetenen 34. Ziektewet (1913/1929) ZIEKTEWET (1913/1929) Al in 1910 werd door minister Talma een ontwerp Ziektewet (Staatsblad 1913, nr. 204) ingediend. De wet werd in 1913 aangenomen, maar het duurde nog tot 1930 voordat de wet in werking trad. Minister Slotemaker de Bruïne had een gewijzigd ontwerp Ziektewet ingediend die door het parlement werd aanvaard. Oorzaak van de vertraging waren onder andere politieke meningsverschillen over de uitvoeringsorganisatie en over de vraag of geneeskundige verzorging wel of niet in de Ziektewet moest worden opgenomen. Uiteindelijk is ervoor gekozen de uitvoering op te dragen aan de Raden van Arbeid en bedrijfsverenigingen. 35 De Rijksverzekeringsbank had weinig bemoeienis met de uitvoering van de Ziektewet. Met de inwerkingstelling van de organisatiewet Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid 1933, werd het toezicht op de Raden opgedragen aan de Bank. De Bank controleerde de toepassing en uitvoering van de verzekeringswetten. Voor de Ziektewet was er beperkte controle. Ambtenaren van de Bank waren onder meer belast met de controle op de verificatie van loonlijsten en de premie-inning en met de controle van de balansen en bedrijfsrekeningen van de ziekenkassen. 36 Tevens stelde de Bank van de werkzaamheden van de Raden het jaarverslag op van de stand van de ziekteverzekering. 37 Kinderbijslagwet (1939) KINDERBIJSLAGWET (1939) Al in het begin van de 20-ste eeuw waren er incidentele regelingen voor kinderbijslag ingevoerd, zoals regelingen voor postambtenaren en later voor ambtenaren van het rijk, de provincie en de gemeente. Vanaf die tijd is er discussie geweest over de wenselijkheid van een nationale opzet van een kinderbijslagregeling. In 1920 aanvaardde de Tweede Kamer het principe van een nationale kinderbijslagregeling. Vanwege de economische teruggang heeft het nog een hele tijd geduurd voordat er een wetsvoorstel werd ingediend. De eerste Kinderbijslagwet trad in 1941 werking. 38 Minister Romme was verantwoordelijk voor de totstandkoming van de wet. Deze wet was alleen van toepassing op loontrekkenden. Arbeiders in loondienst ontvingen een toeslag op het loon voor hun wettige derde en volgende kinderen, jonger dan 15 jaar. Ongehuwde moeders die als arbeidster de kost verdienden kregen die toeslag niet. Bij een kostwinnende gehuwde arbeidster ontving haar man de kinderbijslag. De kinderbijslag was hoger naarmate het loon hoger was. Werkgevers betaalden de premie Staatsblad 1919, nr Uitgave van de Vereeniging van Raden van Arbeid. De groei van de sociale verzekering in Nederland. Amsterdam: p Uitgave van de Vereeniging van Raden van Arbeid p Uitgave van de Rijksverzekeringsbank p Ziekenkas: de kas waarin gelden worden gestort aan de Raden van Arbeid bedoeld voor de uitvoering van de Ziektewet. Uit: Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid 1933, Staatsblad 1933, nr Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oudvoorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, p Staatsblad 1933, nr Stichting centrum voor onderzoek van het Sociaal Zekerheidsrecht. De gemeenschap is aansprakelijk. Honderd

15 SZ / Rijksverzekeringsbank 15 De Kinderbijslagwet voor rentetrekkers 40 kende het recht op kinderbijslag toe aan trekkers van een invaliditeitsrente of een ouderdomsrente. In 1951 trad de Noodwet kinderbijslag kleine zelfstandigen in werking. 41 Deze wet gaf zelfstandigen met een inkomen beneden een bepaalde grens recht op kinderbijslag vanaf het derde kind. 42 De uitvoering van de kinderbijslag werd opgedragen aan erkende bedrijfsverenigingen, wanneer de werkgever voor de uitvoering van de Ziektewet was aangesloten bij de betreffende bedrijfsvereniging. De werkgevers die voor de uitvoering van de Ziektewet bij de Raden van Arbeid waren verzekerd, waren dit ook voor de Kinderbijslagwet. De Raden vormden voor de uitvoering van de Kinderbijslagwet een gezamenlijk kinderbijslagfonds, het Rijkskinderbijslagfonds, dat onder het beheer van de Rijksverzekeringsbank stond. Voor het Rijkskinderbijslagfonds en de kinderbijslagfondsen van de bedrijfsverenigingen werd een kinderbijslagvereveningsfonds ingesteld. Dit kinderbijslagvereveningsfonds zorgde voor verevening van tekorten en overschotten bij de diverse fondsen om de verzekering tegen een uniform geldende premie te laten uitvoeren. 43 Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947) NOODWET OUDERDOMSVOORZIENING (1947) Ondanks de uitbetaling van renten krachtens de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet moest menig oudere kort na de Tweede Wereldoorlog nog een beroep doen op de Armenwet. De ouderdomsrenten waren laag en veel ouderen ontvingen geen staatsuitkering, terwijl zij die nodig hadden. De regering had tijdens de bezetting al in Londen een commissie ingesteld die een oplossing moest vinden voor het grote probleem van de sociale zekerheid in Nederland. 44 Een reorganisatie van de sociale zekerheid kon niet binnen een paar jaar worden gerealiseerd. Minister W. Drees, die in 1945 minister van Sociale Zaken werd, vond dat voor ouderen op korte termijn financiële hulp geregeld moest worden. In afwachting van een definitieve wettelijke regeling (de latere AOW) werd in 1947 de Noodwet Ouderdomsvoorziening van kracht 45. Deze wet gaf recht op een ouderdomsuitkering aan Nederlandse mannen en ongehuwde vrouwen van 65 jaar en ouder die een jaarlijks inkomen hadden gehad dat niet boven een bepaald bedrag kwam. De Noodwet Ouderdomsvoorziening bevatte een voorziening en was geen verzekering. Er hoefde dan ook geen premie voor te worden betaald. De kosten kwamen voor rekening van de Staat. 46 De 'Noodwet Drees' werd uitgevoerd door de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank. De wet was eigenlijk maar voor drie jaar bedoeld, maar werd steeds verlengd. Uiteindelijk is de wet tot 1957 in werking geweest. jaar sociale verzekering Koninklijk Vermande, p Staatsblad 1948, nr. I Staatsblad 1951, nr Uitgave van de Rijksverzekeringsbank. Vijf en zestig jaren sociale verzekering Amsterdam. [1966]. p Uitgave van de Rijksverzekeringsbank. [1966], p In 1943 werd de Commissie-Van Rhijn in London benoemd. In het in 1945 uitgebrachte rapport werd ruime aandacht aan de toekomstige ouderdomsvoorziening geschonken. 45 Staatsblad 1947, nr. H Uitgave van de Rijksverzekeringsbank. Vijf en zestig jaren sociale verzekering Amsterdam. [1966]. p en Uitgave van de Vereeniging van Raden van Arbeid p. 43

16 16 SZ / Rijksverzekeringsbank Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archief van de Rijksverzekeringsbank omvat de periode van en loopt parallel met de periode van de oprichting tot de opheffing van de Rijksverzekeringsbank. Vanaf de oprichting van de Rijksverzekeringsbank bestond er voor bibliotheek en archief een ordeningssysteem. Het is niet precies bekend welke structuur dit had. Op een later tijdstip is opgehouden volgens een bepaald plan te ordenen. Het is niet bekend op welke wijze het archief van de Rijksverzekeringsbank zich heeft gevormd. Wel zijn er bepaalde momenten in de geschiedenis bekend, waarbij zich wijzigingen in het archief hebben voorgedaan. Deze momenten worden hieronder opgesomd. Bij de oprichting van de Raden van Arbeid in 1919 werden de Raden ook verantwoordelijk voor de uitvoering van sociale verzekeringswetten. Een deel van de werkzaamheden van de ambtenaren van de Bank werden door de Raden verricht en een deel van de archieven van de Bank verhuisde naar mee naar de Raden. De archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog zijn bewaard gebleven. Tijdens de bezettingstijd namen de werkzaamheden van de Bank toe. Enerzijds werden enkele groepen onder de sociale verzekering gebracht en anderzijds nam het aantal ambtenaren af. Ambtenaren namen of kregen ontslag of moesten naar Duitsland vertrekken. Onder de Ongevallenwet vielen toen onder meer de Nederlandse arbeiders die in het buitenland werkten, veelal voor de Organisation Todt. Ook arbeiders die in Nederland voor het Duitse leger werkten vielen onder de Ongevallenwet. Over de boekhouding van de Rijksverzekeringsbank is weinig bewaard gebleven. Slechts enkele stukken zijn bewaard. De rest van de omvangrijke serie is nooit teruggevonden. Bij de verhuizing van de Rijksverzekeringsbank uit het pand aan de Apollolaan te Amsterdam en bij de opheffing van Bureau Internationale Zaken is mogelijk een gedeelte van het archief verloren gegaan. In het midden van de jaren vijftig zijn stukken die betrekking hadden op de uitvoering van de Ongevallenwetten overgedragen aan het Gemeentelijk Administratiekantoor (GAK). De Bank droeg een deel van haar taken op het gebied van werknemersverzekeringen over aan het GAK als gevolg van de Organisatiewet Sociale Verzekering Het archief is incompleet als gevolg van omstandigheden zoals verhuizingen en reorganisaties. In 1988 werden van Raden van Arbeid opgeheven. Van 1988 tot 2003 zijn de archieven van de voormalige Raden van Arbeid in het kader van opheffing van de Raden en overbrenging bijeengebracht op het hoofdkantoor in Amstelveen. Dit heeft geleid tot een verzameling van archiefstukken die horen bij de Rijksverzekeringsbank, de Raden van Arbeid en de Vereniging Raden van Arbeid. Deze verzameling betrof archiefbescheiden uit de periode De omvang van deze archiefstukken bedroeg circa 100 strekkende meter. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief 47 Staatsblad 1952, nr. 344.

17 SZ / Rijksverzekeringsbank 17 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING De dossiers van personeelsleden met een geboortejaar voor 1923 zijn vernietigd, op enkele bijzondere gevallen na. In overleg met het Nationaal Archief zijn de volgende archiefbescheiden vernietigd: Afhandeling van verzoek om ambtenaren van de Rijksverzekeringsbank verlof te geven voor een collecte ten behoeve van werklozen Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek te exposeren in de Wereldtentoonstelling in Brussel Stukken betreffende de afhandeling van het verzoek van het Regelingscomité voor Sociale Verzekering om deelnemers aan de Conferentie van Sociale Verzekeringen in 's- Gravenhage te werven Stukken betreffende deelname aan de Internationale Tentoonstelling van Moderne Kantoorinrichting in Amsterdam Concept Jaarboekje 1932 voor de ambtenaren bij de Rijksverzekeringsbank Proefdrukken van: Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oud-voorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV Rijksverzekeringsbank. 50 jaren sociale verzekering. Uitgave van de Rijksverzekeringsbank op haar Gouden Jubileum op 1 juni Amsterdam: Kampert en Helm NV Formulier van de afdeling Geldbelegging over hypothecaire lening. [1940] Stukken betreffende het inventariseren van ambtenaren die geïnteresseerd zijn in een abonnement op het maandblad 'Departementale Banden' Tweede Kamerstukken. Wet op de Noodwachten : Koninklijke Boodschap, Vetnummer 2215 Zitting No. 1 Tweede Kamer Vetnummer 2419 Bijlagen No. 1-7 Tweede Kamer Vetnummer 2419 Zitting No Eerste Kamer Vetnummer 2419 Zitting No. 162 Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING In 2001 is begonnen met de bewerking van het archief. Uit dit archief, bestaande uit losse papieren, dossiers, pakken, gebonden stukken en boeken, is het archief van de Rijksverzekeringsbank gescheiden van de archieven van de Raden van Arbeid en de Vereniging van Raden van Arbeid. Het is onbekend wat de omvang van het archief van de Rijksverzekeringsbank voor bewerking was. De omvang van het archief na bewerking is 35 strekkende meter. Het archief is bewerkt volgens het Basisselectie document Sociale Verzekeringen van de minister van Sociale Zaken c.a., het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv) en rechtsvoorgangers en andere onder de minister vallende actoren 48. Zoals eerder aangegeven is het niet bekend welke structuur het ordeningssysteem van het archief van de Rijksverzekeringsbank had. Hoewel het ordeningssysteem onbekend was, waren er aanwijzingen dat het archief van de Rijksverzekeringsbank op basis van organisatieonderdeel, functie en onderwerp was geordend. De wetgeving speelde bij de Rijksverzekeringsbank een 48 Vastgesteld op 18 februari 2002 en gepubliceerd in de Staatscourant van 6, 7 en 8 mei 2002, nrs. 85, 86 en 87.

18 18 SZ / Rijksverzekeringsbank belangrijke rol: de organisatie en de taken van de Bank zijn hierop gebaseerd. In deze inventarisatie is rekening gehouden met deze elementen en is geordend op basis van de organisatie van de Rijksverzekeringsbank en de wetten die de Bank uitvoerde.

19 SZ / Rijksverzekeringsbank 19 Verwant materiaal Verwant materiaal Afgescheiden archiefmateriaal AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL Bepaalde archiefbescheiden van de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid bevinden zich ook bij andere archiefinstellingen. 49 Overzicht van geraadpleegde bronnen OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN Burgh, J.P.C. van der. Rijksverzekeringsbank Gedenkboek opgedragen aan dr. H.L. van Duyl. Oud-voorzitter van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, Del Baere, L. et al. Tien jaren praktijk der Ongevallenwet 1901: 1 februari februari Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1913 Kappelhof, T. en Kingma, V. Onderzoeksgids Sociale Verzekeringen Instituut voor Nederlandse geschiedenis. Haarlem, (Digitale publicatie op Rijksverzekeringsbank. 65 jaren sociale verzekering in Nederland [Amsterdam: 1966]. Rijksverzekeringsbank. 50 jaren sociale verzekering. Uitgave van de Rijksverzekeringsbank op haar Gouden Jubileum op 1 juni Amsterdam: Kampert en Helm NV, Slotemaker de Bruïne, J.R. et al. Vijf-en-twintig jaren sociale verzekering. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & zoon, Stichting centrum voor onderzoek van het Sociaal Zekerheidsrecht. De gemeenschap is aansprakelijk. Honderd jaar sociale verzekering Koninklijk Vermande, Vereeniging van Raden van Arbeid. De groei van de sociale verzekering in Nederland. Amsterdam: Een overzicht van de archieven van de Rijksverzekeringsbank en Raden van Arbeid bij andere archiefinstellingen is opgenomen in de Onderzoeksgids Sociale Verzekeringen (www.inghist.nl).

20

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (1949) 1952-1990

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (1949) 1952-1990 Nummer archiefinventaris: 2.25.46 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (1949) 1952-1990 Auteur: R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: C.D.E.M. Vierling. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: C.D.E.M. Vierling. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.44.04 Inventaris van het archief van de Adviescommissies inzake het Aanschaffen van Machines, Gereedschapswerktuigen en Gereedschappen voor de Metaalbewerking en voor de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Verrichtingskeuringen van Fokpaarden en voorgangers (Paardencommissies),

Inventaris van het archief van de Commissie voor Verrichtingskeuringen van Fokpaarden en voorgangers (Paardencommissies), Nummer archiefinventaris: 2.11.37.18 Inventaris van het archief van de Commissie voor Verrichtingskeuringen van Fokpaarden en voorgangers (Paardencommissies), 1919-1953 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie