Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014"

Transcriptie

1 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

2 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten tel Thea van der Kooi-Akkerman tel Doetie Knijff, penningmeester tel Jan Keegstra tel Hilda Sikma tel Jan de Graaf tel Hendrik Talsma tel Redactie Ed van der Velde tel Bezorging Fedde Jacobs, Holwerterdyk 8A tel Ternaarder website Jelke van der Meer tel Jubilea Wij besteden graag aandacht aan een 50-, 60 of 65-jarig jubileum. Viert u, of iemand binnen uw familie of kennissenkring binnenkort een jubileum geeft u dit dan door aan Hilda Sikma via / uiterlijk inleveren op VRIJDAG 15 augustus 2014.de volgende krant verschijnt eind augustus. Denk ook eens aan het plaatsen van kopij op onze website Advertentiekosten 2014 Vaste adverteerders 60,00 (advertentie A5 formaat) 120,00 (advertentie A4 formaat) Losse adverteerders 20,00 (advertentie A5 formaat) 35,00 (advertentie A4 formaat)

3 Van de redactie Hallo Ternaarders, Na een lange ziekteperiode neem ik vanaf deze uitgave van Thunawurd de redactie weer over van Jantine Miedema. Bij deze wil ik Jantine bedanken dat ze na mijn ziekmelding de redactie van de dorpskrant direct heeft over genomen. Het zal wel weer even wennen zijn, maar ik zal m n best doen om weer een mooie, interessante dorpskrant samen te stellen. Uiteraard kan dat niet zonder kopij! Van veel dorpsgenoten komt kopij binnen, die zoveel mogelijk geplaatst zal worden, maar soms is er te weinig ruimte en moet er een keus worden gemaakt. Wilt u de kopij, indien mogelijk, aanleveren in Word, lettertype Times New Roman, lettergrootte 11. Uw artikel kan dan ongewijzigd in Thunawurd worden geplaatst. Verschijningsdata Thunawurd : - Eind augustus - Eind november Met vriendelijke groeten, Ed van der Velde Van de voorzitter Gelukkig is de gezondheid van Ed van der Velde, onze redacteur, zodanig dat hij de draad weer op kan pakken. Ruim een jaar geleden moest hij stoppen en heeft Jantine Miedema het redactiewerk tijdelijk van hem overgenomen. Wij zijn blij dat Ed weer van alles kan ondernemen en wensen hem sterkte hierbij! De laatste weken is Ternaard vaak, positief, in het nieuws geweest. Met de supergeslaagde survival, met de prachtige schoolreünie, de 15 april en 4 mei herdenking, Koningsdag, en de herinrichting van het dorpshuis. Komende weken wordt er ook weer veel georganiseerd: Avond4daagse Spiker ( is al gewandeld als u dit leest), Dorpshuizenfietstocht, Open Dag Bedrijven en de Ronde van Ternaard. U vindt weer allerlei informatie in deze dorpskrant, bovendien kunt u de actuele zaken en leuke fotoˊs bekijken op de website Iedereen een mooie zomer gewenst! Ellen Tabak

4 Van het secretariaat Nieuw bestuurslid Vanwege het aftreden van bestuursleden Pieter Joost Bos en Jantine Miedema is Thea van der Kooi tijdens de jaarvergadering benoemd als nieuw bestuurslid. Inmiddels hebben wij ook Jan Keegstra bereid gevonden om plaats te nemen in ons bestuur. De taakverdeling in het bestuur zullen wij binnenkort vaststellen. Mocht u bezwaar hebben tegen de benoeming van Jan Keegstra, dan verzoeken wij u dit voor 1 juli a.s. kenbaar te maken bij onze voorzitter Ellen Tabak. Verslag en acties n.a.v. jaarvergadering In deze dorpskrant treft u het verslag van de jaarvergadering d.d. 29 maart. Tijdens de jaarvergadering zijn er een aantal vragen gesteld, hierbij een terugkoppeling. Bordje op grasbak: inmiddels is er een nieuw bordje geplaatst, de gemeente zal overigens alle grasbakken in de gemeente checken op de bordjes. Vermelding bouwkavels op site de gemeente heeft inmiddels de bouwkavels aan de Slotstrjitte toegevoegd aan de website. Bestrating Spokesteeg: er ligt een verzoek bij de gemeente om de Spokesteeg te voorzien van nieuw grind. Het fietspad tussen Ternaard en Dokkum wordt in 2015 opnieuw geasfalteerd. Schelpenpad Van Aylvastrjitte/Gysbert Japiksstrjitte naar het Meerke: er ligt een verzoek bij de gemeente om het schelpenpad te voorzien van nieuwe schelpen. Evaluatie pilot hondenpoep Samen met de dorpsbelangen Wierum en Engwierum en de gemeente Dongeradeel hebben wij de pilot hondenpoep geëvalueerd. Ternaard is het minst tevreden, de zakken worden steeds leger, er zit bijna niets meer in en de overlast was afgelopen herfst/winter meer dan in de zomer. De Boa s hebben in de dorpen nog nooit en bekeuring uitgedeeld maar zij blijven surveilleren. De pilot gaat door maar wordt wegens bezuinigingsmaatregelen niet uitgebreid naar andere dorpen. Overleg NAM Volgend jaar gaat de NAM proefboringen doen vanaf het NAM station bij de voetbalvelden richting Ameland. Wanneer er gas wordt gevonden, komen er mogelijk in 2015/2016 definitieve boringen. Tijdens de Open Dag op 14 juni a.s. is de NAM aanwezig, u kunt er dan terecht voor al uw vragen. Wanneer wij meer concretere informatie kunnen verstrekken, zullen wij dit uiteraard via de dorpskrant / website communiceren. Bezoek College van B&W, dinsdagavond 24 juni Op 24 juni komt het College van B&W bij ons langs voor het 2-jaarlijks werkbezoek. Het programma is nog niet vastgesteld maar mocht u belangrijke bespreekpunten voor ons hebben, dan kunt u dit doorgeven via uiterlijk 12 juni a.s.

5 Verslag Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen Ternaard Datum: Zaterdag 29 maart 2013 Aanwezig: 42 personen, incl. bestuursleden 1. Opening Mevrouw Tabak, voorzitter, heet de aanwezige leden, de afgevaardigden van de politieke partijen FNP, CDA en Dongeradeel Sociaal, alsmede mevrouw M. Groenendaal, mienskipswurker, en mevrouw S. Schreiber, meitinker, van harte welkom. Afmeldingen zijn er van de PvdA, VVD en van buurtagent mevrouw J. Kroes. Hendrik Talsma, bestuurslid van dorpsbelang, is wegens ziekte afwezig. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen Krimp De Ternaarder bevolking is in het afgelopen jaar met 10 personen afgenomen van 1448 naar 1438 bewoners, wel is de toekomst gewaarborgd met 101 bewonertjes in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Behalve met het aantal geboortes hangt krimp ook samen met werkgelegenheid, voorzieningen, openbaar vervoer, winkels, school, geschikte starterswoningen, huurwoningen. Nieuwbouw Spiker Op dit moment is er nog niet meer te vertellen dan dat er 40 verpleeghuisplaatsen in de nieuwe Spiker komen, dit zijn 32 minder dan nu het geval is. Mensen komen niet zo snel meer in aanmerking voor een plaatsje in de Spiker. Men blijft langer thuis wonen. Naast de 40 verpleeghuisplaatsen komen er 16 kleine huurappartementen. Campagne gemeente Durf te vragen Alle inwoners van Ternaard hebben een kaart van de gemeente in de brievenbus gehad waarop een afbeelding van Beppe Sytske staat die vraagt of iemand haar boodschappen wil doen. In Ternaard is het gelukkig goed geregeld met de boodschappen, die brengt de Spar gewoon bij je thuis. Bedoeling van de campagne is om mensen er toe aan te zetten om vooral hulp te vragen bij je familie, vrienden, buren wanneer er wat nodig is dat je zelf niet meer kunt (regelen). De overheid bezuinigt en geeft minder geld uit aan ondersteuning dus moeten we meer gebruik maken van burenhulp en mantelzorg. Voor de professionele zorg blijft uiteraard geld beschikbaar. Om de bevolking te begeleiden bij dit kantelingsproces heeft de gemeente meitinkers en mienskipswurkers aangesteld. Mevrouw Sylvie Schreiber is meitinker in o.a. Ternaard en stelt zich voor aan het publiek. Mevrouw Schreiber geeft een toelichting op haar werk als meitinker. Zij verkent samen met mensen de mogelijkheden van goede zorg, denk bijvoorbeeld aan het regelen van een rolstoel of aanpassingen aan een woning. Wanneer je gebruik wilt maken van de diensten van de meitinker, kun je een meldingsformulier downloaden of opvragen bij de gemeente. De meitinker neemt dan binnen een paar dagen contact op om een afspraak te maken. Mevrouw Mea Groenendaal is mienskipswurker bij het Bolwerk. Zij stimuleert/ondersteunt op sociaal gebied, bijvoorbeeld burenhulp. Jaarwisseling Afgelopen jaarwisseling moest er voor het eerst een vergunning aangevraagd worden voor een vreugdevuur. In Ternaard is geen vergunning aangevraagd en was er geen vreugdevuur. Aan het carbidschieten heeft de gemeente de regel verbonden dat dit alleen buiten de bebouwde kom is toegestaan. In Ternaard werd buiten maar ook binnen de bebouwde kom met carbid geschoten. Mevrouw Tabak vraagt hoe de aanwezigen het carbidschieten nabij de Rabobank ervaren hebben.

6 Reacties: o Hele goede plek, prachtig, gezellig, mooi, ontspannen sfeer, grote sociale controle, geen rotzooi; alleen maar positieve reacties! o Waarom niet op het stuk groen aan de Van Aylvastrjitte? -Reactie dorpsbelang: Dit staat de gemeente pas toe wanneer alle omwonenden hier mee akkoord gaan. Dit geldt ook voor carbidschieten op bijv. het terrein van het Groene Hart. De jeugd zou dan alle omwonenden in de straten rondom het Groene Hart voor akkoord moeten vragen. Voorzieningen in de gemeente en voorzieningen in Ternaard Uit onderzoek is gebleken dat Noordoost Friesland met minder voorzieningen toe kan. Dan gaat men er vanuit dat iedereen vervoer heeft en vergeet je dat elk dorp zijn eigen voorzieningen wil behouden. In Ternaard hebben we redelijk veel voorzieningen. Hoe willen we deze in tijden van bezuiniging kunnen blijven behouden? Dorpsbelang zou graag meer samenwerking willen tussen verenigingen/stichtingen. Aan de aanwezigen wordt gevraagd hoe zij daar over denken. o Er zijn toch geen problemen? o Er moeten verschillende voorzieningen blijven o Activiteiten moeten goed op elkaar afgestemd worden o o Activiteiten op zetten (activiteitenkalender) Niet alle verenigingen/stichtingen staan er financieel goed voor, dit baart dorpsbelang zorgen Pilot hondenpoep Het is apart maar in de winter poepen honden minder dan in de zomer. Tenminste de bakken die dorpsbelang leegt, zijn in de winter minder vol. Geconstateerd wordt dat er s winters minder goed wordt opgeruimd. Vooral in de straten op weg naar school is dat wel erg lastig. Binnenkort wordt de pilot die we samen met Wierum en Engwierum doen, geëvalueerd. Mevrouw Tabak vraagt de aanwezigen om input voor de evaluatie. Reacties: o Hondenbelasting invoeren. o Meer bakken / extra bak bij plantsoen nabij de Grote Kerk. o Er zijn regelmatig controleurs te zien maar zij moeten bekeuringen gaan uitdelen. o Boa s op andere tijdstippen laten controleren, s ochtends voor 8.00 en na uur. NAM Dorpsbelang is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de NAM waarin uitleg werd gegeven over breuklijnen. Hoe meer breuklijnen, hoe meer kans op aardbevingen. Dit is nabij Groningen het geval maar in de omgeving van Ternaard zijn veel minder breuklijnen. Er is wel bodemdaling. Het terrein bij de sportvelden in Ternaard wordt bewaard en de NAM is ooit wel van plan om het weer te gaan gebruiken. 4. Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Ternaard 22 maart 2013 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Jaarverslag Dorpsbelang Ternaard 23 februari 2013 t/m 23 februari 2014 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 6. Jaarverslagen / Mededelingen overige stichtingen/verenigingen -Jaarverslag Dorpshuis Tunawerth Geen op- en aanmerkingen. -Financieel verslag Dorpshuis Tunawerth Mevrouw S. de Graaf, penningmeester, geeft een toelichting op het financieel verslag van dorpshuis Tunawerth. -Jaarverslag Stichting Dorpsmolens De heer H. Boltjes vraagt hoe lang de dorpsmolens van Ternaard blijven draaien. De heer J. van den Berg van de stichting Dorpsmolens vertelt dat de molens blijven draaien zolang zij het doen. De molens draaien op dit moment zonder winst, misschien zelfs met een klein verlies.

7 Oorzaak hiervan is de erg lage stroomprijs en het stoppen van de opstartsubsidie van de molens. Al draaien de molens met wat verlies, de stichting laat de molens wel draaien. -Jaarverslag Stichting Het Groene Hart Geen op- en aanmerkingen. 7. Kascontrole/financieel verslag 2013 Mevrouw W. van den Berg en mevrouw H. Korthof hebben de kas gecontroleerd en het financieel verslag akkoord bevonden. Mevrouw D. Knijff, penningmeester, geeft een toelichting op het financieel verslag. Het verslag wordt vastgesteld. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit mevrouw H. Korthof en de heer P.J. Bos. 8. Bestuursverkiezing De heer P.J. Bos neemt na 8 jaar afscheid als bestuurslid. Mevrouw J. Miedema neemt na 4,5 jaar afscheid als secretaresse. Beiden worden hartelijk bedankt voor hun inzet. Inmiddels is mevrouw T. van der Kooi-Akkerman bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. 9. Bedankjes Enkele vrijwilligers waarop dorpsbelang altijd weer een beroep kan doen, hebben inmiddels een bedankje thuis ontvangen. Tijdens de vergadering worden Jelke van der Meer en Bote Sape Schoorstra bedankt voor het werk dat zij verrichten voor de vereniging. 10. Rondvraag en Sluiting -Henk Boltjes: In de grasbak bij de Coert Lambertusstrjitte ligt veel troep. Het bordje grasbak ontbreekt. -Henk Bos: In het gemeentelijk overzicht van bouwkavels wordt alleen de bouwkavel aan de Fiskbuorsterwei vermeld. Er zijn echter ook bouwkavels aan de van Aylvastrjitte echter deze kavels zijn van Thús Wonen. Kunnen deze kavels ook vermeld worden op het gemeentelijk overzicht? -Jan Bandstra: Waarom wordt de vergadering op zaterdagavond gehouden? Dit heeft te maken met de activiteit die we na de vergadering hebben. Het leek het bestuur voor deze gelegenheid de mooiste avond. -Jan Bandstra: Kunnen er paaltjes verwijderd worden aan de Aldbuorren. Een bus die van het terrein van de voetbalvereniging komt, kan de bocht niet nemen. -Jan Bandstra: Kan de Spokesteeg opnieuw bestraat worden? -Bote Sape Schoorstra: Op zaterdag 14 juni is er in Ternaard Open Bedrijven Dag. De dag begint om 8.30 uur met een sponsorkaravaan. Om 9.30 uur is de opening nabij de Rabobank door een bekende inwoner uit onze gemeente. Vanaf uur zijn bedrijven/organisaties open. Er doen zo n 50 bedrijven mee, de kaatsvereniging houdt een kaatspartij en de jeu de boulesvereniging organiseert een jeu de boules wedstrijd. De open dag eindigt om uur. De organisatie is er trots op dat zich onder de 1440 inwoners, 50 ondernemers bevinden die zich willen presenteren. -Jan Bandstra: Kan het fietspad tussen Ternaard en Dokkum gerepareerd worden? Het asfalt is erg slecht. -Henk Boltjes: Kan het schelpenpad dat loopt van de Van Aylvastrjitte/Gysbert Japiksstrjitte naar het Meerke voorzien worden van nieuwe schelpen? Mevrouw Tabak zegt toe dat dorpsbelang aan de slag gaat met de gestelde vragen. Na de vergadering is er een draaiend rad waarvan de opbrengst bestemd is voor dorpshuis Tunawerth. Vervolgens kunnen de liefhebbers genieten van een avondvullend optreden van Kroegbaas en Freonen.

8 Jaarvergadering dorpsbelang Afgelopen zaterdag, 29 maart 2014, hield de Vereniging van Dorpsbelangen Ternaard haar jaarlijkse ledenvergadering. Met zo n 42 belangstellenden was de vergaderruimte in dorpshuis Tunawerth mooi gevuld. Naast de leden/bewoners waren er mensen van de politieke partijen, de meitinker van de gemeente en de mienskipswurker van Het Bolwerk aanwezig. Tijdens de vergadering werden onderwerpen als krimp, nieuwbouw Spiker, jaarwisseling, voorzieningen in onze gemeente/ons dorp, pilot hondenpoep en NAM besproken. De meitinker van het team WMO en Welzijn van de gemeente vertelde over haar werk als meitinker en de mienskipswurker gaf eveneens uitleg over haar werkzaamheden. Sinds 1 maart zijn genoemde medewerkers mensen actief aan het ondersteunen op het gebied van zorgvragen alsmede op sociaal gebied. Om meer bekendheid te krijgen, heeft de gemeente de campagne Durf te vragen opgestart. Hierna werden jaarverslagen van dorpsbelang, dorpshuis Tunawerth, dorpsmolens en het Groene Hart behandeld en gaven het dorpshuis en dorpsbelang toelichtingen op hun financieel verslag. Pieter Joost Bos en Jantine Miedema namen afscheid als bestuursleden en werden door voorzitter Ellen Tabak hartelijk bedankt. Bedankjes waren er ook voor diverse vrijwilligers waar de vereniging ieder jaar weer een beroep op kan doen. Na de rondvraag waar diverse zaken aan de orde kwamen, was er een draaiend rad met leuke prijzen waarvan de opbrengst voor het dorpshuis is. Na afloop van de vergadering was er een prachtig avondvullend optreden van Kroegbaas en Freonen. Jelle Auke Vrieswijk, Marjan Fennema, Jitse Grijpstra en Pytsje Wijtsma, allemaal afkomstig uit onze buurt, brachten geweldige nummers van o.a. Creedence Clearwater Revival, de Bellamy Brothers, Abba en Doe Maar ten gehore. Het was nog lange tijd gezellig in het onlangs vernieuwde bargedeelte van dorpshuis Tunawerth. Informatie CBS it Harspit CBS it Harspit, Herweijstrjitte 49, 9145SK, Ternaard. directie: M. Sollie t e. Aanmelden van toekomstige leerlingen s.v.p. bij hun derde verjaardag.

9 Van het dorpshuis Jaarprogramma van dorpshuis Tunawerth Zaterdag 14 juni Woensdag 18 juni Zaterdag 21 juni Maandag 23 juni Open dag O.V.T. WK wedstrijd Australië- Nederland Muziek themafeest georganiseerd door Bianca, Christa, Gersa, Jitske en Rachel WK wedstrijd Nederland-Chili?? juli Fiets- en autotocht Zaterdag 3 oktober Vrijdagmiddag 17 oktober Vrijdagavond 17 oktober Zaterdag 25 oktober Vrijdag 12 december Oud ijzer inzameling t.b.v. dorpshuis Tunawerth Bingo voor de jongeren Bingo voor volwassenen Muziekavond georganiseerd door Sjouke, Anne Bert, Gosse Reinder en Johannes Kerstmarkt Verbouwing dorpshuis Vrijwel direct na de bijeenkomst van 15 november jl. is er een ploeg van vrijwilligers gevormd die willen helpen bij de verbouwing van het dorpshuis. Bedoeling is om een afscheiding te maken tussen de entree en het bargedeelte. Het biljart kan dan echter niet op die plaats blijven staan en moet naar achteren verhuizen. Dit houd echter wel in dat er een muur moet worden gesloopt. Er wordt een plan van aanpak gemaakt en op 18 januari is het zover. Om eerst een bakkie en dan wordt begonnen met het plaatsen van een scheidingswand in de kleine achterzaal. De daaropvolgende zaterdagen worden achtereenvolgens een deel van de tussenmuur gesloopt en een nieuwe draagbalk geplaatst waarna de rest van de muur gesloopt kan worden, ook wordt het halletje naar de achterdeur weggehaald. Daarna wordt begonnen met het plaatsen van een wand als afscheiding van het bargedeelte en de entree. Voor de deur wordt het oude kozijn van het halletje achter (her)gebruikt. Nu in grote lijnen het bargedeelte vorm begint te krijgen is het tijd voor de verdere aankleding hiervan. Gekozen wordt voor een neutrale kleur van de lambrisering, zodat we met de kleuren van wanden en vloerbedekking alle kanten op kunnen. Nadat de lambrisering is aangebracht is het wachten op de schilders om in actie te komen.

10 In de entree rechts van de ingang naar het bargedeelte wordt nog een afhaal loket voor snacks gemaakt, zodat men in het vervolg niet per se in de bar hoeft voor het afhalen van snacks. Dan is het de beurt aan de schilders om de bar en het halletje aan te pakken. Waar nodig wordt vliesbehang gebruikt en daarna worden de wanden, kozijnen en deuren van een mooi kleurtje voorzien. Hiervoor is een kleurencommissie in het leven geroepen en deze 4 dames hebben de kleuren van de wanden, behang en vloerbedekking uitgezocht. Ook hebben zij gezorgd voor nieuwe tafels, stoelen en verdere aankleding van de bar. De barkrukken zijn in een passende kleur gespoten en voorzien van lederen dekjes, grotendeels gemaakt van oude lederen jassen. Het resultaat mag er zijn en wij verwelkomen u graag in ons gerenoveerde dorpshuis. Deze verbouwing werd mede mogelijk gemaakt door: Rabobank Noordoost Friesland, Stichting Windmolens Ternaard, Verno Materieelverhuur, Hellinga Service Bedrijf, BKS Elementen, Dorpsbelangen, Akkerman Vloeren, Nicolai Schilders en een groot aantal vrijwilligers: Hendrik-Bauke Boltjes, Jelle Jan Schoorstra, Jan Wiepie Ploeg, Janco Postma, Klaas Durk de Vries, Germ van der Weg, Harm Brander, Jan de Vries, Siem Boersma en Johan Ferwerda. De verdere aankleding en inrichting werd verzorgd door: Aaltje Talsma, Aleida Waaksma, Sonja de Vries en Maaike Brander. Het bestuur wil een ieder bedanken voor zijn of haar inzet.

11 De Dorpsbibliotheek. Mees Kees de Sponsorloop Mirjam Oldenhave Mees Kees heeft nog geen diploma, daarom mag hij niet alleen voor de klas staan. Hij gaat stagelopen bij de kleuters en 6B krijgt een inval juf. Maar waarom geeft ze niet gewoon een moppendictee? En hoe kan ze nou lesgeven zonder chips en cola? Na haar komt een invalmeester, en die stuurt de hele klas eruit. Kortom, het is tijd voor actie: Mees Kees moet terug! En graag een beetje vlug, want er komt een sponsorloop, en zonder mees Kees wordt dat natuurlijk helemaal niks. Mees Kees Gaat Verhuizen Sinterklaas komt op bezoek! Groep 6B is er helemaal klaar voor, bij binnenkomst zingen ze uit volle borst het Wilhelmus voor de oude bisschop. Ook heeft de groep dit jaar de mooiste kerstboom van de hele school en misschien wel van de hele wereld. Er gebeurt nog iets belangrijks voor mees Kees. Zijn moeder vindt dat hij maar eens op kamers moet gaan wonen, hij is nu oud genoeg. Gelukkig blijft hij in de buurt en blijken de kinderen prima verhuizers te zijn. Tobias heeft alleen een klein probleem: bakt mees Kees wel net zulke lekkere omeletjes als zijn moeder? Zomaar een greep uit de kinderboeken die u kunt lenen in onze eigen Dorpsbibliotheek. De Dorpbibliotheek: Elke donderdagavond uur Elke vrijdagmiddag uur

12 Nieuws van muziekvereniging Euphonia Zaterdag 8 maart werd in de Dobbe in Anjum het jaarlijkse solistenconcours en federatiefestival van de muziekfederatie Dongeradeel-West gehouden. s Middags deden maar liefst 9 leden van Euphonia mee aan het solistenconcours. Bijna iedereen haalde een eerste prijs met het optreden. Iris Boersma en Rebecca vd Berg wonnen met hun optreden de beker in de categorie Duo s Junioren, een prachtige prestatie! De leden van Euphonia behaalden de volgende resultaten: Solo: Rebecca van der Berg 48 punten, 1 e prijs Solo: Joukje Marije Overdijk 48 punten, 1 e prijs Kwintet: Johanna Bergsma Maria Bergsma Iris Boersma 48 punten, 1 e prijs Maria de Ruiter Rebecca van der Berg Solo: Femke Veenstra 49 punten, 1 e prijs Kwartet: Johanna Bergsma Maria Bergsma Iris Boersma 47 punten, 2 e prijs Maria de Ruiter Duo: Iris Boersma Maria Bergsma 49 punten, 1 e prijs Beker duo voor junioren Solo: Onno Bouma 50.5 punten, 1 e prijs Solo: Hein Boonstra 49 punten, 1 e prijs s avonds speelden de Brassbengels (het jeugdorkest van Euphonia) en brassband Euphonia een muzikaal programma met lichte feestmuziek. Beide optredens werden beoordeeld door de juryleden Herman Sibma en Ido Gerard Kempenaar. Zij schreven een kritisch verslag. Momenteel bestaat Euphonia uit een jeugdorkest; De Brassbengels en de Brassband. In De Brassbengels spelen jeugdleden van Euphonia en van U.D.I. Oosternijkerk. Een aantal jeugdige leden speelt daarnaast ook al in de brassband. De brassband is momenteel bijna volledig bezet, alleen 2 Ebbassen en een slagwerker ontbreken nog. De leden wonen veelal in Ternaard of hebben daar vroeger gewoond. Een aantal leden komt uit omliggende dorpen en zijn om diverse redenen lid van Euphonia. Soms is er in hun woonplaats geen brassband (bv. Hantumhuizen en Metslawier) of ze vinden het gewoon heel gezellig om bij Euphonia te spelen. De afgelopen tijd bent u Euphonia in Ternaard tegengekomen bij de dodenherdenking op 4 mei en bij de tentdienst in het kader van de reünie van CBS It Harspit. Het was een feest om aan de tentdienst mee te werken. Het jaarlijkse donateursconcert in april is dit jaar niet doorgegaan i.v.m. deelname aan het Gouden Spiker Festival in Ureterp op zaterdag 12 april. Het plan was opgevat om op vrijdag 27 juni een groots feestelijk concert voor het dorp te geven op een bijzondere locatie. De voorbereiding waren al in volle gang en als gasten voor deze avond waren het Popkoor van Opus3 en shantykoor Rûm Sop uit Hantum uitgenodigd. Toen bereikte ons echter het bericht dat op deze zelfde avond de Wielerronde van Ternaard wordt georganiseerd. Daarop is besloten het concert af te blazen. Als alternatief is er op dinsdagavond 1 juli een Simmerjûn Konsert. Dit concert van ongeveer een uur, vindt plaats in de open lucht bij het monument (hoek Groedse/Tsjerkestrjitte) en begint om uur. Zowel de brassband als de Brassbengels zullen optreden en vlotte muziek voor u spelen. Komt allen! Naast het optreden op dit bijzondere Simmerjûn Konsert zal Euphonia haar muzikale medewerking op 22 juni ook nog verlenen aan een kerkdienst op het wad.

13 De Brassbengels spelen deze zelfde dag ook op een zomerconcert in Oosternijkerk en de dag daarvoor, zaterdag 21 juni doen zij mee aan het jeugdorkesten festival in Leeuwarden. Al met al nog een drukke maar gezellige tijd voor Euphonia deze laatste weken van het seizoen. We hopen u de komende tijd zeker tegen te komen! Sinds maart 2014 heeft Euphonia een nieuwe website: Bezoek deze snel en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt ons ook vinden op Facebook. 4D dienst: Trynwalden goes Ghana Ternaard op 23 februari werd door de liturgiecommissie van de PKN gemeente Ternaard een 4D dienst georganiseerd. Voor deze dienst was de 20+ jongerengroep van Trynwalden gevraagd hun inbreng te doen in de dienst. De 20+ jongerengroep uit Trynwalden gaan in de zomer een bezoek brengen aan het land Ghana. Er wordt hier een verblijf voor gehandicapte jeugd opgeknapt, In deze dienst gaven ze uitleg over het project. Het project. Het project dat de groep toegewezen heeft gekregen is een project dat bestaat uit het opknappen van een verblijf voor gehandicapte jeugd. Het verblijf waar de groep naartoe gaat, is een verblijf waar permanent een kleine groep jeugdige gehandicapten het hele jaar door wonen en scholing krijgen. Daarnaast worden er verscheidene kampweken georganiseerd waarbij er grote groepen gehandicapten op het terrein verblijven. Het terrein, en dan met name de gebouwen, zien er ouderwets uit en hebben geen of weinig fatsoenlijk meubilair en zelfs bedden ontbreken. Hier gaat de Trynwâlden Goes Ghana groep verandering in brengen tijdens hun verblijf daar. Ook zullen er veel activiteiten plaatsvinden met de groep gehandicapten die permanent op het terrein verblijven; o.a. bijbelstudie, sport en spel. 4Ddienst De jeugd zamelt geld in voor hun project, zij doen dit doormiddel van het invullen van kerkdiensten. In de dienst is ruimte voor zang, muziek, toneel en dans. Een interactieve dienst met het publiek met als thema: Online met... Hier wordt de verbinding uitgebeeld met; je naasten (buren, familie), mensen van ver (Ghana) en God. De dienst werd goed ontvangen en na afloop was er koffie en koek in de achterzaal.

14 Grandioze playbackshow Ternaard De laatste dag van de voorjaarsvakantie is voor veel kinderen een waar feest geworden, vrijdag 28 februari werd namelijk de grote playbackshow gehouden in dorpshuis Tunawerth, met een deelnemerslijst van 13 optredens een avondvullend programma. Fantastische optredens. De deelnemers traden vanaf uur op voor een in grote getale gekomen publiek. De presentator van deze avond Peter Sannes introduceerde de deelnemers aan het publiek en de jury bestaande uit Onno, Christina, en Maaike, deze een hele kluif aan het beoordelen van de deelnemers. De jury stond er niet alleen voor zij werden geassisteerd door een publieksjury. Volgens de jury waren alle optredens fantastisch en eigenlijk allemaal een prijs waard, dit werd beantwoord met een groot applaus. Prijswinnaars Er werden twee eervolle vermeldingen door de jury ingesteld; Klaas Richard van der Linden, Johannes Sliep en Keije van der Kooi kregen een eervolle vermelding voor het optreden met Survivor - Eye of the tiger. Daarnaast kregen Johanna Bergsma, Germer van der Weg, Lex Wiersma en Janna van der Kooi een vermelding voor Michael Jackson - Thriller. hiernaast was de derde prijs voor Christina van der Ploeg en Margriet van der Meulen met Rihanna - Man down. De gedeelde tweede prijs was voor Frederika Waaksma en Aleida de Graaf met Avicii - He Brother de andere tweede prijs ging naar Frederika Waaksma, Tijtske van der Linden en Esther Systma zij vertolkten Cindy Lauper - Girls just wanne have fun in de up tempo versie. De eerste prijs was voor Ramona van der ploeg en Edith Werkhoven met het nummer Eminem en Rihanna - The monster. De publieksprijs was voor Jan Jacob Bergsma en de Kraaien - Ik vind je lekker. De publieksprijs en eerste prijs gaven daarna nog een spetterende finale weg. Surprise optredens De playbackshow werd compleet gemaakt met een optreden van Billy Joel -piano man vertolkt door Jan en de barboys. Als afstuiter traden the pinguïns op met de pinguïnsong deze onherkenbare verklede act werkte bij het aanwezige publiek de vraag op; Wie zijn dit. Dit blijft tot volgend jaar een vraag want dan is er weer een playbackshow. Strijd tijdens lijsttrekkersdebat Ternaard Donderdagavond 6 maart 2014 werd er in dorpshuis Tunawerth een lijsttrekkers-debat gehouden,"dongeradeel Kiest verkiezingsdebat van de dorpen". Deze avond werd georganiseerd door dorpsbelang Ternaard en stond onder leiding van Marinus Tabak, oud VVD raadslid van de gemeente Dongeradeel. Na een korte introductie van de partijen werd er gedebatteerd aan de hand van het thema: Bezuinigen en investeren in de toekomst. Zo werd door de meeste partijen opgemerkt dat bezuinigen echt moet, maar dat daarnaast geld moet worden vrijgemaakt voor niet wettelijke, bijzondere taken van de gemeente. Wat Kootje Klinkenberg namens de PvdA graag wil. Dit gaf bij de VVD bij monde van Anton van der Aar, weer wat frevel die alleen de kerntaken van de gemeente nog wil laten uitvoeren. Daarnaast willen verschillende partijen bezuinigen op het ambtelijk apparaat, wat door de tegenstanders werd opgemerkt als lastenverzwaring voor de burger. Ook de inzet van sociaal werkvoorzieningschap NEF werd onder de loep genomen, deze werknemers moeten volgens Pytsje de Graaf van het FNP meer worden ingezet bij werkzaamheden van de gemeente Dongeradeel. Een bezuiniging die volgens Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal meteen kan worden ingevoerd is het schrappen van het Sud Ie project. Investeren wordt door Lijst50, van Lammert Dijkstra gedaan op de sportvoorziening. Hierna kon het publiek vragen stellen. Op de vraag of de politiek de OZB ook gaat verhogen kozen alle partijen voor NEE uitgezonderd de CU, Rein Ferwerda bleef eerlijk 'de inflatieverhoging voor de komende jaren wordt doorgevoerd in de

15 OZB', dus er is sprake van verhoging. Volgens de enige lokale partij van Dongeradeel, ABD, met lijsttrekker Pieter Braaksma moet er geen direct geld gegenereerd worden maar met het gefaciliteerd worden via de ondernemers. Lang wachten op antwoord van de gemeente bij bouwaanvragen was een vraag uit het publiek. Volgens Esther Hanemaaijer van het CDA is de kloof tussen de gemeente en burger te groot geworden, en dat bevordert de behandeling van bijvoorbeeld bouwaanvragen niet. Het CDA gaat met de ondernemer en aanvrager in gesprek over hoe dit op te lossen. Wethouder van der Ploeg (CDA) heeft daar in ook een grote rol. Andere partijen pleiten voor het afschaffen van 'nutteloze regeltjes' en de welstandcommissie Hus en Hiem. Na de pauze nu werd gedebatteerd in de stijl van Groot Brittannië gedebatteerd. De lijsttrekkers moesten aan de hand van stellingen aangedragen door het publiek, kiezen of ze voor of tegen een stelling waren. Ook mochten ze hun verweer of motivatie toelichten waarbij ingrijpen door de andere partijen was toegestaan. De stellingen; Door bezuinigingen op het jeugdwerk keren jongeren de legale onderkomens de rug toe en kiezen weer voor illegale onderkomens, Vrij parkeren in Dokkum, Meer sociale woningbouw in de dorpen, Minder investeren in Dokkum en meer in de dorpen. Dit leverde veel strijd op waarbij de politici elkaar bijna in de haren vlogen. Of de politici zelf ook konden bijdrage aan het realiseren van de 2.5 miljoen euro voor de bezuiniging, konden ze het publiek vertellen dat ze efficiënter gaan werken in de raad; dus meer doen en luisteren en minder praten. En om de kosten helemaal te drukken willen alle partijen aansturen op het fuseren van de vier noordelijke gemeentes, en wel binnen vier jaar. Met deze woorden werd de debatavond gesloten door Marinus Tabak. De lijsttrekkers gaan zich nu klaar maken voor nog 3 debatavonden en wel op maandag 10 maart van Handel en Industrie in Dokkum, De Debatavond van de gemeente Dongeradeel op donderdag 13 maart, en de RTVNOF debatochtend in het gemeentehuis tijdens de weekend nieuwsshow op 15 maart. tussen en uur Volle zaal voor KRIMP Vrijdagavond 7 maart speelde Achmea Culpa de theaterproductie KRIMP in Ternaard, men kon door een actie opgezet door de ondernemers Herder, Smit en Dorpshuis Tunawerth met de speciale krimpstempelkaartactie naar binnen. Dit leverde een 170 personen op, die genoten van alweer de derde theaterproductie van schrijver Gerrit Breteler. Alle rollen werden ingevuld door Gerrit Haaksma en Anke Breteler. De regie van het stuk stond onder leiding van Jan Jaap van der Wal. Het verhaal speelt zich wederom af aan de toog van café de 'Bûnte Bok', hier komen tragiek, humor en rijmende taal, schilderkunst en bijzondere muziek weer naar voren. De gevolgen van de ingezette krimp op het Friese platteland bieden de bezoeker fan café 'De Bûnte Bok' hun verhaal en inspiratie te laten doen. Het stuk gaat voor ongeveer 2.5 jaar op de planken, waarin we in de 2.5 jaar de productie ongeveer 200 keer opvoeren. 'Het is weer een drukke tijd, soms zijn wij drie keer per week weg om te spelen', Volgens Gerrit Haaksma. Derde productie is na 'Kataris' en 'Kredo' zeker een aanrader voor bezoek en is te boeken voor kroeg, dorpshuis of theaters.

16 Kledingbeurs in dorpshuis Tunawerth. Ternaard Speelgoed en kinderkleding was er ten overvloed op kinderkleding/speelgoedbeurs. De beurs werd zaterdag 15 maart tussen en gehouden in het dorpshuis en maakt onderdeel uit van het jaarrond programma van het dorpshuis. De beurs werd goed bezocht. Deze beurs werd georganiseerd door enkele inwoners van Ternaard. Tijdens de beurs konden de aanwezigen goede 2dehands kleding kopen tegen 'mooie' prijsjes. Voor de kinderen was een creahoek aanwezig. Van heinde en ver kwamen hoofdzakelijk moeders en kinderen naar deze beurs om de garderobekast of speelgoedbak weer te vullen. Het motto van de beurs was ''geef kleding een 2de kans". Stralende voorjaarsmarkt Spiker Mooi weer en veel bezoekers maakten dat de voorjaarsmarkt van Spiker Ternaard zaterdag 15 maart een groot succes is geworden. Er stonden een 30 tal standjes opgesteld. Activiteitenteam Spiker organiseerde van tot uur deze voorjaarsmarkt. Een deel van de opbrengst kwam ten goede aan het activiteitenteam van Spiker. zij organiseren buiten de dagelijkse zorg activiteiten voor de bewoners. Bezoekers aan de voorjaarsmarkt konden zich deze dag laten informeren over sieraden en parfums, nagels laten verzorgen in de nagelstudio. Tevens kon men brocante woonaccessoires kopen er was verkoop van tulpen, beschilderde aardappelkistjes en bloemstukjes. Voor de inwendige mens werd ook gezorgd, er was een viskraam en cupcake stand aanwezig. Onder het genot van koffie kon men meespelen met het rad van avontuur.

17 Opknappen dorpshuis Ternaard Op zaterdag 23 maart j.l.was de landelijke actiedag van NLdoet. Ook dorpshuis Tunawerth in Ternaard heeft hieraan meegedaan. Er werd gehoopt op veel vrijwilligers die wilden helpen om de zalen schoon te maken. De opkomst had wel iets hoger kunnen zijn, maar er is heel wat gebeurt. Het bargedeelte van het dorpshuis heeft een heuse metamorfose ondergaan. Het gedeelte is gescheiden van de zalen, zodat dit een mooie bruin café aan het worden is. Hiervoor was ook nieuw meubilair aangeschaft, wat moest worden schoongemaakt en opgepoetst, zodat het straks blinkend in de bar kan staan. Verder moest de hal nog worden geschuurd, zodat de schilders ook hun gang konden gaan. Het dorpshuis heeft het financieel niet makkelijk. Gelukkig zijn er veel vrijwillige timmer-lieden bezig geweest om het bargedeelte af te scheiden van het zalengedeelte. Ook zijn op dit moment de schilders druk bezig om het geheel mooi in de verf te zetten. Onze kleuren-commissie is bezig geweest met het uitzoeken van de kleuren, wat ook een hele klus is. Tevens is er een jaarprogramma opgesteld, om meer inkomsten te creëren. Al met al hopen we dat dit het dorpshuis kan redden. Dan is er op zaterdag 3 oktober nog de oud ijzer inzameling. De opbrengst hiervan is voor het dorpshuis. Op zaterdag 21 juni wordt er door een groep enthousiaste meiden een muziekavond georganiseerd. In juli is er dan nog een fietstocht/autopuzzeltocht. Voor meer informatie en het hele jaarprogramma kunt u kijken op of Ondanks de minder goede opkomst een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. Volleybalsters SVT schrijven clubhistorie Sport Vereniging Ternaard is een combinatie van een gymnastiekvereniging en een volleybalvereniging. Voor de jongste lagere school jeugd zijn er gymnastiek lessen, en voor de wat oudere jeugd wordt er mini volleybal training gegeven. Voor S.V.T. hebben afgelopen seizoen 3 teams NEVOBO competitie gespeeld, 1 C-jeugd team, en 2 damesteams, waarvan 1 team 2e klas, en 1 team 3e klas. Verder speelt er 1 dames recreatie, en 1 heren recreatieteam competitie in de dorpencompetitie in Ferwerd. Het eerste damesteam speelde dit jaar in de 2e klasse van de NEVOBO in het rayon Dokkum- Drachten, en heeft afgelopen donderdag 10 april clubhistorie geschreven. Voor het eerst, is er een team kampioen geworden in de 2e klas van de NEVOBO. Met 16 overwinningen in 18 wedstrijden behaalden zij 41 punten voor, en 13 tegen. Dit resultaat betekend promotie, en volgend jaar komen zij uit in de 1e klas. Een prestatie van formaat, waar wij als vereniging trots op zijn! Donderdag 10 april was de laatste competitie wedstrijd en werden de dames door het bestuur gefeliciteerd, door middels van een bloemetje.

18 Op de foto staan achterste rij v.l.n.r.: trainer Jan Keekstra, Froukje Sipma, Wietske van der Weg, Gryte Hoekstra, Janke Douma, Lieuwkje Botma en coach Sieger Boonstra. Voorste rij v.l.n.r.: Metsje Sipma, Geziene Keegstra, Aaltje Keegstra, Joke Keegstra, Elske Anke Zijlstra en Rosalien Dijkstra. Ternaard viert Koningsdag 2014 Ternaard De versierde optocht door het dorp, voorop gegaan door een draaiorgel was de start van de koningsdag in Ternaard. Om uur werd onder grote getale de vlag gehesen door Ellen Tabak, voorzitter van dorpsbelang Ternaard. Hierna heette Ellen Tabak iedereen in dorpshuis Tunawerth van harte welkom tijdens het koffie en oranjekoek moment. De jongste kinderen konden zich uitleven met het knutselen van medailles voor de 'lintjesregen'.

19 Het middag programma ging het feest verder op het Groene Hart hier was er voor de senioren kaatsen en jeu de boules ingepland, voor de jongste kinderen was er een springkussen en werd er een speurtocht georganiseerd, en kon men geschminkt worden door 'de Huidversierster'. Voor de inwendige mens werd ook gezorgd tijdens deze zonnige dag. Deze dag was er voor elk wat wils, en werd Koningsdag 2014 afgesloten met De Kolkenblazers uit Anjum, met het draaien van goud van oud, in het dorpshuis Tunawerth. Stijlvolle herdenking Ternaard Na een herdenkingsmoment voor belangstellenden en bewoners van de Spiker, werd de vlag halfstok gehesen op de vlaggenmast bij het verzorgingshuis, hierna werd onder klokgelui de stille tocht richting het verzetsmonument aangevangen. Bij aankomst bij het monument werd er door brassband Euphonia enkele koralen ten gehore gebracht. Na een uitleg van comitélid Pytsje de Graaf, over het monument en het landelijke thema: Vrijheid geef je door, werd door raadslid Hiemstra en wethouder Van der Ploeg namens de Gemeente Dongeradeel een krans gelegd. Een door Dorpsbelang Ternaard aangeboden bloemstuk werd gelegd door Ellen Tabak. Door brassband Euphonia werd vervolgens het Friese volkslied gespeeld, Jantine Mizelmoe bracht hierna het Taptoe signaal, gevolgd door 2 minuten stilte en het Wilhelmus. Verzetsstrijder A.T. Nauta Er werd op de algemene begraafplaats stilgestaan bij het graf van verzetsstrijder A. T. Nauta, opgepakt en vervolgens gefusilleerd bij de Woeste Hoeve bij Apeldoorn. Als vergelding van een aanslag op een hoge Duitse officier. Door de bewoners van de naar Nauta vernoemde straat; Albertus Nautastrijtte, werd een bloemstuk gelegd. Bij de graven van de Geallieerden soldaten werden door dorpsbewoners bloemen gelegd. Glas in lood ramen Tijdens de afsluitende herdenkingsbijeenkomst in de Grutte Tsjerke werd door organist Kees Rensma een improvisatie gespeeld aan de hand van het Wilhelmus en een stuk uit Handel. Er werd door Ellen Tabak uitleg gegeven bij het glas en lood gedenkraam en het door de PKN gemeente van Ternaard aangeboden bloemstuk. Hierna eindigde de plechtigheid.

20 Ternaard positief op de kaart Ternaard is een bruisend dorp en dat willen de ondernemers iedereen laten weten. Op presenteren zij zich tijdens de open dag. TERNAARD - Ongeveer drie jaar geleden tijdens de jaarvergadering van Ondernemers Vereniging Ternaard (OVT) ontstonden de plannen om een open dag in Ternaard te organiseren.,,het is al lang geleden dat we voor het laatst een open bedrijvendag in ons dorp hebben gehouden, dus dat werd weer eens tijd, aldus Afie Dol die samen met Bote Sape Schoorstra, Aleida Waaksma, Johannes Herder, Harry Waaksma en Sylvia Smits in de organisatie zit. De dag begint om half negen met een sponsorkaravaan door Dongeradeel. Een stoet met reclameauto s trekt dan door de dorpen en een deel van Dokkum. Om half tien opent burgemeester Marga Waanders de open dag op het terras van de Waard van Ternaard.,,We verklappen nog niet wat er gaat gebeuren, maar het wordt een bijzondere opening, zegt Bote Sape Schoorstra. Vervolgens presenteren van tien tot vijf uur ruim vijftig bedrijven zich, variërend van schoonheidsspecialist tot agrariërs. Alle ondernemers bedenken acties, dus er is die dag van alles te doen voor de bezoekers. Zo geeft zangdocent Ellen Bakker workshops en Tanya van der Woude gaat schilderen met kinderen. Huidversierster Agnes Waterval maakt onder andere buikschilderingen bij zwangere vrouwen en liefhebbers van brocante kunnen terecht bij tante Myp. In het onlangs opgeknapte dorpshuis Tunawerth is een ondernemersplein met verschillende kraampjes. Kraamverzorgsters zijn daar aanwezig om onder andere te vertellen over Dunstan babytaal.,,binnen de kraamwereld is dat momenteel heel populair. Alle baby s maken hetzelfde geluid die gebaseerd is op reflexen. Aan het huiltje van je baby kun je afleiden wat hij of zij nodig heeft. Heel handig om te weten voor zwangeren en jonge ouders, stelt Aleida Waaksma die zelf kraamverzorgster is. Daarnaast staan er nog kraampjes van schoonmaakbedrijf Kingma, Nijerwets, Van Wieren en Vellinga accountants en kan er een fotoshoot gemaakt worden bij Nellie Kooistra. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is deze dag aanwezig op de boorlocatie om voorlichting te geven over de plannen voor gasboringen in Ternaard.

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens

24 juli jaar. Rommert Zijlstra partij K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens 24 juli 2013 50 jaar Rommert Zijlstra partij 1963 2013 K.V. Warber Bliuwe Moarre / Ljussens VOORWOORD Geachte kaatsers en aanwezigen. Welkom op het 50-jarig jubileum van de Rommert Zijlstra-partij te Moarre-Ljussens.

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Ledenvergadering. Vrijdag 27 januari 2012. Ledenvergadering Feriening foar Doarpsbelangen Ryptsjerk

Ledenvergadering. Vrijdag 27 januari 2012. Ledenvergadering Feriening foar Doarpsbelangen Ryptsjerk Ledenvergadering Vrijdag 27 januari 2012 1 Agenda 1. Welkom 2. Mededelingen 3. Notulen vorige vergadering 4. Financieel verslag penningmeester 5. Verslag kascommissie 6. Verslag/verantwoording 2011 7.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2014

Nieuwsbrief zomer 2014 Nieuwsbrief zomer 2014 Beste Sponsors en andere geïnteresseerden, Afgelopen maanden hebben we als Stichting Moz Kids niet stilgezeten en ook in Mozambique is er veel gebeurd. In deze nieuwsbrief willen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Algemeen: Sponsorloop geld Algemeen: Intro dans & de Onderwijsspecialisten SO: Kijkles zwemmen SO: Schoen zetten SO: Kerstmarkt 2015 - deel 2 VSO: Attentie Gymspullen VSO:

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom Eerste overleg, 22 oktober 2014 Welkom Introductie Uit welke personen bestaat het feestweek comité? Hans Wind, Alex Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes, Paul Witkamp Doel van deze avond? Toelichting geven

Nadere informatie

Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die. Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een

Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die. Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een Agenda Nummer 19 15 januari 2016 2015 20142014november 20 januari Jaap Starke cursus, vervanging nog niet bekend 18 t/m 29 januari Alle groepen Cito-toetsen 2014 23 februari Informatieavond voor ouders

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 Terugkijken op de informatie-inloopavond Op dinsdagavond

Nadere informatie

BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012

BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012 BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012 Vrijdag/zaterdag ochtend: bloemen/planten Voorhof 15 juni: vanaf 15.00 Rehoboth springkussen workshops rad van avontuur spinning Officiële opening: vrijdag 20.00 uur Rehoboth

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

WEEK oktober 2017

WEEK oktober 2017 WEEK 41 12 oktober 2017 KINDERBOEKENWEEK: GRUWELIJK ENG! Dit was een loeispannende week en het is nog niet afgelopen. De gangen en de klassen komen er steeds spannender uit te zien. En de lessen en boeken

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Beste tennisvrienden, sponsors en adverteerders, Het tennisseizoen van 2105 zit er weer op. Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

schooljaar nieuwsbrief nr

schooljaar nieuwsbrief nr Pasen Gisteren hebben we met de hele school het paasfeest gevierd. We hebben samen heerlijk gegeten en aandacht besteed aan het paasverhaal. Ook hebben we samen paasliedjes gezongen. Fijn dat leerkrachten

Nadere informatie

Nummer 7 3 oktober 2014 september 2014

Nummer 7 3 oktober 2014 september 2014 Agenda Nummer 7 3 oktober 2014 september 2014 8 oktober Voorleeswedstrijd 8 oktober Schoonmaakavond groepen 1 en 2, 19.00 uur 10 oktober 13.00 uur Opening bibliotheek 10 oktober Fiets-verlichting-controle

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 Jubileum Dinsdag 5 januari was ik 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb dit samen met mijn collega s en echtgenoot

Nadere informatie

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur Beste ouder(s), Nog een paar dagen en dan kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Voor groep 1 t/m 4 start 24 april de vakantie om 12.30 uur. Groep 5 t/m 8 mag om 14.30 uur gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Beste lezers, Met de mooie en zonnige dagen van de afgelopen weken zijn we al weer aan het aftellen tot de zomervakantie. Dit is dan ook alweer de laatste

Nadere informatie

Nieuwskraker. nr. 14, 11 maart 2016

Nieuwskraker. nr. 14, 11 maart 2016 Nieuwskraker nr. 14, 11 maart 2016..met deze week de special van groep 1/2C, je vindt deze op pagina 3! Agenda Mededelingen 14, 15, 16 maart: Oudergesprekken 15 maart: Gespreksavond en bijeenkomst over

Nadere informatie

PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH

PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH ALGEMENE INFORMATIE - Het feestterrein is ook dit jaar weer aan de Hegebeintumerdyk naast de sporthal. - De kermisattracties

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Ledenvergadering 29 maart 2017

Ledenvergadering 29 maart 2017 Ledenvergadering 29 maart 2017 1. Opening en vaststellen agenda 2. Notulen ledenvergadering 30 maart 2016 3. Jaarverslag 4. Financieel verslag 1. Verslag van de penningmeester 2. Verslag van de kascommissie

Nadere informatie

AGENDA RAPPORTGESPREKKEN 25 JUNI ALGEMENE LEDEN VERGADERING 27 JUNI VELE HANDEN MAKEN. INTERNE VERHUIZING DONDERDAG 4 JULI

AGENDA RAPPORTGESPREKKEN 25 JUNI ALGEMENE LEDEN VERGADERING 27 JUNI VELE HANDEN MAKEN. INTERNE VERHUIZING DONDERDAG 4 JULI Donderdag 13 juni 2013 week 24 AGENDA - Vrijdag 21 juni laatste rapport mee - Dinsdag 25 juni Rapportgesprekken - Donderdag 27 juni Algemene Ledenvergadering - Maandag 1 juli wenmiddag nieuwe kleuters

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012 Stichting Bos der Onverzettelijken Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1.0. Voorwoord.... 3 2.0. Projecten en Activiteiten... 4 2.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken... 4 2.2.

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014 12 december 2014 Opening bibliotheek Vorige week vrijdag is de bibliotheek in It Bynt geopend door Sinterklaas. Sinterklaas was speciaal wat langer op school gebleven om de openingshandeling te kunnen

Nadere informatie

Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe.

Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe. Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe. Toen jullie in de klas kwamen wisten we nog niet wat voor handicap jullie eigenlijk hadden! Maar later kwamen we er dus achter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5 Nieuwsbrief t Binerke Jaar 2015-2016 / 5 16 februari 2016 Deze keer weer een Binerke boordevol informatie voor u als ouders. We geven al vast een vooruitblik op het nieuwe jaar wat betreft de formatie,

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Inhoud. Programma Zomer 2013. Programma Zomer 2013

Inhoud. Programma Zomer 2013. Programma Zomer 2013 Programma Zomer 2013 20 Inhoud Voorwoord... 3 Week 1 21 t/m 27 juli - Contact... 6 Week 2 28 juli t/m 3 augustus FF anders... 9 Week 3 4 t/m 10 augustus Te gek... 12 Week 4 11 t/m 17 augustus... 14 Extra

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Verbouwing. Het pennetje. Nummer 3, september 2017

Nieuwsbrief. Verbouwing. Het pennetje. Nummer 3, september 2017 Nieuwsbrief Nummer 3, september 2017 Verbouwing 11 maart is GVO de Klup, tijdens NL doet, gestart met de verbouwing. Nu een aantal maanden later zijn we echt bijna klaar! Er is veel gebeurd. Verschillende

Nadere informatie

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2013-2014, nr. 2 September

Nadere informatie

Koninginfo. Voorwoord IN DIT NUMMER

Koninginfo. Voorwoord IN DIT NUMMER Koninginfo Bezoek- en postadres Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX KOLLUM 0511-451948 0511-451946 (kleuterafdeling) directie@kjschool.eu www.kjschool.eu 14 maart 2016 Jaargang 22 nr. 15 IN DIT NUMMER 1. Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief December 2014 Babynieuws Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein Kerstkaarten Twenteranddictee Kerstfeest 18

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Agenda februari: Agenda begin maart:

Agenda februari: Agenda begin maart: Van Oldenbarneveltstraat 70 3882 CG Putten Tel.: 0341-3441 Email: Info@ichthusputten.nl Agenda februari: 1 Oefenen schoolschaken 3 en 6 leerlingen lesvrij 7 Inschrijven gesprekken 10 Oefenen schoolschaken

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Deze nieuwsflits start ik met een terugblik op de ouderavond die we afgelopen dinsdagavond gehouden hebben. We mochten deze avond 13 ouders en 14 collega's begroeten. Onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.21 december 2016

Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Inhoud: - Rabobank clubkas campagne - Agendatips - Speelotheek gesloten op.. - Jaarvergadering - Donateurs bedankt - Website - Adreswijzigingen/mailadressen - Oproep vrijwilligers

Nadere informatie

Nieuwsbrief 29 4 JULI

Nieuwsbrief 29 4 JULI Nieuwsbrief 29 4 JULI 2017 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2017! In deze editie nog een paar laatste weetjes van dit seizoen. De vakantie staat ook weer voor de deur

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Nieuwtjes van de Stampertjes

Nieuwtjes van de Stampertjes april 2017 Agenda 27-3 t/m 21-4 thema lente 13-4 Paasbrunch 14-4 t/m 17-4 april Goede vrijdag, Pasen gesloten 20-4 Kinderboerderij 24-4 t/m 7-5 Meivakantie en Koningsdag Nieuwtjes van de Stampertjes Jantje

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Jarigen! 30-01 Edith goep 1-2B 30-01 Loïs groep 8A 31-01 Eva groep 4A 01-02 Jens groep 4B 01-02 Noor groep 6B 01-02 Zazou groep 1-2C 02-02 Tara groep 4A

Nadere informatie

Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf

Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf Boerhaavenieuws Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf Agenda: Donderdag 16 april: groep 7 theoretisch verkeersexamen. 21, 22, 23 april: eindcito groep 8 Donderdag 23 april: sponsorloop

Nadere informatie

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015- 2016 CBS DE ACKER. d.d. 22 april 2016 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl. cbsdeacker

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015- 2016 CBS DE ACKER. d.d. 22 april 2016 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl. cbsdeacker WEEKBRIEF 2016 CBS DE ACKER Cursusjaar 2015- d.d. 22 april 2016 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 9 mei WEER NAAR SCHOOL! 11 mei schoolfotograaf Feest Vrijdag 22 april was het zover!

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Schoonmaakmiddag Zuukerfeest Sportdag groep 6-7-8 Afscheid OR-leden Rapportbesprekingen Evaluatie data

Nadere informatie

31 augustus 2015 (nr 1)

31 augustus 2015 (nr 1) 31 augustus 2015 (nr 1) 7km van Martenshoek De 11e editie van de 7km van Martenshoek zit er weer aan te komen. De datum is zondag 27 september 2015. De inschrijving is on-line. Er is ook een Ouder-Kindloop.

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl)

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) o.b.s. De Ent Losse Entjes Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) Agenda 8 februari Oud papier 12 maart OR vergadering 11 t/m 13 februari Eindtoets Basisonderwijs

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/2016 1 juli nummer 39 Agenda 5 juli kennismaking in de nieuwe groep 11 juli afscheid meester Simon 5 juli rapportengesprekken 13 juli afscheid meester

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

Resultaat Enquête Ouderraad 2014-2015

Resultaat Enquête Ouderraad 2014-2015 Resultaat Enquête Ouderraad 2014-2015 Datum 20-4-2015 Als ouderraad zijn we blij met de resultaten die uit de enquête naar voren komen. Met 85 respondenten is de enquête redelijk bezocht. Iets minder dan

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school:

NIEUWSBRIEF. De Zonnebladwijzer. Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8. Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: Om te onthouden: Rekeningnummer van de school: NL38 RABO 0163899010 Agenda 29 feb. Aanvang voorjaarsvakantie 4 maart Einde voorjaarsvakantie Datum: 18 februari 2016 Week 7 / 8 Bijbelverhalen Week 8/9:

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Peppelinfo juni 2017, nummer 6

Peppelinfo juni 2017, nummer 6 Peppelinfo juni 2017, nummer 6 Beste ouders, Onlangs hebben jullie van Beatrijs het bericht ontvangen dat haar periode op de Dijkerhoek verlengd zal worden. Langs deze weg willen we u als ouder bedanken

Nadere informatie

Nieuws 1. is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool.

Nieuws 1. is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool. De Zijlwijkschool 40 jaar Nieuws is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool. De informatie met een blauw blok is specifieke Zijlwijkschool informatie. De informatie met

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie