Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014"

Transcriptie

1 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

2 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten tel Thea van der Kooi-Akkerman tel Doetie Knijff, penningmeester tel Jan Keegstra tel Hilda Sikma tel Jan de Graaf tel Hendrik Talsma tel Redactie Ed van der Velde tel Bezorging Fedde Jacobs, Holwerterdyk 8A tel Ternaarder website Jelke van der Meer tel Jubilea Wij besteden graag aandacht aan een 50-, 60 of 65-jarig jubileum. Viert u, of iemand binnen uw familie of kennissenkring binnenkort een jubileum geeft u dit dan door aan Hilda Sikma via / uiterlijk inleveren op VRIJDAG 15 augustus 2014.de volgende krant verschijnt eind augustus. Denk ook eens aan het plaatsen van kopij op onze website Advertentiekosten 2014 Vaste adverteerders 60,00 (advertentie A5 formaat) 120,00 (advertentie A4 formaat) Losse adverteerders 20,00 (advertentie A5 formaat) 35,00 (advertentie A4 formaat)

3 Van de redactie Hallo Ternaarders, Na een lange ziekteperiode neem ik vanaf deze uitgave van Thunawurd de redactie weer over van Jantine Miedema. Bij deze wil ik Jantine bedanken dat ze na mijn ziekmelding de redactie van de dorpskrant direct heeft over genomen. Het zal wel weer even wennen zijn, maar ik zal m n best doen om weer een mooie, interessante dorpskrant samen te stellen. Uiteraard kan dat niet zonder kopij! Van veel dorpsgenoten komt kopij binnen, die zoveel mogelijk geplaatst zal worden, maar soms is er te weinig ruimte en moet er een keus worden gemaakt. Wilt u de kopij, indien mogelijk, aanleveren in Word, lettertype Times New Roman, lettergrootte 11. Uw artikel kan dan ongewijzigd in Thunawurd worden geplaatst. Verschijningsdata Thunawurd : - Eind augustus - Eind november Met vriendelijke groeten, Ed van der Velde Van de voorzitter Gelukkig is de gezondheid van Ed van der Velde, onze redacteur, zodanig dat hij de draad weer op kan pakken. Ruim een jaar geleden moest hij stoppen en heeft Jantine Miedema het redactiewerk tijdelijk van hem overgenomen. Wij zijn blij dat Ed weer van alles kan ondernemen en wensen hem sterkte hierbij! De laatste weken is Ternaard vaak, positief, in het nieuws geweest. Met de supergeslaagde survival, met de prachtige schoolreünie, de 15 april en 4 mei herdenking, Koningsdag, en de herinrichting van het dorpshuis. Komende weken wordt er ook weer veel georganiseerd: Avond4daagse Spiker ( is al gewandeld als u dit leest), Dorpshuizenfietstocht, Open Dag Bedrijven en de Ronde van Ternaard. U vindt weer allerlei informatie in deze dorpskrant, bovendien kunt u de actuele zaken en leuke fotoˊs bekijken op de website Iedereen een mooie zomer gewenst! Ellen Tabak

4 Van het secretariaat Nieuw bestuurslid Vanwege het aftreden van bestuursleden Pieter Joost Bos en Jantine Miedema is Thea van der Kooi tijdens de jaarvergadering benoemd als nieuw bestuurslid. Inmiddels hebben wij ook Jan Keegstra bereid gevonden om plaats te nemen in ons bestuur. De taakverdeling in het bestuur zullen wij binnenkort vaststellen. Mocht u bezwaar hebben tegen de benoeming van Jan Keegstra, dan verzoeken wij u dit voor 1 juli a.s. kenbaar te maken bij onze voorzitter Ellen Tabak. Verslag en acties n.a.v. jaarvergadering In deze dorpskrant treft u het verslag van de jaarvergadering d.d. 29 maart. Tijdens de jaarvergadering zijn er een aantal vragen gesteld, hierbij een terugkoppeling. Bordje op grasbak: inmiddels is er een nieuw bordje geplaatst, de gemeente zal overigens alle grasbakken in de gemeente checken op de bordjes. Vermelding bouwkavels op site de gemeente heeft inmiddels de bouwkavels aan de Slotstrjitte toegevoegd aan de website. Bestrating Spokesteeg: er ligt een verzoek bij de gemeente om de Spokesteeg te voorzien van nieuw grind. Het fietspad tussen Ternaard en Dokkum wordt in 2015 opnieuw geasfalteerd. Schelpenpad Van Aylvastrjitte/Gysbert Japiksstrjitte naar het Meerke: er ligt een verzoek bij de gemeente om het schelpenpad te voorzien van nieuwe schelpen. Evaluatie pilot hondenpoep Samen met de dorpsbelangen Wierum en Engwierum en de gemeente Dongeradeel hebben wij de pilot hondenpoep geëvalueerd. Ternaard is het minst tevreden, de zakken worden steeds leger, er zit bijna niets meer in en de overlast was afgelopen herfst/winter meer dan in de zomer. De Boa s hebben in de dorpen nog nooit en bekeuring uitgedeeld maar zij blijven surveilleren. De pilot gaat door maar wordt wegens bezuinigingsmaatregelen niet uitgebreid naar andere dorpen. Overleg NAM Volgend jaar gaat de NAM proefboringen doen vanaf het NAM station bij de voetbalvelden richting Ameland. Wanneer er gas wordt gevonden, komen er mogelijk in 2015/2016 definitieve boringen. Tijdens de Open Dag op 14 juni a.s. is de NAM aanwezig, u kunt er dan terecht voor al uw vragen. Wanneer wij meer concretere informatie kunnen verstrekken, zullen wij dit uiteraard via de dorpskrant / website communiceren. Bezoek College van B&W, dinsdagavond 24 juni Op 24 juni komt het College van B&W bij ons langs voor het 2-jaarlijks werkbezoek. Het programma is nog niet vastgesteld maar mocht u belangrijke bespreekpunten voor ons hebben, dan kunt u dit doorgeven via uiterlijk 12 juni a.s.

5 Verslag Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen Ternaard Datum: Zaterdag 29 maart 2013 Aanwezig: 42 personen, incl. bestuursleden 1. Opening Mevrouw Tabak, voorzitter, heet de aanwezige leden, de afgevaardigden van de politieke partijen FNP, CDA en Dongeradeel Sociaal, alsmede mevrouw M. Groenendaal, mienskipswurker, en mevrouw S. Schreiber, meitinker, van harte welkom. Afmeldingen zijn er van de PvdA, VVD en van buurtagent mevrouw J. Kroes. Hendrik Talsma, bestuurslid van dorpsbelang, is wegens ziekte afwezig. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen Krimp De Ternaarder bevolking is in het afgelopen jaar met 10 personen afgenomen van 1448 naar 1438 bewoners, wel is de toekomst gewaarborgd met 101 bewonertjes in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Behalve met het aantal geboortes hangt krimp ook samen met werkgelegenheid, voorzieningen, openbaar vervoer, winkels, school, geschikte starterswoningen, huurwoningen. Nieuwbouw Spiker Op dit moment is er nog niet meer te vertellen dan dat er 40 verpleeghuisplaatsen in de nieuwe Spiker komen, dit zijn 32 minder dan nu het geval is. Mensen komen niet zo snel meer in aanmerking voor een plaatsje in de Spiker. Men blijft langer thuis wonen. Naast de 40 verpleeghuisplaatsen komen er 16 kleine huurappartementen. Campagne gemeente Durf te vragen Alle inwoners van Ternaard hebben een kaart van de gemeente in de brievenbus gehad waarop een afbeelding van Beppe Sytske staat die vraagt of iemand haar boodschappen wil doen. In Ternaard is het gelukkig goed geregeld met de boodschappen, die brengt de Spar gewoon bij je thuis. Bedoeling van de campagne is om mensen er toe aan te zetten om vooral hulp te vragen bij je familie, vrienden, buren wanneer er wat nodig is dat je zelf niet meer kunt (regelen). De overheid bezuinigt en geeft minder geld uit aan ondersteuning dus moeten we meer gebruik maken van burenhulp en mantelzorg. Voor de professionele zorg blijft uiteraard geld beschikbaar. Om de bevolking te begeleiden bij dit kantelingsproces heeft de gemeente meitinkers en mienskipswurkers aangesteld. Mevrouw Sylvie Schreiber is meitinker in o.a. Ternaard en stelt zich voor aan het publiek. Mevrouw Schreiber geeft een toelichting op haar werk als meitinker. Zij verkent samen met mensen de mogelijkheden van goede zorg, denk bijvoorbeeld aan het regelen van een rolstoel of aanpassingen aan een woning. Wanneer je gebruik wilt maken van de diensten van de meitinker, kun je een meldingsformulier downloaden of opvragen bij de gemeente. De meitinker neemt dan binnen een paar dagen contact op om een afspraak te maken. Mevrouw Mea Groenendaal is mienskipswurker bij het Bolwerk. Zij stimuleert/ondersteunt op sociaal gebied, bijvoorbeeld burenhulp. Jaarwisseling Afgelopen jaarwisseling moest er voor het eerst een vergunning aangevraagd worden voor een vreugdevuur. In Ternaard is geen vergunning aangevraagd en was er geen vreugdevuur. Aan het carbidschieten heeft de gemeente de regel verbonden dat dit alleen buiten de bebouwde kom is toegestaan. In Ternaard werd buiten maar ook binnen de bebouwde kom met carbid geschoten. Mevrouw Tabak vraagt hoe de aanwezigen het carbidschieten nabij de Rabobank ervaren hebben.

6 Reacties: o Hele goede plek, prachtig, gezellig, mooi, ontspannen sfeer, grote sociale controle, geen rotzooi; alleen maar positieve reacties! o Waarom niet op het stuk groen aan de Van Aylvastrjitte? -Reactie dorpsbelang: Dit staat de gemeente pas toe wanneer alle omwonenden hier mee akkoord gaan. Dit geldt ook voor carbidschieten op bijv. het terrein van het Groene Hart. De jeugd zou dan alle omwonenden in de straten rondom het Groene Hart voor akkoord moeten vragen. Voorzieningen in de gemeente en voorzieningen in Ternaard Uit onderzoek is gebleken dat Noordoost Friesland met minder voorzieningen toe kan. Dan gaat men er vanuit dat iedereen vervoer heeft en vergeet je dat elk dorp zijn eigen voorzieningen wil behouden. In Ternaard hebben we redelijk veel voorzieningen. Hoe willen we deze in tijden van bezuiniging kunnen blijven behouden? Dorpsbelang zou graag meer samenwerking willen tussen verenigingen/stichtingen. Aan de aanwezigen wordt gevraagd hoe zij daar over denken. o Er zijn toch geen problemen? o Er moeten verschillende voorzieningen blijven o Activiteiten moeten goed op elkaar afgestemd worden o o Activiteiten op zetten (activiteitenkalender) Niet alle verenigingen/stichtingen staan er financieel goed voor, dit baart dorpsbelang zorgen Pilot hondenpoep Het is apart maar in de winter poepen honden minder dan in de zomer. Tenminste de bakken die dorpsbelang leegt, zijn in de winter minder vol. Geconstateerd wordt dat er s winters minder goed wordt opgeruimd. Vooral in de straten op weg naar school is dat wel erg lastig. Binnenkort wordt de pilot die we samen met Wierum en Engwierum doen, geëvalueerd. Mevrouw Tabak vraagt de aanwezigen om input voor de evaluatie. Reacties: o Hondenbelasting invoeren. o Meer bakken / extra bak bij plantsoen nabij de Grote Kerk. o Er zijn regelmatig controleurs te zien maar zij moeten bekeuringen gaan uitdelen. o Boa s op andere tijdstippen laten controleren, s ochtends voor 8.00 en na uur. NAM Dorpsbelang is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de NAM waarin uitleg werd gegeven over breuklijnen. Hoe meer breuklijnen, hoe meer kans op aardbevingen. Dit is nabij Groningen het geval maar in de omgeving van Ternaard zijn veel minder breuklijnen. Er is wel bodemdaling. Het terrein bij de sportvelden in Ternaard wordt bewaard en de NAM is ooit wel van plan om het weer te gaan gebruiken. 4. Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Ternaard 22 maart 2013 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Jaarverslag Dorpsbelang Ternaard 23 februari 2013 t/m 23 februari 2014 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 6. Jaarverslagen / Mededelingen overige stichtingen/verenigingen -Jaarverslag Dorpshuis Tunawerth Geen op- en aanmerkingen. -Financieel verslag Dorpshuis Tunawerth Mevrouw S. de Graaf, penningmeester, geeft een toelichting op het financieel verslag van dorpshuis Tunawerth. -Jaarverslag Stichting Dorpsmolens De heer H. Boltjes vraagt hoe lang de dorpsmolens van Ternaard blijven draaien. De heer J. van den Berg van de stichting Dorpsmolens vertelt dat de molens blijven draaien zolang zij het doen. De molens draaien op dit moment zonder winst, misschien zelfs met een klein verlies.

7 Oorzaak hiervan is de erg lage stroomprijs en het stoppen van de opstartsubsidie van de molens. Al draaien de molens met wat verlies, de stichting laat de molens wel draaien. -Jaarverslag Stichting Het Groene Hart Geen op- en aanmerkingen. 7. Kascontrole/financieel verslag 2013 Mevrouw W. van den Berg en mevrouw H. Korthof hebben de kas gecontroleerd en het financieel verslag akkoord bevonden. Mevrouw D. Knijff, penningmeester, geeft een toelichting op het financieel verslag. Het verslag wordt vastgesteld. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit mevrouw H. Korthof en de heer P.J. Bos. 8. Bestuursverkiezing De heer P.J. Bos neemt na 8 jaar afscheid als bestuurslid. Mevrouw J. Miedema neemt na 4,5 jaar afscheid als secretaresse. Beiden worden hartelijk bedankt voor hun inzet. Inmiddels is mevrouw T. van der Kooi-Akkerman bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. 9. Bedankjes Enkele vrijwilligers waarop dorpsbelang altijd weer een beroep kan doen, hebben inmiddels een bedankje thuis ontvangen. Tijdens de vergadering worden Jelke van der Meer en Bote Sape Schoorstra bedankt voor het werk dat zij verrichten voor de vereniging. 10. Rondvraag en Sluiting -Henk Boltjes: In de grasbak bij de Coert Lambertusstrjitte ligt veel troep. Het bordje grasbak ontbreekt. -Henk Bos: In het gemeentelijk overzicht van bouwkavels wordt alleen de bouwkavel aan de Fiskbuorsterwei vermeld. Er zijn echter ook bouwkavels aan de van Aylvastrjitte echter deze kavels zijn van Thús Wonen. Kunnen deze kavels ook vermeld worden op het gemeentelijk overzicht? -Jan Bandstra: Waarom wordt de vergadering op zaterdagavond gehouden? Dit heeft te maken met de activiteit die we na de vergadering hebben. Het leek het bestuur voor deze gelegenheid de mooiste avond. -Jan Bandstra: Kunnen er paaltjes verwijderd worden aan de Aldbuorren. Een bus die van het terrein van de voetbalvereniging komt, kan de bocht niet nemen. -Jan Bandstra: Kan de Spokesteeg opnieuw bestraat worden? -Bote Sape Schoorstra: Op zaterdag 14 juni is er in Ternaard Open Bedrijven Dag. De dag begint om 8.30 uur met een sponsorkaravaan. Om 9.30 uur is de opening nabij de Rabobank door een bekende inwoner uit onze gemeente. Vanaf uur zijn bedrijven/organisaties open. Er doen zo n 50 bedrijven mee, de kaatsvereniging houdt een kaatspartij en de jeu de boulesvereniging organiseert een jeu de boules wedstrijd. De open dag eindigt om uur. De organisatie is er trots op dat zich onder de 1440 inwoners, 50 ondernemers bevinden die zich willen presenteren. -Jan Bandstra: Kan het fietspad tussen Ternaard en Dokkum gerepareerd worden? Het asfalt is erg slecht. -Henk Boltjes: Kan het schelpenpad dat loopt van de Van Aylvastrjitte/Gysbert Japiksstrjitte naar het Meerke voorzien worden van nieuwe schelpen? Mevrouw Tabak zegt toe dat dorpsbelang aan de slag gaat met de gestelde vragen. Na de vergadering is er een draaiend rad waarvan de opbrengst bestemd is voor dorpshuis Tunawerth. Vervolgens kunnen de liefhebbers genieten van een avondvullend optreden van Kroegbaas en Freonen.

8 Jaarvergadering dorpsbelang Afgelopen zaterdag, 29 maart 2014, hield de Vereniging van Dorpsbelangen Ternaard haar jaarlijkse ledenvergadering. Met zo n 42 belangstellenden was de vergaderruimte in dorpshuis Tunawerth mooi gevuld. Naast de leden/bewoners waren er mensen van de politieke partijen, de meitinker van de gemeente en de mienskipswurker van Het Bolwerk aanwezig. Tijdens de vergadering werden onderwerpen als krimp, nieuwbouw Spiker, jaarwisseling, voorzieningen in onze gemeente/ons dorp, pilot hondenpoep en NAM besproken. De meitinker van het team WMO en Welzijn van de gemeente vertelde over haar werk als meitinker en de mienskipswurker gaf eveneens uitleg over haar werkzaamheden. Sinds 1 maart zijn genoemde medewerkers mensen actief aan het ondersteunen op het gebied van zorgvragen alsmede op sociaal gebied. Om meer bekendheid te krijgen, heeft de gemeente de campagne Durf te vragen opgestart. Hierna werden jaarverslagen van dorpsbelang, dorpshuis Tunawerth, dorpsmolens en het Groene Hart behandeld en gaven het dorpshuis en dorpsbelang toelichtingen op hun financieel verslag. Pieter Joost Bos en Jantine Miedema namen afscheid als bestuursleden en werden door voorzitter Ellen Tabak hartelijk bedankt. Bedankjes waren er ook voor diverse vrijwilligers waar de vereniging ieder jaar weer een beroep op kan doen. Na de rondvraag waar diverse zaken aan de orde kwamen, was er een draaiend rad met leuke prijzen waarvan de opbrengst voor het dorpshuis is. Na afloop van de vergadering was er een prachtig avondvullend optreden van Kroegbaas en Freonen. Jelle Auke Vrieswijk, Marjan Fennema, Jitse Grijpstra en Pytsje Wijtsma, allemaal afkomstig uit onze buurt, brachten geweldige nummers van o.a. Creedence Clearwater Revival, de Bellamy Brothers, Abba en Doe Maar ten gehore. Het was nog lange tijd gezellig in het onlangs vernieuwde bargedeelte van dorpshuis Tunawerth. Informatie CBS it Harspit CBS it Harspit, Herweijstrjitte 49, 9145SK, Ternaard. directie: M. Sollie t e. Aanmelden van toekomstige leerlingen s.v.p. bij hun derde verjaardag.

9 Van het dorpshuis Jaarprogramma van dorpshuis Tunawerth Zaterdag 14 juni Woensdag 18 juni Zaterdag 21 juni Maandag 23 juni Open dag O.V.T. WK wedstrijd Australië- Nederland Muziek themafeest georganiseerd door Bianca, Christa, Gersa, Jitske en Rachel WK wedstrijd Nederland-Chili?? juli Fiets- en autotocht Zaterdag 3 oktober Vrijdagmiddag 17 oktober Vrijdagavond 17 oktober Zaterdag 25 oktober Vrijdag 12 december Oud ijzer inzameling t.b.v. dorpshuis Tunawerth Bingo voor de jongeren Bingo voor volwassenen Muziekavond georganiseerd door Sjouke, Anne Bert, Gosse Reinder en Johannes Kerstmarkt Verbouwing dorpshuis Vrijwel direct na de bijeenkomst van 15 november jl. is er een ploeg van vrijwilligers gevormd die willen helpen bij de verbouwing van het dorpshuis. Bedoeling is om een afscheiding te maken tussen de entree en het bargedeelte. Het biljart kan dan echter niet op die plaats blijven staan en moet naar achteren verhuizen. Dit houd echter wel in dat er een muur moet worden gesloopt. Er wordt een plan van aanpak gemaakt en op 18 januari is het zover. Om eerst een bakkie en dan wordt begonnen met het plaatsen van een scheidingswand in de kleine achterzaal. De daaropvolgende zaterdagen worden achtereenvolgens een deel van de tussenmuur gesloopt en een nieuwe draagbalk geplaatst waarna de rest van de muur gesloopt kan worden, ook wordt het halletje naar de achterdeur weggehaald. Daarna wordt begonnen met het plaatsen van een wand als afscheiding van het bargedeelte en de entree. Voor de deur wordt het oude kozijn van het halletje achter (her)gebruikt. Nu in grote lijnen het bargedeelte vorm begint te krijgen is het tijd voor de verdere aankleding hiervan. Gekozen wordt voor een neutrale kleur van de lambrisering, zodat we met de kleuren van wanden en vloerbedekking alle kanten op kunnen. Nadat de lambrisering is aangebracht is het wachten op de schilders om in actie te komen.

10 In de entree rechts van de ingang naar het bargedeelte wordt nog een afhaal loket voor snacks gemaakt, zodat men in het vervolg niet per se in de bar hoeft voor het afhalen van snacks. Dan is het de beurt aan de schilders om de bar en het halletje aan te pakken. Waar nodig wordt vliesbehang gebruikt en daarna worden de wanden, kozijnen en deuren van een mooi kleurtje voorzien. Hiervoor is een kleurencommissie in het leven geroepen en deze 4 dames hebben de kleuren van de wanden, behang en vloerbedekking uitgezocht. Ook hebben zij gezorgd voor nieuwe tafels, stoelen en verdere aankleding van de bar. De barkrukken zijn in een passende kleur gespoten en voorzien van lederen dekjes, grotendeels gemaakt van oude lederen jassen. Het resultaat mag er zijn en wij verwelkomen u graag in ons gerenoveerde dorpshuis. Deze verbouwing werd mede mogelijk gemaakt door: Rabobank Noordoost Friesland, Stichting Windmolens Ternaard, Verno Materieelverhuur, Hellinga Service Bedrijf, BKS Elementen, Dorpsbelangen, Akkerman Vloeren, Nicolai Schilders en een groot aantal vrijwilligers: Hendrik-Bauke Boltjes, Jelle Jan Schoorstra, Jan Wiepie Ploeg, Janco Postma, Klaas Durk de Vries, Germ van der Weg, Harm Brander, Jan de Vries, Siem Boersma en Johan Ferwerda. De verdere aankleding en inrichting werd verzorgd door: Aaltje Talsma, Aleida Waaksma, Sonja de Vries en Maaike Brander. Het bestuur wil een ieder bedanken voor zijn of haar inzet.

11 De Dorpsbibliotheek. Mees Kees de Sponsorloop Mirjam Oldenhave Mees Kees heeft nog geen diploma, daarom mag hij niet alleen voor de klas staan. Hij gaat stagelopen bij de kleuters en 6B krijgt een inval juf. Maar waarom geeft ze niet gewoon een moppendictee? En hoe kan ze nou lesgeven zonder chips en cola? Na haar komt een invalmeester, en die stuurt de hele klas eruit. Kortom, het is tijd voor actie: Mees Kees moet terug! En graag een beetje vlug, want er komt een sponsorloop, en zonder mees Kees wordt dat natuurlijk helemaal niks. Mees Kees Gaat Verhuizen Sinterklaas komt op bezoek! Groep 6B is er helemaal klaar voor, bij binnenkomst zingen ze uit volle borst het Wilhelmus voor de oude bisschop. Ook heeft de groep dit jaar de mooiste kerstboom van de hele school en misschien wel van de hele wereld. Er gebeurt nog iets belangrijks voor mees Kees. Zijn moeder vindt dat hij maar eens op kamers moet gaan wonen, hij is nu oud genoeg. Gelukkig blijft hij in de buurt en blijken de kinderen prima verhuizers te zijn. Tobias heeft alleen een klein probleem: bakt mees Kees wel net zulke lekkere omeletjes als zijn moeder? Zomaar een greep uit de kinderboeken die u kunt lenen in onze eigen Dorpsbibliotheek. De Dorpbibliotheek: Elke donderdagavond uur Elke vrijdagmiddag uur

12 Nieuws van muziekvereniging Euphonia Zaterdag 8 maart werd in de Dobbe in Anjum het jaarlijkse solistenconcours en federatiefestival van de muziekfederatie Dongeradeel-West gehouden. s Middags deden maar liefst 9 leden van Euphonia mee aan het solistenconcours. Bijna iedereen haalde een eerste prijs met het optreden. Iris Boersma en Rebecca vd Berg wonnen met hun optreden de beker in de categorie Duo s Junioren, een prachtige prestatie! De leden van Euphonia behaalden de volgende resultaten: Solo: Rebecca van der Berg 48 punten, 1 e prijs Solo: Joukje Marije Overdijk 48 punten, 1 e prijs Kwintet: Johanna Bergsma Maria Bergsma Iris Boersma 48 punten, 1 e prijs Maria de Ruiter Rebecca van der Berg Solo: Femke Veenstra 49 punten, 1 e prijs Kwartet: Johanna Bergsma Maria Bergsma Iris Boersma 47 punten, 2 e prijs Maria de Ruiter Duo: Iris Boersma Maria Bergsma 49 punten, 1 e prijs Beker duo voor junioren Solo: Onno Bouma 50.5 punten, 1 e prijs Solo: Hein Boonstra 49 punten, 1 e prijs s avonds speelden de Brassbengels (het jeugdorkest van Euphonia) en brassband Euphonia een muzikaal programma met lichte feestmuziek. Beide optredens werden beoordeeld door de juryleden Herman Sibma en Ido Gerard Kempenaar. Zij schreven een kritisch verslag. Momenteel bestaat Euphonia uit een jeugdorkest; De Brassbengels en de Brassband. In De Brassbengels spelen jeugdleden van Euphonia en van U.D.I. Oosternijkerk. Een aantal jeugdige leden speelt daarnaast ook al in de brassband. De brassband is momenteel bijna volledig bezet, alleen 2 Ebbassen en een slagwerker ontbreken nog. De leden wonen veelal in Ternaard of hebben daar vroeger gewoond. Een aantal leden komt uit omliggende dorpen en zijn om diverse redenen lid van Euphonia. Soms is er in hun woonplaats geen brassband (bv. Hantumhuizen en Metslawier) of ze vinden het gewoon heel gezellig om bij Euphonia te spelen. De afgelopen tijd bent u Euphonia in Ternaard tegengekomen bij de dodenherdenking op 4 mei en bij de tentdienst in het kader van de reünie van CBS It Harspit. Het was een feest om aan de tentdienst mee te werken. Het jaarlijkse donateursconcert in april is dit jaar niet doorgegaan i.v.m. deelname aan het Gouden Spiker Festival in Ureterp op zaterdag 12 april. Het plan was opgevat om op vrijdag 27 juni een groots feestelijk concert voor het dorp te geven op een bijzondere locatie. De voorbereiding waren al in volle gang en als gasten voor deze avond waren het Popkoor van Opus3 en shantykoor Rûm Sop uit Hantum uitgenodigd. Toen bereikte ons echter het bericht dat op deze zelfde avond de Wielerronde van Ternaard wordt georganiseerd. Daarop is besloten het concert af te blazen. Als alternatief is er op dinsdagavond 1 juli een Simmerjûn Konsert. Dit concert van ongeveer een uur, vindt plaats in de open lucht bij het monument (hoek Groedse/Tsjerkestrjitte) en begint om uur. Zowel de brassband als de Brassbengels zullen optreden en vlotte muziek voor u spelen. Komt allen! Naast het optreden op dit bijzondere Simmerjûn Konsert zal Euphonia haar muzikale medewerking op 22 juni ook nog verlenen aan een kerkdienst op het wad.

13 De Brassbengels spelen deze zelfde dag ook op een zomerconcert in Oosternijkerk en de dag daarvoor, zaterdag 21 juni doen zij mee aan het jeugdorkesten festival in Leeuwarden. Al met al nog een drukke maar gezellige tijd voor Euphonia deze laatste weken van het seizoen. We hopen u de komende tijd zeker tegen te komen! Sinds maart 2014 heeft Euphonia een nieuwe website: Bezoek deze snel en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt ons ook vinden op Facebook. 4D dienst: Trynwalden goes Ghana Ternaard op 23 februari werd door de liturgiecommissie van de PKN gemeente Ternaard een 4D dienst georganiseerd. Voor deze dienst was de 20+ jongerengroep van Trynwalden gevraagd hun inbreng te doen in de dienst. De 20+ jongerengroep uit Trynwalden gaan in de zomer een bezoek brengen aan het land Ghana. Er wordt hier een verblijf voor gehandicapte jeugd opgeknapt, In deze dienst gaven ze uitleg over het project. Het project. Het project dat de groep toegewezen heeft gekregen is een project dat bestaat uit het opknappen van een verblijf voor gehandicapte jeugd. Het verblijf waar de groep naartoe gaat, is een verblijf waar permanent een kleine groep jeugdige gehandicapten het hele jaar door wonen en scholing krijgen. Daarnaast worden er verscheidene kampweken georganiseerd waarbij er grote groepen gehandicapten op het terrein verblijven. Het terrein, en dan met name de gebouwen, zien er ouderwets uit en hebben geen of weinig fatsoenlijk meubilair en zelfs bedden ontbreken. Hier gaat de Trynwâlden Goes Ghana groep verandering in brengen tijdens hun verblijf daar. Ook zullen er veel activiteiten plaatsvinden met de groep gehandicapten die permanent op het terrein verblijven; o.a. bijbelstudie, sport en spel. 4Ddienst De jeugd zamelt geld in voor hun project, zij doen dit doormiddel van het invullen van kerkdiensten. In de dienst is ruimte voor zang, muziek, toneel en dans. Een interactieve dienst met het publiek met als thema: Online met... Hier wordt de verbinding uitgebeeld met; je naasten (buren, familie), mensen van ver (Ghana) en God. De dienst werd goed ontvangen en na afloop was er koffie en koek in de achterzaal.

14 Grandioze playbackshow Ternaard De laatste dag van de voorjaarsvakantie is voor veel kinderen een waar feest geworden, vrijdag 28 februari werd namelijk de grote playbackshow gehouden in dorpshuis Tunawerth, met een deelnemerslijst van 13 optredens een avondvullend programma. Fantastische optredens. De deelnemers traden vanaf uur op voor een in grote getale gekomen publiek. De presentator van deze avond Peter Sannes introduceerde de deelnemers aan het publiek en de jury bestaande uit Onno, Christina, en Maaike, deze een hele kluif aan het beoordelen van de deelnemers. De jury stond er niet alleen voor zij werden geassisteerd door een publieksjury. Volgens de jury waren alle optredens fantastisch en eigenlijk allemaal een prijs waard, dit werd beantwoord met een groot applaus. Prijswinnaars Er werden twee eervolle vermeldingen door de jury ingesteld; Klaas Richard van der Linden, Johannes Sliep en Keije van der Kooi kregen een eervolle vermelding voor het optreden met Survivor - Eye of the tiger. Daarnaast kregen Johanna Bergsma, Germer van der Weg, Lex Wiersma en Janna van der Kooi een vermelding voor Michael Jackson - Thriller. hiernaast was de derde prijs voor Christina van der Ploeg en Margriet van der Meulen met Rihanna - Man down. De gedeelde tweede prijs was voor Frederika Waaksma en Aleida de Graaf met Avicii - He Brother de andere tweede prijs ging naar Frederika Waaksma, Tijtske van der Linden en Esther Systma zij vertolkten Cindy Lauper - Girls just wanne have fun in de up tempo versie. De eerste prijs was voor Ramona van der ploeg en Edith Werkhoven met het nummer Eminem en Rihanna - The monster. De publieksprijs was voor Jan Jacob Bergsma en de Kraaien - Ik vind je lekker. De publieksprijs en eerste prijs gaven daarna nog een spetterende finale weg. Surprise optredens De playbackshow werd compleet gemaakt met een optreden van Billy Joel -piano man vertolkt door Jan en de barboys. Als afstuiter traden the pinguïns op met de pinguïnsong deze onherkenbare verklede act werkte bij het aanwezige publiek de vraag op; Wie zijn dit. Dit blijft tot volgend jaar een vraag want dan is er weer een playbackshow. Strijd tijdens lijsttrekkersdebat Ternaard Donderdagavond 6 maart 2014 werd er in dorpshuis Tunawerth een lijsttrekkers-debat gehouden,"dongeradeel Kiest verkiezingsdebat van de dorpen". Deze avond werd georganiseerd door dorpsbelang Ternaard en stond onder leiding van Marinus Tabak, oud VVD raadslid van de gemeente Dongeradeel. Na een korte introductie van de partijen werd er gedebatteerd aan de hand van het thema: Bezuinigen en investeren in de toekomst. Zo werd door de meeste partijen opgemerkt dat bezuinigen echt moet, maar dat daarnaast geld moet worden vrijgemaakt voor niet wettelijke, bijzondere taken van de gemeente. Wat Kootje Klinkenberg namens de PvdA graag wil. Dit gaf bij de VVD bij monde van Anton van der Aar, weer wat frevel die alleen de kerntaken van de gemeente nog wil laten uitvoeren. Daarnaast willen verschillende partijen bezuinigen op het ambtelijk apparaat, wat door de tegenstanders werd opgemerkt als lastenverzwaring voor de burger. Ook de inzet van sociaal werkvoorzieningschap NEF werd onder de loep genomen, deze werknemers moeten volgens Pytsje de Graaf van het FNP meer worden ingezet bij werkzaamheden van de gemeente Dongeradeel. Een bezuiniging die volgens Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal meteen kan worden ingevoerd is het schrappen van het Sud Ie project. Investeren wordt door Lijst50, van Lammert Dijkstra gedaan op de sportvoorziening. Hierna kon het publiek vragen stellen. Op de vraag of de politiek de OZB ook gaat verhogen kozen alle partijen voor NEE uitgezonderd de CU, Rein Ferwerda bleef eerlijk 'de inflatieverhoging voor de komende jaren wordt doorgevoerd in de

15 OZB', dus er is sprake van verhoging. Volgens de enige lokale partij van Dongeradeel, ABD, met lijsttrekker Pieter Braaksma moet er geen direct geld gegenereerd worden maar met het gefaciliteerd worden via de ondernemers. Lang wachten op antwoord van de gemeente bij bouwaanvragen was een vraag uit het publiek. Volgens Esther Hanemaaijer van het CDA is de kloof tussen de gemeente en burger te groot geworden, en dat bevordert de behandeling van bijvoorbeeld bouwaanvragen niet. Het CDA gaat met de ondernemer en aanvrager in gesprek over hoe dit op te lossen. Wethouder van der Ploeg (CDA) heeft daar in ook een grote rol. Andere partijen pleiten voor het afschaffen van 'nutteloze regeltjes' en de welstandcommissie Hus en Hiem. Na de pauze nu werd gedebatteerd in de stijl van Groot Brittannië gedebatteerd. De lijsttrekkers moesten aan de hand van stellingen aangedragen door het publiek, kiezen of ze voor of tegen een stelling waren. Ook mochten ze hun verweer of motivatie toelichten waarbij ingrijpen door de andere partijen was toegestaan. De stellingen; Door bezuinigingen op het jeugdwerk keren jongeren de legale onderkomens de rug toe en kiezen weer voor illegale onderkomens, Vrij parkeren in Dokkum, Meer sociale woningbouw in de dorpen, Minder investeren in Dokkum en meer in de dorpen. Dit leverde veel strijd op waarbij de politici elkaar bijna in de haren vlogen. Of de politici zelf ook konden bijdrage aan het realiseren van de 2.5 miljoen euro voor de bezuiniging, konden ze het publiek vertellen dat ze efficiënter gaan werken in de raad; dus meer doen en luisteren en minder praten. En om de kosten helemaal te drukken willen alle partijen aansturen op het fuseren van de vier noordelijke gemeentes, en wel binnen vier jaar. Met deze woorden werd de debatavond gesloten door Marinus Tabak. De lijsttrekkers gaan zich nu klaar maken voor nog 3 debatavonden en wel op maandag 10 maart van Handel en Industrie in Dokkum, De Debatavond van de gemeente Dongeradeel op donderdag 13 maart, en de RTVNOF debatochtend in het gemeentehuis tijdens de weekend nieuwsshow op 15 maart. tussen en uur Volle zaal voor KRIMP Vrijdagavond 7 maart speelde Achmea Culpa de theaterproductie KRIMP in Ternaard, men kon door een actie opgezet door de ondernemers Herder, Smit en Dorpshuis Tunawerth met de speciale krimpstempelkaartactie naar binnen. Dit leverde een 170 personen op, die genoten van alweer de derde theaterproductie van schrijver Gerrit Breteler. Alle rollen werden ingevuld door Gerrit Haaksma en Anke Breteler. De regie van het stuk stond onder leiding van Jan Jaap van der Wal. Het verhaal speelt zich wederom af aan de toog van café de 'Bûnte Bok', hier komen tragiek, humor en rijmende taal, schilderkunst en bijzondere muziek weer naar voren. De gevolgen van de ingezette krimp op het Friese platteland bieden de bezoeker fan café 'De Bûnte Bok' hun verhaal en inspiratie te laten doen. Het stuk gaat voor ongeveer 2.5 jaar op de planken, waarin we in de 2.5 jaar de productie ongeveer 200 keer opvoeren. 'Het is weer een drukke tijd, soms zijn wij drie keer per week weg om te spelen', Volgens Gerrit Haaksma. Derde productie is na 'Kataris' en 'Kredo' zeker een aanrader voor bezoek en is te boeken voor kroeg, dorpshuis of theaters.

16 Kledingbeurs in dorpshuis Tunawerth. Ternaard Speelgoed en kinderkleding was er ten overvloed op kinderkleding/speelgoedbeurs. De beurs werd zaterdag 15 maart tussen en gehouden in het dorpshuis en maakt onderdeel uit van het jaarrond programma van het dorpshuis. De beurs werd goed bezocht. Deze beurs werd georganiseerd door enkele inwoners van Ternaard. Tijdens de beurs konden de aanwezigen goede 2dehands kleding kopen tegen 'mooie' prijsjes. Voor de kinderen was een creahoek aanwezig. Van heinde en ver kwamen hoofdzakelijk moeders en kinderen naar deze beurs om de garderobekast of speelgoedbak weer te vullen. Het motto van de beurs was ''geef kleding een 2de kans". Stralende voorjaarsmarkt Spiker Mooi weer en veel bezoekers maakten dat de voorjaarsmarkt van Spiker Ternaard zaterdag 15 maart een groot succes is geworden. Er stonden een 30 tal standjes opgesteld. Activiteitenteam Spiker organiseerde van tot uur deze voorjaarsmarkt. Een deel van de opbrengst kwam ten goede aan het activiteitenteam van Spiker. zij organiseren buiten de dagelijkse zorg activiteiten voor de bewoners. Bezoekers aan de voorjaarsmarkt konden zich deze dag laten informeren over sieraden en parfums, nagels laten verzorgen in de nagelstudio. Tevens kon men brocante woonaccessoires kopen er was verkoop van tulpen, beschilderde aardappelkistjes en bloemstukjes. Voor de inwendige mens werd ook gezorgd, er was een viskraam en cupcake stand aanwezig. Onder het genot van koffie kon men meespelen met het rad van avontuur.

17 Opknappen dorpshuis Ternaard Op zaterdag 23 maart j.l.was de landelijke actiedag van NLdoet. Ook dorpshuis Tunawerth in Ternaard heeft hieraan meegedaan. Er werd gehoopt op veel vrijwilligers die wilden helpen om de zalen schoon te maken. De opkomst had wel iets hoger kunnen zijn, maar er is heel wat gebeurt. Het bargedeelte van het dorpshuis heeft een heuse metamorfose ondergaan. Het gedeelte is gescheiden van de zalen, zodat dit een mooie bruin café aan het worden is. Hiervoor was ook nieuw meubilair aangeschaft, wat moest worden schoongemaakt en opgepoetst, zodat het straks blinkend in de bar kan staan. Verder moest de hal nog worden geschuurd, zodat de schilders ook hun gang konden gaan. Het dorpshuis heeft het financieel niet makkelijk. Gelukkig zijn er veel vrijwillige timmer-lieden bezig geweest om het bargedeelte af te scheiden van het zalengedeelte. Ook zijn op dit moment de schilders druk bezig om het geheel mooi in de verf te zetten. Onze kleuren-commissie is bezig geweest met het uitzoeken van de kleuren, wat ook een hele klus is. Tevens is er een jaarprogramma opgesteld, om meer inkomsten te creëren. Al met al hopen we dat dit het dorpshuis kan redden. Dan is er op zaterdag 3 oktober nog de oud ijzer inzameling. De opbrengst hiervan is voor het dorpshuis. Op zaterdag 21 juni wordt er door een groep enthousiaste meiden een muziekavond georganiseerd. In juli is er dan nog een fietstocht/autopuzzeltocht. Voor meer informatie en het hele jaarprogramma kunt u kijken op of Ondanks de minder goede opkomst een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. Volleybalsters SVT schrijven clubhistorie Sport Vereniging Ternaard is een combinatie van een gymnastiekvereniging en een volleybalvereniging. Voor de jongste lagere school jeugd zijn er gymnastiek lessen, en voor de wat oudere jeugd wordt er mini volleybal training gegeven. Voor S.V.T. hebben afgelopen seizoen 3 teams NEVOBO competitie gespeeld, 1 C-jeugd team, en 2 damesteams, waarvan 1 team 2e klas, en 1 team 3e klas. Verder speelt er 1 dames recreatie, en 1 heren recreatieteam competitie in de dorpencompetitie in Ferwerd. Het eerste damesteam speelde dit jaar in de 2e klasse van de NEVOBO in het rayon Dokkum- Drachten, en heeft afgelopen donderdag 10 april clubhistorie geschreven. Voor het eerst, is er een team kampioen geworden in de 2e klas van de NEVOBO. Met 16 overwinningen in 18 wedstrijden behaalden zij 41 punten voor, en 13 tegen. Dit resultaat betekend promotie, en volgend jaar komen zij uit in de 1e klas. Een prestatie van formaat, waar wij als vereniging trots op zijn! Donderdag 10 april was de laatste competitie wedstrijd en werden de dames door het bestuur gefeliciteerd, door middels van een bloemetje.

18 Op de foto staan achterste rij v.l.n.r.: trainer Jan Keekstra, Froukje Sipma, Wietske van der Weg, Gryte Hoekstra, Janke Douma, Lieuwkje Botma en coach Sieger Boonstra. Voorste rij v.l.n.r.: Metsje Sipma, Geziene Keegstra, Aaltje Keegstra, Joke Keegstra, Elske Anke Zijlstra en Rosalien Dijkstra. Ternaard viert Koningsdag 2014 Ternaard De versierde optocht door het dorp, voorop gegaan door een draaiorgel was de start van de koningsdag in Ternaard. Om uur werd onder grote getale de vlag gehesen door Ellen Tabak, voorzitter van dorpsbelang Ternaard. Hierna heette Ellen Tabak iedereen in dorpshuis Tunawerth van harte welkom tijdens het koffie en oranjekoek moment. De jongste kinderen konden zich uitleven met het knutselen van medailles voor de 'lintjesregen'.

19 Het middag programma ging het feest verder op het Groene Hart hier was er voor de senioren kaatsen en jeu de boules ingepland, voor de jongste kinderen was er een springkussen en werd er een speurtocht georganiseerd, en kon men geschminkt worden door 'de Huidversierster'. Voor de inwendige mens werd ook gezorgd tijdens deze zonnige dag. Deze dag was er voor elk wat wils, en werd Koningsdag 2014 afgesloten met De Kolkenblazers uit Anjum, met het draaien van goud van oud, in het dorpshuis Tunawerth. Stijlvolle herdenking Ternaard Na een herdenkingsmoment voor belangstellenden en bewoners van de Spiker, werd de vlag halfstok gehesen op de vlaggenmast bij het verzorgingshuis, hierna werd onder klokgelui de stille tocht richting het verzetsmonument aangevangen. Bij aankomst bij het monument werd er door brassband Euphonia enkele koralen ten gehore gebracht. Na een uitleg van comitélid Pytsje de Graaf, over het monument en het landelijke thema: Vrijheid geef je door, werd door raadslid Hiemstra en wethouder Van der Ploeg namens de Gemeente Dongeradeel een krans gelegd. Een door Dorpsbelang Ternaard aangeboden bloemstuk werd gelegd door Ellen Tabak. Door brassband Euphonia werd vervolgens het Friese volkslied gespeeld, Jantine Mizelmoe bracht hierna het Taptoe signaal, gevolgd door 2 minuten stilte en het Wilhelmus. Verzetsstrijder A.T. Nauta Er werd op de algemene begraafplaats stilgestaan bij het graf van verzetsstrijder A. T. Nauta, opgepakt en vervolgens gefusilleerd bij de Woeste Hoeve bij Apeldoorn. Als vergelding van een aanslag op een hoge Duitse officier. Door de bewoners van de naar Nauta vernoemde straat; Albertus Nautastrijtte, werd een bloemstuk gelegd. Bij de graven van de Geallieerden soldaten werden door dorpsbewoners bloemen gelegd. Glas in lood ramen Tijdens de afsluitende herdenkingsbijeenkomst in de Grutte Tsjerke werd door organist Kees Rensma een improvisatie gespeeld aan de hand van het Wilhelmus en een stuk uit Handel. Er werd door Ellen Tabak uitleg gegeven bij het glas en lood gedenkraam en het door de PKN gemeente van Ternaard aangeboden bloemstuk. Hierna eindigde de plechtigheid.

20 Ternaard positief op de kaart Ternaard is een bruisend dorp en dat willen de ondernemers iedereen laten weten. Op presenteren zij zich tijdens de open dag. TERNAARD - Ongeveer drie jaar geleden tijdens de jaarvergadering van Ondernemers Vereniging Ternaard (OVT) ontstonden de plannen om een open dag in Ternaard te organiseren.,,het is al lang geleden dat we voor het laatst een open bedrijvendag in ons dorp hebben gehouden, dus dat werd weer eens tijd, aldus Afie Dol die samen met Bote Sape Schoorstra, Aleida Waaksma, Johannes Herder, Harry Waaksma en Sylvia Smits in de organisatie zit. De dag begint om half negen met een sponsorkaravaan door Dongeradeel. Een stoet met reclameauto s trekt dan door de dorpen en een deel van Dokkum. Om half tien opent burgemeester Marga Waanders de open dag op het terras van de Waard van Ternaard.,,We verklappen nog niet wat er gaat gebeuren, maar het wordt een bijzondere opening, zegt Bote Sape Schoorstra. Vervolgens presenteren van tien tot vijf uur ruim vijftig bedrijven zich, variërend van schoonheidsspecialist tot agrariërs. Alle ondernemers bedenken acties, dus er is die dag van alles te doen voor de bezoekers. Zo geeft zangdocent Ellen Bakker workshops en Tanya van der Woude gaat schilderen met kinderen. Huidversierster Agnes Waterval maakt onder andere buikschilderingen bij zwangere vrouwen en liefhebbers van brocante kunnen terecht bij tante Myp. In het onlangs opgeknapte dorpshuis Tunawerth is een ondernemersplein met verschillende kraampjes. Kraamverzorgsters zijn daar aanwezig om onder andere te vertellen over Dunstan babytaal.,,binnen de kraamwereld is dat momenteel heel populair. Alle baby s maken hetzelfde geluid die gebaseerd is op reflexen. Aan het huiltje van je baby kun je afleiden wat hij of zij nodig heeft. Heel handig om te weten voor zwangeren en jonge ouders, stelt Aleida Waaksma die zelf kraamverzorgster is. Daarnaast staan er nog kraampjes van schoonmaakbedrijf Kingma, Nijerwets, Van Wieren en Vellinga accountants en kan er een fotoshoot gemaakt worden bij Nellie Kooistra. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is deze dag aanwezig op de boorlocatie om voorlichting te geven over de plannen voor gasboringen in Ternaard.

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013. t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 41e jaargang nr. 164 - juni 2013 De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 INHOUDSOPGAVE Agenda...2 Bestuur dorpsbelang Holwerd...2 Nijs fan doarpsbelang...3 De natoer yn en om Holwert...6 Notulen van de Algemene

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen.

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen. Vanuit de Redactie Wijziging uiterlijk Het exemplaar dat voor u ligt heeft een andere vorm dan de voorgaande uitgaven. Voorheen werd de krant voorzien van twee nietjes in de rug. Hierdoor werden teveel

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Mei 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 AED, daar red je levens mee en reanimeren moet je leren AED, daar red je levens mee is een veel gebruikte slogan. Dekt de vlag de lading of moeten we ons hoeden voor

Nadere informatie

Maart 2015, 19e jaargang, no. 1

Maart 2015, 19e jaargang, no. 1 Maart 2015, 19e jaargang, no. 1 Colofon Voorwoord Redactie Telefoon E-mail Sietse Kingma (opmaak MA) 06 43 41 74 18 kingmas@hotmail.com Freddy ter Harkel (Advertenties) 06 30 13 09 20 metslawieraktief@outlook.com

Nadere informatie

Doarpsbelang Metslawier

Doarpsbelang Metslawier Achttiende Vijftiende Jaargang Nummer Nummer 34 - september 1 december april 2011 2014 Doarpsbelang Metslawier Hette Meinema Hette Meinema (Voorzitter) (Voorzitter) Stationsweg 9 Stationsweg 9 Tel: 29

Nadere informatie

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS Sam-Sam, tweedehands merkkleding Sam- Sam mag gerust een begrip in Marknesse genoemd worden. Klein begonnen op een zolder en enkel kinderkleding, inmiddels uitgebreid

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS 29 e jaargang, 2 e editie Verschijnt 10 maal per jaar februari 2014 REDACTIE DORPSKRANT Martin Bakker Tineke de Jonker Eelkje Oostra Martje Schuring Tineke

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015.

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 3. Oantal 450 YNHÂLD Nieuws van Dorpsbelangen 2 Giften 2 Oksenijskes 4 Uitnodiging Ledenvergadering Tonevido 8 Kickstart 2015 9 Een natuurmens

Nadere informatie