Algemene Voorwaarden Online Diensten Overeenkomst Voorwaarden voor Lidmaatschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Online Diensten Overeenkomst Voorwaarden voor Lidmaatschap"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Hierna volgen de algemene voorwaarden die OptioNavigator.COM oplegt aan u, de klant (hierna "u" of "gebruiker" of "klant") voor toegang tot haar websites (OptioNavigator.COM of Toepassing of Dienst ) en product " OptioNavigator.COM " en het gebruik van haar diensten (hierna de "Overeenkomst" of "Gebruikersovereenkomst" of "Online Dienstenovereenkomst"). Deze Overeenkomst beschrijft de voorwaarden en risico's verbonden aan uw gebruik van onze diensten beschikbaar onder het domein en sub-domeinen van OptioNavigator.COM. Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, gelieve onze Klantendienst te contacteren. U moet alle voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst lezen, ermee akkoord gaan en ze aanvaarden zonder wijzigingen, met inbegrip van die voorwaarden en bepalingen hieronder uitdrukkelijk uiteengezet, en degene opgenomen door verwijzing, vooraleer u OptioNavigator.COM mag gebruiken of downloaden. Door de toepassing te blijven gebruiken gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst die op u van toepassing kunnen zijn. Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf de aanvaarding van registratie voor nieuwe klanten, of vanaf ontvangst van een melding voor andere gebruikers. De Overeenkomst geldt voor alle gebruikers met ingang van 22 mei Gelieve geen gebruik te maken van onze diensten indien u de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst niet aanvaardt. Gelieve ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u zich volledig akkoord met al onze algemene voorwaarden. OptioNavigator.COM kan deze overeenkomst te allen tijde wijzigen of herzien door de gewijzigde voorwaarden te publiceren op de toepassing, en door het platform te blijven gebruiken bevestigt u akkoord te gaan met toekomstige herzieningen. Ingeval van zulke wijzigingen aan de algemene voorwaarden van deze toepassing, zal OptioNavigator.COM deze publiceren op de toepassing. Alle gewijzigde voorwaarden worden geldig 10 dagen te tellen vanaf publicatie op de toepassing, of vanaf de eerste keer dat u gebruik maakt van onze diensten nadat de wijzigingen werden gemaakt, naargelang wat eerst voorkomt. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, gelieve geen gebruik te maken van onze diensten. Gelieve ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Online Diensten Overeenkomst Deze Online Diensten Overeenkomst wordt opgemaakt tussen OptioNavigator.COM en u. Deze Overeenkomst geldt voor de OptioNavigator.COM toepassing en het auto-trading platform, evenals voor de electronische inhoud en/of software momenteel vervat in de toepassing die de klant voorziet van real-time informatie, en andere functies, inhoud of diensten die het bedrijf in de toekomst kan toevoegen. Voorwaarden voor Lidmaatschap Onze diensten zijn beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen of bedrijven die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen vormen volgens de wetgeving van toepassing op het land van verblijf. GELIEVE GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE TOEPASSING ALS U NIET IN

2 AANMERKING KOMT. Bovendien zijn onze diensten beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen die over voldoende ervaring en kennis beschikken op het gebied van financiële zaken om de voordelen en risico's te kunnen inschatten van het verwerven van financiële contracten via deze toepassing en dit reeds gedaan hebben zonder te vertrouwen op enige informatie vervat in deze toepassing. Zonder af te wijken van voornoemde provisie zijn wij niet verantwoordelijk voor het verifiëren en/of controleren of u al dan niet over de bedoelde kennis en/of ervaring beschikt, noch voor enige schade en/of verlies geleden als resultaat van onvoldoende kennis en/of ervaring. GELIEVE GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE TOEPASSING ALS U NIET IN AANMERKING KOMT. Zonder beperking van het voorgaande zijn onze diensten niet beschikbaar waar ze wettelijk verboden zijn, en het bedrijf behoudt zich het recht om diensten te weigeren en/of annuleren naar eigen goeddunken. Wettelijke Beperkingen Zonder beperking van het voorgaande begrijpt u dat wetten inzake financiële contracten verschillen in de hele wereld, en u bent verplicht u ervan te verzekeren dat u voldoet aan alle wetten, verordeningen of richtlijnen die gelden in het land waar u verblijft met betrekking tot het gebruik van de toepassing. Om alle twijfel te vermijden, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot onze toepassing betekent niet noodzakelijk dat onze diensten en/of uw activiteiten ermee wettelijk zijn onder de wetten, verordeningen of richtlijnen die gelden in het land waar u verblijft. Deze toepassing houdt geen aanbod en/of verzoek in aan personen in rechtsgebieden waar zulk aanbod en/of verzoek niet is toegestaan, en/of aan personen aan wie het wettelijk verboden is zulk aanbod en/of verzoek te doen, en mag niet gebruikt worden voor voornoemde doeleinden. Toegang tot deze toepassing, en het aanbod van sommige producten en diensten ervan, kan beperkt zijn in bepaalde rechtsgebieden, en bijgevolg dienen gebruikers die deze site bezoeken zichzelf te informeren en gevolg te geven aan zulke beperkingen. Beperkte Vergunning OptioNavigator.COM biedt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte persoonlijke vergunning voor toegang tot en gebruik van de toepassing (de "vergunning"). Deze vergunning is afhankelijk van uw voortdurende naleving van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord niet te "dieplinken" naar de toepassing, de toepassing niet door te verkopen of toegang te vergunnen aan derden, en geen materialen uit de toepassing te kopiëren voor wederverkoop of enig ander doel aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OptioNavigator.COM. Om twijfel te voorkomen, u zult verantwoordelijk gehouden worden voor enig ongeoorloofd gebruik van de toepassing, in strijd met deze paragraaf. U gaat verder akkoord geen gebruik te maken van enige electronische communicatiefunctie van een dienst op de toepassing voor enig doel dat onwettig is, misleidend, grof en een inbreuk op de privacy van een derde partij, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, gênant, obsceen, bedreigend of hatelijk. De vergunning toegestaan onder deze Overeenkomst zal worden beëindigd indien OptioNavigator.COM gelooft dat de door u verstrekte informatie, inclusief uw adres, niet meer geldig is of onjuist, of indien u anderszins de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en alle reglementen en richtlijnen voor alle diensten niet naleeft, of OptioNavigator.COM vaststelt dat u het OptioNavigator.COM platform op één of andere manier hebt misbruikt (inclusief maar niet beperkt tot betrokkenheid bij een transactie buiten de marktprijzen). Bij vaststelling van zulke overtreding gaat u ermee akkoord geen gebruik meer te maken van de diensten. U aanvaardt dat OptioNavigator.COM, naar eigen goeddunken en met of zonder voorafgaande verwittiging, uw toegang tot sommige of alle diensten kan beëindigen, uw open transacties afsluiten, en alle informatie of inhoud verwijderen binnen een Dienst. Communicaties Tenzij anders aangegeven voor een bepaalde Dienst, zullen alle communicaties of materialen die u

3 t of anderszins doorstuurt via de diensten, inclusief informatie, data, vragen, commentaren of suggesties (uw "Communicaties") behandeld worden als onbeschermd en niet-vertrouwelijk. Kopiëren U mag de toepassing niet kopiëren of anderen toestaan om er kopieën van te maken. U mag niets wijzigen, aanpassen, samenvoegen, vertalen, reverse engineeren, decompileren, demonteren of afgeleide werken creëren gebaseerd op het geheel of een deel van de toepassing en/of haar documentatie. U bent wettelijk verantwoordelijk voor inbreuk op auteursrechten, ongeoorloofde overdracht, reproductie of gebruik van de toepassing en/of haar documentatie. Indien reverese engineeren of decompilatie noodzakelijk is voor compatibiliteitsdoeleinden, neem dan contact met OPN LTD. Privacybeleid OptioNavigator.COM doet haar uiterste best om de privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging van haar clienten te vrijwaren, tijdens en na hun interactie met het bedrijf, voor zover haalbaar door het bedrijf. OptioNavigator.COM doet haar uiterste best om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van haar clienten te vrijwaren, onder meer door de inplementatie van gegevensbeschermingsprocedures ontworpen om clientvertrouwelijkheid te verzekeren. OptioNavigator.COM garandeert dat haar beveiligingsbeleid geregeld wordt bijgewerkt zodat de vertrouwelijke informatie van haar clienten voortdurend verzekerd is. Van tijd tot tijd kan OptioNavigator.COM clienten contacteren hetzij telefonisch of per om hen verdere informatie te bezorgen over OPN LTD. Daarenboven kan het bedrijf af en toe clienten contacteren, hetzij telefonisch of per om hen te informeren over unieke promotionele aanbiedingen door OptioNavigator.COM. OptioNavigator.COM kan uw contactgegevens doorgeven aan derde partij signalenleveranciers waarbij u bent ingeschreven. Clienten gaan ermee akkoord op deze manier te worden gecontacteerd wanneer ze onze algemene voorwaarden aanvaarden bij inschrijving bij OPN LTD Personen die niet verder wensen te worden gecontacteerd door OptioNavigatorCOM kunnen dit te allen tijde laten weten door het bedrijf te contacteren per en te verzoeken dat het bedrijf geen verder contact opneemt. Schadeloosstelling & Recht op Compensatie De klant stemt in met het vrijwaren en schadeloosstellen van OPN LTD, haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten, van en met betrekking tot enig verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven die zij lijdt of maakt doordat de klant zijn verplichtingen niet nakomt of handelt in strijd met één van de algemene voorwaarden hierin opgenomen of als gevolg van een schending van enige toepasselijke wetten of voorschriften. In het geval van aansprakelijkheid van de Klant aan OptioNavigator.COM, haar directeuren, officieren, werknemers of agenten onder de schadeloosstellingsvoorzieningen van de clausule hierboven, heeft OptioNavigator.COM het recht om dat bedrag te verrekenen tegen het positieve saldo van elke account die de klant heeft geopend bij OPN LTD Beperking van Aansprakelijkheid OPN LTD, HAAR OFFICIEREN, DIRECTEUREN OF WERKNEMERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLOREN WINSTEN OF ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET ONZE TOEPASSING, ONZE DIENSTEN, OF DEZE OVEREENKOMST (ONGEACHT DE OORZAAK, INCLUSIEF NALATIGHEID), BEHALVE ZOALS VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN OPN LTD, HAAR OFFICIEREN, DIRECTEUREN OF WERKNEMERS, TEN OPZICHTE VAN U OF ENIGE DERDE PARTIJ IN ENIGE BEWEZEN OMSTANDIGHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U NAAR UW

4 ACCOUNT STORTTE BIJ OptioNavigator.COM IN VERBAND MET DE TRANSACTIE DIE AANLEIDING GEEFT TOT ZULKE AANSPRAKELIJKHEID. OptioNavigator.COM en enige Derde Partij Leveranciers staan niet in voor de juistheid, tijdigheid, volledigheid of correcte volgorde van de Marktinformatie, en garanderen geen resultaten van uw gebruik van of vertrouwen in de Marktinformatie. Marktinformatie kan zeer snel onbetrouwbaar worden om verschillende redenen zoals bijvoorbeeld veranderingen in marktvoorwaarden of economische omstandigheden. OptioNavigator.COM noch de Derde Partij Leveranciers zijn verplicht om informatie of opinies in enige Marktinformatie bij te werken, en wij kunnen stoppen met het aanbieden van Marktinformatie op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving U aanvaardt dat nochoptionavigator.com, noch de Derde Partij Leveranciers op enige wijze aansprakelijk zullen zijn voor de beëindiging, onderbreking, vertraging of onjuistheid van enige Marktinformatie. U zult niet \"dieplinken\", herverdelen, of de herverdeling toestaan van Marktinformatie, noch toegang verlenen tot Marktinformatie aan personen die geen toelating hebben van OptioNavigator.COM om Marktinformatie te ontvangen. Gebruik van & Toegang tot toepassing U aanvaardt verder alle risico's verbonden aan het gebruik van en de bewaring van informatie op uw persoonlijke computer of op elke andere computer vanaf dewelke u zich toegang verleent tot de toepassing en de diensten (hierna \"computer\" of \"uw computer\"). U verklaart en garandeert dat u de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen hebt geinstalleerd en zult toepassen in verband met de beveiliging van en controle op de toegang tot uw computer, computervirussen of andere vergelijkbare schadelijke of ongepaste materialen, toestellen, informatie of data. U aanvaart dat OptioNavigator.COM op geen enkele manier aansprakelijk zal worden gesteld in geval van storing, beschadiging of vernietiging van uw computersystemen, gegevens of bestanden of een deel daarvan, noch voor vertragingen, verliezen, fouten of weglatingen als gevolg van het falen of wanbeheer van een telecommunicatie of computerapparatuur of -software. U zult OptioNavigator.COM of andere OPN LTD\s online dienstverleners op geen enkele manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, blootstellen aan aan enig computervirus of ander gelijkaardig schadelijk of ongeschikt materiaal of toestel. U aanvaardt de volledige en persoonlijke aansprakelijkheid voor de tijdige afwikkeling van iedere transactie aangegaan onder uw account bij het bedrijf. U alleen draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u alleen controleert wie toegang heeft tot uw account, en dat andere personen toegang verleend wordt om the traden op de website d.m.v. uw account. In elk geval bent alleen u aansprakelijk voor enige en alle posities die op uw makelaarsaccount worden getradet, en voor alle kredietkaarttransacties ingevoerd in de toepassing voor uw account. U bent verplicht om het Bedrijf in te lichten over elk probleem, fout of vermoede systeem- of andere gebreken die u ervaart. Rechten van het Bedrijf OptioNavigator.COM behoudt zich het recht voor om de werking van deze site of een deel of delen ervan op te schorten.. Yii :: app () -.> Naam.. COM kan, naar eigen goeddunken, volume- of andere beperkingen opleggen aan Klantenaccounts. Force Majeure U gaat ermee akkoord dat OptioNavigator.COM op geen enkele manier aansprakelijk zal worden gehouden tegenover u of elke andere persoon in geval van force majeure, of voor acties van enige Overheids- of gerechtelijke autoriteit, of voor het falen van of beschadiging of vernieling aan haar computersystemen, gegevens of bestanden of een deel daarvan, noch voor vertragingen, verliezen, fouten of weglatingen als gevolg van het falen of wanbeheer van een telecommunicatie- of computerapparatuur of software.

5 Partijen worden ontheven van alle verantwoordelijkheid voor gedeeltelijke, volledige of nietuitvoering, alsook voor niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, wanneer deze niet-nakoming of niet behoorlijk nakomen een gevolg is van buitengewone gebeurtenissen, die zich voordoen na afsluiting van deze overeenkomst en die partijen ook niet konden voorzien of voorkomen (natuurrampen, oorlogen, gewapende conflicten enz.). Links OptioNavigator.COM biedt links naar andere sites die worden beheerd of aangeboden door derde partijen. Zulke links kunnen affiliatie vertegenwoordigen met zulke site, haar eigenaars of haar providers. OptioNavigator.COM waarschuwt u zich ervan te vergewissen dat u de risico's begrijpt van het gebruik van dergelijke sites vooraleer via het Internet zaken op te halen, te gebruiken, te vertrouwen of aan te kopen. U aanvaardt dat u onder geen enkele omstandigheid OptioNavigator.COM aansprakelijk zult houden voor verlies of schade veroorzaakt door gebruik van of vertrouwen in enige inhoud, goederen of diensten beschikbaar op andere sites. OptioNavigator.COM stelt links voor naar geaffilieerde makelaars. Deze makelaars komen voor op de meeste vergelijkingswebsites, en zijn goedgeplaatst. OptioNavigator.COM heeft zich gebaseerd op deze vergelijkingstests en wijst elke verantwoordelijkheid af voor inschrijvingen bij deze makelaars. De keuze van makelaar blijft uw verantwoordelijkheid. Indien u twijfels heeft, of verdenkingen over een geaffilieerde makelaar, gelieve OptioNavigator.COM daarvan op de hoogte te brengen. Handelsmerken en Auteursrechten Alle inhoud, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's en iconen zijn eigendom van OptioNavigator.COM of haar affiliaten, agenten of makelaars, en zijn beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragen en bepalingen. U gaat ermee akkoord geen vermeldingen te verwijderen aangaande auteursrecht of andere aanwijzingen van beschermde intellectuele eigendomsrechten van materialen die u afdrukt of downloadt van de website. U ontvangt geen intellectuele eigendomsrechten of enig recht of vergunning voor het gebruik van dergelijke materialen of de toepassing, anders dan zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Beelden getoond op de toepassing zijn eigendom van. Yii :: app () -> naam.. COM of worden gebruikt met toestemming. U stemt ermee in geen informatie, software of ander materiaal beschermd door auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht (alsmede rechten op publiciteit en privacy) te uploaden, publiceren, reproduceren of distribueren zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze rechten en de voorafgaande schriftelijke toestemming van OPN LTD. Niets op de aanvraag kan worden aanschouwd als toekenning, bij implicatie, estoppels, of anderszins, van enige licentie of recht om een handelsmerk te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van. Yii :: app () -..> Naam.. COM en/of een derde partij die eigenaar is van de handelsmerken, Uw gebruik van de handelsmerken of enige andere inhoud van de toepassing, behalve zoals hierin voorzien, is strikt verboden. Toelichtingen Zelfs lichte schommelingen in de markt kunnen aanzienlijke winsten betekenen indien deze schommelingen in uw voordeel zijn, maar eveneens aanzienlijke verliezen, indien de schommelingen in uw nadeel zijn. U bent verantwoordelijk voor het instellen van deugdelijke tradebedragen, en omwille van de manier waarop OptioNavigator.COM met makelaars werkt, gaat u ermee akkoord dat wij de goede werking van de instellingen niet kunnen garanderen. Er bestaat geen systeem dat u ervan kan verzekeren dat transacties op de markt u grote winsten zullen bezorgen, noch is het mogelijk te garanderen dat uw transacties gunstige resultaten zullen halen. De

6 informatie inzake risico zoals hier voorgesteld is geen weerspiegeling van alle risico's of andere belangrijke aspecten inherent aan de markt. U dient daarom, alvorens te beginnen traden, de specifieke kenmerken van de markt in detail te bestuderen. OptioNavigator.COM Platform Het OptioNavigator.COM trade-platform (Binary Options Auto-Trader genaamd) is een trades kopiërende software die trade-sugnalen ontvangt van een eigen algoritme ontwikkeld door OPN LTD. Eens het signaal ontvangen is, gebruikt de OptioNavigator.COM de account instellingen en voorkeuren van de klant om de trade positie te nemen op de makelaar van de klant OptioNavigator.COM is niet verantwoordelijk voor enige incidenten die kunnen voorvallen tijdens dit proces. Dit houdt onder meer in, maar is niet beperkt tot, onjuiste trade posities of bedragen. Risico van Verlies Alle inspanningen werden geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op deze aanvraag juist en volledig is, maar noch OPN LTD, noch onze officieren, opdrachtgevers, werknemers of vertegenwoordigers zijn aansprakelijk aan enige persoon voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van gebruik, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade) die voortvloeit uit eventuele fouten in, weglatingen van of wijzigingen in de informatie. Het voorgaande geldt ongeacht of een vordering ontstaat in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid anderszins. Enige specifieke investering of investeringsdienst vervat in, of waarnaar verwezen wordt in dit verzoek is mogelijk niet geschikt voor alle cliënten. U dient niet te vertrouwen de informatie of delen ervan als vervanging voor de uitoefening van uw eigen kennis en beoordelingsvermogen bij het maken van een dergelijk besluit over de wenselijkheid van dergelijke investeringen. Online Trade Risico's Er zijn risico's verbonden aan het gebruik van een trade diensten op het Internet, inclusief, maar niet beperkt tot, hardware, software of Internetverbinding. Omdat OptioNavigator.COM geen controle uitoefent over de signaalsterkte, ontvangst of routing via het Internet, configuratie van uw hardware of software, of de betrouwbaarheid van uw Internet verbinging, stemt u ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor zulke storingen, inclusief communicatiestoringen, onderbrekingen, vervormingen en vertradingen in traden. Vluchtigheid of liquiditeit in de markten kan ervoor zorgen dat opdrachten niet worden uitgevoerd aan gunstige prijzen, of zelfs helemaal niet. OptioNavigator.COM zal niet aansprakelijk gehouden worden aan enige persoon voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gebruik, rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade) voortvloeiend uit trades die niet kunnen worden uitgevoerd vanwege marktomstandigheden, of vanwege fouten van uw dealer. OptioNavigator.COM adviseert klanten voorzichtig te zijn wanneer zij gebruik maken van een iphone, Blackberry of ander mobiel toestel om te traden of voor het ontvangen van gegevens van het. Yii :: app () -> naam.. COM platform. Mobiele toestellen zijn afhankelijk van draadloze connectiviteit, zijn onderworpen aan de limiteringen van 3G, Wi-Fi en GPRS-netwerkbeperkingen, en kunnen de belegger niet dezelfde functies bieden zoals wanneer het. Yii :: app () -> naam.. COM-platform gebruikt wordt vanaf een webbrowser.. Yii :: app () -> naam.. COM is niet aansprakelijk jegens enige persoon voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van gebruik, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade) als gevolg van gebruik door de client van een mobiel toestel. Terugbetalingsbeleid Vanwege de aard van de verleende dienst, clienten verbinden met signalenleveranciers, voorziet OptioNavigator.COM gewoonlijk geen terugbetalingen, behalve in het volgende scenario:

7 t&ch18p3 De terugbetaling zal gebaseerd zijn op het huidige abonnementsgeld voor de leverancier die niet levert, minus platform leveringskosten, en een vergoeding voor aanvaardbaar gebruik toen de leverancier behoorlijke diensten leverde. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit terugbetalingsbeleid, zullen OPN LTD, noch onze officieren, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn tegenover enige persoon voor verliezen, schade, kosten of uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gebruik, rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade) als gevolg van enige fouten in het OptioNavigator.COM trade-platform. Vrijwaring Forex & Andere Risico's Vooraleer investerings- of andere tradebeslissingen te treffen, is het heel belangrijk dat u zich zorgvuldig informeert over de mogelijkheden zowel als de risico's. Dit houdt zowel de financiële als de wettelijke en fiscale aspecten in. Gelieve te noteren dat de historische Houdt u er rekening mee dat de historische prestaties van een valuta trade-systeem of Forex tradingstrategie niet kunnen worden beschouwd als indicatief voor toekomstige resultaten. Scheidbaarheid Mocht enig onderdeel cq enige bepaling van deze overeenkomst als niet afdwingbaar worden gehouden of in strijd zijn met de toepasselijke wet in enig rechtsgebied, dan zal de geldigheid van de overige onderdelen of bepalingen daardoor niet worden beïnvloed. Toepasselijk Recht Deze Overeenkomst is onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Frankrijk. Bevoegde Rechtbank Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Brest, Frankrijk.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V. Nederland Algemene voorwaarden en condities TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, en alle gelieerde ondernemingen (samen, TomTom ) Inhoud 1 Toepasselijkheid... 3 2

Nadere informatie

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV.

INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV. INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV. Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Interactive Brokers (UK) Limited Customer

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave Klantenovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 02 2. De diensten die we verlenen en handel tussen u en ons 02 3. Belangentegenstellingen 03 4. Koers afgeven 03 5. Het openen van een Transactie 04 6. Meerdere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland.

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Algemene Voorwaarden Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Tcob hosting (mijnhosting.com) Adres: De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen Hoek Postadres : De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden Publishers Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN De in dit hoofdstuk Algemene bepalingen vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle gebruikers die met Mobleap

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Deze gebruikersovereenkomst is afgesloten tussen: Gebruiker (gelieve aan te vullen):... en VITO NV (Vlaamse Instelling voor Technologisch

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

1.4. Merken. Verwijst naar de Zumba- merken en de specialiteitsmerken van Zumba.

1.4. Merken. Verwijst naar de Zumba- merken en de specialiteitsmerken van Zumba. LICENTIEOVEREENKOMST ZIN Deze licentieovereenkomst ( overeenkomst ) is aangegaan tussen Zumba Fitness, LLC ( Zumba ), en u ( instructeur ), en is van kracht vanaf de inschrijvingsdatum van de instructeur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002.

Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002. Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002. 1. Definities 1.1 bijzondere voorwaarden: de specifieke voorwaarden per dienst die op de

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie