1. WAT IS CEFOTAXIME TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. WAT IS CEFOTAXIME TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT CEFOTAXIME TEVA 500 mg POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE CEFOTAXIME TEVA 1000 mg POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE CEFOTAXIME TEVA 2000 mg POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE OF INFUSIE cefotaxime Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER: 1. Wat is Cefotaxime Teva en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u dit middel? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 1. WAT IS CEFOTAXIME TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Cefotaxime Teva 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, Cefotaxime Teva 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie en Cefotaxime Teva 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie bevat cefotaxime. Cefotaxime Teva behoort een groep van geneesmiddelen die antibiotica worden genoemd. Dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden om bacteriële infecties te behandelen. Cefotaxime Teva wordt gebruikt voor de behandeling van de volgende infecties: o borst (luchtwegen). o nieren, blaas en urethra (de buis die de urine afvoert uit de blaas). o huid en weke delen. o buikholte, zoals peritonitis (buikvliesontsteking). Cefotaxime Teva wordt ook gebruikt voor de behandeling van een bepaald type seksueel overdraagbare aandoening, gonorroe genoemd. Cefotaxime Teva kan ook gebruikt worden voor de behandeling van andere infecties, zoals meningitis (hersenvliesontsteking). 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA MEE VOORZICHTIG ZIJN? Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken? U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. U bent allergisch voor bepaalde andere antibiotica (bijv. penicillines, cefalosporines). als u allergisch bent voor lidocaïne en als u cefotaxime gaat krijgen als een injectie in een spier. 1/6

2 Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voor u dit middel begint te gebruiken als u: U bent allergisch voor cefotaxime of voor een ander antibioticum. Ernstige huiduitslag werd gemeld bij gebruik van cefotaxime. De huiduitslag kan evolueren tot verspreide blaarvorming en vervelling van de huid (zie rubriek 4). Als u huiduitslag of deze symptomen ontwikkelt, neem onmiddellijk contact op met uw arts. U heeft een voorgeschiedenis van allergie of astma. U heeft ooit colitis (darmontsteking) gehad. U heeft nierproblemen. Hoge dosissen cefotaxime, in het bijzonder bij patiënten met nierproblemen, kunnen leiden tot encefalopathie (bijv. verminderd bewustzijn, abnormale bewegingen en stuipen) (zie Rubriek 4). Als dergelijke reacties optreden, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts vooraleer door te gaan met de behandeling. U volgt een zoutarm dieet. Als uw behandeling langer dan 7 dagen duurt, kan uw arts het nodig achten om bloedtesten uit te voeren. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Cefotaxime Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. antibiotica (bijv. tetracycline, erythromycine, chlooramfenicol) of sulfonamiden (bijv. co-trimoxazol) omdat ze de werking van Cefotaxime Teva kunnen beïnvloeden. een aminoglycoside antibioticum (bijv. neomycine of streptomycine), omdat het geneesmiddel afzonderlijk moet ingenomen worden of een dosisaanpassing nodig kan zijn. cefalosporines (bijv. cefaclor) omdat een dosisaanpassing nodig kan zijn. probenecid omdat dit kan leiden tot hogere spiegels van Cefotaxime Teva in het lichaam. diuretica plastabletten (bijv. bumetanide), omdat uw arts het nodig kan achten om uw nierfunctie te controleren of uw dosis aan te passen. Cefotaxime Teva kan de resultaten van bepaalde bloed- en urinetesten beïnvloeden. Zorg ervoor dat uw arts weet dat u Cefotaxime Teva gebruikt voordat u dergelijke testen ondergaat. Bij langdurige behandeling zal uw arts regelmatige bloed-, lever- en niertesten plannen. Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Zwangerschap Uw arts zal beslissen of u Cefotaxime mag krijgen tijdens de zwangerschap. Borstvoeding Uw arts zal beslissen of u Cefotaxime mag krijgen tijdens de borstvoeding. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines In individuele gevallen, bij toediening in hoge dosissen, traden krampaanvallen, spierspasmen en duizeligheid op. Als u last heeft van deze bijwerkingen, mag u geen voertuig besturen of geen machines bedienen. Cefotaxime Teva bevat natrium Het natriumgehalte (2,2 mmol/g) moet in acht worden genomen als u een natriumbeperkt dieet volgt.

3 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? Een arts of verpleegkundige zal uw geneesmiddel gewoonlijk toedienen via injectie of als een infusie (als een druppelinfusie). Uw dosis, de duur en de toedieningsweg zullen afhangen van de ernst en het type infectie dat u heeft, alsook van uw gewicht. De aanbevolen dosis is: Volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar 1-6 g per dag, verdeeld over 2 dosissen met een interval van 12 uur. In ernstige gevallen mag de dosis verhoogd worden tot 12 g, verdeeld over 3 of 4 dosissen, toegediend om de 6 of 8 uur. Gebruik bij zuigelingen, kleuters en kinderen (1 maand-12 jaar) mg per kilogram lichaamsgewicht per dag (intervallen van 6 tot 12 uur). Premature en voldragen pasgeborenen (0-27 dagen) 50 mg cefotaxime per kilogram lichaamsgewicht per dag (verdeeld over 2-4 dosissen). Gonorroe De gebruikelijke dosis is 0,5 tot 1 g als een enkelvoudige dosis, hoewel 1 g de voorkeur verdient. Verminderde nierfunctie Uw arts zal beslissen welke dosis het best is voor u. Als u een volwassene bent met een creatinineklaring (een parameter van de nierfunctie) van 20 ml/minuut of minder, zal uw arts u de helft van de gebruikelijke dosis van Cefotaxime geven. Als uw creatinineklaring 5 ml/minuut of minder is, zal uw arts u de eerste maal 1 g Cefotaxime geven en daarna zal uw dagelijkse dosis gehalveerd worden zonder verandering in de frequentie van toediening (bijvoorbeeld, als u 1 g Cefotaxime 2- maal per dag moet krijgen, zal u 0,5 g Cefotaxime 2-maal per dag krijgen). Bij patiënten onder hemodialyse wordt 500 mg - 2 g toegediend door i.v. injectie aan het einde van elke dialyse. Deze dosis wordt om de 24 uur herhaald. Ouderen Er zijn geen dosisaanpassingen nodig bij patiënten met een normale nierfunctie. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Aangezien een arts of verpleegkundige uw geneesmiddel zal toedienen, is het onwaarschijnlijk dat u een overdosis zal krijgen. Als u echter ongerust bent, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, verpleegkundige of het Antigifcentrum (070/ ). In geval van accidentele overdosering, kan u last hebben van: verminderd bewustzijn, abnormale bewegingen en stuipen (encefalopathie). spiertrekkingen (spasmen). spierkrampen (pijnlijke spiercontracties). 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

4 Enkele mensen (kunnen optreden bij minder dan 1 op 1000 mensen) kunnen een ernstige allergische reactie ontwikkelen. Dit is een zeldzame maar zeer ernstige bijwerking. Als u één van de volgende bijwerkingen vertoont, verwittig dan onmiddellijk uw arts of verpleegkundige: zwelling van gezicht, handen, voeten, lippen, tong of keel/ ademhalings- of slikmoeilijkheden. Een paar mensen (kunnen optreden bij minder dan 1 op mensen) kunnen een levensbedreigende huidziekte (Stevens-Johnsons syndroom) ontwikkelen. Dit is een zeer zeldzame maar zeer ernstige bijwerking. Als u één van de volgende bijwerkingen vertoont, verwittig onmiddellijk uw arts of verpleegkundige: vervelling van de huid pijnlijke plekken op de slijmvliezen huiduitslag. De volgende bijwerkingen werden gemeld in de hieronder vermelde benaderende frequenties: Zeer vaak (kunnen optreden bij meer dan 1 op 10 mensen) Voor intramusculaire injecties: pijn op de plaats waar de injectie werd toegediend (met of zonder verharding van de huid). Vaak (kunnen optreden bij minder dan 1 op 10 mensen): pijn of een brandend gevoel langs de ader waar Cefotaxime werd toegediend. verlies van eetlust, misselijkheid. braken. maagpijn. diarree. Soms (kunnen optreden bij tot 1 op 100 mensen) laag aantal van alle types witte bloedcellen. De tekenen omvatten een toegenomen aantal infecties, bijvoorbeeld in uw mond, tandvlees, keel en longen. laag aantal bloedplaatjes in uw bloed. De tekenen omvatten gemakkelijk blauwe plekken krijgen en neusbloedingen toename van de eosinofielen. toegenomen gewrichts- of spierpijn, hoofdpijn, rillingen, koorts (gewoonlijk licht), daling van de bloeddruk, netelroos en huiduitslag (Jarisch-Herxheimer reactie). epilepsieaanvallen (vooral als u nierproblemen hebt). veranderingen van de resultaten van bepaalde leverfunctietesten (ALAT, ASAT, gamma GT, AP, LDH). veranderingen van de resultaten van bepaalde nierfunctietesten (creatinine, ureum). huidreacties. Deze omvatten netelroos die een groot deel van uw lichaam kan omvatten en jeuk. koorts (hoge temperatuur). Zelden (kunnen optreden bij minder dan 1 op 1000 mensen): sommige bijwerkingen worden alleen waargenomen wanneer een bloedonderzoek wordt uitgevoerd. Ze omvatten: o daling van het aantal van bepaalde types bloedcellen bijv. laag aantal rode bloedcellen als gevolg van afbraak van het bloed (hemolytische anemie) wat ongewone vermoeidheid of zwakte veroorzaakt, laag aantal specifieke witte bloedcellen, wat leidt tot een verhoogde gevoeligheid voor infecties. ontsteking van de dikke darm (colon). De tekens omvatten diarree, gewoonlijk met bloed en slijm, maagpijn en koorts. allergische huidreacties, jeuk en medicamenteuze koorts (koorts veroorzaakt door geneesmiddelen). Zeer zelden (kunnen optreden bij minder dan 1 op mensen): onregelmatige hartslag.

5 nierproblemen met inbegrip van nierontsteking. Niet bekend (de frequentie kan niet geschat worden aan de hand van de beschikbare gegevens) superinfecties. gezwollen gezicht, tong of keel, slikmoeilijkheden, netelroos en moeilijkheden om te ademen (angiooedeem). hoofdpijn, duizeligheid, encefalopathie (bijv. verminderd bewustzijn, abnormale bewegingen). braken. ontsteking van de lever (hepatitis, soms met geelzucht). voor de intramusculaire injectie, die verdovend lidocaïne bevat, systemische reacties op lidocaïne zijn mogelijk. Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt in België bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel - Website: - en in Luxemburg via Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny Allée Marconi, L-2120 Luxembourg - Website: Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25 C. De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is cefotaxime (als natriumcefotaxime). Elke injectieflacon bevat 500 mg, 1g of 2 g cefotaxime onder de vorm van het natriumzout. Hoe ziet Cefotaxime Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Transparante type II glazen injectieflacon met bromobutylrubberen stop en aftrekbare aluminiumdop die natriumcefotaxime bevat, overeenkomend met 500 mg, 1 of 2g cefotaxime. De injectieflacons zijn verpakt in een kartonnen doos die 1, 5 of 10 injectieflacons bevat. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houders van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

6 Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk Fabrikant Pharmachemie B.V., Swensweg 5, PO Box 552, 2003 RN Haarlem, NEDERLAND of Laboratorio Reig Jofré, S.A., C/ Jarama 111 Polígono Industrial, Toledo Toledo, SPANJE Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen 500 mg: BE mg: BE mg: BE Afleveringswijze Geneesmiddel op medisch voorschrift. Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: Naam van de lidstaat Naam van het geneesmiddel BE: Cefotaxime Teva IE: Cefotaxime NL: Cefotaxim 500 mg/1000 mg/2000 mg PCH SE: Cefotaxim Teva Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2014.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Pantogastrix 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Pantogastrix 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Pantogastrix 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Ibuprofen Lysine Mylan 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Lysine Mylan 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen (als lysine) Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Steovit D 3 500 mg/400 I.E. filmomhulde tabletten Calcium/Cholecalciferol (Vitamine

Nadere informatie

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride 1Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie colistimethaatnatrium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Cetirizinedihydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten. Cetirizinedihydrochloride Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CetiSandoz 10 mg filmomhulde tabletten Cetirizinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, poeder voor drank

Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, poeder voor drank 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules. Omeprazol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules. Omeprazol Sandoz Business use only Page 1 of 9 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Acidcare 20 mg maagsapresistente capsules Omeprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Act-HIB 10 microgram/0,5 ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (Geconjugeerd) Haemophilus influenzae type b vaccin Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acidozol 10 mg maagsapresistente capsules, hard Omeprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acidozol 10 mg maagsapresistente capsules, hard Omeprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acidozol 10 mg maagsapresistente capsules, hard Omeprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gyno-Daktarin 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Gyno-Daktarin 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Advil Ovaal 400, filmomhulde tabletten 400 mg Bevat ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER IPPRACID 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Minrin Melt 240 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik. Desmopressine-acetaat

BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Minrin Melt 240 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik. Desmopressine-acetaat BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Blz. 1 van 5 Minrin Melt 60 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik Minrin Melt 120 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik Minrin Melt 240 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Methotrexaat Accord 25 mg/ml, oplossing voor injectie Methotrexaat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Methotrexaat Accord 25 mg/ml, oplossing voor injectie Methotrexaat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Methotrexaat Accord 25 mg/ml, oplossing voor injectie Methotrexaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 200 mg tabletten nevirapine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 200 mg tabletten nevirapine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Viramune 200 mg tabletten nevirapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Sufenta oplossing voor injectie 0,005 mg/ml Sufenta forte oplossing voor injectie 0,05 mg/ml sufentanil

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Sufenta oplossing voor injectie 0,005 mg/ml Sufenta forte oplossing voor injectie 0,05 mg/ml sufentanil Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Sufenta oplossing voor injectie 0,005 mg/ml Sufenta forte oplossing voor injectie 0,05 mg/ml sufentanil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker INVEGA 1,5 mg tabletten met verlengde afgifte INVEGA 3 mg tabletten met verlengde afgifte INVEGA 6 mg tabletten met verlengde afgifte INVEGA 9 mg tabletten met

Nadere informatie

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl Neusspray voor kinderen van 2-12 jaar (doseerspray) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte Werkzame stof: Lanreotide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calci-Chew D3 1000 mg/800 I.E., kauwtabletten. calcium/cholecalciferol (vitamine D3)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calci-Chew D3 1000 mg/800 I.E., kauwtabletten. calcium/cholecalciferol (vitamine D3) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Calci-Chew D3 1000 mg/800 I.E., kauwtabletten calcium/cholecalciferol (vitamine D3) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Inspra 25, filmomhulde tabletten 25 mg Inspra 50, filmomhulde tabletten 50 mg Eplerenon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Cervarix suspensie voor injectie in voorgevulde spuit Humaan papillomavirusvaccin [Typen 16/18] (Recombinant, met adjuvans, geadsorbeerd) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte. methylfenidaathydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte. methylfenidaathydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte methylfenidaathydrochloride De naam van dit geneesmiddel is Concerta, het bevat het werkzaam bestanddeel methylfenidaathydrochloride.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ABILIFY 30 mg tabletten aripiprazol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ABILIFY 30 mg tabletten aripiprazol Bijsluiter: informatie voor de gebruiker ABILIFY 30 mg tabletten aripiprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE PATIENT. Spedra, tabletten van 100 mg. Avanafil

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE PATIENT. Spedra, tabletten van 100 mg. Avanafil BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE PATIENT Spedra, tabletten van 100 mg Avanafil Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie