STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012

2 INHOUD VOORWOORD 4 Algemeen 5 De functie 5 Klachtbehandeling 6 BEHANDELDE ZAKEN 8 Zaken in Aantal klachten 8 Behandeling 10 Aard van de binnengekomen zaken in PREVENTIE 12 BEVINDINGEN EN WAARNEMINGEN 12 BEKENDHEID 13 PROFESSIONALISERING 14 OVERIGE INTERNE EN EXTERNE CONTACTEN 15 VOORBEELDEN VAN BEHANDELDE ZAKEN 15

3 VOORWOORD In 2012 waren er twee onderwerpen die bij klachten van studenten op de voorgrond traden. Ten eerste was de informatievoorziening onderwerp van de klacht. Het bleek namelijk dat de veranderende wet- en regelgeving niet altijd tijdig op websites beschikbaar wordt gemaakt waardoor studenten veronderstellen met de juiste regelgeving te maken te hebben terwijl de nieuwe nog niet online is geplaatst. Dat levert dan klachten op omdat de nieuwe regelgeving wel door diensten en faculteiten gehanteerd wordt. En ook wordt regelgeving over vakken, zoals de wijze waarop de beoordeling tot stand komt, niet altijd helder en eenduidig in de studiegids opgenomen. Dat levert dan niet alleen klachten bij de examencommissie, maar ook bij de studentenombudsman op. Ten tweede was de toegankelijkheid van het onderwijs een reden voor studenten om de studentenombudsman te raadplegen. Vaak handelde het, ook al ben ik daarvoor niet bevoegd, over de hoogte van het instellingcollegegeld. Maar ook onderwijsplanning en de problemen rondom de inschrijving voor een vak legden studenten aan de studentenombudsman voor. Studenten dienen zich tijdig voor een vak en het tentamen in te schrijven maar wachten in sommige gevallen een cijfer van een ander vak af omdat er een volgordelijkheid binnen de opleiding bestaat. Maar cijfers worden niet altijd binnen de daarvoor gestelde termijn aangeleverd. Dat veroorzaakt, ook al zijn faculteiten in die gevallen coulant met late inschrijvers, toch onrust bij de student. Maar de toegankelijkheid van het onderwijs is ook in het geding als faculteiten de inschrijving voor een vak beperken. Faculteiten doen dat om grip te houden op de organisatie van het onderwijs. Zo n beperking kan echter alleen worden opgelegd bij een numerus fixus, bij een masteropleiding als geheel of als het onderwijs dat noodzakelijk maakt (bv. bij practica of werkcolleges). In die gevallen waarop ik dat met faculteiten besprak is de student overigens alsnog ingeschreven. Ik dank het College van Bestuur en alle studenten die mij als studentenombudsman hebben geraadpleegd, voor het in mij gestelde vertrouwen. Drs. E.J. (Lies) Poesiat Studentenombudsman van de Vrije Universiteit Metropolitan gebouw (tegenover hoofdgebouw VU) kamer N529 Buitenveldertselaan VA Amsterdam Tel / ALGEMEEN DE FUNCTIE Iedere student aan de Vrije Universiteit kan de studentenombudsman inschakelen. Dat geldt ook voor buitenpromovendi zonder arbeidsovereenkomst met de VU 1, VU-studenten van Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en de studenten van het Amsterdam University College (AUC). Want ook al zijn procedures en beleid nog zo zorgvuldig ontwikkeld, de uitvoering is mensenwerk en daar kunnen dingen misgaan. Dan ontstaan klachten. In eerste instantie kan de student met een advies van de studentenombudsman in veel gevallen zelf het probleem proberen op te lossen. De student zal ook eerst de faculteit of dienst de gelegenheid moeten geven om de klacht te behandelen. Pas als dat niet lukt of niet naar tevredenheid verloopt, is de studentenombudsman aan zet. 2 Zij trekt daarbij geen partij maar zal de zaak objectiveren om zo tot een advies, verwijzing of tot een beoordeling te komen. De studentenombudsman kijkt of toepasselijke regelgeving is gevolgd en procedures correct zijn uitgevoerd. Het gaat daarbij steeds om de vraag of de student al of niet zorgvuldig is behandeld. Klachten over algemeen beleid kunnen dan ook niet in behandeling genomen worden. Daarvoor staan immers andere wegen open zoals de Facultaire- of Universitaire Studentenraad of de opleidingscommissie. De studentenombudsman is, zoals de Regeling Studentenombudsman stelt, een onafhankelijk en neutraal iemand met wie een student informeel en vertrouwelijk, er is een geheimhoudingsplicht, een probleem of klacht over de universiteit, faculteit of een van de medewerkers kan bespreken. De studentenombudsman heeft mogelijkheden om een klacht te onderzoeken en om daarover een uitspraak te doen en verschilt daarmee van andere functionarissen die studenten kunnen raadplegen. Serieus omgaan met klachten is in het belang van studenten en van de VU en de instelling van de studentenombudsman draagt daaraan bij. Als een klacht gegrond is, kan de studentenombudsman aanbevelingen formuleren om de zaak op te lossen en om herhaling in de toekomst te voorkomen. Maar ook na een bemiddelingstraject of bij een melding doet de studentenombudsman in sommige gevallen een aanbeveling. Een klacht kan zo tot een advies leiden aan de organisatie en daarmee tot een kwaliteitsverbetering leiden in dienstverlening, informatievoorziening, regelgeving of procedures. De instelling van de studentenombudsman heeft ook tot doel bij te dragen aan optimale bejegening door medewerkers van de VU en klachten te vertalen in verbeterpunten. Daarnaast heeft zij een 1 Promovendi die een arbeidsovereenkomst met de VU hebben kunnen terecht bij de Ombudsman Personeel van de VU a.i., drs. D.M. (Daan) Schut en vanaf 1 maart 2013 bij de studentenombudsman. 2 Taken en bevoegdheden zijn vastgesteld in: Regeling Studentenombudsman (http://www.vu.nl/nl/images/ Regeling%20studentenombudsman%202010%20def_tcm pdf). 4 STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 5

4 signalerende functie waar het opvallend terugkerende vragen en klachten betreft of als het evident is dat wet- of regelgeving wordt overtreden. Die zal zij onder de aandacht van de faculteit, dienst of College van Bestuur brengen. Jaarlijks bespreekt de studentenombudsman de problemen, met waarborging van de anonimiteit van de student, met de rector magnificus en tevens lid van het College van Bestuur, de heer prof. dr. L.M. (Lex) Bouter. Binnen de huidige functieomvang van 0.8 fte worden naast de gesprekken, taken als het vooronderzoek in een zaak 3, dossieronderzoek, opstellen van verslagen, bevindingen en eindrapporten uitgevoerd. Het werk wordt in beperkte mate ondersteund door het secretariaat van het Bureau Bestuurszaken. De studentenombudsman zorgt zelf o.m. voor registratie en archivering. Omdat de ombudsfunctie in deeltijd wordt vervuld, is het van belang dat de telefoon ook bij afwezigheid beantwoord kan worden. Het voltijds bemenste secretariaat van Bureau Bestuurszaken voorzag hierin 4 tot oktober Vanaf dat moment schakelt de studentenombudsman bij afwezigheid gesprekken door naar de mobiele telefoon. Daarnaast is zij vanaf die tijd ook via de mobiele berichtenservice Whatsapp bereikbaar en daarmee de eerste medewerker aan de VU die gebruik maakt van een dergelijk medium. 5 Studenten kunnen via hun mobiele telefoon eenvoudig en zonder extra kosten een bericht sturen en de studentenombudsman kan snel reageren. Dat draagt bij aan de laagdrempeligheid van de functie. Een afspraak maken kan overigens ook via de studentenbalie in het hoofdgebouw en natuurlijk bij de studentenombudsman zelf. KLACHTBEHANDELING De meeste studenten leggen hun zaak per aan de studentenombudsman voor. Dat kan ook nog als de studie is beëindigd. Voorwaarde is dan wel dat het voorval heeft plaatsgevonden in de tijd dat de betrokkene aan de VU studeerde en dat de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft niet langer dan 1 jaar geleden is. In het eerste gesprek gaat de studentenombudsman na of zij bevoegd is om de klacht in behandeling te nemen. Zo kan zij geen klacht over ongewenst gedrag in behandeling nemen, daarvoor kan een student naar de vertrouwenspersoon, 6 en klachten waarvoor nog een beroeps- of bezwaarmogelijkheid openstaat 7 neemt zij ook niet in behandeling. De studentenombudsman kan echter ook om andere redenen zelf besluiten een klacht niet in behandeling te nemen, bijvoorbeeld omdat het duidelijk is dat de klacht ongegrond is. En als de student de klacht nog niet op de faculteit heeft besproken zal de studentenombudsman 3 Dat betreft tevens bevoegdheids- en ontvankelijkheidtoetsing. 4 Bij deze dank ik de medewerkers van het Bestuurssecretariaat voor hun hulp. 5 Tot stand gekomen dankzij een idee van de heer Jw. (Jan-Willem) Lingmont (Molenhoek). 6 Bereikbaarheid: eerst de faculteit de gelegenheid geven de klacht op te lossen. In sommige gevallen kan het probleem na een gesprek met de studentenombudsman door de student zelf opgelost worden. De studentenombudsman geeft in dat geval informatie over relevante regelgeving, procedures, rechten, plichten en mogelijkheden. In veel gevallen zal de studentenombudsman eerst een verkennend onderzoek moeten doen alvorens met informatie te kunnen komen. Dan wordt er om commentaar van de andere partij gevraagd en kunnen stukken worden opgevraagd en zo nodig geverifieerd. Waar het de interne regelgeving betreft wint de studentenombudsman in enkele gevallen advies in bij een van de juristen op de VU, bij een staflid van de Dienst Studentenzaken (DSZ). Op facultair niveau zoekt zij bijvoorbeeld contact met een studieadviseur, bachelor- of mastercoördinator of hoofd onderwijsbureau. In alle gevallen is het belangrijk dat een klacht duidelijk in kaart wordt gebracht omdat zo informatie beschikbaar komt die bijdraagt aan het vinden van een oplossing. En met een oplossing is zowel de student als de organisatie meer bij gebaat dan met de uitspraak dat de klacht gegrond is. Als een andere instantie het probleem kan oplossen verwijst de studentenombudsman door. Zo kunnen problemen over tentamens en examens veelal aan de orde worden gesteld bij de examencommissie of het College van Beroep voor de Examens (Cobex). 8 Ook hierover geeft de studentenombudsman informatie. Maar alles is er op gericht om de student zo spoedig mogelijk naar het juiste loket te verwijzen. De studentenombudsman streeft ernaar om problemen via bemiddeling op te lossen waardoor in veel gevallen de klacht wordt weggenomen en zo bijdraagt tot het herstel van het geschonden vertrouwen in de faculteit. De studentenombudsman kan namelijk als onafhankelijke partij, zij is niet aan een opleiding verbonden, wegen zoeken zodat partijen een gezamenlijk referentiekader vinden waardoor de relatie tussen student en medewerker hersteld wordt. Bemiddeling blijkt bovendien voor alle betrokkenen een prettige en doelmatige manier te zijn omdat het minder belastend is en voor beide partijen en sneller verloopt dan een formeel klachtonderzoek. Als het verkennend onderzoek daar aanleiding toe geeft, worden beide partijen voor een driegesprek (samen met en onder leiding van de studentenombudsman) uitgenodigd om zo een punt achter de klacht te kunnen zetten. De studentenombudsman blijft echter altijd onpartijdig. Bemiddeling is ten opzichte van een formeel klachtonderzoek voor de studentenombudsman niet minder arbeidsintensief. Onderzoek naar de klacht, het horen van de partijen en het bij elkaar brengen tijdens een bemiddeling vergen vaak meerdere sessies. Wanneer bemiddeling niet (meer) mogelijk is, of de bemiddelende interventie geen resultaat heeft 7 Meer informatie: 8 Idem n. 8 6 STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 7

5 opgeleverd, kan op verzoek van de student alsnog worden overgegaan tot een formeel onderzoek van de klacht. Op zo n onderzoek volgt een uitspraak en kan een aanbeveling worden gedaan om de gevolgen van de problemen te herstellen of herhaling in de toekomst te voorkomen. In 2012 werden geen formele klachtonderzoeken met rapportages uitgevoerd. BEHANDELDE ZAKEN ZAKEN IN 2012 Er werden 186 zaken aan de studentenombudsman voorgelegd. In 32 zaken was de studentenombudsman onbevoegd omdat die veelal klachten betroffen van studenten die klaagden over de hoogte van het instellingscollegegeld. Daarvoor is echter een bezwaar mogelijkheid en is de studentenombudsman onbevoegd. 9 Evenals de klacht over algemeen beleid gaat. Maar in deze zaken heeft de studentenombudsman toch geluisterd naar de problemen, mogelijkheden besproken en informatie gegeven. Het is namelijk wel van belang dat er een plek in de organisatie is waar ook deze problemen besproken kunnen worden en dat de klagers naar de juiste instantie worden verwezen. Als dat niet gebeurd, zo is de ervaring, stuurt een klager naar diverse medewerkers, veelal naar het verkeerde loket, brieven en die veel tijd kosten en bij een klager frustratie oplevert zonder een oplossing 9 Regeling studentenombudsman art. 5:1:g. naderbij te brengen. In tien zaken hebben meerdere studenten tegelijkertijd de studentenombudsman ingeschakeld. Deze worden als een zaak geteld. Van de 186 zaken werden er 30 door niet-westerse allochtone studenten voorgelegd (16%). Het blijkt dat de percentages al jaren schommelen tussen de 15-20%. De meeste studenten vonden de studentenombudsman via de website of door verwijzing van medewerkers. Tweeëntwintig studenten vulden het digitaal klachtformulier op het geschillenloket (zie onder: loket) in en kwamen zo bij de studentenombudsman terecht. AANTAL KLACHTEN Vanaf 2009 was het aantal zaken gestabiliseerd tot rond de 110 maar de website 117 medewerkers 29 loket 22 medestudent 12 eerder bij omb 6 Bachelor Master Premaster Aank. student Anderen Anderen: medewerkers, ouders van studenten. FACULTEIT INGESCHREVEN STUDENTEN 2010 ZAKEN 2010 INGESCHREVEN STUDENTEN 2011 ZAKEN 2011 INGESCHREVEN STUDENTEN AARD- EN LEVENSWETENSCHAPPEN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE ZAKEN EXACTE WETENSCHAPPEN GENEESKUNDE GODGELEERDHEID LETTEREN LERARENOPLEIDING ULO PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK RECHTSGELEERDHEID SOCIALE WETENSCHAPPEN TANDHEELKUNDE WIJSBEGEERTE AMSTERDAM UNIVERSITY COLLEGE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 11 nvt 10 nvt 15 nvt 30 CENTRAAL BESTUUR 11 nvt 18 NIET VU-STUDENTEN 12 4 CONSULTATIES DOOR PERSONEELSLEDEN NIET OP ZIJN PLAATS BIJ ST.OMBUDSMAN OVERIGEN (OUDERS; FSR-EN) 6 7 TOTAAL laatste jaren is een toename in het aantal zaken te constateren. Van de 186 zaken was de studentenombudsman in 154 zaken bevoegd. De stijging in het aantal zaken werd veroorzaakt door het aantal studenten dat zich beklaagde over de hoogte van het instellingscollegegeld en door de dreiging van de langstudeerboete. Wanneer een student bijvoorbeeld constateerde dat hij door slechte begeleiding studievertraging op dreigde te lopen, nam hij contact op met de studentenombudsman. In dit verslagjaar is geen formele klacht ingediend. Alle zaken konden via advies, verwijzing of actieve bemiddeling door de 10 Rapport Stand van Inschrijvingen en Instroom / [Dienst Studentenzaken] via https.//mivu.vu.nl 11 Facilitaire Campus Organisatie; Dienst Studentenzaken; Universiteitsbibliotheek VU, UC-IT. 12 Aankomend studenten; familieleden van studenten. 8 STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 9

6 studentenombudsman worden afgehandeld. Over de ondersteunende diensten 13 werden de meeste zaken aan de studentenombudsman voorgelegd. De meeste zaken betroffen problemen rondom de inschrijving en over al dan niet vermeende gebrekkige informatievoorziening. Daarna gevolgd door de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), qua aantal ingeschreven studenten een van de grote faculteiten. BEHANDELING De behandeling van een zaak hangt af van de vorm waarin de student een zaak aan de studentenombudsman voorlegt. Zo betekent een vraag veelal een ORGANISATORISCH 0 ADMINISTRATIE 0 BEREIKBAARHEID 7 BEJEGENING 17 COMMUNICATIE 9 INFORMATIE (ONJUISTE - OF HET ONTBREKEN VAN INFORMATIE) 31 FACILITEITEN/ VOORZIENINGEN 7 13 Idem n. 10 man 81 vrouw 123 klachten 119 vragen 61 meldingen 6 informatie/ adviestraject, hoewel in een later stadium alsnog een bemiddeling kan volgen. Een klacht wordt veelal met een bemiddeling behandeld. In een geval is de student in kwestie niet meer voor een afspraak verschenen. Zoals gezegd worden de meeste zaken opgelost door bemiddeling. Een bemiddelingsgesprek kan verhelderen waar het pijnpunt zit en kan een klacht, juist omdat de ander er op reageert, een heel andere wending geven en zo tot een oplossing van het probleem leiden. Maar als de student vindt dat een bemiddeling niet geslaagd is, kan een formeel klachtonderzoek volgen. Een student kan ook een probleem of misstand melden aan de studentenombudsman. Zij kan de melding als zodanig aan de desbetreffende faculteit of dienst doorgeven en doet daarbij in sommige gevallen een of meerdere aanbevelingen. AARD VAN DE BINNENGEKOMEN ZAKEN IN 2012 Een zaak kan over meer dan een probleemgebied gaan. Dat verklaart waarom er meer onderwerpen dan behandelde zaken zijn. Alle zaken, gegrond of ongegrond, worden geregistreerd. PROCEDURES (BV. INZAGERECHT OF NAKIJKTERMIJN) 25 FINANCIEEL 18 ONDERWIJS onderwijsbegeleiding 11 onderwijskwaliteit 0 onderwijscoördinatie (bv. planning) 10 ONDERZOEK 0 EXAMENS/TENTAMENS 26 RECHTMATIGHEID (BV. IN VERBAND MET OER) 29 INSCHRIJVING (VOOR VAKKEN, TENTAMENS EN ALS STUDENT) 12/14 ANDERS 12 De meeste zaken gingen dit verslagjaar over onjuiste - of het ontbreken van informatie (31). Die waren voornamelijk afkomstig van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Faculteit der Psychologie en Pedagogiek en de ondersteunende diensten. Het ging veelal om de informatievoorziening over de veranderde wet- en regelgeving. Van de 26 klachten over inschrijvingen waren er 14 afkomstig van studenten die problemen ondervonden om zich na de sluitingsdatum voor een vak of tentamen in te schrijven. Studenten wachten soms op de uitslag van een vak alvorens zich voor een ander vak in te schrijven. En als de uitslag van dat tentamen laat is, dan is de inschrijftermijn verlopen. Studenten kunnen dan alleen nog toegang tot dat vak krijgen door een bezwaarschrift aan het faculteitsbestuur te sturen. Dat is echter een lange procedure en studenten zien daar dan ook om die reden meestal vanaf. Net als in andere jaren werd in veel voorgelegde zaken verondersteld dat een faculteit of dienst zich niet aan regels of procedures had gehouden. De ene keer volstond het om de regelgeving aan de student uit te leggen, de andere keer bleek interventie van de studentenombudsman noodzakelijk. In kwesties waarbij de student meent dat procedures niet goed gevolgd zijn, of dat de onderwijsbegeleiding te kort schiet, kan een bemiddelingsgesprek verhelderend werken en de relatie tussen student en medewerker herstellen. In sommige gevallen verwees de studentenombudsman door naar instanties zoals de examencommissie of het College van Beroep voor de Examens (Cobex). Waarbij het nog steeds opvalt dat veel studenten slecht op de hoogte zijn van de mogelijkheid om in beroep te gaan en er nog altijd examencommissies zijn die de beroepsclausule niet aan hun besluit toevoegen en ook een student soms lang laten wachten op een besluit (>4 weken). Onder de benaming Anders staan zaken geregistreerd die nergens anders waren onder te brengen zoals een klacht over het bindend studieadvies en over een vermeend ondeugdelijk besluit van de examencommissie. 10 STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 11

7 Doorlooptijd PREVENTIE 1 week 2-3 weken 1 maand > 2 maanden Honderdvier zaken konden binnen een werkweek na het intakegesprek worden afgehandeld, wat zoals altijd mede te danken is aan de coöperatieve houding van medewerkers. De andere zaken namen meer tijd in beslag. Zesentwintig zaken namen 2 maanden of langer in beslag. Dat lag aan de planning, medewerkers hebben een volle agenda, en aan de complexiteit van de zaak. Vier zaken werden niet afgesloten in 2011 en liepen door tot in Naast het oplossen van klachten richt de studentenombudsman zich ook in zijn algemeenheid op klachtpreventie. In dit kader publiceerde de studentenombudsman in VU-Zine, digitaal magazine voor alle medewerkers van de VU. Daarin geeft zij informatie hoe een klacht in sommige gevallen eenvoudig te voorkomen is. De studentenombudsman voerde enkele malen overleg om informatie over knelpunten uit te wisselen zoals met de programmaleider van de master Geneeskunde en met de studieadviseurs van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Op haar initiatief is er in 2011 een werkgroep Sociale veiligheid op de campus ingesteld waar zij als adviseur aan deelneemt. Doel van de werkgroep is om een Bijeenkomst Sociale Veiligheid op de VU te organiseren opdat medewerkers die bijvoorbeeld van een geweldsdreiging kennis nemen, goed geïnformeerd worden over de wijze van aanpak en studenten hierover zo nodig kunnen informeren. Dit draagt bij tot preventie van geweld, en bevordert een proactieve houding en effectieve hulpverlening. En zorgt uiteindelijk voor klachtpreventie omdat studenten die hun studieomgeving als veilig ervaren geen klachten hierover zullen hebben. De werkgroep brengt verslag uit aan de directeur van de Dienst Studentenzaken en aan die van de Facilitaire Campus Organisatie. De bijeenkomst zal naar verwachting eind 2013 plaatsvinden. Ook organisatieadviezen naar aanleiding van aan haar voorgelegde zaken waren er op gericht om klachten over dezelfde onderwerpen in de toekomst te voorkomen. De ene keer betrof dat informatie over een procedure die voor studenten niet vindbaar was, de andere keer betrof dat concrete adviezen in verband met scriptiebegeleiding. BEVINDINGEN EN WAARNEMINGEN In 2012 heeft de studentenombudsman onder meer de volgende knelpunten waargenomen en aan de desbetreffende faculteit, dienst en zo nodig aan het College van Bestuur voorgelegd. Kosten bij stage Studenten melden bij de studentenombudsman dat zij zich tijdens een stage met onvoorziene kosten zagen geconfronteerd. Het bleek dat het via de stageregeling en op de website onduidelijk was of de faculteit of de student deze kosten betaalt. De directeur onderwijs zegt daarop toe dat de regelgeving daarop wordt aangepast. Planning van tentamens Naar aanleiding van klachten van studenten bleek dat tentamens bij sommige opleidingen in de onderwijsvrije periode in de zomer worden gepland zonder dat dit duidelijk ruim van te voren naar studenten is gecommuniceerd. Faculteiten geven aan dat de planning van hertentamens soms lastig is maar dat zij alert zullen zijn op de indeling in de uniforme jaarkalender. Tentamen doen met een functiebeperking Studenten met een functiebeperking 14 blijken veel te moeten ondernemen voor voorzieningen bij tentamens. In sommige gevallen volstaat het regelen van extra tentamentijd (via de examencommissie of studieadviseur) en soms moet er een laptop of tentamen met grote letters beschikbaar zijn. Voor aanvang van het tentamen zorgt de docent daarvoor en soms de studieadviseur. Het blijkt dat iedere opleiding een andere aanvraagprocedure hanteert en dat het lastig is om een verantwoordelijke aan te stellen die controleert of er aan de vraag is voldaan. Want dat is niet altijd het geval en leidt tot klachten. De studentenombudsman heeft die opleidingen waar klachten ontstonden geadviseerd om de procedure te vereenvoudigen en om een medewerker de taak toe te wijzen om erop toe te zien dat aan de afspraak is voldaan. In het nieuwe beleidsplan Functiebeperking 2013 staan overigens VU-brede kaders op het gebied van toetsing en examinering. BEKENDHEID Om te zorgen dat studenten weten dat er een studentenombudsman is en wat zij doet wordt binnen het VU-web een Nederlands- en Engelstalige website bijgehouden. Omdat ieder jaar nieuwe studenten instromen werd er na de opening van het academisch jaar opnieuw kennisgemaakt met diverse studentenorganisaties zoals Universitaire Studentenraad (USr), Facultaire Studentenraden en de studentenvakbond van de VU (SRVU). Met besturen van studenten- en studieverenigingen en van de Facultaire studentenraden werd kennisgemaakt op de bijeenkomsten Ontvangst van de rector die jaarlijks in februari en maart plaatsvinden. Om eerstejaarsstudenten te informeren welke voorzieningen de VU biedt, heeft de 14 SCHIB (Studenten Contact Hulp en Informatie bij Beperkingen) biedt hulp en advies voor deze groep. en 12 STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 13

8 studentenombudsman dit jaar opnieuw deelgenomen aan de Introductieweek voor eerstejaarsstudenten (Ideeweek). Zij heeft een dag op de campus gestaan, gesprekken met studenten gevoerd en de folder over het werk van de studentenombudsman uitgedeeld. Verder heeft de studentenombudsman het Jaarverslag 2011 bij een paar faculteitsbesturen toegelicht. En heeft zij op twee faculteiten een tussentijdse rapportage gedaan in verband met de stijging van het aantal zaken vanuit deze faculteiten. Al deze activiteiten van de studentenombudsman waren gericht op het geven van voorlichting om zo de zichtbaarheid, beeldvorming en toegankelijkheid van de functie te versterken. PROFESSIONALISE- RING De effectiviteit van de studentenombudsman heeft ook te maken met de kwaliteit van haar werk. Om de functie goed te blijven uitvoeren is voortdurende deskundigheidsbevordering en scholing dan ook noodzakelijk. Daarom neemt de studentenombudsman onder meer deel aan het Landelijk Overleg van Ombudsmannen in het Hoger Onderwijs (LOOHO), waar zij voorzitter van is, dat in 2012 drie maal bijeen kwam. In een overleg komen onderwerpen als professionalisering, toepassing van ombudsmanreglementen en de positie van de ombudsman binnen de diverse instellingen aan de orde. Het lidmaatschap van The European Network for Ombudsmen in Higher Education (ENOHE) en de Amerikaanse International Ombudsmen Association verschaft op allerlei manieren informatie over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van klachtrecht en jurisprudentie op het gebied van ombudswerk. Ook de intervisiebijeenkomsten met de ombudsfunctionarissen van de HvA, ROC- Amsterdam en Zaandam en de VU vonden periodiek plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen en deskundigheid uitgewisseld. Via de nieuwsbrief en symposia van de Vereniging voor Klachtrecht heeft de studentenombudsman toegang tot informatie op dat vakgebied. Deze vereniging wil de interne en externe klachtenbehandeling verder professionaliseren en verbeteren en zorgt voor de ontwikkeling van het klachtrecht en voor bevordering van de vakbekwaamheid van interne en externe klachtenbehandelaars. Op 25 april werd deelgenomen aan de door de Vereniging voor Klachtrecht georganiseerde studiedag over Klachtbehandeling in het Hoger Onderwijs en op 7 november aan de studiedag met als thema Leren van klachten. Om als studentenombudsman optimaal te kunnen functioneren en dus studenten correct te informeren is het van belang om goed geïnformeerd te blijven over beleid en organisatie en dan vooral waar het de interne regelgeving betreft. Het bijwonen van overlegvergaderingen van de USR met het College van Bestuur, overleg met de directeur van de Dienst Studenten Zaken en deelname aan het Juristenoverleg van de VU dragen daar aan bij. Daarnaast neemt zij deel aan bijeenkomsten van de studentendecanen en voert incidenteel overleg met de studentenpsycholoog en met de VUombudsman Wetenschappelijke Integriteit. Twee maal per jaar neemt de studentenombudsman deel aan het overleg met de vertrouwenspersonen en ombudsman voor personeel van de VU. De studentenombudsman heeft ook in enkele gevallen overleg met de ombudsman personeel gevoerd over uitleg en interpretatie van de Regeling (Studenten)ombudsman met betrekking tot een casus. Op uitnodiging van de Fachhochschule Dortmund hield de studentenombudsman op 27 september een lezing over Bescherbebehandlung an der Freien Universität Amsterdam waarbij zij ook kennis nam van de wijze van klachtbehandeling in Duitsland en Oostenrijk. OVERIGE INTERNE EN EXTERNE CONTACTEN De studentenombudsman wordt niet alleen in verschillende gremia geïnformeerd maar levert in sommige gevallen een bijdrage aan de gevoerde discussie. Dat kan echter alleen als de onpartijdige positie niet in gevaar komt, wat deelname aan bepaalde gremia beperkt. Zij neemt wel deel aan de klankbordgroep Studeren met een beperking. De studentenombudsman geeft verder desgewenst informatie over haar taak en functie aan medewerkers en VU-studenten. Maar zij wordt ook geïnformeerd zoals bijvoorbeeld door de Universitaire studenten Raad. VOORBEELDEN VAN BEHANDELDE ZAKEN De voorbeelden zijn anoniem en een min of meer willekeurige keuze. Zij zijn bedoeld om enig licht te werpen op de verscheidenheid aan klachten hoewel de keus beperkt is omdat de klachten niet herleidbaar moeten kunnen zijn naar student of faculteit. Het gebruik van hij komt soms wel en soms niet overeen met de betrokkene. Om de anonimiteit en herkomst van de student verder te waarborgen is de terminologie algemeen gehouden. De beschrijvingen beperken zich tot de hoofdlijnen en geven geen inzicht in het aantal contactmomenten en de hoeveelheid tijd die aan een zaak besteed moest worden. In onderstaande casuïstiek hebben de studenten hun klacht voorgelegd op de faculteit maar is die niet naar hun tevredenheid opgelost. 14 STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 15

9 CASUS 1 RECHTMATIGHEID (O.A. OVER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING) ZAAK 1232 BEHANDELWIJZE: BEMIDDELING EN MELDING DOORLOOPTIJD: 3 WEKEN CASUS 2: INSCHRIJVING VAK ZAAK BEHANDELWIJZE: BEMIDDELING EN MELDING DOORLOOPTIJD: 1 WEEK Een masterstudent bespreekt met de studentenombudsman zijn klacht over de manier waarop de examencommissie en de scriptiebegeleiders gehandeld hebben tijdens het door hem afgelegde master examen. Tijdens een master examen wordt een student, in het bijzijn van familie, genodigden en leden van de examencommissie, door de begeleiders bevraagd over zijn scriptie. Volgens de student had hij na dit examen echter geen bul ontvangen omdat zijn scriptie ter plekke als onvoldoende werd beoordeeld. Hij zou die eerst op een aantal punten hebben moeten aanpassen. Daarna werd de scriptie met een 6 beoordeeld. De student was van mening dat hij erop had mogen vertrouwen dat de scriptie voldoende was en dat hij die dag zou afstuderen. De student vindt dat hem hierdoor een feestelijke dag is ontnomen, zijn familie was immers speciaal naar het examen toegekomen om het afstuderen met hem te vieren. Het blijkt de studentenombudsman dat in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), Procedure afstuderen, van zijn opleiding staat dat de scriptie goedgekeurd moet zijn alvorens het examen kan worden aangevraagd. En dat alleen het definitieve cijfer volgens de Scriptieregeling tijdens dit zgn. master examen, wordt vastgesteld. De studentenombudsman vraagt (hoorwederhoor) de voorzitter van de examencommissie om een reactie. Deze legt uit dat de faculteit nog een afsluitend examen heeft waarin het eindcijfer van de masterscriptie, zoals de OER bepaalt, wordt vastgesteld. Er zijn namelijk twee stappen in het beoordelingsproces. Ten eerst die van de twee begeleiders die nagaan of de scriptie van zodanige kwaliteit is dat de kandidaat toegelaten kan worden tot het examen en ten tweede die van het examen waarin de scriptie wordt beoordeeld door de twee begeleiders en de voorzitter van de examencommissie. Hierna concludeert de studentenombudsman dat het weliswaar volgens de regelgeving is verlopen maar dat in de OER en het Scriptiereglement niet duidelijk naar voren komt dat de examencommissie ten allen tijde het recht heeft om een onvoldoende toe te kennen. Terwijl het van belang is dat informatie over procedures helder, eenduidig en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Zij meldt dit dan ook aan de faculteit. Die heeft vervolgens de procedure op de website aangepast en zegt toe dat de aanpassing in de OER van het nieuwe studiejaar en in de scriptiehandleiding zal worden opgenomen. De student is in ieder geval tevreden dat in de toekomst studenten voor het master examen precies weten waar zij aan toe zijn. De studentenombudsman sluit de zaak. Een masterstudent van de Universiteit van Amsterdam neemt contact op met de studentenombudsman omdat hij een bijvak met hoorcolleges uit de bachelorfase aan de VU wil volgen maar dat hij zich niet zou kunnen inschrijven omdat dit bachelorvak alleen toegankelijk zou zijn voor bachelorstudenten. De student zegt dat hij hierover niets in de studiegids heeft terug kunnen vinden maar dat het vak al een week geleden is gestart en dat hij zich graag zo spoedig mogelijk wil inschrijven om geen studievertraging op te lopen. De studentenombudsman neemt contact op met de onderwijscoördinator die vertelt dat vanwege capaciteitsproblemen de toelating tot het vak door de faculteit beperkt is. En hij stelt dat het vak vol zit. De studentenombudsman legt daarop uit dat in zijn algemeenheid de capaciteit alleen beperkt kan worden door een numerus fixus. En master opleidingen kennen soms een beperkte toelating die door het faculteitsbestuur en het College van Bestuur is vastgesteld maar dat geldt dan voor een opleiding en niet voor een vak. De Wet op het Hoger Onderwijs kent alleen een beperking indien het onderwijs dat noodzakelijk maakt (bv. practica of werkcolleges). 15 Daarop besluit de faculteit de student onmiddellijk in te schrijven voor het vak en hem alsnog toegang te verlenen. De studentenombudsman sluit het dossier. 15 WHW art lid 1:c. 16 STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 17

10 CASUS 1 RECHTMATIGHEID (O.A. OVER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING) ZAAK BEHANDELWIJZE: BEMIDDELING, MELDING EN ADVIES DOORLOOPTIJD: 2 WEKEN Een masterstudente beklaagt zich over de manier waarop zijn scriptiebegeleider heeft gehandeld bij de eindfase en de totstandkoming van het cijfer van haar masterscriptie. Zij leverde haar definitieve scriptie is, zo zegt zij, maar hoorde vervolgens niets van haar scriptiebegeleider en ontving ook geen cijfer. De studente mailt de scriptiebege leider diverse malen maar deze beantwoordt de s niet. Na 2 maanden besluit de studente contact op te nemen met de tweede beoordelaar en met de studieadviseur maar nog steeds hoort zij niets en vindt het cijfer niet in VU-net. Terwijl in de OER staat dat er binnen 10 dagen een beoordeling moet zijn vastgesteld. Zij vindt dat zij hierdoor gedupeerd is omdat dit haar afstuderen vertraagt. De studentenombudsman neemt contact op (hoor-wederhoor) met de scriptiebegeleider die voor onderzoek in het buitenland verblijft en deze erkent onmiddellijk dat dit natuurlijk niet zo had moeten gaan maar dat hij had gewacht op de beoordeling van de tweede beoordelaar. Die was juist binnengekomen, zo vertelt hij. De docent biedt daarop zijn verontschuldigingen aan de studente aan over de gevolgde procedure en de gebrekkige communicatie daarover en stuurt onmiddellijk het behaalde cijfer, een voldoende, naar het studiesecretariaat. De studentenombudsman besluit daarop de zaak te melden bij de scriptiecoördinator omdat de studente immers studievertraging heeft opgelopen. Deze neemt onmiddellijk contact op met het faculteitsbestuur om de opgelopen studievertraging van de student te melden. Het faculteitsbestuur besluit daarop om de studente twee maanden collegegeld te vergoeden. De studente is blij met de gevonden oplossing en met de excuses en studeert diezelfde maand nog af. Het dossier wordt gesloten. 18 STUDENTENOMBUDSMAN JAARVERSLAG 2012 VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 19

11

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Vrije Universiteit. College van Beroep voor de Examens. Jaarverslag 2014

Vrije Universiteit. College van Beroep voor de Examens. Jaarverslag 2014 Vrije Universiteit College van Beroep voor de Examens Jaarverslag 2014 INHOUD 1. Voorwoord 2. Bevoegdheden en werkwijze van het College van Beroep voor de Examens 3. Samenstelling van het College van Beroep

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2015 Datum van ingang: 1 januari 2015 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten Tilburg University

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten Tilburg University Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten 2016 Tilburg University 1 Inleiding Tilburg University heeft vanaf 1 september 2010, conform artikel 7.59a WHW, een eenduidige faciliteit ingericht waar

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Als u niet tevreden bent Het vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers ernaar om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam appellant], appellant tegen de Examencommissie Master Political Sciences, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bachelor Fiscaal Recht, verweerder 1.

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam. College van Beroep voor de Examens. Jaarverslag 2015

Vrije Universiteit Amsterdam. College van Beroep voor de Examens. Jaarverslag 2015 Vrije Universiteit Amsterdam College van Beroep voor de Examens Jaarverslag 2015 INHOUD 1. Inleiding 2. Bevoegdheden en werkwijze van het College van Beroep voor de Examens 3. Samenstelling van het College

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University in de zaak tussen mevrouw X, appellante en de examencommissie van de Tilburg Law School, verweerster

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 3 3. Formeel behandelde klachten... 4 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen bureau van de universiteit abjz Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen Preambule Binnen de Rijksuniversiteit Groningen rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten (CLGK)

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten (CLGK) Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten (CLGK) Tilburg University heeft vanaf 1 september 2010, conform artikel 7.59a WHW, een eenduidige faciliteit ingericht waar studenten (en betrokkenen in

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 0 5 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bacheloropleiding Fiscaal Recht, verweerder

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden.

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden. KLACHTENREGELING AKJ Visie en uitgangspunten Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) wil ervoor zorgen dat cliënten binnen de jeugdzorg bij gevoelens van onvrede of onmacht altijd een beroep kunnen

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Compliment, suggestie of klacht LAAT HET ONS WETEN

Compliment, suggestie of klacht LAAT HET ONS WETEN Compliment, suggestie of klacht LAAT HET ONS WETEN Inleiding Artsen, verpleegkundigen en alle andere medewerkers van Franciscus Gasthuis & Vlietland proberen de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam (hierna: CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/085 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 5 november 2013 Partijen : Appellant tegen CBE Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bevoegdheid examencommissie,

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden.

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden. Preambule IVA opleiding en training wil inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs, bewaken dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Het klachtrecht

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Vrije Universiteit. College van Beroep voor de Examens. Jaarverslag 2013

Vrije Universiteit. College van Beroep voor de Examens. Jaarverslag 2013 Vrije Universiteit College van Beroep voor de Examens Jaarverslag 2013 INHOUD 1. Voorwoord 2. Bevoegdheden en werkwijze van het College van Beroep voor de Examens 3. Samenstelling van het College van

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 4 3. Formeel behandelde klachten... 5 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/136

Zaaknummer : 2013/136 Zaaknummer : 2013/136 Rechter[s] : mr. van der Spoel Datum : 28 november 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Tilburg Trefwoorden : Afdoening buiten zitting, begeleiding, [instellings] collegegeld,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 3 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam en woonplaats apellant], appellant tegen examinator Politiek en Politieke Wetenschap,

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland.

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. September 2012 Onafhankelijke Klachtregeling Mondhygiënisten (OKM) Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. Secretariaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE REGLEMENT FACULTEIT DER GENEESKUNDE HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN------------------------------------------------------------------------------------- 1 HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE ----------------------------------------

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2 Extern klachtrecht door

Nadere informatie

Gezamenlijke Ombudscommissie Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Jaarverslag 2015

Gezamenlijke Ombudscommissie Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Jaarverslag 2015 Gezamenlijke Ombudscommissie Hoogezand-Sappemeer en Slochteren Jaarverslag 2015 1 Voorwoord Geachte lezer, Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 van de gezamenlijke ombudscommissie van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 1-0 6 9

U I T S P R A A K 1 1-0 6 9 U I T S P R A A K 1 1-0 6 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Masterexamencommissie Criminologie, verweerder en van de

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2014/060 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juni 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs

Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs Jaarverslag Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs 2014 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...3 2. ORGANISATIE, WERKWIJZE EN SAMENSTELLING...4 2.1 Wettelijke regeling...4 2.2 OMO-organisatie...4 2.3 Klachtenregelingen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3-0 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam en woonplaats appellant], appellant tegen [naam verweerder], namens verweerder

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0-1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen Bachelor Examencommissie Instituut Politieke Wetenschappen,

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder.

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. Zaaknummer : 2013/010 Rechter(s) : mrs. Loeb, Olivier, Van der Spoel, Datum uitspraak : 25 juni 2013 Partijen : Appellant tegen Vrije Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : [instellings-]collegegeld,

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2014

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2014 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2013 Datum van ingang: 1 januari 2014 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2-0 6 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bachelor Examencommissie Geneeskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: appellant

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: appellant UITSPRAAK Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:. appellant tegen de beslissing van Commissie Studieadvies Eerste Jaar

Nadere informatie

Versie: Datum:` 3 augustus 2015

Versie: Datum:` 3 augustus 2015 Klachtenreglement BCMB Versie: Datum:` 2 3 augustus 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Artikel 1.1 de Organisatie Artikel 1.2 de Cliënt Artikel 1.3 Klacht Artikel 1.4 Klager Artikel 1.5 Klachtencommissie

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 3 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX te Schiedam, appellant tegen de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 6-0 9 7 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep en het verzoek tot het treffen van een voorlopige

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0-1 37 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid, verweerder 1.

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement Kenmerk: BOZ IO/ex/15.0076 30 06 2015 Huishoudelijk reglement examencommissie IO/IDE Artikel 1 Algemene bepalingen Overeenkomstig het faculteitsreglement (CTW, artikel 11) is de examencommissie Industrieel

Nadere informatie

Klachten- behandeling 1

Klachten- behandeling 1 1 Klachtenbehandeling Inhoud 3 Kwaliteit van Zorg 4 Waar kunt u terecht met uw klacht? 5 1) Via het formulier 6 2) Via de klachtenfunctionaris 7 3) Via de klachtencommissie 8 Klacht over de factuur? 2

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 4 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

Intern klachtenreglement cliënt Inhoud

Intern klachtenreglement cliënt Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1: Definities... 3 Hoofdstuk 2: Procedure... 5 Hoofdstuk 3: Algemene bepalingen... 7 1 Inleiding Hierbij treft u het klachtenreglement aan voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS - EUR

JAARVERSLAG 2011 COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS - EUR JAARVERSLAG 2011 COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS - EUR Onderstaande tabellen geven een kwantitatief overzicht van de beroepszaken bij het College in 2011. In 2011 kwamen in totaal 195 zaken bij het

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 1 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Studentenstatuut en examens

Veelgestelde vragen. Studentenstatuut en examens Veelgestelde vragen Studentenstatuut en examens Algemeen In dit document vind je vragen die vaak gesteld worden over het Studentenstatuut en over examens. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie