Na gedane arbeid. Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na gedane arbeid. Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht"

Transcriptie

1 Na gedane arbeid Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht 10 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis

2 Na gedane arbeid

3 Na gedane arbeid Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht Tekst: M.C.Breij, B.Hogenkamp, J.de Kruif, A.Pietersma en F. Vogelzang Uitgave: Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis Vormgeving: Gerard van der Krogt, Utrecht Druk: PlantijnCasparie, Nieuwegein Fotowerk: Fotodienst van Het Utrechts Archief Met dank aan de provinciale archiefinspectie en de gemeente- en streekarchieven/archivariaten in de provincie Utrecht Deze uitgave is tot stand gekomen met financiële steun van het Provinciaal Bestuur van Utrecht Illustraties omslag: Viering 25-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina in de Lange Smeestraat op 31 augustus Foto door C.J.L.Vermeulen. Harddraverij op de Maliebaan, Aquarel door Willem de Famars Testas. City Theater aan de Voorstraat in Utrecht, Wegwijzer van de muzikale réveille, optochten en taptoe op 2 september Een strijkkwartet bestaande uit de heren Baumgarten, Dahmen, Malherbe en Crayevanger. Tekening door Pieter van Loon, ISBN ISSN Het Utrechts Archief, Utrecht 2005 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Trajecten door Utrecht 10 Redactie: J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang

4 Na gedane arbeid Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht Mieke Breij, Bert Hogenkamp, José de Kruif, Arend Pietersma en Fred Vogelzang Trajecten door Utrecht 10 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis

5 ...leerschool der zeden, verhooging van kunstzin, ontwikkeling van geestesgaven, gevoel voor het schoone en goede...

6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Tips en waarschuwingen 9 3 Volksvermaak 10 4 Muziek 18 5 Toneel, cabaret en dans 24 6 Lezen 28 7 Film 34 8 Sport 40 9 Toerisme en recreatie 48 Adressen 57 Register 59 Verantwoording van de illustraties 60

7 Het Oranjehuis heeft door de eeuwen heen aanleiding gegeven tot vele vormen van vermaak. In ieder hoofdstuk van deze gids vindt u een illustratie van een feestelijke gebeurtenis rond koningin Wilhelmina. Haar troonsbestijging in 1898 en de regeringsjubilea in 1923 en 1948 nemen daarbij een prominente plaats in. Op 1 september 1898 wordt op het marktplein in Zeist deze Wilhelminaboom geplant: de oudste Oranjeboom in Zeist. De keuze viel op een linde omdat deze bomen zeer oud kunnen worden. 6 Inleiding

8 1 Inleiding...ter ere van dese stadt en provintie ende recreatie van eenen yegelicken... Deze gids gaat over cultuur en vrije tijd. We hanteren hierbij een beperkte definitie van het begrip cultuur. Het gaat namelijk om bezigheden, zowel actief als passief, van mensen in hun vrije tijd op terreinen als feesten, muziek, toneel, lezen, film, reizen, musea en sport. Cultuur in de brede zin van het woord gaat immers nog veel verder. Daarbij horen ook zaken als taal, koken, kleding, omgangsvormen e.d. Natuurlijk kunnen in deze gids niet alle vormen van vrijetijdsbesteding aan de orde komen. Aan bezigheden die zich meer in huiselijke kring en minder in een maatschappelijke context afspelen, zoals fotografie, tuinieren, modelbouw en het verzamelen van postzegels, teddyberen of Chinees porselein, gaan we hier voorbij. Bovendien zijn over deze hobby s nauwelijks bronnen beschikbaar en is hierover nauwelijks relevant onderzoek mogelijk. Vaak is beweerd dat het begrip vrije tijd is ontstaan na de industriële revolutie in de 19 de eeuw. Door het fabriekswerk kwam er een duidelijke scheiding tussen de werktijd en de tijd daarna, de vrije tijd. In een agrarische samenleving zou dat onderscheid veel minder duidelijk zijn, omdat de boer en zijn knechten afhankelijk van het weer en het jaargetijde hun eigen werkritme bepaalden. De ene dag wat meer, de andere dag wat minder. Werk en vrije tijd liepen daar, was de overtuiging, organisch in elkaar over. Gevolg was wel dat van echte vrije tijd geen sprake was: er was tenslotte altijd wel wat te doen. Dit gemis werd gecompenseerd door de vele kerkelijke feestdagen, waarop niet gewerkt mocht worden maar die gevuld waren met kermis, kerkbezoek, optochten en andere sociale gebeurtenissen. Hierdoor ontstond het beeld van een harmonieus samengaan van werk en vrije tijd. Veel studies nemen de klassieke vrijetijdsbesteding van de elite als uitgangspunt: jacht, sport, het aanleggen van verzamelingen, reizen, het bezoeken van toneel- en muziekvoorstellingen en sociale verplichtingen. De elite zette daarmee de toon voor hoe die vrije tijd moest worden ingevuld. Vrije tijd kan ook als een probleem gedefinieerd worden. Dat gebeurde toen steeds meer groepen in de samenleving over vrije tijd gingen beschikken. Daardoor ontwikkelde zich bij de 19 de - eeuwse burgerij het schrikbeeld van de onbeschaafde arbeider, die een ongeremd en drankzuchtig leven leidde en zijn loon er op die manier doorheen joeg. Armoe en ziekte zouden het gevolg zijn. Wat tot dan toe op de schaarse feestdagen aan uitspattingen door de vingers was gezien, moest worden uitgebannen en vervangen door fatsoenlijk, burgerlijk vermaak. Men spreekt in dit verband wel van een disciplineringsoffensief. Daarbij hoorde het volk in aanraking te komen met de hogere cultuur, bijvoorbeeld door het bezoeken van kunstverzamelingen die zich in de 19 de eeuw met name door toedoen van de overheid tot openbare musea hadden ontwikkeld. Bovendien konden ze daar ook warm gemaakt worden voor het opkomende nationalisme. Deze musea getuigden van de grote scheppingsdaden van de natie uit het verleden, waarvan een ieder doordrongen diende te raken. Er is een theorie dat cultuur ontstaat in de bovenlaag van de maatschappij en - dikwijls in verwaterde vorm - doorsijpelt naar de onderkant van de maatschappij. Een andere theorie gaat uit van het tegenovergestelde: de echte cultuur wordt geboren uit de boezem van het volk, is een soort onbewuste uiting van de volksgeest. Door de hogere klassen worden die zuivere, maar vaak wat ruwere vormen vervolgens verfijnd en dan overgenomen. Tegenwoordig verspreiden cultuuruitingen zich zo snel, dat vaak niet meer is na te gaan waar ze zijn ontstaan. De recreatieve functie staat daarbij voorop en moet daarom efficiënt georganiseerd worden. De natuur is een uitje, langs de snelwegen ontstaan leisure centres, met grote bioscopen, sportaccommodaties en restaurants. De stad zelf is tot een toeristisch product geworden. Daardoor is de betekenis van het woord vrijetijdsbesteding eigenlijk ook veranderd. Het is niet langer tijd die we over hebben, maar tijd die we moeten vullen. Dat blijkt vaak een zwaardere opgave dan het werk zelf. Deze gids geeft u informatie wanneer u al een onderwerp hebt gekozen, maar hoopt u ook op ideeën te brengen. Bijna vanzelfsprekend is dat u de ontwikkelingen op een of meer van de hier behandelde terreinen voor uw eigen plaats of streek kunt onderzoeken, of dat u de ene plaats of streek met de andere vergelijkt, bijvoorbeeld als het gaat om de viering van St. Maarten, de oprichting van een muziekkorps, de keuring van een film en de Na gedane arbeid 7

9 aanleg van een gemeentelijk sportveld. Zijn plaatselijke verschillen te verklaren uit de kerkelijke signatuur of de sociaal-economische structuur, of is het gewoon de ligging ten opzichte van de stad? Literatuur U.A.J. Becher, Geschichte des modernen Lebensstils. Essen - Wohnen - Freizeit - Reisen (München 1990) D. Kalb en S. Kingma, Fragmenten van vermaak. Macht en plezier in moderniserend Nederland (Amsterdam 1991) R. Koshar, (red.), Histories of leisure (Oxford 2002) T. Metz, Pret! Leisure en landschap (Rotterdam 2002) Kermis op het Vredenburg in Foto door J.A. Moesman. 8 Inleiding

10 2 Tips en waarschuwingen...arme centen, die zoveel beter konden worden besteed... Uw eigenlijke onderzoek begint met het lezen van de belangrijkste literatuur en vervolgens de gedrukte bronnen over uw onderwerp. Pas daarna duikt u de archieven in. Literatuuropgaven vindt u verderop bij de desbetreffende paragrafen. Meer vindt u in Sabine, het Stichts Algemeen Bibliografisch Netwerk. Dit bevat circa titels van boeken en tijdschriftartikelen over (delen van) de provincie Utrecht. Er zijn verschillende zoekmogelijkheden, onder andere op persoonsnamen, geografische namen en trefwoorden. Sabine is on line te raadplegen in de meeste bibliotheken in de provincie Utrecht en op Vaak zult u hierin verwijzingen tegenkomen naar het Jaarboek Oud-Utrecht (JOU), 1924-, met registers over en , en het Maandblad, sinds 1994 Tijdschrift Oud-Utrecht (MOU, respectievelijk TOU), 1926-, met registers over Daarnaast zijn in de bibliotheek van Het Utrechts Archief via het geautomatiseerde catalogussysteem VUBIS vrijwel alle titels van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de gemeente en de belangrijkste betreffende de rest van de provincie te vinden. Ook hier zijn bovengenoemde zoekmogelijkheden beschikbaar. Verder zijn van belang: C. Dekker e.a., (red.), Geschiedenis van de provincie Utrecht, 3 dln. (Utrecht 1997), R. de Bruin e.a., (red.), Een paradijs vol weelde. Geschiedenis van de stad Utrecht (Utrecht 2000) en andere lokale overzichtswerken, zoals A.C. van Grootheest en R. Bisschop, (red.), Geschiedenis van Veenendaal (Veenendaal 2000), de reeks Utrechtse Biografieën, de provinciale, regionale en lokale kranten, (onmisbaar voor aankondigingen, recensies en advertenties) en de collectie affiches. Na het lezen van de literatuur volgt het archiefonderzoek. De meest relevante archivalia worden eveneens verderop bij de desbetreffende paragrafen opgesomd. Meer vindt u in het provinciaal archievenoverzicht (www.utrechtsarchiefnet.nl) en die van Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl). De meeste archiefstukken zijn opgemaakt met een zuiver administratief doel: denk aan rekeningen en belastingregisters. Maar andere stukken, zoals verzoekschriften of klachten, werden met een vooropgezet doel opgesteld: de schrijver wilde er iets mee bereiken. Daar moet u bij het gebruik van dergelijk materiaal wel rekening mee houden, want de objectiviteit is dan soms ver te zoeken. Voordat u daadwerkelijk begint met het verzamelen van gegevens moet u eerst een systeem voor het ordenen ervan bedenken. Anders kan het gebeuren dat u datgene wat u in het begin van het onderzoek hebt bestudeerd, met name de algemene literatuur, nogmaals moet opzoeken, omdat u bent vergeten een goede notitie te maken. Het is daarom van het grootste belang vanaf het begin de gegevens overzichtelijk en systematisch te noteren. Vermeld altijd nauwkeurig waar u een bepaald gegeven gevonden hebt. Als dat een boek betreft: auteur, titel en bladzijde, als het een archiefstuk betreft: archief, inventarisnummer en bladzijde c.q. datum en nummer van een besluit of een ingekomen/uitgaand stuk. Oral history (mondelinge overlevering) kan op bepaalde onderzoeksvragen antwoorden geven die niet of maar ten dele uit de andere bronnen te halen zijn. Herinneringen aan vroeger kunnen via interviews naar boven worden gehaald en zijn met name een geschikte bron om inzicht te krijgen in de dagelijkse werkelijkheid. Na gedane arbeid 9

11 Koningin Wilhelmina en koningin Emma komen aan bij station Soestdijk op 6 september 1898 na de inhuldiging. In 1918 brengt koningin Wilhelmina een bezoek aan de stad Utrecht op uitnodiging van Commissaris der Koningin Van Lynden van Sandenburg. 10 Volksvermaak

12 3 Volksvermaak...het wilde geloei uit de kelen eener opgezweepte schare De wijze waarop werd feestgevierd, de mate waarin men hierin participeerde, de tegenkrachten die deze feesten ontmoetten en de rol van de overheid en de elite, leveren belangrijke bouwstenen op voor de karakterisering van uw streek of dorp. Kermis in de stad Utrecht De eerste kermissen (een verbastering van het woord kerk-mis) ontstonden in de 11 de eeuw rond de jaarlijkse viering van de inwijding van een kerkgebouw. Bij de Utrechtse Domkerk was dit aanvankelijk het geval op 26 juni en na 1345 op 22 juli (St. Magdalena). Op die dag werden de relieken rondgedragen en at, dronk en danste het volk op straat. Geen wonder dat bij deze gelegenheid ook een markt werd gehouden met de vertooninge van veel zotternyen. Na de Reformatie verdwenen de kerkmissen in Utrecht, behalve die op St. Magdalena. In 1614 werd de kwijnende Pontiaansmarkt in januari met de kermis samengevoegd. Deze combinatie ontwikkelde zich tot het voornaamste volksfeest en zou dat tot in de 20 ste eeuw blijven. Op de Hoveniersmaandag en de Boerenzaterdag was de kermis het domein van de buitenlui. De locatie was toen al lang verschoven van de Steenweg, Oudegracht en Stadhuisbrug naar het westen: de Mariaplaats en het Vredenburg. Het Mariawaterpoortje werd daarom ook wel het Kermiswaterpoortje genoemd. De kermis trok van heinde en verre belangstelling. De schrijfster Belle van Zuylen vertelt dat je op de Utrechtse kermis moest zijn geweest om mee te tellen. Er waren honderden kramen en tenten voor elk wat wils. Luxe goederen als zijde, chintz, katoen, porselein en parfum; versnaperingen als poffertjes en wafels; spelen en spelletjes als dobbelen, ringsteken, katknuppelen, schieten en koekhappen; vermakelijkheden als goochelaars, koord- dansers, potsenmakers, lachspiegels, doolhoven, reuzen, dwergen, beren, slangenbezweerders, moorduitleggers, dikke dames en waarzegsters. Op het Vredenburg kregen de grotere attracties hun plaats, zoals panorama s, stuntende ruiters, toneeluitvoeringen, draaimolens, vlooientheaters, luchtschommels en wassen beelden. In de 19 de eeuw nam het vermaak relatief een steeds grotere plaats in en groeide de kermis uit tot een reizend pretpark met steeds nieuwe attracties. Ook kon men hier kennismaken met nieuwe uitvindingen, zoals de fotografie, de vélocipède, het elektrisch licht en de film. Voor alle kermisattracties was een gemeentelijke vergunning nodig. Werd deze wel eens geweigerd en zo ja, waarom gebeurde dat dan? Verboden Het Utrechtse stadsbestuur probeerde al vanaf de Middeleeuwen via verordeningen dartel- of wulpsheden de kop in te drukken. Men had het hierbij vooral begrepen op de kermis. Zo moest voor iedere attractie toestemming aan de vroedschap worden gevraagd en een recognitie worden betaald. Op zondag mochten de kramen pas om 4 uur s middags worden geopend en in 1652 moesten ze helemaal gesloten blijven. Zes jaar later werden zelfs alle vertoningen verboden. De regelmatige herhaling van verboden wijst erop dat ze niet altijd werden nageleefd. Het ging hier om zaken als mommerijen (over straat lopen met maskers), ganstrekken, klootschieten, dansen, kaatsen, dobbelen, jongspelen, hanengevechten en het optreden van goochelaars, koorddansers en acrobaten. Ook was het stadsbestuur beducht voor de buurmaaltijden, waar men zich dagenlang te buiten ging aan eten en drinken en die niet zelden uit de hand liepen. Vooral in de eerste helft van de 17 de eeuw stonden de stadsbesturen in de Republiek onder grote invloed van de Nederduits-gereformeerde kerk. Een willoos werktuig van de kerk waren ze echter niet. Beter dan de predikanten en ouderlingen begrepen de regenten dat het volk zo nu en dan stoom moest kunnen afblazen. In de 18 de en vooral de 19 de eeuw ontstonden verenigingen van vooruitstrevende burgers, zoals de Maatschappij tot Nut van t Algemeen, en later ook van orthodoxe christenen en roomskatholieken, die het volk op een hoger zedelijk peil wilden brengen. Naast prostitutie, kroegjool, baldadigheid, bandeloosheid, geldverspilling en drankmisbruik, waren ruwe volksvermaken als het zingen van straatliederen, hanen- en hondengevechten, Na gedane arbeid 11

13 Zusters Augustinessen in een botsauto op de kermis op de Maliebaan in Utrecht, De zusters vormden het koor bij de viering van de H. Mis op de kermis. Foto door Jan Lankveld. 12 Volksvermaak

14 Feestprogramma uit 1518 voor de vastenavondviering in Jutphaas met onder meer een spotmandement (quasi-reglement) van de schertsheerser Marcolphus, afbeeldingen van nepwapens met veel zotheidsattributen, zoals de geliefde strontfolklore, waarmee de elite letterlijk te kakken werd gezet. Hier ziet u twee liedjes, bestaande uit een opsomming van voedsel dat tijdens de vastenavond en tijdens de vasten moest worden genuttigd. katknuppelen en gans- en palingtrekken hun doelwit. Ook toen was de kermis echter de voornaamste steen des aanstoots. Volkszang, gymnastiek, beschaafd toneel door rederijkerskamers en volksvoorlezingen moesten de oude feesten en vermaken op een hoger plan brengen. Tal van rekesten om een verbod op de kermis werden aan de Utrechtse gemeenteraad gericht, zoals in november 1853 door de Nederlandse hervormde.gemeente. Het aantal ondertekenaars van een tegenrekest was echter nog veel groter. Verzet was er ook van de liberale meerderheid. Naast afkeer van zedenmeesterij speelden bij dit oordeel ook het respect voor traditie, de financiële belangen van gemeente en middenstand, de verwachting dat ruw vermaak dan over het gehele jaar zou plaatsvinden, en de vrees voor volksoproeren een rol. In 1901 ging burgemeester B. Reiger na weer zo n rekest eens poolshoogte nemen tijdens de laatste kermisnacht: het viel hem alleszins mee. Toch organiseerde het Anti-Kermiscomité in 1909 een groot protest, dat door maar liefst 41 instellingen werd ondersteund. Van werd inderdaad geen kermis gehouden, maar dit kwam omdat de gemeenteraad zulks vanwege de wereldoorlog niet passend vond. Na gedane arbeid 13

15 Harddraverij op de Maliebaan, Aquarel door Willem de Famars Testas. Ten gevolge van de gewijzigde politieke verhoudingen na de invoering van het algemeen kiesrecht viel in 1919 definitief het doek. Kermissen in andere plaatsen Na de Utrechtse kermis was de grote Amersfoortse kermis in de eerste week van oktober een goede tweede. In 1410 kreeg de stad Woerden van hertog Jan van Beieren het recht om een jaarmarkt te houden. Die ging vanouds gepaard met een kermis. Aanvankelijk was die in juli, maar later werd dit volksfeest traditioneel gehouden van de eerste maandag tot woensdag na 18 oktober. Nog altijd wordt op de eerste woensdag na 20 oktober in Woerden koeienmarkt met kermis gevierd. Over de gang van zaken op een kermis op het platteland zijn we goed geïnformeerd door Lukas Rotgans. In 1708 publiceerde hij een lang moraliserend en informatief gedicht, Boerekermis, over de kermis in zijn woonplaats Maarsseveen. In Bunschoten is al in 1671 sprake van een kermis. In de 19 de eeuw verdween hier de afzonderlijke kermisdag en in het begin van de 20 ste eeuw de kermis zelf, ondanks de kermispreek waarin de dominee zijn kudde vermaande zich netjes te gedragen. Dat laatste gebeurde niet altijd, getuige de correspondentie tussen burgemeesters en de Commissaris des Konings over ongeregeldheden tijdens de kermis. In Vreeswijk, vanwege de sluis rijk aan herbergen, duurde de kermis lange tijd maar liefst 14 Volksvermaak

16 vijf dagen. In 1903 besloot de gemeenteraad op verzoek van de kerken tot afschaffing. Dit was tegen het zere been van de middenstand. Uiteindelijk haalden Gedeputeerde Staten een streep door de rekening. Rond 1980 waren er in de provincie toch weer 63 kermissen. Ander vermaak Het feest van St. Maarten, de schutspatroon van stad en gewest, op 11 november was niet alleen een kerkelijke feestdag, maar ook een feestdag voor het volk, een soort carnaval voorafgaande aan de aanvankelijk zes adventszondagen. Het was vooral een boerenfeestdag, de dag waarop de pacht werd betaald en het dienstvolk werd aangenomen. De oogst was binnen, de wijn gebotteld en de ganzen vetgemest. Bij de Utrechtse Wittevrouwenpoort werd brood uitgedeeld. Evenals op Nieuwjaarsdag en Driekoningen mochten de bedelaars langs de huizen trekken. Kinderen verzamelden materiaal voor een feestvuur en maakten lampions van bieten. Daarmee gingen ze langs de huizen en zongen ze liedjes in ruil voor een versnapering. Aan het eind werden de mandjes boven het vuur uitgeschud en de inhoud geroosterd, vandaar de oude naam St. Maarten Schuddekorf. Na de Reformatie bleef dit feest aanvankelijk nog bestaan, ondanks verordeningen van stadswege. Festiviteiten waren er ook ter gelegenheid van vorstelijke bezoeken, zoals die van Karel V en Philips II, de stadhouders Willem IV en V, en keizer Napoleon aan de stad Utrecht. De Utrechters konden zich vergapen aan vuurwerk, triomfbogen en andere versieringen. Van een bijzondere feestcultuur was sprake bij onderhandelingen over de vrede van Utrecht (1713), in de patriottentijd en bij de intocht van de Franse troepen in Met name bij die laatste gelegenheden verrezen tal van allegorische bouwsels en versieringen en werden er optochten en bijeenkomsten gehouden. Aan het einde van de 19 de eeuw kregen de nationale feesten, zoals de viering van koninklijke verjaardagen, bezoeken en jubilea, de oprichting van monumenten ter herinnering aan hoogtijdagen uit het verleden een massaler karakter en dienden ze ook ter opvoeding en beschaving van het volk. Volkszang, schooloptochten en keurig gereglementeerde volksspelen maakten daarom deel uit van het repertoire. Een belangrijke rol vervulden in de 19 de eeuw de studentenmaskerades in de stad Utrecht ter gele- genheid van de lustra van de universiteit: groots opgezette historische optochten met tal van festiviteiten voor de burgerij. Aan het eind van de 19 de eeuw werden ook de eerste Oranjeverenigingen opgericht met als belangrijkste taak de organisatie van koninginnedag, tijdens de regering van koningin Wilhelmina op 31 augustus. Hun activiteiten zorgden ook voor verdeeldheid. De SDAP in Zuilen stemde in 1923 tegen de gemeentelijke subsidie voor de viering van koninginnedag en die partij vond ook dat de daar gezongen liederen niet onder schooltijd mochten worden ingestudeerd. Sommige feestdagen zoals Sinterklaas groeiden in de loop van de 19 de eeuw uit tot geaccepteerde officiële plaatselijke feesten. Andere zoals het Palmpasenfeest verdwenen op de meeste plaatsen. Echter niet in Veenendaal, waar het een echt kinderfeest was met palmpasenstokken vol lekkernijen of - voor de arme kinderen - een stokje met een stuk roggebrood. Ook wordt in Veenendaal op 17 september Lammelietjesavond (Lampegietersavond) gevierd, een typisch lokaal feest met een onduidelijke achtergrond. Feest was er ook rond paardenmarkten, zoals vroeger op het Vredenburg of op Palmzondag in De Bilt, en tijdens harddraverijen op de Maliebaan. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden buurtverenigingen, die een scala aan activiteiten organiseerden, zoals een dagje uit voor bejaarden en kinderen, straatoptochten en spelletjes. De buurtvereniging Ons Genoegen in de Utrechtse Kovelaarstraat werd al in 1924 opgericht. Na een achteruitgang in de jaren 80 geven de buurtfeesten de laatste jaren een opleving te zien. Hoe staat het hierbij met de participatie van allochtonen? We eindigen in de kroeg, het vermaak van alle tijden, in alle plaatsen en voor alle mensen. Maar wat een verschil tussen een sociëteit of een grand café met pluchen stoelen en kroonluchters en een drankhol met lichtekooien en de messen op tafel. Hoe zat het met de voorzieningen in uw plaats? Welke herbergen, koffiehuizen, café s e.d. waren er en welk publiek kwam er op af? Wat werd er zoal gedaan behalve drinken (en eten). Hield de politie een oogje in het zeil, omdat er wel eens ongeoorloofde dingen gebeurden? De politiearchieven of de rechterlijke archieven kunnen hierover uitsluitsel geven. Misschien was uw kroeg wel een moordhol. In de archieven van het gemeentebestuur en zijn voorgangers zijn gegevens aanwezig over kroegen en hun vergunningen en openingstijden. Moeilijker vast te stellen is het assortiment van de kroegbaas. Zou er een boedelinventaris bewaard zijn gebleven? Na gedane arbeid 15

17 De zusjes Koetsier achterop de motor van een Canadese militair bij de bevrijding van Utrecht op 7 mei Foto door Fr. van der Werf. Literatuur Algemeen Peter Burke, Volkscultuur in Europa (Amsterdam 1900) Willem Frijhoff, Frans Grijzenhout en Marieke Knuijt; Paul Knolle, (red.), Een groot gedruis en eene onbesuisde vrolykheit : feesten in de 18 de eeuw (Enschede/Leiden 1996) J. ter Gouw, De volksvermaken (Haarlem 1871). Klassiek standaardwerk, ingedeeld per soort feest. Bevat register op zaken, maar niet op plaatsen. Frans Grijzenhout, Feesten voor het vaderland: Patriotse en Bataafse feesten (Zwolle 1989) G,H. Janssen, De eeuwige kroeg: hoofdstukken uit de geschiedenis van het openbaar lokaal (Meppel 1976) G.H. Janssen, Een roes van vrijheid: kermis in Nederland (Meppel 1987) Stad Utrecht Ach Lieve Tijd. Deel Dertien eeuwen Utrecht, de Utrechters en hun vertier (Zwolle 1985) Als de dag van gisteren. Deel Honderd jaar Utrecht, de Utrechters en hun vrije tijd (Zwolle 1989) T. Baetens, M. van Hoorn en M. Meuwissen, Sluipwinkels van ongerechtigheid en ontucht: de kermis in Utrecht , Volkscultuur, 5 (1986/87) Jan Brugman, Hans Buiter en Kaj van Vliet, Markten in Utrecht. Van de vroege Middeleeuwen tot nu (Utrecht 1995) Buurtvereniging Concordia (Utrecht 1995) Willem du Gardijn, Reinier Kramer en Rik Sanders, Kermis, volksvermaak of vuile week, Aanzet, 5 (1987) W. Graadt van Roggen, Momentopnamen van de Utrechtsche jaarmarkten, in: JOU, 1940, Volksvermaak

18 W. Graadt van Roggen. Ooggetuigen van oud-utrechtsche kermissen, MOU, 16 (1941) 81-82, 94-96; 17 (1942) 5-8 W. Graadt van Roggen, De Utrechtsche jaarmarkt-kermis, in: JOU, 1953, Gerrit Jansen, Prettige feestdagen. Utrechtse feesten in heden en verleden (Utrecht 2004) W.W. Mijnhardt, Van tingeltangel tot tentoonstelling, in: JOU, 1995, Nellie van Vulpen, Vermaak in Utrecht ( ): publiekswerving door de Utrechtse Schouwburg en de koffiehuizen, in: JOU, 1995, Verder zijn in de bibliotheek van Het Utrechts Archief via de zoekwoorden feest en kermis vele feestwijzers, programma s, aankondigingen, brochures en andere documentatie over kermissen, wedstrijden, optochten, plechtigheden en nationale en oranjefeesten uit de 17 de -20 ste eeuw betreffende de stad en soms ook de provincie Utrecht aanwezig. Zie ook de series VV03 en VV21 Andere plaatsen in de provincie Utrecht Ach Lieve Tijd. Deel Dertien eeuwen Amersfoort, de Amersfoorters en hun vertier (Zwolle 1987) Almanakken. Bevatten een lijst van kermissen/jaarmarkten in de provincie, 19 de -20 ste eeuw. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen, De voorgeschiedenis van de Oranjevereniging te Zeist, Seijst, 30 (2000) Jonna Dommerholt, Kijk op kermis, Cronyck de Geyn, 23 (2001) afl. 4, 69-76, 24 (2002) afl. 1, Gebaseerd op herinneringen van haarzelf en anderen aan de Vreeswijkse kermis. Joop Frankenhuizen, De Vinkeveense kermis, volksvermaak en mikpunt, De Proosdijkoerier, 16 (2000) Oranje Boven in Woerden, [ ] (Woerden 1995) Lukas Rotgans, Boerenkermis, L. Strengholt, ed. (Gorinchem 1968) Arie de Zwart, Het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1923: de feesten in Maarssen en Nieuw-Maarsseveen, Oud-Zuilen, Tienhoven en Oud-Maarsseveen, Historische Kring Maarssen, 30 (2003) Kranten Provinciale, regionale en lokale kranten met advertenties voor kermisattracties en festiviteiten. Deze kunt u vanaf circa 1850 aantreffen. Archieven Het Utrechts Archief: Stadsarchief I (middeleeuwse rechtboeken, bijvoorbeeld 9, f. 45: verordening tegen het dobbelen); Stadsarchief II (vroedschapsresoluties, via de index met termen als balen/baletten, buurmaaltijden, comedien, dansen en jaarmarkten; 373, verzoekschriften voor attracties en voorstellingen tijdens de kermis, 17 de -18 de eeuw; 534, lijsten van de plaatsen der tenten en kramen op de kermis e.a., eind 18 de eeuw; 354 en 1896, vergunningen voor tappers en betalingen van tappers aan het Ambachtskinderhuis, 18 de eeuw; rekeningen van de Stadsaalmoezenierskamer met de post inkomsten van speelders op de kermis); Stadsarchief III (116 en 664, verzoekschriften voor attracties en voorstellingen tijdens de kermis, ); gemeentebestuur van Utrecht (rubrieken marktwezen/jaarmarkten en kermissen, feestelijkheden en plechtigheden; bijzondere patentregisters van beheerders van publieke vermakelijkheden en tappers; bijzondere bevolkingsregisters van tappers; lijsten van cafés en koffiehuizen; registers van de vermakelijkheidsbelasting, met opgave van de namen van de lokaliteiten en het soort uitvoering); Bewaarde Archieven II (rekeningen van de Nicolaaskerk, eind 15 de eeuw, over processies); Stichting Stadsontspanning Utrecht (opgericht in 1953 om door middel van feestelijkheden, zoals de intocht van Sinterklaas, sportmanifestaties, culturele voorstellingen e.d. geestelijke en lichamelijke ontspanning te verschaffen); Entertainment Committee in Utrecht (opgericht in 1945 in Utrecht en andere plaatsen om geallieerde militairen verantwoord vermaak te bieden; verslagen van dansavonden); gemeentepolitie Utrecht (handhaving van de openbare orde op de kermis in Jutphaas, 1927); Gedeputeerde Staten (hotel-, logements- en sociëteitsvergunningen, 20 ste eeuw). Gemeente- en streekarchieven/archivariaten: sociëteiten, buurtverenigingen; comités voor koninklijke feestdagen; oranjeverenigingen. Beeldmateriaal en objecten Het Utrechts Archief: foto s van J.A. Moesman (Utrechtse en Biltse kermis, ; circus Barnum en Baily in Utrecht, 1903); tekeningen van een anonymus (jaarmarkt op de Mariaplaats, 1800), J. de Beijer (kermis op het Vredenburg, 1760), W. de Famars Testas (harddraverij op de Maliebaan, 1889), W.P. Hoevenaar (kermis op de Neude, 1830; kermisfiguren op de Mariaplaats en het Vredenburg, 1840), P. van Loon (Biltse kermis, 1864; kermisattracties op het Vredenburg, 1841), J. Schouten (jaarmarkt op de Mariaplaats, 1760); gravures van vuurwerk, 1747, Archeologische diensten van Utrecht en Amersfoort: dominostenen, dobbelstenen, kegelspel. Na gedane arbeid 17

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met Scholen stichten Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht 11 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis Scholen

Nadere informatie

Van kermesse d été naar Zomerkermis

Van kermesse d été naar Zomerkermis culemborgse voetnoten Van kermesse d été naar Zomerkermis ad van haarlem Historisch halfjaarbericht 2011-44 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden colofon Redactioneel Culemborgse Voetnoten, nummer 44

Nadere informatie

Door het bier Tot het lied

Door het bier Tot het lied Door het bier Tot het lied Een onderzoek naar rituelen met betrekking tot zingen op het Utrechtsch Studenten Corps Masterthesis Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht Begeleider: Louis Peter Grijp

Nadere informatie

Geschiedenis van de school in Nederland

Geschiedenis van de school in Nederland Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy bron vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

Het bibliotheekwezen. 1 Inleiding; begripsbepaling

Het bibliotheekwezen. 1 Inleiding; begripsbepaling HET BIBLIOTHEEKWEZEN IV A 100 1 Het bibliotheekwezen P. SCHNEIDERS 1 Inleiding; begripsbepaling De gangbare opvatting van wat onder een bibliotheek verstaan kan worden is: een georganiseerde verzameling

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Ontwikkeling is een. proces van lange adem

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Ontwikkeling is een. proces van lange adem RHF YF-RB D-ENHT{N OeKU 2007 Ontwikkeling is een proces van lange adem nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten en de

Nadere informatie

Jaargang 16 Voorjaar 2010 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50. Zie ook www.dewerkendemensoss.nl. In dit nummer:

Jaargang 16 Voorjaar 2010 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50. Zie ook www.dewerkendemensoss.nl. In dit nummer: t u s s e n t i j d s 1/10 Een uitgave van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens Jaargang 16 Voorjaar 2010 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50 Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

Nadere informatie

DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN

DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN Hoofdstukken DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN DE VERSPREIDING VAN HET CHRISTENDOM NICOLAAS

Nadere informatie

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2A 3533 AE Utrecht www.pkn.nl servicedesk@pkn.nl

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Flehite Jaarboek 2009

Flehite Jaarboek 2009 Flehite Jaarboek 2009 Ontwerp voor een nieuwe Kamperbinnenpoort van architect Gerrit Adriaans, 1923 Flehite Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2009 Stichting Flehite Publicaties Deel x Plaatsen

Nadere informatie

G E M E R T S 2010 H E E M

G E M E R T S 2010 H E E M ELLEN BROUWERS 3 GEMER T S H E E M 2010 Jaargang 52, 2010, nr. 3. Inhoud: Ton Thelen, Het Vrijthof. Begraven in en rond de kerk... 1 Adriaan v. Zeeland en Simon v. Wetten, De Broekstraat van weleer (8

Nadere informatie

Terebinthvereniging voor funeraire cultuur. Thema: Allerzielen. Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews

Terebinthvereniging voor funeraire cultuur. Thema: Allerzielen. Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews nummer 3 september 2012 Terebinthvereniging voor funeraire cultuur Thema: Allerzielen Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews Graven op internet: Allerzielen Allerheiligen

Nadere informatie

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 KLEINE GESCHIEDENIS bij het GOUDEN FEEST ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 OOG IN AL, WIJK en PAROCHIE Door Ton H.M. van Schaik en Otto Vervaart JUBILEUMUITGAVE van GESPREK Colofon Uitgave: St.Dominicusparochie

Nadere informatie

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur Opgedragen aan: Tjaard de Haan (1919-1983), Rins Hartman (1931-1998), Gertrud Faber-Hornstra (* 1911) en aan alle andere mensen die in dit

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

THOR R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL

THOR R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL THOR 1927 1977 R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL Omslag: een ontwerp voor een klubbladomslag uit plm. 1952. Waarschijnlijk gemaakt door Kees (met potlood:chris) Brouwers 1 WOORD VOORAF.

Nadere informatie

De geschiedenis van het onderwijs in Nederland

De geschiedenis van het onderwijs in Nederland DC 34 De geschiedenis van het onderwijs in Nederland 1 Inleiding Als onderwijsassistent is het belangrijk dat je enige kennis hebt van de geschiedenis van het onderwijs. Kinderen zullen je misschien vragen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

GemCultuur 13-05-2003 15:55 Pagina 1. Gemeentelijk cultuurbeleid een handleiding. Cor Wijn

GemCultuur 13-05-2003 15:55 Pagina 1. Gemeentelijk cultuurbeleid een handleiding. Cor Wijn GemCultuur 13-05-2003 15:55 Pagina 1 Gemeentelijk cultuurbeleid een handleiding Cor Wijn GemCultuur 13-05-2003 15:55 Pagina 2 GemCultuur 13-05-2003 15:55 Pagina 3 Gemeentelijk cultuurbeleid een handleiding

Nadere informatie

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong (3017486) Universiteit Utrecht /

Nadere informatie

Antonius werd omstreeks 1195 geboren

Antonius werd omstreeks 1195 geboren De Antonius van Padua-devotie te Kerkrade DOOR ANTOINE JACOBS* Antonius van Padua, de grote wonderdoener Antonius werd omstreeks 1195 geboren te Lissabon als telg van een adellijk geslacht. 1 Zijn naam

Nadere informatie

Bedevaart naar het groene eiland Mijn vakantiekerk in hartje Londen Dovenproject in Peru: Heladeria Holanda Ageeth Nieuwendijk: een rasechte pelgrim

Bedevaart naar het groene eiland Mijn vakantiekerk in hartje Londen Dovenproject in Peru: Heladeria Holanda Ageeth Nieuwendijk: een rasechte pelgrim Magazine van de kerken in Edam en Volendam Bedevaart naar het groene eiland Mijn vakantiekerk in hartje Londen Dovenproject in Peru: Heladeria Holanda Ageeth Nieuwendijk: een rasechte pelgrim Jaargang

Nadere informatie

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I Handleidingenreeks I Vragen over vroeger Jelle Hagen Handleiding voor het maken van historische interviews Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Vragen over vroeger

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

Wim van Hoorn 1908-1979

Wim van Hoorn 1908-1979 Wim van Hoorn 1908-1979 Een leven lang beeldhouwen in veranderende tijden A sculptor s life in changing times Masterscriptie faculteit Algemene cultuurwetenschappen Open Universiteit Nederland April 2009

Nadere informatie