Synthese van OLAF-resultaten in 2011 en praktijkvoorbeelden. Synthese van OLAF-resultaten in 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Synthese van OLAF-resultaten in 2011 en praktijkvoorbeelden. Synthese van OLAF-resultaten in 2011"

Transcriptie

1 Synthese van OLAF-resultaten in 2011 Synthese van OLAF-resultaten in 2011 en praktijkvoorbeelden EUROPESE COMMISSIE EUROPEES BUREAU VOOR FRAUDEBESTRIJDING 1

2 Eenieder die informatie heeft over vermoedelijke gevallen van omkoping of fraude, kan deze door middel van het via internet toegankelijke fraudemeldingssysteem FNS meedelen, op het volgende adres: index_nl.htm De dienst Europe Direct beantwoordt al uw vragen over de Europese Unie, op het gratis(*) nummer (*) Sommige aanbieders van mobiele telefonie bieden geen toegang tot nummers of brengen deze gesprekken in rekening.

3 Synthese van OLAF-resultaten in 2011 Synthese van OLAF-resultaten in 2011 en praktijkvoorbeelden 1 januari 31 december 2011 EUROPESE COMMISSIE EUROPEES BUREAU VOOR FRAUDEBESTRIJDING 3

4 Disclaimer: Praktijkvoorbeelden in het jaarverslag van OLAF worden uitsluitend ter illustratie gegeven en lopen geenszins vooruit op de uitkomst van eventuele gerechtelijke procedures noch van de schuldvraag met betrekking tot sommige feiten.

5 Synthese van OLAF-resultaten in 2011 Samenvatting 2011 was voor OLAF, het Europees Bureau voor fraudebestrijding, een jaar van verandering. Een interne evaluatie heeft een aantal gebieden aangewezen waar OLAF efficiëntiewinst kan boeken. Dit heeft geleid tot een aantal organisatorische aanpassingen en een set nieuwe onderzoeksprocedures. De veranderingen traden op 1 februari 2012 in werking. In 2011 ontving OLAF 1046 meldingen, waarvan driekwart afkomstig van particuliere bronnen. In één op vijf gevallen resulteerde de selectie uiteindelijk in een onderzoek of een coördinatiedossier. Van de 178 geopende zaken betroffen 144 een onderzoek. Eind 2011 had OLAF 463 lopende onderzoeken en coördinatiedossiers. In de loop van het jaar sloot OLAF 208 zaken af. Om de efficiëntie van zijn onderzoeken te vergroten, heeft OLAF zich toegelegd op het afsluiten van oude zaken en in 2011 minder nieuwe zaken geopend dan in voorgaande jaren. Het resultaat daarvan is een beter afwikkelingspercentage en een verlenging van de gemiddelde duur van onderzoeken en coördinatiedossiers. In meer dan de helft van alle in 2011 afgesloten zaken deed OLAF aanbevelingen voor vervolgmaatregelen van EU-instellingen, -organen, en -agentschappen of van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. In hoofdzaak ging het daarbij om gerechtelijke stappen en financiële claims. Dankzij de onderzoeken en coördinatiewerkzaamheden van OLAF kon in ,4miljoen EUR worden teruggehaald. Door de nationale rechters werd in 2011 voor in totaal 511 jaar aan gevangenisstraffen opgelegd, op basis van bevindingen en aanbevelingen die het gevolg waren van onderzoeken door OLAF. OLAF speelt een sleutelrol in de strijd die alle diensten van de Commissie voeren tegen de sigarettensmokkel aan de oostelijke grens van de EU. OLAF zet daarbij zijn onderzoeks- en beleidsmiddelen in en levert technische bijstand. OLAF coördineert de uitvoering van de in juni 2011 vastgestelde fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie. In 2011 beschikte OLAF over een budget van 23,5 miljoen EUR voor financiële steun aan de strijd tegen fraude en corruptie ten nadele van de financiële belangen van de EU, voor een betere samenwerking met partners, voor de kwantificering van de kosten van corruptie bij overheidsopdrachten en voor een betere bescherming van eurobiljetten en -muntstukken. Aantal zaken in aanbevelingen EIGENLIJKE ONDERZOEKEN ONDERZOEKS- EN COÖRDINATIEFASE SELECTIEFASE 208 afgesloten zaken 463 lopende zaken 178 geopende zaken 743 afgewezen zaken 671 lopende selecties 1046 inkomende meldingen 5

6

7 Synthese van OLAF-resultaten in 2011 Inhoud Samenvatting 5 1. Feiten en cijfers 9 2. Informatiebronnen: particuliere bronnen winnen aan belang, publieke bronnen nemen af 11 Verdeling volgens de bron 11 Verdeling volgens OLAF-sector Praktijkvoorbeelden OLAF beschermt EU-uitgaven tegen fraude OLAF beschermt EU-ontvangsten OLAF bestrijdt corruptie en andere illegale gedragingen binnen de instellingen en organen van de EU De fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie Strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de EU Europees openbaar ministerie De strijd van OLAF tegen sigarettensmokkel aan de oostelijke grens van de EU De strijd van OLAF tegen valsemunterij met de euro 20 De huidige moeilijkheden in de Europese Unie aanpakken, vereist meer dan louter economische en financiële middelen. Om de burgers vertrouwen in te boezemen, moet de Unie laten zien dat haar financiële belangen tegen fraude en corruptie worden beschermd. Dat is de taak van OLAF. Giovanni Kessler, directeur-generaal OLAF 7

8

9 Synthese van OLAF-resultaten in Feiten en cijfers Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft drie taken: het beschermt de financiële belangen van de Europese Unie door fraude, corruptie en andere illegale praktijken te onderzoeken; het doet onderzoek naar ernstige ambtsovertredingen van leden en personeelsleden van de Europese instellingen en organen, die kunnen leiden tot strafrechtelijke of tuchtprocedures; het steunt de Europese Commissie bij de ontwikkeling en uitvoering van haar beleid voor preventie en opsporing van fraude. OLAF: Feiten en cijfers 2011 Directeur-generaal: Giovanni Kessler Opgericht: 1999 Personeel: 437 Budget: 58,2 miljoen EUR Programma s: 23,5 miljoen EUR Inkomende meldingen: Totaal aantal zaken op : Onderzoeken: 328 Coördinatiezaken: 135 In selectiefase: 671 In monitoringfase: 407 Totaal aantal afgesloten zaken: 208 Aantal gegeven aanbevelingen: Gerechtelijke: 73 Tuchtrechtelijke: 16 Financiële: 63 Administratieve: 23 Gemiddelde duur van de onderzoeken: 29,1 maanden Totaal teruggevorderd bedrag: 691,4 miljoen EUR Gerechtelijke uitkomst (nationale rechter): 511 jaar celstraf; 154,7 miljoen EUR aan geldelijke santies 9

10 Synthese van OLAF-resultaten in 2011 OLAF onderzoekt fraudezaken, verleent bijstand aan EU-organen en nationale autoriteiten in hun strijd tegen fraude en draagt bij tot het ontwerpen van fraudebestrijdingswetgeving en -beleid in de EU. OLAF maakt deel uit van de Europese Commissie, maar is functioneel onafhankelijk wat zijn onderzoeken betreft. De rechtsgrondslag voor de fraude-aanpak van de EU is artikel 325 van het Verdrag van Lissabon. De opdracht en de bevoegdheidssfeer van OLAF inzake het voeren van administratieve onderzoeken zijn voornamelijk omschreven in Verordening (EG) nr. 1073/1999. Wat betreft onderzoeken waarbij leden en personeel van EU-instellingen betrokken zijn, ontleent OLAF zijn bevoegdheden eveneens aan het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. OLAF kan binnen het raam van zijn administratieve onderzoeken onderzoekshandelingen verrichten zoals controles ter plaatse en inspecties. Daarnaast werkt OLAF mee aan onderzoeken van nationale instanties door het verzamelen en uitwisselen van informatie en het leggen van contacten te vergemakkelijken. Het Bureau kan de bevoegde instanties van een lidstaat bijstaan bij het verrichten van strafrechtelijke onderzoeken in zaken waarbij de belangen van de EU in het geding zijn. Als onderdeel van de Commissie draagt OLAF ook bij aan het ontwikkelen, monitoren en ten uitvoer leggen van fraudebestrijdingsmaatregelen van de Europese Unie, en neemt het de nodige initiatieven opdat in de wet- en regelgeving systematisch bepalingen worden opgenomen om fraude tegen te gaan. De onderzoeksbevoegdheid van OLAF bestrijkt in principe alle uitgaven van de EU en een deel van de ontvangstenzijde van de begroting, waar OLAF zich in het bijzonder concentreert op de zogeheten traditionele eigen middelen, waartoe de douanerechten behoren. OLAF kan volledig onafhankelijk onderzoeken uitvoeren bij alle EU-instellingen en -organen, en in alle lidstaten en derde landen. 10

11 Synthese van OLAF-resultaten in Informatiebronnen: particuliere bronnen winnen aan belang, publieke bronnen nemen af Verdeling volgens de bron OLAF ontving in meldingen van publieke en particuliere bronnen. Daarbij was sprake van een significante toename van het aantal inkomende meldingen van particulieren en bronnen in de privésector ten opzichte van vorig jaar. Deze toename kan grotendeels worden verklaard door de verdubbeling van het aantal via het online fraudemeldingssysteem (Fraud Notification System (FNS)) ontvangen meldingen, die nu bijna één vijfde van het totaal uitmaken. Grafiek 1a: verdeling van inkomende meldingen volgens de bron Particuliere bronnen Publieke bronnen Grafiek 1b: verdeling van inkomende meldingen van publieke bronnen EU-instellingen en -organen Nationale instanties Verdeling volgens OLAF-sector Twee derde van het aantal inkomende meldingen heeft betrekking op uitgaven uit de EU-begroting (externe hulp, Structuurfondsen, rechtstreekse betalingen en landbouw); in bedragen zijn de Structuurfondsen de belangrijkste post Grafiek 2: verdeling van inkomende meldingen volgens de sector Landbouwfondsen Centrale uitgaven Douanefraude EU-personeel Externe hulp Structuurfondsen Tabakssmokkel en namaakgoederen 11

12 Praktijkvoorbeelden 3. Praktijkvoorbeelden 3.1 OLAF beschermt EU-uitgaven tegen fraude Praktijkvoorbeeld A: winnend consortium verstrekte onjuiste informatie over deskundigheid en ervaring bij grote EU-aanbesteding Aanbevelingen van OLAF OLAF heeft DG REGIO daarop aanbevolen de EU-projectbijdrage van 34 miljoen EUR te schrappen en het reeds uitbetaalde voorschot van 7 miljoen EUR terug te vorderen. De aanbevelingen worden door het DG gevolgd. OLAF heeft het dossier ook doorgespeeld aan het Bulgaarse gerecht, dat een strafonderzoek heeft geopend. Conclusies en verdere stappen Bij door de EU meegefinancierde grote projecten dienen de lidstaten de bewijsstukken betreffende de vereiste geschiktheid en ervaring in een welbepaalde sector nauwkeurig te controleren. Dit is de enige garantie dat het belastinggeld van de EU-burgers optimaal wordt besteed. Bijzondere aandacht is geboden wanneer de bewijsstukken afkomstig zijn van niet-eu-landen en welbepaalde sectoren. Directoraat-generaal Regionaal Beleid (DG REGIO) van de Europese Commissie speelde inlichtingen die het had ontvangen over mogelijke onregelmatigheden in een aanbesteding voor een fabrieksbouwproject in Bulgarije (meegefinancierd uit het EU-Cohesiefonds) aan OLAF door. De EU-bijdrage voor het project bedroeg 34 miljoen EUR. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) had eveneens een lening van 25 miljoen EUR verstrekt. Praktijkvoorbeeld B: vervalsing van cv s van deskundigen bij een door de EU meegefinancierd project in Afrika De belangrijkste aantijging in deze zaak was dat het consortium waaraan de opdracht was gegund, onjuiste informatie had verstrekt over de deskundigheid en de vereiste ervaring op het betrokken vakgebied. Van de financiële bijdrage van de EU was reeds 7 miljoen EUR uitbetaald bij wijze van voorschot. Bevindingen van OLAF Voor het onderzoek diende OLAF in verschillende lidstaten naspeuringen te doen. Daaruit bleek dat het consortium in zijn winnende offerte een onjuiste en misleidende voorstelling had gegeven van zijn deskundigheid en ervaring. OLAF opende een onderzoek nadat het van een EU-delegatie in een Afrikaans land informatie had ontvangen over vermoedelijke onregelmatigheden bij een aanbesteding. Het ging hierbij om een dienstencontract toegewezen aan een onderneming uit de EU voor het selecteren van deskundigen om leiding te geven aan en toezicht te houden op wegwerkzaamheden die door de EU werden meegefinancierd. 12

13 Praktijkvoorbeelden Bevindingen van OLAF OLAF onderzocht de zaak en ontdekte dat de onderneming uit de EU systematisch had geknoeid met de cv s van haar deskundigen opdat deze aan de gunningscriteria zouden voldoen. OLAF ontdekte ook dat de controles gebrekkig waren. Er was een groot verloop van deskundigen en hun geschiktheid en ervaring waren niet naar behoren gecontroleerd. Er was in het algemeen een gebrek aan continuïteit. Een onderzoek van andere opdrachten van dezelfde Europese onderneming in nog eens drie Afrikaanse landen bracht dezelfde manier van werken aan het licht, onder andere de vervanging van hooggekwalificeerde deskundigen door onervaren medewerkers te elfder ure. Aanbevelingen van OLAF OLAF beval aan de sommen terug te vorderen, door middel van een financiële schadevergoeding ten belope van 10 % van de opdracht, wat in totaal neerkwam op 3 miljoen EUR. OLAF beval voorts aan de contractant gedurende een bepaalde termijn van EU-financiering uit te sluiten. Conclusies en verdere stappen OLAF heeft de aanbeveling gedaan een database samen te stellen van ervaren deskundigen voor door de EU-meegefinancierde projecten en in gevallen zoals dit verplicht financiële sancties toe te passen. Praktijkvoorbeeld C: fraude met EU-steun door een Albanese ngo De delegatie van de EU in Albanië en het directoraatgeneraal Uitbreiding van de Commissie verstrekten OLAF informatie over een mogelijke fraudeconstructie betreffende externe steun aan twee Albanese ngo s. OLAF opende in september 2011 een onderzoek en deed dezelfde maand nog naspeuringen in Albanië. Bevindingen van OLAF merendeel van de bij hetzelfde project overgelegde facturen waren vals. De speurders ontdekten dat de voor het project verantwoordelijke ngo-medewerkers Albanië hadden verlaten en momenteel in Canada verblijven. OLAF had redenen om aan te nemen dat de vervalste documentatie en/of facturen waren overgelegd bij twee of drie andere projecten die aan dezelfde ngo waren gegund. Aanbevelingen van OLAF Als gevolg van het OLAF-onderzoek vaardigde de Commissie terugvorderingsopdrachten uit. Voor de hoofdopdracht bedragen de terug te vorderen sommen de gehele EU-bijdrage van ruim EUR. Voor andere opdrachten worden de terugvorderingsopdrachten voorbereid en leiden de nationale gerechtelijke instanties de procedures in. Conclusies en verdere stappen De ervaring leert dat projecten waarbij op lokaal niveau educatieve of andere evenementen worden georganiseerd, een frauderisico meebrengen. De EU-bijdrage is per project betrekkelijk laag en de waarschijnlijkheid van inspecties navenant. Uit deze zaak blijkt eveneens dat dezelfde begunstigde dergelijk bedrog gemakkelijk ook kan plegen bij soortgelijke projecten die door de EU worden gesubsidieerd. De EU-delegaties moeten hun toezicht- en inspectieprocedures verscherpen. Momenteel moeten slechts kopieën van facturen aan de EU-delegatie worden overgelegd, en dit verhoogt het frauderisico aanzienlijk omdat de stukken gemakkelijk kunnen worden vervalst. 3.2 OLAF beschermt EU-ontvangsten Praktijkvoorbeeld D: frauduleuze invoer van biodiesel biodiesel uit de VS via India verscheept Er werden interviews afgenomen en bezoeken gebracht aan verschillende ondernemingen. De missie bevestigde geheel de vermoedens van fraude met de belangrijkste opdracht, die aan een Albanese ngo was gegund. Met name ontdekten de speurders dat een aanbesteding die in het kader van de opdracht had moeten worden gehouden, nooit had plaatsgevonden en dat aan de EU-delegatie voorgelegde documenten vervalst waren. Uit de feiten bleek dat een evenement dat zogezegd was georganiseerd in het kader van de opdracht, nooit doorgang had gevonden en dat alle documentatie daaromtrent vervalst was. Ook het 13

14 Praktijkvoorbeelden OLAF had gemerkt dat sinds de invoering van EU-antidumpingrechten op biodiesel uit de VS in 2009 aanzienlijke hoeveelheden Amerikaanse biodiesel vanuit de VS naar een firma in India waren verscheept. Die Indiase firma exporteerde vergelijkbare hoeveelheden biodiesel naar de EU, die bij invoer werden gedeclareerd als zijnde van preferentiële of niet-preferentiële Indiase oorsprong. Daarop werden bijgevolg geen invoerrechten betaald. Er bestonden evenwel vermoedens dat de van India naar de EU uitgevoerde biodiesel van Amerikaanse oorsprong was en dat er wel rechten over verschuldigd waren. OLAF opende een extern onderzoek. Tijdens het onderzoek werd informatie en bijstand gevraagd en ontvangen van de bevoegde autoriteiten in België, Spanje, Zwitserland, India en de VS. Bevindingen van OLAF In december 2011 organiseerde OLAF een onderzoeksmissie naar India, met steun en medewerking van de bevoegde instanties aldaar. OLAF verkreeg een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal van de nationale autoriteiten en marktdeelnemers maar niet de verdachte firma die niet direct betrokken waren, zoals opslagbedrijven en inspectiefirma s. Het onderzoek bevestigde dat de Indiase firma biodiesel uit de VS had geïmporteerd, tijdelijk opgeslagen en vervolgens weer uitgevoerd naar de EU. De Indiase firma, die ook biodiesel produceerde, had kleine hoeveelheden biodiesel van Indiase oorsprong met de Amerikaanse biodiesel vermengd en vervolgens de Indiase autoriteiten misleid over de oorsprong en de samenstelling van het product om op frauduleuze wijze certificaten van preferentiële Indiase oorsprong te verkrijgen. Op grond van dergelijke certificaten ingevoerde biodiesel was bij invoer in de EU niet aan invoerrechten onderworpen. Ten aanzien van één zending voerde de Indiase firma aan dat de biodiesel uit de VS naar haar fabriek was verscheept om te worden veredeld en aan de EU-normen te voldoen. OLAF kon evenwel aantonen dat de uit de VS naar India uitgevoerde biodiesel reeds aan de normen voldeed. Bovendien waren deze normen niet wettelijk vereist voor invoer in de EU. Daarom was er geen economische grond voor de bewerking door de Indiase firma, die geen feitelijk nieuw product opleverde. Bijgevolg, zelfs als de bewerking had plaatsgevonden zoals die door de Indiase firma was gedeclareerd, dan nog zou de biodiesel zijn niet-preferentiële Amerikaanse oorsprong hebben behouden. Aanbevelingen van OLAF België en Spanje, de lidstaten van invoer, hebben het bewijsmateriaal gekregen op grond waarvan zij de ontdoken invoerrechten ten belope van ruim 32 miljoen EUR kunnen invorderen. Conclusies en verdere stappen Dit voorbeeld toont het belang aan van internationale samenwerking met alle administratieve tegenhangers, inclusief in landen die niet rechtstreeks betrokken zijn, maar OLAF waardevolle inlichtingen kunnen verstrekken, en het belang van het inwinnen van inlichtingen bij marktdeelnemers die niet rechtstreeks bij de fraude betrokken zijn. Praktijkvoorbeeld E: identiteitsdiefstal Frauduleuze invoer van plastic tassen uit China In 2010 bereikte OLAF een klacht van het Europese moederbedrijf van een Chinese producent van plastic tassen dat de naam van het bedrijf illegaal werd gebezigd door andere Chinese exporteurs om onrechtmatig voordeel te trekken van de aanzienlijk verlaagde antidumpingrechten bij invoer in de EU die golden voor de legale producten van voornoemd bedrijf. OLAF besloot een onderzoek te openen. Tijdens het onderzoek werd informatie en bijstand gevraagd en ontvangen van de bevoegde autoriteiten in China en lidstaten van de EU (hoofdzakelijk Denemarken, Duitsland, Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). Bevindingen van OLAF In april 2011 organiseerde OLAF een onderzoeksmissie naar China, met steun en medewerking van de Chinese autoriteiten en douanefunctionarissen van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. OLAF verkreeg van de nationale autoriteiten en het bedrijf dat de klacht had ingediend, een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal dat aanmerkelijk meer plastic tassen namens dat bedrijf vanuit China waren ingevoerd dan uit de bedrijfsboeken bleek. Ruim metrieke ton plastic tassen met een waarde van meer dan 3 miljoen EUR waren onrechtmatig in de EU ingevoerd tegen het verlaagde antidumpingtarief dat gold voor het bedrijf waarvan de naam werd misbruikt. Daarnaast gingen deze zendingen vaak vergezeld van vervalste certificaten van Chinese oorsprong. Dit bedrog leidde rechtstreeks tot de derving van ruim 1 miljoen EUR aan eigen middelen. 14

15 Praktijkvoorbeelden Aanbevelingen van OLAF Aan de EU-lidstaten van invoer (Denemarken, Duitsland, Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) is het nodige bewijsmateriaal verstrekt om de ontdoken invoerrechten in te vorderen. In China worden vervolgmaatregelen getroffen. Conclusies en verdere stappen Dit voorbeeld toont het belang aan van internationale samenwerking, niet alleen met de bevoegde nationale autoriteiten, maar ook met de marktdeelnemers, die het slachtoffer van dit soort fraude kunnen worden en zonder wiens medewerking dit onderzoek niet met succes had kunnen worden afgerond. Praktijkvoorbeeld F: internationale criminele bende smokkelt sigaretten uit Rusland In maart 2010 ontving OLAF een brief van het Openbaar Ministerie in Bielefeld (Duitsland) waarbij OLAF werd verzocht assistentie te verlenen bij een lopend onderzoek van de douanecontrole in Hannover en de verdere onderzoekwerkzaamheden in Duitsland, Litouwen en Polen te coördineren. Het onderzoek betreft de illegale activiteiten van een internationale criminele bende die sigaretten vanuit Rusland (Kaliningrad) en Oekraïne via Wit-Rusland en Litouwen naar de zwarte markt in Polen en Duitsland smokkelt. De bende maakt gebruik van verschillende transportondernemingen, waarbij de waar in andere ladingen wordt verborgen, en kan 4 à 6 miljoen sigaretten in één keer leveren, waardoor de schatkist van de lidstaten en de EU-begroting aanzienlijke bedragen mislopen. Bevindingen van OLAF In mei 2010, nadat OLAF en de bevoegde diensten in de betrokken lidstaten concrete inlichtingen tot staving van het vermoeden van sigarettensmokkel, witwassen en georganiseerde criminaliteit hadden verzameld, werd deze operatie ingeleid. Zij heeft een tweeledig doel: het onderzoek van de rechtshandhavingsdiensten in de lidstaten te coördineren, te helpen en te ondersteunen, en beslag te leggen op de smokkelwaar, de leden van de criminele organisatie te vatten en hun bezittingen te bevriezen. Gezamenlijke operaties in aansluiting op een eerste werkvergadering die in mei 2010 door OLAF in Duitsland werd georganiseerd, hebben tot dusver geleid tot de inbeslagname van ongeveer 70 miljoen sigaretten in Duitsland, Litouwen, Polen en Wit- Rusland, die circa 6,5 miljoen EUR aan gederfde taksen en rechten voor de lidstaten en de EU vertegenwoordigen. Daarnaast zijn 35 personen in staat van beschuldiging gesteld, van wie 10 onder wie de kopstukken van de organisatie in Litouwen aangehouden blijven. In Polen zijn 30 verdachten aangeklaagd voor sigarettensmokkel. Wat deze zaak zo complex maakt, is de ongrijpbaarheid van het zakendoen tussen de criminele groeperingen in Duitsland, Litouwen en Polen, en met name de onbestendigheid van de vraag naar en de prijzen van sigaretten op de zwarte markt. OLAF heeft een sleutelrol vervuld door coördinatievergaderingen met de vertegenwoordigers van de betrokken lidstaten te organiseren en te leiden. Bovendien is alle relevante informatie en documentatie via OLAF uitgewisseld om taalkundige problemen en de verwikkelingen die inherent zijn aan samenwerking tussen verschillende rechtssystemen te ondervangen. Aanbevelingen van OLAF De naspeuringen gaan nog steeds door, er wordt nog steeds bewijsmateriaal via OLAF uitgewisseld en er worden meer aanhoudingen verwacht. De straffen voor de smokkelaars zullen verschillen naargelang van de lidstaat waar zij werden betrapt. Conclusies en verdere stappen Dit voorbeeld toont de omvang aan van de schade die georganiseerde criminele bendes de EU-begroting kunnen toebrengen en de sleutelrol van OLAF bij de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad. Om de sigarettensmokkel doeltreffend aan te pakken, zijn een diepgaande analyse van de werkwijze van criminele bendes en het op supranationaal niveau coördineren en in goede banen leiden van de samenwerking tussen rechtshandhavingsdiensten essentieel. 15

16 Praktijkvoorbeelden 3.3 OLAF bestrijdt corruptie en andere illegale gedragingen binnen de instellingen en organen van de EU Praktijkvoorbeeld H: EU-ambtenaar geeft antwoorden selectieproef door aan vriend bij een EU-agentschap Praktijkvoorbeeld G: EU-ambtenaar betrapt op het aannemen van smeergeld OLAF ontving een melding van vermeende onregelmatigheden, in de vorm van het vragen van smeergeld, door een EU-ambtenaar. De betrokkene was projectbeheerder bij een delegatie van de Europese Commissie en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de selectie van contractanten en de projectuitvoering. Bevindingen van OLAF De speurders van OLAF kregen onmiddellijk toegang tot de relevante informatie, waarna de verkregen computerbestanden door analysten van het Bureau werden onderzocht. Deze informatie werd vervolgens aan de bevoegde gerechtelijke instanties doorgespeeld. Deze instanties deden in het kader van een strafonderzoek een beroep op de expertise van OLAF voor naspeuringen en evaluatie van de feiten. De bevindingen van OLAF waren dat de EU-ambtenaar er vermoedelijk ongepaste relaties op na hield met deelnemers aan de projecten en deze toestond om contacten te leggen tijdens de selectieprocedure. Betrokkene had in de loop van de jaren schijnbaar smeergeld gevraagd en gekregen van sommige deelnemers, in ruil voor een voorkeursbehandeling. Aanbevelingen van OLAF Als gevolg van de bevindingen van OLAF is een strafonderzoek geopend tegen de EU-ambtenaar en de projectdeelnemers. Tegelijkertijd heeft OLAF aanbevolen de ambtenaar van zijn dienst te ontheffen bij wijze van voorzorgsmaatregel en de projectdeelnemers in het waarschuwingssysteem van de Commissie op te nemen zodat zij in de toekomst van deelname aan Europese projecten zijn uitgesloten. Conclusies en verdere stappen Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het voor OLAF is onmiddellijk toegang te hebben tot gebouwen en informatiebronnen om verdachte elementen te onderzoeken en de hand te leggen op data, teneinde deze als erkend bewijs in een gerechtelijke procedure te gebruiken. OLAF kon de gerechtelijke instanties assistentie blijven verlenen na de opening van het strafonderzoek. De informatie leidde eveneens tot een tweede rechtszaak in een andere jurisdictie. OLAF stelde een onderzoek in naar mogelijke onregelmatigheden bij een selectieproef van een van de EU-agentschappen. In de loop van de examenprocedure was duidelijk geworden dat informatie was gelekt, omdat de antwoorden van een kandidaat bijna identiek waren aan de modelantwoorden. Aangenomen werd, dat een lid van de examenjury informatie had doorgespeeld aan een kandidaat van buiten de instelling. Bevindingen van OLAF Aan de hand van een forensisch onderzoek van computers ontdekte OLAF dat een hooggeplaatst ambtenaar de vragen en de modelantwoorden via een persoonlijke mailbox aan een vriend had bezorgd en zodoende de regels inzake belangenconflicten en geheimhouding had geschonden. Aanbevelingen van OLAF Op grond van de aanbevelingen van OLAF besloot het directiecomité een tuchtprocedure in te leiden, waarna de ambtenaar ontslag nam. Conclusies en verdere stappen Dit voorbeeld toont dat forensisch onderzoek door OLAF een efficiënt middel is om schendingen van de beroepscode door EU-functionarissen op te sporen. Dankzij de vlotte samenwerking met het agentschap kon OLAF een diepgaand onderzoek verrichten, dat leidde tot de aanbeveling van tuchtmaatregelen. 16

17 Synthese van OLAF-resultaten in De fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie OLAF speelt in het kader van zijn preventieve taken een sleutelrol bij de totstandkoming van velerlei fraudebestrijdingsmaatregelen. De nieuwe, in juni 2011 goedgekeurde strategie van de Commissie is gericht op betere: preventie en opsporing van fraude; voorwaarden voor fraudeonderzoeken; in- en terugvordering en afschrikking. Zij is voornamelijk bestemd voor de diensten van de Commissie en voorziet in de ontwikkeling van sectorstrategieën voor elk beleidsterrein. De strategische prioriteiten zijn: de opname van adequate fraudebestrijdingsbepalingen in de voorstellen van de Commissie betreffende uitgavenprogramma s in het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK); de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van fraudebestrijdingsstrategieën voor de diensten van de Commissie met de hulp van OLAF; de herziening van de richtlijnen betreffende overheidsopdrachten om de regels te vereenvoudigen, terwijl het risico op fraude bij overheidsopdrachten in de lidstaten wordt beperkt. Acties die aan deze strategie gelinkt zijn, zijn momenteel in uitvoering. Er zijn al een aantal tastbare resultaten, zoals: nieuwe/aangescherpte bepalingen om fraude tegen te gaan in de wetgevingsvoorstellen die m.b.t. het MFK zijn ingediend; de goedkeuring van een actieplan ter bestrijding van sigaretten- en alcoholsmokkel aan de oostelijke grens van de EU; de oprichting van een fraudepreventie- en opsporingsnetwerk (FPDNet) binnen de Commissie; de opneming van een specifiek aan fraudepreventie gewijd en voor alle diensten van de Commissie toegankelijk deel in het intranet van OLAF; de organisatie van een bijeenkomst over fraudepreventie bij de structuurmaatregelen, binnen het raam van het Raadgevend Comité coördinatie fraudebestrijding (COCOLAF), ter voorbereiding van de oprichting van een sectoraal subcomité; publicatie en verspreiding van een casebook betreffende structuurmaatregelen. 17

18 Synthese van OLAF-resultaten in Strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de EU Europees openbaar ministerie Onderzoekers in strafzaken, openbaar aanklagers en rechters in de lidstaten passen hun eigen nationale wetten en regels toe om fraude te bestrijden en maatregelen te treffen om de financiële belangen van de EU te beschermen, als zij daartoe al besluiten. Hierdoor varieert het percentage zaken waarin misbruik van EU-geld tot een veroordeling leidt aanzienlijk, van 14 % in de ene lidstaat tot 80 % in de andere. De ervaring van OLAF, gestaafd door de statistieken en analyses, is dat de afschrikking tegen crimineel misbruik van EU-gelden onvoldoende krachtig is. Het strafrecht van de lidstaten is in bescheiden mate geharmoniseerd bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de PIF-Overeenkomst ). Een aantal tekortkomingen is echter nog niet aangepakt. Mensen in het veld wijzen er voorts op dat wederzijdse rechtshulp niet zonder beperkingen is, dat het gebruik van bewijsmateriaal in grensoverschrijdende zaken af en toe voor problemen zorgt en dat er een tendens is de vervolging te beperken tot binnenlandse zaken en de Europese dimensie te verwaarlozen. De EU heeft bij het Verdrag van Lissabon grotere bevoegdheden gekregen om haar financiële belangen te beschermen. Wat de daarmee samenhangende strafrechtelijke aspecten betreft, heeft OLAF samengewerkt met het directoraat-generaal Justitie. In mei 2011 maakte de Commissie haar voornemen bekend de inspanningen op te voeren op drie gebieden waar het juridisch kader verder moet worden versterkt om de financiële belangen van de EU beter te beschermen. De definities van de voornaamste delicten tegen de financiële belangen van de EU (waaronder fraude) en andere strafbare feiten ten nadele van die belangen (zoals verduistering en machtsmisbruik) zijn momenteel niet overal in de EU gelijk. Deze begrippen moeten nader op elkaar worden afgestemd door middel van een nieuw initiatief voor afdoende strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de EU. De Commissie werkt aan een voorstel voor een in 2012 aan te nemen richtlijn op basis van artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Op de planning staat een voorstel betreffende het procedurele kader voor de bescherming van de financiële belangen van de EU, dat het voor aanklagers en rechters overal in de EU gemakkelijker moet maken om fraudeurs aan te pakken. Dit initiatief moet in het bijzonder leiden tot een betere samenwerking en uitwisseling van informatie tussen alle betrokken actoren, zoals politie-, douane- en belastingdiensten en het gerecht, en de ontvankelijkheid waarborgen van bewijs dat via dergelijke samenwerking is verkregen. Er dient een institutioneel kader tot stand te worden gebracht om de plegers van strafbare feiten tegen de financiële belangen van de EU op te sporen, te vervolgen en voor het gerecht te brengen. Hierbij dient een coherente aanpak vanwege alle bevoegde EU-instanties te worden gevolgd, hetgeen onder andere de versterking van de bestaande organen Eurojust en OLAF en de instelling van een gespecialiseerd Europees openbaar ministerie omvat. Overeenkomstig artikel 86 VWEU zou dit bevoegd zijn voor het opsporen, vervolgen en voor het gerecht brengen van daders van en medeplichtigen aan fraude of andere strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden. De Commissie brengt jaarlijks in samenwerking met de lidstaten op grond van artikel 325 VWEU verslag uit over de bescherming van de financiële belangen van de EU. De planning is dat de Commissie het verslag over 2011 in juli 2001 goedkeurt. 18

19 Synthese van OLAF-resultaten in De strijd van OLAF tegen sigarettensmokkel aan de oostelijke grens van de EU Smokkel van zwaarbelaste goederen is een veel voorkomende criminele bezigheid aan de oostelijke grens. De begroting van de EU en de lidstaten lopen daardoor aanzienlijke ontvangsten mis. Alhoewel het moeilijk is nauwkeurige statistieken te verkrijgen, wordt het directe verlies aan douaneontvangsten als gevolg van sigarettensmokkel in de EU geschat op ruim 10 miljard EUR per jaar. De sigarettensmokkel is bijna volledig in handen van georganiseerde criminele bendes, die met hun illegale activiteiten enorme winsten realiseren en ook een gevaar vormen voor de volksgezondheid, doordat de smokkel tot een hoger tabaksgebruik, vooral bij kwetsbare groepen zoals jongeren, kan leiden. OLAF bestrijdt deze vorm van smokkel met alle middelen waarover het beschikt. In de loop van de jaren zijn een groot aantal coördinatiedossiers en onderzoeken afgerond en is technische bijstand, onder andere medefinanciering van uitrusting, aan de autoriteiten van de lidstaten verstrekt. Daarnaast heeft OLAF onderhandelingen aangeknoopt met sigarettenfabrikanten en met internationale partners, zowel in een bilaterale als in een internationale context. De grootschaligheid van de tabakssmokkel wordt in de hand gewerkt door een aantal factoren. De uitwisseling van operationele informatie tussen de bevoegde autoriteiten in de regio is soms gebrekkig en corruptie is een groot probleem aan de oostelijke grens, waarvan smokkelaars vaak gebruik maken om hun illegale activiteiten toe te dekken. Vanwege ontoereikende financiële middelen blijven er leemtes in de infrastructuur en de uitrusting aan de buitengrenzen. Met het oog op de aanpak van dit complexe probleem heeft de Commissie in juni 2011 een actieplan bekendgemaakt voor de strijd tegen de sigaretten- en alcoholsmokkel aan de oostelijke grens van de EU. De tenuitvoerlegging van dit actieplan was één van de hoofdprioriteiten van OLAF in 2011 en blijft ook in 2012 een prominent doel. Het actieplan spitst zich toe op een bijzonder problematische specifieke regio, maar OLAF werkt ook mee aan de inspanningen van de Commissie om de sigarettensmokkel op wereldschaal aan te pakken. OLAF heeft in dit verband het EU-standpunt gecoördineerd en de EU vertegenwoordigd tijdens de onderhandelingen over een over het Protocol inzake de uitroeiing van de illegale handel in tabaksproducten op basis van het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2007 richtte de Conferentie van de partijen bij het FCTC een intergouvernementeel onderhandelingsorgaan op om over een ontwerpprotocol te onderhandelen. Bij de onderhandelingen, die in 2007 van start gingen, waren 170 partijen betrokken. Op de vijfde bijeenkomst van het orgaan in april 2012 bereikten de partijen een akkoord over het ontwerpprotocol. Dit ontwerpprotocol zal ter overweging en goedkeuring worden voorgelegd aan de Conferentie van de Partijen bij het WHO FCTC in november

20 Synthese van OLAF-resultaten in De strijd van OLAF tegen valsemunterij met de euro In 2011 werden valse eurobiljetten uit omloop genomen, tegenover een jaar eerder en in In hetzelfde jaar werden valse euromunten ontdekt, voor het vierde opeenvolgende jaar minder dan dus en een daling met 15 % tegenover een jaar eerder. Wat de bescherming van eurobiljetten en -muntstukken betreft, zette OLAF namens de Commissie zijn werkzaamheden voort op de volgende drie gebieden/ opleiding en technische bijstand; technische analyse van valse euromunten; en voorbereiding van wetgevende initiatieven. Het verstrekken van opleiding en bijstand vereist nauwe institutionele samenwerking en coördinatie met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, alsook met Europol, Interpol en de Europese Centrale Bank (ECB). In 2011 werden 15 initiatieven op het gebied van de bescherming van eurobiljetten en -munten tegen valsemunterij, waaronder conferenties en seminars, opgezet in het kader van het Periclesprogramma, zowel door de lidstaten als door OLAF, in samenwerking met Europol en de ECB. verstrekte technische bijstand ter plekke voor vier onderzoeken van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, in de vorm van technische verslagen en het leggen van mogelijke technische verbanden tussen de verschillende onderzoeken. Op 19 december 2011 keurde de Commissie een voorstel goed voor een nieuw Pericles-programma (Pericles 2020) onder het volgende MFK, dat aan het Europees Parlement en de Raad is voorgelegd. Het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC), dat bij OLAF is ondergebracht, 20

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16 TOEZENDING NOTA van: het voorzitterschap en de Duitse delegatie aan: de Multidisciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE PUBLIC ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 NOTA van: van het voorzitterschap aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Samenvatting van de effectbeoordeling. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Samenvatting van de effectbeoordeling. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.2.2013 SWD(2013) 20 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Samenvatting van de effectbeoordeling bij VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10.2017 COM(2017) 606 final 2017/0265 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 december 2000 (9.2) (OR. fr) 4647/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0208 (CNS) LIMITE FIN 595 EUM 34 EUROPOL 49 DROIPEN 62 VERSLAG van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 23 mei 2003 (12.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6927/2/03 REV 2 LIMITE CRIMORG 16

PUBLIC. Brussel, 23 mei 2003 (12.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6927/2/03 REV 2 LIMITE CRIMORG 16 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 mei 2003 (2.06) (OR. en) 6927/2/03 REV 2 PUBLIC LIMITE CRIMORG 6 TOEZENDING NOTA van: het voorzitterschap aan: de Multidisciplinaire Groep georganiseerde

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 I ITIATIEF van: Betreft: de Zweedse en de Spaanse delegatie Initiatief van het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk

Nadere informatie

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 39 van 11/02/2000 (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) RAAD Initiatief van het Koninkrijk

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL COMITÉ

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL COMITÉ EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.5.2014 COM(2014) 277 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL COMITÉ overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) nr. 1210/2010 van het Europees

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 juli 999 (07.09) (OR. en) 0456/99 LIMITE DROIPEN 5 RESULTAAT BESPREKINGEN van : de Groep Materieel Strafrecht d.d. : 9 juli 999 nr. vorig doc. : 9966/99 DROIPEN 4

Nadere informatie

15184/16 mak/van/fb 1 DG D 1C

15184/16 mak/van/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 6 december 2016 (OR. en) 15184/16 ENFOPOL 455 ENV 766 ENFOCUSTOM 230 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken ***I ONTWERPVERSLAG

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken ***I ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2013/0023(COD) 4.6.2013 ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

2. Het CATS heeft op 22 november 2010 deze ontwerp-conclusies van de Raad goedgekeurd.

2. Het CATS heeft op 22 november 2010 deze ontwerp-conclusies van de Raad goedgekeurd. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2010 (25.11) (OR. en) 16419/10 ENFOPOL 336 TRANS 337 SIRIS 166 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN

JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN Steeds meer mensen reizen naar en werken, studeren en wonen in het buitenland, misdadigers niet uitgezonderd. Misdaad is een complex, internationaal fenomeen geworden.

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD 19.1.2017 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 18/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD RESOLUTIE VAN DE RAAD BETREFFENDE EEN MODELOVEREENKOMST TER INSTELLING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juli 2009 (OR. en) 11419/09 JAI 424 ENFOPOL 181 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. P8_TA(2016)0419 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac

AANGENOMEN TEKSTEN. P8_TA(2016)0419 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac Europees Parlement 04-09 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(06)049 Kwijting 04: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac. Besluit van het Europees Parlement van 7 oktober 06 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering

Nadere informatie

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1,

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1, C 42/8 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 15.2.2002 II (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) Initiatief van het Koninkrijk Belgiº en het

Nadere informatie

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Deel I: Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit Informatie over bekendmaking Voor een aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties nr. vorig doc.: 7078/17 Betreft: Ontwerpuitvoeringsbesluit (EU) 2017/

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 081 Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 februari 2010 (OR. en) 6056/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0028 (NLE) ANTIDUMPING 8 COMER 16

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 februari 2010 (OR. en) 6056/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0028 (NLE) ANTIDUMPING 8 COMER 16 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 februari 2010 (OR. en) 6056/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0028 (NLE) ANTIDUMPING 8 COMER 16 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 4 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 22.1.2015 2014/2104(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) L 181/6 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1338/2001 VAN DE RAAD van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.10.2015 COM(2015) 507 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitvoering en de resultaten van het Pericles-programma voor de bescherming

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek

Nadere informatie

Jachtseizoen op zwartspaarders geopend

Jachtseizoen op zwartspaarders geopend Jachtseizoen op zwartspaarders geopend Het jachtseizoen op zwartspaarders is vol geopend. Inmiddels is gebleken dat het ministerie van Financiën geen enkel middel schuwt. Nu is zelfs bekend gemaakt dat

Nadere informatie

FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België. Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)

FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België. Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI) FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI) FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België 1. Inleiding 2. Wat zijn de algemene conclusies? 3. Wat zijn

Nadere informatie

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) PUBLIC 14277/10 LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep algemene aangelegenheden,

Nadere informatie

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen Toelichting Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is gegeven

Nadere informatie

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt Brussel, 23 Mei 2001 Bijna zes jaar nadat de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de BFB-overeenkomst) werd opgesteld, werkt het ontbreken van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) 11662/99 LIMITE PUBLIC OJ/CONS 52 JAI 84 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2203e zitting van de Raad (justitie en binnenlandse zaken),

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) COEST 125 COMAG 16 PESC 778 RELEX 441 FIN 225 DEVGEN 108 MED 36 VOORSTEL van: de Europese

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1. Inleiding Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging

Nadere informatie

DE EUROPESE OMBUDSMAN

DE EUROPESE OMBUDSMAN DE EUROPESE OMBUDSMAN De Europese Ombudsman verricht onderzoek naar gevallen van wanbeheer bij instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Europese Unie, hetzij op eigen initiatief, hetzij op

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 21.5.2014 L 151/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN

JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN Steeds meer mensen reizen naar en werken, studeren en wonen in het buitenland. Misdaad is een steeds complexer en internationaler fenomeen geworden. Het is cruciaal

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2009 (03.09) (OR. en) 11456/2/09 REV 2 LIMITE CRIMORG 106 EF 98 NOTA

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2009 (03.09) (OR. en) 11456/2/09 REV 2 LIMITE CRIMORG 106 EF 98 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 september 2009 (03.09) (OR. en) PUBLIC 11456/2/09 REV 2 LIMITE CRIMORG 106 EF 98 NOTA van: aan: Betreft : het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 1.6.2017 L 141/21 BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 juli 2003 (04.08) (OR. en) 11836/03 DOCUMENT GEDEELTELIJK TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 juli 2003 (04.08) (OR. en) 11836/03 DOCUMENT GEDEELTELIJK TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 juli 2003 (04.08) (OR. en) DOCUMENT GEDEELTELIJK TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK 836/03 LIMITE CIREFI 33 FRONT 07 COMIX 475 NOTA van: het voorzitterschap aan: de delegaties

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief-

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 januari 2004 (OR. en) 15813/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0817 (CNS) CIREFI 60 FRONT 178 COMIX 749

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 januari 2004 (OR. en) 15813/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0817 (CNS) CIREFI 60 FRONT 178 COMIX 749 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 januari 2004 (OR. en) 15813/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0817 (CNS) CIREFI 60 FRONT 178 COMIX 749 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad betreffende de beveiliging van de bijeenkomsten

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2003

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2003 UIITNODIIGIING TOT HET IINDIIENEN VAN VOORSSTELLEN MET HET OOG OPP HET VERKRIIJJGEN VAN SSUBSSIIDIIESS VOOR DE ORGANIISSATIIE VAN CONFFERENTIIESS OPP HET GEBIIED VAN ENERGIIE EN VERVOER Uitnodiging tot

Nadere informatie

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 De gevolmachtigden van HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK TSJECHIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK,

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 8 mei 2001 PE 302.228/14-21 AMENDEMENTEN 14-21 ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 29.1.2015 2014/2111(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

(COM(2001) 259 C5-0359/2001 2001/0114(CNS))

(COM(2001) 259 C5-0359/2001 2001/0114(CNS)) P5_TA(2002)0195 Illegale drugshandel * (procedure zonder debat) Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) PUBLIC 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Multidisciplinaire Groep

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 7810/16 ENFOPOL 100 CODEC 417 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 8 april 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.7.2015 COM(2015) 386 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie Fraudebestrijding Jaarverslag

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE EF 76 ECOFIN 269 CRIMORG 137 CODEC 744 NOTA van: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Samenvatting van de effectbeoordeling. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Samenvatting van de effectbeoordeling. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.7.2012 SWD(2012) 196 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Samenvatting van de effectbeoordeling bij het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

5933/4/15 REV 4 ADD 1 LAS/mt 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 LAS/mt 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0127 (E) 8505/16 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JAI 337 USA 21 DATAPROTECT 41 RELEX 330 BESLUIT

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie