Bijlages bij Deliverable Effectmeting: nulmeting en eindmeting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlages bij Deliverable 4.1 --- Effectmeting: nulmeting en eindmeting"

Transcriptie

1 Skills Labs Hoogwaardige e-practica Water Management met EMERGO Bijlages bij Deliverable Effectmeting: nulmeting en eindmeting Meetinstrumenten en beschrijving casussen Auteurs: Hans Bronkhorst, Rob Nadolski Skills Labs penvoerende instelling: Open Universiteit Nederland - CELSTEC (Centrum voor Leertheorie en Technologieën) - Faculteit Natuurwetenschappen - Faculteit Managementwetenschappen Skills Labs partner instellingen: Hogeschool Zeeland Kennis Netwerk Delta Water (KNDW) (Provincie Zeeland, Delta, de Waterschappen, Roosevelt Academy, NIOO-Nederlands Instituut voor Ecologie, Rijkswaterstaat, Deltares en Wageningen Universiteit en Researchcentrum) Datum: 20 februari 2009 Versie 1.1 Kenmerk: U2009/1146 1

2 Inleiding De opzet voor de effectmeting staat in Deliverable 4.1 (U2009/1145) beschreven. In Bijlage 1 staan de kwantitatieve meetinstrumenten (vragenlijsten en Tijdschrijfformulieren) voor de Effectmeting bij Skills Labs. Vergelijkbare instrumenten zijn bij eerdere evaluaties van onder andere EMERGO, Cyberdam-ROCS en LieVW gebruikt. De effectmeting wordt afgenomen bij student-respondenten en docent-respondenten. In paragraaf 1 staan de meetinstrumenten voor studentrespondenten samengevat. In paragraaf 2 staan de meetinstrumenten voor docentrespondenten samengevat. In paragraaf 3 staan de vragenlijsten voor studentrespondenten. In paragraaf 4 staan de tijdschrijfformulieren voor studenten en docenten. Interviews die bij een deel van de studenten worden afgenomen zijn nu nog niet uitgewerkt omdat de antwoorden van de studenten op de námeting-vragenlijst (kwantitatief) mede bepalend zullen zijn voor de precieze opzet van de interviews (i.e., kwalitatief meetinstrument) en of deze überhaupt nodig zijn. Slechts voor een subset van de studenten (uit nulmeting en eindmeting) geldt dat ze worden geïnterviewd tav gepercipieerde kwaliteit en bestudeerbaarheid. Voorkennismeting (irt vakken, leerdoelen) wordt niet uitgewerkt omdat de inschrijfvoorwaarden voor het huidige onderwijs EN het e-casus onderwijs met zich meebrengen dat deelnemende studenten per definitie over de veronderstelde/vereiste voorkennis beschikken. Interviews die bij docenten worden afgenomen zijn op dit moment nog niet uitgewerkt. In Bijlage 2 staan de Beschrijvingen van de bij de nulmeting en eindmeting betrokken casussen. 2

3 1 Meetinstrumenten - studenten 1.1 Nulmeting-studenten Vóórmeting inhoudelijke voorkennis Het gaat hier om voorkennis tav bepaalde vakken en in relatie tot beoogde casuscompetentie(s). De inschrijfvoorwaarden voor deelname aan het onderwijs garanderen dat de deelnemende studenten over voldoende voorkennis beschikken, vandaar dat geen vóórmeting van inhoudelijke voorkennis nodig is Námeting gepercipieerde kwaliteit en bestudeerbaarheid De námeting van gepercipieerde kwaliteit en bestudeerbaarheid vindt plaats via (i) de vragenlijst die in sectie 3.4 staat opgenomen, en (ii) een interview bij een deel van de studenten. Vragenlijst zoveel mogelijk identiek aan die bij wordt gebruikt (námeting gepercipieerde kwaliteit en bestudeerbaarheid) Námeting studieresultaten De námeting van de studieresultaten (eindcijfers) wordt hier niet nader uitgewerkt Námeting doorstroomsnelheid cursus-casus De námeting van de doorstroomsnelheid vindt plaats via een Excel-Tijdschrijfformulier (zie paragraaf 4) 1.2 Eindmeting-studenten Vóórmeting inhoudelijke voorkennis Het gaat hier om voorkennis tav bepaalde vakken en in relatie tot de casuscompetentie(s). De inschrijfvoorwaarden voor deelname aan de e-casussen garanderen dat de deelnemende studenten over voldoende voorkennis beschikken, vandaar dat geen vóórmeting van inhoudelijke voorkennis nodig is Vóórmeting - ervaring met het gebruik van ICT (ICT-voorkennis) De vóórmeting van ervaring met het gebruik van ICT vindt plaats via de vragenlijst in sectie 3.1. Ontbrekende ICT-voorkennis kan tot een hogere studielast bij e-casus voeren Vóórmeting - attitude tav het gebruik van ICT in onderwijs De vóórmeting van attitude tav het gebruik van ICT vindt plaats via de vragenlijst in sectie Vóórmeting attitude tav samenwerken en andere werkvormen De vóórmeting tav attitude tav samenwerken en andere werkvormen vindt plaats via de vragenlijst in sectie

4 1.2.5 Námeting gepercipieerde kwaliteit en bestudeerbaarheid De námeting van gepercipieerde kwaliteit en bestudeerbaarheid vindt plaats via (i) de vragenlijst die in sectie 3.5 staat opgenomen en (ii) een interview bij een deel van de studenten. Deze vragenlijst is zoveel mogelijk vergelijkbaar met die uit de nulmeting-námeting gepercipieerde kwaliteit en bestudeerbaarheid (1.1.2) (zie sectie 3.4) Námeting studieresultaten De námeting van de studieresultaten (eindcijfers) wordt hier niet nader uitgewerkt. Er wordt op identieke wijze gemeten als bij nulmeting-námeting-studieresultaten Námeting doorstroomsnelheid e-casus De námeting van de doorstroomsnelheid vindt plaats via een Excel-Tijdschrijfformulier (zie paragraaf 4). Dit formulier is hetzelfde als bij staat beschreven (nulmeting námeting - doorstroomsnelheid) 2 Meetinstrumenten - docenten Bij de docenten dienen we hun tijdschrijfgegevens in relatie tot hun begeleidingsactiviteiten (inhoudelijk, organisatorisch) en voorbereidingsactiviteiten te verzamelen. Voor de effectmeting zijn alleen de begeleidingsactiviteiten van belang, maar het is interessant om ook een idee te krijgen van de vergelijking tussen tijdsbesteding casusontwikkelaars versus voorbereidingstijd docenten. De veronderstelling is dat de tijdsbesteding van de casusontwikkelaars hoger is, maar wel éénmalig terwijl de voorbereidingstijd van de docenten een terugkerende post is. Voor de tijdsbesteding van docenten is een tijdschrijfformulier ontwikkeld dat we zowel bij de nulmeting alsook bij de eindmeting kunnen gebruiken (zie paragraaf 4). Daarenboven kunnen we overwegen om alle docenten bij de nulmeting te bevragen (via een interview) wat de knelpunten in het huidige onderwijs zijn en na afloop van de interventie allemaal te bevragen in hoeverre de eerder gesignaleerde knelpunten naar hun mening verholpen zijn. Afhankelijk van de hiermee gepaard gaande tijdsbesteding zullen we in het verloop van het project hierover in besluit nemen. Vooralsnog hebben we een voorkeur zulks te doen, minimaal bij de hoofddocenten van dit onderwijs. 4

5 3 Vragenlijsten De vragenlijsten worden elektronisch via QuestBack afgenomen. Alle studenten dienen over een eigen mailadres te beschikken. De veronderstelling is dat alle potentiële student-respondenten over een eigen PC en mailadres beschikken. Questback biedt een goede ondersteuning bij het afnemen van elektronische vragenlijsten en het verwerken van de resultaten (o.a. export naar SPSS en Excel). Questback is in het verleden onder meer gebruikt bij de studentevaluaties van de binnen het EMERGO-project ontwikkelde e- casuïstiek. De layout van de vragen in deze papieren versie is slechts indicatief. Questback kent zijn eigen layout-faciliteiten voor de elektronische vragenlijsten. NB De precieze formuleringen van enkele vragen uit de námetingen is afhankelijk van de manier waarop het onderwijsmateriaal is uitgewerkt en van de wijze waarop de e-casussen zullen worden uitgewerkt. Vandaar dat sommige formuleringen in concept zijn aangeduid (middels {{}} weergegeven) Vragenlijsten zullen van een instructietekst en invulinstructie vergezeld gaan. Het onderstaande voorbeeld is een voorbeeld van de tekst bij een vragenlijst uit de nulmeting. De passages tussen []/[] zullen afhankelijk van de gebruikelijke aanspreekstijl worden gekozen. Passages tussen enkele [] worden afhankelijk van de cursus/casus waarbij de vragen horen ingevuld. Voorbeeld instructietekst "Beste student [U]/[Je] neemt deel aan de cursus [naam cursus]. Wij moeten de opzet van deze cursus in het kader van de vernieuwing gaan evalueren. Hierbij hebben wij [uw]/[jouw] medewerking nodig. Wij vertrouwen dat [u]/[je] [uw]/[jouw] medewerking wilt verlenen. Bij de evaluatie hoort het invullen van invullen van deze vragenlijst en het - achteraf inschatten - van uw/jouw tijdsbesteding bij de bestudering van deze cursus. [U]/[Je] ontvangt hierbij deze vragenlijst waarvan wij [u]/[je] verzoeken deze elektronisch in te vullen en zsm ingevuld terug te sturen. Daar waar in de vragenlijst sprake is van onderwijsmateriaal wordt bij deze cursus [de hele cursus][casus] bedoeld. Wij danken [u]/[je] reeds bij voorbaat voor [uw]/[jouw] deelname aan de evaluatie en wensen u/je veel succes met het vervolg van [uw]/[jouw] studie. Met vriendelijke groet, mede namens het cursusteam [naam cursus]. [naam docent] Rob Nadolski onderwijstechnoloog, CELSTEC, Open Universiteit Nederland" 5

6 Bij elke vragenlijst zal de studenten gevraagd worden om de algemene gegevens in te vullen. Algemeen - studentgegevens - onderwijsinstelling - leeftijd - geslacht - toegang tot internet (thuis) - deelname aan het onderwijs/e-casus verplicht/facultatief Overzicht Vragenlijsten [nulmeting] [N] Vragenlijst 1-vóórmeting: Indien het huidige onderwijs elektronisch is, dan worden (3.1), (3.2) en (3.3) in vragenlijst 1 opgenomen. Is het huidige onderwijs NIET-elektronisch, dan is er géén vóórmetingsvragenlijst. Vragenlijst 2 námeting Deze is gelijk aan (3.4). [eindmeting] [E] Vragenlijst 1 vóórmeting Deze bestaat uit (3.1), (3.2) en (3.3). Vragenlijst 2 námeting Deze is gelijk aan (3.5). 6

7 3.1 Vóórmeting ICT-voorkennis (ervaring met gebruik van ICT) [E (evt. N )] Ik kan met een computer omgaan Ik kan met een tekstverwerker werken Ik kan met Internet werken Ik kan met werken Ik kan met digitale leeromgevingen (zoals BlackBoard, Moodle, Studienet, etc) werken 3.2 Vóórmeting items attitude tav gebruik ICT in het onderwijs [E (evt. N)] Het gebruik van digitale leeromgevingen (zoals BlackBoard, Moodle, Studienet, etc.) in het onderwijs is de moeite waard Ik vind het leuk om digitale leeromgevingen (zoals BlackBoard, Moodle, Studienet, etc.) in het onderwijs te gebruiken 3.3 Vóórmeting items attitude tav samenwerken en andere werkvormen [E (evt. N)] Ik vind dat digitale leeromgevingen (zoals BlackBoard, Moodle, Studienet, etc.) de samenwerking in een groep bevorderen Ik vind dat digitale leeromgevingen (zoals BlackBoard, Moodle, Studienet, etc) de flexibiliteit van groepswerk verbeteren (o.a. vrijheid van plaats en tijd bij het werken). 7

8 In het algemeen vind ik het leerzaam om met andere studenten in groepen samen te werken In het algemeen vind ik het leuk om met andere studenten in groepen samen te werken In het algemeen heb ik liever hoorcolleges dan een casus In het algemeen doe ik liever een literatuurstudie dan een casus In het algemeen werk ik liever individueel dan in een groep aan een casus 8

9 3.4 Vragenlijst Kwaliteit en bestudeerbaarheid (nulmeting-námeting) [opzet + gebruik] Ik vind de kwaliteit van de gegeven instructies/aanwijzingen binnen het onderwijsmateriaal duidelijk Ik vind dat het gebruik van het onderwijsmateriaal de samenwerking bevordert Ik vind dat het gebruik van het onderwijsmateriaal de flexibiliteit van het groepwerk verbetert (o.a. vrijheid van plaats en tijd bij het werken) Na de introductie (binnen het onderwijsmateriaal) is mij duidelijk welke taak/opdracht ik moet uitvoeren Voor het uitvoeren van een taak/opdracht werden mij voldoende bronnen (documenten, video, audio, etc.) beschikbaar gesteld De instructies voor het uitvoeren van een taak/opdracht zijn duidelijk Ik kan de taak/opdracht uitvoeren omdat ik de theorie voldoende beheers Ik vind het onderwijsmateriaal (taak/opdracht, taken/opdrachten) authenthiek Ik vind het werken met het onderwijsmateriaal motiverend op mijn studiegedrag Ik vind dat het onderwijsmateriaal voldoende structuur biedt 9

10 In dit onderwijsmateriaal worden theorie en praktijk in voldoende mate getoetst In het onderwijsmateriaal komen {{opsomming leerdoelen}} in voldoende mate aan bod [mogelijk uitsplitsen per competentie bij meer dan één competentie in de casus] Ik vond het leerzaam om met medestudenten samen te werken Ik vond het leuk om met medestudenten samen te werken Ik vind het leerdoel van het onderwijsmateriaal relevant voor mijn opleiding/studie Ik vind het onderwerp van het onderwijsmateriaal relevant voor mijn opleiding/studie Ik vind dat het onderwijsmateriaal goed werd begeleid door de docent(en) Ik vind dat de ingebouwde begeleiding in het onderwijsmateriaal goed is Ik vind dat de inzet van de medestudenten (mede en tegenspelers) goed was Ik vind de taken/opdrachten in het onderwijsmateriaal te gemakkelijk Ik vind dat het bestuderen van het onderwijsmateriaal te lang duurt. Ik vind dat ik voldoende tijd had voor het uitvoeren van de taak/opdracht 10

11 Ik vind dat we goed hebben samengewerkt Ik heb me goed in mijn rol kunnen inleven De taaklast was gelijkmatig over de verschillende rollen verdeeld [leerdoelen] Door mijn deelname aan de cursus (het onderwijsmateriaal) - heb ik beter inzicht in de theorie gekregen (meer vakinhoudelijke kennis) Door mijn deelname aan de cursus (het onderwijsmateriaal) - heb ik beter leren samenwerken met medestudenten in een team Door mijn deelname aan de cursus (het onderwijsmateriaal) - heb ik beter leren communiceren met medestudenten Door mijn deelname aan de cursus (het onderwijsmateriaal) - heb ik beter leren discussiëren en argumenteren Door mijn deelname aan de cursus (het onderwijsmateriaal) - heb ik beter leren onderhandelen Door mijn deelname aan de cursus (het onderwijsmateriaal) - heb ik disciplineoverstijgend leren te denken Door mijn deelname aan de cursus (het onderwijsmateriaal) - heb ik geleerd de samenhang tussen vakonderdelen te zien 11

12 Door mijn deelname aan de cursus (het onderwijsmateriaal) - heb ik beter [casusspecifieke leerdoelen {{nog nader uitwerken per casus}}] Door mijn deelname aan de cursus (het onderwijsmateriaal) - heb ik kunnen oefenen in een veilige omgeving Door mijn deelname aan de cursus (het onderwijsmateriaal) - heb ik me kunnen voorbereiden op de latere beroepspraktijk Door mijn deelname aan de cursus (het onderwijsmateriaal) - heb ik mijn (beroeps)vaardigheden kunnen verbeteren Welke vormen van communicatie (en hoe vaak) heb je gebruikt om tijdens de cursus (het onderwijsmateriaal) met de diverse mede- en tegenspelers te overleggen en samen te werken - telefoon - (buiten EMERGO) - Chat - News(discussiegroepen) - tijdens werkgroepen - zelf gepland f2f-overleg - ongeplande ontmoetingen(f2f) f2f = face-to-face Over het onderwijsmateriaal Nooit heel soms regelmatig vaak zeer vaak -Wat zou u willen verbeteren aan het onderwijsmateriaal? -Wat vind u goed aan het onderwijsmateriaal? -Geef een eindcijfer voor het onderwijsmateriaal (1-10) (1= minimum, 10 = maximum) 12

13 3.5 Vragenlijst Kwaliteit en bestudeerbaarheid (eindmeting-námeting) [N]; dwz dezelfde of zoveel mogelijk vergelijkbare vraag in nulmeting-námeting [techniek] Ik kan zonder problemen inloggen en uitloggen in Skills Labs Water management (EMERGO) EMERGO was gemakkelijk te gebruiken / navigeren in EMERGO is gemakkelijk Bij het openstaan van de online verbinding met EMERGO traden geen problemen op Het openen van files (documenten, audio, video, etc.) vormde geen probleem [opzet + gebruik] De ruimtemetafoor (eigen werkkamer, werkkamer {{}}}, etc.) als basis voor de opzet van de elektronische casus is duidelijk Ik vind dat ik voldoende controle heb binnen de elektronische casus Ik weet op welke plaats in de elektronische casus ik ben Ik vind de kwaliteit van de gegeven instructies/aanwijzingen binnen de elektronische casus duidelijk [N] Ik vind dat het gebruik van de elektronische casus de samenwerking bevordert [N] Ik vind dat het gebruik van de elektronische casus de flexibiliteit van het groepwerk verbetert (o.a. vrijheid van plaats en tijd bij het werken) [N] 13

14 Na de introductie (binnen de casus) is mij duidelijk welke taak/opdracht ik moet uitvoeren[n] Voor het uitvoeren van een taak/opdracht werden mij voldoende bronnen (video, documenten, audio, etc.) beschikbaar gesteld[n] De instructies voor het uitvoeren van een taak/opdracht zijn duidelijk[n] Ik kan de taak/opdracht uitvoeren omdat ik de theorie voldoende beheers[n] Ik vind de elektronische casus (taak/opdracht, taken/opdrachten) authenthiek[n] Ik vind het werken aan de elektronische casus motiverend op mijn studiegedrag[n] Het gebruik van de tools (zoals PDA, e-berichten, takenoverzicht, etc.) vormde geen probleem Ik vind dat deze elektronische casus voldoende structuur biedt[n] In deze elektronische casus worden theorie en praktijk in voldoende mate getoetst[n] In deze elektronische casus komen {{opsomming leerdoelen}} in voldoende mate aan bod [mogelijk uitsplitsen per competentie bij meer dan één competentie in de casus] [N] Ik vond het leerzaam om met medestudenten samen te werken [N] Ik vond het leuk om met medestudenten samen te werken [N] 14

15 Ik vind het leerdoel van de elektronische casus relevant voor mijn opleiding/studie[n] Ik vind het onderwerp van de elektronische casus relevant voor mijn opleiding/studie[n] Ik vind dat de elektronische casus goed werd begeleid door de docent(en) [N] Ik vind dat de ingebouwde begeleiding in de elektronische casus goed is[n] Ik vind dat de inzet van de medestudenten (mede en tegenspelers) goed was[n] Ik vind de taken/opdrachten in de elektronische casus te gemakkelijk[n] Ik vind dat de elektronische casus te lang duurt. [N] Ik vind dat ik voldoende tijd had voor het uitvoeren van de taak/opdracht[n] Ik vind dat we goed hebben samengewerkt[n] Ik heb me goed in mijn rol kunnen inleven[n] De taaklast was gelijkmatig over de verschillende rollen verdeeld[n] Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik zelf kunnen bepalen wanneer ik aan de casus werk 15

16 Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik zelf kunnen bepalen waar ik aan de casus werk [leerdoelen] Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik beter inzicht in de theorie gekregen (meer vakinhoudelijke kennis) [N] Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik beter leren samenwerken met medestudenten in een team[n] Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik beter leren communiceren met medestudenten[n] Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik beter leren discussiëren en argumenteren[n] Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik beter leren onderhandelen[n] Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik disciplineoverstijgend leren te denken[n] Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik geleerd de samenhang tussen vakonderdelen te zien[n] Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik beter [casusspecifieke leerdoelen {{nog nader uitwerken per casus}}][n] Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik kunnen oefenen in een veilige omgeving[n] 16

17 Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik me kunnen voorbereiden op de latere beroepspraktijk[n] Door mijn deelname aan de elektronische casus - heb ik mijn (beroeps)vaardigheden kunnen verbeteren[n] Welke vormen van communicatie (en hoe vaak) heb je gebruikt om tijdens de elektronische casus met de diverse mede- en tegenspelers te overleggen en samen te werken [N] - telefoon - e-berichten (EMERGO) - (buiten EMERGO) - Chat - News(discussiegroepen) - tijdens werkgroepen - zelf gepland f2f-overleg - ongeplande ontmoetingen(f2f) f2f = face-to-face Over de elektronische casussen [N] Nooit heel soms regelmatig vaak zeer vaak -Wat zou u willen verbeteren aan de elektronische casus? -Wat vind u goed aan de elektronische casus? -Geef een eindcijfer voor de elektronische casus (1-10) (1= minimum, 10 = maximum) Over EMERGO -Wat zou u willen verbeteren aan de EMERGO-afspeelomgeving? -Wat vind u goed aan de EMERGO-afspeelomgeving? -Geef een cijfer voor de EMERGO-afspeelomgeving (1-10) (1= minimum, 10 = maximum) 17

18 4 Tijdschrijfformulieren De tijdschrijfformulieren worden zowel bij de nulmeting alsook bij de eindmeting gebruikt. 18

19 Tijdschrijfformulier- studenten (indicatief, het werkelijke formulier kent mogelijkerwijs meer rijen) Tijdschrijfformulier Cursus Naam Studentnr Maand/jaar Vul één formulier in per maand, danwel volgens het studieschema en verstuur dit aan: S.V.P. bij toelichting aangeven waaraan u uw tijd heeft besteed: bijv. leerstof, opgaven, zelftoets GEEF APART AAN hoeveel tijd u heeft besteed aan de PRAKTISCHE opdrachten NB schrijfwijze van tijden uu:mm (uu =uren volgens 24 uur systeem, mm=minuten) Aantal Aantal Datum Begintijd Eindtijd minuten uren Toelichting Totaal deze maand uur & minuten 19

20 Tijdschrijfformulier docenten (indicatief, het werkelijke formulier kent mogelijkerwijs meer rijen) Tijdschrijfformulier Cursus Naam Maand/jaar Vul één of meer formulieren in (één per maand) en verstuur deze aan: S.V.P. bij toelichting helder onderscheiden of u uw tijd heeft besteed aan (1) inhoudelijke hulp[i] of (2) organisatorische hulp[o], of (3) voorbereidingen [V] Bij inhoudelijke hulp [I] denken we aan uitleg/suggesties/hulp bij het uitvoeren van opdrachten/taken alsmede geven van feedback Bij organisatorische hulp [O] denken we aan het regelen van de logistiek tijdens de cursus (bv. klaarzetten van opdrachten/taken) Bij voorbereidingen [V] denken we aan het regelen van de logistiek vóóraf aan het geven van de cursus/het onderwijs NB schrijfwijze van tijden uu:mm (uu =uren volgens 24 uur systeem, mm=minuten) Datum Begintijd Eindtijd Aantal minuten Aantal uren Toelichting Totaal deze maand uur & minuten 20

21 Bijlage 2: Beschrijving casussen Casus 1: Estuarine systems the Scheldt Nieuwe casus: inhoud en opzet In deze casus leert de student de problematiek rond de bodem-water-systemen in het Scheldebekken te onderzoeken, begrijpen en natuurwetenschappelijk te verklaren. Het gaat hierbij om een natuurwetenschappelijke benadering van bedreigingen voor onze samenleving en complexe ruimtelijke en temporele interacties tussen bodem en water. Een goed begrip van de processen die horen bij de interactie tussen grond- en oppervlaktewater en tussen bodem en water is nodig om de effecten van verontreinigingen, zoals nutriënten en zware metalen door bemesting, te kunnen vaststellen. Inzicht in de processen en effecten is ook noodzakelijk om in te kunnen grijpen en maatregelen te kunnen voorstellen. De student analyseert systematisch concrete problemen en kansen, met behulp van webbased tools/gis-sites, veelsoortige data en modellen. In deze casus wordt het ruimtelijk niveau van een stroomgebied centraal genomen. Hierdoor is er ook aandacht voor de internationale en mondiale dimensie van milieuproblemen en kansen met bodem en water. De centrale vraagstelling zou kunnen zijn: Een excursie of veldwerk gericht op onderzoek en verkenning van het Schelde-estuarium (of een deelgebied??) naar relevantie voor natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid. Dit door de vraag waarom is ontpolderen noodzakelijk, vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt stap voor stap op te lossen. Voorloper van de casus: Het bij de cursus Bodem en Milieu behorende multimedia Casusprogramma Bodem en milieu in Brabant (doel: leren onderzoeken met veelsoortig (geo)bronmateriaal) komt volledig te vervallen. De drie cases, (1) Beleid: bodembeschermingsbeleid; (2) Lokale bodemverontreiniging: verontreiniging bedrijfsterrein; (3) Diffuse bodemverontreiniging: mest en drinkwater, zijn verouderd. De software is verouderd en niet vervangbaar (ToolBook). Leren onderzoeken met veelsoortig bronmateriaal komt in de nieuwe cursus Bodem en Water terug in alle studietaken, met name in opdrachten met multimedia bronnen. Als SURF project (Skills Labs; CELSTEC) zal een multimediale casus worden ontwikkeld passend binnen de Bodem en Water cursus (Estuarine Systems: the Scheldt). In vergelijking tot de cursus Bodem en Milieu geeft de cursus Bodem en water meer aandacht aan watersystemen in Nederland & Vlaanderen en aan complexe bodem-water interacties vanuit een (stroom)gebiedsbenadering. De nieuwe casus verschilt van de vorige casus op volgende vlakken: Bodem en Milieu is verouderd; trainen van ruimtelijk inzicht bij studenten; studenten moeten leren denken in plaats van doen; meer integrale aanpak van het systeem bodem en water; stroomgebiedbenadering centraal (cfr. Rapport Karakterisering Maas); Lage landen ipv enkel Nederland door groot aantal Vlaamse studenten. Studielast: De oude casus heeft een studielast van 30 sbu en hoort bij een cursus van 8.6 ECts. De studielast van de nieuwe casus moet nog vastgesteld worden, maar is voorlopig 20 sbu (idem voor alle vier de caussen). De nieuwe casus hoort bij een cursus van 4.3 ECts. Proeftoetsing: De proeftoetsing met de nieuwe casus is gepland in de periode eind maart 2009 begin augustus 21

22 2009. Tijdens de proeftoetsing kunnen de studenten (een 10 tot 15-tal) reeds bevragen. De cursus Bodem en Water (samen met de nieuwe casus) start officieel in februari Vanaf dat moment vervalt (samen met de oude casus) de cursus Bodem en Milieu. De cursus bodem en milieu loopt dus nog ongeveer een jaar. De studenten kunnen het hele jaar door voor de cursus inschrijven en er op eender welk moment mee van start gaan. Het aantal studenten is echter beperkt. De nulmeting kan plaatsvinden nadat we de vragenlijsten met de examinator besproken hebben. De laatste verkoopdatum is gepland op 31 januari 2010, omdat op 1 februari 2010 de nieuwe cursus uitkomt. Casus 2 Water Governance - Perkpolder Nieuwe casus: inhoud en opzet Inhoudelijk is het leerdoel hetzelfde als bij de voorloper, zie punt 1 hierboven. De verbeteringen die we met deze casus proberen te bereiken zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie: actuele casus die studenten meer aanspreekt inzet van multimedia die de kwaliteit van het lesmateriaal en de bronnen vergroten sneller bereiken van het leerdoel door student kwaliteit van het product (beleidsnota) dat student moet leveren is hoger, de geleverde beleidsnota is van een hoger niveau minder begeleidingsinzet door docent, bijvoorbeeld de inleidende bijeenkomst kan wegvallen omdat die geïntegreerd is in de opdracht (elektronische leeromgeving) Voorloper van deze casus Ten behoeve van de nulmeting is dit KHO Beleidsadvisering in de praktijk, met name de opdracht Anticiperen op reacties n.a.v. besluitvorming. Het leerdoel van dit onderdeel is om de competenties van de deelnemers op het gebied van anticiperen op reacties naar aanleiding van besluitvorming op het niveau te brengen van een senior medewerker die actief is in, of voor, overheidsorganisaties. Deelnemers leren om een onderbouwd advies te geven over het vergroten van het draagvlak van een voorgenomen besluit van een overheidsorganisatie. Zij kunnen na afloop een draagvlakanalyse uitvoeren en aangeven hoe het draagvlak, binnen een gegeven context, mogelijk vergroot kan worden. Het competentieniveau wordt getoetst door middel van het maken van een aan de praktijk ontleende opdracht in de vorm van een beleidsnota. De nieuwe casus verschilt van de vorige casus op de volgende vlakken: actuele casus die studenten meer aanspreekt inzet van multimedia die de kwaliteit van het lesmateriaal en de bronnen vergroten sneller bereiken van het leerdoel door student kwaliteit van het product (beleidsnota) dat student moet leveren is hoger, de geleverde beleidsnota is van een hoger niveau minder begeleidingsinzet door docent, bijvoorbeeld de inleidende bijeenkomst kan wegvallen omdat die geïntegreerd is in de opdracht (elektronische leeromgeving) Studielast: De studielast van de opdracht is momenteel 50 uur, van de totale KHO 400 uur. De studielast van de nieuwe opdracht moet iets meer zijn, nl. 75 uur. 22

23 Proeftoetsing: Gegevens van de studenten die de voorloper doen kunnen door de docent geleverd worden. Het is wellicht zinvol om de bevraging tijdens een bijeenkomst met de studenten alvast aan te kondigen en een beetje uitleg te geven. Op 24 februari is de volgende bijeenkomst voor deze groep van 9 studenten. We zouden de begeleider van die bijeenkomst kunnen vragen om dit te doen. De studielast van de opdracht is momenteel 50 uur, van de totale KHO 400 uur. De studielast van de nieuwe opdracht zou iets meer mogen worden, zeg 75 uur. De nieuwe KHO-studenten, het gaat om een 10-tal studenten, zijn nog niet echt bezig, er worden momenteel intake-gesprekken gehouden. In april/mei 09 benaderen als ze al een tijdje bezig zijn. De gegevens van deze studenten kunnen door de docent geleverd worden. Casus 3: Aquaculture: Volkerak Zoommeer Nieuwe casus: inhoud en opzet In deze casus leert de student de complexiteit van het starten van een nieuwe economische activiteit in een watersysteem kennen. De verzilting van het Volkerak Zoommeer biedt kansen voor schelpdierteelt. De student krijgt inzicht in de beleidsmatige, natuur wetenschappelijke, technologische en economische componenten van schelpdierteelt. Ingegaan wordt op geschikte locaties en omvang van schelpdierteelt op basis van abiotische omstandigheden en aanbod van voedsel (draagkracht van de systeem), de soort teelt en de beleidsmatige aspecten (wet- en regelgeving en actoren) ervan. De centrale vraagstelling is: Een advies opstellen voor omvang en aard van schelpdierteelt in Volkerak Zoommeer met daarin opgenomen het te volgen tijdpad met de te nemen stappen Voorloper van de casus: In de bestaande cursus aquacultuur (7,5 EC) vormt de eindopdracht een belangrijk onderdeel. In deze eindopdracht moeten studenten/cursisten voor een specifieke aquacultuurteelt een bedrijfsplan opstellen. In dit bedrijfsplan(ondernemingsplan) moeten voor een concrete aquacultuuractiviteit vorm en inhoud gegeven worden aan alle relevante aspecten: missie bedrijf, financiering, teeltechnische zaken, wet-en regelgeving, marketing). De nieuwe casus verschilt van de vorige casus op volgende vlakken: Niet speciaal gericht op het opzetten van een eigen bedrijf; Meer verkennend; Complexiteit is groter/anders: heeft een grotere natuurwetenschappelijk component Studielast: De oude casus heeft een studielast van 40 sbu en hoort bij een cursus van 7. ECts. De studielast van de nieuwe casus bedraagt 20 sbu (idem voor alle vier de casussen). Proeftoetsing: De proeftoetsing met de nieuwe casus is gepland in de periode februari juni In die periode wordt de cursus aquacultuur op de Hogeschool Zeeland gegeven. Tijdens de proeftoetsing kunnen de studenten (15-tal) bevraagd worden. Uiteindelijk hoort de te ontwikkelen casusopdracht thuis in de nieuw te ontwikkelen Master Deltawater management. Wanneer deze start hangt van de accreditatie af (verwachting is februari 2010). 23

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Flexibilisering van Toetsing

Flexibilisering van Toetsing Flexibilisering van Toetsing Silvester Draaijer Creëren van voorwaarden voor een breed toetsrepertoire in het hoger onderwijs 05-07-2004 Colofon Flexibilisering van Toetsing Creëren van voorwaarden voor

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Implementatie van games in het onderwijs

Implementatie van games in het onderwijs Implementatie van games in het onderwijs Ineke Verheul Martijn Koops Eindrapportage SLOA onderzoek UniC 2013 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Onderbouwing van de probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

Fluid Dynamics in een virtuele wereld

Fluid Dynamics in een virtuele wereld Fluid Dynamics in een virtuele wereld Onderzoeksplan LA51 Henk Massink Hogeschool Rotterdam Master Leren en Innoveren Cursusjaar 2012/2013 Auteur: Henk Massink, 0863371 19-11-2013 Versie 3 Inhoud 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gebruikerservaringen met een virtuele klas 2

Gebruikerservaringen met een virtuele klas 2 Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO Open Universiteit Nederland Gebruikerservaringen met een virtuele klas 2 evaluatierapport IPO-project Online Begeleiding 3e ronde pilots 2008 juni 2008 Alex Ruis

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU. Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT

ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU. Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT Vrije Universiteit 21 Juni 2012 Versie: besproken in BOVU op 28 juni 2012 1 SAMENVATTING Het voorliggende

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie