Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Optiekbedrijve oktober 2008 De Commissie Optiekbedrijve i.c. de Samewerkede Optiekbedrijve coördieert e iitieert allerlei activiteite voor uw brache. O.a. promotie met als doel het imago va de zelfstadige opticies te versterke, het vakmaschap te oderstrepe e de bezoekfrequetie e het bestedigsbedrag te verhoge. Wij vertrouwe er op dat de activiteite die i deze ieuwsbrief staa, ee positieve bijdrage zulle levere aa ee succesvol ieuw modeseizoe. Focus op optiekbedrijve I dit ummer Focus op optiekbedrijve Bijdrage aa Maad va het Zie Mode- e optiekbijlage bij ladelijke krate Het leve a Lookig Good. HBA draagt bij aa de digitale Style Guide NLvisio i de revisie PR belagrijke peiler va het beleid Code va het optiekbedrijf: juist ú Media-aadacht bewijst populariteit va de zoebril Deze ieuwsbrief is tot stad gekome i auwe samewerkig met Recete cijfers over de brache De optiekbrache telde eid 2007 ogeveer 1300 bedrijve. Daari zij circa 8500 mese werkzaam. De omzet bedroeg bija 900 miljoe. De oderemers zie als grootste kelpute de oderhadelige met zorgverzekeraars e het aatrekke va vakbekwame medewerkers. Deze e adere cijfers e feite staa te leze i het rapport Structuuroderzoek optiekbedrijve 2008 dat i juli jl. is verschee. Het rapport biedt ee overzicht va de situatie i de optiekbrache. De cijfers zij gebaseerd op ee oderzoek dat de NUVO i samewerkig met het Hoofdbedrijfschap Ambachte (HBA) e het Keiscetrum SVGB eid 2007 heeft late uitvoere door het oafhakelijke oderzoeksbureau EIM. Ruim 350 optiekbedrijve hebbe aa het oderzoek meegedaa. Omvag brache e type bedrijve De brache telde eid 2007 ogeveer 1300 bedrijve, ee lichte afame va 4% te opzichte va vier jaar gelede. Het aatal vestigige is 2000, waarva 40% aageslote is bij ee kete. Het oderzoek oderscheidt drie bedrijfstype: bedrijve met ee accet op oogzorg (ca. 300 oderemige); vooral op verkoop gerichte bedrijve (350 oderemige); het stadaardbedrijf, zoder uitgesproke accet (650 bedrijve). Ee op de zes bedrijve beschikt over ee aparte verkoopruimte voor hoortoestelle. Werkgelegeheid: omvag, istroom, uitstroom De meeste bedrijve zij kleischalig (i 60% va de bedrijve werke mider da vijf persoe). I de brache zij i totaal ogeveer mese werkzaam, iclusief de werkgelegeheid i de eige vestigige va ketes. Ogeveer eveveel mae als vrouwe. Ruim de helft werkt parttime. I het jaar voorafgaad aa het oderzoek heeft bija 40% va de bedrijve ieuw persoeel aagetrokke. Ee kleie 800 ieuwe medewerkers trade i diest, vooral i de fucties va verkoopmedewerker e (assistet) opticie. I dezelfde periode vertrokke 500 medewerkers. Omzet: totaal e aar bestaddele De omzet va de brache bedroeg i 2006 aar schattig bija 900 miljoe euro. Ogeveer de helft va de bedrijve zette i 2006 meer da om. Ee kleie 60% va de omzet komt gemiddeld uit de verkoop va brille e ruim 20% uit de verkoop va cotactleze. Bija alle oderemers ware (zeer) tevrede over het bedrijfsresultaat. Lees verder op pagia 2

2 Vervolg va de voorpagia Kelpute De oderemers zij dertie mogelijke kelpute voorgelegd. Twee daarva scoorde verreweg het hoogst: oderhadelige met zorgverzekeraars (32% va alle bedrijve vode dat ee groot probleem) e het aatrekke va vakbekwaam persoeel (voor 30% ee groot probleem). Juist op deze twee terreie zet de NUVO zich da ook extra i. Meer wete? Het rapport Structuuroderzoek Optiekbedrijve 2008 is kosteloos te dowloade via de website va het HBA Het is ook bij het HBA te bestelle via of telefoisch Bijdrage aa Maad va het Zie Op 7 ovember advertere de zelfstadige opticies gezamelijk i de Oogzorg & Oogmode bijlage bij de Telegraaf. Beide thema s krijge ee eige cover zodat de bijlage i feite twee gezichte krijgt. Optometrie, modere maiere va oogmete, brilleglaze, cotactleze, ooglaserbehadelige e atuurlijk de ieuwste treds op het gebied va moture e zoebrille, kome allemaal uitgebreid aa de orde. Het zal u imiddels beked zij dat de maad ovember door ee aatal orgaisaties is uitgeroepe tot de Maad va het Zie. Het HBA odersteut dit iitiatief waarmee de zelfstadige opticie zich ka oderscheide e op alle gebiede aadacht ka vrage voor zij expertise e deskudigheid. Het cetrale thema va deze Maad va het Zie is da ook INNOVATIE wat juist daari oderscheidt de zelfstadige opticie zich. Om te begie maakt het HBA het mogelijk dat vijf belagrijke Nederladse modejouraliste de SILMO i Parijs bezoeke om daar keis te make met alle facette va de optiek. Dat levert ogetwijfeld stof voor goede verhale i de media op. Vervolges levert het HBA ee bijdrage aa het Cogres Visie 2020, dat ee overzicht geeft va de actuele stad va zake op het gebied va de optometrie maar ook politiek e zorgverzekeraars zal aaspreke op hu veratwoordelijkheid u eidelijk ees ee begi te make met het regele va ee goede, rechtstreekse e reële vergoedig voor het werk va de optometrist. Er zij spraakmakede sprekers e behalve alle zelfstadige oderemers e optometriste va Nederlad zij ook verschillede politici e voorzitters va de zorgverzekeraars uitgeodigd, et als alle belagrijke media. Bij het Optiek Mode Gala op 22 ovember is het HBA va de partij. Ook va die kat krijgt os vak maximale aadacht. De Awards die op deze avod uitgereikt worde aa de media die de meeste aadacht aa moture, zoebrille e optiek i het algemee besteed hebbe, worde door het HBA ter beschikkig gesteld. I feite starte we op die maier alweer het ieuwe modeseizoe e make we de pers ethousiast om over oze producte te schrijve. 2 Nieuwsbrief Optiekbedrijve

3 Mode- e optiekbijlage bij ladelijke krate Dakzij de HBA-heffig participere de zelfstadige opticies regelmatig i optiekbijlage bij grote ladelijke krate. Die worde sids eige tijd door Not Just Visio geproduceerd e zij exclusief gewijd aa de producte e dieste va de zelfstadige optiekoderemers. Herfst vorig jaar verschee voor het eerst zo bijlage bij het Algemee Dagblad, dit voorjaar gevolgd door ee Zoebrille Special bij dezelfde krat. Ook de digitale Style Guide werd odersteud met ee kleurebijlage i het Algemee Dagblad. Daari ee hele pagia die geheel aa de huidige moturetreds gewijd was e atuurlijk de bekede advertetie va de zelfstadige opticies va Nederlad. Die AD-bijlage hebbe ee oplage va e bereike maar liefst 1,6 miljoe mese. Op 7 ovember volgt, i het kader va de Maad va het Zie, ee Oogzorg & Oogmode bijlage bij De Telegraaf. Oplage daarva is zelfs stuks e het bereik komt da ook i de buurt va de 2,5 miljoe mese. Deze ieuwe uitgave krijgt twee covers e zal alle iovaties e ieuwtjes op het gebied va zorg e mode behadele. Het leve a Lookig Good. Eid vorig jaar beslote de gezamelijke sposore om a 11 seizoee de stekker uit het televisieprogramma Lookig Good te trekke. Zeder RTL wilde gee goed tijdstip voor de uitzedig meer garadere e de sposors wilde met het succesvolle programma iet op ee achteraf plekje i het uitzedschema belade. Wellicht hebbe de veratwoordelijke bij de zeder zich het afgelope jaar og ees achter de ore gekrabt wat gee ekel ieuw modeprogramma heeft Lookig Good tot u toe i populariteit kue eveare. Sterker og, iet-modeprogramma s waarvoor Lookig Good moest wijke zoals de Naakte Waarheid e zelfs Wedy va Dijk s Millio Dollar Weddig, hale iet de kijkcijfers die Lookig Good wel had. Maar goed, gedae zake eme gee keer e achter de scherme wordt hard gewerkt aa ee ieuw televisieprogramma waari de optiek wellicht weer ee rol zou kue spele. Hoe dat programma eruit gaat zie e waeer het uitgezode zal worde, is op dit momet og iet beked. Het HBA is bij alle besprekige betrokke e houdt u atuurlijk op de hoogte va de actuele otwikkelige. Nieuwsbrief Optiekbedrijve 3

4 HBA draagt bij aa de digitale Style Guide I avolgig va de papiere Style Guide waarva alle zelfstadige oderemers de afgelope jare twee keer per jaar ee exemplaar otvige, is er sids begi dit jaar de digitale Style Guide. Daarop vide oderemers, hu persoeel e u ook de cosumet alle belagrijke modetreds voor het ieuwe seizoe. Dakzij de HBA-heffig krijge u ook moture e zoebrille volop aadacht. Op dit momet vidt u op alle treds voor dit ajaar/ witerseizoe. Helder, overzichtelijk e vooral samehaged. Nerges wordt méér duidelijk hoezeer mode, haartreds, beauty, make-up e accessoires vadaag de dag met elkaar verbode zij. Treds zij makkelijk herkebaar e worde op elkaar afgestemd waardoor ee mooi totaalbeeld otstaat. Daarbij is er voor elk wat wils. Wie zich graag tot i de putjes verzorgt e stijlvol kleedt, zal geïteresseerd zij i de details va de City Couture, wie het liever ladelijk houdt maar de stad iet ka vergete, gaat voor Coutry Club e wie jog e wild is e iet ka kieze, hoeft dat ook iet wat voor hem e haar is er Culture Clash. City Couture City Couture refereert daadwerkelijk aa de luxe va couture met prachtige stoffe e zorgvuldig afgewerkte details. Kleur is weggelate e zwart voert als vaouds de bovetoo zodat vorm e stijl alle ruimte krijge om de aadacht te trekke. City Couture gaat over perfectie. Niet allee i de kledig, maar ook bij de kapsels wordt er zeer zorgvuldig gestileerd. Vakmaschap is hier ee vereiste. De strakke geometrische vorme e de gelaagdheid die vaak asymmetrisch is vormgegeve roepe ee beeld op va stijl e klasse. Het haar glast e past weer aadloos bij de opvallede make-up waarbij oge, mod, agels e wage alle aadacht opeise e wel allemaal tegelijk. Dramatische dokere toe worde gecombieerd met opvallede goude accete. De lippe zij doker e de agels paars of - og beter - grijs, wat dat is de kleur voor deze witer. Kies daarbij gerust opvallede accessoires zoals i het oog sprigede grote kettige of zware oorbelle e zet ee groot doker motuur op. Stijlvol, erg stads e altijd gedurfd! 4 Nieuwsbrief Optiekbedrijve

5 Coutry Club De stadsmes op het plattelad kiest voor warme behaaglijke kledig die omhult e verbergt. Heerlijk veilig i wolle breisels e ouderwetse ruite maar wel met details die verrade dat het hier om ee modere variat va het buiteleve gaat. De kapsels zij bija romatisch e hebbe veel volume. Het haar krijgt dakzij de juiste kiptechieke alle vrijheid e oogt speels. Daarbij past ee aturelle make-up die echter wel iets meer aagezet mag zij da de zomerversie die we et achter os hebbe. Aardetoe, ee mascara die je allee bove het oog aabregt, ee mooie wekbrauwlij e leverkleurige lippe versterke het atuurlijke beeld. Daarbij hore sierade die eruit zie alsof ze va je grootmoeder geërfd zij e brille die uit de oude doos lijke te kome. Mooie rode vorme verdrige de strege rechthoekige moture die al weer ee tijdje het brillemodebeeld bepale. Culture Clash De modemakers late zich graag ispirere door allerlei verre culture maar dit keer gaat het u ees iet om ispiratie uit Azië of Afrika. We zoeke het dichter bij huis e vide het gemakkelijk i Europa. Veel ruite e stippe i wilde kleurcombiaties, maar zelde same i éé outfit. Ruite bij ruite e stippe bij stippe maar da wel i allerlei variate e kleure. Dat levert ee vrolijk e soms zelfs ee beetje dwaas beeld op e dat is precies wat we wille. Je bet immers jog e wilt iets aders! Logisch dat het haar da ook iet keurig op de plaats zit maar ruig gestileerd wordt met veel plukke e lokke e cotraste i de legtes. I de make-up speelt kleur de hoofdrol e zelfs zo sterk dat de kleurcombiaties lijke te vloeke. Paars, geel, groe, roze e oraje worde allemaal tegelijk gebruikt e blijke zó woderwel bij haar e kledig te passe. Het eige wat licht blijft zij de lippe waardoor er géé clowesk beeld otstaat. Ook bij de sierade worde materiale moeiteloos gemixt. Goud of zilver mege zich makkelijk met kleurrijk plastic e dat beeld zie we ook bij de brille die groot e opvalled moge zij. Kijk voor og veel meer ispiratie op of bestel olie de Style Guide DVD die het ook heel goed doet als ispiratie op ee scherm i uw wikel! Nieuwsbrief Optiekbedrijve 5

6 NLvisio i de revisie De izichte e otwikkelige op het gebied va iteret volge elkaar i rap tempo op e de iovaties zij auwelijks bij te houde. Bovedie komt er steeds meer e betere cotet beschikbaar. Daarom werkt het HBA op dit momet aa ee ieuwe versie va de website va de zelfstadige opticies. Daarop vidt de cosumet straks og meer objectieve e eutrale iformatie over alle producte e dieste die we aabiede. Mode e zorg kome allebei i ruime mate aa de orde et als opleidige e werkgelegeheid. Behalve statisch beeld e tekst zal de site ook ruimte biede aa filmpjes e meer iteractieve elemete bevatte. Natuurlijk blijft het i de eerste plaats ook de plek waar alle adresse va de zelfstadige opticies te vide zij. PR belagrijke peiler va het beleid Het budget dat de HBA-heffig geereert is iet voldoede voor eorme reclamecampages. Wie iet sterk is moet slim zij e dus heeft de HBA-commissie vaaf het begi gekoze voor de samewerkig met adere braches zoals bij Lookig Good e het ivestere i pr-activiteite. De eorme aadacht voor oze brache i de media bewijst het gelijk va deze aapak. Os pr-bureau Not Just Visio orgaiseert jaarlijks ee persreis om de ieuwste treds op het gebied va (zoe)brille oder de aadacht va de media te brege. Het HBA draagt bij aa deze persreis et als tal va adere (ook brachevreemde) sposors. de afgelope jare steeds de basis voor alle publiciteit i de blade. Oze meer da goede relatie met de Nederladse (mode)pers is mede aa deze uieke pr-activiteit te dake. De Awards die straks op het Optiek Mode Gala uitgereikt gaa worde zij da ook geïspireerd door die goede cotacte e eerzijds ee bedakje va de brache voor alle positieve aadacht e aderzijds ee aamoedigig voor de pers om og veel meer pagia s aa alle aspecte va het optiekvak te wijde. Tijdes de reis worde ieder jaar temiste tie tot vijftie fotoshoots met zoebrille geproduceerd. Die ziet u later terug i de glossy magazies zoals Avatgarde, Elle, Marie Claire, Esquire, Glamour, Jackie, Elegace, Cosmopolita, LINK e atuurlijk krate zoals de Telegraaf, het Algemee Dagblad e tal va adere. De mediawaarde va deze producties bedraagt vele hoderdduizede euro s e vormt 6 Nieuwsbrief Optiekbedrijve

7 Code va het optiekbedrijf: juist ú Olags stod i het Algemee Dagblad ee egatief artikel over de verschille i oogmetige. Dit vraagt om actie. Het advies is om de bedrijfsvoerig i uw vestigig oder de loep te eme met de Code va het optiekbedrijf. Spiegel uw optiekbedrijf met behulp va de bijbehorede checklist om verbeterpute op te spore e aa te pakke. Wat is de Code? De Code is de leidraad voor ee professioele bedrijfsvoerig e werkt heel gemakkelijk. Het is ee doe-het-zelf-tool! Alle voor u als oderemer belagrijke iformatie is er i samegevoegd i korte, goed leesbare tekste. Het is de stadaard va uw brache. De Code is i auwe samewerkig met de NUVO e deskudige oderemers tot stad gekome. Checklist = Verbeterpla = RI&E De beste maier om met de Code aa de slag te gaa, is door de Checklist i te vulle. U heeft da ee hadig overzicht va alle verbeterpute e u kut kieze welke u eerst gaat aapakke. De Checklist omvat de ieuwe risico-ivetarisatie & -evaluatie (RI&E) voor de optiekbrache. Door de verbeterpute aa te pakke waar het -symbool bij staat, werkt u aa veiligheid e arbeidsomstadighede i het bedrijf. E iet obelagrijk: da voldoet u aa de wettelijke verplichtig! Het gemak va Brachecode Olie Via komt u op Brachecode Olie. Daar staa de Code e de Checklist. Begi ovember otvagt u uw eige iloggegeves voor de ieuwe HBA-website. Bestelle? De Code is ook verschee i ee hadig boekje. Te bestelle op publicatieummer 410 voor 22,50 excl. verzedkoste. Da heeft u het hadige aslagwerk altijd bij de had. De Checklist op iteret biedt vele voordele. Wilt u hem toch op papier hebbe, da kut u deze bestelle oder vermeldig va publicatieummer 411 voor 7,- excl. verzedkoste. Heel veel iformatie i ee boekje è olie Symbole De Code is hadig opgezet door korte praktische orme met duidelijke symbole. Dat scheelt u veel leeswerk e maakt de status va de orme i éé oogopslag duidelijk. Nieuwsbrief Optiekbedrijve 7

8 Media-aadacht bewijst populariteit va de zoebril Zoebrille zij iet meer weg te deke uit de optiekzake. Ze voldoe atuurlijk og altijd aa hu primaire fuctie e bescherme tege schadelijke UV-stralig. Hu grote populariteit is echter vooral te dake aa het feit dat ze zich otwikkeld hebbe tot modeaccessoire ummer éé. Dat blijkt ook uit de aadacht voor zoebrille i de media. Sids mei va dit jaar verzamelt het HBA alle publicaties over moture, zoebrille, cotactleze, sportbrille, oge, oogmetige, brilleglaze, optiekzake etc. Dat leverde i de afgelope maade orders vol publicaties op. Het meredeel daarva gaat over zoebrille. Ieder zichzelf respectered modetijdschrift besteedt het hele jaar door aadacht aa zoebrille. De aadacht voor moture is groeiede. Cotactleze e bijvoorbeeld oogmetige of brilleglaze krijge tot u toe og iet veel aadacht. De laatste weke is er daaretege wel heel veel aadacht voor de belastigteruggave die, zeker a Prisjesdag, volop i de belagstellig staat. Dat beeld bewijst atuurlijk wat we al wiste. Zoebrille zij het meest i het oog sprigede product dat we verkope. Os marketigpla heeft daarva vaaf het begi gebruik gemaakt. Lagzamerhad zie we dat ook moture of zo u wilt, brille, meer aadacht krijge. Brilleglaze e bijvoorbeeld optometrie e oogzorg zij volgede targets waarbij we de opgebouwde goodwill te volle wille beutte. I dat kader moet u ook de Maad va het Zie beschouwe. Daarover leest u elders i deze ieuwsbrief og meer. Ee paar feite: Zoebrille zij goed voor zo 75% va alle mediaaadacht Het fiscale voordeel dat tot eid va dit jaar geldt, zorgt voor veel extra publiciteit De aadacht voor moture i de media eemt toe Uitgedrukt i mediawaarde creëert de optiekbrache miljoee euro s aa free publicity Colofo Dit is ee uitgave va het Hoofdbedrijfschap Ambachte Redactie HBA Not Just Visio HBA Ierladlaa 21 Postbus AW Zoetermeer T (079) F (079) E e I Vormgevig Optima Forma bv, Voorburg 8 Nieuwsbrief Optiekbedrijve Druk Opmeer Drukkerij bv, De Haag

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie