Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Optiekbedrijve oktober 2008 De Commissie Optiekbedrijve i.c. de Samewerkede Optiekbedrijve coördieert e iitieert allerlei activiteite voor uw brache. O.a. promotie met als doel het imago va de zelfstadige opticies te versterke, het vakmaschap te oderstrepe e de bezoekfrequetie e het bestedigsbedrag te verhoge. Wij vertrouwe er op dat de activiteite die i deze ieuwsbrief staa, ee positieve bijdrage zulle levere aa ee succesvol ieuw modeseizoe. Focus op optiekbedrijve I dit ummer Focus op optiekbedrijve Bijdrage aa Maad va het Zie Mode- e optiekbijlage bij ladelijke krate Het leve a Lookig Good. HBA draagt bij aa de digitale Style Guide NLvisio i de revisie PR belagrijke peiler va het beleid Code va het optiekbedrijf: juist ú Media-aadacht bewijst populariteit va de zoebril Deze ieuwsbrief is tot stad gekome i auwe samewerkig met Recete cijfers over de brache De optiekbrache telde eid 2007 ogeveer 1300 bedrijve. Daari zij circa 8500 mese werkzaam. De omzet bedroeg bija 900 miljoe. De oderemers zie als grootste kelpute de oderhadelige met zorgverzekeraars e het aatrekke va vakbekwame medewerkers. Deze e adere cijfers e feite staa te leze i het rapport Structuuroderzoek optiekbedrijve 2008 dat i juli jl. is verschee. Het rapport biedt ee overzicht va de situatie i de optiekbrache. De cijfers zij gebaseerd op ee oderzoek dat de NUVO i samewerkig met het Hoofdbedrijfschap Ambachte (HBA) e het Keiscetrum SVGB eid 2007 heeft late uitvoere door het oafhakelijke oderzoeksbureau EIM. Ruim 350 optiekbedrijve hebbe aa het oderzoek meegedaa. Omvag brache e type bedrijve De brache telde eid 2007 ogeveer 1300 bedrijve, ee lichte afame va 4% te opzichte va vier jaar gelede. Het aatal vestigige is 2000, waarva 40% aageslote is bij ee kete. Het oderzoek oderscheidt drie bedrijfstype: bedrijve met ee accet op oogzorg (ca. 300 oderemige); vooral op verkoop gerichte bedrijve (350 oderemige); het stadaardbedrijf, zoder uitgesproke accet (650 bedrijve). Ee op de zes bedrijve beschikt over ee aparte verkoopruimte voor hoortoestelle. Werkgelegeheid: omvag, istroom, uitstroom De meeste bedrijve zij kleischalig (i 60% va de bedrijve werke mider da vijf persoe). I de brache zij i totaal ogeveer mese werkzaam, iclusief de werkgelegeheid i de eige vestigige va ketes. Ogeveer eveveel mae als vrouwe. Ruim de helft werkt parttime. I het jaar voorafgaad aa het oderzoek heeft bija 40% va de bedrijve ieuw persoeel aagetrokke. Ee kleie 800 ieuwe medewerkers trade i diest, vooral i de fucties va verkoopmedewerker e (assistet) opticie. I dezelfde periode vertrokke 500 medewerkers. Omzet: totaal e aar bestaddele De omzet va de brache bedroeg i 2006 aar schattig bija 900 miljoe euro. Ogeveer de helft va de bedrijve zette i 2006 meer da om. Ee kleie 60% va de omzet komt gemiddeld uit de verkoop va brille e ruim 20% uit de verkoop va cotactleze. Bija alle oderemers ware (zeer) tevrede over het bedrijfsresultaat. Lees verder op pagia 2

2 Vervolg va de voorpagia Kelpute De oderemers zij dertie mogelijke kelpute voorgelegd. Twee daarva scoorde verreweg het hoogst: oderhadelige met zorgverzekeraars (32% va alle bedrijve vode dat ee groot probleem) e het aatrekke va vakbekwaam persoeel (voor 30% ee groot probleem). Juist op deze twee terreie zet de NUVO zich da ook extra i. Meer wete? Het rapport Structuuroderzoek Optiekbedrijve 2008 is kosteloos te dowloade via de website va het HBA Het is ook bij het HBA te bestelle via of telefoisch Bijdrage aa Maad va het Zie Op 7 ovember advertere de zelfstadige opticies gezamelijk i de Oogzorg & Oogmode bijlage bij de Telegraaf. Beide thema s krijge ee eige cover zodat de bijlage i feite twee gezichte krijgt. Optometrie, modere maiere va oogmete, brilleglaze, cotactleze, ooglaserbehadelige e atuurlijk de ieuwste treds op het gebied va moture e zoebrille, kome allemaal uitgebreid aa de orde. Het zal u imiddels beked zij dat de maad ovember door ee aatal orgaisaties is uitgeroepe tot de Maad va het Zie. Het HBA odersteut dit iitiatief waarmee de zelfstadige opticie zich ka oderscheide e op alle gebiede aadacht ka vrage voor zij expertise e deskudigheid. Het cetrale thema va deze Maad va het Zie is da ook INNOVATIE wat juist daari oderscheidt de zelfstadige opticie zich. Om te begie maakt het HBA het mogelijk dat vijf belagrijke Nederladse modejouraliste de SILMO i Parijs bezoeke om daar keis te make met alle facette va de optiek. Dat levert ogetwijfeld stof voor goede verhale i de media op. Vervolges levert het HBA ee bijdrage aa het Cogres Visie 2020, dat ee overzicht geeft va de actuele stad va zake op het gebied va de optometrie maar ook politiek e zorgverzekeraars zal aaspreke op hu veratwoordelijkheid u eidelijk ees ee begi te make met het regele va ee goede, rechtstreekse e reële vergoedig voor het werk va de optometrist. Er zij spraakmakede sprekers e behalve alle zelfstadige oderemers e optometriste va Nederlad zij ook verschillede politici e voorzitters va de zorgverzekeraars uitgeodigd, et als alle belagrijke media. Bij het Optiek Mode Gala op 22 ovember is het HBA va de partij. Ook va die kat krijgt os vak maximale aadacht. De Awards die op deze avod uitgereikt worde aa de media die de meeste aadacht aa moture, zoebrille e optiek i het algemee besteed hebbe, worde door het HBA ter beschikkig gesteld. I feite starte we op die maier alweer het ieuwe modeseizoe e make we de pers ethousiast om over oze producte te schrijve. 2 Nieuwsbrief Optiekbedrijve

3 Mode- e optiekbijlage bij ladelijke krate Dakzij de HBA-heffig participere de zelfstadige opticies regelmatig i optiekbijlage bij grote ladelijke krate. Die worde sids eige tijd door Not Just Visio geproduceerd e zij exclusief gewijd aa de producte e dieste va de zelfstadige optiekoderemers. Herfst vorig jaar verschee voor het eerst zo bijlage bij het Algemee Dagblad, dit voorjaar gevolgd door ee Zoebrille Special bij dezelfde krat. Ook de digitale Style Guide werd odersteud met ee kleurebijlage i het Algemee Dagblad. Daari ee hele pagia die geheel aa de huidige moturetreds gewijd was e atuurlijk de bekede advertetie va de zelfstadige opticies va Nederlad. Die AD-bijlage hebbe ee oplage va e bereike maar liefst 1,6 miljoe mese. Op 7 ovember volgt, i het kader va de Maad va het Zie, ee Oogzorg & Oogmode bijlage bij De Telegraaf. Oplage daarva is zelfs stuks e het bereik komt da ook i de buurt va de 2,5 miljoe mese. Deze ieuwe uitgave krijgt twee covers e zal alle iovaties e ieuwtjes op het gebied va zorg e mode behadele. Het leve a Lookig Good. Eid vorig jaar beslote de gezamelijke sposore om a 11 seizoee de stekker uit het televisieprogramma Lookig Good te trekke. Zeder RTL wilde gee goed tijdstip voor de uitzedig meer garadere e de sposors wilde met het succesvolle programma iet op ee achteraf plekje i het uitzedschema belade. Wellicht hebbe de veratwoordelijke bij de zeder zich het afgelope jaar og ees achter de ore gekrabt wat gee ekel ieuw modeprogramma heeft Lookig Good tot u toe i populariteit kue eveare. Sterker og, iet-modeprogramma s waarvoor Lookig Good moest wijke zoals de Naakte Waarheid e zelfs Wedy va Dijk s Millio Dollar Weddig, hale iet de kijkcijfers die Lookig Good wel had. Maar goed, gedae zake eme gee keer e achter de scherme wordt hard gewerkt aa ee ieuw televisieprogramma waari de optiek wellicht weer ee rol zou kue spele. Hoe dat programma eruit gaat zie e waeer het uitgezode zal worde, is op dit momet og iet beked. Het HBA is bij alle besprekige betrokke e houdt u atuurlijk op de hoogte va de actuele otwikkelige. Nieuwsbrief Optiekbedrijve 3

4 HBA draagt bij aa de digitale Style Guide I avolgig va de papiere Style Guide waarva alle zelfstadige oderemers de afgelope jare twee keer per jaar ee exemplaar otvige, is er sids begi dit jaar de digitale Style Guide. Daarop vide oderemers, hu persoeel e u ook de cosumet alle belagrijke modetreds voor het ieuwe seizoe. Dakzij de HBA-heffig krijge u ook moture e zoebrille volop aadacht. Op dit momet vidt u op alle treds voor dit ajaar/ witerseizoe. Helder, overzichtelijk e vooral samehaged. Nerges wordt méér duidelijk hoezeer mode, haartreds, beauty, make-up e accessoires vadaag de dag met elkaar verbode zij. Treds zij makkelijk herkebaar e worde op elkaar afgestemd waardoor ee mooi totaalbeeld otstaat. Daarbij is er voor elk wat wils. Wie zich graag tot i de putjes verzorgt e stijlvol kleedt, zal geïteresseerd zij i de details va de City Couture, wie het liever ladelijk houdt maar de stad iet ka vergete, gaat voor Coutry Club e wie jog e wild is e iet ka kieze, hoeft dat ook iet wat voor hem e haar is er Culture Clash. City Couture City Couture refereert daadwerkelijk aa de luxe va couture met prachtige stoffe e zorgvuldig afgewerkte details. Kleur is weggelate e zwart voert als vaouds de bovetoo zodat vorm e stijl alle ruimte krijge om de aadacht te trekke. City Couture gaat over perfectie. Niet allee i de kledig, maar ook bij de kapsels wordt er zeer zorgvuldig gestileerd. Vakmaschap is hier ee vereiste. De strakke geometrische vorme e de gelaagdheid die vaak asymmetrisch is vormgegeve roepe ee beeld op va stijl e klasse. Het haar glast e past weer aadloos bij de opvallede make-up waarbij oge, mod, agels e wage alle aadacht opeise e wel allemaal tegelijk. Dramatische dokere toe worde gecombieerd met opvallede goude accete. De lippe zij doker e de agels paars of - og beter - grijs, wat dat is de kleur voor deze witer. Kies daarbij gerust opvallede accessoires zoals i het oog sprigede grote kettige of zware oorbelle e zet ee groot doker motuur op. Stijlvol, erg stads e altijd gedurfd! 4 Nieuwsbrief Optiekbedrijve

5 Coutry Club De stadsmes op het plattelad kiest voor warme behaaglijke kledig die omhult e verbergt. Heerlijk veilig i wolle breisels e ouderwetse ruite maar wel met details die verrade dat het hier om ee modere variat va het buiteleve gaat. De kapsels zij bija romatisch e hebbe veel volume. Het haar krijgt dakzij de juiste kiptechieke alle vrijheid e oogt speels. Daarbij past ee aturelle make-up die echter wel iets meer aagezet mag zij da de zomerversie die we et achter os hebbe. Aardetoe, ee mascara die je allee bove het oog aabregt, ee mooie wekbrauwlij e leverkleurige lippe versterke het atuurlijke beeld. Daarbij hore sierade die eruit zie alsof ze va je grootmoeder geërfd zij e brille die uit de oude doos lijke te kome. Mooie rode vorme verdrige de strege rechthoekige moture die al weer ee tijdje het brillemodebeeld bepale. Culture Clash De modemakers late zich graag ispirere door allerlei verre culture maar dit keer gaat het u ees iet om ispiratie uit Azië of Afrika. We zoeke het dichter bij huis e vide het gemakkelijk i Europa. Veel ruite e stippe i wilde kleurcombiaties, maar zelde same i éé outfit. Ruite bij ruite e stippe bij stippe maar da wel i allerlei variate e kleure. Dat levert ee vrolijk e soms zelfs ee beetje dwaas beeld op e dat is precies wat we wille. Je bet immers jog e wilt iets aders! Logisch dat het haar da ook iet keurig op de plaats zit maar ruig gestileerd wordt met veel plukke e lokke e cotraste i de legtes. I de make-up speelt kleur de hoofdrol e zelfs zo sterk dat de kleurcombiaties lijke te vloeke. Paars, geel, groe, roze e oraje worde allemaal tegelijk gebruikt e blijke zó woderwel bij haar e kledig te passe. Het eige wat licht blijft zij de lippe waardoor er géé clowesk beeld otstaat. Ook bij de sierade worde materiale moeiteloos gemixt. Goud of zilver mege zich makkelijk met kleurrijk plastic e dat beeld zie we ook bij de brille die groot e opvalled moge zij. Kijk voor og veel meer ispiratie op of bestel olie de Style Guide DVD die het ook heel goed doet als ispiratie op ee scherm i uw wikel! Nieuwsbrief Optiekbedrijve 5

6 NLvisio i de revisie De izichte e otwikkelige op het gebied va iteret volge elkaar i rap tempo op e de iovaties zij auwelijks bij te houde. Bovedie komt er steeds meer e betere cotet beschikbaar. Daarom werkt het HBA op dit momet aa ee ieuwe versie va de website va de zelfstadige opticies. Daarop vidt de cosumet straks og meer objectieve e eutrale iformatie over alle producte e dieste die we aabiede. Mode e zorg kome allebei i ruime mate aa de orde et als opleidige e werkgelegeheid. Behalve statisch beeld e tekst zal de site ook ruimte biede aa filmpjes e meer iteractieve elemete bevatte. Natuurlijk blijft het i de eerste plaats ook de plek waar alle adresse va de zelfstadige opticies te vide zij. PR belagrijke peiler va het beleid Het budget dat de HBA-heffig geereert is iet voldoede voor eorme reclamecampages. Wie iet sterk is moet slim zij e dus heeft de HBA-commissie vaaf het begi gekoze voor de samewerkig met adere braches zoals bij Lookig Good e het ivestere i pr-activiteite. De eorme aadacht voor oze brache i de media bewijst het gelijk va deze aapak. Os pr-bureau Not Just Visio orgaiseert jaarlijks ee persreis om de ieuwste treds op het gebied va (zoe)brille oder de aadacht va de media te brege. Het HBA draagt bij aa deze persreis et als tal va adere (ook brachevreemde) sposors. de afgelope jare steeds de basis voor alle publiciteit i de blade. Oze meer da goede relatie met de Nederladse (mode)pers is mede aa deze uieke pr-activiteit te dake. De Awards die straks op het Optiek Mode Gala uitgereikt gaa worde zij da ook geïspireerd door die goede cotacte e eerzijds ee bedakje va de brache voor alle positieve aadacht e aderzijds ee aamoedigig voor de pers om og veel meer pagia s aa alle aspecte va het optiekvak te wijde. Tijdes de reis worde ieder jaar temiste tie tot vijftie fotoshoots met zoebrille geproduceerd. Die ziet u later terug i de glossy magazies zoals Avatgarde, Elle, Marie Claire, Esquire, Glamour, Jackie, Elegace, Cosmopolita, LINK e atuurlijk krate zoals de Telegraaf, het Algemee Dagblad e tal va adere. De mediawaarde va deze producties bedraagt vele hoderdduizede euro s e vormt 6 Nieuwsbrief Optiekbedrijve

7 Code va het optiekbedrijf: juist ú Olags stod i het Algemee Dagblad ee egatief artikel over de verschille i oogmetige. Dit vraagt om actie. Het advies is om de bedrijfsvoerig i uw vestigig oder de loep te eme met de Code va het optiekbedrijf. Spiegel uw optiekbedrijf met behulp va de bijbehorede checklist om verbeterpute op te spore e aa te pakke. Wat is de Code? De Code is de leidraad voor ee professioele bedrijfsvoerig e werkt heel gemakkelijk. Het is ee doe-het-zelf-tool! Alle voor u als oderemer belagrijke iformatie is er i samegevoegd i korte, goed leesbare tekste. Het is de stadaard va uw brache. De Code is i auwe samewerkig met de NUVO e deskudige oderemers tot stad gekome. Checklist = Verbeterpla = RI&E De beste maier om met de Code aa de slag te gaa, is door de Checklist i te vulle. U heeft da ee hadig overzicht va alle verbeterpute e u kut kieze welke u eerst gaat aapakke. De Checklist omvat de ieuwe risico-ivetarisatie & -evaluatie (RI&E) voor de optiekbrache. Door de verbeterpute aa te pakke waar het -symbool bij staat, werkt u aa veiligheid e arbeidsomstadighede i het bedrijf. E iet obelagrijk: da voldoet u aa de wettelijke verplichtig! Het gemak va Brachecode Olie Via komt u op Brachecode Olie. Daar staa de Code e de Checklist. Begi ovember otvagt u uw eige iloggegeves voor de ieuwe HBA-website. Bestelle? De Code is ook verschee i ee hadig boekje. Te bestelle op publicatieummer 410 voor 22,50 excl. verzedkoste. Da heeft u het hadige aslagwerk altijd bij de had. De Checklist op iteret biedt vele voordele. Wilt u hem toch op papier hebbe, da kut u deze bestelle oder vermeldig va publicatieummer 411 voor 7,- excl. verzedkoste. Heel veel iformatie i ee boekje è olie Symbole De Code is hadig opgezet door korte praktische orme met duidelijke symbole. Dat scheelt u veel leeswerk e maakt de status va de orme i éé oogopslag duidelijk. Nieuwsbrief Optiekbedrijve 7

8 Media-aadacht bewijst populariteit va de zoebril Zoebrille zij iet meer weg te deke uit de optiekzake. Ze voldoe atuurlijk og altijd aa hu primaire fuctie e bescherme tege schadelijke UV-stralig. Hu grote populariteit is echter vooral te dake aa het feit dat ze zich otwikkeld hebbe tot modeaccessoire ummer éé. Dat blijkt ook uit de aadacht voor zoebrille i de media. Sids mei va dit jaar verzamelt het HBA alle publicaties over moture, zoebrille, cotactleze, sportbrille, oge, oogmetige, brilleglaze, optiekzake etc. Dat leverde i de afgelope maade orders vol publicaties op. Het meredeel daarva gaat over zoebrille. Ieder zichzelf respectered modetijdschrift besteedt het hele jaar door aadacht aa zoebrille. De aadacht voor moture is groeiede. Cotactleze e bijvoorbeeld oogmetige of brilleglaze krijge tot u toe og iet veel aadacht. De laatste weke is er daaretege wel heel veel aadacht voor de belastigteruggave die, zeker a Prisjesdag, volop i de belagstellig staat. Dat beeld bewijst atuurlijk wat we al wiste. Zoebrille zij het meest i het oog sprigede product dat we verkope. Os marketigpla heeft daarva vaaf het begi gebruik gemaakt. Lagzamerhad zie we dat ook moture of zo u wilt, brille, meer aadacht krijge. Brilleglaze e bijvoorbeeld optometrie e oogzorg zij volgede targets waarbij we de opgebouwde goodwill te volle wille beutte. I dat kader moet u ook de Maad va het Zie beschouwe. Daarover leest u elders i deze ieuwsbrief og meer. Ee paar feite: Zoebrille zij goed voor zo 75% va alle mediaaadacht Het fiscale voordeel dat tot eid va dit jaar geldt, zorgt voor veel extra publiciteit De aadacht voor moture i de media eemt toe Uitgedrukt i mediawaarde creëert de optiekbrache miljoee euro s aa free publicity Colofo Dit is ee uitgave va het Hoofdbedrijfschap Ambachte Redactie HBA Not Just Visio HBA Ierladlaa 21 Postbus AW Zoetermeer T (079) F (079) E e I Vormgevig Optima Forma bv, Voorburg 8 Nieuwsbrief Optiekbedrijve Druk Opmeer Drukkerij bv, De Haag

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Trendcollectie Fall/Winter 2014

Trendcollectie Fall/Winter 2014 Persbericht LOOkX Fashioista Tredcollectie Fall/Witer 2014 Make-up is fashio! Dek je aa fashio, da dek je vaak direct aa tredy kledigstukke e accessoires, uitgevoerd i de ieuwste materialecombiaties e

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database Productfiche RoadByte eid FileMaker plugi eid kaarte ileze vauit uw FileMaker database RoadByte Solutios stelt het RoadByte eid FileMaker plugi product voor. Hiermee gebruikt u de gegeves va de igebrachte

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur.

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Logisch dus dat Coca-Cola

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Bernard Richards Manufacture Nederland. Wij geven u de tijd...

Bernard Richards Manufacture Nederland. Wij geven u de tijd... Berard Richards Maufacture Nederlad Wij geve u de tijd... BRM Chroographes Berard Richards Maufacture is ee kleie e oafhakelijke Frase horlogemaker. Het merk bestaat imiddels meer da tie jaar. BRM oderscheidt

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE MAGAZINE

POLITIEACADEMIE MAGAZINE POLITIEACADEMIE MAGAZINE Politieacademie PA ummer 32 012012 MAANDBLAD VOOR STUDENTEN EN MEDEWERKERS Groe e blauw voor staat e straat > 2 Ihoudsopgave 2 Keiskrige tege fiacieel- ecoomische

Nadere informatie