In een separaat document worden de financiële jaarstukken 2014 gepresenteerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In een separaat document worden de financiële jaarstukken 2014 gepresenteerd."

Transcriptie

1 Jaarverslag SON 2014 Hieronder vindt u het jaarverslag Dit verslag behandelt de ontwikkelingen van SON en gaat in op: Bestuur (hoofdstuk 1) Missie, visie en beleid (hoofdstuk 2) Activiteiten 2014 (hoofdstuk 3) Acties (hoofdstuk 4) Projecten (hoofdstuk 5) Communicatie (hoofdstuk 6) Wetenschap en onderzoek (hoofdstuk 7) Kwaliteit en belangenbehartiging (hoofdstuk 8). In een separaat document worden de financiële jaarstukken 2014 gepresenteerd. 0. Inleiding Na de juridische fusie per 1 januari 2014 hebben bestuur, directie, vrijwilligerscoördinator en verschillende vrijwilligers gewerkt aan de openstaande actiepunten aan de hand van een checklijst. Eerst zijn alle relaties geïnformeerd over de fusie, voorop de vrijwilligers en donateurs. Specifiek aandachtspunt was om de huidige donateurs ook na de fusie voor SON te behouden. Niet altijd lukte dat waardoor er een teruggang in donateurs zichtbaar was van in december 2013 naar in december Andere actiepunten waren: - Een update van gedragscode en klachtenregeling - Een vernieuwing van de website - Herijking vrijwilligersbeleid - Meerjarenbeleidsplan - Versterken van de kenniscommissie inclusief de aanstelling van een nieuwe voorzitter - Landelijke werkgroepen (beurzen en schildklierkanker) ondersteunen - Vaststellen werkwijze bestuur en rooster van aftreden - Verzekeringen en contracten en het voldoen aan de ANBI verplichtingen - Tot stand brengen van een geïntegreerde boekhouding en ledenadministratie. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de werving en selectie van enkele nieuwe bestuursleden. De eerste helft van 2014 stond in het teken van de Week van de Schildklier en het thema van die week: School, studie en werk. Leden van de MAR publiceerden op website en in Schild, patiënten en vrijwilligers vertelden hun verhalen op dezelfde media en de vrijwilligersdag draaide eveneens om het thema. In het kader van belangenbehartiging was het onderwerp schildkliermedicatie prominent. Op basis van de reacties op Social Media en het meldpunt van SON is een stevige lobby in gang gezet die uitmondde in de uitnodiging voor SON om deel te nemen aan de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn substitutie van de apothekersorganisatie KNMP in

2 Twee thema s spelen op het gebied van medicatie: 1 e problemen na verpakkingswijziging van Thyrax 2 e het preferentiebeleid Door vasthoudend te blijven heeft SON goede resultaten behaald en duidelijke uitspraken van zowel verzekeraars, apotheken, VWS en farmacie, waarmee de kous in 2014 nog niet af is. De uitspraken leiden in praktijk lang niet altijd tot goede toepassing dus de lobby blijft onverminderd nodig. 1. Bestuur Begin 2014 is afscheid genomen van interim voorzitter Bertil van Kleef. SON is hem veel dank verschuldigd voor zijn belangeloze inzet met als resultaat een goed verloop van de fusie. Nieuwe bestuursleden in 2014: Arie Koppenhol (penningmeester), Marion Hamers-van den Boer (bestuurslid algemeen en internationaal), Margje Kooistra (bestuurslid communicatie) en Henry Valk (voorzitter). In de tweede helft 2014 traden als bestuurslid af: Niko de Jong (secretaris) en Afra Neuvel (bestuurslid algemeen). Einde 2014 is de functie van secretaris nog vacant. 2. Missie, visie en beleid Na de zomer werd met het nieuwe bestuur op 3 oktober een visie dag georganiseerd. Op basis van het gedachtegoed van de rechtsvoorgangers van SON en met de geluiden uit de organisatie is gebrainstormd over visie, missie en strategie. De contouren van het beleid zijn verkend en mondden uit in de volgende statements: SON is: Door patiënten en betrokkenen gedragen samenwerkingsverband Dat streeft naar (h)erkenning en zichtbaarheid van schildklieraandoeningen SON wil: Van symptoombestrijding naar oplossingen Stimuleren van patiënten, betrokkenen en instanties om waar nodig tot actie te komen Visie, missie en strategie zijn vervolgens besproken en nader uitgewerkt op de Kaderdag van 1 november. SON kiest als speerpunten van beleid voor : Vormen van een sterk kennisknooppunt Agendasetting van belangrijke patiënten issues bij verantwoordelijke partijen, zoals overheden, verzekeraars, apotheken, artsen en onderzoekers; dat betekent het sterker aanzetten van de lobbyactiviteiten: SON is oog, oor en mond Lotgenotencontact/empowerment Deze rol is van oudsher en nog steeds de basis van het bestaansrecht van SON; informatievoorziening in de breedste zin van het woord blijft een belangrijk speerpunt; daarom zal sterker worden ingezet op een gedegen informatie- en communicatiebeleid met uitbuiting van alle mogelijkheden van het internet. 3. Samenvatting van de activiteiten De activiteiten met betrekking tot de vrijwilligers De vrijwilligersdag 2014 vond plaats op zaterdag 12 april in Amsterdam in Theater Oostblok. Een locatie met een directeur die schildklierpatiënt is, een spreker die schildklierpatiënt is en een spreker die arts-schildklierexpert is. Verder was er aandacht voor fondsenwerving en voor theater. Zo n tachtig vrijwilligers waren aanwezig. Op 1 november vond de eerste Kaderdag plaats, waaraan vrijwilligers, voorzitters en introducés deelnamen. 2

3 3.2 Informatiebijeenkomsten, combi-spreekuren en lotgenotencontacten In 2014 vonden 73 door SON georganiseerde activiteiten plaats: 15 combi-spreekuren Graves, afwisselend te Rotterdam, Breda en Leeuwarden 19 lotgenotenbijeenkomsten op verschillende plaatsen 11 inloopbijeenkomsten op verschillende plaatsen 26 informatiebijeenkomsten, een enorm hoog aantal: - januari: Leiden (schildklier en bewegen) - februari: Assen - maart: Harderwijk en Amsterdam (één maal CHT en één maal CHP) - april: Enschede en Uden - mei: Rotterdam, Tilburg, Uden, Purmerend, Leiderdorp (mindfulness), Haaksbergen, Weert, Utrecht, Tiel en Groningen (UMCG, Wolffenbuttel) - juni: Alkmaar - september: Assen, Gouda en Arnhem - oktober: Maastricht (schildklierkanker) en Amersfoort - november: Leeuwarden, Zwolle, Heerenveen Bijzondere evenementen: Deelname Space 4 AYA (januari) en Schildkliercafé (oktober en december), beide specifiek voor jonge patiënten. 3.3 Scholing Op 1 maart in Amersfoort (kantoor SON) en op 4 oktober bij PGO-support in Utrecht vonden voorzittersdagen plaats o.l.v. de vrijwilligerscoördinator. Er zijn in 2014 de volgende cursussen/scholingsdagen georganiseerd: 10 mei: training nieuwe vrijwilligers SON bij PGO-support te Utrecht 13 september: lotgenotencontact in Amersfoort (kantoor SON) Verder is deelgenomen aan diverse scholings- en informatiedagen van de Patiënt Academy en PGOsupport. Bijvoorbeeld een cursus schrijven voor de website, redactie van een patiëntenbeleid en individueel lotgenotencontact. 3.4 Beurzen en informatiemarkten SON nam deel aan de huisartsenbeurs op 22 maart. Verder was SON aanwezig op enkele kleinere bijeenkomsten, zoals - op de Algemene ledenvergadering van de NVACP op 17 mei - een stand op 7 locaties tijdens de Week van de Schildklier - bij de 50-plus beurs Zevenaar op 5 april. Ook waren er stands bij de Fish Potato Run (13 september) en op de Parkstad Zorgbeurs (18 oktober). Per beurs wordt gekeken naar de best mogelijke bezetting. De nieuwe voorzitter Petra van der Voort, zet zich hiervoor in. 3.5 Internationaal Wij namen afscheid van onze vertegenwoordiger internationaal Ineke Bink. Tijdelijk neemt bestuurslid Marion Hamers-van den Boer deze rol op zich. Zij vertegenwoordigde SON op de TFI vergadering van september in Santiago de Compostela. 3.6 Kennisontwikkeling De brochure schildklier en zwangerschap werd uitgebracht. Als voorzitter van de kenniscommissie is Joke Bottema aangetreden. Zij heeft als opdracht de commissie te versterken. Joke Bottema heeft zich dit jaar vooral ingezet voor het medicatiebeleid en de voorbereiding en bespreking van het thema Natuurlijk Schildklier Hormoon (NSH). 3

4 4. Acties 4.1 De Week van de Schildklier Van 19 t/m 24 mei vond de Week van de Schildklier plaats. Thema Schildklier, school, studie en werk. Naast stands en themabijeenkomsten waren er twee speerpunten: - Persoonlijke overhandiging van een nieuwsbrief met aandacht voor SON en de algemene flyer onder huisartsen- en paramedische praktijken via het IDS-systeem. Uiteindelijk is er door veertig huisartspraktijken informatie opgevraagd, een tegenvallend resultaat; - Een verbeterde persbenadering door een abonnement op de Perslijst, waardoor landelijk bereik van de informatie en persberichten van SON kan worden gerealiseerd. 4.2 Donateurswerving Omdat het donateursaantal afneemt en er onvoldoende nieuwe aanwas is, heeft SON op haar bestuursvergadering besloten hier extra aandacht aan te besteden. Er wordt een campagneteam opgericht dat zich specifiek moet gaan bezighouden met de werving. Er zijn eerste inspanningen geweest om het relatiebeheersysteem te benutten voor after sales. SON wil de informatiebijeenkomsten beter benutten voor donateurswerving. Daarom is begonnen met het online aanmelden voor bijeenkomsten. In december is een nieuwsbrief verzonden aan alle donateurs en relaties met als doel de relatie te versterken. Op dit moment is nog niet inzichtelijk wat de acties opleveren. Supportbrieven Er zijn in supportbrieven verzonden aan het vaste donateur bestand. Deze brieven hebben extra bijdragen opgeleverd voor: - de Week van de Schildklier ( ) - de actie LiselotteLoopt (zie hieronder) voor jongeren - en voor de Cyberpoli, die in 2015 wordt geopend ( 3.102,00) Soms zijn er individuele extra giften van donateurs die bij een verjaardag of jubileum als cadeau een bijdrage vragen voor SON. Een grote stimulans en inspiratie voor alle hardwerkende vrijwilligers! 4.3 Sponsoring en fondsenwerving Het thema fondsenwerving is een aandachtspunt. In januari heeft SON deelgenomen aan een pitch in Groningen om Goed Doel te mogen zijn voor de 4-mijl van Groningen. Vrijwilligster Linda Geboers heeft dit geïnitieerd. Ondanks een goed uitgevoerde pitch met medewerking van Prof. Dr. Thera Links en Marianne Dagelet van de werkgroep schildklierkanker is SON niet gekozen. Met deze ervaring op zak hebben we op initiatief van Liselotte de Lange een lobby opgezet om gekozen te worden voor de Fish Potato Run te Emmeloord. Dit is succesvol verlopen, SON is gekozen. Hoewel er hard is gewerkt, gecollecteerd, gepresenteerd en sponoren zijn geworven is het resultaat uiteindelijk tegenvallend. De organisatie van de Fish Potato Run heeft geen bijdrage per loper willen innen voor ons doel. Derhalve waren wij aangewezen op de eigen acties. Het resultaat van de Run is 538,90. Omdat er tevens een supportbrief voor LiselotteLoopt is verzonden, werd de totaalopbrengst uiteindelijk 4.209,00. Een van onze donateurs, Wendy Cremer liep zelf op 28 september De Halve van Haarlem en haalde daarmee nog eens 566,00 op voor de Cyberpoli. De contacten met PON-fit hebben geleid tot publicatie over de schildklier op hun website en over Pon in ons magazine. 4

5 4.4 Sponsoring door de industrie Genzyme heeft in de eerste helft van 2014 een enquête onder patiënten met schildklierkanker ondersteund. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het magazine en op de website. Voor een jongerenproject is een bijdrage ontvangen van MSD ( euro) en Novartis ( euro). 5. Projecten 5.1 Het voucherproject Hoe gaat het écht met je? Patiëntenperspectief bij inzicht in integrale gezondheidstoestand loopt het hele jaar door. Het voucherproject wordt gesubsidieerd door het Fonds PGO. De gezondheidszorg in Nederland richt zich over het algemeen alleen op het fysiologische aspect van een aandoening. Voor patiënten gaat het echter ook om andere zaken. De kwaliteit van leven, de ervaren obstakels, e.d. Dit is de integrale gezondheidstoestand. Er is hiervoor een instrument ontwikkeld op het gebied van COPD. Dit instrument is nu doorontwikkeld voor andere ziektebeelden. 5.2 Een kleine klier met grote gevolgen, rond zwangerschap en schildklier Dit project is mogelijk gemaakt door het Goede Doelenfonds ING, Rentokil en de bijdrage uit de HeldenRace (2013). Het project is einde 2014 afgerond, de presentatie volgt begin Dit gebeurt in de vorm van een Special. Deze zal worden aangeboden aan professionals (verloskundig actieve huisartsen). Nieuwe projecten worden voorbereid. Einde 2014 zijn er plannen voor een project voor jongeren en is daarvoor het fonds NutsOhra benaderd. 6. Communicatie 6.1 Website en social media De implementatie van de nieuwe site is gereed. In de tweede helft van 2014 is onderzocht of de website ondernemender kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld door deelname aan het Platform Online Ondernemen van PGO support en een betere klantbeleving op de site. Voor het eerst is ervaring opgedaan met IDEAL-betalingen voor het project LiselotteLoopt en de Cyberpoli. 6.2 Magazine Schild Het magazine is genomineerd als beste patiëntenblad 2014 (uitreiking 29 januari 2015). Na een offerteronde wordt besloten van uitgever te veranderen. De kosten worden daarmee verlaagd met behoud van kwaliteit. Vooralsnog blijft het blad ook in het nieuwe jaar vier keer verschijnen. 7. Wetenschap en onderzoek 7.1 De Medisch wetenschappelijke Advies Raad (MAR) De MAR is op 8 april en op 29 oktober bijeen geweest. Dr. Vulsma is opgevolgd door Dr. Van Trotsenburg, Professor Dr. Paridaens is opgevolgd door Dr. Kalmann, nieuw MAR-lid is Prof. Dr. Links. In het najaar heeft Prof. Dr. Fliers een belangrijke bijdrage geleverd aan de Kaderdag met als doel een goede basis te bouwen voor het in 2015 te ontwikkelen Kennisknooppunt. SON wil in gesprek met de MAR komen tot agendasetting en prioritering va onderzoeksthema s. 7.2 Onderzoek Jaarlijks komen diverse aanvragen voor (financiële) bijdragen voor onderzoek binnen bij SON. Na toetsing door de kenniscommissie en de MAR worden de aanvragen al dan niet toegekend. 5

6 Voorjaar 2014 heeft SON een financiële bijdrage geleverd aan het proefschrift van Dr. Marco Medici, getiteld Causes and consequenses of thyroid dysfunction throughout life: a population-based and genetic approach. SON was aanwezig bij de promotie en de heer Medici zal hierover nog in Schild publiceren. Verder zet SON zich in voor het onderzoek van Jeannette Lankhaar naar schildklier en bewegen in samenwerking met het UMCU. 8. Kwaliteit en belangenbehartiging SON was lid van de herzieningscommissie voor de richtlijnen schildklierkanker. Tevens neemt SON deel aan diverse activiteiten van PGOsupport en de Patiënt Academy met betrekking tot kwaliteitszorg. De onderwerpen die SON heeft ingebracht bij het Kwaliteitsinstituut 2015/2016 zijn opgenomen in een voorgenomen programma van het instituut. De meeste inspanning dit jaar betrof de inzet van SON voor de medicatieproblemen. Contacten met NPCF, KNMP, huisartsen, verzekeraars en farmaceuten (leveranciers) moeten leiden tot oplossing van diverse problemen, zowel op het gebied van substitutie als op het gebied van de kwaliteit, beschikbaarheid en dosering van schildkliermedicatie. 6

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2010

Inhoudelijk verslag 2010 Inhoudelijk verslag 2010 Utrecht, juni 2011 Inleiding PGOsupport heeft in 2010 zijn activiteitenniveau ten opzichte van 2009 ruim verdubbeld. Als we alle soorten activiteiten, variërend van het geven van

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Colofon. Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies. Fotografie cover Marilène Dubois

Colofon. Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies. Fotografie cover Marilène Dubois J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 M A A G L E V E R D A R M S T I C H T I N G Colofon Tekst & redactie Maag Lever Darm Stichting Met medewerking van Carry Holzenspies Fotografie cover Marilène Dubois Vormgeving

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2011

Inhoudelijk verslag 2011 Inhoudelijk verslag 2011 Utrecht, juni 2012 Inleiding In het Activiteitenplan 2011 staat per activiteit een aantal doelen omschreven. In het Inhoudelijk Verslag 2011 is per voorgenomen doel aangegeven

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2013

Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2013 Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2013 Hiv Vereniging Nederland Eerste Helmersstraat 17 1054 CX Amsterdam Postbus 15847 1001 NH Amsterdam Tel: 020 6160160 Fax: 020 6161200 www.hivnet.org INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Jaarverslag 2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Colofon Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit:

Nadere informatie

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5.

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Jaarverslag 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Landelijke samenwerking... 6 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Longkanker Informatiecentrum

Jaarverslag 2007 Longkanker Informatiecentrum Jaarverslag 2007 Longkanker Informatiecentrum Jaarverslag Longkanker Informatiecentrum 2007 Introductie: Het Longkanker Informatiecentrum heeft in 2007 de bestaande activiteiten kunnen laten doorgroeien

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie