Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten. Provincie Noord-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten. Provincie Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten Provincie Noord-Brabant

2 Inhoud* Voorwoord 3 3 Voorwoord 4 Ledenlijst Provinciale Staten 5 Provinciale Staten 7 Bijzondere activiteiten 10 Ingekomen stukken 17 Video-uitzendingen op een rij 18 Schriftelijke vragen 20 Presidium 21 Statencommissies 33 Persberichten Provinciale Staten 36 Bestuurlijke vertegenwoordigingen 39 Colofon Dit is de eerste digitale editie van Statenfeiten, waarin de activiteiten van Provinciale Staten over 2011 in kaart zijn gebracht. Alle publicaties van en voor de Statenleden worden voortaan alleen in digitale vorm gepubliceerd. Daarom hebben Provinciale Staten afscheid genomen van de papieren versie. Én van de gelegenheid gebruik gemaakt om de fractievoorzitters te laten terugblikken op de nieuwe bestuursperiode in Het afgelopen jaar was bijzonder, onder meer vanwege de verkiezing van Provinciale Staten op 2 maart. Maakte in 2007 nog 42,1% de gang naar de stembus, in 2011 was dit 51,7%. Gevolg van de verkiezingsuitslag was een aanzienlijke vernieuwing van Provinciale Staten: liefst 38 van de 55 Statenleden. Er traden 2 nieuwe partijen toe, de PVV en 50PLUS. En 2 partijen keerden niet terug, CU/SGP en de Brabantse Partij. De Statenleden legden op 10 maart de eed of de belofte af. Een dag eerder stonden het afscheid van de oude Statenleden en de beëdiging van de nieuwe griffier van Provinciale Staten op de agenda. De verkiezing van de Eerste Kamerleden vond plaats tijdens een vergadering op 23 mei. Tijdens een veelzijdig inwerkprogramma gingen de Statencommissies regelmatig op werkbezoek in Brabant. Hierbij kwamen thema s als jeugdzorg, innovatie, behoud cultureel erfgoed, de N65 en de N69 aan bod. Ter voorbereiding op de besluitvorming voor een nieuwe koers voor het landelijk gebied, wisselden Provinciale Staten op 7 en 8 oktober uitgebreid van gedachten met Gedeputeerde Staten en diverse betrokkenen. Dergelijke Statendagen staan tijdens de lopende bestuursperiode vaker op de agenda. Aanvullende informatie en de vergaderstukken kunt u vinden op Ook kunt u contact opnemen met de griffie: of (073) *Hoofdstukken zijn aanklikbaar Cathalijne Dortmans griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant

3 4 5 Ledenlijst Provinciale Staten van Noord-Brabant (per 31 december 2011) Commissaris van de koningin/voorzitter Provinciale Staten prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. mr. C.J.M. Aarts-Engbers (CDA) mw. ing. J.P.H. Aarts-van de Loo (CDA) ing. J.M.A. van Agtmaal (CDA) N. Altundal, MIB (SP) mw. W.M.A. Arts (SP) H.F. van den Berg PVV) T.J.J. Bouwman (GroenLinks) drs. J.W. Brenninkmeijer (CDA) mw. P.M. Brunklaus (GroenLinks) drs. K.A.J.M. Burger Dirven (VVD) R. Dol (PVV) mw. A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk (CDA) mw. M.A.J.L. Frijters-Klijnen (PVV) mw. mr. M.B.P. Geeraedts (VVD) M.P.J.M. van Gruijthuijsen (VVD) ir. J.J.C. Hageman (D66) M. ten Harmsen van der Beek (VVD) A.W.J.A. van Hattem (PVV) N.G.L. Heijmans (SP) mw. F.C.C.M. van Iersel (SP) mw. drs. P. van der Kammen (PVV) M.J. Kap (Onafhankelijke Statenfractie Noord- Brabant) mw. J.C. Kardol (PVV) mw. mr. J.C.R. Keijzers-Verschelling (CDA) J. Kerkhoff (PVV) mw. C.C. Kerkhof-Mos (CDA) mw. drs. C.G.M. Klitsie (D66) mw. A.J.H. Knoet-Michels (PvdA) H.J.P.E. Koevoets (VVD) T.P.D. Kouthoofd (VVD) H.C.M. Krol (50PLUS) R.C.P. Kuijken, MSc (CDA) drs. H.J.M. Leenders (PvdA) mw. M.C. Lestrade-Brouwer (D66) P.J. van Liempd (PvdA) ing. A.T. van Lopik (VVD) mw. drs. M.E. Overboom (D66) mw. E. Pauel (SP) mw. drs. M.W. Prins-Afman (VVD) mw. drs. V.T.C. Slegers (SP) drs. P.H.M. Smeulders (GroenLinks) S.J.A.H. Smeulders, MA (PvdA) mw. M.J.G. Spierings (D66) mw. M.P.S. Tetteroo (PvdA) mw. mr. M.E. Tsoutsanis-van der Koogh (VVD) H.W. Verhees (VVD) M.P. Vissers (SP) A.C.J.M. van Vught (CDA) drs. R.J. van Vugt (CDA) R.J.J.M. Wagemakers (PvdA) ir. M.C. van der Wel (PvdD) A.J.H. Wijers (VVD) mw. drs. A.M. Wijnands (PvdA) R.J.C. van Zeeland (SP) mw. J. Zwijnenburg-van der Vliet (VVD) mw. drs. C.J.M. Dortmans, griffier Provinciale Staten Tot 10 maart 2011 Aantal Statenleden 55 Aantal burgerleden 5 (1 GroenLinks, 1 ChristenUnie-SGP, 1 PvdD, 1 D66, 1 Brabantse Partij) Fracties met aantal leden CDA 18 SP 12 VVD 11 PvdA 8 GroenLinks 2 ChristenUnie-SGP 1 Partij voor de Dieren (PvdD) 1 D66 1 Brabantse Partij 1 Fracties met aantal leden VVD 12 CDA 10 SP 8 PVV (tot 17 oktober 8 leden) 7 PvdA 7 D66 5 GroenLinks 3 50PLUS 1 PvdD 1 Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant 1 (met ingang van 17 oktober) Reguliere vergaderingen 7 reguliere vergaderingen met 2 extra avondbijeenkomsten en 3 bijzondere vergaderingen. Gemiddelde vergaderduur (inclusief schorsingen e.d.): 6 uur en 41 minuten. Vanaf 10 maart 2011 Aantal Statenleden 55 Aantal burgerleden (1 50PLUS, 1 PvdD) 2 Bijzondere vergaderingen 9 maart: afscheid oud-statenleden 10 maart: installatie nieuwe Statenleden 23 mei: verkiezing Eerste Kamer

4 6 7 Inwerkprogramma Statenleden Bij de start van de nieuwe bestuursperiode na de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011, namen de (merendeels nieuwe) Statenleden deel aan een inwerkprogramma. De griffie stelde het program ma samen dat door het presidium was vastgesteld en tussentijds is geëvalueerd. Tijdens het inwerkprogramma zijn onderdelen aangeboden die samen met de ambtelijke organisatie waren voorbereid. De uitvoering liep van 4 maart tot 7 oktober. In totaal zijn zo n 15 inwerkactiviteiten georganiseerd; deels gericht op geheel Provinciale Staten, deels op commissies of specifieke thema s. Zo vond een aantal basis acti vi teiten plaats met praktische informatie, tot modules over staats- en bestuursrecht, en toelichtingen op financiën, communicatie en ICT. Ook waren er meer inhoudelijke activiteiten; van het Statenweekend over het provinciale beleid in bredere zin, tot concrete thema's als de ecologische hoofdstructuur. Van de activiteiten die direct na afloop zijn beoordeeld, was de waarde ring van de Statenleden hoog. Het inwerk programma als geheel wordt begin 2012 met de fracties geëvalueerd. De Statenleden kozen op 23 mei de leden van de Eerste Kamer. Statenweekend Onderdeel van het introductieprogramma was een Statenweekend op 7 en 8 april. Het doel was tweeledig: een inhoudelijke gedachtewisseling over onderwerpen die de komende jaren op de provincie afkomen en een gelegenheid voor de Statenleden om elkaar te leren kennen. Er is gesproken over drie onderwerpen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen, die relevant zijn voor de provincie: de fysieke leef omgeving (ruimtelijke ordening, water, natuur, milieu), economie (regionale ontwikkelingen, economie, inno vatie) en cultuur (culturele hoofdstructuur, cultuur participatie, monumenten). Om de discussie te stimuleren, waren uitgenodigd: Hans Mommaas, directeur Telos, Elies Lemkes, programmadirecteur stichting Brainport en Jan-Hein Sloesen, bureauhoofd Cultuur van de provincie. Mutaties Statenleden Per 22 april benoemd als GS-leden: Y.C.M.G. de Boer (VVD) R.A.C. van Heugten (CDA) J.A.M.E. Iding (SP), tot 23 september 2011 L.W.L. Pauli (VVD) mw. S.C. van Haaften-Harkema (CDA) Per 22 april benoemd als Statenleden: A.J.H. Wijers (VVD) J.W. Brenninkmeijer (CDA) R.C.P. Kuijken (CDA) Per 30 juni beëindigd: G.J. Snijders (PvdA) P.J. van Liempd (PvdA) Per 23 september beëindigd: J. van de Hout (SP), opvolger J. Iding als gedeputeerde mw. H.C.C.J. van Iersel (SP) Statenlid Martijn Kap gaf op 18 oktober te kennen uit de fractie van de PVV te stappen. Hij gaat verder als Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. Dit betekent dat Provinciale Staten nu 10 fracties telt. Bijzondere activiteiten Platform Europa/Internationalisering Het Platform Europa kwam op 31 januari voor de laatste keer bijeen. Jan Pelle, directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), gaf een schets van het Europese en internationale beleid van de BOM in 2011 en verder. Verder is de evaluatie besproken van het functioneren van het Platform Europa in de bestuursperiode Dit gebeurde aan de hand van de notitie Terugblik, vooruitblik en aanbeveling richting volgende bestuurs periode. Het advies was om het platform in de volgende bestuursperiode te continueren. Het presidium de huishoudelijke commissie, bestaande uit de fractievoorzitters en de voorzitter van de Staten, die zich bezighoudt met de werkwijze van Provinciale Staten heeft dit advies overgenomen. Ook besloot het presi dium het platform Internationa lise ring in te stellen voor de duur van 1 jaar en daarna te bezien of continuë ring wenselijk is. Wederom zit Statenlid Marijke Tsoutsanis het platform voor dat begin 2012 voor het eerst bijeenkomt.

5 8 9 Werkgroep Integriteit Vanuit de Staten leverde de werkgroep Integriteit uit de vorige bestuursperiode een concept op van een nieuwe bestuurlijke gedrags code voor de leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Dat gebeurde onder voorzitterschap van Statenlid Wim Thuis (toenmalig vice-voorzitter van de Staten). In dit concept is zoveel mogelijk aangesloten bij zowel de landelijke modelgedragscode als de ambtelijke gedrags code van de provincie Noord-Brabant. In de huidige bestuursperiode is opnieuw een werkgroep Integriteit in het leven geroepen, nu onder voorzitter schap van Statenlid Jeannette Zwijnenburgvan der Vliet (VVD). Deze werkgroep hield op 7 oktober een inspirerende workshop voor Statenleden over integriteitsdilemma s. Daarnaast is de werkgroep bezig geweest met de uitwerking van een nieuwe bestuurlijke gedragscode. Deze zal naar het voorstel van de werkgroep gelijkluidend zijn aan de landelijke modelgedragscode, maar ook een aanvulling bevatten. De bedoeling is dat de Staten de nieuwe gedragscode in het voorjaar van 2012 vaststellen. Werkgroep Vitaal Platteland De toekomst van het Brabants platteland stond de tweede helft van het jaar stevig op de Statenagenda. Er is een werkgroep Vitaal Platteland opgericht onder voorzitterschap van Statenlid Marusjka Lestrade- Brouwer (D66). Alle fracties en diverse Statencommissies zijn hierin vertegenwoordigd. De opdracht van de werkgroep was een weekend voor te bereiden rond de thematiek van het vitaal platteland, met betrokkenheid van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en partners uit de Brabantse samenleving. Ter voorbereiding is op 23 september in het provinciehuis een informatiebijeenkomst gehouden met verschillende deskundigen. De thema s economie, ecologie, landbouw, leefbaarheid en gezondheid stonden daarin centraal. Tijdens het weekend van 7 en 8 oktober spraken de externe deskundigen opnieuw over deze thema s en werden bovendien met andere overheden en de maatschappelijke partners discussies gevoerd. Op de laatste dag presenteerden de afzonderlijke fracties en de gedeputeerden hun eerste visies over het buitengebied. Met een levendige discussie als gevolg. De hoofd elementen van deze oriënterende discussie zijn verwerkt in een koers document voor het landelijk Leden van de Statencommissies voor Mobiliteit en Financiën en voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen op 2 december op werkbezoek in het studiegebied voor het nieuw tracé N69. gebied. Provinciale Staten stelden dit document op vergadering op de publieke tribune, krijgen ze een 9 december met ruime meerderheid vast. introductie over het werk van Provinciale Staten en een rondleiding door het provinciehuis. Om uitwisseling Gasten van de Staten tussen de gasten en de Statenleden te bevorderen, wordt Voor elke vergadering van Provinciale Staten kunnen de ontvangst afgesloten met een gezamenlijke lunch. Statenleden Gasten van de Staten uitnodigen. Ook melden zich spontaan (groepen) belangstellenden aan In 2011 hebben 244 Brabanders deelgenomen aan die een Statenvergadering willen bijwonen en zo een het programma Gasten van de Staten. kijkje kunnen nemen in de provinciale keuken. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de website: Gasten van de Staten krijgen een speciaal ontvangstprogramma aangeboden. Naast het bijwonen van de

6 10 11 Datum Gasten Gastheer/-vrouw Aantal 4 februari Vrouwenvereniging Maren-Kessel en twee individuele gasten Wim van der Doelen 21 4 februari Vrouwenvereniging Nuenen/Gerwen Annegien Wijnands 48 1 juli Vereniging voor Senioren, afdeling Son en Breugel, en Judith Keijzers 38 individuele gasten -Verschelling 23 september PVGE Son Tim Kouthoofd september Individuele gasten Ron van Zeeland november Vrouwenvereniging Nuenen/Gerwen en individuele gasten Ron van Zeeland 32 9 december Sint-Janslyceum Jeffrey van Agtmaal 31 9 december Vrouwenvereniging Nuenen/Gerwen en individuele gasten Paul Smeulders 19 Ingekomen stukken Ingekomen stukken zijn alle poststukken die aan Provinciale Staten zijn gericht. Hierbij gaat het om onder meer ingediende voorstellen, burgerinitiatiefvoorstellen, schriftelijke mededelingen van het college van Gedeputeerde Staten en brieven gericht aan Provinciale Staten of een Statencommissie. Deze poststukken komen op een lijst van ingekomen stukken te staan, die de Statenleden bij de agenda krijgen. Daarnaast wordt de lijst ter inzage gelegd. Provinciale Staten bepalen hoe de ingekomen stukken worden behandeld. In 2011 kwamen er 131 stukken binnen: werden daaraan toegevoegd; bevoegdheid van Provinciale Staten, werden in afwachting van een voorstel van Gedeputeerde Staten in handen gesteld van het college; Gedeputeerde Staten vielen, werden voor de afhandeling in handen gesteld van het college; worden aangenomen. Statenvoorstellen Provinciale Staten bespraken 67 voorstellen van Gedeputeerde Staten, waarvan er 33 als zogenaamde hamerstukken (zonder bespreking) zijn afgedaan. Vragenuurtje tijdens vergaderingen van Provinciale Staten Nr. Fractie Indiener Onderwerp Vergadering 1 PvdD mw. B. Verstappen Waterkwaliteit oppervlaktewater 25 februari 2 PvdD mw. B. Verstappen Q-koorts 25 februari 3 CU-SGP H. Vreugdenhil Uitvoering motie Steun voor jonge boeren 25 februari 4 PVV A. van Hattem Brandgevaar in de bossen 22 april 5 PVV A. van Hattem Relatiedag parlementariërs 1 juli 6 CDA N. van Vught Spoorlijn langs de A27 1 juli 7 PvdD M. van der Wel Bomenkap Sint Anthonis 8 / 9 december 8 PVV A. van Hattem Ontwikkeling BZOB-bos Helmond 8 / 9 december

7 12 13 Amendementen tot maart CDA SP VVD PvdA GL CU-SGP PvdD D66 Br.Partij Totaal Moties vanaf maart VVD CDA SP PVV PvdA D6 GL 50PLUS PvdD OSN Totaal (vanaf oktober) Aangenomen/aanvaard Verworpen 1 1 Ingetrokken 1 1 Ingediend Amendementen vanaf maart VVD CDA SP PVV PvdA D66 GL 50PLUS PvdD OSN Totaal (vanaf oktober) Unaniem aangenomen/ aanvaard Aangenomen/aanvaard Verworpen Gewijzigd verworpen Ingetrokken Gewijzigd ingetrokken 1 1 Ingediend Unaniem aangenomen/ aanvaard Gewijzigd unaniem aangenomen Aangenomen/aanvaard Gewijzigd aangenomen 1 1 Verworpen Ingetrokken Gewijzigd ingetrokken 1 1 Aangehouden Aangehouden en weer ingediend Stemming gestaakt 2 2 Ingediend Moties tot maart CDA SP VVD PvdA GL CU-SGP PvdD D66 Br.Partij Totaal Unaniem aangenomen/ aanvaard Verworpen Ingetrokken Ingediend

8 14 15 Moties vreemd aan de orde van de dag Een zogeheten motie vreemd aan de orde van de dag is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda van de betreffende vergadering staat. Elk Statenlid kan zo n motie indienen. De motie wordt altijd behandeld aan het einde van de vergadering. Commissaris van de koningin Wim van de Donk zit de Statenvergaderingen voor. Naast hem Statengriffier Cathalijne Dortmans. Nr. Fractie Onderwerp Vergadering Besluit 1 SP, CDA, VVD, PvdA, GL, CU-SGP, MSD Oss 25 februari Unaniem PvdD, D66, Br. Partij aangenomen 2 VVD, PvdA, CDA, SP, D66, PvdD, GL Junior Vaandeldrager 2018Brabant 25 februari Aangenomen 3 PVV BZOB-bos 22 april Aangehouden 4 SP, VVD, CDA, GL, PVV Kamp Vught 22 april Aangenomen 5 CDA, SP, 50PLUS, PvdD PVV Omroep Brabant als rampenzender 23 september Aangenomen 6 PVV Onderzoek huisvestingsmogelijkheden RUD s 23 september Verworpen (regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening en handhaving) 7 PVV rundveehouderijen 23 september Aangehouden 8 D66, PvdA, GL, PvdD Samenhangend beleid ondergrond 23 september Aangehouden 9 PVV Motie 11-11: Alaaf 11 november Aanvaard Overzicht van aanvaarde en overgenomen moties Nr. Fractie Onderwerp Vergadering 1 PvdA, CDA, SP, VVD, GL, D66, Nota deelnemingen 4 februari CU-SGP, Br. Partij, PvdD 2 SP, PvdA Positie mensen met een functiebeperking op de 4 februari arbeidsmarkt 3 VVD, CDA, SP Bestuursakkoord Tien voor Brabant 22 april 4 VVD, CDA, SP Gedeputeerde Staten in deze 22 april bestuursperiode 5 CDA, VVD, SP Aanpak A27 richting minister en Tweede Kamer 30 juni / 1 juli 6 CDA, VVD, PvdA, D66, GL, PVV, PvdD Fietstunnel bij Moerschot 30 juni / 1 juli 7 VVD, PvdA, CDA Financiële dekking motie M6 juli volledige 30 juni / 1 juli handhaving luchtwassers 8 PvdA, VVD, GL, D66, PVV, PvdD Slim rijden 30 juni / 1 juli 9 SP, VVD, CDA, GL, D66, PvdD, PVV SW-bedrijven werken, ook voor de provincie 30 juni / 1 juli 10 D66, GL, VVD, PVV, CDA, PvdA, SP, Ontwerp-structuurvisie Infrastructuur en ruimte 30 juni / 1 juli PvdD 11 GL, D66, PvdA, PvdD Continuering nachtnet 30 juni / 1 juli 12 SP, VVD, CDA Brabantse verkoopgarantie 30 juni / 1 juli 13 VVD, CDA Gevolgen bestuursakkoord voor Brabant 30 juni / 1 juli 14 D66, GL, 50PLUS, CDA, PvdD Uitwerking infrastructuur podiumkunsten 23 september 15 SP, 50PLUS, PvdA, VVD, D66, GL Disbalans vraag en aanbod culturele voorzieningen 23 september 16 D66, GL, PvdA, CDA Duurzaam inkoopbeleid 11 november 17 VVD, CDA Rijksbijdrage A50 en A2 11 november

9 16 17 Nr. Fractie Onderwerp Vergadering 18 VVD, CDA, SP Aanpak A27 11 november 19 CDA, PvdA, PvdD, GL, D66, VVD, SP Duurzame energie 11 november 20 CDA, VVD, SP, PvdD Majeur project West-Brabant 11 november 21 SP, VVD, PvdA, PvdD, 50PLUS Theaterfestival Boulevard 11 november 22 PVV Transitverbod vrachtwagens 11 november 23 D66, PvdA, GL, PvdD Samenhangend beleid ondergrond 11 november 24 GL, PvdD Opbergen kernenergieafval 11 november 25 GL, PvdA Fiets in de versnelling 11 november 26 VVD, SP, D66, PVV, PvdA, 50PLUS Budgetrecht en autorisatieniveau 11 november 27 SP, PVV, OSN Landschap Maashorst 11 november 28 PvdA Regeling reiskosten voor MBO-leerlingen 11 november 29 PVV, PvdD, PvdA, CDA Toewijzingscriteria Sportplan 8 / 9 december 30 CDA, SP, GL, D66 Duurzaamheidsdeals regio s 8 / 9 december 31 PvdA, PvdD, GL, D66, SP, PVV, 50PLUS Beperking omvang veestapel 8 / 9 december 32 D66, SP, CDA, GL, VVD, PvdD Evaluatiecriteria koersdocument 8 / 9 december 33 D66, PvdD, CDA, VVD, GL, SP Motie commissie Van Doorn, lokale borging; 8 / 9 december werkmodel en criteria 34 GL, SP, PvdA, CDA, D66, PvdD Gesloten kringloop 8 / 9 december 36 GL, SP, PvdA, PvdD, D66 Garantiefonds voor kosten zoönosen 8 / 9 december Er zijn dit jaar geen initiatiefvoorstellen besproken. Er waren geen interpellaties. Video-uitzendingen op een rij De Statenvergaderingen zijn sinds 2009 rechtstreeks te volgen via internet op Het overzicht van de video-uitzendingen van 2011 met het aantal kijkers. Datum vergadering Aantal (live / archief) 9 december / december 223 / november 860 / september 670 / juli 809 / juni 248 / mei 1374 / april 899 / maart 128 / maart 140 / februari 1877 / februari 715 / 1129 Mieke Geeraedts, fractievoorzitter VVD "Na de verkiezingen zijn we er in geslaagd een brede coalitie te vormen, die functioneert op basis van een kort maar krachtig coalitie programma. Hierin zetten we de tering naar de nering. Zodat een stevig financieel fundament wordt gelegd om de onzekere toekomst het hoofd te bieden en waarbij de focus wordt gelegd op een leefbaar en vitaal platteland. Leefbaar, dus ook investeren in natuur, cultuur en sport. Vitaal, dus een gezonde en op innovatie gerichte economie.een goed voorbeeld daarvan is de slagvaardige aanpak om te komen tot de realisering van het Life Science Park Oss, waarmee zowel werkgelegenheid als kennis voor Brabant behouden blijft. De VVD is er voorstander van deze wijze van aanpak in de toekomst voort te zetten."

10 18 19 Schriftelijke vragen ex artikel 3.2. Reglement van Orde Vanaf maart 2011 Partij Aantal Indieners Tot maart 2011 Partij Aantal Indieners CDA 4 mw. C.C. Kerkhof-Mos (2x), mw. A.J.H.W. Lamers, mw. P.A. Paulides-Ruitenberg, drs. W.T. Thuis, drs. R.J. van Vugt (2x) SP 1 R.J.C. van Zeeland VVD 1 mw. mr. M.E. Tsoutsanis-van der Koogh PvdA 3 J.G. Arkes, mw. drs. A.M. Wijnands (2x) GroenLinks 5 J.A.M. Martens (5x) CU-SGP - - PvdD 3 mw. dr. B.E.J.M. Verstappen (3x) D66 3 mw. M.C. Lestrade-Brouwer (3x) Brabantse Partij - - Leden van de Statencommissie voor Economische Zaken en Bestuur bezochten op 30 september de Technische Universiteit Eindhoven. Het bezoek stond in het teken van innovatie. VVD 7 drs. K.A.J.M. Burger Dirven (4x), M.P.J.M. Gruijthuijsen, T.P.D. Kouthoofd, mw. J. Zwijnenburg-van der Vliet CDA 12/1* mw. mr. C.J.M. Aarts-Engbers (5x), mw. ing. J.P.H. Aarts-van de Loo (3x), ing. J.M.A. van Agtmaal (7x), mw. C.C. Kerkhof-Mos (3x), R.C.P. Kuijken MSc (2x), drs. R.J. van Vugt (4x) SP 19 N. Altundal (6x), mw. W.M.A. Arts, J.J.C. van den Hout (2x), mw. E. Pauel (5x), mw. drs. V.T.C. Slegers (3x), R.J.C. van Zeeland (6x) PVV 57 J. van den Berg (8x), R. Dol (8x), mw. M.A.J.L. Frijters-Klijnen (14x), A.W.J.A. van Hattem (19), mw. drs. P. van der Kammen (5x), M.J. Kap (12x), mw. J.C. Kardol (6x), J. Kerkhoff (2x) PvdA 8/2* mw. A.J.H. Knoet-Michels (2x), drs. H.J.M. Leenders (4x), P.J. van Liempd, S.J.A.H. Smeulders MA (4x), mw. drs. A.M. Wijnands (3x) D66 14/1* ir. J.J.C. Hageman, mw. drs. C.G.M. Klitsie (3x), mw. M.C. Lestrade-Brouwer (14x), mw. drs. M.E. Overboom, mw. M.J.G. Spierings (3x) GroenLinks 6/2* T.J.J. Bouwman (3x), mw. P.M. Brunklaus (2x), drs. P.H.M. Smeulders (3x) 50PLUS 7 H.C.M. Krol (7x) PvdD 18 Ir. M.C. van der Wel (18x) Onafhankelijke 9 M.J. Kap (9x) Statenfractie Noord-Brabant Vragen van 1 GroenLinks samen met de PvdA meerdere fracties 1 CDA samen met GroenLinks 1 D66 samen met de PvdA

11 20 21 Presidium Het presidium bereidt de werkzaamheden van Provinciale Staten voor. Deze commissie beslist over het functioneren van Provinciale Staten. Hierbij gaat het onder meer om de voorbereiding van besluiten van de Staten, de ondersteuning van Provinciale Staten en de aansturing van de griffie. Alle fractievoorzitters (of hun vervangers) maken deel uit van het presidium. De voorzitter van Provinciale Staten is ook voorzitter van het presidium. De griffier is secretaris. Aantal plv. leden Aantal vergaderingen Gemiddelde vergaderduur uur Onderwerpen (exclusief Statenvoorstellen) Onderaan vlnr: Marusjka Lestrade-Brouwer (D66), Cathalijne Dortmans (griffier), Wim van de Donk (commissaris van de koningin), Mieke Geeraedts (VVD), Marco van der Wel (PvdD) Midden vlnr:paul Smeulders (GroenLinks), Conny Kerkhof-Mos (CDA), Ronald Dol (PVV), Nico Heijmans (SP) Boven vlnr: Martijn Kap (OSN), Annegien Wijnands (PvdA), Henk Krol (50PLUS), Alex Brul (adjunct-griffier) videoverslaglegging Statencommissies De Statencommissies adviseren aan Provinciale Staten. Zij hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden en vergaderen standaard op vrijdag. De commissies zijn samengesteld uit Statenleden en burgerleden. De verdeling van zetels in de commissie is naar rato van de grootte van de fractie. De commissie wordt geleid door een technisch voorzitter die tevens Statenlid is, maar niet aan de discussie deelneemt. Per 10 maart 2011 is de samenstelling van de Statencommissies gewijzigd. Deze splitsing is op de volgende pagina's zicht baar gemaakt door het noemen van de commissie uit de vorige bestuursperiode, gevolgd door de commis sie(s) in de huidige bestuursperiode. De programma plannen van het bestuursakkoord zijn gekoppeld aan de vijf functionele Statencommissies. Leden van de Statencommissie Cultuur en Samenleving bezochten op 2 september de voormalige Dongecentrale in Geertruidenberg in het kader van het behoud en hergebruik van grote cultuur-historische complexen.

12 22 23 Statencommissie Bestuur en Middelen (BM) Statencommissie Algemene Voorbereiding Statencommissie voor Economische Zaken en Conny Kerkhof-Mos, fractievoorzitter CDA (tot 10 maart 2011) Staten (AVS) (na 10 maart 2011) Bestuur (EZB) (na 10 maart 2011) Na de verkiezingen van 2 maart is het CDA De commissie BM hield zich bezig met algemeen Na de verkiezingen is als overgangsconstructie de De commissie EZB houdt zich bezig met economische er in geslaagd veel verkiezingsbeloften om te bestuur, financiën, personeel en organisatie, en Statencommissie AVS ingesteld. Deze commissie hield zaken, bestuurlijke organisatie en internationalisering. zetten in bestuursafspraken met VVD en SP. communicatie. zich bezig met: Zo wordt de Ruit om Eindhoven aangelegd 18 (excl. voorzitter) Aantal plv. leden 17 Aantal vergaderingen 2 Gemiddelde vergaderduur 2 uur en 50 minuten Insprekers Geen Aantal toezeggingen 1 Tijdens een werkbezoek aan de N65 op 24 juni maakten de Statencommissies MF en ROW een tussenstop in Vught met zicht op de N65. voorbereiding was; Staten op commissieniveau gewenst was. 18 (excl. voorzitter) Aantal plv. leden 17 Aantal vergaderingen 1 Gemiddelde vergaderduur 1,5 uur Insprekers Geen 18 (excl. voorzitter) Aantal plv. leden 17 Aantal vergaderingen 7 Gemiddelde vergaderduur 2 uur en 10 minuten Insprekers 2 Aantal toezeggingen 4 Werkbezoeken TU Eindhoven 30 september Overige activiteiten (belang rijk voor Brainport), worden Valkenswaard en Aalst verlost van doorgaand verkeer van de N69 en krijgen Oudenbosch, Zundert en Haps kom-omleidingen. Verder wordt onder meer geïnvesteerd in behoud van cultureel erfgoed en een vitaal platteland. Brabant blijft collectief particulier opdrachtgeverschap -zelf bouwen van starterswoningen- stimuleren. Ook namen wij het initiatief voor afspraken over duurzaamheidsprojecten met de regio's en voor de inzet van 10 miljoen voor elektrisch rijden. Voorlichtings bijeenkomst Ontwikkelbedrijf 8 juni Informatiesessie organisatieontwikkeling huisvesting 26 september 22 23

13 24 25 Nico Heijmans, fractievoorzitter SP Statencommissie voor Economische Zaken, Statencommissie voor Mobiliteit en Financiën Ronald Dol, fractievoorzitter PVV Voor de fractie van de SP is het niet zo Mobiliteit en Grotesteden beleid (EMG) (MF) (na maart 2011) De PVV is bijzonder trots dat wij in het eerste moeilijk te benoemen wat we vorig jaar (tot 10 maart 2011) De commissie MF houdt zich bezig met mobiliteit, jaar als oppositiepartij een belangrijk punt uit hebben bereikt. Onze partij kwam in De commissie EMG hield zich bezig met economie, openbaar vervoer, infrastructuur, tracébesluiten, de ons verkiezings programma gerealiseerd zien met Jan Marijnissen voor het eerst in de Provinciale Staten van Noord- Brabant. Al die tijd, 24 jaar lang, zat de SP-fractie in de oppositie. In maart 2011 kwam daarin verandering; voor het eerst nam de SP zitting in het college. Dus het bestuursakkoord met daaraan gekoppeld de eerste SP-gedeputeerde is voor onze fractie het belangrijkste wapenfeit van arbeidsmarkt, verkeer, (openbaar) vervoer, infrastructuur, grote stedenbeleid en handhaving. 18 (excl. voorzitter) Aantal plv. leden 18 Aantal vergaderingen 2 Gemiddelde vergaderduur 2 uur en 15 minuten Overige activiteiten Reflectiebijeenkomst provinciale aanpak kredietcrisis 1 februari gebiedsopgaven N69 en Noordoostcorridor, financiën en financieel toezicht op de gemeenten. 17 (excl. voorzitter) Aantal plv. leden 17 Aantal vergaderingen 9 Gemiddelde vergaderduur 2 uur en 22 minuten Insprekers 25 Aantal toezeggingen 17 Werkbezoeken Dat is de instelling van een openbaar subsidieregister, dat vanaf begin 2012 op de website van de provincie wordt gepubliceerd. Alle Brabanders hebben het recht te weten waaraan hun belastinggeld wordt besteed en wie het ontvangt om daar provinciale doelen mee te realiseren. De verantwoording daarover was te ondoorzichtig. Volgens de PVV is de komst van een openbaar subsidieregister winst voor de Brabanders. Congres Nieuwe verbindingen in Gebiedsontwikkeling N65 24 juni de Biobased Economy in Zuidwest- Technische Universiteit Eindhoven 30 september Nederland 10 februari Grenscorridor N69 en NS/Prorail 2 december Overige activiteiten Uitnodiging Stichting Dorps - platform Aarle-Rixtel Overleg accountant over controle provinciale Jaarstukken 2010 Informatieve bijeenkomst visie OV 7 juni 8 juni 8 juli

14 26 27 Annegien Wijnands, fractievoorzitter PvdA De PvdA Brabant maakt zich er sterk voor Informatieve bijeenkomst dossier Grenscorridor N69 1 september Marusjka Lestrade-Brouwer, fractievoorzitter D66 dat we niet klakkeloos de bezuinigingen van Informatieve bijeenkomst program ma D66 is in maart van 1 naar 5 zetels gegroeid. het Rijk over nemen. Wij kiezen voor een provinciale wegen oktober Hiermee zetten we in op onderwerpen waarvoor Brabant met werk voor iedereen, behoud Inspiratiedag visie OV 21 oktober ook in de vorige periode aandacht was. van de natuur met een gezond buitengebied, goede zorg voor onze jeugd en goed Overleg accountant over conceptdienstverleningsplan november Zo heeft D66 het onderwerp schaliegas geagendeerd. Daaraan is een motie gekoppeld openbaar vervoer. Belangrijke wapenfeiten in 2011: de aangenomen motie waardoor om de provincie een visie op te laten stellen voor het gebruik van de ondergrond. Het gaat minderjarige MBO-ers goedkoper met de bus kunnen reizen, de aangenomen motie genoeg, geen vee erbij! waarbij de Staten gaan voor minder vee in Brabant, en het verwerpen van het natuurakkoord van Bleker. Statencommissie voor Ruimte en Milieu (RM) (tot 10 maart 2011) De commissie RM hield zich bezig met ruimtelijke ordening en ontwikkeling, milieu, natuur en landschap, water (inclusief waterschappen), revitalisering landelijk gebied en wonen. Leden van de Statencommissie Economische Zaken en Bestuur bezoeken op 30 september de Technische Universiteit Eindhoven. Thema: innovatie. Overige activiteiten dan ook om bijvoorbeeld het transport van goederen en grondstoffen per buisleiding en infra structuur bij MSD in Oss. Het onderwerp is dus van belang voor milieu, gezondheid, economie én omgeving. Symposium Aan de slag met een 18 (excl. voorzitter) duurzame veehouderij 2 februari Aantal plv. leden 17 Bijeenkomst Landschap van Allure Aantal vergaderingen 3 De Maashorst 7 februari Gemiddelde vergaderduur 3 uur en 38 minuten Bijeenkomst Landschap van Allure Insprekers 7 Het Groene Woud 11 februari Aantal toezeggingen 14 Bijeenkomst Landschap van Allure De Brabantse Wal 24 februari Werkbezoeken Congres 'Zon op het zuiden' 2 maart Lopende zaken intensieve veehouderij 7 januari Afscheid commissie RM in Biovakbeurs IJsselhallen Zwolle 20 januari Natuurmuseum Brabant in Tilburg 18 maart 26 27

15 28 29 Statencommissie voor Ruimtelijke Werkbezoeken Voorlichtingsbijeenkomst Paul Smeulders, fractievoorzitter GroenLinks Ontwikkeling en Wonen (ROW) Wilhelminagebied 7 juni ontwikkelbedrijf 8 juni Mede door de inzet van GroenLinks heeft de (vanaf 10 maart 2011) Gebiedsontwikkeling N65 24 juni Themasessie landbouw 8 juli provincie het onderhandelingsakkoord natuur De commissie ROW houdt zich bezig met ruimtelijke Werkbezoek cultuurhistorische Introductie nieuwe structuurvisie en van staatssecretaris Bleker verworpen. Als zijn ontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen. 18 (excl. voorzitter) Aantal plv. leden 16 Aantal vergaderingen 11 Gemiddelde vergaderduur 2 uur en 21 minuten Insprekers 30 Aantal toezeggingen 35 complexen Werkbezoek in het kader van Floriade 2022 in West Brabant Grenscorridor N69 en NS/Prorail Overige activiteiten Bijeenkomst Hightech & Hightouch in de landbouw 2 september 30 september 2 december 27 april verordening ruimte 26 augustus Informatieve bijeenkomst dossier Grenscorridor N69 1 september Statencommissie voor Ecologie en Handhaving (EH) (vanaf 10 maart 2011) De commissie EH houdt zich bezig met ecologie (water, plannen doorgaan, gaan bestaande natuurgebieden in de uitverkoop en krijgt Brabant hectare minder nieuwe natuur dan afgesproken. Zelfs voor dat kleinere gebied is te weinig geld voor goed onder houd. GroenLinks zet zich in voor behoud en versterking van de Brabantse natuur. Daarom was 9 december een geweldigde dag voor de Conferentie ruimtelijke kwaliteit in bodem, lucht), natuur en landschap, klimaat en duur- natuur: Provinciale Staten lieten zien dat Brabant Leden van de Statencommissie voor Cultuur en Samenleving volgden op 16 september een masterclass jeugdzorg in Goirle. de regio 11 mei zame energie, milieu- en vergunningverlening, handhaving, externe veiligheid en toezicht op de water schappen. niet meewerkt aan het afbraakbeleid van staatssecretaris Bleker! 18 (excl. voorzitter en secretaris) Aantal plv. leden 18 (excl. plv. voorzitter en plv. secretaris) Aantal vergaderingen 7 Gemiddelde vergaderduur 2 uur Insprekers 12 Aantal toezeggingen 27

16 30 31 Henk Krol, fractievoorzitter 50PLUS Werkbezoeken Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Statencommissie voor Cultuur en "Bij de Statenverkiezingen deed 50PLUS voor Wilhelminagebied 7 juni Cultuur (ZWC) (tot 10 maart 2011) Samenleving (CS) (vanaf 10 maart 2011) het eerst mee. Ons programma bevatte 10 De commissie ZWC hield zich bezig met jeugd(zorg), De commissie CS houdt zich bezig met cultuur, punten, die we meegaven aan Hans Wiegel, Overige activiteiten sociaal beleid, leefbaarheid, sport en cultuur. monumentale complexen, jeugd(zorg), leefbaarheid, de informateur van het nieuwe college. Daarvan kwamen er 9 in het bestuurs akkoord terecht. Met zo'n resultaat ben je als nieuwkomer spekkoper. Een concretere bijdrage is nauwelijks denkbaar. Bijzonder was de stemming over de belab berde natuuraanpak van staatssecretaris Bleker. Noord-Brabant torpedeerde de plannen met 27 tegen 25 stemmen. Op zulke momenten wordt heel duidelijk dat zelfs een partij met maar één zetel het verschil kan maken." Themabijeenkomst Ecologische Hoofdstructuur / Investeringsbudget Landelijk Gebied Informatieve bijeenkomst dossier Structuurvisie Brainport Oost Themasessie Landbouw Informatieve bijeenkomst dossier Grenscorridor N69 Informatieve bijeenkomst dossier Provinciaal MilieuPlan Kennismakingsbijeenkomst met de 26 mei 24 juni 8 juli 1 sep tember 16 september 18 (excl. voorzitter) Aantal plv. leden 17 Aantal vergaderingen 2 Gemiddelde vergaderduur 2 uur en 38 minuten Aantal toezeggingen 6 Werkbezoeken Locatievergadering De Muzerij s-hertogenbosch; tevens afscheidsvergadering commissie ZWC 18 februari sport en gezondheid. 18 (excl. voorzitter) Aantal plv. leden 16 Aantal vergaderingen 7 Gemiddelde vergaderduur 2 uur en 7 minuten Insprekers 3 Aantal toezeggingen 43 Werkbezoeken Werkbezoek cultuurhistorische Noord brabantse Waterschapsbond 7 oktober complexen 2 september Themabijeenkomst Vitaal Platteland 7 & 8 oktober Masterclass Jeugdzorg 16 september Informatieve bijeenkomst dossier Masterclass Cultuur 21 oktober Transitie Stadteland / Decentralisatie Werkbezoek Sport 18 november natuur 22 november Leden van de Statencommissie Cultuur en Samenleving op 18 november op werkbezoek bij sportcomplex Flik-Flak in 's-hertogenbosch.

17 32 33 Marco van der Wel, fractievoorzitter Partij voor de Dieren De Partij voor de Dieren zet zich in voor dierenwelzijn. Op ons aandringen worden natuur- en dierenliefhebbers beter gehoord bij het opstellen van het jachtbeleid. Ook hebben we ons hard gemaakt voor de voormalige proefdierapen in Oss; per 1 februari hebben ze bij Stichting Aap een nieuw thuis. Verder is unaniem een motie aangenomen om 12 Commissie Klachten en Verzoeken De commissie Klachten en Verzoeken behandelt klachten over gedragingen van bestuur en ambtenaren jegens burgers en instellingen. Een klacht kan worden omschreven als een uiting van onvrede in een concrete situatie, bijvoorbeeld een voorval of de wijze waarop iemand is bejegend. Er zijn in klachten binnengekomen. Hiervan zijn er 14 langs informele weg tot tevredenheid van Rekeningcommissie (RC) (tot 10 maart 2011) De Rekeningcommissie had tot taak om het financiële beleid en beheer van Gedeputeerde Staten te onderzoeken aan de hand van de verantwoordingsstukken (begroting, voorjaarsnota, bestuursrapportages, najaarsbrief en rekening). Daarnaast bekeek de commissie de technische werking van de planning & controlcyclus en -stukken. De commissie bepaalde haar eigen werkwijze en vergaderde niet maandelijks. De Rekeningcommissie is in 2011 niet meer bijeen met het oog op de toekomst - een zelfevaluatie over de bestuursperiode uitgebracht. Deze zelfevaluatie blikt terug op de werkzaamheden van de commissie in de afgelopen 4 jaar. Het rapport bevat ook een analyse van de instrumenten die Provinciale Staten kunnen inzetten bij kaderstelling en controle van het beleid. Na de verkiezingen hebben de Staten de commissie Beleidsevaluatie niet meer ingesteld. De commissie bestond uit 6 Statenleden en 3 externe leden, onder wie de voorzitter. miljoen te reserveren voor de succesvolle de klagers afgehandeld en vervolgens ingetrokken. Er geweest. leefgebiedenbenadering. Én we schreven een nota over de zorgelijke financiële situatie van de opvang voor inheemse dieren. Hiervoor vragen we in 2012 aandacht. is 1 klacht volgens de formele procedure behandeld; de klacht is gedeeltelijk gegrond verklaard. Eind 2011 was er nog 1 klacht in behandeling. De commissie heeft tevens geadviseerd over een 2-tal aan Provinciale 7 (excl. voorzitter) Aantal plv. leden 2 9 Aantal vergaderingen 1 Gemiddelde vergaderduur 3 uur Staten gerichte bezwaarschriften over de Verordening ruimte. Statencommissie Beleidsevaluatie (BE) (tot 10 maart 2011) Persberichten PS 5 De commissie voor Beleidsevaluatie regelde onder- Bij bijzondere gebeurtenissen of beslissingen stuurt de Aantal plv. leden zoeken naar de effectiviteit van het provinciale beleid. Ook hield de commissie toezicht op een juiste uitvoering van deze onderzoeken en de doorgeleiding van griffie persberichten namens Provinciale Staten naar de media. In 2011 ging het om in totaal 47 persberichten. Het overzicht. de onderzoeken naar Provinciale Staten. De commis sie heeft op 28 januari 2011 het rapport Terugblikken 32 33

18 34 35 Nr. Datum Onderwerp Nr. Datum Onderwerp 1 19 januari Website verkiezingen Provinciale Staten in de lucht 2 26 januari Nieuwe griffier voor Provinciale Staten 3 31 januari Debat over toekomst bestuurlijk Brabant 4 2 februari Stemwijzer en KiesKompas voor verkiezingen Provinciale Staten 5, 6 4 februari Leden Zuidelijke Rekenkamer herbenoemd; Brabant gouden handdrukvrije provincie 7 10 februari Eerste toespraak Statenlid vanaf ipad 8 14 februari Provincie houdt open dag 9 16 februari KiesKompas in Beeld online voor verkiezingen Provinciale Staten februari Campagne voor jongeren via social media februari Posterwedstrijd in heel Brabant februari Stembureaus geselecteerd voor exit poll februari Uitslagenavond met exit poll over verkiezingen Provinciale Staten Brabant 14, 15 2 maart VVD grootste partij in Brabant; Brabander stemt landelijk, maar wil wel provincie behouden 16 4 maart Bijna een miljoen stemmen voor Provinciale Staten in Brabant 17, 18, 9 maart Koninklijke onderscheiding voor vier Statenleden; Aftrap collegevorming college van 19 Gedeputeerde Staten; Definitieve uitslag verkiezingen Provinciale Staten maart Provinciale Staten in nieuwe samenstelling geïnstalleerd maart Wiegel: onderhandelingen met VVD, CDA en SP maart Verkiezingsmanifest voor een beter platteland in Brabant 23 6 april Het nieuwe bestuursakkoord Tien voor Brabant gepresenteerd 24, april Staten stellen bestuursakkoord 'Tien voor Brabant' vast; Statenleden beëdigd en leden Gedeputeerde Staten gekozen juni Zuidelijke Rekenkamer presenteert rapport IJkpunten investeringsstrategie Agenda van Brabant aan Provinciale Staten juni Staten: evenredige verdeling cultuurgeld juni Uitslag Eerste Kamerverkiezingen juni Staten stellen structuurvisie Brainport Oost vast 30 1 juli Provinciale Staten stemmen knarsetandend in met bestuursakkoord Rijk-provincies-gemeenten; Staten zetten kanttekeningen bij behandeling kaderbrief; Provinciale Staten stemmen in met jaarstukken 2010 en kaderbrief 31 9 september Bewoners protesteren tegen variant nieuwe N september Informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten over toekomst platteland 33, september Provinciale Staten willen dat Rijk ook verantwoordelijkheid neemt in afwikkeling Chemie-Pack; Johan van den Hout benoemd tot lid college van Gedeputeerde Staten oktober Martijn Kap stapt uit PVV-fractie Provinciale Staten 36 3 november Provinciale Staten bepalen nieuwe koers voor Brabants platteland 37 7 november Jongeren in debat met Staten 38, november Staten akkoord met verbouwing provinciehuis; Provinciale Staten akkoord met voorfinanciering van 38,2 miljoen voor de bodemsanering bij Chemie-Pack in Moerdijk november Provinciale Staten stellen begroting 2012 vast 41, 42, 8 december Staten gaan investeren in behoud erfgoedcomplexen; Steun van Provinciale Staten voor Sportplan ; Provinciale Staten willen dat jeugdzorg vernieuwt bij overgang naar gemeenten 44, 45, 9 december Provinciale Staten steunen deelakkoord IPO en Rijk niet; Provinciale Staten zien advies commissie 46, 47 Van Doorn als uitstekende bouwsteen omvorming veehouderij; Staten akkoord voor nieuwe koers landelijk gebied van Brabant; Steun Provinciale Staten voor Oss Life Sciences Park

19 36 37 Bestuurlijke vertegenwoordigingen Interprovinciaal Overleg (IPO) Iedere provincie heeft sinds vertegen woordigers in de Algemene Vergadering (AV) van het Interprovinciaal Overleg (IPO), te benoemen uit en door Provinciale Staten. De AV concentreert zich op de statutaire kerntaak (toezicht houden) en laat de inhoudelijke controle aan de provincies zelf. Tot de verkiezingen van maart 2011 bestond de vertegenwoordiging uit: Plaatsvervangend lid: Na de verkiezingen zijn benoemd als lid: En als plaatsvervangers: De Algemene Vergadering (AV) van het IPO is in keer bijeen geweest: op 29 september en 8 december. Besproken onderwerpen: de jaarrekening en het jaar verslag 2010, de rechtspositie van Statenleden, de transitie van het IPO, de voortgangsverslagen van het IPO jaarplan 2011 en het jaarplan en de begroting De IPO-jaarconferentie was op 4 en 5 oktober in Haarlem. Havenschap Moerdijk Provinciale Staten benoemen uit hun midden 2 leden van de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk. Tot de verkiezingen van maart 2011 waren dat: Na de verkiezingen zijn benoemd: 2011 En als plaatsvervangers: De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk heeft in keer vergaderd, namelijk op 31 maart, 30 juni, 29 september en 15 december. Tijdens deze vergaderingen is gesproken over onder meer: Logistiek Park Moerdijk, brand Chemie-Pack, jaarrekening en jaarverslag 2010, begroting 2012, winstuitkeringsbeleid en mandaatregeling. Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer Vertegenwoordigers Provinciale Staten Noord-Brabant tot 10 maart 2011: Vertegenwoordigers Provinciale Staten Noord-Brabant vanaf 10 maart 2011: De programmaraad komt 2 keer per jaar bijeen. De Zuidelijke Rekenkamer informeert de programmaraad tijdens deze vergaderingen over de voortgang van haar lopende onderzoeken. Ook komt het onderzoek van de andere provinciale rekenkamers aan de orde. Op 4 februari hebben Provinciale Staten ingestemd met een aangepaste gemeenschappelijke regeling over de Zuidelijke Rekenkamer. De provincie Limburg volgde een week later. Tegelijkertijd zijn als leden van de rekenkamer herbenoemd: dhr. L. Markensteyn (vz), mw. Th.O.J. Lucardie en dhr. J.C. Van Dalen. Op 16 november is voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling na de Statenverkiezingen vergaderd. Tijdens deze vergadering is gesproken over onder meer: de taken van de programmaraad, het voorzitterschap van de programmaraad (mw. J.C.R. Keijzers-Verschelling), het onderzoeksprotocol, het concept onderzoeksprogramma 2012 en de stand van zaken van de lopende onderzoeken.

20 38 39 Colofon Productie: provincie Noord-Brabant / Fotografie: Wim Hollemans, Melchert Meijer zu Schlochtern, provincie Noord-Brabant / Ontwerp: LaVerbe, Nijmegen

Statenvoorstel 26/13 A

Statenvoorstel 26/13 A Statenvoorstel 26/13 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 19 april 2013 Onderwerp Notulen vergadering Provinciale Staten d.d. 7 december 2012 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Datum 29 maart

Nadere informatie

Provinciale Staten Noord-Brabant

Provinciale Staten Noord-Brabant Provinciale Staten Noord-Brabant Standpunten in de periode maart 2007 t/m maart 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Pagina Hoofdstuk 1 Bestuur 6 Rapport onderzoekscommissie aanbesteding concessie in het 7 stads-

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4 INHOUDSOPGAVE Statengriffie...4 1. Provinciale Staten...5 1.1 Toelating Statenlid...5 1.2 Ontslag Statenlid...5 1.3 Nevenfuncties / onverenigbare werkzaamheden...6 1.4 Integriteit / aanvaarding geschenken...6

Nadere informatie

Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters

Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters Voorzitter: mw. H.J. Weeda Griffier: mw. C.A. Peters AGENDA 1. Opening en mededelingen. 2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden. 3. Vaststelling langetermijnagenda. 4. Vaststelling notulen

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Wat is de rol van gemeenten in 2020?

Wat is de rol van gemeenten in 2020? Postbus 935 8901 BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein 38 8911 HJ Leeuwarden www.friesegemeenten.nl Aan: de leden Ter attentie van: Burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Het Hoofdbestuur kwam een keer in retraite bijeen. Dit was op 8 en 9 december te Dalfsen. In 2012 was het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: Leden:

Het Hoofdbestuur kwam een keer in retraite bijeen. Dit was op 8 en 9 december te Dalfsen. In 2012 was het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: Leden: Het Hoofdbestuur vergaderde in het jaar 2012 14 keer, namelijk op 31 januari, 27 februari, 19 maart, 23 april, 7 mei, 21 mei, 28 mei, 25 juni, 4 juli, 18 augustus, 17 september, 22 oktober, 26 november

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

CDA. Jaarverslag 2006. CDA en Gelieerde Organen en Organisaties

CDA. Jaarverslag 2006. CDA en Gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2006 CDA en Gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2006 CDA en Gelieerde Organen en Organisaties DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POUTIEKË PARTIJEN 2 Inhoudsopgave pagina I. POLITIEK

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CREATING TOMORROW COLOFON Uitgave Hogeschool van Amsterdam 24 juni 2015 VORMGEVING Creja ontwerpen B.V. INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam POSTADRES: Postbus

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Bouwen bij OV knooppunten

Bouwen bij OV knooppunten 6 Bestuur Tijdens de as gewestelijke vergadering wordt een deel van het bestuur opnieuw gekozen. Buitenland Oproep voor nieuw elan voor de werkgroep Buitenland van Noord-Holland 9 Regiodag 12 Hoever staat

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Brabantse Milieufederatie te Tilburg

Jaarverslag 2013 Stichting Brabantse Milieufederatie te Tilburg Jaarverslag 2013 Stichting Brabantse Milieufederatie te Tilburg 1 Contactgegevens Stichting Brabantse Milieufederatie Spoorlaan 434b 5038 CH Tilburg Telefoon: (013) 535 62 25 E-mail: bmf@brabantsemilieufederatie.nl

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave I. Sector Politiek & Bestuur... 4 1. Binnenland... 4 1.1. Partijbestuur... 4 1.2. Dagelijks Bestuur... 4 1.3.

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie