stadhouders advocaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stadhouders advocaten"

Transcriptie

1 stadhouders advocaten PER AANGETEKENDE PST Gemeenteraad Waterland Postbus BA Monnickendam mr..j. Brommer mr. P.S. Fluit mr. D.M. van Cenderen mr. CP. Mesker mr. M.E. Stefels mr. E.A.T.M. Steverink* mr. M.H. Vaandrager* mr. M.J.M. ten Voorde mr. D.J.B. de Wolff Utrecht, 26 november 2012 betreft kenmerk Bibliotheek Waterland/B&W Waterland bezwaarschrift vaststellen Subsidieplafond C / mvs uw kenmerk In Geachte Raad, Namens cliënte, Stichting penbare Bibliotheek Waterland (hierna: de Bibliotheek), bericht ik u als volgt. De Bibliotheek heeft vernomen dat op de openbare vergadering van uw Raad van 1 november 2012 de begroting van 2013 is vastgesteld onder verwijzing naar onder meer artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Waterland 2006 (hierna: Subsidieverordening). Dit betekent dat uw Raad het subsidieplafond 2013 voor het bibliotheekwerk als bedoeld onder in artikel 2 p van de Subsidieverordening en de bezuiniging van op de subsidie Tevens wordt in de Begroting (blz. 6) bevestigd dat uw raad voornemens is per 2014 afscheid te nemen van de Bibliotheek. Tegen het voornemen van uw college om op de subsidie van de Bibliotheek per 2013 te bezuinigen en deze subsidie per 1 januari 2014 te beëindigen, heeft de Bibliotheek bezwaar gemaakt bij brief van 5 oktober De Bibliotheek is in afwachting van de behandeling van dit bezwaarschrift op de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van uw gemeente. m te voorkomen dat zij in verband met een onherroepelijk vastgesteld subsidieplafond voor 2013 voor voldongen feiten komt te staan, maakt zij hierbij bezwaar tegen de vaststelling van het subsidieplafond. Voor de gronden van het bezwaar verwijst de Bibliotheek naar het bezwaarschrift van 5 oktober 2012 dat u hierbij inclusief de bijlagen aantreft. Deze bezwaren moeten hier herhaald en ingelast worden beschouwd. Postbus SB Utrecht T - 31 (0) KvK

2 Gelet op het bovenstaande de Bibliotheek verzoekt: tot heroverweging van de bestreden beslissing, te worden gehoord voorafgaand aan de beslissing op bezwaar vergoeding van de kosten van deze procedure. Een kopie van dit schrijven heb ik tevens aan uw college verzonden Hoogachtend, 2

3

4 AANGETEKEND EN PER GEWNE PST stadhouders advocaten mr..j. Brommer mr. P.S. Fluit mr. D.M. van Cenderen B&W Gemeente Waterland mr. C.P. Mesker Postbus 1000 mr. M.E. Stefels 1140 BA Monnickendam mr. E.A.T.M. Steverink* mr. M.H. Vaandrager* mr. M.J.M. ten Voorde mr. D.J.B. de Wolff Utrecht, 5 oktober 2012 Betreft: Bezwaarschrift bezuiniging Geachte college, Namens cliënte, Stichting penbare Bibliotheek Waterland (hierna: de Bibliotheek), bericht ik u als volgt. 1. INLEIDING Blijkens uw brief van 20 september 2012 (verzonden 21 september 2012) (bijlage 1) is uw college voornemens om voor het jaar 2013 op de subsidie van de Bibliotheek ,00 te bezuinigen ten opzichte van In 2014 is uw college voornemens de subsidie te verlagen met een bedrag van ,00. De subsidie bedraagt dan ,00. Uw college is van mening dat de bezuinigingen in 2013 kunnen worden gerealiseerd door het aantal openingsuren van de bibliotheekvestigingen Broek in Waterland en Marken terug te brengen tot vijf uur per week en de openingsuren van de vestiging Monnickendam tot vijftien uur per week. Het restant var, het te bezuinigen bedrag zal volgens uw college moeten worden gevonden door minder geld uit te geven aan de aanschaf van collectie en media. mdat de Bibliotheek reeds heeft aangegeven dat deze bezuiniging niet te realiseren is, gaat uw college de raad nu voorstellen om uit de basisbibliotheek te treden. Concreet heeft uw college de raad voorgesteld om de bibliotheek voor 2013 een budgetsubsidie van ,00 te verstrekken en per 1 januari 2014 uit de basisbibliotheek te treden. De subsidie is opgenomen in de gemeentebegroting Uit de concept begroting (blz. 6-7) maakt de Bibliotheek op dat uw college voornemens is de subsidie per 1 januari 2014 te beëindigen. Deze begroting wordt op 1 november 2012 door de raad vastgesteld. Tegen dit voornemen maakt de Bibliotheek bezwaar. Postbus SB Utrecht Madhoudersban 4<< i r >83 JD yrrerhi T - 31 (0) F - Si >.-?0 2<520<Ui KvK

5 2. PLAN VAN BEHANDELING Hierna wordt ingegaan op de bezuiniging per 2013 (4). Daarbij wordt eerst de regeling voor het minimale instapniveau toegelicht (4.1). Vervolgens wordt ingegaan op de strijdigheid met artikel 4:51 Awb (4.2). Daarna op de verplichting op bepaalde wijze te subsidiëren (4.3). Ten tweede wordt ingegaan op de beëindiging van de subsidie per 2014 (5). De strijdigheid met artikel 4:51 Awb (5.1) en de verplichting tot aanbesteding (5.2). Hierna wordt echter eerst ingegaan op het subsidieplafond. 3. SUBSIDIEPLAFND 2013 Uw college legt het bezuinigingsvoornemen aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad zal op basis van dit voornemen het subsidieplafond vaststellen (Concept begroting, blz. 56). Uw college zal de vaststelling van dit subsidieplafond als grondslag opvoeren om de subsidieaanvraag van de Bibliotheek gedeeltelijk te weigeren. Dit volgt uit het systeem van de wet. Verwezen wordt naar artikel 4:25 en 4:35 Awb en artikel 8 Subsidieverordening. Zoals hierna wordt uiteengezet, bestaan er zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen bezuiniging. Gelet op deze bezwaren, ziet de Bibliotheek zich genoodzaakt ook tegen de vaststelling van het subsidieplafond bezwaar maken. Zij kan in deze situatie geen enkel middel van rechtsbescherming onbenut laten. De Bibliotheek verkiest het om onnodige procedures te vermijden. Als uw college voor de raadsvergadering aangeeft de bezwaren van de Bibliotheek tegen de bezuiniging per 2013 gegrond te verklaren, is een verdere procedure over de bezuiniging van 2013 niet meer noodzakelijk. De Bibliotheek verneemt graag zo spoedig mogelijk van uw college. 4. BEZUINIGING PER Strijdig met instapniveau De stelselvernieuwing In 2001 is door Rijk, provincie en gemeenten beleid gemaakt voor een bibliotheekvernieuwing. Doel van dit beleid is om de functie van de bibliotheek te vernieuwen en te verbreden. Heel concreet gaat het om meer cultuur (culturele netwerken, cultuureducatie, leesbevordering, erfgoed), educatie (een leven lang leren), forum (sociale cohesie, inburgering), lezen (collectiebeleid) en informatie (overheids- en gezondheidsinformatie, kennissamenleving). Daarnaast moet de nieuwe bibliotheek een zo hoog mogelijke digitale dienstverlening bereiken. Wanneer een bibliotheek deze doelstelling haalt, wordt zij gecertificeerd en kan zij als basisbibliotheek deel uitmaken van het netwerk van andere bibliotheken, waardoor zij een hoger aanbod aan diensten kan verlenen. Dit beleid vormt een uitwerking van Hoofdstuk 4 van Wet op het specifiek cultuurbeleid (hierna: Wsc). p grond van artikel 11b Wsc dienen gemeenten te bevorderen dat een door hen bekostigde of in stand gehouden voorziening van bibliotheekwerk deelneemt aan het leenverkeer met andere voorzieningen van bibliotheekwerk en dat netwerken worden gevormd. Het beleid is neergelegd in het Koepelconvenant herstructurering openbare bibliotheekwerk uit 2001 (hierna: Koepelconvenant) 1 en 1 Convenant vormt bijlage 1 bij Ledenbrief VNG van 24 januari

6 de Aanvulling op dit convenant uit 2004 (hierna: Aanvulling) 2 (bijlage 2 en 3). Het Convenant Bibliotheekcharter (hierna: Bibliotheekcharter) 3 (bijlage 4) bouwt op deze afspraken voort. ver de minimale financiële bijdrage van een gemeente aan een basisbibliotheek zijn duidelijke afspraken gemaakt. Dit zogenaamde "instapniveau" is uitgewerkt in de Aanvulling Convenant (blz. 6 en Bijlage 1). Zie ook de begeleidende brief van de VNG van 10 augustus 2004 (blz. 8-9). Het instapniveau is daarna nogmaals expliciet bekrachtigd in de Bibliotheekcharter (blz. 4): "De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kern van de het bibliotheekbestel; de lokale/regionale basisbibliotheken. De gemeenten bekostigen de basisbibliotheek en formuleren welk niveau van dienstverlening in de lokale situatie van de bibliotheken verwacht wordt. Het bestaande instapniveau blijft tenminste gehandhaafd" In de begeleidende brief van 28 januari 2010 wordt het instapniveau als volgt geformuleerd: "De gemeenten als geheel subsidieerden in miljoen netto aan het openbaar bibliotheekwerk. Voor de gemeentelijke subsidiëring geldt tenminste het instapniveau, dat eerder overeengekomen is bij het Koepelconvenant herstructurering openbare bibliotheekwerkwerk plus aanvulling (zie desgewenst VNG-ledenbrieven 02/4 en 04/97): - 11,- subsidie per inwoner per jaar in gemeenten met of minder inwoners. - 12,- subsidie per inwoner per jaar in gemeenten met meer dan en minder dan inwoners. - 15,- subsidie per inwoner per jaar in gemeenten met of meer. p bovenstaande bedragen met prijspeil 2003 kunt u de binnen uw gemeente gebruikelijke index toepassen (ter vergelijking, nominaal accres gemeentefonds 2004/-0,26%, 2005/+1,64%, 2006/+2,95%, ,24%, ,4%, 2009/voorlopig +9,6%). Voorts is dit alles exclusief huisvestingskosten (gemiddeld 20%)." Het behouden van instapniveau als minimaal subsidieniveau is van groot belang. Wanneer een gemeente onder het instapniveau subsidieert, heeft dit immers grote consequenties. Een gemeente kan geen beroep doen op de door het Rijk extra beschikbaar gestelde gelden, de bibliotheek kan geen deel uitmaken van het concept basisbibliotheek of het netwerk van bibliotheken, de certificering van de bibliotheek komt in gevaar en op termijn komt het lidmaatschap van de branchevereniging VB in gevaar. Kortom, de gemeente handelt dan in strijd met artikel 11c Wsc. Dit alles volgt uit de brief van de VNG van 10 augustus 2004 (blz. 9). f zoals de Voorzitter van de VNG het in de brief van 28 januari 2010 omschrijft: "Het instapniveau is een minimum om als bibliotheek te kunnen voldoen aan wettelijke en inhoudelijke eisen. Bibliotheken moeten deelnemen aan netwerken en leenverkeer, zoals de Wsc voorschrijft." De vorming van de Bibliotheek De Bibliotheek is in 2007 ontstaan uit een fusie van verschillende bibliotheek stichtingen. De gemeenten hebben destijds besloten dat de bibliotheek zou deelnemen aan het landelijke vernieuwingsbeleid en zou worden omgevormd tot basisbibliotheek. "Zonder schaalvergroting en efficiencyverbetering zullen, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en de structureel zorgelijke financiële situatie bij de meeste Watehandse gemeenten in het bijzonder, de huidige niet-zelfstandige bibliotheken onder grote druk komen te staan. p termijn zal geen sprake meer kunnen zijn van een voorziening, die de titel bibliotheek nog rechtvaardigt, met als uiterste consequentie het verdwijnen daarvan." Aldus de structuurgroep in het Fusiedocument "Vorming basisbibliotheek in de regio Waterland" vastgesteld op 8 november 2005 (blz. 5). 2 3 Aanvulling vormt bijlage 1 bij Ledenbrief VNG van 10 augustus Charter vormt bijlage bij brief van VNG van 28 januari

7 m dit mogelijk te maken, hebben de gemeenten zich verplicht dat de gemeentelijke subsidie van de Bibliotheek uiterlijk eind 2008 zouden voldoen, of hoger zijn, dan het op de extra rijksmiddelen afgestemde richtlijnniveau. Dit betekende dat de subsidie per 2007 gelijk of hoger zou moeten liggen dan het zogeheten instapniveau van (excl. huisvestingslasten) en uiterlijk eind 2008 zou toe groeien naar het op de extra rijksmiddelen afgestemde richtlijnenniveau. Dit laatste besluit was ook nodig om aanspraak te kunnen maken op de subsidie van het Rijk voor het omvormen van de bibliotheek tot een basisbibliotheek. Het genoemde besluit is door uw gemeenteraad genomen op de raadsvergadering van 18 november 2004 (bijlage 5). Concreet verwijst de Bibliotheek naar de Inleiding (blz. 1), Besluit 72B, besluit 72C (zie in het bijzonder punt 5, 6, 7, 8) en 72D (zie in het bijzonder punt 8 en 9). Zoals ook blijkt uit het besluit heeft uw gemeente zich rekenschap gegeven van de hierboven genoemde gevolgen van het niet financieren op instapniveau (blz. 3). Instapniveau 2013 Het instapniveau bedraagt in (excl. huisvestingslasten) voor een gemeente met minder dan inwoners. 4 Met de bezuiniging van ,00 per 1 januari 2013 komt de subsidie in 2013 op een bedrag van ,00. Hierbij heeft uw college echter verzuimd zich ervan rekenschap te geven dat in dit subsidiebedrag ook de vergoeding van ,00 voor de huisvestinglasten is inbegrepen. Deze huisvestingslasten zijn verspreid over vier panden. Verwezen wordt naar de bijgevoegde bijlage (bijlage 6). De huisvestingslasten hebben echter geen invloed op het (minimale) subsidieniveau. Het instapniveau is altijd exclusief huisvestingskosten berekend. Reden hiervoor is dat de huisvestinglasten per bibliotheek teveel verschillen. Het landelijk gemiddelde ligt op 20%. Verwezen wordt naar de eerder genoemde en geciteerde documenten. De subsidie voor 2013 exclusief huisvestingslasten bedraagt ,00. Uitgaande van het inwonertal van Waterland per 1 januari 2012: (bron: CBS Demografische kerncijfers 2011, blz. 26), cijfers 2012 worden verwacht in december), bedraagt het subsidieniveau dan een bedrag van 12,42 per inwoner. De subsidie zakt per 2013 dus onder het instapniveau. Het minimale instapniveau (op basis van het prijspeil 2013) bedraagt ,00 incl. huisvestingslasten van ,00. Consequenties De gevolgen van de verlaging van de subsidie onder instapniveau zijn aanzienlijk. Uw college doet het voorkomen of de bezuiniging eenvoudig kan worden opgevangen met het inperken van de openingsuren en bezuiniging op aanschaf van collectie en media. Deze maatregelen hebben echter aanzienlijk consequenties. Belangrijkste consequentie is dat voor certificering wordt uitgegaan van minimaal 15 uur per week openstelling per vestiging. De voorgestelde bezuiniging heeft dus tot gevolg dat de certificering van de Bibliotheek in gevaar dreigt te komen. Zoals geschetst, kan de Bibliotheek dan niet meer deelnemen aan het netwerk. Bovendien kan de Bibliotheek haar certificering niet in gevaar brengen, zij verleent immers ook haar diensten aan andere gemeenten. Deze partners mogen geen schade ondervinden van de bezuiniging in Waterland. 4 De berekening van dit instapniveau 2011, 2012, en 2013 komt als volgt tot stand. Accres Gemeentefonds: 2010: 0.5, 2011: 0,5. Vergelijk ook Bijlage 2 bij Rapport Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk in opdracht van Sectorinstituut penbare Bibliotheken van 19 mei Accres Gemeentefonds volgens Juni circulaire gemeentefonds: 2012: , 2013:

8 Nog afgezien van de gevaren van verlies van certificering is de bezuiniging op de voorgestelde wijze niet te behalen. De Bibliotheek is als deze bezuiniging doorgang vindt, ook gedwongen te bezuinigen op de back-office kosten. Een dergelijke bezuiniging is echter onmogelijk. De Bibliotheek is (als gevolg van de fusie in 2007) een van de twee meest kosten-efficiënte bibliotheken' van de Provincie Noord- Holland. De back-officekosten zijn minimaal. Bij een bezuiniging op de back-office komt de efficiënte ondersteuning van de medewerkers (merendeel vrijwilligers) op de vestigingen in Waterland direct in gevaar. Het backoffice voorziet namelijk in de aankoop van (digitale) collecties, schoolcontacten, iet, programmering van bijv. de (kinder)boekenweek, ledenadministratie etc. Dit alles voor een bijdrage van 7,13 per inwoner in Daarnaast hebben de andere gemeenten aangegeven niet in te stemmen met een bezuiniging op het backoffice. Verwezen wordt naar het portefeuillehoudersoverleg van 27 september Dit alles klemt temeer, omdat de Bibliotheek zich sinds 2007 heeft ingespannen om zich op te werken als Basisbibliotheek. Zij is er op basis van het besluit van uw gemeente in 2004 vanuit gegaan dat het een lange termijn doel betrof dat op korte termijn niet in gevaar zou worden gebracht. j 4.2. Strijdig met artikel 4:51 Awb Het subsidierechtelijke kader wordt gevormd door de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de Algemene subsidieverordening Waterland 2006 (hierna: Subsidieverordening). De subsidie die de Bibliotheek ontvangt moet worden aangemerkt als een budgetsubsidie in de zin van artikel 1 onder i Subsidieverordening. De Bibliotheek ontvangt deze subsidie al vele jaren (in ieder geval meer dan drie jaar). Dit betekent dat dit besluit een wijziging of beëindiging van de subsidie voor een nieuw tijdvak in de zin van artikel 4:51 Awb is en onder meer moet worden getoetst aan de criteria van deze bepaling. Ingevolge artikel 4:51 Awb moet in de eerste plaats sprake zijn van veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten die zich verzetten tegen ongewijzigde voortzetting. Bezuinigingen kunnen in de regel als een verandering/wijziging van omstandigheden worden aangemerkt die een gehele of gedeeltelijke weigering voor een subsidie rechtvaardigen. De rechter toetst maar heel terughoudend of echt sprake is van de noodzaak tot bezuinigingen. Volgens vaste jurisprudentie is een beroep op de financiële noodzaak tot bezuinigen voldoende (vergelijk: AbRvS 31 juli 2002, AB 2003/136). j In casu gaat deze algemene regel niet op. Uw college beroept zich op de noodzaak tot bezuinigen vanwege de teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds. Met deze teruglopende inkomsten houden de afspraken over het instapniveau echter al rekening. Het instapniveau loopt parallel terug met het gemeentefonds (zie hierboven: 4.1). De noodzaak tot bezuinigen is dus niet aan te merken als veranderde omstandigheden die zich verzetten tegen ongewijzigde voortzetting. Ingevolge artikel 4:51 Awb moet in de tweede plaats sprake zijn van een redelijke termijn. f de termijn redelijk is, moet naar alle omstandigheden van het geval worden beoordeeld. Als uitgangspunt geldt: vooral wanneer de bezuinigen nopen tot het opzeggen van verplichtingen jegens derden, zoals het ontslaan van professioneel personeel of afzeggingen in de programmering, moet een langere termijn in acht worden genomen. Deze verplichtingen moeten op zorgvuldige wijze kunnen worden afgewikkeld. In casu is de termijn onredelijk kort. De Bibliotheek heeft pas in december zekerheid over de omvang van de subsidie per 1 januari Er zijn geen eerdere duidelijke aankondigingen gedaan. In de begroting is sprake van bezuiniging van Er was echter geen duidelijkheid hoe deze begroting zou worden uitgevoerd. Deze duidelijkheid geeft uw college pas nu. Bovendien kan de Bibliotheek deze bezuiniging op deze korte termijn niet opvangen. Verwezen wordt naar de hierboven 5

9 geschetste verstrekkende consequenties van de bezuiniging. De Bibliotheek heeft haar verplichtingen jegens de andere gemeenten en kan deze verplichtingen niet op deze korte termijn zorgvuldig afwikkelen Geen inmenging in wijze van bezuinigen Uw college doet in uw aankondiging concrete voorstellen over de wijze waarop de bezuiniging moet worden doorgevoerd: gedeeltelijke sluiting van vestigingen en minder geld uitgeven aan de aanschaf van collectie en media. In de concept Begroting 2013 spreekt uw college van andere maatregelen (blz. 63): "bestemd voor 5 openingsuren in Broek in Waterland en Marken, 15 openingsuren in Monnickendam en de onbemenste vestiging in llpendam". j De Bibliotheek stelt voorop dat zij zelf zal bezien hoe zij de bezuiniging uitvoert. Met gedeeltelijke sluiting van de vestigingen en de verminderde aanschaf collectie komt zij zoals gezegd niet uit. Zij zal mogelijk andere keuzes maken dan uw college voorstelt. De Bibliotheek zal bijvoorbeeld kiezen voor de sluiting van de vestigingen Broek in Waterland en Marken. f de transportfrequentie terugbrengen van twee keer in de week naar één keer in de week en geen voorzieningen treffen voor onderhoud en vervanging. De bibliotheek heeft ook rekening te houden met de wensen van andere subsidiepartners. Zoals gezegd, achten zij een bezuiniging op het backoffice niet op zijn plaats. Wanneer uw college er de voorkeur aangeeft om de subsidie per 2014 te beëindigen, zal de Bibliotheek in ieder geval aan de wensen van de andere gemeenten voorrang bieden. De Bibliotheek heeft als subsidieontvanger binnen het kader van de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de aanvraag, ook de vrijheid om invulling te geven aan de bezuiniging. Dit is het uitgangspunt van het subsidierecht (Afdeling Awb). Deze vrijheid heeft de Bibliotheek zeker als uw college ervoor kiest het instapniveau los te laten. 4.5 Conclusie J De Bibliotheek concludeert dat het voorgenomen besluit in de eerste plaats in strijd is met de wet (artikel 11b Wsc). Nu het besluit op geen enkele wijze rekenschap geeft van haar eigen eerdere beleid of de belangen van de andere gemeenten bij het behoud van de Bibliotheek als basisbibliotheek, getuigt het besluit daarnaast niet van een evenredige belangenafweging. Het besluit is daarmee in strijd met artikel 3:4 Awb. De Bibliotheek mocht op basis van de besluiten in 2004 er bovendien op vertrouwen dat uw college het instapniveau zou handhaven, daarom is het besluit in strijd met het vertrouwensbeginsel. Nu in het gehele besluit op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met het instapniveau en de huisvestinglasten is het besluit onzorgvuldig voorbereid en ondeugdelijk gemotiveerd. Het besluit is daarmee in strijd met artikel 3:2 Awb en 3:46 Awb. Voor de goede orde merkt de Bibliotheek tot slot nog op dat uw college voor het instellen van de basisbibliotheek sinds 2008 een bedrag van als zogenaamde integratie-uitkering van CW ontvangt. De gemeente ontvangt dit bedrag onder de voorwaarde dat zij de bibliotheek in stand houdt en de bibliotheek op instapniveau subsidieert, zo blijkt uit de genoemde raadsbesluiten. Het voorgenomen besluit staat op gespannen voet met deze subsidievoorwaarde. Het besluit is daarnaast in strijd met artikel 4:51 Awb. Er is geen sprake van een veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten die zich verzetten tegen ongewijzigde voortzetting. Bovendien is de redelijke termijn niet in acht genomen. 6

10 Het besluit is tot slot in strijd met het uitgangspunt van het subsidierecht (Afdeling Awb) nu uw college een bepaalde wijze van bezuinigen oplegt. 5. BEINDIGING SUBSIDIE PER Strijd met artikel 4:51 Awb Zoals opgemerkt, moet uw college bij een bezuiniging de vereisten van artikel 4:51 Awb in acht nemen. Gewijzigde inzichten/omstandigheden Het besluit is in strijd met het eerste vereiste van artikel 4:51 Awb. De noodzaak tot bezuinigen is ook niet aan te merken als veranderde omstandigheden die zich verzetten tegen ongewijzigde voortzetting. De Bibliotheek verwijst naar hetgeen zij hierboven (onder 4.2) heeft opgemerkt Redelijke termijn Bij een beëindiging van de subsidie per 1 januari 2014 wordt daarnaast geen redelijke termijn in de zin van artikel 4:51 Awb in acht genomen. Een jaar mag lang lijken, maar is in dit geval onvoldoende. De Bibliotheek heeft een complexe bezuiniging uit te voeren. De bezuiniging mag immers de certificering van de Bibliotheek als basisbibliotheek niet in gevaar brengen. Daarmee zou de bezuiniging namelijk ook de dienstverlening in de andere gemeenten schaden. m dezelfde reden kan niet op de backoffice worden bezuinigd. Hoe dit ook zij, als de Bibliotheek de bezuiniging zou uitvoeren, zijn in ieder geval de volgende maatregelen noodzakelijk: de Bibliotheek moet in de front-office 2,06 FTE) en de backoffice personeel (1,24 FTE ) ontslaan; contracten met ICT, boeken en andere leveranciers beëindigen; bibliotheekpand Monnickendam, iet, inventaris/ collectie versneld afschrijven. Vanzelfsprekend leiden deze maatregelen op deze korte termijn tot aanzienlijke frictiekosten. De Bibliotheek beraamt de totale frictiekosten op De frictiekosten bedragen dus een veelvoud van de beoogde bezuiniging. Met een afbouw termijn van drie of vier jaar zouden de frictiekosten aanzienlijk lager zijn. Desgewenst kan de Bibliotheek een nadere onderbouwing van de genoemde kosten overleggen. Garanties frictiekosten In beginsel kent een gemeente niet de plicht garanties te verstrekken voor de frictiekosten die voortvloeien uit de beëindiging van de subsidie. Dit is echter anders als de subsidieverstrekker invloed heeft gehad op de aanstelling van het personeel en daarmee de verantwoordelijkheid heeft gedragen voor de wachtgeldverplichtingen (vergelijk: AbRvS 26 februari 2003, AB 2003, 172, m.nt NV). De Bibliotheek is van mening dat uw college deze verantwoordelijkheid kent. Met de fusie van 2007 en het vernieuwingsbeleid heeft uw college bewust gekozen voor een meer uitgebreide Bibliotheek en ruimere aanstelling van personeel. Daarmee kent uw college nu ook een verantwoordelijkheid voor het ontstaan van deze frictiekosten. Deze verantwoordelijkheid zal zich op zijn minst moeten weerspiegelen in een langere termijn om te bezuinigen. Afbouwregeling Uw college heeft aan de Bibliotheek en de andere gemeenten ook concrete toezeggingen gedaan (of in ieder geval verwachtingen gewekt) dat uw gemeente de subsidie bij beëindiging over een langere termijn zou gaan afbouwen. Na de fusie hebben de gemeenten erkent dat de samenwerking geformaliseerd moest worden, met een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst is opgesteld. Zij maakte 7

11 onderdeel uit van de visie voor de toekomst van het bibliotheekwerk die de Bibliotheek op verzoek van de gemeente heeft opgesteld: het Quo Vadis Bibliotheek Waterland van april 2011 (bijlage 7). In artikel 7.3 van deze Samenwerkingsovereenkomst is ook een regeling voor de afbouw van de subsidie neergelegd. "Indien een van de gemeenten de samenwerkingsovereenkomst opzegt, zal een afbouwregeling van kracht worden. De afbouw van de subsidie geschiedt over een periode van drie jaar en met de volgende percentages 75% van de subsidie in het eerst jaar, 50% in het tweede jaar en 25% in het derde jaar. Dit zou kunnen leiden tot evenredige vermindering van producten en diensten." De Bibliotheek beschikt niet over een ondertekende versie. Uw college heeft destijds echter wel bevestigd dat de zij akkoord is gegaan met de samenwerkingsovereenkomst. Uw wethouder heeft bovendien in het portefeuilleoverleg van 30 mei 2011 expliciet benadrukt dat de gemeente in ieder geval garant staat voor de subsidiering van het gemeenschappelijke backoffice (bijlage 8). Kortom, De Bibliotheek en de andere gemeenten moeten erop kunnen vertrouwen dat uw college deze afbouwregeling in acht neemt en de subsidie (in ieder geval voor zover die de backoffice betreft) over een periode van drie jaar afbouwt. j 5.2 Verplicht tot aanbesteding De Bibliotheek merkt tot slot op dat voor zover uw college voornemens is het bibliotheekwerk voor de toekomst uit te besteden aan een andere bibliotheek of dienstverlener, uw college verplicht is een aanbestedingsprocedure te starten en de Bibliotheek daarvoor ook uit te nodigen. Het uitbesteden van bibliotheekwerk is namelijk een aanbestedingsplichtige opdracht. Bibliotheekwerk is aan te merken als een overheidsopdracht voor diensten in de zin van artikel 1 lid 2 sub d van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 1 onder j van Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BA). mdat uw college het bibliotheekwerk voor meerdere jaren gaat uitbesteden zal de waarde van deze opdracht het drempelbedrag van van artikel 7 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 7 BA in ieder geval overstijgen. Voor de goede orde wijst de Bibliotheek er nog op dat bij beëindiging van de subsidie de Bibliotheek de ruimtes leeg zal opleveren. De Bibliotheek is immers eigenaar van de collectie en de inventaris. Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden bij de aanbesteding. J 5.4 Conclusie Het besluit tot bezuinigen per 1 januari 2014 is in strijd met artikel 4:51 Awb. Er is geen sprake van een veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten die zich verzetten tegen ongewijzigde voortzetting. Bovendien is de redelijke termijn niet in acht genomen. Er wordt geen rekening gehouden met de frictiekosten, terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze frictiekosten. Bovendien zijn concrete toezeggingen gedaan (of althans verwachtingen gewekt) over een afbouwtermijn. mdat het besluit geen acht slaat op de toegezegde afbouwtermijn is het besluit onzorgvuldig voorbereid en in strijd met artikel 3:2 Awb en het vertrouwensbeginsel. Tot slot moet uw college er zich rekenschap van geven dat uitbesteding van het bibliotheekwerk aanbestedingsplichtig is. De Bibliotheek ziet graag een uitnodiging tegemoet. 8

12 6. CNCLUSIE Gelet op het bovenstaande verzoekt de Bibliotheek tot: heroverweging van de bestreden beslissing; te worden gehoord voorafgaande aan de beslissing op bezwaar; vergoeding van de kosten van deze procedure. Hoogachtend, CP. Mesker 9

13

14

15 INGEKMEN 1 4 SEP, 2012 Gemeen te^fhi: e r l a n d Datum Kenmerk Befmndcld door Doorkkstmmmer VERZNDEN i 1 SEP, september 2012, inl /^/^.ö2/ <>0 J Lindy Pos-Wolhoff (0299) A r Stichting penbare Bibliotheek Waterland Waterlandlaan MP PURMEREND Vmbmfim : 29 maart 2012 Utv kewntrk In uw antwoord graag datum en kenmerk vermelden. ndenverp: subsidieverlening 2013 Geacht bestuur, p 29 maart 2012 diende u een aanvraag voor een budgetsubsidie in. De subsidie is bestemd voor de exploitatie van vier bibliotheekvestigingen in de gemeente Waterland. Bezuinigingen De gemeente Waterland staat voor de opgave om de komende jaren de uitgaven fors te verlagen. De gemeente is namelijk verplicht om een sluitende begroting te hébben en ziet zich geconfronteerd met teruglopende inkomsten van het Rijk. Voor het jaar 2013 zien \vij ons helaas genoodzaakt op de subsidie voor uw instelling ,00 te bezuinigen ten opzichte van het subsidiebedrag voor In 2014 zal de subsidie verder verlaagd worden met een bedrag van ,00. De subsidie wordt dan ,00. Wij zijn van mening dat u de bezuiniging in 2013 kunt realiseren door het aantal openingsuren van de bibliotheekvestigingen in Broek in Waterland en Marken terug te brengen naar vijf uur per week en die in Monnickendam tot vijftien uur per week. Het restant van het te bezuinigen bedrag zal gevonden moeten worden door minder geld uit te geven aan de aanschaf van collectie en media. Dit is ook met u besproken. U heeft tijdens de gesprekken die met u hebben plaatsgevonden aangegeven dat u de bezuiniging die de gemeente voorstaat niet kunt realiseren. m die reden kunnen wij niet anders dan de raad voorstellén om uit de basisbibliotheek te treden. Als de raad hiertoe besluit treden wij over de gevolgen met u in overleg.. Voorstel aan de raad Wij hebben de gemeenteraad voorgesteld om u voor 2013 een budgetsubsidie te verlenen van ,00 en uit de basisbibliotheek te treden. Subsidiebeschikking De subsidie is opgenomen in de concept gemeentebegroting Deze begroting wordt op 1 november 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Na de besluitvorming door de raad ontvangt u van ons een subsidiebeschikking. Vragen Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met mevrouw Lindy Pos, telefoonnummer (0299) Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders, D. Broere L.M.B.C. Wagenaar-Kroon algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester Postbus BA Monnickendam Beioekadres Picrcbaan 3 Monnickendam T F E. W. Rabobank BNG v» n 1

16

17

18 Brief aan de leden T.a.v. burgemeester en wethouders iiinhpiiii front-office tel. SEZ (070) onderwerp herstructurering openbaar bibliotheekwerk (05) ona kenmerk SEZ/C/ Lbr. 02/4 bijlage{n} 5 datum 24 januari 2002 Samenvatting In deze ledenbrief wordt, in vervolg op eerdere ledenbrieven, ingegaan op de herstructurering van het openbaar bibliotheekwerk. Allereerst besteden wij aandacht aan de ondertekening van het koepelconvenant op 20 december Tevens worden de redenen vermeld waarom de VNG in eerste instantie het convenant niet wenste te ondertekenen. Verder komen aan bod: de rollen die de verschillende overheden dienen te vervullen in het proces, de financiële gevolgen die de herstructurering meebrengt en de door staatssecretaris Van der Ploeg van nderwijs, Cultuur en Wetenschappen (CenW) thans beschikbaar gestelde middelen voor de gemeenten met minder dan inwoners. Tot slot wordt aandacht besteed aan de Stuurgroep Bibliotheken, de implementatie van de herstructurering, het kwaliteitssysteem en de benchmarking. VNG Extra exemplar en van deze brief zi n Ie besteuen via bovengenoemd telefoonnummer tegen vergoeding van 0,45 per pagina. Kopiöran t b v intern gebruik door leden VNG is toegestaan

19 Aan de leden front-office tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) nderwerp ons kenmerk datum herstructurering openbaar SEZ/C/ januari 2002 bibliotheekwerk Lbr. 02/4 In vervolg op het advies pen poort tot kennis dat op 12 april 2000 door de stuurgroep-meijer aan staatssecretaris Van der Ploeg van nderwijs, Cultuur en Wetenschappen (CenW) is aangeboden, informeren wij u over de actuele ontwikkelingen in de herstructurering van het openbaar bibliotheekwerk. Dit geschiedt in vervolg op de ledenbrieven van 2 oktober 2000 (kenmerk SEZ/C/ , nummer Lbr. 00/141) en 16 maart 2001 (kenmerk SEZ/C/ , nummer Lbr. 01/16) die na raadpleging van gemeenten tot stand zijn gekomen. Wij besteden aandacht aan deze zaken: 1. Het koepelconvenant herstructurering bibliotheekwerk, dat op 20 december jl. is ondertekend door de staatssecretaris, het IP en de VNG; 2. De rolverdeling tussen de verschillende overheden; 3. Het rapport pen poort tot kennis, raming van de financiële gevolgen van de herstructurering van het openbaar bibliotheekwerk (I BV, 3 juli 2001); 4. Het budget van ƒ 12,2 miljoen dat gedurende de periode jaarlijks door de staatssecretaris beschikbaar wordt gesteld, met name voor directievoering en financiële administratie van de basisbibliotheken in gemeenten met minder dan inwoners; 5. De landelijke Stuurgroep Bibliotheken en implementatie; 6. Certificering en benchmarking. 1. Koepelconvenant Voo rgesch iedenis p 3 april 2001 is het koepelconvenant besproken in bestuurlijk overleg tussen de staatssecretaris, het

20 IP en de VNG. Vervolgens is de tekst op 23 augustus geaccordeerd door het bestuur van de VNG. De drie partijen spraken af dat de ondertekening van het convenant op 8 november zou plaatsvinden. Uiteindelijk is dit 20 december geworden. Het convenant geldt in eerste instantie voor de periode van U treft de definitieve tekst van het koepelconvenant met bijbehorende toelichting aan als bijlage 1. In het koepelconvenant wordt het advies van de stuurgroep-meijer uitgewerkt. Het koepelconvenant start met de uitgangspunten en de voorgeschiedenis, waarna een overeenkomst wordt geformuleerd over het veranderingsproces en de rol die provincies, gemeenten en het Rijk daarbij zouden moeten spelen. De VNG meende begin november het convenant toch vooralsnog niet te ondertekenen. Aan dat besluit lagen vier redenen ten grondslag: a. nduidelijkheid over de beschikbare extra financiën op de lange termijn; b. Geen instemming met de zogeheten 11-miljoenregeling voor de korte termijn; c. Groeiende onduidelijkheid in de taakverdeling tussen provincies en gemeenten; d. Toenemende twijfel over certificering en benchmarking. De uitwerking en argumentatie bij deze vier punten treft u aan in bijlage 2. Na het besluit tot het niet-ondertekenen van het convenant zijn vervolgens tussen CenW, het IP en de VNG vervolgonderhandelingen gestart die hebben geleid tot twee aanvullende notities over de rolverdeling tussen de overheden en de 11-miljoenregeling (momenteel gaat het over een bedrag van of ƒ 12,2 miljoen), die aan de toelichting bij het koepelconvenant zijn toegevoegd. De integrale tekst van deze notities zijn opgenomen in de bijlage. Aangaande de certificering en benchmarking ziet de staatssecretaris vooralsnog af van een systeem dat dwingend zal worden opgelegd. Voor de langetermijnfinanciering zijn ook tijdens de tweede onderhandelingsronde geen concrete bedragen beschikbaar gesteld. Wel heeft de staatssecretaris tijdens het afsluitend bestuurlijk overleg van 3 december de toezegging gedaan zich intensief in te zetten om de herstructurering openbaar bibliotheekwerk en de daarvoor benodigde langetermijnfinanciering hogerop de politieke agenda te krijgen. Het bestuurlijk overleg heeft uiteindelijk geresulteerd in het besluit om toch tot ondertekening van het koepelconvenant over te gaan. De VNG heeft haar vraagtekens bij de langetermijnfinanciering ook geuit in een brief aan de Kamer (kenmerk SEZ/C/ ). Tijdens de begrotingsbehandeling op 3 december meldde de staatssecretaris de ophanden zijnde herstructurering. Hij deelde de Kamer mee dat voor een goede onderwerp herstructurering openbaar bibliotheekwerk Datum 24 januari /08

Namens cliënte, Stichting Openbare Bibliotheek Waterland (hierna: de Bibliotheek), bericht ik u als volgt.

Namens cliënte, Stichting Openbare Bibliotheek Waterland (hierna: de Bibliotheek), bericht ik u als volgt. s t a d h o u d e r s a d v o c a t e n u- AANGETEKEND EN PER GEWONE POST B&W Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam mr. O.J. Brommer mr. P.S. Fluit mr. D.M. van Genderen mr. CP. Mesker mr.

Nadere informatie

In deze brief leest u onze beslissing naar aanleiding van uw bezwaarschrift en de motivering daarvoor.

In deze brief leest u onze beslissing naar aanleiding van uw bezwaarschrift en de motivering daarvoor. GemeenteWATERLAND Stadhouders Advocaten t.a.v. de heer mr. C.P. Mesker Postbus 14028 3508 SB UTRECHT Datum : 26 februari 2013 Kenmerk : in12.04399/in13.00532 Behandeld door : Lindy Pos-Wolhoff Doorkiesnummer

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort,

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort, Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus 88 5800 AB Venray Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN V Gemeente Utrechtse Heuvelrug 0 2 1 JAM 2014 ONTVANGEN nr. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug DOSSIERNUMMER

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden?

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden? Leden van de gemeenteraad Uw brief van Afdeling Beleid & Regie Uw kenmerk 2014-06 Doorkiesnummer 14 0418 Ons kenmerk Kerkdriel Verzenddatum 2 9 OKT, 2014 Onderwerp Beantwoording vragen 2014-06 Geachte

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189

Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189 Gemeente Bussum Subsidiëren schoolbegeleiding periode 2010-2014 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma D Kennis en Welzijn BBVnummer: 127175 Raadsvoorstel: 129060 Portefeuillehouder: Maret Rombout Onderwerp Vergaande

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem INGEKOMEN - 7 JULI 2015 Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011 college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 Rapport Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid tot het moment dat zij zich tot de Nationale ombudsman wendde nog geen beslissing

Nadere informatie

M E M O

M E M O M E M O Aan : (burger)raadsleden Van : P. Roos, wethouder Datum : 14 november 2008 Onderwerp : bruidsschat verzelfstandiging muziekschool Waterland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

III. de formulieren behorende bij de subsidiebeschikking vast te stellen.

III. de formulieren behorende bij de subsidiebeschikking vast te stellen. Agendapunt : 04. Voorstelnummer : 01-001 Raadsvergadering : 30 januari 2014 Naam opsteller : Linda de Groot Informatie op te vragen bij : Linda (de) Groot Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp, Cees Roem

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, ARCHIEFEXEMPLAAR Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO GEMEENTEBESTUUR uw kenmerk 2011.HDr002 uw brief d.d. 31 oktober 2011 onderwerp Subsidieverlening 2012

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS Gedeputeerde Staten Contact Bureau Subsidies Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer Datum: 6 maart 2014 Versie concept 1.1 CONCEPT Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 23 september 2014

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 23 september 2014 college Adviesnummer : Casenummer : 14.002567 Datum : 23 september 2014 Onderwerp: Tussenuitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant d.d. 6 augustus 2014 inzake het beroep en het verzoek om een voorlopige

Nadere informatie

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage Colleges van B&W in Noord-Holland Noord Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 3 Uw bericht van - Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Subsidiebureau JvD Stichting The Red Herring t.a.v. het bestuur Muiderzandplaats 1 1361 AK Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539 99 12 www.almere.nl info@almere.nl

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Frictiekosten bibliotheek Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur);

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur); bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WE THE NORTH 1. provincie Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F. Gräper; 2. de provincie Fryslân, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Beoogd effect Het vormen van een bibliotheek(organisatie) op (minimaal) Bommelerwaardse schaal.

Beoogd effect Het vormen van een bibliotheek(organisatie) op (minimaal) Bommelerwaardse schaal. Raadsvergadering : 29 april 2004 Agendapunt : 8 Nummer : 04.01865/Welon Portefeuillehouder : Wethouder Penninx Nummer programmabegroting. : 4 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Bibliotheekvernieuwing - vaststelling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 1 Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Hospice Zenit Hoenderstraat 95 e 5801 CJ Venray. Geachte bestuur,

Hospice Zenit Hoenderstraat 95 e 5801 CJ Venray. Geachte bestuur, Hospice Zenit Hoenderstraat 95 e 5801 CJ Venray Maatschappelijke Diensten Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur,

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur, De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus 1080 1270 BB HUIZEN POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING BELEIDSONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 DATUM 30 juni 2014 ONS KENMERK

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

COMMISSARIAAT VOCIR DE MEDIA

COMMISSARIAAT VOCIR DE MEDIA 1111 11111 1111 1111 1111111 COMMISSARIAAT VOCIR DE MEDIA Hoge Naardervveg 78 11111 1217 AH Hilversum 11111 Postbus 1426 11111 1200 BK Hilversum 11111 cvdm@cvdm.n1 11111 www.cvdm.n1 11111 T 035 773 77

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 Terneuzen Afgelopen woensdag is de begroting besproken in de vergadering van de commissie Omgeving. Aldaar is men unaniem akkoord gegaan met de door het college van

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Aan de Gemeenteraad. Op

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6060 onderwerp Subsidieverzoek Krimpen aan den IJssel innovatieve bestuurskrachtmeting 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

^o Q^eigsn. Bibliotheek Rijn en Venen 20 JAN

^o Q^eigsn. Bibliotheek Rijn en Venen 20 JAN ^ Bibliotheek Aan alle Raadsleden van de Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuis, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Alphen aan den Rijn, 18 januari 2010 Rout 'ng v t 20 JAN ^o Q^eigsn Onderwerp:

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Maatschappelijke

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Uw brief van: geregistreerd onder nr.: n.v.t. of nummer. Doorkiesnutnmer/Behandeld door: 822 / S. Kempink

Uw brief van: geregistreerd onder nr.: n.v.t. of nummer. Doorkiesnutnmer/Behandeld door: 822 / S. Kempink Gemeente Woerden 11U.02043 5 ^ gemeente WOERDEN Veiligheidsregio Utrecht De heer J.M.P. Wink Postbus 3154 3502 GD UTRECHT Blekerijlaan 14 Woerden Postbus 45 3440 AA Woerden Tel: 0348 428 911 Fax: 0348

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2005, nr. 2005/59635 tot bekendmaking van de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Adviescommissie bezwaar en beroep bij Provinciale Staten Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Beroepschrift op grond van artikel 32, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 1999 ingediend

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Het Subsidierecht. VNG Juridische 2-daagse Sandra van Heukelom-Verhage

Het Subsidierecht. VNG Juridische 2-daagse Sandra van Heukelom-Verhage Het Subsidierecht VNG Juridische 2-daagse 2013 Sandra van Heukelom-Verhage 28 oktober 2013 Subsidiedefinitie Artikel 4:21, lid 1 Awb: de aanspraak op financiële middelen (1) door een bestuursorgaan verstrekt

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

Registratienummer / 15Z Stimuleringsbijdrage saneren asbestdaken in of nabij de dorpskernen

Registratienummer / 15Z Stimuleringsbijdrage saneren asbestdaken in of nabij de dorpskernen Datum 1 juni 2016 Nummer 2016-06- Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016 OPLEGGER Registratienummer 2016-11628 / 15Z.002228 Onderwerp Stimuleringsbijdrage saneren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Financiën : Nico Spaans Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Toetreding gemeenschappelijke

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie