: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA"

Transcriptie

1 Six Advocaten B.V. Koninginneweg EH AMSTERDAM Leeuwarden, 19 november 2008 Verzonden, 19 december 2008 Ons kenmerk : Afdeling : Landelijk Gebied Beleid Behandeld door : F. Wagenaar / (058) of Uw kenmerk : Bijlage(n) : 4 Onderwerp : Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA Geachte heer/mevrouw, Overeenkomstig uw aanvraag en de daarbij behorende bijlagen, die op 7 juli 2008 bij de provincie Fryslân zijn binnengekomen en zijn ingeboekt onder nummer , hebben wij besloten de gevraagde vergunning voor de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen met 3000 vluchten per jaar te verlenen. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden. Algemeen 1. De vergunning wordt op naam gesteld van Den Helder Airport C.V. (hierna: vergunninghouder). De vergunninghouder is te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze vergunning. 2. Deze vergunning is aanvullend op de vigerende Nbwetvergunning van 7 december 2007 van het ministerie van LNV met kenmerk DRZ/07/4613/SD/SM, welke hier als ingelast en herhaald moet worden beschouwd. Een kopie van laatstgenoemde vergunning is als bijlage 3 opgenomen. 3. Als tijdens de looptijd van deze vergunning, o.a. op grond van de resultaten van het monitoringsplan (voorschrift 8) mocht blijken dat uitvoering van de betreffende vliegbewegingen de instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Waddenzee in gevaar brengen, dan kan de vergunning worden aangepast c.q. worden ingetrokken.

2 4. Een wijziging van de omstandigheden op basis waarvan de onderhavige vergunning is verleend, dient vergunninghouder onmiddellijk aan de afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht van de provincie Fryslân te melden via 5. Deze vergunning is geldig tot en met 31 december Indien op een eerder tijdstip voor de vergunde activiteit een nieuwe vergunning (op grond van de Nb-wet 1998) door het daartoe bevoegde gezag wordt afgegeven, is deze vergunning geldig tot de dag waarop de nieuwe vergunning in werking is getreden en onherroepelijk is geworden. Voorschriften en beperkingen welke betrekking hebben op de activiteiten: 6. Binnen de categorie groot verkeer mag maximaal een aantal van 3000 vliegbewegingen per jaar worden uitgevoerd met helikopters (met een minimum startgewicht van 300 kg) bovenop de al eerder op grond van de vergunning van het ministerie van LNV toegestane vliegbewegingen. Binnen deze categorie groot verkeer en 3000 extra vliegbewegingen mag maximaal 1% (maximaal 30 vliegbewegingen per jaar) met vaste vleugelvliegtuigen met een minimum startgewicht van kg uitgevoerd worden, bovenop de al vergunde 220 vliegbewegingen. Bij voorziene overschrijding van dit extra aantal van of 220 vliegbewegingen met de genoemde helikopters en vaste vleugelvliegtuigen dan wel indien het aantal vliegbewegingen (binnen deze maximale 220 vliegbewegingen) welke uitgevoerd worden met grote vaste vleugelvliegtuigen met een passagierscapaciteit van meer dan 20 personen (of een hiermee vergelijkbaar toestel, los van passagierscapaciteit) meer dan 50 zal bedragen, dient vergunninghouder hiervan de afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht van de provincie Fryslân tijdig op de hoogte te stellen. 7. De spreiding van de betreffende civiele vliegbewegingen over de dag dient, waar mogelijk, zodanig te zijn dat er geen pieken ontstaan. Er mag sprake zijn van maximaal 10 met een enkele uitschieter naar 11 of 12 vliegbewegingen per uur over de onderscheiden beschermde gebieden. Voorwaarden welke betrekking hebben op monitoring 8. Vergunninghouder legt binnen twee maanden, na de datum waarop onderhavige vergunning definitief is geworden, een monitoringsplan voor aan het bevoegd gezag ter goedkeuring. In dit plan moet een voorstel worden gedaan voor het steeksproefgewijs uitvoeren van waarnemingen in het voorjaar en de herfst, tijdens piekperiode of bij gebruik van een afwijkende helikopter- en/of vliegtuigtype(n), gedurende de looptijd van deze vergunning. Aan de hand van de resultaten van de monitoring moet worden aangetoond dat de uitkomsten van het onderzoek door IMARES, uitgevoerd ter onderbouwing van deze vergunning en de vergunning afgegeven door LNV, valide blijven. Na goedkeuring draagt DHA zorg voor de uitvoering van het monitoringsplan. Na afloop van elk kalenderjaar dient een korte reportage aan het bevoegd gezag te worden opgestuurd, t.a.v. mevr. I. Gjaltema.. In 2012 wordt een eindrapportage opgesteld

3 9. Als tijdens de monitoring sterke effecten 1 bij één of meerdere kwalificerende soorten worden vastgesteld, dient hiervan onmiddellijk melding te worden gedaan bij de afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht van de provincie Fryslân, onder vermelding van de omstandigheden waaronder deze effecten zijn waargenomen, welke soort(-en) het betreft en de aantallen. Het niet naleven van deze voorwaarden kan, naast eventuele strafvervolging, intrekking van de vergunning tot gevolg hebben. Voor de motivering van ons besluit verwijzen wij u naar bijlage 1. Afschriften Afschriften van dit besluit worden verzonden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provincie Noord-Holland (unit omgevingsvergunningen), burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, gemeente Anna Paulowna, gemeente Texel, Rijkswaterstaat Waterdistrict Noord-Holland, Staatsbosbeheer Noord-Holland, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting WAD, Stichting Duinbehoud, Stichting Landschap Noord-Holland en Stichting Landschapszorg Texel. Hoogachtend, Namens het College van Gedeputeerde Staten, drs. Waldina Hulshoff Hoofd afdeling Landelijk Gebied Beleid 1 Onder sterke effecten wordt verstaan: het massaal opvliegen van grote groepen vogels, die enkele minuten in de lucht blijven en/of enige tijd duidelijk zichtbaar onrustig gedrag vertonen, nadat de verstoringbron is verdwenen

4 Bezwaar Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Kennisgeving Van dit besluit zal, conform artikel 42, lid 3, van de Natuurbeschermingswet 1998 door ons kennis worden gegeven door publicatie in het Noord Hollands Dagblad. Bijlagen Bijlage 1: Motivering besluit Bijlage 2: Gebiedsinformatie Bijlage 3: vigerende vergunning van 7 december 2007, afgegeven door het ministerie van LNV Bijlage 4: kaart met aan- en afvliegcircuits - 4 -

5 Bijlage 1: Motivering van het besluit A. Weergave van de feiten A1. VERGUNNINGAANVRAAG U vroeg ons bij brief van 4 juli 2008, met kenmerk WSV 2008/1877, om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998). Uw aanvraag is op 7 juli 2008 door ons ontvangen en ingeboekt onder nummer A1.1. Beschrijving van het project of andere handeling De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd is het volgende: Het uitvoeren van extra vliegbewegingen per jaar vanaf vliegveld De Kooy te Den Helder van en naar de booreilanden op het Nederlands Continentaal Plat (Noordzee) met hoofdzakelijk helikopters met een startgewicht van minimaal 300 kg ( groot verkeer ). Deze extra vliegbewegingen omvatten tevens 1% vliegverkeer met vaste vleugelvliegtuigen met een startgewicht van minimaal kg (maximaal 30 vliegbewegingen). De vliegbewegingen boven het Kuitje vinden op een vlieghoogte van 100 tot 200 m plaats waarbij effecten op vogelsoorten niet zijn uit te sluiten. Het Kuitje is een deel van het Balgzand en daarmee onderdeel van de Waddenzee. De vliegbewegingen boven de gebieden Duinen Den Helder - Callantsoog en Noordzeekust vinden op zo n hoogte plaats dat effecten op instandhoudingdoelen voor deze gebieden zijn uit te sluiten. De vliegbewegingen vinden plaats bovenop de vliegbewegingen per jaar voor groot verkeer (inclusief 220 vliegbewegingen met vaste vleugelvliegtuigen) en vliegbewegingen per jaar die onder klein verkeer vallen. Hiervoor is, bij besluit van 7 december 2007, op grond van artikel 12 Natuurbeschermingswet 98 (oud) een vergunning verleend door het ministerie van LNV. De voorgestelde verruiming leidt op bepaalde tijden van de dag, met name in de ochtenduren, tot een sterke clustering van vliegbewegingen, met een maximum van 12 vliegbewegingen per uur. A1.2. Periode De vergunning wordt aangevraagd voor de duur van de door LNV afgegeven vigerende vergunning, van 7 december 2007, tot en met 31 december A1.3. Relevante ecologische onderzoeken Voor de beoordeling van uw aanvraag zijn door u de volgende ecologische onderzoeken en rapporten meegezonden: 1. Smit, C.J. 2008, Effecten van clustering van vliegbewegingen van civiele helikopters in de omgeving van Den Helder Airport. Eindrapportage december Smit, C.J., M.L. de Jong, D.S. Schermer, R.A. van Apeldoorn, E.H.W.G. Meesters, 2007, Vervolgonderzoek naar de effecten van civiele vliegbewegingen in de omgeving van Den Helder Airport, in relatie tot andere menselijke activiteiten rond het Balgzand (concept). Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies, Wageningen

6 Verder is voor de behandeling gebruikt gemaakt van de volgende rapporten: 1. Smit, C.J., H. Capelle, F.H. Kistenkas, 2003, Voortoets naar de gevolgen van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van civiele helikopters boven de Waddenzee. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen. 2. Smit, C.J. 2004, Vervolgonderzoek naar de gevolgen van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van Den Helder Airport. Alterra, Wageningen. A1.4. Aanvullende gegevens In het licht van ingediende zienswijze van de Waddenvereniging, mede namens Stichting Landschapszorg Texel, Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland, hebben wij op 19 september 2008 per brief, met kenmerk , verzocht om aanvullende gegevens in de vorm van een inhoudelijke reactie. Uw reactie hebben wij op 9 oktober 2008 ontvang en ingeboekt onder nummer Uw reactie is verwoord in de reactie van de provincie op de zienswijzen. A1.5. Uw aanvraag en de bescherming van Natura 2000 Uw project of handeling vindt plaats in of nabij het Natura 2000-gebied Waddenzee, Duinen Den Helder-Callantsoog en Noordzeekustzone, alsmede de natuurmonumenten Waddenzee en Duinen van Den Helder tot Callantsoog. Uit de beoordeling van de vigerende Nbwet-vergunning blijkt dat, door de vlieghoogte, alleen effecten te verwachten zijn op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Waddenzee, zodat bij deze aanvulling op de vigerende vergunning uitsluitend daaraan wordt getoets. Op uw aanvraag is daarmee het in bijlage 2 (Gebiedsbeschrijving) vermelde aanwijzingsbesluit van toepassing. A2. Bevoegdheid De bescherming van Natura 2000-gebieden door Nederlandse wetgeving wordt stapsgewijs ingevoerd. Deze gefaseerde invoering is van invloed op de manier waarop de op grond van Europese wetgeving (artikel 6, lid 3, van de HR) verplichte beoordeling van uw project of handeling plaatsvindt en door welke instantie dit gebeurt. Voor deze aanvraag zijn wij thans bevoegd (zie bijlage 2). A3. Procedure De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk VIII van de Nb-wet en de hiervoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht. A3.1. Zienswijze 1. Naar aanleiding van uw aanvraag zijn, op grond van artikel 44, lid 3, Nb-wet, burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, gemeente Anna Paulowna en gemeente Texel gedurende een termijn van 8 weken in de gelegenheid gesteld over deze aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken. 2. Daarnaast zijn op grond van artikel 4, lid 8 van de Algemene wet bestuursrecht, belanghebbenden, te weten Rijkswaterstaat Waterdistrict Noord-Holland, Staatsbosbeheer Noord-Holland, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting WAD, Stichting Duinbehoud, Stichting Landschap Noord-Holland en Stichting Landschapszorg Texel, gedurende een termijn van 8 weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over deze aanvraag kenbaar te maken. 3. Van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen hebben zowel burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder als de Waddenvereniging, mede namens Stichting Landschapszorg Texel, Milieufederatie Noord-Holland en Land

7 schap Noord-Holland, gebruik gemaakt. Onder het aandachtspunt B3. wordt nader ingegaan op de inhoud van de ingediende zienswijzen en onze reactie hierop. A3.2. Verlengen beslistermijn Wij hebben op 10 oktober 2008, middels een brief met kenmerk , besloten om de beslistermijn op de aanvraag te verlengen met 13 weken (artikel 42, lid 2, Nb-wet). Dit besluit is kenbaar gemaakt aan de aanvrager, aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Den Helder, Anna Paulowna en Texel en aan andere belanghebbenden. A3.3. Coördinatie met andere wetgeving U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 19ka, lid 2, om een van de betrokken bestuursorganen schriftelijk te verzoeken om coördinatie van besluitvorming. A3.4. Betrokkenheid van een andere provincie waarin het betreffende Natura gebied mede is gelegen Gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland hebben met deze beslissing ingestemd. A4. Vergunningplicht 1. Op basis van de aanvraag en de daarbij behorende rapporten en tekeningen hebben wij beoordeeld of het door u aangevraagde project en/of handeling schadelijke gevolgen kan hebben voor de natuurlijke kenmerken van het gebied, zoals beschreven in de instandhoudingsdoelstelling van het Natura 2000-gebied Waddenzee. 2. Wij stellen vast dat: 1.1. het onder A1. omschreven project en/of handeling niet wordt gerealiseerd overeenkomstig een beheerplan als bedoeld in de artikelen19a of 19b Nb-wet; 1.2. het onder A1. omschreven project en/of de handeling weliswaar gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied, maar dat het de instandhoudingsdoelstelling daarvan niet in gevaar kan brengen, zodat het niet kan worden beschouwd als een plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor het betrokken gebied; 1.3. er dus vergunning nodig is op grond van artikel 19d Nb-wet. 3. Nu op voorhand valt uit te sluiten dat het voorgenomen project en/of de handeling significant negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, concluderen wij dat kan worden volstaan met een verstorings- en verslechteringstoets. Wij verwijzen voor de motivering van dit oordeel naar onze overwegingen onder B. (Toetsing)

8 B. Toetsing B1. Wettelijk kader B1.1. Nb-wet 1. Artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet bepaalt, dat het verboden is zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren of te verrichten, die gelet op de instandhoudingdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, in een op grond van artikel 10a, lid 1, aangewezen gebied kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 2. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. 3. Artikel 19e van de Nb-wet bepaalt dat bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet rekening moet worden gehouden met de gevolgen die een project of andere handeling kan hebben gelet op de instandhoudingdoelstelling van het betrokken gebied. Als er sprake is van een vastgesteld beheerplan moet ook daarmee rekening worden gehouden. 4. Voor de beoordeling van vergunningaanvraag is het van belang na te gaan of, en in welke mate het voorgenomen project en/of de handeling de doelstellingen kan aantasten zoals die zijn opgenomen in: het aanwijzingsbesluit tot VR-gebied van Waddenzee en/of het (ontwerp van) het aanwijzingsbesluit tot Natura 2000-gebied Waddenzee. Ten opzichte van de eerder in overleg door Den Helder Airport C.V. in november 2008 aan de Waddenvereniging, Stichting Landschapszorg Texel, Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland overlegde (concept) voorschriften hebben we in de voorliggende vergunning voorschriften geschrapt die een doublure vormen met de vergunning van het ministerie van LNV (kenmerk DRZ/07/4613/SD/SM) die hier als hier ingelast en herhaald moet worden beschouwd. Daarnaast is in B2.2 nader gemotiveerd welke aanvullende voorschriften nodig worden geoordeeld om de extra vliegbewegingen toe te kunnen staan. De uit het Besluit beperkingen burgerluchtvaart Waddenzee voortvloeiende beperkingen zijn niet herhaald. B2. Inhoudelijke beoordeling B2.1. Kwalificerende waarden 1. Het onder A1 genoemde project en/of handeling betreft een project en/of handeling die mogelijk een verstorend effect heeft op de in het aanwijzingsbesluit opgenomen kwalificerende soorten van de VR en op de in de HR opgenomen kwalificerende soorten die tevens zijn opgenomen in het (concept-) aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied Waddenzee. 2. De kwalificerende waarden van het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn in het ontwerp-aanwijzingsbesluit van 21 mei 2007 verdeeld in kwalitatieve instandhoudingdoelstellingen voor vogelsoorten, habitatsoorten, en habitats (en mogelijk de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied). Voor de beschrijving van het Natura 2000-gebied Waddenzee en de betreffende kwalificerende waarden verwijzen wij naar bijlage Hieronder wordt uw aanvraag getoetst aan het beoordelingskader van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Daarbij worden mogelijke verstoringen besproken die de - 8 -

9 aangevraagde extra vliegbewegingen kunnen veroorzaken in het licht van de relevante kwalificerende waarden van genoemd gebied. B2.2. Selectie van relevante kwalificerende waarden Vogelrichtlijnsoorten Broedvogels Mogelijke effecten: Broedende vogels kunnen onrustig worden door overvliegende helicopters. Ze verlaten het nest als het gevoel van gevaar groot genoeg is. Als de nest niet bebroed wordt kunnen predatoren (meeuwen, vos, kraaien, etc.) de eieren of jongen roven. Hierdoor komt de verjonging van een populatie in gevaar, zeker als het vogelsoorten betreft die slechts één legsel per jaar produceren. Voor soorten die al bedreigd zijn, kan dit negatieve effecten op populatieniveau hebben als het veel broedparen van de betreffende soort betreft. Ter plaatse van het Balgzand broeden de kwalificerende soorten Kluut en Visdief in grote aantallen en enkele paren van Lepelaar en Bontbekplevier. Vooral Kluut en Visdief verkeren landelijk in een matig gunstige staat van instandhouding. De Kluut produceert slechts één legsel per jaar. De genoemde vogelsoorten kunnen uitsluitend ter plaatse van de kwelders in het Balgzand broeden (permanent boven water). Gezien de vliegroutes van het reguliere vliegverkeer vindt mogelijke verstoring op het Ewijckschor, Kooijhoekschor en Kuitje plaats. Door de vlieghoogte kan onrust met name boven de Kooijhoekschor en Kuitje optreden. In de praktijk te verwachten effecten: Tijdens de onderzoeken in verschillende jaren is gebleken dat reguliere vliegbewegingen met helikopters geen zichtbare effecten hadden op broedende vogels ter plaatse van de Kooijhoekschor. Ook de toename van de vliegbewegingen laten geen ander beeld zien. Niet broedvogelsoorten Mogelijke effecten: Ten gevolge van de verstorende werking van de vliegbewegingen vliegen vogels zo vaak op, dat, door deze voortdurende belasting van hun energievoorziening en de geringere tijd om te foerageren, hun overlevingskansen klein(er) wordt. Afhankelijk het aantal individuen van een soort kunnen effecten significant negatief voor een populatie zijn. In de praktijk te verwachten effecten: Gedurende het onderzoek naar de effecten van veel vliegbewegingen in korte tijd (10 12 vliegbewegingen in één uur) in de periode vanaf 1 april tot en met 26 september 2008 is niet gebleken dat meer vliegbewegingen in een uur leiden tot meer verstoring. De vogels reageerden niet of slechts gering (opkijken of het vervliegen van enkele individuen). Uit alle onderzoeken van de afgelopen jaren kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Gewenning en voorspelbaarheid van het gedrag van helikopters - vliegtuigen bepalen voor een belangrijk deel welke effecten optreden; Vogels in gebieden met weinig vliegverkeer worden er sterk door verstoord; Helikopterpassages versterken met name het gedrag dat al was voorgeprogrammeerd; - 9 -

10 Het areaal dat wordt beïnvloed is maximaal 2,3 km2; In veel gevallen zijn er geen zichtbaar effect op foeragerende en rustende vogels; Er zijn vrijwel geen effecten op broedende vogels; Ondanks het groter aantal civiele vluchten is er geen toename van de reacties; Wanneer er effecten optreden zijn deze in een groot deel van de gevallen beperkt van omvang (aantal vogels, duur); Grote vliegtuigen hebben sterkere effecten; Afwijkend gedrag of afwijkend type helikopter / vliegtuig levert sterkere effecten op (vliegen in span, wanneer goederen onder de heli worden vervoerd, ander type); Er zijn geen aanwijzingen voor cumulatieve effecten; Voor enkele soorten heeft het vliegverkeer effect op verspreiding van vogels, maar verstoorde gebieden worden niet verlaten; Resultaten zijn vrij goed vergelijkbaar met 2003, 2004 en De overige Habitatrichtlijnsoorten komen niet ter plaatse van het werkgebied voor, of zijn niet gevoelig voor effecten van vliegverkeer. B2.3. Cumulatieve effecten Bij het bepalen of de activiteit (significante) gevolgen kan hebben, moet ook rekening worden gehouden met de z.g. cumulatieve effecten. Hiervan is sprake als naast de activiteit in of rondom een Natura 2000 gebied andere projecten, handelingen en plannen plaatsvinden die in combinatie mogelijk schadelijk zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen. Bij de beoordeling van cumulatieve effecten hoeft in principe alleen rekening te worden gehouden met de soorten, hun leefgebied en de habitattypen waarop het plan of project mogelijk negatieve effecten heeft. Hoewel de activiteit op zich geen significante effecten heeft is er mogelijk sprake van een cumulatief effect door ander vliegverkeer of menselijke activiteit in de omgeving. In het onderzoek in 2006 is aandacht besteed aan mogelijke cumulatie van de uitbreiding van de vliegbewegingen met de effecten van vaste vleugelvliegtuigen, militair vliegverkeer en andere menselijke activiteiten in de omgeving. Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor het optreden van cumulatie. In een beperkt aantal gevallen is wel een faciliterend effect waargenomen tussen de reacties op roofvogels en vliegverkeer. Het onderzoek naar de effecten van vliegbewegingen van vaste vleugelvliegtuigen en helikopters zoals hierboven aangegeven geven geen directe aanleiding tot extra voorschriften en beperkingen anders dan een monitoringsplicht op basis van een nog door ons goed te keuren monitoringsplan. Deze monitoring brengt in aanvulling op de eerdere monitoring de effecten op vogels tijdens de vogeltrek, piekperioden (10-12 vliegbewegingen) en bij de introductie van nieuwe helikopter- en/of vliegtuigtype(n) in beeld gedurende de looptijd van de vergunning. B3. Zienswijzen B3.1. Bespreking van de ingediende zienswijzen en reacties Gemeente Den Helder Er is op 29 augustus 2008 een zienswijze ingediend door gemeente Den Helder. In deze zienswijze, ingeboekt onder nummer , reageert de gemeente positief op het toeken

11 nen van een vergunning aan Den Helder Airport voor het uitvoeren van 3000 extra vliegbewegingen per jaar door groot verkeer. Zij hebben bij hun overwegingen meegenomen dat Den Helder Airport een belangrijke ondersteunende functie vervult voor de offshore olie- en gassector. Deze sector en daarmee ook de luchthaven zijn voor de gemeente en de omliggende regio van groot economisch belang. De gemeente acht de uitbreiding van de vliegbewegingen noodzakelijk om de dienstverlening voor de sector goed te kunnen vervullen. Daarnaast geven de conclusies van IMARES de indicatie dat er geen effecten verwacht worden van het opvoeren van het aantal vliegbewegingen voor groot verkeer naar per jaar. Waddenvereniging Er is op 1 september 2008 een zienswijze ingediend door de Waddenvereniging, mede namens Stichting Landschapszorg Texel, Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord- Holland. In deze zienswijze, ingeboekt onder nummer , wordt een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die direct betrekking hebben op het uitvoeren van 3000 extra vliegbewegingen per jaar door groot verkeer. A. De waddenvereniging uit haar zorgen over de mogelijkheden om binnen de beschikbare tijd voldoende waarnemingen te verrichten om wetenschappelijk verantwoorde conclusies te kunnen trekken. Zij beargumenteren dat op basis van de volgende punten: 1. van de voorlopige onderzoeksresultaten voldoen slechts drie van de vijf sessies aan de specifieke omstandigheden. 2. op basis van een vorig onderzoek door IMARES is een mogelijk verband vastgesteld tussen het aantal vliegbewegingen en de mate van verstoring. Doordat er weinig gegevens beschikbaar waren over de situatie met zeer veel vliegbewegingen was er geen duidelijke conclusie mogelijk over gewenning, dan wel facilitatie (sterker reageren) in die situatie. Dit mogelijke verband speelt vooral bij Scholekster, Bontbekplevier en Bonte strandloper. Tijdens de waarnemingssessies zijn deze soorten niet of nauwelijks waargenomen. 3. de resultaten staan haaks op de vorige resultaten van langdurige onderzoeken en roepen meer vragen op dan dat ze beantwoorden. De Waddenvereniging stelt dan ook voor om in de vergunning een voorwaarde op te nemen, dat monitoring van de reacties van vogels tijdens pieken van vliegbewegingen en tijdens trekperioden, zodat op termijn op basis van voldoende waarnemingen wetenschappelijk verantwoorde conclusies mogelijk zijn met betrekking tot het gedrag van aanwezige vogelsoorten en het aantal vliegbewegingen. B. Naast bovenstaande verzoekt de Waddenvereniging om voorwaarde 3 uit de vigerende vergunning ook voor deze uitbreiding op te nemen, omdat de extra vliegbewegingen niet uitsluitend helikopters betreft. B Reactie provincie Fryslân op de zienswijzen en overige reacties De zienswijze van gemeente Den Helder behoeft geen reactie. In reactie op de zienswijze van de Waddenvereniging merkt de provincie, op basis van gegevens van IMARES, het volgende op: Ten aanzien van de argumenten onder A:

12 Ad 1 De situatie van heel veel vliegbewegingen doet zich weinig voor. De meeste vertrekken spelen zich het eerste uur van de dag af. Onder de meest voorkomende windrichtingen (zuid, zuidwest, west en noordwest) vertrekken deze helikopters in zuidwestelijke richting. Grote aantallen vertrekkende helikopters komen dan ook alleen onder deze omstandigheden voor. In de helft van de gevallen zal het in de betreffende periode laag water zijn, in de andere helft hoog water. Vanwege de heersende lichtomstandigheden zijn om 7.00 uur s morgens alleen waarnemingen uit te voeren in de maanden maart tot en met september. Deze combinatie van factoren verklaart dat, ondanks dat er veel moeite is gestoken in het vinden van momenten met veel vliegbewegingen, dit maar in een beperkt aantal gevallen is gelukt. De resultaten van de waarnemingen laten een duidelijke lijn zien. Vanwege de afwezigheid van uitzonderingen op dit algemene beeld constateert IMARES dat met dit onderzoek een zeer goede steekproef van de te onderzoeken situatie is verkregen. Ad 2 In de waarnemingen, die in de maanden juli-september zijn uitgevoerd, zijn ook exemplaren van de drie genoemde soorten vertegenwoordigd. Deze soorten reageerden niet anders dan de andere in het telvak aanwezige soorten. Ad 3 In de zienswijze wordt terecht opgemerkt dat zich in de waarnemingen, zoals uitgevoerd tussen maart en juni 2008, wel degelijk een situatie heeft voorgedaan van grote concentraties vogels tijdens opkomend of afgaand water. Ook later is enkele malen bewust een situatie gekozen om met name deze kritische periode goed te kunnen bestuderen. Ook onder deze omstandigheden is nooit waargenomen dat er grote verplaatsingen onder invloed van binnenkomende of vertrekkende helikopters voorkwamen. Wel is enkele keren gezien dat binnenkomende helikopters de prikkel waren om naar de hoogwatervluchtplaats te verdwijnen. Het is niet altijd helder of vliegbewegingen van de vogels van nature ontstaan of dat ze een reactie zijn op een naderende helikopter. De ene waarnemer zal daarom een situatie met vliegende vogels of ontstane onrust kunnen interpreteren als dit is een effect van terwijl een andere deze beoordeeld als er was al onrust, de naderende heli is geen extra bijdrage. Deze interpretatieverschillen zijn soms helder, maar soms ook vrij subtiel. De resultaten staan dan ook niet haaks op de resultaten van vorige waarnemingen. Wel zijn de reacties van vogels wat minder sterk dan in Wij zijn het echter met de Waddenvereniging eens dat we een vinger aan de pols dienen te houden in de vorm van monitoring. Door steekproefsgewijs onderzoek uit te voeren naar het gedrag van vogels tijdens pieken gedurende trekperiodes, maar ook bij wijzigingen van typen vliegtuigen, kan voorkomen worden dat negatieve trends op het Natura 2000-gebied Waddenzee, door de activiteiten van Den Helder Airport, te laat worden opgemerkt. In ons voorschrift 19 stellen we dan ook een wetenschappelijk verantwoord monitoringsplan verplicht. Mocht op grond van o.a. de resultaten van genoemd plan blijken dat uitvoering van de betreffende vliegbewegingen de instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Waddenzee in gevaar brengen, dan kan de vergunning worden aangepast c.q. worden ingetrokken. Ad B De betreffende voorwaarde is opgenomen. In eerste instantie staan we een lichte uitbreiding (maximaal 1%) van vliegbewegingen met vaste vleugelvliegtuigen toe. Het monitoringsplan moet onder meer duidelijkheid geven in de gevolgen van deze extra vliegbewegingen met vaste vleugelvliegtuigen op kwalificerende vogelsoorten

AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum: Harlingen 19 november 2013, Kenmerk: EG/13266

Nadere informatie

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet.

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet. GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 17 februari 2015. Nr. 2015-07459/8, LGW Zaaknummer 557716 Verzonden: 2 O FEB. 2015 Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid

Nadere informatie

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland Aan: Raad van State De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11;

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11; 1 regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) inclusief nota van wijziging Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen Windpark Wieringermeer Antwoordnota zienswijzen Tabel Antwoordnota Overzicht van zienswijzen op de ontwerp-besluiten van het Windpark Wieringermeer & beantwoording ervan Inhoudsopgave (zie ook opzet nota

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een Gedoogbeschikking t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht Zaaknummer: 09_8540 Kenmerk: 2014/45094 d.d. 26 augustus 2014 Verzonden: Onderwerp Het

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Nota van Antwoord

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Nota van Antwoord Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Nota van Antwoord Nota van Antwoord Kabinetsreactie op de zienswijzen over het ontwerp- Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee en op de reactie van geraadpleegde

Nadere informatie

Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen

Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen 1 Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen November 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Concept Ontwerp Natura 2000-beheerplan Waddenzee

Concept Ontwerp Natura 2000-beheerplan Waddenzee Concept Ontwerp Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2014 2020 Datum 18 december 2013 met actualisaties tot 02-04- 2014 Status Concept Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Noord-Nederland Informatie

Nadere informatie

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0.

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0. Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling Auteur J. Schaminée Registratienummer 13.49941 Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Waddenzee

Natura 2000-beheerplan Waddenzee Concept ontwerpplan Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2015-2021 Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Informatie Rijkswaterstaat, A. Nicolai E-mail aante.nicolai@rws.nl

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen. Stichting Oplossing N69 p/a Keersop 15 5551 TG Valkenswaard Aan Provincie Noord-Brabant Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Valkenswaard, 29 juni 2014 Betreft:

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020

PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020 PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020 GEMEENTE EMMEN - DEFINITIEF- 13 februari 2009 110623/CE9/068/000516 110623/CE9/068/000516 2 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Planonderdelen structuurvisie

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Concept ontwerpplan Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone Periode 2015-2021 Colofon Uitgave Ministerie van Infrastructuur en Milieu Meer informatie H. Lammers (projectleider) hans.lammers@rws.nl Datum

Nadere informatie