: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA"

Transcriptie

1 Six Advocaten B.V. Koninginneweg EH AMSTERDAM Leeuwarden, 19 november 2008 Verzonden, 19 december 2008 Ons kenmerk : Afdeling : Landelijk Gebied Beleid Behandeld door : F. Wagenaar / (058) of Uw kenmerk : Bijlage(n) : 4 Onderwerp : Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA Geachte heer/mevrouw, Overeenkomstig uw aanvraag en de daarbij behorende bijlagen, die op 7 juli 2008 bij de provincie Fryslân zijn binnengekomen en zijn ingeboekt onder nummer , hebben wij besloten de gevraagde vergunning voor de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen met 3000 vluchten per jaar te verlenen. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden. Algemeen 1. De vergunning wordt op naam gesteld van Den Helder Airport C.V. (hierna: vergunninghouder). De vergunninghouder is te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze vergunning. 2. Deze vergunning is aanvullend op de vigerende Nbwetvergunning van 7 december 2007 van het ministerie van LNV met kenmerk DRZ/07/4613/SD/SM, welke hier als ingelast en herhaald moet worden beschouwd. Een kopie van laatstgenoemde vergunning is als bijlage 3 opgenomen. 3. Als tijdens de looptijd van deze vergunning, o.a. op grond van de resultaten van het monitoringsplan (voorschrift 8) mocht blijken dat uitvoering van de betreffende vliegbewegingen de instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Waddenzee in gevaar brengen, dan kan de vergunning worden aangepast c.q. worden ingetrokken.

2 4. Een wijziging van de omstandigheden op basis waarvan de onderhavige vergunning is verleend, dient vergunninghouder onmiddellijk aan de afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht van de provincie Fryslân te melden via 5. Deze vergunning is geldig tot en met 31 december Indien op een eerder tijdstip voor de vergunde activiteit een nieuwe vergunning (op grond van de Nb-wet 1998) door het daartoe bevoegde gezag wordt afgegeven, is deze vergunning geldig tot de dag waarop de nieuwe vergunning in werking is getreden en onherroepelijk is geworden. Voorschriften en beperkingen welke betrekking hebben op de activiteiten: 6. Binnen de categorie groot verkeer mag maximaal een aantal van 3000 vliegbewegingen per jaar worden uitgevoerd met helikopters (met een minimum startgewicht van 300 kg) bovenop de al eerder op grond van de vergunning van het ministerie van LNV toegestane vliegbewegingen. Binnen deze categorie groot verkeer en 3000 extra vliegbewegingen mag maximaal 1% (maximaal 30 vliegbewegingen per jaar) met vaste vleugelvliegtuigen met een minimum startgewicht van kg uitgevoerd worden, bovenop de al vergunde 220 vliegbewegingen. Bij voorziene overschrijding van dit extra aantal van of 220 vliegbewegingen met de genoemde helikopters en vaste vleugelvliegtuigen dan wel indien het aantal vliegbewegingen (binnen deze maximale 220 vliegbewegingen) welke uitgevoerd worden met grote vaste vleugelvliegtuigen met een passagierscapaciteit van meer dan 20 personen (of een hiermee vergelijkbaar toestel, los van passagierscapaciteit) meer dan 50 zal bedragen, dient vergunninghouder hiervan de afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht van de provincie Fryslân tijdig op de hoogte te stellen. 7. De spreiding van de betreffende civiele vliegbewegingen over de dag dient, waar mogelijk, zodanig te zijn dat er geen pieken ontstaan. Er mag sprake zijn van maximaal 10 met een enkele uitschieter naar 11 of 12 vliegbewegingen per uur over de onderscheiden beschermde gebieden. Voorwaarden welke betrekking hebben op monitoring 8. Vergunninghouder legt binnen twee maanden, na de datum waarop onderhavige vergunning definitief is geworden, een monitoringsplan voor aan het bevoegd gezag ter goedkeuring. In dit plan moet een voorstel worden gedaan voor het steeksproefgewijs uitvoeren van waarnemingen in het voorjaar en de herfst, tijdens piekperiode of bij gebruik van een afwijkende helikopter- en/of vliegtuigtype(n), gedurende de looptijd van deze vergunning. Aan de hand van de resultaten van de monitoring moet worden aangetoond dat de uitkomsten van het onderzoek door IMARES, uitgevoerd ter onderbouwing van deze vergunning en de vergunning afgegeven door LNV, valide blijven. Na goedkeuring draagt DHA zorg voor de uitvoering van het monitoringsplan. Na afloop van elk kalenderjaar dient een korte reportage aan het bevoegd gezag te worden opgestuurd, t.a.v. mevr. I. Gjaltema.. In 2012 wordt een eindrapportage opgesteld

3 9. Als tijdens de monitoring sterke effecten 1 bij één of meerdere kwalificerende soorten worden vastgesteld, dient hiervan onmiddellijk melding te worden gedaan bij de afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht van de provincie Fryslân, onder vermelding van de omstandigheden waaronder deze effecten zijn waargenomen, welke soort(-en) het betreft en de aantallen. Het niet naleven van deze voorwaarden kan, naast eventuele strafvervolging, intrekking van de vergunning tot gevolg hebben. Voor de motivering van ons besluit verwijzen wij u naar bijlage 1. Afschriften Afschriften van dit besluit worden verzonden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provincie Noord-Holland (unit omgevingsvergunningen), burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, gemeente Anna Paulowna, gemeente Texel, Rijkswaterstaat Waterdistrict Noord-Holland, Staatsbosbeheer Noord-Holland, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting WAD, Stichting Duinbehoud, Stichting Landschap Noord-Holland en Stichting Landschapszorg Texel. Hoogachtend, Namens het College van Gedeputeerde Staten, drs. Waldina Hulshoff Hoofd afdeling Landelijk Gebied Beleid 1 Onder sterke effecten wordt verstaan: het massaal opvliegen van grote groepen vogels, die enkele minuten in de lucht blijven en/of enige tijd duidelijk zichtbaar onrustig gedrag vertonen, nadat de verstoringbron is verdwenen

4 Bezwaar Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Kennisgeving Van dit besluit zal, conform artikel 42, lid 3, van de Natuurbeschermingswet 1998 door ons kennis worden gegeven door publicatie in het Noord Hollands Dagblad. Bijlagen Bijlage 1: Motivering besluit Bijlage 2: Gebiedsinformatie Bijlage 3: vigerende vergunning van 7 december 2007, afgegeven door het ministerie van LNV Bijlage 4: kaart met aan- en afvliegcircuits - 4 -

5 Bijlage 1: Motivering van het besluit A. Weergave van de feiten A1. VERGUNNINGAANVRAAG U vroeg ons bij brief van 4 juli 2008, met kenmerk WSV 2008/1877, om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998). Uw aanvraag is op 7 juli 2008 door ons ontvangen en ingeboekt onder nummer A1.1. Beschrijving van het project of andere handeling De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd is het volgende: Het uitvoeren van extra vliegbewegingen per jaar vanaf vliegveld De Kooy te Den Helder van en naar de booreilanden op het Nederlands Continentaal Plat (Noordzee) met hoofdzakelijk helikopters met een startgewicht van minimaal 300 kg ( groot verkeer ). Deze extra vliegbewegingen omvatten tevens 1% vliegverkeer met vaste vleugelvliegtuigen met een startgewicht van minimaal kg (maximaal 30 vliegbewegingen). De vliegbewegingen boven het Kuitje vinden op een vlieghoogte van 100 tot 200 m plaats waarbij effecten op vogelsoorten niet zijn uit te sluiten. Het Kuitje is een deel van het Balgzand en daarmee onderdeel van de Waddenzee. De vliegbewegingen boven de gebieden Duinen Den Helder - Callantsoog en Noordzeekust vinden op zo n hoogte plaats dat effecten op instandhoudingdoelen voor deze gebieden zijn uit te sluiten. De vliegbewegingen vinden plaats bovenop de vliegbewegingen per jaar voor groot verkeer (inclusief 220 vliegbewegingen met vaste vleugelvliegtuigen) en vliegbewegingen per jaar die onder klein verkeer vallen. Hiervoor is, bij besluit van 7 december 2007, op grond van artikel 12 Natuurbeschermingswet 98 (oud) een vergunning verleend door het ministerie van LNV. De voorgestelde verruiming leidt op bepaalde tijden van de dag, met name in de ochtenduren, tot een sterke clustering van vliegbewegingen, met een maximum van 12 vliegbewegingen per uur. A1.2. Periode De vergunning wordt aangevraagd voor de duur van de door LNV afgegeven vigerende vergunning, van 7 december 2007, tot en met 31 december A1.3. Relevante ecologische onderzoeken Voor de beoordeling van uw aanvraag zijn door u de volgende ecologische onderzoeken en rapporten meegezonden: 1. Smit, C.J. 2008, Effecten van clustering van vliegbewegingen van civiele helikopters in de omgeving van Den Helder Airport. Eindrapportage december Smit, C.J., M.L. de Jong, D.S. Schermer, R.A. van Apeldoorn, E.H.W.G. Meesters, 2007, Vervolgonderzoek naar de effecten van civiele vliegbewegingen in de omgeving van Den Helder Airport, in relatie tot andere menselijke activiteiten rond het Balgzand (concept). Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies, Wageningen

6 Verder is voor de behandeling gebruikt gemaakt van de volgende rapporten: 1. Smit, C.J., H. Capelle, F.H. Kistenkas, 2003, Voortoets naar de gevolgen van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van civiele helikopters boven de Waddenzee. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen. 2. Smit, C.J. 2004, Vervolgonderzoek naar de gevolgen van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van Den Helder Airport. Alterra, Wageningen. A1.4. Aanvullende gegevens In het licht van ingediende zienswijze van de Waddenvereniging, mede namens Stichting Landschapszorg Texel, Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland, hebben wij op 19 september 2008 per brief, met kenmerk , verzocht om aanvullende gegevens in de vorm van een inhoudelijke reactie. Uw reactie hebben wij op 9 oktober 2008 ontvang en ingeboekt onder nummer Uw reactie is verwoord in de reactie van de provincie op de zienswijzen. A1.5. Uw aanvraag en de bescherming van Natura 2000 Uw project of handeling vindt plaats in of nabij het Natura 2000-gebied Waddenzee, Duinen Den Helder-Callantsoog en Noordzeekustzone, alsmede de natuurmonumenten Waddenzee en Duinen van Den Helder tot Callantsoog. Uit de beoordeling van de vigerende Nbwet-vergunning blijkt dat, door de vlieghoogte, alleen effecten te verwachten zijn op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Waddenzee, zodat bij deze aanvulling op de vigerende vergunning uitsluitend daaraan wordt getoets. Op uw aanvraag is daarmee het in bijlage 2 (Gebiedsbeschrijving) vermelde aanwijzingsbesluit van toepassing. A2. Bevoegdheid De bescherming van Natura 2000-gebieden door Nederlandse wetgeving wordt stapsgewijs ingevoerd. Deze gefaseerde invoering is van invloed op de manier waarop de op grond van Europese wetgeving (artikel 6, lid 3, van de HR) verplichte beoordeling van uw project of handeling plaatsvindt en door welke instantie dit gebeurt. Voor deze aanvraag zijn wij thans bevoegd (zie bijlage 2). A3. Procedure De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk VIII van de Nb-wet en de hiervoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht. A3.1. Zienswijze 1. Naar aanleiding van uw aanvraag zijn, op grond van artikel 44, lid 3, Nb-wet, burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, gemeente Anna Paulowna en gemeente Texel gedurende een termijn van 8 weken in de gelegenheid gesteld over deze aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken. 2. Daarnaast zijn op grond van artikel 4, lid 8 van de Algemene wet bestuursrecht, belanghebbenden, te weten Rijkswaterstaat Waterdistrict Noord-Holland, Staatsbosbeheer Noord-Holland, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting WAD, Stichting Duinbehoud, Stichting Landschap Noord-Holland en Stichting Landschapszorg Texel, gedurende een termijn van 8 weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over deze aanvraag kenbaar te maken. 3. Van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen hebben zowel burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder als de Waddenvereniging, mede namens Stichting Landschapszorg Texel, Milieufederatie Noord-Holland en Land

7 schap Noord-Holland, gebruik gemaakt. Onder het aandachtspunt B3. wordt nader ingegaan op de inhoud van de ingediende zienswijzen en onze reactie hierop. A3.2. Verlengen beslistermijn Wij hebben op 10 oktober 2008, middels een brief met kenmerk , besloten om de beslistermijn op de aanvraag te verlengen met 13 weken (artikel 42, lid 2, Nb-wet). Dit besluit is kenbaar gemaakt aan de aanvrager, aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Den Helder, Anna Paulowna en Texel en aan andere belanghebbenden. A3.3. Coördinatie met andere wetgeving U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 19ka, lid 2, om een van de betrokken bestuursorganen schriftelijk te verzoeken om coördinatie van besluitvorming. A3.4. Betrokkenheid van een andere provincie waarin het betreffende Natura gebied mede is gelegen Gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland hebben met deze beslissing ingestemd. A4. Vergunningplicht 1. Op basis van de aanvraag en de daarbij behorende rapporten en tekeningen hebben wij beoordeeld of het door u aangevraagde project en/of handeling schadelijke gevolgen kan hebben voor de natuurlijke kenmerken van het gebied, zoals beschreven in de instandhoudingsdoelstelling van het Natura 2000-gebied Waddenzee. 2. Wij stellen vast dat: 1.1. het onder A1. omschreven project en/of handeling niet wordt gerealiseerd overeenkomstig een beheerplan als bedoeld in de artikelen19a of 19b Nb-wet; 1.2. het onder A1. omschreven project en/of de handeling weliswaar gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied, maar dat het de instandhoudingsdoelstelling daarvan niet in gevaar kan brengen, zodat het niet kan worden beschouwd als een plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor het betrokken gebied; 1.3. er dus vergunning nodig is op grond van artikel 19d Nb-wet. 3. Nu op voorhand valt uit te sluiten dat het voorgenomen project en/of de handeling significant negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, concluderen wij dat kan worden volstaan met een verstorings- en verslechteringstoets. Wij verwijzen voor de motivering van dit oordeel naar onze overwegingen onder B. (Toetsing)

8 B. Toetsing B1. Wettelijk kader B1.1. Nb-wet 1. Artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet bepaalt, dat het verboden is zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren of te verrichten, die gelet op de instandhoudingdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, in een op grond van artikel 10a, lid 1, aangewezen gebied kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 2. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. 3. Artikel 19e van de Nb-wet bepaalt dat bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet rekening moet worden gehouden met de gevolgen die een project of andere handeling kan hebben gelet op de instandhoudingdoelstelling van het betrokken gebied. Als er sprake is van een vastgesteld beheerplan moet ook daarmee rekening worden gehouden. 4. Voor de beoordeling van vergunningaanvraag is het van belang na te gaan of, en in welke mate het voorgenomen project en/of de handeling de doelstellingen kan aantasten zoals die zijn opgenomen in: het aanwijzingsbesluit tot VR-gebied van Waddenzee en/of het (ontwerp van) het aanwijzingsbesluit tot Natura 2000-gebied Waddenzee. Ten opzichte van de eerder in overleg door Den Helder Airport C.V. in november 2008 aan de Waddenvereniging, Stichting Landschapszorg Texel, Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland overlegde (concept) voorschriften hebben we in de voorliggende vergunning voorschriften geschrapt die een doublure vormen met de vergunning van het ministerie van LNV (kenmerk DRZ/07/4613/SD/SM) die hier als hier ingelast en herhaald moet worden beschouwd. Daarnaast is in B2.2 nader gemotiveerd welke aanvullende voorschriften nodig worden geoordeeld om de extra vliegbewegingen toe te kunnen staan. De uit het Besluit beperkingen burgerluchtvaart Waddenzee voortvloeiende beperkingen zijn niet herhaald. B2. Inhoudelijke beoordeling B2.1. Kwalificerende waarden 1. Het onder A1 genoemde project en/of handeling betreft een project en/of handeling die mogelijk een verstorend effect heeft op de in het aanwijzingsbesluit opgenomen kwalificerende soorten van de VR en op de in de HR opgenomen kwalificerende soorten die tevens zijn opgenomen in het (concept-) aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied Waddenzee. 2. De kwalificerende waarden van het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn in het ontwerp-aanwijzingsbesluit van 21 mei 2007 verdeeld in kwalitatieve instandhoudingdoelstellingen voor vogelsoorten, habitatsoorten, en habitats (en mogelijk de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied). Voor de beschrijving van het Natura 2000-gebied Waddenzee en de betreffende kwalificerende waarden verwijzen wij naar bijlage Hieronder wordt uw aanvraag getoetst aan het beoordelingskader van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Daarbij worden mogelijke verstoringen besproken die de - 8 -

9 aangevraagde extra vliegbewegingen kunnen veroorzaken in het licht van de relevante kwalificerende waarden van genoemd gebied. B2.2. Selectie van relevante kwalificerende waarden Vogelrichtlijnsoorten Broedvogels Mogelijke effecten: Broedende vogels kunnen onrustig worden door overvliegende helicopters. Ze verlaten het nest als het gevoel van gevaar groot genoeg is. Als de nest niet bebroed wordt kunnen predatoren (meeuwen, vos, kraaien, etc.) de eieren of jongen roven. Hierdoor komt de verjonging van een populatie in gevaar, zeker als het vogelsoorten betreft die slechts één legsel per jaar produceren. Voor soorten die al bedreigd zijn, kan dit negatieve effecten op populatieniveau hebben als het veel broedparen van de betreffende soort betreft. Ter plaatse van het Balgzand broeden de kwalificerende soorten Kluut en Visdief in grote aantallen en enkele paren van Lepelaar en Bontbekplevier. Vooral Kluut en Visdief verkeren landelijk in een matig gunstige staat van instandhouding. De Kluut produceert slechts één legsel per jaar. De genoemde vogelsoorten kunnen uitsluitend ter plaatse van de kwelders in het Balgzand broeden (permanent boven water). Gezien de vliegroutes van het reguliere vliegverkeer vindt mogelijke verstoring op het Ewijckschor, Kooijhoekschor en Kuitje plaats. Door de vlieghoogte kan onrust met name boven de Kooijhoekschor en Kuitje optreden. In de praktijk te verwachten effecten: Tijdens de onderzoeken in verschillende jaren is gebleken dat reguliere vliegbewegingen met helikopters geen zichtbare effecten hadden op broedende vogels ter plaatse van de Kooijhoekschor. Ook de toename van de vliegbewegingen laten geen ander beeld zien. Niet broedvogelsoorten Mogelijke effecten: Ten gevolge van de verstorende werking van de vliegbewegingen vliegen vogels zo vaak op, dat, door deze voortdurende belasting van hun energievoorziening en de geringere tijd om te foerageren, hun overlevingskansen klein(er) wordt. Afhankelijk het aantal individuen van een soort kunnen effecten significant negatief voor een populatie zijn. In de praktijk te verwachten effecten: Gedurende het onderzoek naar de effecten van veel vliegbewegingen in korte tijd (10 12 vliegbewegingen in één uur) in de periode vanaf 1 april tot en met 26 september 2008 is niet gebleken dat meer vliegbewegingen in een uur leiden tot meer verstoring. De vogels reageerden niet of slechts gering (opkijken of het vervliegen van enkele individuen). Uit alle onderzoeken van de afgelopen jaren kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Gewenning en voorspelbaarheid van het gedrag van helikopters - vliegtuigen bepalen voor een belangrijk deel welke effecten optreden; Vogels in gebieden met weinig vliegverkeer worden er sterk door verstoord; Helikopterpassages versterken met name het gedrag dat al was voorgeprogrammeerd; - 9 -

10 Het areaal dat wordt beïnvloed is maximaal 2,3 km2; In veel gevallen zijn er geen zichtbaar effect op foeragerende en rustende vogels; Er zijn vrijwel geen effecten op broedende vogels; Ondanks het groter aantal civiele vluchten is er geen toename van de reacties; Wanneer er effecten optreden zijn deze in een groot deel van de gevallen beperkt van omvang (aantal vogels, duur); Grote vliegtuigen hebben sterkere effecten; Afwijkend gedrag of afwijkend type helikopter / vliegtuig levert sterkere effecten op (vliegen in span, wanneer goederen onder de heli worden vervoerd, ander type); Er zijn geen aanwijzingen voor cumulatieve effecten; Voor enkele soorten heeft het vliegverkeer effect op verspreiding van vogels, maar verstoorde gebieden worden niet verlaten; Resultaten zijn vrij goed vergelijkbaar met 2003, 2004 en De overige Habitatrichtlijnsoorten komen niet ter plaatse van het werkgebied voor, of zijn niet gevoelig voor effecten van vliegverkeer. B2.3. Cumulatieve effecten Bij het bepalen of de activiteit (significante) gevolgen kan hebben, moet ook rekening worden gehouden met de z.g. cumulatieve effecten. Hiervan is sprake als naast de activiteit in of rondom een Natura 2000 gebied andere projecten, handelingen en plannen plaatsvinden die in combinatie mogelijk schadelijk zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen. Bij de beoordeling van cumulatieve effecten hoeft in principe alleen rekening te worden gehouden met de soorten, hun leefgebied en de habitattypen waarop het plan of project mogelijk negatieve effecten heeft. Hoewel de activiteit op zich geen significante effecten heeft is er mogelijk sprake van een cumulatief effect door ander vliegverkeer of menselijke activiteit in de omgeving. In het onderzoek in 2006 is aandacht besteed aan mogelijke cumulatie van de uitbreiding van de vliegbewegingen met de effecten van vaste vleugelvliegtuigen, militair vliegverkeer en andere menselijke activiteiten in de omgeving. Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor het optreden van cumulatie. In een beperkt aantal gevallen is wel een faciliterend effect waargenomen tussen de reacties op roofvogels en vliegverkeer. Het onderzoek naar de effecten van vliegbewegingen van vaste vleugelvliegtuigen en helikopters zoals hierboven aangegeven geven geen directe aanleiding tot extra voorschriften en beperkingen anders dan een monitoringsplicht op basis van een nog door ons goed te keuren monitoringsplan. Deze monitoring brengt in aanvulling op de eerdere monitoring de effecten op vogels tijdens de vogeltrek, piekperioden (10-12 vliegbewegingen) en bij de introductie van nieuwe helikopter- en/of vliegtuigtype(n) in beeld gedurende de looptijd van de vergunning. B3. Zienswijzen B3.1. Bespreking van de ingediende zienswijzen en reacties Gemeente Den Helder Er is op 29 augustus 2008 een zienswijze ingediend door gemeente Den Helder. In deze zienswijze, ingeboekt onder nummer , reageert de gemeente positief op het toeken

11 nen van een vergunning aan Den Helder Airport voor het uitvoeren van 3000 extra vliegbewegingen per jaar door groot verkeer. Zij hebben bij hun overwegingen meegenomen dat Den Helder Airport een belangrijke ondersteunende functie vervult voor de offshore olie- en gassector. Deze sector en daarmee ook de luchthaven zijn voor de gemeente en de omliggende regio van groot economisch belang. De gemeente acht de uitbreiding van de vliegbewegingen noodzakelijk om de dienstverlening voor de sector goed te kunnen vervullen. Daarnaast geven de conclusies van IMARES de indicatie dat er geen effecten verwacht worden van het opvoeren van het aantal vliegbewegingen voor groot verkeer naar per jaar. Waddenvereniging Er is op 1 september 2008 een zienswijze ingediend door de Waddenvereniging, mede namens Stichting Landschapszorg Texel, Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord- Holland. In deze zienswijze, ingeboekt onder nummer , wordt een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die direct betrekking hebben op het uitvoeren van 3000 extra vliegbewegingen per jaar door groot verkeer. A. De waddenvereniging uit haar zorgen over de mogelijkheden om binnen de beschikbare tijd voldoende waarnemingen te verrichten om wetenschappelijk verantwoorde conclusies te kunnen trekken. Zij beargumenteren dat op basis van de volgende punten: 1. van de voorlopige onderzoeksresultaten voldoen slechts drie van de vijf sessies aan de specifieke omstandigheden. 2. op basis van een vorig onderzoek door IMARES is een mogelijk verband vastgesteld tussen het aantal vliegbewegingen en de mate van verstoring. Doordat er weinig gegevens beschikbaar waren over de situatie met zeer veel vliegbewegingen was er geen duidelijke conclusie mogelijk over gewenning, dan wel facilitatie (sterker reageren) in die situatie. Dit mogelijke verband speelt vooral bij Scholekster, Bontbekplevier en Bonte strandloper. Tijdens de waarnemingssessies zijn deze soorten niet of nauwelijks waargenomen. 3. de resultaten staan haaks op de vorige resultaten van langdurige onderzoeken en roepen meer vragen op dan dat ze beantwoorden. De Waddenvereniging stelt dan ook voor om in de vergunning een voorwaarde op te nemen, dat monitoring van de reacties van vogels tijdens pieken van vliegbewegingen en tijdens trekperioden, zodat op termijn op basis van voldoende waarnemingen wetenschappelijk verantwoorde conclusies mogelijk zijn met betrekking tot het gedrag van aanwezige vogelsoorten en het aantal vliegbewegingen. B. Naast bovenstaande verzoekt de Waddenvereniging om voorwaarde 3 uit de vigerende vergunning ook voor deze uitbreiding op te nemen, omdat de extra vliegbewegingen niet uitsluitend helikopters betreft. B Reactie provincie Fryslân op de zienswijzen en overige reacties De zienswijze van gemeente Den Helder behoeft geen reactie. In reactie op de zienswijze van de Waddenvereniging merkt de provincie, op basis van gegevens van IMARES, het volgende op: Ten aanzien van de argumenten onder A:

12 Ad 1 De situatie van heel veel vliegbewegingen doet zich weinig voor. De meeste vertrekken spelen zich het eerste uur van de dag af. Onder de meest voorkomende windrichtingen (zuid, zuidwest, west en noordwest) vertrekken deze helikopters in zuidwestelijke richting. Grote aantallen vertrekkende helikopters komen dan ook alleen onder deze omstandigheden voor. In de helft van de gevallen zal het in de betreffende periode laag water zijn, in de andere helft hoog water. Vanwege de heersende lichtomstandigheden zijn om 7.00 uur s morgens alleen waarnemingen uit te voeren in de maanden maart tot en met september. Deze combinatie van factoren verklaart dat, ondanks dat er veel moeite is gestoken in het vinden van momenten met veel vliegbewegingen, dit maar in een beperkt aantal gevallen is gelukt. De resultaten van de waarnemingen laten een duidelijke lijn zien. Vanwege de afwezigheid van uitzonderingen op dit algemene beeld constateert IMARES dat met dit onderzoek een zeer goede steekproef van de te onderzoeken situatie is verkregen. Ad 2 In de waarnemingen, die in de maanden juli-september zijn uitgevoerd, zijn ook exemplaren van de drie genoemde soorten vertegenwoordigd. Deze soorten reageerden niet anders dan de andere in het telvak aanwezige soorten. Ad 3 In de zienswijze wordt terecht opgemerkt dat zich in de waarnemingen, zoals uitgevoerd tussen maart en juni 2008, wel degelijk een situatie heeft voorgedaan van grote concentraties vogels tijdens opkomend of afgaand water. Ook later is enkele malen bewust een situatie gekozen om met name deze kritische periode goed te kunnen bestuderen. Ook onder deze omstandigheden is nooit waargenomen dat er grote verplaatsingen onder invloed van binnenkomende of vertrekkende helikopters voorkwamen. Wel is enkele keren gezien dat binnenkomende helikopters de prikkel waren om naar de hoogwatervluchtplaats te verdwijnen. Het is niet altijd helder of vliegbewegingen van de vogels van nature ontstaan of dat ze een reactie zijn op een naderende helikopter. De ene waarnemer zal daarom een situatie met vliegende vogels of ontstane onrust kunnen interpreteren als dit is een effect van terwijl een andere deze beoordeeld als er was al onrust, de naderende heli is geen extra bijdrage. Deze interpretatieverschillen zijn soms helder, maar soms ook vrij subtiel. De resultaten staan dan ook niet haaks op de resultaten van vorige waarnemingen. Wel zijn de reacties van vogels wat minder sterk dan in Wij zijn het echter met de Waddenvereniging eens dat we een vinger aan de pols dienen te houden in de vorm van monitoring. Door steekproefsgewijs onderzoek uit te voeren naar het gedrag van vogels tijdens pieken gedurende trekperiodes, maar ook bij wijzigingen van typen vliegtuigen, kan voorkomen worden dat negatieve trends op het Natura 2000-gebied Waddenzee, door de activiteiten van Den Helder Airport, te laat worden opgemerkt. In ons voorschrift 19 stellen we dan ook een wetenschappelijk verantwoord monitoringsplan verplicht. Mocht op grond van o.a. de resultaten van genoemd plan blijken dat uitvoering van de betreffende vliegbewegingen de instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Waddenzee in gevaar brengen, dan kan de vergunning worden aangepast c.q. worden ingetrokken. Ad B De betreffende voorwaarde is opgenomen. In eerste instantie staan we een lichte uitbreiding (maximaal 1%) van vliegbewegingen met vaste vleugelvliegtuigen toe. Het monitoringsplan moet onder meer duidelijkheid geven in de gevolgen van deze extra vliegbewegingen met vaste vleugelvliegtuigen op kwalificerende vogelsoorten

13 Als uit deze monitoring blijkt dat er sprake is van sterke effecten worden de vergunningsvoorwaarden ten aanzien van de vliegbewegingen met vaste vleugeltoestellen aangepast naar het huidige niveau van 220 vliegbewegingen per jaar. Van sterke effecten is sprake als grote groepen vogels massaal opvliegen en enkele minuten in de lucht blijven en/of enige tijd zichtbaar onrustig gedrag vertonen nadat de verstoringbron is verdwenen (C.J. Smit, 2004). C. Slotconclusie Uit het aanvullende onderzoek in 2008 op de eerder uitgevoerde onderzoek in 2003, 2004 en 2006 is voldoende gebleken dat uitbreiding van de vliegbewegingen van groot verkeer met 3000 per jaar tot een maximum van , géén significante negatieve effecten zal veroorzaken op de beschermde natuurwaarden. Door het stellen van enkele aanvullende voorschriften en beperkingen bovenop de voorschriften en beperkingen van de vigerende vergunning (van het ministerie van LNV), worden de te verwachten schadelijke gevolgen van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen voor de natuurlijke kenmerken van het Natura gebied naar ons oordeel voldoende voorkomen

14 Bijlage 3: Vigerende NB-wetvergunning van 7 december 2007 Den Helder Airport C.V. t.a.v. de heer R. Hijmans Luchthavenweg 10/a 1786 PP DEN HELDER DRZ/07/4613/SD/SM Natuurbeschermingswet; vergunning SN Waddenzee; civiel gebruik vliegveld De Kooy Geachte heer Hijmans, Bij brief van 29 september 2005 heeft Den Helder Airport (hierna: DHA) de regiodirecteur Noord van de Directie Regionale Zaken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) verzocht om vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb-wet) voor het civiel gebruik van het vliegveld De Kooy. Meer specifiek wordt aangevraagd voor de uitvoering (per jaar) van zowel civiele vliegbewegingen welke onder groot verkeer vallen als van civiele vliegbewegingen welke onder klein verkeer vallen, inclusief de uitvoering van test- en trainingsvliegbewegingen en de niet-commerciële vliegbewegingen welke vanuit een algemeen maatschappelijk belang worden uitgevoerd (deze laatste categorie telt niet mee in het aangeduide quotum) binnen deze beide categorieën. Vergunning wordt aangevraagd voor dìe delen van de civiele vliegbewegingen welke over c.q. nabij de in casu relevante beschermde natuurgebieden voeren. Procedureel Uw aanvraag is op 30 september 2005 door mij ontvangen. Bij brief van 12 oktober 2005 (kenmerk: DRZ/05/6151/SD/SM) heb ik u om aanvullende informatie en verduidelijking verzocht. De hierin gestelde aanvullingstermijn heb ik bij brief van 5 januari 2006 (kenmerk: DRZ/06/83/SD/SM) verlengd. Bij brief van 11 januari 2006 heeft u een deel van de gevraagde aanvullende informatie bij mij aangeleverd. Bij brief van 31 januari 2006 (kenmerk: DRZ/06/545/SD/SM) heb ik u om een verdere verduidelijking van uw aanvraag verzocht. Deze verduidelijking heeft u mij bij brieven van 7 en 10 maart 2006 doen toekomen. Bij brief van 28 maart 2007 heeft u mij verzocht om de gestelde termijn tot aanvulling van uw aanvraag te verlengen. De gevraagde verlenging van deze termijn heb ik bij brief van 2 april 2007 (kenmerk: DRZ/07/1324/SD/N) aan u gemeld. Bij ongedateerde brief (door mij op 2 juli

15 2007 ontvangen) heb ik van IMARES Texel de vereiste aanvullende ecologische onderbouwing van uw aanvraag ontvangen. Bij brief van 18 september 2007 (kenmerk: DRZ/ /HD/HG) heb ik de termijn waarbinnen een besluit op deze aanvraag genomen dient te worden, verlengd. Gelet op het mandaatbesluit van 1 juni 2004 (kenmerk nr. TRCJZ/2004/3457) is de directeur van de directie Regionale Zaken vestiging Noord van het ministerie van LNV onder meer gemachtigd om namens de minister te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende een besluit als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 13, 14, eerste lid, en 16, tweede lid, onderdeel c, van de Nb-wet. A.1.1. Besluit Alles overziend kan op grond van de op dit moment best beschikbare informatie en mijn beoordeling hiervan, niet worden gesteld dat uitvoering van de genoemde civiele vliegbewegingen van en naar vliegveld De Kooy (voorzover zij boven de hierna te noemen beschermde gebieden voeren), leidt tot een zodanige aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de betrokken beschermde gebieden (de Speciale Beschermingszones Waddenzee, Duinen Den Helder-Callantsoog en de Noordzeekustzone alsmede de natuurmonumenten Waddenzee en delen van het gebied Duinen van Den Helder tot Callantsoog ), dat de gevraagde vergunning niet verleend zou kunnen worden. Deze conclusie geldt nadrukkelijk vanuit de door mij specifiek hiertoe geformuleerde vergunningvoorwaarden. Derhalve verleen ik u de gevraagde vergunning. Ingeval van een voorgenomen toename van het aantal civiele vliegbewegingen of een substantiële wijziging in de samenstelling van deze vliegbewegingen, dient in overleg te worden getreden met de provincies Fryslân en Noord-Holland. Zij zijn, in het kader van de nu geldende Nb-wet 1998, in de vorengenoemde situaties het bevoegde gezag. Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving alsmede het toepasselijk beleid verwijs ik naar bijlage 1 van dit besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen, een weergave van de diverse zienswijzen en adviezen alsmede mijn reactie hierop aan. Bijlage 2 bevat de door u aangeleverde passende beoordeling. Alle genoemde bijlagen maken integraal onderdeel van onderhavig besluit uit. Voorwaarden en beperkingen Bij deze verleen ik u vergunning op basis van de Nb-wet ten behoeve van de uitvoering van civiele vliegbewegingen van en naar vliegveld De Kooy, specifiek: maximaal vliegbewegingen aan groot verkeer per jaar en maximaal vliegbewegingen per jaar aan klein verkeer, voorzover deze vliegbewegingen voeren over c.q. plaatsvinden nabij de reeds genoemde relevante beschermde gebieden. Onder groot verkeer vallen luchtvaartuigen met vaste vleugels met een minimum startgewicht van kg. en heli s met een minimum startgewicht van 300 kg. alsmede luchtvaartuigen met straalaandrijving (jets). Het klein verkeer betreft alle luchtvaartuigen met vaste vleugels lichter dan kg., niet beschikkend over straalaandrijving en heli s lichter dan 300 kg. Ter bescherming van de aanwezige beschermde natuurlijke kenmerken en (kwalificerende) waarden in de relevante beschermde gebieden, verbind ik aan deze vergunning de volgende voorwaarden en beperkingen

16 1. De vergunning wordt op naam gesteld van Den Helder Airport (hierna: vergunninghoudster). De vergunninghoudster is te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze vergunning. 2. De betreffende vliegbewegingen dienen overeenkomstig de onderhavige vergunning en de hieraan ten grondslag liggende passende beoordeling en vergunningaanvraag - voor zover niet strijdig met onderhavige vergunning en de hieraan verbonden voorwaarden - te worden uitgevoerd. 3. Binnen de categorie groot verkeer mag maximaal een aantal van 220 vliegbewegingen per jaar met grote vaste vleugelvliegtuigen (> kg.) uitgevoerd worden. Bij voorziene overschrijding van dit aantal van 220 en/of indien het aantal vliegbewegingen (binnen deze maximale 220 vliegbewegingen) welke uitgevoerd worden met grote vaste vleugelvliegtuigen met een passagierscapaciteit van meer dan 20 personen (of een hiermee vergelijkbaar toestel, los van passagierscapaciteit) meer dan 50 zal bedragen, dient vergunninghoudster hiervan de de directeur Regionale Zaken vestiging Noord (hierna: de regiodirecteur Noord) of diens rechtsopvolger (t.a.v. het Nb-wet team) tijdig op de hoogte te stellen. 4. De vergunninghoudster dient middels instructies aan de Luchtverkeersleiding en de individuele piloten trachten te bewerkstelligen dat zo veel als mogelijk gebruik gemaakt wordt van de in bijlage 3 aangeduide aan- en afvliegcircuits, tenzij veiligheidsoverwegingen dit gebruik niet mogelijk maken. Daarbij dient gestreefd te worden naar het zoveel als mogelijk hanteren van de Foxtrot-route. Tot slot dient het in 2006 ingezette bestand aan typen model vliegtuig en model heli gehanteerd te worden, tenzij veiligheidsoverwegingen dit gebruik niet mogelijk maken c.q. tenzij sprake is van inzet van andere modellen welke (schriftelijk) aantoonbaar geluidsarmer zijn. 5. Boven de hierna genoemde gebieden dient vergunninghoudster middels instructies aan de Luchtverkeersleiding en de individuele piloten te trachten het ingezette vliegmaterieel op de hierna aangeduide hoogte of zoveel hoger als mogelijk te laten vliegen: de Waddenzee oostelijk van Den Helder: dalende toestellen op 450 m., via het Kooijhoekschor vertrekkende toestellen 450 m.; de omgeving van het Kuitje: binnenkomende toestellen op 100 m., vertrekkende toestellen op 200 m.; het Kooijhoekschor: op 450 m.; de duinen zuidelijk van Den Helder: op 450 m.; de Noordzee zuidelijk van Den Helder: binnenkomende toestellen op 300 m., vertrekkende toestellen op 450 m.; over de Noorderhaaks: op 500 m. voor binnenkomend verkeer en op 700 m. voor vertrekkend verkeer. 6. Voorgaande voorwaarde is in relatie tot de in deze voorwaarde specifiek benoemde gebieden niet van toepassing op: situaties waarin de omstandigheden afwijking van deze voorwaarde in het belang van de veiligheid dringend noodzakelijk maken; of situaties van mogelijke ijsafzetting bij heli s. 7. Voor al het overige dient boven de betrokken beschermde gebieden, met uitzondering van het landgedeelte van de vastelandgemeenten, op een hoogte van minimaal 450 m. gevlogen te worden. Deze voorwaarde geldt niet bij een wolkenbasis lager dan 450 m. dan wel een vliegzicht van minder dan 8 km.; in dat geval geldt binnen de corridors voor de uitoefening van burgerluchtverkeer met gemotoriseerde luchtvaartuigen een minimumhoogte van 300 m. 8. Voorwaarde nr. 7 is niet van toepassing: op het deel van de vlucht, noodzakelijk om op te stijgen van of te landen op een luchtvaartterrein, alsmede voor het uitvoeren van nadering- en vertrekprocedures en luchtvaartpatronen; indien de omstandigheden dit in het belang van de veiligheid dringend noodzakelijk maken; of in het geval van mogelijke ijsafzetting bij hefschroefvliegtuigen. 9. De spreiding van de betreffende civiele vliegbewegingen over de dag dient waar mogelijk zodanig te zijn dat er geen pieken ontstaan. Er dient gestreefd te worden naar het niet méér dan tien van de vergunde vliegbewegingen per uur uitvoeren over de onderscheiden beschermde gebieden

17 10. Vergunninghoudster dient ervoor zorg te dragen dat aan alle in relatie tot de uitvoering van de benoemde vliegbewegingen staande personen (waaronder het personeel van derden) een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die gericht is op het voorkomen en uitsluiten van handelingen die tot gevolg (kunnen) hebben dat de aan de vergunning verbonden voorwaarden niet worden nageleefd. 11. De voorwaarden nrs. 2 t/m 9 en de nrs. 12 t/m 20 hebben geen betrekking op de uitvoering van nietcommerciele vliegbewegingen met een algemeen maatschappelijk belang (w.o. SAR -, Kustwacht-, ambulance-, donor-- en ziekenhuisvliegbewegingen) welke onder verantwoordelijkheid van vergunninghoudster uitgevoerd worden. Dit type vliegbewegingen valt voorts niet binnen het aan vergunninghoudster vergunde aantal vliegbewegingen. 12. Vergunninghoudster meldt uiterlijk op 1 januari van elk opvolgend kalenderjaar de voorziene samenstelling (in typen van vliegbewegingen) en aantalsprognoses van elk individueel type vliegbeweging welke in het betreffende kalenderjaar onder beheer van vergunninghoudster uitgevoerd zullen worden, aan de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger, van het ministerie van LNV. 13. Vergunninghoudster doet afzonderlijke rapportages over elk kalenderjaar inzake het totaal aantal civiele vliegbewegingen en het aantal vliegbewegingen per onderscheiden categorie welke onder beheer en toezicht van DHA worden uitgevoerd aan de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger uiterlijk toekomen in de maand februari volgend op het jaar waarover zij rapporteert. 14. Vergunninghoudster doet voorts van elk kalenderkwartaal een afzonderlijke rapportage inzake het totaal aantal civiele vliegbewegingen en het aantal vliegbewegingen per onderscheiden categorie welke onder beheer en toezicht van DHA worden uitgevoerd, aan de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger toekomen, binnen twee maanden na afloop van elk afzonderlijk kalenderkwartaal en onder specificatie van het onder voorwaarde nr. 9 gestelde in die zin dat uitsluitend melding behoeft te worden gemaakt in deze rapportage van overschrijdingen van de genoemde streefaantallen. 15. Voor wat betreft de voorgaande voorwaarde dient voor wat betreft de eerste drie kwartalen van het jaar 2007, binnen één week na de onderhavige vergunningverlening schriftelijk opgaaf te worden gedaan aan de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger, inzake het totaal aantal civiele vliegbewegingen en het aantal vliegbewegingen per onderscheiden categorie welke onder beheer en toezicht van DHA in deze drie kwartalen zijn uitgevoerd. 16. Vergunninghouderster doet tijdig schriftelijk melding aan de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger over het bereiken van 90 % van het aantal toegestane jaarlijkse vliegbewegingen. 17. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan de betrokken beschermde gebieden kan worden toegebracht c.q. reeds is toegebracht, dient onverwijld melding te worden gedaan aan de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger, onder overlegging van alle relevante gegevens. 18. Indien naar het oordeel van de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger de bescherming van de natuurwaarden van één of meerdere van de relevante beschermde gebieden dit vraagt, kunnen de voorwaarden van deze vergunning gewijzigd worden. 19. Indien met betrekking tot de toepasselijke wetgeving op enig moment mocht blijken dat uitvoering van (één of meerdere categorieën van) de betreffende vliegbewegingen zodanige schade aan de te beschermen natuurwaarden van de relevante beschermde gebieden dreigt toe te brengen dat hieraan door het geven van aanwijzingen of het stellen van aanvullende voorwaarden redelijkerwijs niet kan worden tegemoet gekomen, dan kan de vergunning door of namens de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger worden aangepast c.q. worden ingetrokken. 20. Alvorens tot wijziging van vergunningvoorwaarden dan wel intrekking van de vergunning over te gaan, wordt de houdster van deze vergunning in de gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen. 21. Een wijziging van de omstandigheden op basis waarvan de onderhavige vergunning is verleend, dient vergunninghoudster onmiddellijk aan de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger te melden. 22. Alle door of namens de regiodirecteur Noord of diens rechtsopvolger gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd

18 23. Het niet naleven van deze voorwaarden kan, naast eventuele strafvervolging, intrekking van de vergunning tot gevolg hebben. 24. Deze vergunning is geldig tot en met 31 december Indien op een eerder tijdstip voor de vergunde activiteit een nieuwe vergunning (op grond van de Nb-wet 1998) door het daartoe bevoegde gezag wordt afgegeven, is deze vergunning geldig tot de dag waarop de nieuwe vergunning in werking is getreden en onherroepelijk is geworden. Bezwaar Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Gedurende deze zes weken is het besluit geschorst. Indien gedurende deze zes weken bezwaar wordt gemaakt tegen deze beslissing blijft de werking van de vergunning ingevolge artikel 19 lid 2 van de Nb-wet opgeschort, totdat op het bezwaar is beslist. Indien vervolgens beroep wordt aangetekend blijft ook gedurende de behandeling in beroep de werking van de vergunning opgeschort. Een dergelijk bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking te worden ingediend bij: De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Dienst Regelingen Afdeling Recht & Rechtsbescherming Postbus EK s Gravenhage Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet tenminste de volgende elementen bevatten: a) de naam en het adres van de indiener; b) de dagtekening; c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en de gronden van bezwaar. Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen. Kennisgeving Afschriften van deze vergunning worden verzonden aan: LNV directie Natuur, LNV Directie Regionale Zaken vestiging West (t.a.v. dhr. P. Kelderman), Ministerie van Defensie (afd. DVD, t.a.v. dhr. E. Buskens), LNV Dienst Regelingen te Dordrecht, LNV Dienst Landelijk Gebied te Groningen (t.a.v. mevr. I. Kerssies), de provincie Fryslân afd. Landelijk Gebied (t.a.v. dhr. R. Deen), de provincie Noord-Holland (t.a.v. mevr. L. van Bakel), de gemeenten Den Helder, Anna Paulowna en Texel, Rijkswaterstaat Dienstkring Noord-Holland, Staatsbosbeheer regio Noord-Holland, Landschapszorg Texel, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, Stichting WAD, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Milieufederatie Noord- Holland, het inspectievaartuig m.s. Phoca, AID Groendesk te Meern, de AID te Zwolle en de K.L.P.D. te Harlingen. DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, voor deze, DE REGIODIRECTEUR NOORD, Ir. H.R. Oosterveld

19 Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Inhoudelijke overwegingen Passende beoordeling Kaart vliegroutes

20 a Bijlage 1 bij besluit DRZ/07/4613/SD/SM, d.d. 7 december 2007 c b CIVIEL GEBRUIK VLIEGVELD DE KOOY d INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Directie Agroketens en Visserij t.a.v.ir. ing. A.J. Vermuë Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte,

Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht. Geachte, Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Maaswerken t.a.v. Postbus 1593 6201 NB Maastricht uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 06-04-2006 DMW 2006/2196 DRZZ 06-2626/GV 20-07-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen Directie Regionale Zaken Zeehondencrèche Lenie t Hart t.a.v. Hoofdstraat 94a 9968 AG Pieterburen uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april 2007 - DRZ/07/3012/FB/HG 01-08-2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij Geachte heer, Bij brief van

Nadere informatie

Ik heb uw aanvraag op 21 april 2008 ontvangen.

Ik heb uw aanvraag op 21 april 2008 ontvangen. Directie Regionale Zaken DRIEHOEK ADVOCATEN T.a.v. Postbus 570 8000 AM ZWOLLE uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18-04-2008 DRZ/09/325/BB/SM 13-01-2009 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Op 4 augustus 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 9 augustus 2010, (kenmerk: DRZZ/ ) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op 4 augustus 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 9 augustus 2010, (kenmerk: DRZZ/ ) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid t.a.v. kolonel ir. G.C.A. van Langen Postbus 412 5000 AK Tilburg Keizersgracht 5 Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Oosterschelde Tidal Power 1 B.V. T.a.v. de heer H. van Breugel De Weel 20 1736 KB ZIJDEWIND Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven

Nadere informatie

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 554 7400 AN DEVENTER Rijkswaterstaat Oost Nederland t.a.v. de heer drs. J.M.H. Wille Postbus 9070 6800 ED ARNHEM Verzetslaan 30 7411 HX DEVENTER Postbus 554 7400 AN DEVENTER www.minlnv.nl

Nadere informatie

Datum 1 september 2009 Betreft Besluit Nb-wet 1998; Importeren mosselen uit Denemarken; verzaaien in Oosterschelde

Datum 1 september 2009 Betreft Besluit Nb-wet 1998; Importeren mosselen uit Denemarken; verzaaien in Oosterschelde > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl Bijlagen 3 Betreft Besluit Nb-wet 1998; Importeren mosselen uit Denemarken; verzaaien

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen West 6 B.V. T.a.v. K. Groot Postbus 6 1780 AA Den Helder Cascadeplein 6 Groningen Postbus 30032 9700 RM Groningen www.minlnv.nl Bijlagen 3 Betreft Vergunning

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen) Pluimveehouderij De Haan BV T.a.v.: Dhr. R. Bosma Dwarshaspel 8 9354 VS ZEVENHUIZEN Leeuwarden, 14 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01014489 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma

Nadere informatie

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus AC YERSEKE. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus AC YERSEKE. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum Directie Regionale Zaken Noord Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus 116 4400 AC YERSEKE uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 15-12-2008 HVG DRZ/09/1084/JS/SM 16-03-2009

Nadere informatie

De aanvulling is op 6 januari 2010 per mail en op 13 januari 2010 per post door mij ontvangen.

De aanvulling is op 6 januari 2010 per mail en op 13 januari 2010 per post door mij ontvangen. > Retouradres Postbus 30032 9700 RM GRONINGEN Hulpverleningsdienst Fryslân Platform Waddenzeebreed Waddex t.a.v. de heer M. Janssen Postbus 612 8901 BK LEEUWARDEN Betreft Helikopterinzet; Waddex-oefeningen

Nadere informatie

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op 14 oktober 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 20 oktober 2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. > Retouradres Postbus 554 7400 AN Deventer Rijkswaterstaat Oost Nederland t.a.v. de heer J.M.H. Wille Postbus 9070 6800 ED ARNHEM Verzetslaan 30 Deventer Postbus 554 7400 AN Deventer www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken) Maatschap Van der Sluis De Leijen 13 8401 AX GORREDIJK Leeuwarden, 21 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01017538 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma / (058) 292 58 08 of g.wijnsma@fryslan.nl

Nadere informatie

Producentenorganisatie Kokkelvisserij t.a.v. Geachte,

Producentenorganisatie Kokkelvisserij t.a.v. Geachte, Directie Regionale Zaken Producentenorganisatie Kokkelvisserij t.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 3-5-2006 DRZZ 06-4525/MT/GV 2-11-2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Nb-wet 1998, vergunning,

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Martieme Toegang De heer ir. F. Aerts Tarvernierkaai 3 2000 Antwerpen (België) Directoraat-generaal

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Stam Brasbeek 90 8326 BR SINT JANSKLOOSTER

Nadere informatie

Vereniging van importeurs van schelpdieren T.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 05-06-2008 DRZ/09/1274/SD/SM 06-05-2009

Vereniging van importeurs van schelpdieren T.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 05-06-2008 DRZ/09/1274/SD/SM 06-05-2009 Directie Regionale Zaken Vereniging van importeurs van schelpdieren T.a.v. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 05-06-2008 DRZ/09/1274/SD/SM 06-05-2009 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Nb-wet 1998;

Nadere informatie

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer:

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Café Restaurant Rijstal Venhof V.O.F., te Herkenbosch Zaaknummer: 2016-600903 Kenmerk: 2016/86141 d.d. 3

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 19143 3500 DC Utrecht Rijkswaterstaat Zuid-Holland t.a.v. dr. A.P.M.A. Vonck Postbus 556 3000 AN Rotterdam Herman Gorterstraat 55 3511 EW Utrecht Postbus 19143 3500 DC Utrecht www.minlnv.nl

Nadere informatie

Procedureel. Vlaams Gewest

Procedureel. Vlaams Gewest Directie Regionale Zaken Vlaams Gewest uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 oktober 2008 16EFA-U-08-0813 DRZZ/2009-1236 1 april 2009 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Vergunning Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum. 3 januari DRZ/06/3649/MO/SM

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum. 3 januari DRZ/06/3649/MO/SM Directie Regionale Zaken Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee Postbus 23 9285 ZV BUITENPOST uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 3 januari 2006 - DRZ/06/3649/MO/SM 29-08-2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Valk Hubertsallee 4 8055 PG LAAG ZUTHEM

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Noord-Nederland De heer W.J. Adema Postbus JH LEEUWARDEN

Rijkswaterstaat Noord-Nederland De heer W.J. Adema Postbus JH LEEUWARDEN > Retouradres 2500 EK Den Haag Rijkswaterstaat Noord-Nederland De heer W.J. Adema Postbus 2301 8901 JH LEEUWARDEN Directoraat-generaal Natuur Cascadeplein 6 2500 EK Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; verzoek gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; verzoek gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Pluimveebedrijf Westerhof-Janssen CV Middenweg 2a 7722

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Tijans-Kamphuis Roorderheurneweg 2 7587 LJ

Nadere informatie

Datum 28 oktober 2010 Betreft Vergunning Natuurbeschermingswet 1998; gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee

Datum 28 oktober 2010 Betreft Vergunning Natuurbeschermingswet 1998; gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen NAM B.V. t.a.v. de heer dr. A.H. Frens Postbus 28000 9400 HH ASSEN Cascadeplein 6 9726 AD Groningen Postbus 30032 9700 RM Groningen www.minlnv.nl T 050 599

Nadere informatie

Doorkiesnr. 010-246 82 52

Doorkiesnr. 010-246 82 52 m Airclips B.V. Nijverheidscentrum IB 2761 JP ZEVENHUIZEN Parallelweg 1 Postbus DCMR 843 3100 milieudienst AV Sciiiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmrnl BESLUIT

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap van der Vegte Bremmelerstraat 10 8131 PK WIJHE Inlichtingen bij Ben

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking NBwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking NBwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Stal De Borgelink De heerg.j. Bronsvoort Borgelinksweg 2 7434 RH Lettele KvK

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : G.P. Wit Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor paramotorvluchten Datum ontvangst aanvraag : 16 april

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stal De Hoge Linde de heer G. Meulink Dwarsweg 10 8152

Nadere informatie

Wij vervangen voorschrift 1 van de vergunning van 3 juli 2013 kenmerk 2013/ door:

Wij vervangen voorschrift 1 van de vergunning van 3 juli 2013 kenmerk 2013/ door: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap A.G.B. Aarnink Enschedesestraat 187 7481

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijk intrekking Nb-wet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijk intrekking Nb-wet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap Voort Ganzenmars 3 7683 SB DEN HAM OV KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121

Nadere informatie

Ons kenmerk 2016/ Maastricht 15 december 2016 Zaaknummer Bijlagen 2 Verzonden. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Ons kenmerk 2016/ Maastricht 15 december 2016 Zaaknummer Bijlagen 2 Verzonden. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Ons kenmerk 2016/100567 Maastricht 15 december 2016 Zaaknummer 2016-602998 Bijlagen 2 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verzoek Bij brief van 21 november 2016, ingekomen op 23 november

Nadere informatie

26 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK BESCHIKKING. Activiteit bouwen Mortelstraat 4 in Lelystad

26 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK BESCHIKKING. Activiteit bouwen Mortelstraat 4 in Lelystad 26 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Mortelstraat 4 in Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 2 1. Onderwerp 2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998. verleend aan STAATSBOSBEHEER. voor

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998. verleend aan STAATSBOSBEHEER. voor GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 verleend aan STAATSBOSBEHEER voor plaatsen en gebruik schuilvoorziening Rottumeroog (art. 20 gebied) besluit 16 juli

Nadere informatie

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies Parallelweg 1 Heliplan VOF T.a.v. de heer Van Manen Statenlaan 27 2582 GB DEN HAAG Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Steggink Akkerbouw B.V. heer/mevrouw J.C. Steggink Van Roijensweg 83 7694 BE

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.H.J. Kip Gammelkerstraat 11 7561 PH DEURNINGEN

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies Experience Events B.V. T.a.v. de heer S. Huisman Ambachtsweg 28 1271 AM HUIZEN Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 11 Opfokbedrijf Morsink T.a.v. de heer G.H. Morsink Larenseweg

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Lukkien BV Type ontheffing : Generieke ontheffing voor vluchten met een onbemand luchtvaartuig Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering uitbreiding aantal ggo-ruimten Aanvraagnummer OLO-1975447 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Theresiastraat 8 2593 AN, s-gravenhage Locatie: Hogeschool

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen Vereniging Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur U.A. T.a.v. mr. H.J. van Geesbergen Postbus 116 4400 AC YERSEKE Cascadeplein 6 Groningen

Nadere informatie

Datum 1 september 2017 Betreft Wet natuurbescherming; vergunning; baggeren Kanaal van Gent naar Terneuzen en verspreiden bagger in Westerschelde

Datum 1 september 2017 Betreft Wet natuurbescherming; vergunning; baggeren Kanaal van Gent naar Terneuzen en verspreiden bagger in Westerschelde > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Rijkswaterstaat Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Abbott Laboratories B.V. Aangevraagde activiteiten : Verplaatsen weeglokaal inclusief PGS 15 opslagen Locatie : Rieteweg

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Bolk Transport BV Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor 1 helikoptervlucht Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Afschrift 21 NOVA 2014. provinsje fryslân provincie frys1.n b. Voorschrift. Haarsma Groep T.a.v. de heer R. Bijma a aweg 8756 LP TJERKWERD

Afschrift 21 NOVA 2014. provinsje fryslân provincie frys1.n b. Voorschrift. Haarsma Groep T.a.v. de heer R. Bijma a aweg 8756 LP TJERKWERD provinsje fryslân provincie frys1.n b t Afschrift Haarsma Groep T.a.v. de heer R. Bijma a aweg 8756 LP TJERKWERD postbus 20120 8900 hm leeuwarden telefoon: (058)2925925 telefax: (058) 292 51 25 1 t www.fryslannl

Nadere informatie

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen Procedurewijzer Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen #99 Solleveld & Kapittelduinen Inhoudsopgave Procedurewijzer - 2 Wat is Natura 2000? - 2 Wijzigingsbesluit - 2 In beroep gaan (wijzigingsbesluit

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE,

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE, Besluit van de Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2012, tot wijziging van de beperking in toegankelijkheid van enkele gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden. Heli Holland Air Service B.V. T.a.v. de heer T.R. Heinen Kanaal B zz 3 7881 NB EMMER COMPASCUUM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Datum 21 februari 2012 Betreft Natuurbeschermingswet 1998; vergunning gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee

Datum 21 februari 2012 Betreft Natuurbeschermingswet 1998; vergunning gaswinning Noordzeekustzone en Waddenzee > Retouradres Postbus 30032 9700 RM Groningen NAM B.V. T.a.v. de heer dr. A.H. Frens Postbus 28000 9400 HH Assen Cascadeplein 6 Postbus 30032 9700 RM Groningen www.rijksoverheid.nl/eleni Uw referentie

Nadere informatie

Besluit. Klussenbedrijf Smelt t.a.v. de heer J. Smelt Harmsenweg EE VRIEZENVEEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning

Besluit. Klussenbedrijf Smelt t.a.v. de heer J. Smelt Harmsenweg EE VRIEZENVEEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Klussenbedrijf Smelt t.a.v. de heer J. Smelt Harmsenweg

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Heli Holland Airservice BV Type ontheffing : Generieke ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden en natuurschoon verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap J.H. en G. Veltink de heer G. Veltink Jachthuisweg

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies De heer R.W. Bol Achterambachtseweg 30 3342 LB HENDRIK IDO AMBACHT Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal

Nadere informatie

Dhr. Van den Hove is de aanvrager van deze ontheffing. Het uitvoeren van de ballonvluchten is incidenteel en voor privédoeleinden van de aanvrager.

Dhr. Van den Hove is de aanvrager van deze ontheffing. Het uitvoeren van de ballonvluchten is incidenteel en voor privédoeleinden van de aanvrager. Ons kenmerk 2016/97579 Maastricht 8 december 2016 Zaaknummer 2016-602864 Bijlagen 2 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verzoek Bij brief van 4 november 2016, ingekomen op 8 november

Nadere informatie

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 25 april

Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 25 april Postbus 55 8200 AB Lelystad Maatschap BIDDINGHUIZEN Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland.nl Website www.flevoland.nl Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 25 april

Nadere informatie

Het verzoek, bestaande uit het aanvraagformulier met een kaart van de locatie in Wanssum, maakt deel uit van het onderhavige besluit (bijlage 2).

Het verzoek, bestaande uit het aanvraagformulier met een kaart van de locatie in Wanssum, maakt deel uit van het onderhavige besluit (bijlage 2). Ons kenmerk 2017/13149 Maastricht 16 februari 2017 Zaaknummer 2017-200770 Verzonden 20 februari 2017 Bijlagen 2 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verzoek Bij brief van 5 februari 2017, ingekomen

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Skeye B.V. Type ontheffing : Generieke ontheffing voor vluchten met een onbemand luchtvaartuig Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Commerciële Ballonvaarders Nederland (CBN) Type ontheffing : Generieke ontheffing voor ballonvluchten Datum ontvangst

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning De heer A.G. Grotentraast Ds. E. Kreikenlaa4 7 8124 AP WESEPE Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Sinke Vastgoed B.V, Nishoek 38 A 4416 PE Kruiningen W-AOV160110/00126175 Vergunningverlening Datum: 21 april 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Norbert Fleuren Elektro-Technik Type ontheffing : Generieke ontheffing voor helikoptervluchten Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (Wnb)

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (Wnb) 1 Assen, 23 januari 2017 Ons kenmerk 201601734-00675610 ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2.7 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (Wnb) Vergunninghouder

Nadere informatie

Voorschriften en beperkingen

Voorschriften en beperkingen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Vereniging van Importeurs van Schelpdieren Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Datum Betreft Wnb; vergunning; verwateren importmosselen

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Nederlandse Vereniging Instandhouding Historische Militaire Voertuigen Keep Them Rolling Type ontheffing : Locatiegebonden

Nadere informatie

Besluit. De heer L.L.M. Kortier Kortenroelefsweg 2 7482 PP HAAKSBERGEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Kortier,

Besluit. De heer L.L.M. Kortier Kortenroelefsweg 2 7482 PP HAAKSBERGEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Kortier, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer L.L.M. Kortier Kortenroelefsweg 2 7482 PP HAAKSBERGEN

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer 2011-0384) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor TWO Chemical Warehousing B.V. te Maastricht Zaaknummer

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel uit van de vergunning: plattegrondtekening d.d behorende bij de melding verplaatsen inrichting.

Het volgende stuk maakt onderdeel uit van de vergunning: plattegrondtekening d.d behorende bij de melding verplaatsen inrichting. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl J.P.M. Fleerkotte Hardenbergerweg 65 7651 LK TUBBERGEN KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Landbouwbedrijf Rotman de heer J.A.H. Rotman Deventerdijk 14 7478 RR DIEPENHEIM

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer.

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer. Datum 12 maart 2002 Kenmerk SAS/2002001698 Onderwerp VERKLARING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 18 KERNENERGIEWET JUNCTO ARTIKEL 8.19, TWEEDE LID, WET MILIEUBEHEER TEN BEHOEVE VAN NV EPZ (KERNENERGIECENTRALE BORSSELE)

Nadere informatie

Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 door de Crisis- en herstelwet

Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 door de Crisis- en herstelwet Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 door de Crisis- en herstelwet De Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet) voorziet met het oog op het behoud van de biodiversiteit, in regels ter bescherming van

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Besluit. 17 april 2008 DRZW/

Besluit. 17 april 2008 DRZW/ 17 april 2008 DRZW/2008-1670 2 Bij brief van 12 december 2007, kenmerk 495648, heeft u een wijziging van de aanvraag voor wat betreft de zandwingebieden ingediend. Dit in verband met nieuwe inzichten in

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wnb hfdst 2 gebieden Artikelen 2.7 lid 2 en lid 3, 2.8 leden 3 en 9 en 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit natuurbescherming

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Datum besluit : 2 juni 2016 Onderwerp Artikel Activiteit : Ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998-588927 - gemeente

Nadere informatie