Betreft: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan 'Ficarystraat 2-Hogewaldstraat ong. Beuningen'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan 'Ficarystraat 2-Hogewaldstraat ong. Beuningen'"

Transcriptie

1 Brunei IN ii HIM 1:11 ui Gemeenteraad van Leuningen Postbus AA BEUNINGEN GEMEENTE BEU Nu dcìm INGEKOMEN 2ý MEl 9015 Tevens per fax: Datum : 19 mei 2015 Inzake : Elemans/advies Kenmerk : JHO/JHO Uw ref. : Doorkiesnr.: Betreft: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan 'Ficarystraat 2-Hogewaldstraat ong. Beuningen' Geachte heer/mevrouw, Namens mijn cliënt, de heer G.C. Elemans, wonende te Beuningen aan de Hogewaldstraat 14, maak ik hierbij van de gelegenheid gebruik een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan 'Ficarystraat 2-Hogewaldstraat ong. Beuningen'. Eerder diende ik namens cliënt tegen het voorontwerp op 8 december 2014 al een inspraakreactie in. Een afschrift daarvan doe ik u hierbij (*) toekomen. Cliënt kan zich met de beantwoording van zijn inspraakreactie en met het ontwerpbestemmingsplan om de navolgende redenen niet verenigen. Relatie met het vigerende bestemmingsplan Krachtens het thans vigerende bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming "agrarisch met waarden". Ter plaatse is geen bouwvlak opgenomen, zodat (agrarische) bebouwing ter plaatse is uitgesloten. Deze bestemming is (naast het agrarische gebruik van de gronden) gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische, Bezoekadres Postadres T: (024) KvK-nummer: Oranjesingel Postbus1106 F: (024) BTW-nummer: B NP Nijmegen 6501 BC Nijmegen E: ABN AMRO Bank: t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Srunet Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen, die op de achterzijde dezes staan vermeld.

2 ; Brimet a d v ocat e n ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Dt MAATSCHAP BRUNbl ADVOCATEN 1. Brunei Advocaten, hierna 'Brunet' te noemen, is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke pei sonen dan wei besloten vennootsch jppen zijn. die zich de uitoefening van de praktijk van advocaat ten doel stelt. Een lijst v^n de vennoten wordt op verzoek aan cliënten toegezonden, 2. Deze aígem ine voorwaarden zíjn van toepassing op ai íe (aanvullende en vervolg ) opdrachten van cliënten aan Brunet dan wel aan weiknemers van Brunet. 3. Alle opdrachten worden dooi Brunei beschouwd ais uitsluitend aan haar gegeven, ook indien is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:40-4 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten: de vennoten ai anede alle anderen die vooi Brunet werkzaam zijn. zijn niet persoonlijk gebonden en mpt persoonlijk aanspmkelijk. 4. Elke aansprakelijkheid van Brunet is S^eperkt tot het bedrag waarop de door Brunet afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak qeeft en door de verzekeringsmaatschappij wordl uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat Bt unet in ved^nd met die vtrzekenng draagt 5. FJke aansptakrlijkheid van Brunet voor schade aan personen of zaken, waarvoor Brunet aanspmkeiijk is. is beperkt tot het bedrag,, vaarop de door Brunet afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en dat dooi de verzekering: maatschappij wordt uitbetaald niet inbeqrip van het eigen rbko dat Brunet in verband met die verzekering draagt, 6. Op verzoek»an de cliënt wordt voor rekening van de cliënt een aanvullende aansprakelijkheids verzekering afgesloten. 7. Ingeval niet ~oî de organisatie van Brunet behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zat dat zovee! moyt lijk in overleg met de op drachtgever geschseden, Hke aanspiakelijkheid voor tekoi tkomingíen) van deze derden wordt uitgesloten. 8. Op de recru 1 verhouding tussen Brunet en haar cliënten is Nederlands tocht van toepassing De Nederlands : rechter is bij uítskiiīmq bevoegd van een geschh dat mussen Bi unet en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen, 9. Niet alleen Brunei, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opďacht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden eer, hen;ep doen. 10. Nadat de overeenkomst van opdracht beëindigd is wordt het desbetreffer de dossiet met de lelevante bescheiden maximaal vijfjaar bewaard. Daarna heeft Bi unet het ree hl het dossier volledig te vernietigen. Desgevraagd kan op verzoek van de cliënt het dossier geheel of gedeeltelijk worden vernietigd, (versie maait ż*0c9į T Į F ļ E. inrofcbrunet.nl ļ I. mr. W M b.k. ďimį Brunet B.Í'.J.M ĽíBarOVIie/s de Rochebrunr mr. C.W.J M ;í'isj', y^nmiedo m: OJ.G. igr-ibenlohjskiqer.a.c.a.;ange!a:w mr. I. Jsaa^van Bekkum nu Vi J Vidřk Jan) Gei ais ť-a Vi ;WļQ Hoogs tra. mr. 1 í Jan) van de Hei mr. P. I.G X'eîram Pcels mr. í.l. fevaì Mulder mr. íng.g.a.w.īvl (Gerard) Wientjes mr. j.p. (Jeroen) Hoegee mr. A.C (Anneroos) Sr.heeper mr. M.A. ÍManarme) Smits mr, M.C. (Maneke} ľ-"nssarťka : rnr. O.A J. ÍDerkį Coppens

3 Brunet landschappelijke en aardkundige waarden. In artikel "nadere detaillering van de bestemming" is onder sub e opgenomen: "De gronden binnen deze bestemming worden gekenmerkt door het halfopen landschap en het kleinschalige samenspel van bebouwingslinten, dorpen, weiden en boomgaarden in onregelmatige patronen. Het beleid binnen deze bestemming is gericht op het beheer, herstel en ontwikkeling van deze cultuurhistorische en landschappelijke waarden. " Voorts is in verband met de bescherming van die waarden in het bestemmingsplan "Buitengebied Beuningen" een aanlegvergunningstelsel opgenomen. Een vergunning voor werken kan enkel worden verleend indien blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige waarden als opgenomen in artikel 4.1 van de planregels. Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder de toetsingscriteria weergegeven. Bij wijze van voorbeeld wordt gewezen op de activiteit waarbij de bodem wordt opgehoogd. Daarbij is als criterium vermeld dat deze werkzaamheden plaatsvinden in het kader van het watervbos/natuurbeheer of dat deze werkzaamheden noodzakelijk zijn in het kader van de agrarische bedrijfsvoering. De werkzaamheden mogen niet leiden tot een onomkeerbare aantasting van de aardkundige waarden. Onderhavig plan voorziet in het kunstmatig ophogen van het maaiveld (zie par van de plantoelichting) zodat de archeologische waarden in situ kunnen blijven. Op geen enkele wijze is beoordeeld hoe dat zich verhoudt tot de bescherming van de voornoemde waarden die in het nu geldende bestemmingsplan uitdrukkelijk een beschermde status hebben gekregen. Hetzelfde kan worden gezegd voor het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en halfverhardingen, het aanbrengen van ondergrondse leidingen en het wijzigen van de perceelsindeling. Het schijnt mij met cliënt toe dat bij wijziging van het bestemmingsplan ook gekeken moet worden naar de bescherming van de ter plaatse aanwezige waarden en - zij het indirect - de door de planwetgever gegeven in acht te nemen criteria voor de aanvaardbaarheid van bepaalde werken of werkzaamheden die deze waarden in potentie kunnen aantasten. Verder wordt nog gewezen op art van het bestemmingsplan Buitengebied Beuningen. Daarin is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen zodat het college de onderhavige bestemming onder voorwaarden mag wijzigen in de bestemming wonen. Ook hierbij geldt dat deze wijziging niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de in art. 4.1 genoemde beschermde waarden. Ook moet worden aangetoond dat de wijziging niet leidt tot extra belemmeringen in de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende 2

4 Brunet agrarische bedrijven. Tot slot - en dát acht cliënt juist zeer relevant - moet beoordeeld worden dat het woon- en leefmilieu van de omgeving niet onevenredig wordt aangetast. Cliënt realiseert zich dat in dit geval geen gebruik wordt gemaakt van deze wijzigingsbevoegdheid, maar evengoed bestaat er aanleiding om aan deze belangen waarvan de planwetgever het noodzakelijk heeft gevonden die in het bestemmingsplan te waarborgen, te beoordelen en te wegen. Dat is ten onrechte nagelaten. Initiatief voldoet niet aan Spelregels particuliere woningbouwinitiatieven Zoals hierna nog zal worden toegelicht past onderhavige ontwikkeling niet binnen het functieveranderingsbeleid. Dat wordt overigens in de inspraaknotitie ook erkend, waar wordt overwogen: "Dat het uitgangspunt betreft, betekent ook dat er beleidsvrijheid bestaat om een andere keuze te maken ". Ingevolge de Spelregels particuliere woningbouwinitiatieven geldt dat verzoeken voor meer dan 1 woning (zoals in dit geval) die niet aan het functieveranderingsbeleid voldoen afgewezen dienen te worden. Reeds om die reden dient aan de onderhavige ontwikkeling geen medewerking te worden verleend. Geheel subsidiair (namelijk voor zover rechtens mocht komen vast te staan dat het initiatief wel past binnen het functieveranderingsbeleid) wordt opgemerkt dat uit deze Spelregels verder volgt dat voor initiatieven die wél passen binnen het functieveranderingsbeleid, twee aanvullende eisen gelden, te weten: - De initiatiefnemer dient te motiveren waarom wordt gekozen voor woningbouw en niet voor werken (zorg/recreatie) of een woonwerkcombinatie; - Indien een woongebouw wordt gerealiseerd, dient 50 o Zo van de wooneenheden in het woongebouw betaalbaar (goedkoper dan v.o.n.) te zijn. Aan deze eisen is niet getoetst, zodat niet aan de beleidsregel wordt voldaan. Initiatief voldoet niet aan functieveranderingsbeleid Uit de Nota functieverandering volgt dat uitgangspunt is dat realisatie van de vervangende nieuwbouw plaats vindt ter plaatse van de gesloopte bebouwing. Afwijking van dat uitgangspunt is enkel mogelijk indien in overleg met de gemeente en de provincie daaraan een duidelijke planologische meerwaarde is toegekend. Niet gebleken is dat aan deze voorwaarde is voldaan. Verder volgt volgens cliënt uit het functieveranderingsbeleid dat sloop van de bedrijfsgebouwen tot maximaal 2 woongebouwen mag leiden. In dit geval zijn dat er 3. 3

5 Brunet Immers, op de Ficarystraat krijgt de voormalige bedrijfswoning een gewone woonbestemming en ter plaatse van de hoek Hogewaldstraat worden nog eens 2 woongebouwen gerealiseerd. Ook in dat opzicht is sprake van strijd met het beleid. Cliënt betwijfelt overigens of onderhavig plan wel past binnen de voorwaarden die in het provinciaal beleid (w.o. de Omgevingsverordening) zijn gesteld. Strijd met structuurvisie De locatie aan de Hogewaldweg markeert het einde van de bebouwing en de overgang naar het open landelijk gebied. Uitgangspunt van de gemeentelijke structuurvisie is dat ingezet wordt op behoud en versterking van het landschap. Op pagina 41 van de structuurvisie is in dat verband ook neergelegd: "Tussen Beuningen en Weurt ligt een landschap dat de beide kernen van elkaar scheidt. De gemeente Beuningen wil de kwaliteit en functionaliteit van dit landschap versterken. " De onderhavige ontwikkeling druist tegen dat beleidsuitgangspunt in. Dat functieverandering ter plaatse van de Ficarystraat niet wenselijk wordt gevonden, wil in de beleving van cliënt nog niet zeggen dat dat op de locatie Hogewaldstraat wel passend is. Integendeel. Ook dat gebied verdient - zo volgt dus ook uit de Structuurvisie - bescherming en versterking. Flora en faunawetgeving Cliënt heeft kennis genomen van de quickscan Flora en Fauna d.d. 5 augustus Cliënt is en blijft van mening dat dit onderzoek te beperkt is, zodat niet vaststaat dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Conclusie Het is op de voormelde gronden dat cliënt uw raad verzoekt af te zien van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Ficarystraat 2-Hogewaldstraat ong. Beuningen'. Hoogachtend, J.P. Hoegee 4

6 Brunei College van Burgemeester 8c Wethouders Gemeente Beuningen Postbus AA Beuningen Tevens per mail: gemeente(5),beuningen,nl Datum : 9 december 2014 Inzake : Elemans/advies Kenmerk : JHO/JHO Doorkiesnr.: E mail : Betreft: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan "Ficarystraat 2 - Hogewaldstraat ong. Beuningen" Geachte heer/mevrouw, Namens de heer G.C. Elemans. wonende te Beuningen aan de Hogewaldstraat 14. vraag ik uw aandacht voor het volgende. Tot en met 10 december 2014 is het voorontwerpbestemmingsplan "Ficarystraat 2 Hogewaldstraat ong. Beuningen" vrijgegeven voor inspraak. Namens cliënt dien ik tegen dat voorontwerp de na te melden zienswijze in. Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de sloop van vrijgekomen agrarische (bedrijťs)bebouwing ter plaatse van het perceel Ficarystraat 2, waarbij de bestaande bedrijfswoning wordt herbestemd tot burgerwoning en waarbij bovendien op het perceel aan de Hogewaldstraat twee (burgerwoningen gebouwd mogen worden. Relatie met vigerend bestemmingsplan Ter plaatse van de Hogewaldstraat hebben de gronden de bestemming "agrarisch met waarden". Het bestemmingsplan geeft geen mogelijkheid om de gronden te bebouwen. Deze gronden zijn onder meer bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische, landschappelijke en aardkundige waarden. In zoverre voorziet de bestemming in bescherming van ter plaatse aanwezige waarden. Bezoekadres Oranjesingel NP Nijmegen Postadres Postbus BC Nijmegen T: ís: 4:! íì 0 9Ũ F: 4Í ' į 66 E. info í run tnl KvK-nummer: BTW-nummer: 00S B.0I

7 Brunet Voor cliënt is volstrekt onduidelijk hoe de mogelijkheid om een perceel grond met twee woningen (met bijbehorende bouwwerken) te bebouwen en te gebruiken zich verdraagt met de bestemming "agrarisch met waarden". Naar de mening van cliënt is dat niet met elkaar in overeenstemming te brengen. In de aan het ontwerp ten grondslag liggende stukken, ziet cliënt ook niet dat op de relatie met het vigerende bestemmingsplan wordt ingegaan en om welke (zwaarwegende) reden inbreuk gemaakt zou mogen worden op de ter plaatse te beschermen waarden. Strijd met beleidsregels functieverandering buitengebied Aan onderhavig plan is de notitie functieverandering buitengebied ten grondslag gelegd. Door uw college zijn ter zake daarvan beleidsregels opgesteld. Cliënt is van oordeel dat de onderhavige ontwikkeling op zijn minst op twee punten in strijd is met deze beleidsregel. Allereerst volgt uit art. 4 lid 1 onder b van uw beleid dat vervangende nieuwbouw ter plaatse van de gesloopte bebouwing moet worden gesitueerd. Dat dat in casu op ruimtelijke gronden wellicht minder passend is op de locatie Ficarystraat, maakt niet dat dan uitgeweken kan worden naar een volkomen andere locatie. Het beleid staat daaraan in de weg. De conclusie had in plaats daarvan moeten zijn dat (als vervangende verbouwing ter plaatse niet mogelijk is) geen ruimte bestaat om toepassing te geven aan de notitie functieverandering. Ten tweede is sprake van strijd met het beleid nu feitelijk 3 (burger)woningen in het buitengebied worden gerealiseerd. Ingevolge uw eigen beleid mogen dat er maximaal 2 zijn. Uw gemeente dient wegens strijd met het eigen beleid medewerking aan dit initiatief te onthouden. Flora en faunawetgeving Cliënt heeft kennis genomen van de quickscan Flora en Fauna d.d. 5 augustus Daarin wordt (onder meer) de ter plaatse voorkomende steenuil genoemd. Feitelijk komt ter plaatse (ook) de ransuil en de boskuil voor. Dat is in het beperkte onderzoek kennelijk niet aan het licht gekomen. Dat geeft wat cliënt betreft op zijn minst aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek zodat een meer compleet beeld kan worden verkregen van de ter plaatse voorkomende flora en fauna en de gevolgen die onderhavig plan daarvoor heeft. Verder lijkt het cliënt evident dat als gevolg van het project op zijn minst het foerageergebied van de ter plaatse levende uilen (en andere diersoorten) zal afnemen. Cliënt vraagt zich af of en op welke wijze voorzien wordt in de compensatie van het foerageergebied.

8 B r IJ 11 e t a d v o c a t e n Woon- en leefgenot Cliënt kan zich met de voorgenomen ontwikkeling niet verenigen, niet dit zal leiden tot een voor cliënt onaanvaardbare aantasting van zijn woon- en leefklimaat. In de thans voorliggende stukken valt op dat bij het ontwikkelen van de plannen de belangen van omwonenden (zoals cliënt) niet eens worden genoemd, laat staan dat daar onderzoek naar is gedaan. Cliënt is zeer gehecht aan zijn woonomgeving, aan de rand van het buitengebied en een verdere verstening daarvan is per definitie een verschraling van de ter plaatse bestaande ruimtelijke kwaliteit. Conclusie Gezien het vorige kan cliënt zich geenszins met onderhavig plan verenigen. Namens cliënt verzoek ik u dan ook het bestemmingsplan niet verder in procedure te brengen. Met vriendelijke groet, Ĵ5

9 ' B RUN ET ADVOCATEN BRUNET ADVOCATEN 11:21: Brunet IN Gemeenteraad van Beuningen Postbus AA BEUNINGEN GEMEENTE BËūÑīT j"cí\i INGEKOMEN ü MEI?015 Tevens per fax: Datum : 19 mei 2015 Inzake : Elemans/advies Kenmerk : JHO/JHO Uw ref. : Doorkiesnr.: E mail : Betreft: zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan 'Ficarystraat 2-Hogewaldstraat ong. Beuningen' Geachte heer/mevrouw, Namens mijn cliënt, de heer G.C. Elemans, wonende te Beuningen aan de Hogewaldstraat 14, maak ik hierbij van de gelegenheid gebruik een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan 'Ficarystraat 2 Hogewaldstraat ong. Beuningen'. Eerder diende ik namens cliënt tegen het voorontwerp op 8 december 2014 al een inspraakreactie in. Een afschrift daarvan doe ik u hierbij (*) toekomen. Cliënt kan zich met de beantwoording van zijn inspraakreactie en met het ontwerpbestemmingsplan om de navolgende redenen niet verenigen. Relatie met het vigerende bestemmingsplan Krachtens het thans vigerende bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming "agrarisch met waarden". Ter plaatse is geen bouwvlak opgenomen, zodat (agrarische) bebouwing ter plaatse is uitgesloten. Deze bestemming is (naast het agrarische gebruik van de gronden) gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische, Bezoekadres Postadres T: (024) KvK-nummer: Oranjesingel Postbus 1106 F: (024) BTW-nummer: B NP Nijmegen 6501 BC Nijmegen E: infoifflbrunet.nl AON AMRO Bank: t.n v. Stichting Beneer Derŭengeiàen Brunei Op al onze werkíaamheden iljn ome algemene voorwaarden van toepasling waatln een beperking van de aansprakelijkheid it opgenomen, dte op de achterľijdŕ» dezes staan vermeid.

10 BRUNET ADVOCATEN BRUNET ADVOCATEN 11:21: Brunet landschappelijke en aardkundige waarden. In artikel "nadere detaillering van de bestemming" is onder sub e opgenomen: "De gronden binnen deze bestemming worden gekenmerkt door het halfopen landschap en het kleinschalige samenspel van bebouwingslinten, dorpen, weiden en boomgaarden in onregelmatige patronen. Het beleid binnen deze bestemming is gericht op het beheer, herstel en ontwikkeling van deze cultuurhistorische en landschappelijke waarden. " Voorts is in verband met de bescherming van die waarden in het bestemmingsplan "Buitengebied Beuningen" een aanlegvergunningstelsel opgenomen. Een vergunning voor werken kan enkel worden verleend indien blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige waarden als opgenomen Ín artikel 4.1 van de planregels. Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder de toetsingscriteria weergegeven. Bij wijze van voorbeeld wordt gewezen op de activiteit waarbij de bodem wordt opgehoogd. Daarbij is als criterium vermeld dat deze werkzaamheden plaatsvinden in het kader van het water-vbos/natuurbeheer of dat deze werkzaamheden noodzakelijk zijn in het kader van de agrarische bedrijfsvoering. De werkzaamheden mogen niet leiden tot een onomkeerbare aantasting van de aardkundige waarden. Onderhavig plan voorziet in het kunstmatig ophogen van het maaiveld (zie par van de plantoelichting) zodat de archeologische waarden in situ kunnen blijven. Op geen enkele wijze is beoordeeld hoe dat zich verhoudt tot de bescherming van de voornoemde waarden die in het nu geldende bestemmingsplan uitdrukkelijk een beschermde status hebben gekregen. Hetzelfde kan worden gezegd voor het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en halfverhardingen, het aanbrengen van ondergrondse leidingen en het wijzigen van de perceelsindeling. Het schijnt mij met cliënt toe dat bij wijziging van het bestemmingsplan ook gekeken moet worden naar de bescherming van de ter plaatse aanwezige waarden en - zij het indirect ~ de door de planwetgever gegeven in acht te nemen criteria voor de aanvaardbaarheid van bepaalde werken of werkzaamheden die deze waarden in potentie kunnen aantasten. Verder wordt nog gewezen op art van het bestemmingsplan Buitengebied Beuningen. Daarin is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen zodat het college de onderhavige bestemming onder voorwaarden mag wijzigen in de bestemming wonen. Ook hierbij geldt dat deze wijziging niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de in art. 4.1 genoemde beschermde waarden. Ook moet worden aangetoond dat de wijziging niet leidt tot extra belemmeringen in de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende 2

11 , BRUNET ADVOCATEN BRUNET ADVOCATEN 11:21: /7 Brunet agrarische bedrijven. Tot slot en dát acht cliënt juist zeer relevant moet beoordeeld worden dat het woon en leefmilieu van de omgeving niet onevenredig wordt aangetast. Cliënt realiseert zich dat in dit geval geen gebruik wordt gemaakt van deze wijzigingsbevoegdheid, maar evengoed bestaat er aanleiding om aan deze belangen waarvan de planwetgever het noodzakelijk heeft gevonden die in het bestemmingsplan te waarborgen, te beoordelen en te wegen. Dat is ten onrechte nagelaten. Initiatief voldoet niet aan Spelregels particuliere woningbouwinitiatieven Zoals hierna nog zal worden toegelicht past onderhavige ontwikkeling niet binnen het functieveranderingsbeleid. Dat wordt overigens in de inspraaknotitie ook erkend, waar wordt overwogen: "Dat het uitgangspunt betreft, betekent ook dat er beleidsvrijheid bestaat om een andere keuze te maken ". Ingevolge de Spelregels particuliere woningbouwinitiatieven geldt dat verzoeken voor meer dan 1 woning (zoals in dit geval) die niet aan het functieveranderingsbeleid voldoen afgewezen dienen te worden. Reeds om die reden dient aan de onderhavige ontwikkeling geen medewerking te worden verleend. Geheel subsidiair (namelijk voor zover rechtens mocht komen vast te staan dat het initiatief wel past binnen het functieveranderingsbeleid) wordt opgemerkt dat uit deze Spelregels verder volgt dat voor initiatieven die wél passen binnen het functieveranderingsbeleid, twee aanvullende eisen gelden, te weten: De initiatiefnemer dient te motiveren waarom wordt gekozen voor woningbouw en niet voor werken (zorg/recreatie) of een woonwerkcombinatie; Indien een woongebouw wordt gerealiseerd, dient 50 ū 7o van de wooneenheden in het woongebouw betaalbaar (goedkoper dan v.o.n.) te zijn. Aan deze eisen is niet getoetst, zodat niet aan de beleidsregel wordt voldaan. Initiatief voldoet niet aan functieveranderingsbeleid Uit de Nota functieverandering volgt dat uitgangspunt is dat realisatie van de vervangende nieuwbouw plaats vindt ter plaatse van de gesloopte bebouwing. Afwijking van dat uitgangspunt is enkel mogelijk indien in overleg met de gemeente en de provincie daaraan een duidelijke planologische meerwaarde is toegekend. Niet gebleken is dat aan deze voorwaarde is voldaan. Verder volgt volgens cliënt uit het functieveranderingsbeleid dat sloop van de bedrijfsgebouwen tot maximaal 2 woongebouwen mag leiden. In dit geval zijn dat er 3. 3

12 Û & BRUNET ADVOCATEN BRUNET ADVOCATEN 11:21: /7 Brunet Immers, op de Ficarystraat krijgt de voormalige bedrijfswoning een gewone woonbestemming en ter plaatse van de hoek Hogewaldstraat worden nog eens 2 woongebouwen gerealiseerd. Ook in dat opzicht is sprake van strijd met het beleid. Cliënt betwijfelt overigens of onderhavig plan wel past binnen de voorwaarden die in het provinciaal beleid (w.o. de Omgevingsverordening) zijn gesteld. Strijd met structuurvisie De locatie aan de Hogewaldweg markeert het einde van de bebouwing en de overgang naar het open landelijk gebied. Uitgangspunt van de gemeentelijke structuurvisie is dat ingezet wordt op behoud en versterking van het landschap. Op pagina 41 van de structuurvisie is in dat verband ook neergelegd: "Tussen Beuningen en Weurt ligt een landschap dat de beide kernen van elkaar scheidt. De gemeente Beuningen wil de kwaliteit en functionaliteit van dit landschap versterken. " De onderhavige ontwikkeling druist tegen dat beleidsuitgangspunt in. Dat functieverandering ter plaatse van de Ficarystraat niet wenselijk wordt gevonden, wil in de beleving van cliënt nog niet zeggen dat dat op de locatie Hogewaldstraat wel passend is. Integendeel. Ook dat gebied verdient - zo volgt dus ook uit de Structuurvisie - bescherming en versterking. Flora en faunawetgeving Cliënt heeft kennis genomen van de quickscan Flora en Fauna d.d. 5 augustus Cliënt is en blijft van mening dat dit onderzoek te beperkt is, zodat niet vaststaat dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Conclusie Het is op de voormelde gronden dat cliënt uw raad verzoekt af te zien van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Ficarystraat 2-Hogewaldstraat ong. Beuningen'. Hoogachtend, J.P. Hoegee 4

13 BRUNET ADVOCATEN BRUNET ADVOCATEN 11:21: Brunei College van Burgemeester Sc Wethouders Gemeente Beuningen Postbus AA Beuningen Tevens per mail: gemeentefsįbeuningen,nl Datum : 9 december 2014 Inzake : Elemans/advies Kenmerk : JHO/JHO Doorkiesnr.: E mail : Betreft: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan "Ficarystraat 2 - Hogewaldstraat ong. Beuningen" Geachte heer/mevrouw, Namens de heer G.C. Elemans, wonende te Beuningen aan de Hogewaldstraat 14, vraag ik uw aandacht voor het volgende. Tot en met 10 december 2014 is het voorontwerpbestemmingsplan "Ficarystraat 2 Hogewaldstraat ong. Beuningen" vrijgegeven voor inspraak. Namens cliënt dien ik tegen dat voorontwerp de na te melden zienswijze in. Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de sloop van vrijgekomen agrarische (bedrijfs)bebouwing ter plaatse van het perceel Ficarystraat 2, waarbij de bestaande bedrijfswoning wordt herbestemd tot burgerwoning en waarbij bovendien op het perceel aan de Hogewaldstraat twee (burger)woningen gebouwd mogen worden. Relatie met vigerend bestemmingsplan Ter plaatse van de Hogewaldstraat hebben de gronden de bestemming "agrarisch met waarden". Het bestemmingsplan geeft geen mogelijkheid om de gronden te bebouwen. Deze gronden zijn onder meer bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische, landschappelijke en aardkundige waarden. In zoverre voorziet de bestemming in bescherming van ter plaatse aanwezige waarden. Bezoekadres Postadres T:u:'4í lbt KvK-nummer: Oranļesingel NP Nijmegen Postbus ; ' BC Nijmegen F: 4 -. ì.!. 66 E. infoihruntt.nl BTW-nummer: B.0I

14 BRUNET ADVOCATEN BRUNET ADVOCATEN 11:22: /7 Brunet Voor cliënt is volstrekt onduidelijk hoe de mogelijkheid om een perceel grond met twee woningen (met bijbehorende bouwwerken) te bebouwen en te gebruiken zich verdraagt met de bestemming "agrarisch met waarden". Naar de mening van cliënt is dat niet met elkaar in overeenstemming te brengen. In de aan het ontwerp ten grondslag liggende stukken, ziet cliënt ook niet dat op de relatie met het vigerende bestemmingsplan wordt ingegaan en om welke (zwaarwegende) reden inbreuk gemaakt zou mogen worden op de ter plaatse te beschermen waarden. Strijd met beleidsregels functieverandering buitengebied Aan onderhavig plan is de notitie functieverandering buitengebied ten grondslag gelegd. Door uw college zijn ter zake daarvan beleidsregels opgesteld. Cliënt is van oordeel dat de onderhavige ontwikkeling op zijn minst op twee punten in strijd is met deze beleidsregel. Allereerst volgt uit art. 4 lid 1 onder b van uw beleid dat vervangende nieuwbouw ter plaatse van de gesloopte bebouwing moet worden gesitueerd. Dat dat in casu op ruimtelijke gronden wellicht minder passend is op de locatie Ficarystraat, maakt niet dat dan uitgeweken kan worden naar een volkomen andere locatie. Het beleid staat daaraan in de weg. De conclusie had in plaats daarvan moeten zijn dat (als vervangende verbouwing ter plaatse niet mogelijk is) geen ruimte bestaat om toepassing te geven aan de notitie functieverandering. Ten tweede is sprake van strijd met het beleid nu feitelijk 3 (burgerwoningen in het buitengebied worden gerealiseerd. Ingevolge uw eigen beleid mogen dat er maximaal 2 zijn. Uw gemeente dient wegens strijd met het eigen beleid medewerking aan dit initiatief te onthouden. Flora en faunawetgeving Cliënt heeft kennis genomen van de quickscan Flora en Fauna d.d. 5 augustus Daarin wordt (onder meer) de ter plaatse voorkomende steenuil genoemd. Feitelijk komt ter plaatse (ook) de ransuil en de boskuil voor. Dat is in het beperkte onderzoek kennelijk niet aan het licht gekomen. Dat geeft wat cliënt betreft op zijn minst aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek zodat een meer compleet beeld kan worden verkregen van de ter plaatse voorkomende flora en fauna en de gevolgen die onderhavig plan daarvoor heeft. Verder lijkt het cliënt evident dat als gevolg van het project op zijn minst het foerageergebied van de ter plaatse levende uilen (en andere diersoorten) zal afnemen. Cliënt vraagt zich af of en op welke wijze voorzien wordt in de compensatie van het foerageergebied.

15 BRUNET ADVOCATEN BRUNET ADVOCATEN 11:22: /7 Brunet Woon- en leefgenot Cliënt kan zich met de voorgenomen ontwikkeling niet verenigen, niet dit zal leiden tot een voor cliënt onaanvaardbare aantasting van zijn woon- en leefklimaat. In de thans voorliggende stukken valt op dat bij het ontwikkelen van de plannen de belangen van omwonenden (zoals cliënt) niet eens worden genoemd, laat staan dat daar onderzoek naar is gedaan. Cliënt is zeer gehecht aan zijn woonomgeving, aan de rand van het buitengebied en een verdere verstening daarvan is per definitie een verschraling van de ter plaatse bestaande ruimtelijke kwaliteit. Conclusie Gezien het vorige kan cliënt zich geenszins met onderhavig plan verenigen. Namens cliënt verzoek ik u dan ook het bestemmingsplan niet verder in procedure te brengen. Met vriendelijke groet,

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening Vastgesteld Moerdijk Buitengebied, 3 e herziening Bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage «JM» 88 Milieueffectrapportage 88 Bestemmingsplan TU- Noord Delft Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 mei 2009, 200800791/1, (mrs. Slump, Simons-Vinckx en Van Sloten)

Nadere informatie

Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "buitengebied" vastgesteld.

Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Print deze uitspraak pagina 1 van 24 Uitspraken ZAAKNUMMER 201001950/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 23 november 2011 TEGEN de raad van de gemeente abcoude, thans gemeente de Ronde Venen PROCEDURESOORT

Nadere informatie

Actualiteiten omgevingsrecht. Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug

Actualiteiten omgevingsrecht. Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug Actualiteiten omgevingsrecht Dènes Jansen Juridisch adviseur buro Waalbrug 1 Beheersverordening: ECLI:NL:RBZWB:2014:96: rechtbank Zeeland-West Brabant Weigering omgevingsvergunningen op grond van beheersverordening.

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Partiële herziening Osdorperweg e.o.

Bestemmingsplan Partiële herziening Osdorperweg e.o. Bestemmingsplan Partiële herziening Osdorperweg eo Opdrachgever : Stadsdeel Nieuw-West ID-nummer : NLIMRO0363F1203BPSTD-VG01 Opdrachtnummer : 7607 Versie : 6 Auteurs : mro bv Amersfoort Datum : april 2013

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING 5 MAART 2015 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het plan 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Toelichting Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Vormverandering bouwblok agrarisch bedrijf en toevoegen gebruiksmogelijkheid (groepsaccommodatie) Bestemmingsplan Agrarisch

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord

Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord 20 februari 2013 Het ontwerpbestemmingsplan Boekelermeer Noord heeft van 8 november tot en met 19 december 2012 ter inzage gelegen

Nadere informatie

Inhoud Artikel Milieu/natuur/water Ruimtelijke ordening Schadevergoeding Registers

Inhoud Artikel Milieu/natuur/water Ruimtelijke ordening Schadevergoeding Registers Inhoud 7 15 37 83 96 Artikel Milieu/natuur/water Ruimtelijke ordening Schadevergoeding Registers 2 2013 StAB Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht Inhoud Algemeen 7 Artikel 15 Milieu/natuur/water

Nadere informatie

23 «JM» Milieueffectrapportage

23 «JM» Milieueffectrapportage 23 «JM» Milieueffectrapportage de ontsluitingsweg zelf een bestaande weg is die door het voornemen niet wordt gewijzigd, hoeft de weg zelf niet tot de activiteit te worden berekend. Het is evenmin opzienbarend

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 PLANTOELICHTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2013 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...4 1.1. Ligging plangebied...4 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

Behandeling zienswijzen Zocherstraat 23-25 te Amsterdam

Behandeling zienswijzen Zocherstraat 23-25 te Amsterdam Bezoekadres Bos en Lommerplein 250 1055 EK Amsterdam Postbus 57239 1040 BC Amsterdam Telefoon 14020 Fax 020 253 0727 www.west.amsterdam.nl info@west.amsterdam.nl Directie Vergunningen en dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Planstatus: ontwerp (definitief) Datum: 19 november 2012 Contactpersoon Buro SRO: M. de Weerd E. Marsman Kenmerk Buro SRO: SR120063 3 Buro

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Planstatus: ontwerp (definitief) Datum: 19 november 2012 Contactpersoon Buro SRO: M. de Weerd E. Marsman Kenmerk Buro SRO: SR120063 3 Buro

Nadere informatie