Soppe Gundelach Witbreuk advocaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Soppe Gundelach Witbreuk advocaten"

Transcriptie

1 22. Feb :07 SOPPE m h, 0202 Soppe Gundelach Witbreuk Postbus 239 I 7600 AE Almelo ) Twentapoort Oost 3a?6W RG Abele t ÖS46-8v6 246 f e tofo soppagw.«l j 1 wvuw.soppegw.nl Provinciale Staten van cte provincie Overijssel ta.v, Secretariaat RB Postbus ÖB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P-S/2-O I'S / IJS Z, 2 5 FEB 2013 a.d. Routing Bijl.: Tevens verxondsn per telefax; Vw. Tel: ; InzsJöK Uw kenmerk; Datum: mr. drs. H, Wltbreuk - advocaat +31(0) h.wilbreumjisoppegw/nl Broenink - Overijssel prov, ËDÖnummar februari 2013 zienswijze Gntwerp-aetualisatie ömgevingsvésie m -verordening Geachte Statenleden, In de periode van 11 januari 2013 tol m met 22 februari 2013 zijn de üntwerp-actuailsatïe Orngevingsviste en -verordening en de daarbij behorende kaarten ier inzage gelegd. Namens de volgende personen dien Ik hierbij een zienswijze in op deze ter inzage gelegde stukten: Maatschap Broenlrtk-öosterik, gevestigd aan de Balkenbeifeweg 37 te (7679 TD) Langeveen en haar maten de heer J.G, Broenink en mevrouw \NMJ. Broenink - Oostehk; en Maatschap De Veenessen, gevestigd aan de Vfierakkersweg 5 te {7679 TB) langeveen en haar maten de heer JJ.H, Broenink en de heer FU.M. Broenink; hierna gezamenlijk aan te duiden als Broenink. Vanwege de grondposifje (onder meer 'mm aan de oostzijde, bufferzone, van het Natura 2000» gebied EngbertscÈijksvenen) en de bedrijfsactiviteiten van Broenink al$ natuurboer heeft hij met grote belangstelling kennis genomen van de Inhoud van de ontwerp-actualisatie Omgevingsvisie en -verordening met bijbehorende kaarten. De actualisatie van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening bevat onder meer Uw visie, in de vorm van onder meer geformuleerde kwaliteitsambities en ontwikkelingsperspectieven, betreffende de wijze waarop in de toekomst de te beschermen natuurwaarden in het Natura 2GGö-gebied Engbertsdijksvenen worden versterkt. Voorts wordt in algemene zin een eerste aanzet tot de te treffen beschreven, die in een fater stadium nog moeten worden uitgewerkt {onder meer Irs het vast te steilen beheerplan voor dit Natura 2000-gebied). Daarmee te in de ömgevingwisie een kader opgenomen waarmee de noodzakelijk te treffen beheersmaatregelen ter versterking van de natuurwaarden irs het Natura 2000»gebied concreet kunnen worden gemaakt waarna met de uitvoering daarvan kan worden gestart, Oftewel, dit kader vormt dé basis voor het nog vast te stellen beheerplan voor dit Natura 20ÖD-gebied, fepfse 6l»<tetaeh ^!bmia$gfremwn ft.v. )* 8t«U»if gmaigtl te A'fllSfo m»9»l liaesüfasvan in haf händolsisgistor bij tte Kamer\>m Xaophwuht onder namfpür M696&0. Op oris««iiemtymterii.'ig lijft QM6»l8«w«tw vwwwi«f> van te*f>mtif&. UaM is onder mser «n bepertdng van do uiuwakdgkhatd apgenemert, Cnte»IgeroeKt vöêrwaatëtea Staaft»%»!ift)kt $P ^*»(hl*jli»<u"sft é«ia pxtfta enai/i svsnaenttó «adfitegä«vis w»w.s«ppegw,ol. De Söchtärtg

2 11 Feb :07 SOPPE & 0546" h, 0202 & Soppe I Gundelach [ Witbreuk Broenink omarmt het kader volledig, Middels het indienen van deze zienswijze doet Broenink een indringende oproep aan ü om ervoor zorg te dragen dat Uw College van gedeputeerde hiaten, al dan niet tezamen met de minister, 20 spoedig mogelijk het beheerplan vast stalt met daarin de concrete beheersmaatregelen en ter uitvoering brengt, De totstandkoming van het beheerplan laat namelijk veel te lang op zich wachten. Zo is ook de wettelijke termijn ex artikel 1Öa lid 7 Natuurbeschermingswet 1998 (hierna! Nbw 1998} reeds verstreken. Broenink wordt daardoor ai lange tijd ernstig belemmerd in de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten (die mede ziet op natuurbeheer in het gebied Engbertsdljksvenen) en de mogelijkheden om op onderdelen deze bedrijfsactiviteiten te wijzigen en uit te braden. Het veehouderijbedrijf staat thans op slot, hetgeen leidt tot schade. Het gaat niet alleen om bedrijfseconomische schade, maar door het uitblijven van noodzakelijke beheersmaatregelen ook om schade aan de natuurwaarden in het Natura 2000-gebsed Engbertsdljksvenen. Ter nadere toelichting wijst Broenink op het volgende. Agrarisch familiebedrijf Broenink Het veehouderijbedrijf van Broenink bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen die gevestigd zijn op verschillende locaties. Op de huidige hoofdlocatie gelegen aan de Balkenbeltsweg 37 te Langeveen exploiteert Broenink een veehouderijbedrijf dat bestaat uit een biologisch melkveebedrijf met 90 koeien en 60 ha grond en houdt hij In een zogenaamde wroetstal 500 zeugen en vleesvarkens. Daarnaast houdt Broenink vleesvarkens in huurstallen elders in het land; waarvan varkens eveneens worden gehouden in een (huur)wroetstal. De wroetstal, gebouwd in 2004, betreft een uniek stalsysteem, waarin de varkens op een diervriendalljke manier kunnen teven. Ds varken«beschikken over meer ruimte dan in een gangbare v'teesvarksnsslal m leven op een dikke laag zaagsel. Middels dit stalsysteem is het voor Broenink mogelijk orn vlees te leveren dal wordt voorzien van hel zogenaamde 'Krultkeurmerk'. Hét keurmerk voor vlees dat op een veilig en milieuvriendelijke wijze geproduceerd wordt. Dit keurmerk heeft van de dierenbescherming de zogenaamd 'Beter Leven Stefontvangen. Voorts worden aan de Graveniandweg 23A te Bruinehaar 80 blaarkop-oasen gehouden ten behoeve van rundvleesproductie op 100 ha natuurgrond (gemiddeld 0,8 blaarkop-os per hectare), waarmee door de extensieve begrazing van de gronden ook Invulling wordt gegeven aan het beheer en herstel van het Natyre 2000-gebïed Engbertsdijksvenen. Reeds sedert de eeuwwisseling is Broenink omgeschakeld van een meer traditionele veehouder naar 'natuurboer'. Maatschappelijk bewust ondernemen staat in de bedrijfsfilosofie voorop, dal ook uitstekend passend is voor dit veehouderijbedrijf, gelet op de directe nabijheid van het natuurgebied Engbertsdljksvenen. De overheid had rond de eeuwwisseling ai kenbaar gemaakt dat dit natuurgebied aan de oostzijde voorzien aai moeten worden van een bufferzone om natuurdoelen te realiseren. Broenink heeft tientallen hecares grond in eigendom gelegen In het Natura 2000-geöied en deze bufferzone. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen Is Broenink destijds ai overgestapt naar een biologische melkveehouderij, het duureaam produceren van vlees middels (onder meer) de wroetsta! en het toepassen van (extensief) begrazingsbeheer door middel van de blaarkop-ossen in en in de bufferzone van het Natura 2000-gebled. é-

3 22. Feb :0? SOPPE B Nr, 0202 P. & Soppe Gundelach Witbreuk Thans is deze bufferzone blijkens Uw ontwerp-actuaiïsatie Omgevïngsvisie en -verordening onder meer aangewezen als EHS>gebled, rreer specifiek met de aanduiding 'nog te realiseren (te verwerven en/of in te richten) uitwerkingsgebied ontwikkelapgav Natura 2000* en hebt U voor deze gronden het Ontwikkelingsperspectief 7one Ondernemen met Natuur en Water' geformuleerd, meer specifiek met de aanduiding "Uitwörklnasgebled Ontwikke'lopgave Natura 2000'. Gelet op de daarbij behorende visies, ambities en kaders kan BraeniM zich hier in vinden, Broenlrsk meent dat xowsl zijn bestaande bedrijfsactiviteiten, ais de door hem beoogde bedrijfsontwikkelingen daarin prima passen, Op deze beoogde bedrijfsontwikkaïingem wordt 'm het hiernavolgende nader ingegaan. Bedrijfsontwikkeling Sinds 2004 werkt Broenink al aan diverse plannen om ook in de toekomst duurzaam maatschappelijk te kutwen blijven ondernemen en deze werkzaamheden uit te kunnen breiden, indachtig de bedrijfsfilosofie (duurzame productie). Daarbij speelt ook de door de overheid aangegeven beperkte mogelijkheden om in de omgeving var» Engbertsdijksvenen agrarische activiteiten te kunnen ontplooien. Kort samengevat zijn de plannen als voigt De huidige hoofdloost!«aan d Balkertbeltsweg 37 bip de locatie voor het biologisch rneikveebedrijf en de huidig varkensiak (wroetstal). Broenink wenst voor het melkvee ter plaatse een zogenaamde familiestal te bouwen. Hei ontwerp van cie zogenaamde 'famlestsi' Is ontwikkeld door weienschappers tezamen met veehouders. De famlltestal wordt zo gerealiseerd dst daarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden rast de natuurlijke leefomstandigheden van de koe. De 'familie* moet zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Meer concreet betekent dit (onder meer) dat bijvoorbeeld de kalveren zoveel mogelijk gewoon bij de moeder blijven zogen en koeten an jongvee In beginsel niet van elkaar worden gescheiden. De agranör moet bij het exploiteren van een 'familiestor dan ook genoegen nemen met minder melkproductie per koe. nu de kalfjes gewoon bij de moeder blijven zogen, De aial bestaat uit een grote open centrals ruimte, waar genoeg plek is om vrij rond ie loper» en te liggen. Daaromheen komen verschillende unit«om te melken, te voeren, af te kalveren en bijvoorbeeld om, indien nodig, jongvee tpelijk apart te zeilen. Broenink wenst om in de locatie in de bufferzone bij Engbertsdijksvenen voor de blaarkopossen een winterstailing te realiseren, zodat het begrazlngsbeheer ook beter en praktischer kan worden uitgevoerd in het natuurgebied, Voorts is Broenink al sinds 2004 bezig om aan de Vlierakkersweg 5 te Langeveen (op zo'n 600 meter afstand van de huidige hoofdlocatie} in een LartdbouwontwikkeHngsgebied (IOG) een nieuwe wroetstat te realiseren voor vleesvarkens met plek voor ca, varkens. Ten behoeve van dexe ontwikkeling zijn reeds diverse besluitvormingsprocedures doorlopen, Onder meer Is de planologische besluitvorming needs afgerond en besohikt Broenink al over een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (ömgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2,1 lid 1 onder e Wabo; onder het oude recht de Wm-vergunning genoemd). Knelpunten te herleiden tot éér) groot gebrek: de definitieve vaststelling van het beheerplan Evenwel kan Broenink de hiervoor genoemde onl/viktelingen thans nog niet realiseren, ondanks de diverse reeds verkregen toestemmingen, Daaraan ten grondslag ligt het uitblijven van duidelijkheid in het Nbw 199ß-vergurnningen8poor, Onder meer zijn de uit te voeren definitieve beheersmaatregelen to het Natura 2000-gebied en dê bufferzone onduidelijk waardoor realisatie van de plannen thans niet mogelijk is en Broenink sedert 2004 geen feitelijke Invulling aan de plannen kan geven. Hierdoor is Broenink genoodzaakt om zeer hoge kosten te maken door ca. 2,600 vleesvarkens onder fe brengen in buurstaten elders In het land» 1.

4 22. Feb :08 SOPPÊ ÖW Nr P. 4 5 Soppe Gundelach Witbreuk hetgeen ook overigens een efficiënte bedrijfsvoering onmogelijk maakt. Broenink zit gelet op meerdere factoren op slot, evenwel zijn deze factoren te hertelden tot tiet enkele feit dat een concreet definitief beheerplan ontbreekt waaraan uitvoering kan worden gegeven, Dat wordt in het hiernavolgende toegelicht, Allereerst vergen de hiervoor genoemde ontwikkelingen van Broenink Jteer forse investeringen en zijn de ontwikkelingen vanuit dat oogpunt ook nauw met eikaar verweven. De bank wacht af en financiert in het geheel niet zo lang er onduidelijkheid bestaat over de werkwijze en het beleid van Uw college en het college van gedeputeerde staten (hierna: GS) met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden van de tientallen hectares gronden ven Broenink gelegen in d bufferzone en in het Natura 2000-geWed, Daarbij speelt de omvang van de afwaardering van de gronden een belangrijke rot, Voldoend duidelijkheid is er pas, wanneer de beheersmaatregelen qua inhoud bekend ijn en middels het beheerplan worden vastgesteld. Enkel nst vaststelling van het beheerplan Is het voor de bank pas {voldoende} duidelijk welke activiteiten op de betreffende gronden nog mogelijk zijn. Tot op rieden heeft Broenink de uitgaven voor het concretiseren ven de uitbreidingsplannen aan de Vlierakkersweg te Lengeveen {ca. 170,000,-) uit eigen middelen moeten bekostigen, Die uitgaven houden voor een groot deel verband met de reeds doorlopen (zeer lange) besluitvormingsprocedures en onderzoekskosten, Ook in het kader van de artikel 19d Nbw 1988-vergunningverlening hengen de hiervoor genoemde uitbreidingsplannen nauw samen en wacht Broenink op vaststelling van het beheerplan. Broenink beschikt voor de huidig activiteiten over de vereiste toestemming ingevolge de Nbw Ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling op de locatie aan de Vlierakkersweg S te Langeveen dient Broenink nog te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel I9d Nbw 1908 (de meest relevante overige toestemmingen zijn 'binnen'). Bij het ontbreken van het definitieve beheerplan is het zeer lastig om thans een noodzakelijk deel van de reeds vergunde rechten uit {onder meer) de vigerende Nbw-vergunnlng voor de bedrijfsactiviteiten aan de Balkenbeltsweg 37, In te zetten voor de nieuwe bedrijfsontwikkeling aan de Vllerakkersweg te Langeveen. Juist middeis een aanpassing var? de bedrijfsvoering aan de Saikenbeltsweg 37 kan ruimte worden gecreëerd om de nieuwe bedrijfslocatie (die ook verder van het Natura 2000«gebied af ligt) te realiseren. In dat kader ïs het ook noodzakelijk om te weten welke uit te voeren natuur(herstel)-maatregelen in het Natura 2000-gebied Engbertedijksvenen en met name in de bufferzone {gelet op de omvang van de gronden van Broenink In dit gebied} gaan plaatsvinden, Broenink was in eerste instantie in afwachting op de invulling van de door het ministerie op te stelten Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (hierna: PAS). De stikstofparagraaf en de beheersmaatregelen uit het definitieve beheerplan zullen daar immers ook onderdeel van gaan uitmaken {de gebiedsuitwerkingen worden opgenomen in de PAS). De ontwikkeling van de PAS duurt evenwel al jaren en Broenink verwacht dat definitieve vaststelling ook nog lange tijd zal duren, gelet op (onder meer) de inhoud van het toetsingsadvies van de Commissie voor de mllieueffectrapportag op ds concept-pas en de daarin geplaatste vete vraagtekens en randvoorwaarden waaraan de concept-pas niet voldoet Verwezen zij naar het Toeteingsadvles van de Commissi voor 4& mllleueffectrapportage d.d. 12 juli 2012 met het rapportnummer 2a4Ö-188 (te downloaden via Hoewel Broenink in de ideale situatie ten behoeve van het verkrijgen van de Nbw-vergunning graag gebruik maakt van de PAS, merkt Broenink in dit kader op dat het knelpunt om uit te breiden veel meer is gelegen in het niet kunnen beschikken over de inhoud van &m definitief B

5 22-Feb : SOPPE aw Nr P. 5 & Seppe I Gundelach Witbreuk baheerplan waarin de beheersmaatregelen zijn geconcretiseerd. Bekend moei zijn welke activiteiten op Iroanink's gronden in de bufferzone kunnen worden ontplooid, alvorens ten behoeve van de uitbreidingsplannen de Nbw-vergunning kan worden aangevraagd en voor ds huidige locatie kan worden gewijzigd, Naar mening van Broenink hoeft met de vaststelling van hel definitieve beheerpfan ook niet gewacht te worden op de PAS, Broenink heeft thans het sterke vermoeden dat de PAS in afwachting is van de definitieve beheerplannen en de beheerplannen in afwachting zijn van de PAS. Echten in het beheerplan dat ingevolge artikeï 19a Nbw 1998 (en voor een gedeelte Ingevolge artikel 19b) moet worden vastgesteld Is in het geheel niet een koppeling opgenomen met de PAS, De te treffen beheermaatregelen kunnen thans reeds concreet en duidelijk worden vastgesteld zodat daar zo spoedig mogelijk uitvoering aan kan worden gegeven en de bedrijfsontwikkelingen van Broenink daarop kunnen worden gebaseerd. In dat kader wijst Broenink er expliciet op dat ingevolge artikel 19a lid 7 Nbw 1998 Uw college van GS ook de wettelijke verplichting heeft om binnen 3 Jaar na het definitieve aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebted, het beheerplan voor het eerst vast te steden: Deze termijn is reeds geruime tijd verstreken nu de openbare kennisgeving van het aanwijzingsbesluit al dateert van 10 september 2008 (Staatscourant 10 september 2009, nr )> Thans is door GS (tezamen met de minister) dan ook verzuimd om tijdig het bebeerplan vast te stellen voor Ëngbertsdijksvenert, Daarbij geldt dat GS (gelei op artikel 19a ïn samenhang met artikel 19b Nbw 1996) een zelfstandige bevoegdheid heeft (in dit geval een verplichting nu de driejaren zijn verstreken) om het beheerpfan vast te stellen, voor zover het de gronden betreft die niet in beheer zijn bij het ministerie. Uit artikel 19b lid 1 Nbw 1998 vloeit voort dat het ministerie gnjkej bevoegd is voor de vaststelling van het beheerpian voor het gedeelte dat wordt beheerd door het ministerie (of onder diens verantwoordelijkheid valt). Voor alle overige gronden {waaronder de gronden in eigendom van Broenink) rust deze bevoegdheid louter bij GS (zie artikel 19a Nbw 1998). Dat het beheerpfan van Engbertsdijfcsvenen ook thans ai kan worden vastgesteld gelet op de voorbereiding leidt Broenink af uit het volgende. Op de bij de Actualisatie Omgevingsvisje en - verordening behorende Natuurbefeidskaart zijn de gronden in de bufferzone aangeduid als 'uitwerkïngsgebied ontwikkeiopgave Natura 2000'. De binnen deze zone uit te voeren maatregeien zouden nog moeten worden uitgewerkt, Zie bijvoorbeeld p, 10, voetnoot 2 behorend bij artikel sub c van de ontwerp-actualisatie ömgevingsverordening. Evenwel zijn die voorbereidende werkzaamheden voor het beheerplan Engbertsdijksvenen al nagenoeg afgerond. Verwezen zij in dat kader naar de op uw site gepubliceerde concept«maatregelenkaart PAS versie 6 voor het gebied Ëngbertsdijksvenen, d.d. 9 oktober Daaruit volgt dat voor Ëngbertsdijksvenen de te treffen maatregelen niet meer onbekend zijn en de noodzaak van die maatregelen reeds als 'zeker* ïs aangeduid, Desalniettemin moet thans de formele totstandkomingsprocedure van het beheerplan nog worden opgestart, Broenink is van mening dat GS (ai dan niet tezamen met het ministerie) dit beheerplan reeds nu m procedure kunnen brengen en kunnen vaststellen. Daarmee worden de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de gronden gelegen in de bufferzone duidelijk en kan ook spoedig tot uitvoering van die maatregelen worden overgegaan. Na vaststelling kan Broenink pas uitvoering geven aan zijn uitbreidingsplannen. Niet tegengaan verstorende handelingen Reden te meer om thans zo snel mogelijk het beheerpfan vast te stellen en daaraan uitvoering te geven is gelegen In het feit dat op dit moment ïn de omgeving van Ëngbertsdijksvenen allerlei

6 22. Feb :09 SOPPE QW Nr P. 6 b Soppe Gundelach Witbreuk handelingen plaatsvinden waarvoor nimmer een toetsing heeft plaatsgevonden aan rtet beschermingsregime opgenomen in de Nbw Deze ontwikkelingen, waarbij vaak geen mitigerende maatregelen worden toegepast om de gevolge op d& natuurlijke kenmerken te beperken, dragen bij aan een verdere verslechtering var* de natu üwaarde«in Engberisdijksvenen Daarbij ïs made bepalend dat de kritische depositiewaarden van diverse habltaïtypen door d aehtergrondconcentrati (mede afkomstig var» deze niet vergunde handelingen) reeds fors wordt overschreden. Ondanks dat er sprake Ss van een verslechtering door diverse handelingen, treedt de minister niet tegen dergelijke niet vergunde activiteiten op, ondanks de mogelijkheden en bevoegdheden die zij In dat kader heeft (ziê bijvoorbeeld artikel 19o Nbw 1998). Ingevolge artikel 19c Nbw 1908 draagt liet bevoegd gezag (nu r nog geen definitief beheerplan is vastgesteld de minister) ervoor zorg dat passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dal door besteand gebruik de kwsbtel van de natuurwaarden in Engbertsdljksvenen Door GS wordt eveneens niet opgetreden tegen dêzb veratechtering door gebruik te maken van de tot haar beschikking staande handhavingsinstrurnerïten, ongeacht of de betreffende gebruiker beschikt over een Nbw-vergunning (daarbij zij opgemerkt dat veelal voor bestaand gebruik in de omgeving van Engbertsdijkswnen ook een Nbw-vergunning noodzakelijk is). Voorts past GS niet de mogelijkheden uit artikel 19ke Nbw 1998 toe om verslechtering van de kwaliteit van de voor stikstofgevoelige habitats tegen te gaar», Nu deze (handhavings)lnstrumenten niet worden gebruikt gaat de verslechtering alteen maar sneller door de hier bedoelde niet in overeenstemming met de Nbw 1998 uitgevoerde handelingen. Door nu het beheerplan zo spoedig mogelijk vast te stellen en ten uitvoer te brengen, wordt in leder geva! deze verslechtering tegengegaan Hoe langer wordt gewacht, hoe uitgebreider het ïn het beheerplan op te nemen maatregelenpakket zal moeten worden om de natuur weer {kwalitatief en kwantitatief) op een aanvaardbaar peil te krijgen. Broenink hecht eraan op te merken dat met name de gebruikers die niet beschikken over een toereikende toestemming ingevolge de Nbw 1998, de grootste bezwaren uitdragen tegen de te treffen beheersmaatregelen (en waarschijnlijk ook tegen de in de onderhavige Actualisatie van de Ömgevingsviste en -verordening opgenomen kaders om de beheersmaatregelen te concretiseren). Dit stoort Broenink te meer, nu juist het dralen omtrent de invulling van de concrete en uit te voeren beheersmaatregelen in het kader van de Nbw 1998, de uitbreidingsplannen van Biwilnk (vooralsnog) tegen houdt. Afsluitend Broenink verzoekt ü om met vorenstaande zienswijze rekening te houden bij het vaststellen van de Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening en in de daarop volgende besluiten om tot uitvoering van de beheersmaatregelen te komen. Daarbij sij expliciet opgemerkt dat Broenink de kaders zoals opgenomen in deze Actualisatie (ambitiedoelsteliïngen, ontwikkelingsperspectieven en de beschreven randvoorwaarden waarbinnen nog naar enkele concrete maatregelen zou worden gedocht) voor zover betrekking hebbende op de gronden in en in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen volledig omarmt I.

7 22. Feb :09 SOPPE & Nr & Soppe I Gundelach Witbreuk Zij hoopt dat deze zienswijze eraan Kan bijdragen dat thans zo spoedig mogelijk invulling wordt gegeven aar» de wettelijke verplichting van Uw collage van gedeputeerde staten (al dan niet tezamen met de minister) om het behserpian voor Ëngbertsdijksvenen vast te steifen èn daarbij niet te wachten op de vaststelling van de PAS. Enkel in dat geval zi&ï Broertlnk de mogelijkheid dat spoedig de benodigd beheersmaatregelen kunnen worden geconcretiseerd en vervolgens worden uitgevoerd. Op dat moment kan Broenlnk ook pas uitvoering geven aan zijn uitbreidingsplannen zodat zij ook in de toekomst als natuurteer maatschappelijk verantwoord kan blijven ondernemen. Met vriendelijke groet, fa

8 «.

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e u i t s p r a a k v a n d e R a a d v a n S t a t e o v e r h e t b e s t e m m i n g s p

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 20 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-009440 - gemeente

Nadere informatie

PASsend beoordelen. Marcel Soppe

PASsend beoordelen. Marcel Soppe PASsend beoordelen Marcel Soppe Inhoud Vandaag: over salderen in het kader van stikstofproblematiek in het natuurbeschermingsrecht. Waar ziet stikstof problematiek op? - Natura 2000-gebieden met kwalificerende

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciale Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P^)/SLOiUlQC^b - 9 NOV 204

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Stam Brasbeek 90 8326 BR SINT JANSKLOOSTER

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 12 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-003206 - gemeente Aalburg

Nadere informatie

Omgevingsvisie provincie Groningen

Omgevingsvisie provincie Groningen Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 maart 2016 / projectnummer: 2980 1. Oordeel over de aanvulling op het milieueffectrapport

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 18 november 2013 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-011300 - gemeente Aalten Activiteit : het

Nadere informatie

Uitbreiding pluimveehouderij Mts. Van der Cruijsen te Sambeek

Uitbreiding pluimveehouderij Mts. Van der Cruijsen te Sambeek Uitbreiding pluimveehouderij Mts. Van der Cruijsen te Sambeek Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 3 januari 2011 / rapportnummer 1965-63 1. Oordeel over het MER en de

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van

Nadere informatie

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 6 januari 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Maatschap Vissers-Gommans, Vosberg 11 a te Panningen Zaaknummer: 2014-1047 Kenmerk: 2016/63042 d.d.

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning UV

Ontwerp omgevingsvergunning UV Ontwerp omgevingsvergunning UV 20150044 Aanvraag Op 13 april 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een rundveehouderij op het adres Stokershorst 5 te Nederweert-Eind.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Landbouwbedrijf Rotman de heer J.A.H. Rotman Deventerdijk 14 7478 RR DIEPENHEIM

Nadere informatie

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse Reactie ingediende zienswijze inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL AAN DE RAAD VOOR DE VERGADERING OP 5 JULI 2011 1 Reactie ingediende zienswijze inzake

Nadere informatie

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken Gemeente Südwest-Fryslan Raadsvoorstel gemeente Südwest-Fryslan Ons nummer: R14.000175 llllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Onderwerp Bestemmingsplan Kilewierwei 1 in Tirns Raadsvergadering

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2139347/3715576 op de op 2 januari 2014 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Aanvrager : Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre Datum besluit : 16 december 2015 Onderwerp : I.M. Klein Avinck-Reijerink

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V.

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V. BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan FoxFire B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het produceren van secundaire brandstoffen uit rejects,

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied BaarleNassau Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2011/ rapportnummer 231168 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente BaarleNassau wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e 2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikelen 19d en 19e Datum : 1 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-018427 - gemeente Dronten Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 4 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-016268 - gemeente Winterswijk

Nadere informatie

De omgevingsvergunning in de praktijk

De omgevingsvergunning in de praktijk De omgevingsvergunning in de praktijk VAB Verdiepingsbijeenkomst ROM 3 november 2011 Rob Aagten - Specialist ROM - LTO Noord Advies Inhoud Wabo algemeen Aanvraag en Procedure Concreet voorbeeld - Omgevingsvergunning

Nadere informatie

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/ appartementen

Nadere informatie

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders hebben op 22 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van den Hoogenbouw b.v. voor het project:

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): ruimte voor bestemmingsplannen?!

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): ruimte voor bestemmingsplannen?! Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): ruimte voor bestemmingsplannen?! Schakeldag 2016 21 juni 2016 Heino Witbreuk Programmatische aanpak stikstof (PAS): ruimte voor bestemmingsplannen!? Algemene inleiding:

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19kh Datum besluit : 14 juni 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-004730 - gemeente Bronckhorst Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 27 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-001222 - gemeente Woudenberg

Nadere informatie

het college van gedeputeerde staten van Limburg Ruimtelijke-ordeningskamer - Natuurbescherming

het college van gedeputeerde staten van Limburg Ruimtelijke-ordeningskamer - Natuurbescherming Uitspraak 201403308/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 10 juni 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI: het college van gedeputeerde staten van Limburg Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant V.O.F. Pepers Habraken De heer B. Pepers Spierkesweg 20 5491 RJ SINT-OEDENRODE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Pascal Haumann B.V., Halve Maan 3 te Well Zaaknummer: 2015-0351 Kenmerk: 2016/98662 d.d. 15 december

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00465211 ODH-2017-00009460 2 7 FEB. 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899 02 E vergunningen@odh.nl

Nadere informatie

30 sept OU

30 sept OU VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006 Aanvrager : Het college van

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Abbott Laboratories B.V. Aangevraagde activiteiten : Verplaatsen weeglokaal inclusief PGS 15 opslagen Locatie : Rieteweg

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 23 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010547 - gemeente Haaksbergen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking NBwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking NBwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Stal De Borgelink De heerg.j. Bronsvoort Borgelinksweg 2 7434 RH Lettele KvK

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2128697/3694869 op de op 2 september 2013 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2103370/3489521 op de op 5 december 2012 door ons ontvangen aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 2014.0492 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE REIMERSWAAL hebben op 17 december 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor brandveilig

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap van der Vegte Bremmelerstraat 10 8131 PK WIJHE Inlichtingen bij Ben

Nadere informatie

Wij vervangen voorschrift 1 van de vergunning van 3 juli 2013 kenmerk 2013/ door:

Wij vervangen voorschrift 1 van de vergunning van 3 juli 2013 kenmerk 2013/ door: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap A.G.B. Aarnink Enschedesestraat 187 7481

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Maatschap Thomassen, Striep 1 te Oploo Zaaknummer:

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Maatschap Thomassen, Striep 1 te Oploo Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Maatschap Thomassen, Striep 1 te Oploo Zaaknummer: 2015-0034 Kenmerk: 2016/100086 d.d. 15 december 2016

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. BioMCN

OMGEVINGSVERGUNNING. BioMCN OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan BioMCN ten behoeve van het milieuneutraal plaatsen van een container voor de opslag van glycerolmonsters en tijdelijke voorzieningen voor het verpompen van glycerine (locatie:

Nadere informatie

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd.

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Melkveebedrijf Kattenberg de heer S. Kattenberg Bisschopswetering 63 A 8044

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 11 Opfokbedrijf Morsink T.a.v. de heer G.H. Morsink Larenseweg

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering uitbreiding aantal ggo-ruimten Aanvraagnummer OLO-1975447 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Theresiastraat 8 2593 AN, s-gravenhage Locatie: Hogeschool

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: de plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 10 november 2010. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.H.J. Kip Gammelkerstraat 11 7561 PH DEURNINGEN

Nadere informatie

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht NOTITIE datum 8 maart 2012 aan betreft Ad Bogers, gemeente Woensdrecht Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht Bezoekadres: Bovendonk 27 Roosendaal tel. (0165)

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 31 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013646 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Artikel 19d en 19e Betreft een melkveehouderij aan de Weusdijk 2,4 & 6 te Ruurlo,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk)

Bestemmingsplan Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk) Bestemmingsplan Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 juni 2017 / projectnummer: 3022 1. Advies over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Beverwijk wil

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Datum besluit : 2 juni 2016 Onderwerp Artikel Activiteit : Ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998-588927 - gemeente

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 21 augustus 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-004219 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

Buitengebied, correctieve herziening

Buitengebied, correctieve herziening Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, correctieve herziening Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 23 september 2014 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-002286- gemeente Aalten Activiteit

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 11 juni 2015 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-008334 - gemeente Aalten

Nadere informatie

Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van de avond 20.05-20.20 uur Het wat en waarom

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19f/g Datum besluit : 31 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2016-002238 - gemeente Bunschoten-

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-014115 - gemeente Putten Activiteit : het

Nadere informatie

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl Sc ADVOCATEN N DTAR I S S E N HEKKELMAN ADVOCATEN N.V, AANTEKENEN EN PER GEWONE POST Provinciale staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen PRINS BERNHARDSTRAAT 1 (HOEK ORANJESINGEL

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 5 oktober 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2008-020946 - gemeente Epe Activiteit : Wijzigen besluit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 18 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-005202 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van het plaatsen van een voorraad ijzerchloride bij de waterzuivering (locatie: Fabriekslaan 12, Hoogkerk) Groningen, 21 november 2012

Nadere informatie

M.e.r. is altijd in beweging. Marcel Soppe

M.e.r. is altijd in beweging. Marcel Soppe M.e.r. is altijd in beweging Marcel Soppe Actuele ontwikkelingen milieueffectrapportage Onderwerpen: - Ontwikkelingen in wet- en regelgeving - Ontwikkelingen in jurisprudentie - M.e.r.-gebreken - M.e.r.-

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 september 2014 / rapportnummer 2950 25 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 19 december 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 september 2011 / rapportnummer 2322 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Baarle-Nassau

Nadere informatie

vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant C /

vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant C / vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 2 mei 2013 ontvangen verzoek van Hamilton Metaalhandel BV, Hellasstraat 12a te Tilburg tot intrekking

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris,

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Emphasis T.a.v. de heer P.J.A. Engelvaart Eendekooi 19 5151 RL Drunen Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2014-0611/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij een

Nadere informatie

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 september 2014 / rapportnummer 2820 43 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De provincies

Nadere informatie

Definitief besluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 en /of 19d Natuurbeschermingswet 1998

Definitief besluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 en /of 19d Natuurbeschermingswet 1998 Van der Ven Pluimvee Koolberg 4a 5843 AE Westerbeek Onderwerp Definitief besluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 en /of 19d Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag Op 12 juni 2012 hebben wij uw aanvraag,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Van der Cruijsen, Stevensbeekseweg 12 te Overloon Zaaknummer: 2013-0382 Kenmerk: 2016/91355 d.d.

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland mmm < 3 2 0 1 6 Statengriffi Notitie voor MID/DIV: Uw contactpersoon na registratie Verseon graag doorsturen naar behandelend Claire Frijns ambte naar/sector. AD/STC Let opl Indien

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning De heer A.G. Grotentraast Ds. E. Kreikenlaa4 7 8124 AP WESEPE Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39

Nadere informatie

l. de aangevraagde vergunning op grond van art kel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen;

l. de aangevraagde vergunning op grond van art kel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen; A.D. Mourik-De Fockert V.O.F T.a.v. de heer A.D. Mourik Brandwijksedijk 9 2974 LB BRANDWIJK omgevingsd enst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postedres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070)

Nadere informatie

Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 7 april 2004 / rapportnummer 1411-21 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie