Soppe Gundelach Witbreuk advocaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Soppe Gundelach Witbreuk advocaten"

Transcriptie

1 22. Feb :07 SOPPE m h, 0202 Soppe Gundelach Witbreuk Postbus 239 I 7600 AE Almelo ) Twentapoort Oost 3a?6W RG Abele t ÖS46-8v6 246 f e tofo soppagw.«l j 1 wvuw.soppegw.nl Provinciale Staten van cte provincie Overijssel ta.v, Secretariaat RB Postbus ÖB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P-S/2-O I'S / IJS Z, 2 5 FEB 2013 a.d. Routing Bijl.: Tevens verxondsn per telefax; Vw. Tel: ; InzsJöK Uw kenmerk; Datum: mr. drs. H, Wltbreuk - advocaat +31(0) h.wilbreumjisoppegw/nl Broenink - Overijssel prov, ËDÖnummar februari 2013 zienswijze Gntwerp-aetualisatie ömgevingsvésie m -verordening Geachte Statenleden, In de periode van 11 januari 2013 tol m met 22 februari 2013 zijn de üntwerp-actuailsatïe Orngevingsviste en -verordening en de daarbij behorende kaarten ier inzage gelegd. Namens de volgende personen dien Ik hierbij een zienswijze in op deze ter inzage gelegde stukten: Maatschap Broenlrtk-öosterik, gevestigd aan de Balkenbeifeweg 37 te (7679 TD) Langeveen en haar maten de heer J.G, Broenink en mevrouw \NMJ. Broenink - Oostehk; en Maatschap De Veenessen, gevestigd aan de Vfierakkersweg 5 te {7679 TB) langeveen en haar maten de heer JJ.H, Broenink en de heer FU.M. Broenink; hierna gezamenlijk aan te duiden als Broenink. Vanwege de grondposifje (onder meer 'mm aan de oostzijde, bufferzone, van het Natura 2000» gebied EngbertscÈijksvenen) en de bedrijfsactiviteiten van Broenink al$ natuurboer heeft hij met grote belangstelling kennis genomen van de Inhoud van de ontwerp-actualisatie Omgevingsvisie en -verordening met bijbehorende kaarten. De actualisatie van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening bevat onder meer Uw visie, in de vorm van onder meer geformuleerde kwaliteitsambities en ontwikkelingsperspectieven, betreffende de wijze waarop in de toekomst de te beschermen natuurwaarden in het Natura 2GGö-gebied Engbertsdijksvenen worden versterkt. Voorts wordt in algemene zin een eerste aanzet tot de te treffen beschreven, die in een fater stadium nog moeten worden uitgewerkt {onder meer Irs het vast te steilen beheerplan voor dit Natura 2000-gebied). Daarmee te in de ömgevingwisie een kader opgenomen waarmee de noodzakelijk te treffen beheersmaatregelen ter versterking van de natuurwaarden irs het Natura 2000»gebied concreet kunnen worden gemaakt waarna met de uitvoering daarvan kan worden gestart, Oftewel, dit kader vormt dé basis voor het nog vast te stellen beheerplan voor dit Natura 20ÖD-gebied, fepfse 6l»<tetaeh ^!bmia$gfremwn ft.v. )* 8t«U»if gmaigtl te A'fllSfo m»9»l liaesüfasvan in haf händolsisgistor bij tte Kamer\>m Xaophwuht onder namfpür M696&0. Op oris««iiemtymterii.'ig lijft QM6»l8«w«tw vwwwi«f> van te*f>mtif&. UaM is onder mser «n bepertdng van do uiuwakdgkhatd apgenemert, Cnte»IgeroeKt vöêrwaatëtea Staaft»%»!ift)kt $P ^*»(hl*jli»<u"sft é«ia pxtfta enai/i svsnaenttó «adfitegä«vis w»w.s«ppegw,ol. De Söchtärtg

2 11 Feb :07 SOPPE & 0546" h, 0202 & Soppe I Gundelach [ Witbreuk Broenink omarmt het kader volledig, Middels het indienen van deze zienswijze doet Broenink een indringende oproep aan ü om ervoor zorg te dragen dat Uw College van gedeputeerde hiaten, al dan niet tezamen met de minister, 20 spoedig mogelijk het beheerplan vast stalt met daarin de concrete beheersmaatregelen en ter uitvoering brengt, De totstandkoming van het beheerplan laat namelijk veel te lang op zich wachten. Zo is ook de wettelijke termijn ex artikel 1Öa lid 7 Natuurbeschermingswet 1998 (hierna! Nbw 1998} reeds verstreken. Broenink wordt daardoor ai lange tijd ernstig belemmerd in de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten (die mede ziet op natuurbeheer in het gebied Engbertsdljksvenen) en de mogelijkheden om op onderdelen deze bedrijfsactiviteiten te wijzigen en uit te braden. Het veehouderijbedrijf staat thans op slot, hetgeen leidt tot schade. Het gaat niet alleen om bedrijfseconomische schade, maar door het uitblijven van noodzakelijke beheersmaatregelen ook om schade aan de natuurwaarden in het Natura 2000-gebsed Engbertsdljksvenen. Ter nadere toelichting wijst Broenink op het volgende. Agrarisch familiebedrijf Broenink Het veehouderijbedrijf van Broenink bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen die gevestigd zijn op verschillende locaties. Op de huidige hoofdlocatie gelegen aan de Balkenbeltsweg 37 te Langeveen exploiteert Broenink een veehouderijbedrijf dat bestaat uit een biologisch melkveebedrijf met 90 koeien en 60 ha grond en houdt hij In een zogenaamde wroetstal 500 zeugen en vleesvarkens. Daarnaast houdt Broenink vleesvarkens in huurstallen elders in het land; waarvan varkens eveneens worden gehouden in een (huur)wroetstal. De wroetstal, gebouwd in 2004, betreft een uniek stalsysteem, waarin de varkens op een diervriendalljke manier kunnen teven. Ds varken«beschikken over meer ruimte dan in een gangbare v'teesvarksnsslal m leven op een dikke laag zaagsel. Middels dit stalsysteem is het voor Broenink mogelijk orn vlees te leveren dal wordt voorzien van hel zogenaamde 'Krultkeurmerk'. Hét keurmerk voor vlees dat op een veilig en milieuvriendelijke wijze geproduceerd wordt. Dit keurmerk heeft van de dierenbescherming de zogenaamd 'Beter Leven Stefontvangen. Voorts worden aan de Graveniandweg 23A te Bruinehaar 80 blaarkop-oasen gehouden ten behoeve van rundvleesproductie op 100 ha natuurgrond (gemiddeld 0,8 blaarkop-os per hectare), waarmee door de extensieve begrazing van de gronden ook Invulling wordt gegeven aan het beheer en herstel van het Natyre 2000-gebïed Engbertsdijksvenen. Reeds sedert de eeuwwisseling is Broenink omgeschakeld van een meer traditionele veehouder naar 'natuurboer'. Maatschappelijk bewust ondernemen staat in de bedrijfsfilosofie voorop, dal ook uitstekend passend is voor dit veehouderijbedrijf, gelet op de directe nabijheid van het natuurgebied Engbertsdljksvenen. De overheid had rond de eeuwwisseling ai kenbaar gemaakt dat dit natuurgebied aan de oostzijde voorzien aai moeten worden van een bufferzone om natuurdoelen te realiseren. Broenink heeft tientallen hecares grond in eigendom gelegen In het Natura 2000-geöied en deze bufferzone. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen Is Broenink destijds ai overgestapt naar een biologische melkveehouderij, het duureaam produceren van vlees middels (onder meer) de wroetsta! en het toepassen van (extensief) begrazingsbeheer door middel van de blaarkop-ossen in en in de bufferzone van het Natura 2000-gebled. é-

3 22. Feb :0? SOPPE B Nr, 0202 P. & Soppe Gundelach Witbreuk Thans is deze bufferzone blijkens Uw ontwerp-actuaiïsatie Omgevïngsvisie en -verordening onder meer aangewezen als EHS>gebled, rreer specifiek met de aanduiding 'nog te realiseren (te verwerven en/of in te richten) uitwerkingsgebied ontwikkelapgav Natura 2000* en hebt U voor deze gronden het Ontwikkelingsperspectief 7one Ondernemen met Natuur en Water' geformuleerd, meer specifiek met de aanduiding "Uitwörklnasgebled Ontwikke'lopgave Natura 2000'. Gelet op de daarbij behorende visies, ambities en kaders kan BraeniM zich hier in vinden, Broenlrsk meent dat xowsl zijn bestaande bedrijfsactiviteiten, ais de door hem beoogde bedrijfsontwikkelingen daarin prima passen, Op deze beoogde bedrijfsontwikkaïingem wordt 'm het hiernavolgende nader ingegaan. Bedrijfsontwikkeling Sinds 2004 werkt Broenink al aan diverse plannen om ook in de toekomst duurzaam maatschappelijk te kutwen blijven ondernemen en deze werkzaamheden uit te kunnen breiden, indachtig de bedrijfsfilosofie (duurzame productie). Daarbij speelt ook de door de overheid aangegeven beperkte mogelijkheden om in de omgeving var» Engbertsdijksvenen agrarische activiteiten te kunnen ontplooien. Kort samengevat zijn de plannen als voigt De huidige hoofdloost!«aan d Balkertbeltsweg 37 bip de locatie voor het biologisch rneikveebedrijf en de huidig varkensiak (wroetstal). Broenink wenst voor het melkvee ter plaatse een zogenaamde familiestal te bouwen. Hei ontwerp van cie zogenaamde 'famlestsi' Is ontwikkeld door weienschappers tezamen met veehouders. De famlltestal wordt zo gerealiseerd dst daarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden rast de natuurlijke leefomstandigheden van de koe. De 'familie* moet zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Meer concreet betekent dit (onder meer) dat bijvoorbeeld de kalveren zoveel mogelijk gewoon bij de moeder blijven zogen en koeten an jongvee In beginsel niet van elkaar worden gescheiden. De agranör moet bij het exploiteren van een 'familiestor dan ook genoegen nemen met minder melkproductie per koe. nu de kalfjes gewoon bij de moeder blijven zogen, De aial bestaat uit een grote open centrals ruimte, waar genoeg plek is om vrij rond ie loper» en te liggen. Daaromheen komen verschillende unit«om te melken, te voeren, af te kalveren en bijvoorbeeld om, indien nodig, jongvee tpelijk apart te zeilen. Broenink wenst om in de locatie in de bufferzone bij Engbertsdijksvenen voor de blaarkopossen een winterstailing te realiseren, zodat het begrazlngsbeheer ook beter en praktischer kan worden uitgevoerd in het natuurgebied, Voorts is Broenink al sinds 2004 bezig om aan de Vlierakkersweg 5 te Langeveen (op zo'n 600 meter afstand van de huidige hoofdlocatie} in een LartdbouwontwikkeHngsgebied (IOG) een nieuwe wroetstat te realiseren voor vleesvarkens met plek voor ca, varkens. Ten behoeve van dexe ontwikkeling zijn reeds diverse besluitvormingsprocedures doorlopen, Onder meer Is de planologische besluitvorming needs afgerond en besohikt Broenink al over een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (ömgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2,1 lid 1 onder e Wabo; onder het oude recht de Wm-vergunning genoemd). Knelpunten te herleiden tot éér) groot gebrek: de definitieve vaststelling van het beheerplan Evenwel kan Broenink de hiervoor genoemde onl/viktelingen thans nog niet realiseren, ondanks de diverse reeds verkregen toestemmingen, Daaraan ten grondslag ligt het uitblijven van duidelijkheid in het Nbw 199ß-vergurnningen8poor, Onder meer zijn de uit te voeren definitieve beheersmaatregelen to het Natura 2000-gebied en dê bufferzone onduidelijk waardoor realisatie van de plannen thans niet mogelijk is en Broenink sedert 2004 geen feitelijke Invulling aan de plannen kan geven. Hierdoor is Broenink genoodzaakt om zeer hoge kosten te maken door ca. 2,600 vleesvarkens onder fe brengen in buurstaten elders In het land» 1.

4 22. Feb :08 SOPPÊ ÖW Nr P. 4 5 Soppe Gundelach Witbreuk hetgeen ook overigens een efficiënte bedrijfsvoering onmogelijk maakt. Broenink zit gelet op meerdere factoren op slot, evenwel zijn deze factoren te hertelden tot tiet enkele feit dat een concreet definitief beheerplan ontbreekt waaraan uitvoering kan worden gegeven, Dat wordt in het hiernavolgende toegelicht, Allereerst vergen de hiervoor genoemde ontwikkelingen van Broenink Jteer forse investeringen en zijn de ontwikkelingen vanuit dat oogpunt ook nauw met eikaar verweven. De bank wacht af en financiert in het geheel niet zo lang er onduidelijkheid bestaat over de werkwijze en het beleid van Uw college en het college van gedeputeerde staten (hierna: GS) met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden van de tientallen hectares gronden ven Broenink gelegen in d bufferzone en in het Natura 2000-geWed, Daarbij speelt de omvang van de afwaardering van de gronden een belangrijke rot, Voldoend duidelijkheid is er pas, wanneer de beheersmaatregelen qua inhoud bekend ijn en middels het beheerplan worden vastgesteld. Enkel nst vaststelling van het beheerplan Is het voor de bank pas {voldoende} duidelijk welke activiteiten op de betreffende gronden nog mogelijk zijn. Tot op rieden heeft Broenink de uitgaven voor het concretiseren ven de uitbreidingsplannen aan de Vlierakkersweg te Lengeveen {ca. 170,000,-) uit eigen middelen moeten bekostigen, Die uitgaven houden voor een groot deel verband met de reeds doorlopen (zeer lange) besluitvormingsprocedures en onderzoekskosten, Ook in het kader van de artikel 19d Nbw 1988-vergunningverlening hengen de hiervoor genoemde uitbreidingsplannen nauw samen en wacht Broenink op vaststelling van het beheerplan. Broenink beschikt voor de huidig activiteiten over de vereiste toestemming ingevolge de Nbw Ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling op de locatie aan de Vlierakkersweg S te Langeveen dient Broenink nog te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel I9d Nbw 1908 (de meest relevante overige toestemmingen zijn 'binnen'). Bij het ontbreken van het definitieve beheerplan is het zeer lastig om thans een noodzakelijk deel van de reeds vergunde rechten uit {onder meer) de vigerende Nbw-vergunnlng voor de bedrijfsactiviteiten aan de Balkenbeltsweg 37, In te zetten voor de nieuwe bedrijfsontwikkeling aan de Vllerakkersweg te Langeveen. Juist middeis een aanpassing var? de bedrijfsvoering aan de Saikenbeltsweg 37 kan ruimte worden gecreëerd om de nieuwe bedrijfslocatie (die ook verder van het Natura 2000«gebied af ligt) te realiseren. In dat kader ïs het ook noodzakelijk om te weten welke uit te voeren natuur(herstel)-maatregelen in het Natura 2000-gebied Engbertedijksvenen en met name in de bufferzone {gelet op de omvang van de gronden van Broenink In dit gebied} gaan plaatsvinden, Broenink was in eerste instantie in afwachting op de invulling van de door het ministerie op te stelten Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (hierna: PAS). De stikstofparagraaf en de beheersmaatregelen uit het definitieve beheerplan zullen daar immers ook onderdeel van gaan uitmaken {de gebiedsuitwerkingen worden opgenomen in de PAS). De ontwikkeling van de PAS duurt evenwel al jaren en Broenink verwacht dat definitieve vaststelling ook nog lange tijd zal duren, gelet op (onder meer) de inhoud van het toetsingsadvies van de Commissie voor de mllieueffectrapportag op ds concept-pas en de daarin geplaatste vete vraagtekens en randvoorwaarden waaraan de concept-pas niet voldoet Verwezen zij naar het Toeteingsadvles van de Commissi voor 4& mllleueffectrapportage d.d. 12 juli 2012 met het rapportnummer 2a4Ö-188 (te downloaden via Hoewel Broenink in de ideale situatie ten behoeve van het verkrijgen van de Nbw-vergunning graag gebruik maakt van de PAS, merkt Broenink in dit kader op dat het knelpunt om uit te breiden veel meer is gelegen in het niet kunnen beschikken over de inhoud van &m definitief B

5 22-Feb : SOPPE aw Nr P. 5 & Seppe I Gundelach Witbreuk baheerplan waarin de beheersmaatregelen zijn geconcretiseerd. Bekend moei zijn welke activiteiten op Iroanink's gronden in de bufferzone kunnen worden ontplooid, alvorens ten behoeve van de uitbreidingsplannen de Nbw-vergunning kan worden aangevraagd en voor ds huidige locatie kan worden gewijzigd, Naar mening van Broenink hoeft met de vaststelling van hel definitieve beheerpfan ook niet gewacht te worden op de PAS, Broenink heeft thans het sterke vermoeden dat de PAS in afwachting is van de definitieve beheerplannen en de beheerplannen in afwachting zijn van de PAS. Echten in het beheerplan dat ingevolge artikeï 19a Nbw 1998 (en voor een gedeelte Ingevolge artikel 19b) moet worden vastgesteld Is in het geheel niet een koppeling opgenomen met de PAS, De te treffen beheermaatregelen kunnen thans reeds concreet en duidelijk worden vastgesteld zodat daar zo spoedig mogelijk uitvoering aan kan worden gegeven en de bedrijfsontwikkelingen van Broenink daarop kunnen worden gebaseerd. In dat kader wijst Broenink er expliciet op dat ingevolge artikel 19a lid 7 Nbw 1998 Uw college van GS ook de wettelijke verplichting heeft om binnen 3 Jaar na het definitieve aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebted, het beheerplan voor het eerst vast te steden: Deze termijn is reeds geruime tijd verstreken nu de openbare kennisgeving van het aanwijzingsbesluit al dateert van 10 september 2008 (Staatscourant 10 september 2009, nr )> Thans is door GS (tezamen met de minister) dan ook verzuimd om tijdig het bebeerplan vast te stellen voor Ëngbertsdijksvenert, Daarbij geldt dat GS (gelei op artikel 19a ïn samenhang met artikel 19b Nbw 1996) een zelfstandige bevoegdheid heeft (in dit geval een verplichting nu de driejaren zijn verstreken) om het beheerpfan vast te stellen, voor zover het de gronden betreft die niet in beheer zijn bij het ministerie. Uit artikel 19b lid 1 Nbw 1998 vloeit voort dat het ministerie gnjkej bevoegd is voor de vaststelling van het beheerpian voor het gedeelte dat wordt beheerd door het ministerie (of onder diens verantwoordelijkheid valt). Voor alle overige gronden {waaronder de gronden in eigendom van Broenink) rust deze bevoegdheid louter bij GS (zie artikel 19a Nbw 1998). Dat het beheerpfan van Engbertsdijfcsvenen ook thans ai kan worden vastgesteld gelet op de voorbereiding leidt Broenink af uit het volgende. Op de bij de Actualisatie Omgevingsvisje en - verordening behorende Natuurbefeidskaart zijn de gronden in de bufferzone aangeduid als 'uitwerkïngsgebied ontwikkeiopgave Natura 2000'. De binnen deze zone uit te voeren maatregeien zouden nog moeten worden uitgewerkt, Zie bijvoorbeeld p, 10, voetnoot 2 behorend bij artikel sub c van de ontwerp-actualisatie ömgevingsverordening. Evenwel zijn die voorbereidende werkzaamheden voor het beheerplan Engbertsdijksvenen al nagenoeg afgerond. Verwezen zij in dat kader naar de op uw site gepubliceerde concept«maatregelenkaart PAS versie 6 voor het gebied Ëngbertsdijksvenen, d.d. 9 oktober Daaruit volgt dat voor Ëngbertsdijksvenen de te treffen maatregelen niet meer onbekend zijn en de noodzaak van die maatregelen reeds als 'zeker* ïs aangeduid, Desalniettemin moet thans de formele totstandkomingsprocedure van het beheerplan nog worden opgestart, Broenink is van mening dat GS (ai dan niet tezamen met het ministerie) dit beheerplan reeds nu m procedure kunnen brengen en kunnen vaststellen. Daarmee worden de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de gronden gelegen in de bufferzone duidelijk en kan ook spoedig tot uitvoering van die maatregelen worden overgegaan. Na vaststelling kan Broenink pas uitvoering geven aan zijn uitbreidingsplannen. Niet tegengaan verstorende handelingen Reden te meer om thans zo snel mogelijk het beheerpfan vast te stellen en daaraan uitvoering te geven is gelegen In het feit dat op dit moment ïn de omgeving van Ëngbertsdijksvenen allerlei

6 22. Feb :09 SOPPE QW Nr P. 6 b Soppe Gundelach Witbreuk handelingen plaatsvinden waarvoor nimmer een toetsing heeft plaatsgevonden aan rtet beschermingsregime opgenomen in de Nbw Deze ontwikkelingen, waarbij vaak geen mitigerende maatregelen worden toegepast om de gevolge op d& natuurlijke kenmerken te beperken, dragen bij aan een verdere verslechtering var* de natu üwaarde«in Engberisdijksvenen Daarbij ïs made bepalend dat de kritische depositiewaarden van diverse habltaïtypen door d aehtergrondconcentrati (mede afkomstig var» deze niet vergunde handelingen) reeds fors wordt overschreden. Ondanks dat er sprake Ss van een verslechtering door diverse handelingen, treedt de minister niet tegen dergelijke niet vergunde activiteiten op, ondanks de mogelijkheden en bevoegdheden die zij In dat kader heeft (ziê bijvoorbeeld artikel 19o Nbw 1998). Ingevolge artikel 19c Nbw 1908 draagt liet bevoegd gezag (nu r nog geen definitief beheerplan is vastgesteld de minister) ervoor zorg dat passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dal door besteand gebruik de kwsbtel van de natuurwaarden in Engbertsdljksvenen Door GS wordt eveneens niet opgetreden tegen dêzb veratechtering door gebruik te maken van de tot haar beschikking staande handhavingsinstrurnerïten, ongeacht of de betreffende gebruiker beschikt over een Nbw-vergunning (daarbij zij opgemerkt dat veelal voor bestaand gebruik in de omgeving van Engbertsdijkswnen ook een Nbw-vergunning noodzakelijk is). Voorts past GS niet de mogelijkheden uit artikel 19ke Nbw 1998 toe om verslechtering van de kwaliteit van de voor stikstofgevoelige habitats tegen te gaar», Nu deze (handhavings)lnstrumenten niet worden gebruikt gaat de verslechtering alteen maar sneller door de hier bedoelde niet in overeenstemming met de Nbw 1998 uitgevoerde handelingen. Door nu het beheerplan zo spoedig mogelijk vast te stellen en ten uitvoer te brengen, wordt in leder geva! deze verslechtering tegengegaan Hoe langer wordt gewacht, hoe uitgebreider het ïn het beheerplan op te nemen maatregelenpakket zal moeten worden om de natuur weer {kwalitatief en kwantitatief) op een aanvaardbaar peil te krijgen. Broenink hecht eraan op te merken dat met name de gebruikers die niet beschikken over een toereikende toestemming ingevolge de Nbw 1998, de grootste bezwaren uitdragen tegen de te treffen beheersmaatregelen (en waarschijnlijk ook tegen de in de onderhavige Actualisatie van de Ömgevingsviste en -verordening opgenomen kaders om de beheersmaatregelen te concretiseren). Dit stoort Broenink te meer, nu juist het dralen omtrent de invulling van de concrete en uit te voeren beheersmaatregelen in het kader van de Nbw 1998, de uitbreidingsplannen van Biwilnk (vooralsnog) tegen houdt. Afsluitend Broenink verzoekt ü om met vorenstaande zienswijze rekening te houden bij het vaststellen van de Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening en in de daarop volgende besluiten om tot uitvoering van de beheersmaatregelen te komen. Daarbij sij expliciet opgemerkt dat Broenink de kaders zoals opgenomen in deze Actualisatie (ambitiedoelsteliïngen, ontwikkelingsperspectieven en de beschreven randvoorwaarden waarbinnen nog naar enkele concrete maatregelen zou worden gedocht) voor zover betrekking hebbende op de gronden in en in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen volledig omarmt I.

7 22. Feb :09 SOPPE & Nr & Soppe I Gundelach Witbreuk Zij hoopt dat deze zienswijze eraan Kan bijdragen dat thans zo spoedig mogelijk invulling wordt gegeven aar» de wettelijke verplichting van Uw collage van gedeputeerde staten (al dan niet tezamen met de minister) om het behserpian voor Ëngbertsdijksvenen vast te steifen èn daarbij niet te wachten op de vaststelling van de PAS. Enkel in dat geval zi&ï Broertlnk de mogelijkheid dat spoedig de benodigd beheersmaatregelen kunnen worden geconcretiseerd en vervolgens worden uitgevoerd. Op dat moment kan Broenlnk ook pas uitvoering geven aan zijn uitbreidingsplannen zodat zij ook in de toekomst als natuurteer maatschappelijk verantwoord kan blijven ondernemen. Met vriendelijke groet, fa

8 «.

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e u i t s p r a a k v a n d e R a a d v a n S t a t e o v e r h e t b e s t e m m i n g s p

Nadere informatie

PASsend beoordelen. Marcel Soppe

PASsend beoordelen. Marcel Soppe PASsend beoordelen Marcel Soppe Inhoud Vandaag: over salderen in het kader van stikstofproblematiek in het natuurbeschermingsrecht. Waar ziet stikstof problematiek op? - Natura 2000-gebieden met kwalificerende

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van

Nadere informatie

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse Reactie ingediende zienswijze inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL AAN DE RAAD VOOR DE VERGADERING OP 5 JULI 2011 1 Reactie ingediende zienswijze inzake

Nadere informatie

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/ appartementen

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken Gemeente Südwest-Fryslan Raadsvoorstel gemeente Südwest-Fryslan Ons nummer: R14.000175 llllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Onderwerp Bestemmingsplan Kilewierwei 1 in Tirns Raadsvergadering

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied BaarleNassau Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2011/ rapportnummer 231168 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente BaarleNassau wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V.

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V. BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan FoxFire B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het produceren van secundaire brandstoffen uit rejects,

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Datum besluit : 2 juni 2016 Onderwerp Artikel Activiteit : Ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998-588927 - gemeente

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant V.O.F. Pepers Habraken De heer B. Pepers Spierkesweg 20 5491 RJ SINT-OEDENRODE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Artikel 19d en 19e Betreft een melkveehouderij aan de Weusdijk 2,4 & 6 te Ruurlo,

Nadere informatie

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl Sc ADVOCATEN N DTAR I S S E N HEKKELMAN ADVOCATEN N.V, AANTEKENEN EN PER GEWONE POST Provinciale staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen PRINS BERNHARDSTRAAT 1 (HOEK ORANJESINGEL

Nadere informatie

Buitengebied, correctieve herziening

Buitengebied, correctieve herziening Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, correctieve herziening Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 23 september 2014 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling

Nadere informatie

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht

Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht NOTITIE datum 8 maart 2012 aan betreft Ad Bogers, gemeente Woensdrecht Wijziging bestemming woning Aviolandalaan 27 te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht Bezoekadres: Bovendonk 27 Roosendaal tel. (0165)

Nadere informatie

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd.

Wij wijzigen uw vergunning van 20 februari 2014, zoals u heeft aangevraagd. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Melkveebedrijf Kattenberg de heer S. Kattenberg Bisschopswetering 63 A 8044

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

De omgevingsvergunning in de praktijk

De omgevingsvergunning in de praktijk De omgevingsvergunning in de praktijk VAB Verdiepingsbijeenkomst ROM 3 november 2011 Rob Aagten - Specialist ROM - LTO Noord Advies Inhoud Wabo algemeen Aanvraag en Procedure Concreet voorbeeld - Omgevingsvergunning

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 21 augustus 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-004219 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van de avond 20.05-20.20 uur Het wat en waarom

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen en kennisgeving. Oktober 2012. Kernen Ankum, Hoonhorst en Oudleusen

Nota van Zienswijzen en kennisgeving. Oktober 2012. Kernen Ankum, Hoonhorst en Oudleusen Nota van Zienswijzen en kennisgeving Oktober 2012 Inhoudsopgave Zienswijzen 3 1. Algemeen... 3 2. Zienswijzen... 3 Indiener 1 (binnengekomen 29 augustus 2012, kenmerk 4802, met aanvulling van 1 oktober

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel Toedeling Ontwikkelingsruimte Haven Industrieel Complex Programmatische Aanpak Stikstof Zuid-Holland

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel Toedeling Ontwikkelingsruimte Haven Industrieel Complex Programmatische Aanpak Stikstof Zuid-Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 0000 1 januari 1900 Beleidsregel Toedeling Ontwikkelingsruimte Haven Industrieel Complex Programmatische Aanpak Stikstof Zuid-Holland

Nadere informatie

Afschrift 21 NOVA 2014. provinsje fryslân provincie frys1.n b. Voorschrift. Haarsma Groep T.a.v. de heer R. Bijma a aweg 8756 LP TJERKWERD

Afschrift 21 NOVA 2014. provinsje fryslân provincie frys1.n b. Voorschrift. Haarsma Groep T.a.v. de heer R. Bijma a aweg 8756 LP TJERKWERD provinsje fryslân provincie frys1.n b t Afschrift Haarsma Groep T.a.v. de heer R. Bijma a aweg 8756 LP TJERKWERD postbus 20120 8900 hm leeuwarden telefoon: (058)2925925 telefax: (058) 292 51 25 1 t www.fryslannl

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Uitspraak 201208463/1/R2

Uitspraak 201208463/1/R2 pagina 1 van 7 Uitspraak 201208463/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 19 maart 2014 TEGEN het college van gedeputeerde staten van Gelderland PROCEDURESOORT Eerste aanleg - meervoudig RECHTSGEBIED Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Beb. door: I Afd. Hoofd i. lisä.. weken. yoor kennisg. aangenomen/tel. afgauaan

Beb. door: I Afd. Hoofd i. lisä.. weken. yoor kennisg. aangenomen/tel. afgauaan rombou awovin«jg ^RVPkAN aan College van Gedeputeerde Statin! DOC. nr.: van de provincie Frysiän! Class, ClaSS. nr. Afdeling Stêd en Piattelên Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN ingek. 2 1 SEP Z015 Afdeling.

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen) Pluimveehouderij De Haan BV T.a.v.: Dhr. R. Bosma Dwarshaspel 8 9354 VS ZEVENHUIZEN Leeuwarden, 14 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01014489 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma

Nadere informatie

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen) Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2010, Drielseweg 21 Gemeente Maasdriel Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen)

Nadere informatie

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport 26 januari 2009 / rapportnummer 1372-127 1. OORDEEL OVER HET AANGEPASTE MER De heer H. van Deurzen is voornemens

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 september 2011 / rapportnummer 2322 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Baarle-Nassau

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken) Maatschap Van der Sluis De Leijen 13 8401 AX GORREDIJK Leeuwarden, 21 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01017538 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma / (058) 292 58 08 of g.wijnsma@fryslan.nl

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

NSCh. provinsje fryslân provincie fryslân. Maatschap ED. Jongbloed, B. Jongbioed Westra en LIJ. Jongbloed Brédyk 28 9088 BX WIRDUM

NSCh. provinsje fryslân provincie fryslân. Maatschap ED. Jongbloed, B. Jongbioed Westra en LIJ. Jongbloed Brédyk 28 9088 BX WIRDUM afd. provinsje fryslân NSCh Maatschap ED. Jongbloed, B. Jongbioed Westra en LIJ. Jongbloed Brédyk 28 9088 BX WIRDUM \tcr(m;rir;1ap Leeuwarden, 3juli 2015 Verzonden, 0 C1 JULI 2Oi) Ons kenmerk : 01225471

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Leemans Milieuconsultants B.V. Aangevraagde activiteiten : Intrekking omgevingsvergunning beperkte milileutoets (OBM)

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN kenmerk opdrachtnr. uw kenmerk datum AM/IFK/O2010.2449 2010/23999 19 april 2010 onderwerp Geluidsimplicaties aansluiting

Nadere informatie

Betreft: KINDEROPVANG DOMINO/GEM. ROOSENDAAL JA/CA/20131611 Uw ref: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN WESTRAND, ZAAKNUMMER 666578

Betreft: KINDEROPVANG DOMINO/GEM. ROOSENDAAL JA/CA/20131611 Uw ref: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN WESTRAND, ZAAKNUMMER 666578 'r ADVOCATENKANTOOR MR, J.J.R. ALBICHER Markt 60, Roosendaal A LBICHER TEVENS PER TELEFAX: 0165 Gemeente Roosendaal t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL 579 338 Correspondentie: postbus

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu

1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu 1.2 Kennisgeving activiteit 1 Milieu Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Intrekken omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.33, lid 2, onder a. Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad ÜT? R>2 3 Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad Aan de minister van onderwijs en wetenschappen, de heer drs. W.J. Deetman, Postbus 25000, 2700 LZ Zoetermeer. Nassaulaan 6 2514 JS 's-gravenhage

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Gewijzigd vaststellen ontwerp partiele herziening BP Industriehaven 2006.

Telefoonnummer 14 0517. Gewijzigd vaststellen ontwerp partiele herziening BP Industriehaven 2006. Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00092* GR15.00092 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 16 september 2015 Agendanummer 12 Datum Raad 30 september

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente'

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente' Aan de raad, Onderwerp: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente' Voorstel: 1. het bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente (inclusief bijlagen, waaronder de plan MER) gewijzigd

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino inzake aanwezigheid op Magalhaesweg na 1 september 2015 De ondergetekenden: 1. Gemeente Venlo, een publiekrechtelijke rechtspersoon met als bezoekadres

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport B.V., Veensesteeg te Veen

Raadsvoorstel. Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport B.V., Veensesteeg te Veen Raadsvoorstel Vergadering: : 27 juni 2006 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering: 13 juni 2006 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008 Inwerkingtreding Besluit Huisvesting Oosterwolde, 11 augustus 2008 Op 1 april jongstleden is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) inwerking getreden. Het Besluit huisvesting

Nadere informatie

AFSCHRIFT. .p-1 6 MAART 2015. provinsje fryslân provincie frys1ân. Meikveebedrijf S. de Jong CV T.a.v.: Dhr. S. de Jong Easterboarn 6 8495NB ALDEBOARN

AFSCHRIFT. .p-1 6 MAART 2015. provinsje fryslân provincie frys1ân. Meikveebedrijf S. de Jong CV T.a.v.: Dhr. S. de Jong Easterboarn 6 8495NB ALDEBOARN - 1 AFSCHRIFT Meikveebedrijf S. de Jong CV T.a.v.: Dhr. S. de Jong Easterboarn 6 8495NB ALDEBOARN provinsje fryslân provincie frys1ân 8900hmleeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax:

Nadere informatie

2. Waarom laat het college zich alleen informeel informeren door TAQA?

2. Waarom laat het college zich alleen informeel informeren door TAQA? Gemeentebelangen BES Hans Haring Meidoornweg 141 1871 SM SCHOORL beantwoording schriftelijke vragen fractie GBB inzake waterinjectie Bergemee uitgaand Afdeling : Bedrijfsvoering en Control Ons kenmerk

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

Golfbaan Cromvoirt. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 24 maart 2010 I rapportnummer 1633-93

Golfbaan Cromvoirt. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 24 maart 2010 I rapportnummer 1633-93 Golfbaan Cromvoirt Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 maart 2010 I rapportnummer 1633-93 1. OORDEEL OVER HET MER De familie Hendriks heeft het voornemen om een l8-holes golfbaan te realiseren

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007675 - gemeente Almere Activiteit

Nadere informatie

CONCEPT- BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998)

CONCEPT- BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998) Assen, 7 september 2015 Ons kenmerk 201500752-00586574 CONCEPT- BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE VERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 19D VAN DE NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (NB-WET 1998) 1.

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Besluit. De heer L.L.M. Kortier Kortenroelefsweg 2 7482 PP HAAKSBERGEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Kortier,

Besluit. De heer L.L.M. Kortier Kortenroelefsweg 2 7482 PP HAAKSBERGEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Kortier, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer L.L.M. Kortier Kortenroelefsweg 2 7482 PP HAAKSBERGEN

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Valk Hubertsallee 4 8055 PG LAAG ZUTHEM

Nadere informatie

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 Buitengebied Salland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte stellen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking

Nadere informatie

AfdclÍllg: hcstuursrechrspraak. G.P.M.J. Schuyt 070-4264569

AfdclÍllg: hcstuursrechrspraak. G.P.M.J. Schuyt 070-4264569 Raad vanstate AfdclÍllg: hcstuursrechrspraak 1 Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 23/09/2013 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 113.42833 Raad van de gemeente Lansingerland

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015.

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015. Aantekenen Burgermeester en wethouders van de gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, Stichting Oostflank Sint Pieter Ursulinenweg 3 6212 NC Maastricht Maastricht, 10 maart 2015. Geachte

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 25 september 2008 Nr. 16 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het weigeren vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet

Nadere informatie

De aanvraag inclusief bijlagen maakt onderdeel uit van deze vergunning.

De aanvraag inclusief bijlagen maakt onderdeel uit van deze vergunning. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Ottink- ten Thije t.a.v. de heer M. Ottink

Nadere informatie

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Overijssel Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Secretariaat: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwoile Telefoon 038 499 74 04 E-mail

Nadere informatie

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de bank DATUM 17 maart 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

1. Het bedrijf moet in werking zijn in overeenstemming met onderstaande tabel:

1. Het bedrijf moet in werking zijn in overeenstemming met onderstaande tabel: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl A.L. Duine de heer A.L. Duine Kooiweg 3 7683 RR Den Ham KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kiplekker Topklimaat

Kiplekker Topklimaat Kiplekker Topklimaat Symposium 3 februari 2015 Arvalis Jan Rutten Adviseur Intensieve veehouderij, Milieu en Vergunningen 06-20995446 jrutten@arvalis.nl Kiplekker Topklimaat Wet- en regelgeving: Wat moeten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden, Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1080545 Uw kenmerk: Contact: Ir. P. Wunderink Bijlage(n): Doorkiesnummer: 0105061742 E-mailadres: p.wunderink@albrandswaard.nl

Nadere informatie

AFSCHRIFT AUG. 2015. provinsje fryslân provincie fryslân b. Voorschriften

AFSCHRIFT AUG. 2015. provinsje fryslân provincie fryslân b. Voorschriften AFSCHRIFT provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 r rj 4.IjI t t Mts. P.P. Reitsma en G. Koopmans t.av.: Dhr. Retsma Littenserbuorren

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssejl Reg.nr. r2>/ OM /M10 Dat. 21 MEI 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Ontwerpbesluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 en/of 19d Natuurbeschermingswet 1998

Ontwerpbesluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 en/of 19d Natuurbeschermingswet 1998 J. van Gaal Kasteel 6 5473 VA HEESWIJK-DINTHER Onderwerp Ontwerpbesluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 en/of 19d Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag Op 19 maart 2013 hebben wij uw aanvraag, door

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam De heer N.F. Prüszner Postbus 79092 1070 NC Amsterdam. Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning. Geachte heer Prüszner,

Gemeente Amsterdam De heer N.F. Prüszner Postbus 79092 1070 NC Amsterdam. Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning. Geachte heer Prüszner, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Amsterdam De heer N.F. Prüszner Postbus 79092 1070 NC Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning Geachte heer

Nadere informatie

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 december 2009 / rapportnummer 2131-72 1. OORDEEL OVER HET MER Inleiding Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland Uitspraak 201601550/2/R6 Datum van uitspraak: maandag 25 april 2016 Tegen: de raad van de gemeente Ede Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v.

Nadere informatie