DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde"

Transcriptie

1 DR-MVK-X Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde Uitgave: september 2014

2 DR-MVK-X 1 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding wordt verzorgd door Reed Business Opleidingen. Naast dit deelreglement Middelbare Veiligheidskunde is het Examenreglement Koninklijke PBNA (DR-PBNA-X) (nader te noemen PBNA) van toepassing. Dit reglement DR-MVK-X wordt de student ter beschikking gesteld. Het cohort is met een eerdere versie van dit deelreglement gestart. Het deelreglement is echter tussentijds aangepast in het kader toelatingseisen van Hobéon SKO. Studenten uit het cohort kunnen hierdoor op een beperkt aantal punten een ander programma hebben doorlopen. 2 Doelstellingen opleiding Hoofddoel De opleiding heeft als doel het aanleren van specifieke kennis, het verwerven van inzichten en het bijbrengen van vaardigheden, die een middelbaar veiligheidskundige nodig heeft om de functie van adviseur gericht op veiligheid in bedrijven te kunnen uitoefenen. 2.1 Subdoelen De student moet tijdens het tentamen en het examen kunnen aantonen dat hij of zij, binnen het vakgebied van de middelbaar veiligheidskundige: voldoende kennis op het gebied van veiligheid, wetgeving, arbeidsinhoud en -organisatie (welzijn) en ergonomie, arbeidshygiëne, risicobeheersing en arbomanagement heeft opgedaan; zich de vereiste praktische vaardigheden als adviseren, presenteren, onderzoeken, inventariseren en rapporteren voldoende heeft eigen gemaakt; de gewenste attitude, zoals initiatieven nemen, bereid zijn kennis op peil houden en in teamverband te werken zich eigen heeft gemaakt; in staat is de organisatie op basis van goed onderbouwde argumenten te overtuigen van de noodzaak voor uitvoering, handhaving en/of aanpassing van het gevoerde (veiligheids)beleid; bij veiligheidsvraagstukken in de organisatie informatie kan zoeken en deze kan wegen op relevantie; op basis van door hem of haar zelf of elders uitgevoerde onderzoeken het veiligheidsbeleid van de organisatie kan handhaven en de lead kan nemen om dit beleid naar een ieder te vertalen zodat het gedragen wordt in de gehele organisatie; de consequenties van veranderende wetgeving en onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld een calamiteit in de branche gerelateerde organisatie) die van invloed kunnen zijn op de organisatie kan onderzoeken en op basis daarvan voorstellen kan doen voor veranderingen in de eigen organisatie; een veiligheidsmanagementsysteem kan uitvoeren en beheersen: nieuwe tools, werkmethodes, observatietechnieken, etc. kan toepassen in de organisatie; medewerkers en management kan stimuleren tot veilig werken. PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 68, 3330 AB Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking van de uitgave.

3 DR-MVK-X 2 3 Opleiding 3.1 Inhoud De opleiding bestaat uit de volgende modulen: Module Naam Uitvoering Studiebelasting 0 Introductie 1 Taak, positie en wetgeving 2 Veiligheidrisico s op de werkplek 3 Veiligheidsrisico s in werkprocessen 4 Communicatieve vaardigheden 5 6 Arbeidshygiëne, ergonomie en Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Risicobeheersing en -management & Ongevallenonderzoek 7 Management en organisatiekunde 12 uur Bijeenkomsten 2 dagdelen 1 (6u 45 ) 53 uur Bijeenkomsten 3 dagdelen (9u 15 ) 49 uur Bijeenkomsten 2 dagdelen (6u 45 ) 53 uur Bijeenkomsten 3 dagdelen (9u 15 ) 53 uur Bijeenkomsten 3 dagdelen (9u 15 ) 57 uur Bijeenkomsten 4 dagdelen (13u 30 ) 57 uur Bijeenkomsten 4 dagdelen (13u 30 ) 35 uur Bijeenkomsten 2 dagdelen (6u 45 ) zelfstudie 369 uur * Totaal cursorisch** 23 dagdelen = 75 uur Interactie DLO = 29 uur uur * Exclusief afstudeertraject. Hiervoor geldt een studiebelasting van 200 uur inclusief interactie via de digitale leeromgeving (hierna: DLO); ** Het cursorisch onderricht wordt als volgt gerealiseerd: 23 dagdelen klassikaal onderwijs (75 uur) Interactie via de digitale leeromgeving (DLO): - voorbereidingsopdrachten in 8 modules (1 uur per module = 8 uur in totaal) - bedrijfsopdrachten in 6 modules (1 uur per module = 6 uur in totaal) - memotrainer vragenbanken (1 uur per module = 7 uur in totaal) - discussieforum (1 uur per module = 8 uur in totaal) 3.2 Cursorische uren Cursorische uren worden gerealiseerd op basis van contact tussen docent en student of studenten onderling. De cursorische uren maken deel uit van de totale studiebelasting van de opleiding en worden zowel met bijeenkomsten als online leeractiviteiten via de DLO gerealiseerd.

4 DR-MVK-X 3 De bijeenkomsten zijn geconcentreerd in 8 modules die bestaan uit klassikale bijeenkomsten. Via de DLO vindt tussen de bijeenkomsten door contact plaats tussen docent en student die betrekking heeft op de diverse opdrachten. Ook bij het doorlopen van de memotrainer vragenbank worden contactmogelijkheden via de DLO geboden. Tot slot wordt het forum op de DLO ingezet om studenten, docent(en) en begeleiders de mogelijkheid te bieden om te discussiëren over de inhoud van het vakgebied veiligheidskunde. Het gebruik van de DLO maakt hiermee integraal onderdeel uit van het cursorisch onderricht van de opleiding en wordt gemonitord door Reed Business Opleidingen voor opleidingsdoeleinden. Ook toezichthouder Hobéon SKO krijgt bij audits steekproefsgewijs inzage in de DLO. 3.3 Diplomavoorwaarden De opleiding is bij Reed Business Opleidingen en PBNA bekend onder de afkorting MVK. De student ontvangt een diploma, indien hij of zij: De voorbereidings- en bedrijfsopdrachten behorende bij de modulen 0,1,2,3,4,5 en 6 met voldoende resultaat heeft afgesloten; (module 0 heeft geen bedrijfsopdracht) Totaal minimaal 80% van de in totaal 100 uren cursorisch onderricht heeft geparticipeerd; Het theoretisch deel van het PBNA examen (het individuele tentamen) met voldoende resultaat heeft afgesloten of hiervoor een vrijstelling heeft ontvangen; De scriptie onderdeel van het PBNA examen met voldoende resultaat heeft afgesloten; De studieresultaten in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de diploma-aanvraag heeft behaald. 3.4 Verklaring diplomavoorwaarden Reed Business Opleidingen stuurt PBNA een verklaring wanneer aan deze voorwaarden is voldaan. Een student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de bewaking van zijn/haar eigen studievoortgang. 3.5 Vrijstelling voor het individuele tentamen Indien de studenten bij alle 7 modulen van de opleiding MVK van Reed Business Opleidingen de vragen in de Memotrainer met succes hebben doorlopen, kunnen zij eenmalig in aanmerking komen voor een vrijstelling voor het individuele tentamen. De Memotrainer is met succes doorlopen, als 80% van alle vragen van iedere MVK-module (7) minimaal 3 keer goed zijn beantwoord. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moet de student tijdens de eerste bijeenkomst van module 7 van de opleiding een Persoonlijke Memotoets afleggen. Deze toets bestaat uit 20 vragen uit de Memotrainer en wordt samengesteld op basis van de persoonlijke scores van de student bij de gevolgde memotrainer. De Persoonlijke Memotoets wordt schriftelijk afgenomen door een surveillant van PBNA. De opgaven worden hierbij door de surveillant van PBNA aan de studenten uitgereikt. De peildatum waarop wordt beoordeeld of de student hier aan voldoet is 2 weken 2 voor de eerste bijeenkomst van module 7. Op deze peildatum wordt de Persoonlijke Memotoets ook door Reed Business Opleidingen uitgedraaid, zodat het (opnieuw) beantwoorden van de vragen uit de Memotrainer daarna geen positieve of negatieve invloed meer heeft op de peiling. Let op dat peiling wordt gebaseerd op startinstellingen van de Memotrainer, te weten: trainingsniveau Ruim voldoende. Alle door de student zelf aangebrachte wijzigingen in de instellingen, zijn voor eigen risico. 2 Wanneer in dit document wordt gesproken over een week, wordt daarmee een kalenderweek van 7 dagen bedoeld.

5 DR-MVK-X 4 Tijdens de persoonlijke memotoets moet de student zich met een geldig identiteitsbewijs kunnen legitimeren. De student moet minimaal 16 van de 20 vragen (= 80%) goed beantwoorden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling voor het tentamen. De student ontvangt in dat geval van PBNA een schriftelijke bevestiging van deze vrijstelling. De afname wordt uitsluitend aangeboden tijdens de eerste bijeenkomst van module 7. In alle gevallen waarin niet aan de voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op vrijstelling en dient de student zichzelf aan te melden voor het online-tentamen

6 DR-MVK-X 5 4 Toetsprotocollen Doel tentamen Het tentamen Middelbare Veiligheidskunde heeft als doel vast te stellen of de deelnemers voldoende kennis en inzicht hebben in de content die voor het functioneren in het werkveld van een Middelbare Veiligheidskundige noodzakelijk is. Deze content is hierna in deze paragraaf beschreven. Beoordeling De cesuur bedraagt 65 % van het aantal te behalen punten. Dit houdt in, dat een kandidaat minimaal 65 % van de (dus minimaal 26 van de 40) vragen correct moet hebben beantwoord voor het behalen van een voldoende. Toetsorganisatie Studenten kunnen deelnemen aan het individueel tentamen. Het tentamen kan na afronding van module 7 worden afgelegd. Aanmelding Studenten die willen deelnemen aan het individueel tentamen kunnen zich online voor deze toets aanmelden. De procedure voor het aanmelden voor tentamens wordt voor aanvang van de bijeenkomsten bij de Introductiemodule (0) uitgereikt. Toetsvorm De toets wordt via een computer afgenomen in één van de landelijke toetscentra, waarbij namens PBNA minimaal één toezichthouder aanwezig is. Toetsduur De toets duurt maximaal 90 minuten. Vraagvorm en aantal vragen De toets omvat 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden waarbij slechts één antwoord goed is. Eerste toetsafname 8 mei 2012 Laatste toetsafname Niet van toepassing.

7 DR-MVK-X Nadere specificatie van de toets Spreiding Onderwerp Taxonomie Aantal vragen Module Titel Kennis Inzicht 1 Taak, positie en wetgeving Veiligheidsrisico s op de werkplek Veiligheidsrisico s in werkprocessen Communicatieve vaardigheden Arbeidshygiëne Ergonomie en Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) 6 Risicobeheersing en -management & ongevallen onderzoek Management en organisatiekunde Totaal De onderverdeling in de typering van de vragen is: Kennis: Reproductie van de lesstof (definitieomschrijving). Inzicht: Verbanden kunnen aanbrengen tussen lesstof (tekstanalyse). Toetsinhoud De inhoud van de toets heeft betrekking op de leerstof en boeken behorende bij de modules: Taak, positie en wetgeving; Veiligheidsrisico s op de werkplek; Veiligheidsrisico s in werkprocessen ; Communicatie; Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale arbeidsbelasting (PSA); Risicobeheersing en -management & ongevallenbeheersing; Management en organisatiekunde. Materialen tijdens de toets Tijdens de toets mag de student de leerstof en de uitgereikte boeken, eventueel voorzien van aantekeningen, raadplegen. De kandidaat dient dit materiaal zelf mee te nemen. De uitgereikte handouts en aparte vellen met aantekeningen zijn niet toegestaan. Eindtermen (kennis en inzicht) Module 1- Taak, positie en wetgeving Kennis: de student is in staat om te benoemen: wat veilig werken is en waarom dat belangrijk is; de volgorde van risicoreductie; de structuur van relevante wetgeving, de wettelijke verplichtingen van werkgever en werknemers en de bijstand die de veiligheidskundige daarbij biedt. Inzicht: de student heeft inzicht in: de relatie van veiligheid met techniek, bedrijfsorganisatie en menselijk gedrag; de aspecten die een rol spelen met betrekking tot de positie en taken van de veiligheidskundige in de bedrijfsorganisatie en het beheersen van veiligheid.

8 DR-MVK-X 7 Module 2 - Veiligheidsrisico s op de werkplek Kennis: de student is in om staat te benoemen: veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico s zijn op de werkplek; de volgorde van risicoreductie aan omtrent risico s op de werkplek; de structuur van relevante wet- en regelgeving, vakliteratuur en overige multimedia op het gebied van risico s op de werkplek en de bijstand die de veiligheidskundige daarbij biedt. Inzicht: de student heeft inzicht in: de relatie van veiligheid met techniek, bedrijfsorganisatie en menselijk gedrag; de aspecten die een rol spelen met betrekking tot de positie en taken van de veiligheidskundige in de bedrijfsorganisatie en het beheersen van veiligheid. Module 3 - Veiligheidsrisico s in werkprocessen Kennis: de student is in staat om te benoemen: veiligheids- en gezondheidsrisico s van de behandelde werkprocessen herkennen; advies geven over risicoreductie bij werkprocessen (inclusief de voorkeursvolgorde conform de arbeidshygiënische strategie); relevante eisen uit de betreffende wet- en regelgeving toepassen. Inzicht: de student heeft inzicht in: de algemene factoren die bijdragen aan risico s in werkprocessen; specifieke factoren die bijdragen aan risico s van enkele hoogrisicoprocessen zoals procesindustrie, luchtvaart, transport, (petro)chemie en bouw. Module 4 - Communicatieve vaardigheden Kennis en inzicht: de student heeft kennis van en inzicht in: de wijze waarop vakliteratuur, internet en overige multimedia bijdraagt aan het kennisonderhoud; de wijze waarop het begrip SMART toegepast kan worden; de wijze waarop informatieoverdracht effectief kan plaatsvinden; de communicatievormen; de wijze waarop groepsontwikkeling en samenwerking effectief is te maken; de wijze waarop gedrag beïnvloed kan worden; rapportage- en presentatietechnieken gehanteerd kunnen worden; de wijze waarop adviesvaardigheden toegepast kunnen worden. Module 5 - Arbeidshygiëne, ergonomie en PSA Kennis: de student is in staat om te benoemen: de begrippen welzijn, ergonomie en PSA; welzijnsrisico s en de eventuele verbetermogelijkheden; risico s en te nemen maatregelen ten aanzien van agressie en geweld in de organisatie; de arbeidshygiënische strategie; beoordelingsmethoden en -technieken van PSA, ergonomie en arbeidshygiëne. risico s en te nemen maatregelen ten aanzien van geluid, trillingen, klimaat, ioniserende en niet-ioniserende straling en toxische stoffen; of van PSA, ergonomie en arbeidshygiëne. de verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen. Inzicht: de student heeft inzicht in: in de belangrijkste normen en risico s die gelden voor ergonomie, PSA en arbeidshygiëne; de ontstaanswijze van werkdruk en werkstress; de samenhang tussen veiligheid, gezondheid en PSA; de arbeidshygiënische strategie;

9 DR-MVK-X 8 de richtlijnen met betrekking tot de risicobeheersing van respectievelijk geluid, klimaat en toxische stoffen in arbeidssituaties; de mate van bescherming van Pbm s. Module 6 - Risicobeheersing- en management & ongevallenonderzoek Kennis: de student is in staat om te benoemen: hoe een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) opgesteld moet worden, inclusief plan van aanpak; hoe ongevallen aan de hand van een geselecteerde methodiek onderzocht moeten worden. Inzicht: de student heeft inzicht in: het doel van de diverse RI&E-methodieken en hoe de meest geschikte methodiek geselecteerd kan worden; de samenhang tussen RI&E en plan van aanpak; de veranderingen in bedrijfsvoering in relatie tot wetgeving en omgekeerd; de verantwoordelijkheden ten aanzien van bedrijfshulpverlening; het doel van diverse methodieken ten behoeve van ongevalsonderzoek en hoe de meest geschikte methodiek geselecteerd kan worden; directe en indirecte oorzaken van ongevallen. Module 7 - Management en organisatiekunde Kennis: de student is in staat om te benoemen: de belangrijkste kenmerken van organisaties; hoe eenvoudige organisaties bestuurd worden; kenmerken van managementsystemen; hoe de onderdelen van een managementsysteem en van VCA vertaald worden naar de praktijk van een organisatie; verschillende stijlen van leidinggeven en organisatieculturen. Inzicht: de student heeft inzicht in: het belang van het denken in processen (processenmanagement); de wijze waarop organisaties bestuurd worden (plan- en controlemechanismen); de overeenkomsten en de verschillen tussen de verschillende soorten managementsystemen; het belang van de cultuur van een organisatie bij het opzetten van veiligheidsmanagement; teamrollen, persoonlijke voorkeursstijl in combinatie met de rol van de Hoger Veiligheidskundige. 4.2 De afstudeeropdracht Als afsluiting van de opleiding voert de student een eigen onderzoek uit over een bepaald onderwerp of vraagstuk dat de student schriftelijk weergeeft en mondeling verdedigt. De kosten voor het eenmalig uitvoeren van het volledige afstudeertraject zijn bij aanvang van de opleiding door Reed Business Opleidingen in rekening gebracht. Doel afstudeeropdracht Het uitvoeren van de afstudeeropdracht heeft als doel aan te tonen of de deelnemer in staat is om als Middelbaar Veiligheidskundige: a. zelfstandig een onderzoek uit te voeren en advies uit te brengen over een veiligheidskundig onderwerp; b. de opzet, inhoud en resultaten van een onderzoek schriftelijk weer te geven en mondeling te presenteren en verdedigen. Voor nadere informatie omtrent de afstudeerprocedure en de daarbij behorende richtlijnen wordt verwezen naar document 7740_590 afstudeerprocedure Middelbare Veiligheidskunde.

10 DR-MVK-X 9 Examencommissie en afstudeercommissie Een afstudeercommissie beoordeelt de schriftelijke uitgewerkte afstudeeropdracht en de mondelinge presentatie en verdediging. Namens de examencommissie wordt de afstudeercommissie samengesteld die bestaat uit onafhankelijke (niet bij de opleiding betrokken) examinatoren, te weten: een voorzitter, die namens de examencommissie PBNA optreedt; een veiligheidskundige. Hobéon SKO heeft het recht om een toehoorder of waarnemer de mondelinge presentatie en verdediging te laten bijwonen. Toetsorganisatie Afstudeerrapport De afstudeercommissie beoordeelt de schriftelijke uitgewerkte afstudeeropdracht en bepaalt of deze voldoende is om mondeling te presenteren en te verdedigen voor de afstudeercommissie. Wanneer de inhoud en het niveau (diepgang) als voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de deelnemer de uitnodiging voor de presentatie en verdediging van het afstudeerrapport voor de afstudeercommissie (zie verder afstudeerprocedure Reed Business Opleidingen). PBNA hanteert bij het beoordelen en verdedigen van de afstudeerrapporten een vast tijdspad. Dit pad is nader omschreven in de afstudeerprocedure van Reed Business Opleidingen. Beoordeling van het afstudeerrapport Richtlijnen en eisen waar het onderzoek aan moet voldoen zijn opgenomen in de "Afstudeerprocedure Middelbare Veiligheidskunde" (7740_590), die de deelnemer ontvangt in de map van de introductiemodule voorafgaand aan de 1 e bijeenkomst. De onderdelen Rapporteren, Presenteren en Adviseren worden als vaardigheid getoetst als onderdeel bij de presentatie van de afstudeeropdracht. De beoordeling vindt plaats op de volgende onderdelen: 1. de inhoud en het niveau van het onderzoek en het gegeven advies (vakinhoudelijke aspecten): minimaal 30 en maximaal 50 punten; 2. het rapport als communicatiemiddel (leesbaarheid, helderheid, geschikt voor de doelgroep): minimaal 15 en maximaal 25 punten; 3. de wijze van mondeling presenteren (overbrengen van de essentie, eventueel het gebruik van audiovisuele middelen, tempo): minimaal 5 en maximaal 10 punten; 4. de verdediging tijdens het examen (antwoorden op de vragen, kennis van context en achtergronden, wijze van mondeling formuleren): minimaal 10 en maximaal 15 punten. Een student is geslaagd als hij/zij: voor ieder van de vier bovenvermelde onderdelen meer dan het minimum aantal punten heeft behaald. Uit deze vier cijfers wordt een beredeneerd eindcijfer voor het gehele afstudeerrapport afgeleid. De afstudeercommissie komt in gezamenlijk overleg tot de beoordeling. Het eindoordeel wordt uitgedrukt in één van de cijfers 1 t/m 10. Eindtermen Voor de afstudeeropdracht met de presentatie en verdediging zijn de eindtermen 'Vaardigheid en beroepshouding' (zie paragraaf 4.4) van toepassing. Eerste toetsafname De beoordeling van de afstudeeropdracht wordt voor het eerst afgenomen bij de studenten van de eerste opleiding die bij Reed Business Opleidingen na 1 september 2011 van start zijn gegaan.

11 DR-MVK-X 10 Laatste toetsafname Niet van toepassing. 4.3 Bedrijfsopdrachten MVK Toetsorganisatie en -inhoud De studenten moeten tijdens de opleiding zes bedrijfsopdrachten maken. Deze opdrachten moeten van eigen hand zijn en worden beoordeeld door de docent namens Reed Business Opleidingen. Wanneer de student heeft voldaan aan deze diplomavoorwaarde, stuurt Reed Business Opleidingen een verklaring hiervan naar PBNA. De bedrijfsopdrachten worden op drie hoofdaspecten beoordeeld: 1. vorm en opbouw; 2. vakinhoudelijke kwaliteit; 3. advisering. Voor ieder aspect kan de deelnemer een onvoldoende, voldoende of goed behalen. Alle drie aspecten moeten minimaal voldoende zijn. Eindtermen Voor de bedrijfsopdrachten zijn de eindtermen 'vaardigheid en beroepshouding' (zie paragraaf 4.4) van toepassing. 4.4 Eindtermen bedrijfsopdrachten en afstudeeropdracht Eindtermen (Vaardigheid) De student kan op het niveau van een middelbare veiligheidskundige: 1. mondeling en schriftelijk adviezen formuleren en presenteren; 2. adviseren over het toepassen, controleren en onderhouden veiligheidsmaatregelen; 3. adviseren over werkhouding en werkplekinrichting op basis van ergonomische inzichten; 4. beoordelen welke gegevens van belang zijn voor het Arbobeleid van de onderneming; 5. een ongevalrapportage, -registratie en -analyse; 6. zelfstandig indicatieve, arbeidshygiënische onderzoeken uitvoeren, gericht op specifieke werkplekken of probleemgebieden; 7. afwegen welke risicobeheersmaatregelen nodig zijn met inachtneming van de arbeidshygiënische strategie en hierover adviseren; 8. binnen bedrijven risico's inventariseren en vervolgens evalueren op veiligheidstechnisch terrein; 9. voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken, alsmede over welzijn bij de arbeid ten overstaan van diverse doelgroepen binnen een organisatie; 10. overleggen met instellingen, instanties en specialisten die op het werkterrein van de veiligheidskunde of aanpalend terrein van belang kunnen zijn of een specifieke taak vervullen; 11. schriftelijke rapportages opstellen; 12. adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren en onderhouden van procedures, werkinstructies, productie- en werksystemen en complete Arbo-managementsystemen; 13. adviseren over de opzet en invoering van bedrijfshulpverlening binnen een organisatie. Eindtermen (Beroepshouding) De student kan op het niveau van een middelbaar veiligheidskundige: 1. gevraagd en ongevraagd (gebruikmakend van interventies op het persoonlijke vlak) adviseren aan management, personeel en personeelsvertegenwoordiging; 2. kan ontwikkelingen op het terrein van de veiligheidskunde volgen en actief werken aan het actueel houden van zijn/haar kennis; 3. kan in multidisciplinaire teams werken;

12 04/09/14 DR-MVK-X 11

DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde

DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde DR-MVK-X Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde Uitgave: augustus 2013 DR-MVK-X 1 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding

Nadere informatie

DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde

DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde van toepassing op de HVK-groepen die zijn gestart na 1 september 2011 Uitgave: Maart 2012 DR-MVK-X 2 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a,

Nadere informatie

DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde

DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde Uitgave: september 2012 DR-HVK-X 2 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding

Nadere informatie

DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde

DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde Uitgave: oktober 2012 DR-HVK-X 2 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding

Nadere informatie

DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde

DR-HVK-X. Deelreglement Hogere Veiligheidskunde DR-HVK-X Deelreglement Hogere Veiligheidskunde Uitgave: april 2014 DR-HVK-X 2 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding wordt

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator DR-KAM-X Deelreglement KAM-coördinator Uitgave: december 2008 DR-KAM-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Arnhem en Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB)

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Uitgave: september 2010 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke

Nadere informatie

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C)

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) DR-MRKC-X Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) Uitgave: september 2008 DR-MRKC-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen

Nadere informatie

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP)

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) DR-UAVP-X Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) Juni 2013 DR-UAVP-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is

Nadere informatie

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP)

DR-UAVP-X. Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) DR-UAVP-X Deelreglement UAV - geïntegreerde contracten in de praktijk (UAVP) Concept: maart 2008 DR-UAVP-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

DR-IT2-X A3068. Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2)

DR-IT2-X A3068. Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2) DR-IT2-X A3068 Deelreglement Instrumentatietechnicus-2 (Commissioning, start-up and maintenance) (IT-2) Uitgave: augustus 2006 DR-IT2-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

DR-ET1-X. Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1

DR-ET1-X. Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1 DR-ET1-X Deelreglement Elektrische schema- en schakeltechniek ET-1 Uitgave: januari 2012 DR-ET1-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling onderwijs met praktijkbijeenkomsten

Nadere informatie

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS)

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) DR-VBS-X Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) Uitgave: augustus 2013 DR-VBS-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte

Nadere informatie

DR-BTA-X. Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA)

DR-BTA-X. Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA) DR-BTA-X Deelreglement Basisopleiding Technische Automatisering (BTA) Uitgave: februari 2012 DR-BTA-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast

Nadere informatie

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS)

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS) DR-VBS-X Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS) Uitgave: augustus 2010 Leskern DR-VBS-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning Pagina 1 van 7 - Allround Vakbekwaam Persoon meting en beveiliging Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Pagina 1 van 7 VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

DR-KLI-A-X. Deelreglement Klimaattechniek algemeen (Kli-A)

DR-KLI-A-X. Deelreglement Klimaattechniek algemeen (Kli-A) DR-KLI-A-X Deelreglement Klimaattechniek algemeen (Kli-A) DR-KLI-A-X Uitgave: juli 2007 DR-KLI-A-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : deeltijd,

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOPt Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075

Nadere informatie

DR-OV-X. Deelreglement Openbare Verlichting (OV)

DR-OV-X. Deelreglement Openbare Verlichting (OV) DR-OV-X Deelreglement Openbare Verlichting (OV) Uitgave: juni 2011 DR-OV-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Mijn hobby maak ik zo veilig mogelijk. En ook binnen mijn organisatie ben ik de specialist.

Mijn hobby maak ik zo veilig mogelijk. En ook binnen mijn organisatie ben ik de specialist. Mijn hobby maak ik zo veilig mogelijk. En ook binnen mijn organisatie ben ik de specialist. Johan, 41 jaar, oldtimer-fan en veiligheidskundige bij een levensmiddelenproducent post-mbo-opleiding middelbare

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

DR-ICT-X. Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT)

DR-ICT-X. Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT) DR-ICT-X Deelreglement Infra en GWW voor niet-technici (ICT) Uitgave: mei 2013 DR-ICT-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte mondelinge bijeenkomsten

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB)

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Pagina 1 van 8 Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VP Vakbekwaam Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

DR-NOVAM-X. Deelreglement Nederlandse Opleiding voor Vastgoedmanagement (NOVAM)

DR-NOVAM-X. Deelreglement Nederlandse Opleiding voor Vastgoedmanagement (NOVAM) Deelreglement Nederlandse Opleiding voor Vastgoedmanagement (NOVAM) Uitgave: augustus 2010 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : Thematisch

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenomschrijving NEN 3140 vakbekwaam persoon

Examenomschrijving NEN 3140 vakbekwaam persoon Examenomschrijving NEN 3140 vakbekwaam persoon Stichting algemene basisvaardigheden Deze examenomschrijving is goedgekeurd door het bestuur van SABV d.d. SABV, Gouda, Nederland Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker

Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Examenreglement Opleiding OVK/MVK

Examenreglement Opleiding OVK/MVK Gelling Publishing bv Examenreglement Opleiding OVK/MVK Versie 9.0 april 2017 1 Algemeen 1 2 Structuur van de examinering 1 3 Toelichting examenonderdelen 2 4 Weging en beoordeling 3 5 Deelname 3 6 Herkansingen

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Stichting Flora- en faunawetexamens

Stichting Flora- en faunawetexamens A3065 Stichting Flora- en faunawetexamens Examenregelingen Jacht met één of meer jachtvogels Uitgave januari 2010 Het secretariaat van de Stichting Flora- en faunawetexamens is gevestigd te Amersfoort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Fraude

IFV Uitvoeringsregeling Fraude IFV Uitvoeringsregeling Fraude Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1 Examenlijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 1.2 Geldig Vastgesteld Juni 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel Administratief Rapporteren en Adviseren door Financials vergelijkbaar

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Examenomschrijving Elektrothermograaf. Bedrijfsexamen

Examenomschrijving Elektrothermograaf. Bedrijfsexamen Examenomschrijving Elektrothermograaf Bedrijfsexamen Stichting algemene basisvaardigheden Deze examenomschrijving is goedgekeurd door het bestuur van SABV d.d. SABV, Gouda, Nederland Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Deelreglement Grondverwerving & Schadevergoedingen

Deelreglement Grondverwerving & Schadevergoedingen DR-GVS2-X Deelreglement Grondverwerving & Schadevergoedingen Jaar 2 Uitgave: januari 2011 DR-GVS2-X 1 1 Algemeen Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke PBNA (A2000) van toepassing. 2 Doelstellingen

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Examenreglement Opleiding OVK/MVK

Examenreglement Opleiding OVK/MVK Gelling Publishing bv Examenreglement Opleiding OVK/MVK Versie 10.0 27 oktober 2017 1 Algemeen 1 2 Structuur van de examinering 1 3 Toelichting examenonderdelen 2 4 Weging en beoordeling 3 5 Deelname 3

Nadere informatie

opleidingen veiligheid en preventie middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM

opleidingen veiligheid en preventie middelbaar veiligheidskundige MVK veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM opleidingen veiligheid en preventie veiligheidskundig preventiemedewerker VKPM middelbaar veiligheidskundige MVK Met een goede opleiding is het fijn werken Als je werkt is het fijn als je goed weet waar

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

DR-VRK-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 2 (VRK)

DR-VRK-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 2 (VRK) DR-VRK-X Deelreglement Vastgoed berekenen 2 (VRK) Uitgave: augustus 2013 DR-VRK-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie