VONNIS in kort geding van: aan de hand van door hen overgetegde pleitnota's, voorz,ien van toege1ateo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VONNIS in kort geding van: aan de hand van door hen overgetegde pleitnota's, voorz,ien van toege1ateo"

Transcriptie

1 Vonnis van 8 juli 2015 (bij vervroeging) Bellorend bij K. G no van 2015 GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA VONNIS in kort geding van: [X] en de in de dne bijlag,en bij dit vonnis (soms meermalen) genoemde personenj allen wonende in Aruba, eisers. hierna ook te noemen: [eisers], gemachtigde: de advocaat mr. H. G. Figaroa, tegen: de stichting STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ARUBAJ geveshgd m Aruba, gedaagde, hierna ook.1e noemen: SKOA. gemachttgde: de advocaat Mr. M.D nomp. 1. DE PROCEDURE 1.1 Het ver1oop van de procedure blijkt uit: -het verz.oekschnft met producties; -de aantekeningen van de grfffier van de mondelinge behandeling van de zaa'k ter terechtzitting van 25 juni [efsers] - beooudens dhr. Y, die in persoon ter zjtting is verschenen samen met zijn gemachtigde zijn ter zitting verschenen bij hun gemachtigd&. De SKOA is verschenen bij haar gemachtigde, d e werd vergezeld door dhr. mr. Y (voorzitter van het bestuur van SKOA). Partijen nebben in t\\lee temnijnen het woord gevoerd. mede aan de hand van door hen overgetegde pleitnota's, voorz,ien van toege1ateo produclies - en hebben gereageerd of kunnen reageren op ell<aars stellingen. 1.3 Vonnis is nader bepaald op heden.

2 2 2. DE STANOPUNTEN VAN PARTIJEN 2.1 [eis-ers] vorderen dat het Gerecht bij uitvoeroaar bij voorraad te verklaren von.nis kosten rechtens. primair a. de besllssing van de SKOA tot vaststelling van l"let sct.ool en a1rcogeld voor het schooljaar schorst dan wei opschort. tot dat in de door [eisers] le starten bodemprocedure omtrent de geld1ghekf van dje door SKOA genomen beslissing zal zijn beslfst: b. bepaalt dat de SKOA ten behoeve van [ejsers) een d\-vangsom verbaurt van Aft 1.000,- per dag dat de SKOA de te geven schorsing dan we l opschorting van bedoetde beslissing ter zijde stelt; subsidiair c. bepaatt dat het niet voldoen door [e1sers] van het door SKOA voor het schooljaar vastgestelde school- en aircogeld niet tot gevolg zat hebben dat de desbetreffende leerling{en) niet (her)ingesel'lreven wordt of worden voor dat schooljaar: meer subsidiair d. te dezen enige andere juist voor1<omende voorziening treft. 2.2 De SKOA voert ver.veer en concludeert dat (eisets) niet..ontvank.elijk moeten worden v.erklaard 1n het door hen verzochte. ajthans tot af\\lii!zing daarvan, kosten rechtens. 2 3 Voor zover van belang voor de be-sliss~ng worden de stelhngen van paf'bjen hierna besproken. == K.G. nr 1117 van 2015 ==

3 3. DE BEOORDEUNG 3.1 Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit vofgt dat [e isers] niet-ontvankelijk moeten 'WOrden vetklaard in het door hen verzochte. Het ontvankelijkheidsverweet van de SKOA wordt daarom verworpeo. 3.2 Het spoedeisend belang van,[eisers) bij haar vorderingen Jigt bes!oten in de aard van die vorderiogen. temeer om<fat d~ SKOA leer1ing tteffende gevof9en dreigt te verbjnden aan het niet betajen door [eisers) van de door SKOA voor het schooljaar verhoogd vastgestelde school en!of aircogetden. 3.3 Vast staat tussen partijen dat (etsers] ouders zijn van Jeeningen die studeren of Willen gaan studeren bij onder de SKOA ressorteren.de ~hot.en. zijnde kleuterscho!en. basisscholen en scholen voor m1dde1baar voortgezet onden\'ijs. Ook staat vast dat de SKOA vanaf de jaren tacnttg beta ling van schoo!gek:f per schoo:ljaar per leerfing vertangt van ouders van bij haar scholen fngescllreven of in te schrijven leerlingen. Tegen dre ach.tergrond nebben [eisers) niel of onvoldoende bestreden gestefd dat het door de SKOA vastgestelde sdloolgeld voor het schooljaar Aft per reerting bedroeg en het vastge"s.telde aireogeld voor leerlingen die studeren lbij van airc:o voorz.1ene schofen voor dat sehocljaar Aft 140,- per leerling bedroeg. Vast staat verder dat de SKOA na meermaleo gevoerd overteg met onder meer de minister van Onderwijs van Aruba (hi.ema: de minister) het schoofgeld voo.r het schooljaar uileindelijk en met goe<fvind.en van de minister heeft vastgeste1d op Afl. 175,- per lee rling en het airoogetd voor feerlingen die studeren of willen gaan studeren bij van airco voorziene soholen op Aft 150,- per leerting. Tot slot $laat vast dat de SKOA aan alle ouders van bij haar soholeo ingescnreven of ir"' te scnrijven leer1ingen (hien1a ook: de ouders) kenbaar heeft gemaakt dat aan het nlet betalen van school- en/of alreogeld mogelijk gevolgen worden verbo-nden, rn dre zin dat (her)pla.atsing van leetlingen op de door de oud'ers gewenste school n1et Ianger gegarandeerd is terwijl die (her)plaatsing bij tijdig.e ootaling in beginsel wei gegarandeerd is. 3.4 In het ltcht van al het vorenstaande moet voorshands de vraag V/Orden beantwoord of de SKOA al dan niet gereotl.tigd is [eiserrs] tot betaling van sd'loolenlof air:cogeld te verplichten en of de SKOA aan het uitbtijven van betaling van die gelden de door haar ook aan [eisers] kenbate ge~;olgen mag vetblnden. Hielbij heeft te g;erden dat de omvang van dit geschtl is bepef'kt tot het meerdere van :het school en arrcogeld ten opzichte va.n het hiervoor vermelde voor het schoo5jaar 2014~2015 door SKOA vastgestelde school en alrcogeld. == K.G. nr van 2015 ==

4 3.51n voormeld verband wordl het volgende voorop gesterd. Uit de artikefen 1 van de onderscheidenlijke Landsverordeninge.n KleuterondefWijs, BasisondelWijs en Voort9ezet Onderwijs (hiema ook: de Landsver ordeningen) volgt dat een openbare scllool een door het land Aruba (hlema: het Land) in stand gehouden schooj is en dat een, bljzondere school een door een.nat.uurlijke persoon of rechtspersoon in stand gehouden school is. Het zevende tid van artike11.20 van de Staatsrege1ing van Aruba luidt: *Het bljzonder algemeen vonnend lager onderwijs dat aan de bij Jandsverordening te stellen voorwaarden voldoet. wordt naar dezetfde maatst.af als het openbaar onden.vijs ult de openba~e kas bel<ostigd. Bij landsverordening worden de voo1waarden vastgesteld, waarop voor I'H!!tt bijzonder algemeen V().rmend micjdell>aar en voorbereidend hoger onderwijs btjdragr:m uit de openbaf'9 k.as worden verteend AUe onder de SKOA ressorterende scholen zijn bijzondere schoten in de zin van de Landsverordeningen. en zij worden allen naar dezejfde maatstaf of op gelijke voet als openbare s-cholen bekostigd uit de openbare kas, oftewel door hetland. Reeds hieruit volgt naar het voortopig oordeel van het Geredlt dat bijzondere scholen als die van de SKOA (ouders van) leer1jngen. a.nders dan partlculiere njet door hetland bekosbgde scholen in elk geval in nnancieel opzicht naar dezelfde maatstaf en op,gelijke voet dienen te behandelen als die van openbare scholen. Dit kle.mt temeer omdat. ouders van kinderen tussen de vier en zeventien jaar ingevolge de leerpllchtverordening op straffe v.an een door de mmister van Onderwijs dienaangaande op te teggen last onder dwangsom van ten minste Afl. 250~- en ten hoogste A fl , in beginset vetplieht zijn om er zotg voor te dragen da.t een in voormelde leeftjjdsgroep vauend kind is ingeschreven als leerling van een door of vanwege hetland bekostigde opoobare of bijzondere sohool voor kleu:teronderwijs, basisondei'wijs of voortgezet onderwtjs. Het andersluidend stendpunt van de SKOA op dit punt wordt verworpen. 3.7 De landsverordeningen Kleuteronderwi;s. Basisonderwijs en Voortgezet Ondetwijs bepalen ieder voor zich \vetke kosten precies worden bekostigd door het Land. en h~ die bekostiging preoies pjaats vindt of p!aats behoort te vinden. Uit die landsverordeningen votgt verder dat in geval zich ook bij bijzondere scholen bijzondere omstandigheden voordoen. de bedragen der bekostiging telkens tijdelij.k kunnen worden verhoo~d. == K.G. nr 1117 van 2015 ==

5 3.8 De SKOA heeft uiteen gezet welke kosten 21j precres wenst te bestri}den in het scllooljaar 201 S-2016 met het door haar voor dat schooljaar verhoogd vastgestercte schoolgeld, maar naar het voortopig oordeel van het Gerecht dienen al die kosten krachtens de Landsverordeningen bekostigd te worden door hetland, allhans is niet voorshands aannemelijk g,e\vorden datal die kosten niet bekostigd d ienen te worden door het Land. legen die achtergrond vall naar het voorshandse oordeel van het Gerecht in een bodemprocedure het oordeel te verwachten dat de SKOA red\t noch titel heeft om betaling van het (verhoogde) schoolgeld verplicht te steue.n voor ouders van bij de SKOA tngeschreven of in te schrijven leertingen, en daarom evenmin recht of titel heeft om aan het uilblijven van betaling van (verhoogde) schoolgej~n enig gevolg te verbinden. Bij dil a lies heeft. te gelde.n dat is gesteld noch gebleken dat de SKOA betaling van het door haar vethoogd vas.tgestetde school en aircogeld Is overeengekomen met de ouders. en evenmin is gestetd of gebleken dat de SKOA met de ouders is overeengek.omen dat aan het uitblijven van betaling van die gek:fen de door SKOA kenbaar gemaakte gevotgen verbonden mogen worden De Landsverordeningen bepalen onder meer dat oo:k, door bijzondere sd'tolen gemaakte energiekosten worden bekostigd door net land. In dat verband valt naar het voor1opig oordeel van het Gered:lt niet in te zjen op grond waarvan de SKOA betaling van aircogeld verplichl denkt te kunnen stellen. waatbtj naar het verdere voorlopig ootdeel van het Gerecht heeft te gelden dat ook de aansdlaf- en onderhoudskosten van airco's k(achtens voorme1de landsverordeningen bel<ostigd moeten worden uit de openbare kas. Dit kfemt temeer omdat het amo 2015 ondenkbaar is in Aruba dat een in een openbaar gebouw werk.zame ambtenaar of politicus het maar ~onder a rco moet doen. In dat verband vall voorshands niet in te.zien waarom onder meer van (ouders van) leerlingen van bijzondere schofen als die van de SKOA wei vettangd kan en mag worden dat die t.eerlingen (ook nog eens verplieflt} een groot deel van de (dootgaans warme) dag in een klaslokaal moeten doorbrengen dat niet van airco is voorxien. Bij dit alles komt dat partijen op zitting eensluidend hebben verklaard dat anno 2015 airco ook wat hen betreft op scholen in Aruba geen luxe voorziemng is maareen bas is~ of standaardvoorz~emng Vorenstaande brengt naar het voorshandse oordee'l! van het Gerecht mee dat in een bodemprocedure het oordeel te verwachten vall dat de SKOA recht noch titel heert om beta ling van het (verhoogde) alrcogeld verplicht te stellen voor ouders van bij de SKOA ir\geschreven of in te sehojven leertingen. en daarom evenmin recht of titel heeft om aa.n het uitbhjven van belaling van {verhoogde) aircogelden enig gevolg == K.G. nr van2015 ==

6 te verbind&n. De laatste volzln van rechtsovecw~ging 3.8 is ook in dit verband van toepassmg De slotsom luidt dat de J'lietvoor on:der 3.4,n.eergeleg~e vragen vootshands Qntkennend moeten worden beanlvi'oord. Mede gelet op het gevorderde onder d. (in samenhang met de str.ekking en geest van de overige vorderingen) zal het Gerecht de SKOA op straffe van verbeurte van de in hat dictum vermefde dwangsommen. veltl.ieden om betalit19 van net door haar verh009<1e school en/of aircogeld verplicht te stelten voor [eisers] en voorts zal het Gerecht de SKOA verbieden om aan het uitblijven van betaling door [eisers] van (een deel van) dat schooj.. en/of airtoge[d enlg gevalg le vetbfnclen. zulks totdat er in een bademprocedure ter zake van deze kwesti&s bij eindvonnls u l ~jn ~sus t en tuu~s onder de voorwaar<fe dat en daarmee hebben [eisersj ter zitting ingestemd- {eisers] uiterlijk veertien dagen na de ultspraak van dit vonnis die bodemprocedure starten bij dit Gerecht en tot en met het ei ndvonni s doortopen. Er zijn geen feiten of omstandigheden geste:td die een ander oordeet kunnen dragen Ook afweging van de belangen van partijen maken al het vorenstaande niet anclers, omdat het Gerecht geen zwaarder wegend belang ~et van de SKOA bij afwijzang van het door [eisers] gevorderde ten op.zichte van het belang van [eisers] bij toewijz:ing daarvan. De stelling van $KOA da.t ook ouders van bij openbare schoten studerende leeningen school en/of aircogeld moeten betalen kan haar niet baten, omdat het openbaar onderwijs naar het voortopig oordeej van het. Gerecht evenmin recht of tilel heeft om belafing van die geld en verp1icht te steuen. Het g.egeven dat de minister haar goedkeuring heeft gehechl aan het door SKOA vemoogd vastgestetde schooli- en aircogeld kan de SKOA evenmin baten, omdat die ministertere goedkeuring geen afbreuk doel en kan doen aan hetg.een ult wettetijke regelingen voormoeit De SKOA stelt dat zij in geval val'\ massaal onbetaafd bn]ven van d'e doot haar vemoogde school- en aircogek:len drastisdle gevolgen zal on dervinden ~ maar gestetd noc:h gebleken is dat het door SKOA te geven ondefwijs alsdan geen doorgang kan vinden, en even mrn,js gesteld of gebleken dal het door de SKOA te geven ondet"'ni;s alsdan niet op verantwoorde wijze doorgang kan 'Yinden. De stelling van de SKOA oat er bij het massaa1 uitbli}ven van betaling van de door haar verhoogd vastg:estetde school en airoogelden een beg.rotingstekort zal ontstaan van Aft een mlljoen k.an haar evenmin baten. omdat (eisers] nfet of onvoldoende best~den hebben geste!d d'at de SKOA in net recente vel1eden met een veel groter begrotingstekort t<.ampte, maar om die reden gaen van haar schoten heeft gesloten of op onverantwootde wuz~ onderwijs heeft ~aten geven. == K.G. nr van :::

7 Overigens heeft de SKOA het naar het voorshands:e oordeel van het Gerecht mede e.n wenicht vooral aa.n zichzetf te danken dat zij er flnancieel gelien niet rooskteurig voor staat. Vast rs komen te staan immers dat de SKOA over de laatste vier (begrotings)jaren structureel en in strijd met haar wettetijke p'licht haar jaarcijfers niet of naar het oordeel 1.1an het Gerecht onaanvaardbaar le teat ter controje heeft voorge!egd aan t\et Land. dre op grond van door hem soedgekeurde jaardjfers van de SKOA de aan de SKOA uit te kemn bedragen ter bekostiging van haar sdlolen en het atdaar te geven, ond'erwijs vaststelt Voorts is in dit vefband vast komen te staan dat een belangrijke en vast en z.eker niet geringe kostenpo.st van de SKOA - te weten de ener:giekosten van haar sdholen. waarvan is gestetd noch gebleken dat die buitensporig of ooaanvaardbaar hoog zijn- niet wordt bekostigd: uit de opeobare :kas. tetwijj verder is geste:td noch gebleken dat de SKOA op enig moment heeft aangedrongen bij het Land tot bek,ostiging van ook die kosten. Oat laats.te klemt temeer omdat vast staat dat de energiekosten van openbare sdlolen wei worden bekosligd door het land. Tot slot is gesteld noch gebteken dat de SKOA te dezen ooit heeft getracht om krachtens de Landsv.erordeningen de bedragen der bekostiging tijdelijk te Iaten verhogen omwille van door de SKOA aan te voeren bijzondere omsiandigheden, hetgeen overigens een lastige exercitie zal zijn zolang er geen of onaanvaardbaar te Ia at jaarcijfers worden aange1everd door de SKOA Ten overvloede en tot s1ot vvordt no:g overwog~en dat de SKOA z.onder meet bevoegd is om schoolge ld vast te ste11en voor activiteiten van haar s.ctio!en die buiten het rurrioolum vallen, zoals bijvoorbeefd schoolrei,sjes., exrursies, sportdagen, schoolkampen, sintetkfaascadeautjes, kerstvieringe,n e n via-ring van de dag van volksued en vlag. De SKOA kan betaling van een in dat verband door haar vastgesteld bedrag aan schoolgetd verzoeken aan de oud~rs van bij haar lngeschreven of in te schrijven leetillngen, maar n!et verpllohten. Betafing van dergelijke schoo(qelden kan en mag alteen geschieden op vrijwillige basis De SKOA zal, als de in het ongelijk gestetde partij ~ worden ver.vezen in oo kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eisers], tot aan deze uitspraak begroo1 op ( '6 =) Aft 674,48 aan verschotteo en Aft '.- aan salaris voor de gemachtigde. "'"" K.G. nr van 2015 ru:

8 4. DE BESLISSING Het Gerecht. rechtdoende 1n kort geding: -verbiedt de SKOA om betaling van het door haar voor het schooljaar vemoogd vastgestelde school- en/of aircogeld verplicht te stellen voor [eisers] en verbiedl de SKOA voorts om aan het uilbliiven van be1aling door [eisers] van (een deal van) dat door SKOA voor het schooljaar verhoogd vastgestelde schoot- en/of aircogeld enig gevolg te vetbinden. zulks totdat er in een bodemproe&dur:e ter zake van dez.e kwesties bjj eindvonnts zal zun beslist en zulks onder de voorwaarde dat (eisers) utter1ijk veertien dagen na de uitspraak van dit vonnis die bodemprocedure starten bij dit Gerecht en tot en rnet het eindvonnis dooflopen; -bepaa1t dat de SKOA ten behoeve van (eisersl een dwangsom vec'beurt van Afl ,- voor iedere dag of deel daarvan dat de SKOA voormejde vetboden (of een daarvan) geheel of ten dele overtreedt, met dien verstande dat die dwangsom telkens individueel verschuldigd is aan degene die deel uitmaam van de (brj partilen genoegzaam bekende) groep van elsers ten aanzien van wie de SKOA voormefde verboden (of een daarvan) niet of niet geheel opvolgt, -bepaa1t dat de SKOA te dezen niet meer dan Afl aan dwangsommen kan vetbeuren: -veroordeelt de SKOA In de kosten van dez.e proce<iure gevalten aan de zijde van [eisers), tot aan deze u1tspraak begroot op Aft aan ver.schotten en Afl ,-- aan salaris voor de gemachligde; -verklaart dit vonnis tot zover uitvoel'baar bij voorraad; -wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonn s is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, reonter. en in tegenwoortfigheld van de griffier bij vervroegtng in het openbaar uitgesproken op woensdag 8 juli == K.G. nr van 2015 ==

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN ARBITRAGEREGLEMENT KWPN Inhoudsopgave: Artikel 1: Geschillen Artikel 2: Arbitrage Artikel 3: College van arbiters Artikel 4: Secretariaat Artikel 5: Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Artikel 6: Einde

Nadere informatie

30-5-2011 zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

30-5-2011 zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BQ6506, Rechtbank Amsterdam, 459105 / HA ZA 10-1581 Datum 18-05-2011 uitspraak: Datum 30-05-2011 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013.

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. ARBITRAGEREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015 In naam van de Koning vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel ~knummer I rolnummer: Cl131588872 I KG ZA 15-739 MVIJWR Vl!nnis in kort geding van in de zaak van de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:2405

ECLI:NL:RBMNE:2014:2405 1 van 6 4-8-2014 13:53 ECLI:NL:RBMNE:2014:2405 Instantie Datum uitspraak 04-06-2014 Datum publicatie 24-06-2014 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 2522573 UC EXPL 13-18318 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BF7448, Rechtbank Amsterdam, 407872 / KG ZA 08-1772 MH/RV Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 09-10-2008 09-10-2008 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Google

Nadere informatie

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35)

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35) ARREST GERECHTSHOF s-hertogenbosch Afdeling civiel recht zaaknummer HD 200.141.063/01 arrest van 13 januari 2015 in de zaak van A, wonende te [Woonplaats], appellante, hierna aan te duiden als de vrouw,

Nadere informatie

arrest AFSCHRIFT GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.123.115/01

arrest AFSCHRIFT GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.123.115/01 arrest AFSCHRIFT GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.123.115/01 zaaknummer rechtbank Amsterdam : 1271927 CV EXPL 11-25488 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/art. 185 WVW en van de zgn. 100%- en 50-% regel? Eigen...

NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/art. 185 WVW en van de zgn. 100%- en 50-% regel? Eigen... NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/... pagina 1 van 26 NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/art. 185 WVW en van de zgn.

Nadere informatie

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: HAL Holding N.V. 2. Zij is gevestigd te Willemstad, Curaçao, doch kan elders kantoren hebben. 3. De vennootschap

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum,

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum, a 1S IN NAAM DES KONINGS HTBANK MIDDEN.NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: Cl16/370044 I KG ZA 14-374 Vonnis in kort geding vzn 16 juli 2014 in de zaak

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/05 Arbitraal vonnis in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde mr. R.P.B. Caubo tegen De stichting B., gevestigd te Z., verweerster, gemachtigde mr.

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden Datum: 15 april 2014

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden Datum: 15 april 2014 RCR 2014/50: Afgebroken onderhandelingen. Komt bij afgebroken onderhandelingen het positief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking? Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis van 25 augustus 2010 Kenmerk: 10/12 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. H.F.M. Hofhuis, wonende te s-gravenhage, voorzitter, mr. E.J. Rutters,

Nadere informatie

Wetingang: Art. 2:195 BW Brondocument: Rb. Midden-Nederland, 16-10-2013, nr C/16/350365 / HA RK 13-226

Wetingang: Art. 2:195 BW Brondocument: Rb. Midden-Nederland, 16-10-2013, nr C/16/350365 / HA RK 13-226 RO 2014/10: Blokkeringsregeling. Kan de curator verzoeken om terzijde stelling van een statutaire blokkeringsbepaling (aanbiedingsregeling) op gron... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak 26-03-2014 Datum publicatie 01-04-2014 Zaaknummer C/01/264203 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team Handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van in het incident en in de hoofdzaak in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk,

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk, Uitspraak: 23 augustus 2007 Rolnummer: 05191 3 Rolnr. Rechtbank: 051245 HEK"EREAHTSH0F TE 'c-gravenhag-, kamer M C- 5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van -.:b BACARDI 2% COMPANY LIMITEB gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 Vonnis in verzet van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht AUDI AG, gevestigd

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 404821 / KG ZA 11-1183

zaaknummer / rolnummer: 404821 / KG ZA 11-1183 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 404821 / KG ZA 11-1183 Vonnis in kort geding van in de zaak van de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie