Verslagsymposium KwaliteitRechtsbijstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagsymposium KwaliteitRechtsbijstand"

Transcriptie

1 Verslagsymposium KwaliteitRechtsbijstand De Raad voor Rechtsbijstand organiseerde op 16 maart 2011 in de Verkadefabriek in s-hertogenbosch een symposium over de kwaliteit van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Hierna doet de Raad verslag van dit symposium. In dit verslag vindt u een samenvatting van de keynotespeech, een weergave van het plenaire debat en een korte verslaglegging van de zes expertmeetings over verschillende thema s. Deze weergave op alle genoemde onderdelen in dit verslag is toegespitst op de hoofdlijnen, de aanbevelingen en de resultaten van het symposium. 1. Aanleiding Aanleiding voor het symposium was de behoefte van de Raad voor Rechtsbijstand om samen met de ketenpartners het effect en de beleidsmatige doeltreffendheid te evalueren van de verschillende instrumenten voor de bevordering van de kwaliteit van de gesubsidieerde rechtsbijstand. In dit verband zijn bijvoorbeeld te noemen de inschrijvingsvoorwaarden en de zogenaamde best practice guides. De Raad beoogde in dit symposium met alle betrokkenen te reflecteren op de rol van Raad voor Rechtsbijstand. Doet de Raad de juiste dingen, en doet hij die ook goed? Het antwoord op deze vraag moest de Raad voor Rechtsbijstand helpen om in samenspraak met de betrokkenen beleid te ontwikkelen om de kwaliteit van de rechtsbijstand in Nederland te waarborgen en daar waar mogelijk en nodig te verbeteren. 2.Hetsymposium KeynotespeechvanErikvandenEmster Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak sprak de keynote uit. Hij gaf aan dat kwaliteitsborging van de rechtsbijstand cruciaal is voor een eerlijke en behoorlijke rechtspleging. Kwaliteitsborging is een maatschappelijke verplichting. De advocaat heeft een belangrijke publieke medeverantwoordelijkheid voor de effectuering van het recht. Ook binnen de Rechtspraak groeit het besef dat voor het in stand houden en ontwikkelen van zijn professionaliteit de rechter feedback nodig heeft van zijn omgeving. Dat brengt voor de rechter mee de bereidheid eigen beslissingen ter discussie te stellen en aan reflectie mee te werken waar dat gevraagd wordt. In een effectief kwaliteitssysteem staan de kosten in verhouding met de baten. Het stellen van kwaliteitseisen en het instrumenteel bevorderen van kwaliteit is echter niet genoeg. Er is een groeiende noodzaak om publiekelijk zichtbaar te maken wat wordt gedaan om de kwaliteit van de rechtspleging structureel te borgen. Dat geldt voor de (sociale) advocatuur even zo hard als voor de rechtspraak. De eisen die gesteld worden aan de vakbekwaamheid van de professional zullen ook getoetst moeten worden, en wel minimaal door een andere vakman. Van den Emster signaleert op dit vlak een ontwikkeling naar vormen van intercollegiale toetsing binnen zowel de rechtspraak, het notariaat als de advocatuur. Deze parallelle ontwikkeling binnen de juridische beroepsgroepen biedt wellicht mogelijkheden tot intensievere kruisbestuiving. Van den Emster noemt een aantal voorwaarden voor die toetsing. Zo moet er geen inbreuk worden gedaan op de professionele autonomie. Verder moet de professional zelf nadrukkelijk worden betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van het instrument. Ook is er een organisatie nodig om kwaliteitstoetsing daadwerkelijk van de grond te krijgen. Tot slot moeten de resultaten worden weergegeven en wel zo dat blijkt dat een beroepsgroep in staat is te leren van fouten en systematisch haar prestaties te verbeteren. 1

2 Plenairedebat Onder leiding van dagvoorzitter Cees Grimbergen discussieerden vijf panelleden over de kwaliteit van de gesubsidieerde rechtsbijstand. De panelleden waren: Guido Schakenraad (advocaat, voorzitter Stichting Viadicte), Lotje van den Puttelaar (advocaat), Rob van Otterlo (bijzonder hoogleraar Organisatie van de juridische dienstverlening), Jan Loorbach (Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten) en John Bouwman (rechter in Zwolle). Een belangrijke impressie uit het debat was dat het kader waarbinnen de advocaat moet opereren van belang is voor de kwaliteit van de dienstverlening. In de eerste plaats ziet dat op de keten waarbinnen de advocaat zijn werk doet. Zo heeft bijvoorbeeld de rol van het OM ontegenzeggelijk invloed op de kwaliteit van het werk van de advocaat in het strafrecht. Ook de rechterlijke macht maakt deel uit van de kwaliteitsketen van de advocatuur. Daarom pleitte één van de panelleden ook voor de invoering van professionele ontmoetingen tussen rechterlijke macht en de advocatuur, met de mogelijkheid van bespreking van belangrijke casuïstiek. Het leereffect daarvan is groot. In de tweede plaats ziet dat op de administratieve lasten die de advocaat vanuit de Raad voor zijn kiezen krijgt. De Raad heeft oog voor die lasten en is daarom al enige tijd bezig om die administratieve lasten via het Project High Trust aanzienlijk te verminderen. Alom was de opvatting dat de kwaliteit kan worden bevorderd als die high trust aanpak gekoppeld wordt aan een transparante werkwijze van de advocaat en een beoordeling daarvan in een open controlesysteem. In de derde plaats ziet dat ook op de vergoeding van de diensten van de advocaat. Eén van de panelleden merkte op dat de ondergrens van de tarifering voor de advocaat is bereikt. Verder werd opgemerkt dat ieder vergoedingsysteem (forfaitair of niet) perverse prikkels in zich heeft. Vaste tarieven bieden de ruimte om calculerend tewerk te gaan. Of anders gezegd: hoe meer uren je besteedt aan een zaak, hoe minder je per uur verdient. Maar een systeem zonder urenlimiet prikkelt weer niet tot doelmatigheid. Een ander belangrijke impressie handelde over de beeldvorming van de advocaat. En die beeldvorming is niet zonder betekenis, omdat het recht een essentieel onderdeel is van onze samenleving. Een panellid merkte op dat we over de hele linie te maken hebben met gedreven advocaten. De focus op kwaliteit heeft dan wel het gevaar in zich dat een verkeerd beeld ontstaat over die kwaliteit. Daar komt nog bij dat kwaliteit sowieso een lastig onderwerp is. Er bestaat namelijk geen thermometer voor kwaliteit. Kwaliteit is moeilijk te kwantificeren voor rechtshulp. Wel moet er een minimumbox met eisen worden samengesteld, als handleiding voor advocaten. Dit is redelijk toetsbaar. Een ander panellid vond dat je je als advocaat in de discussie over slechte kwaliteit niet aangesproken moet voelen als je het zelf goed doet. Maar ook die advocaat die het goed doet kent natuurlijk altijd wel een advocaat die het beter kan doen. Advocaten moeten zelf de lat hoog leggen. Expertmeetings Expertmeeting1 Rechtsbijstandaandegrens;kwaliteitvanderechtsbijstand inhetasiel-envreemdelingenrecht In de expertmeeting stond de vraag centraal naar de ketensamenwerking in het asiel- en vreemdelingenrecht. De belangrijkste bevindingen uit deze expertmeeting zijn: -er is in opdracht van de Raad een evaluatie uitgevoerd naar de spreekuurvoorziening van het Juridisch Loket (JL) in de penitentiaire inrichtingen voor vreemdelingen. Binnenkort zal de Raad het evaluatierapport presenteren. De onderzoekers pleiten daarin voor een ketenbenadering. Als de medewerker vreemdelingenzaken van de PI dus een rechtsvraag doorstuurt en vervolgens de medewerker van het Juridisch Loket de vraag 2

3 niet zelf kan behandelen en de vraag doorsluist naar de advocaat, dan weet die advocaat dat er een reële vraag is. Vervolgens zou de advocaat dan ook moeten komen. Als de piketadvocaat niets in de zaak ziet kan hij/zij de zaak overdragen. En dat zou kunnen aan een advocaat die deel uitmaakt van een groep van toegewijde bewaringsadvocaten rondom de PI. De echte zaken komen bij die groep en die groep neemt ze in behandeling volgens afspraken met het JL. De Raad voor Rechtsbijstand zou dit moeten faciliteren. Vanuit de deelnemers werd aangedrongen op snelle actie van de Raad op dit thema. Waarbij niet voor iedereen vaststond of de aanbevelingen de juiste richting bevatten. - alle inspanningen van de Raad voor Rechtsbijstand ten spijt, is nog steeds discussie mogelijk over kwaliteit van de rechtsbijstand die advocaten bieden op de rechtsterreinen asiel en vreemdelingenbewaring. Er bestaat druk op die kwaliteit doordat de kenniskloof tussen de advocaat en de cliënt vrijwel nergens zo groot is als op deze rechtsterreinen en dat als gevolg hiervan het vereiste van informed consent van weinig betekenis is. Daarom is het van groot belang dat de advocaat zijn cliënten goed informeert en de te nemen beslissingen goed uitlegt. -als het gaat om kwaliteit is er sinds 1 juli 2010 veel gewonnen met de aanpak gericht op de continuïteit in de rechtsbijstand asielzaken. Deze constructie waarbij de advocaat bij zijn cliënt blijft en daarmee geen dossieroverdracht moet doen en een vertrouwenspositie kan opbouwen, is goed voor de kwaliteit. Dit betekent echter niet er niets meer te verbeteren valt. In de nieuwe asielprocedure moeten namelijk veel zaken per dag worden gedaan, wat weer niet gunstig is voor de kwaliteit van de dienstverlening. -op het terrein van de vreemdelingenbewaring bestaat de indruk dat de kwaliteit wel is verbeterd na het IVA-onderzoek in Wel werd onderkend dat er vaak andere minder nobele motieven bestaan om zaken vreemdelingenbewaring te doen. Dit terrein leent zich volgens de deelnemers daarom sterk voor een grotere bemoeienis van de Raad. Zo zou een advocaat die vreemdelingenbewaring doet, moeten beschikken over kennis van de asielrechtsbijstand en van het Europees recht/migratierecht. Verder werd voorgesteld dat de Raad erop toeziet dat een niet asielgespecialiseerde strafrechtadvocaat een zaak van een cliënt die asiel vraagt in bewaring, overdraagt aan een asieladvocaat. -de Best practiceguides (BPG s) werden door de deelnemers betiteld als waardevol, en de inschatting was dat de boeken in de praktijk vaak gebruikt worden. Zo kijken de Raden van discipline veel vaker naar die BPG s bij een beoordeling van een tuchtrechtzaak. Er moet wel worden nagedacht over hoe advocaten te bereiken die weigeren de BPG s te gebruiken. -als voorwaarden voor een succesvolle kwaliteitsverhoging binnen de advocatuur werden informaliteit en beslotenheid genoemd. Een goed voorbeeld volgens de deelnemers is de Commissie Intercollegiale Toetsing in de Aanmeldcentra. -het belangrijkste struikelblok voor kwaliteitsbevordering blijft de vergoeding. Er werd gesteld dat je niet kunt verwachten dat de kwaliteit omhoog gaat als tegelijkertijd de vergoeding daalt. Er werden ook oplossingen voor het gebrek aan directe financiële compensatie naar voren gebracht; bijvoorbeeld het toekennen van studiepunten aan kwaliteitverbeterende activiteiten, verminderde administratieve last door High Trust. -vanuit de rechtspraak werd enerzijds een enorme betrokkenheid vastgesteld, maar anderzijds wordt de zuiver bestuursrechtelijke insteek gemist bij vreemdelingenrechtadvocaten: advocaten moeten het groene boekje uit hun hoofd kennen. Er bestond eenstemmigheid over dat in elk geval na een rechtzaak zowel rechters naar advocaten toe als ook andersom (negatieve en positieve) kritiek moeten kunnen uiten. Herhaaldelijke klachten over advocaten moeten worden geïnventariseerd en vervolgens aangekaart bij de deken. Er zou gezocht moeten worden naar een manier waarin op een efficiëntere wijze instrumenten worden gecreëerd, waarin misstanden aangepakt kunnen worden, bijvoorbeeld via het presidentenoverleg. 3

4 -vergoedingenzijnvaninvloedopdekwaliteit.daarom moeterterughoudend wordenomgegaanmetkortingen. -boodschapaanderaad:weesterughoudendenhebvertrouwen;maareen actievererolisgevraagdophetpuntvanvreemdelingenbewaring. -advocatenmoetenkennishebbenvanhethelescala:(europees) bestuursrecht,asielrecht,etc.ookstrafrechtadvocatenmoetenzichthebbenop deverblijfsrechtelijkeaspectenenzorgendatzecliëntendaarvoordeskundig bijstaan. -advocatenmoetenhetalsberoepsgroepvooralzelfdoen. -derechterlijkemachtheeftookeenrol.dieisnuveelteterughoudend.de rechterlijkemachtmoet(eventueelgedwongen)meedoenmetintervisie Expertmeeting2 Volwassenbijstandaanjeugdigen In de expertmeeting stond de vraag centraal naar normen, eisen en goede voorbeelden voor de jeugdrechtsbijstand. De belangrijkste bevindingen uit deze expertmeeting zijn: -het unieke aan de jeugdrechtsbijstand is de disciplinaire complexiteit die met name daarin bestaat dat een jeugdstrafzaak vaak implicaties heeft/verbonden is met civiele aspecten zoals ondertoezichtstellingen of uithuisplaatsing. Verder is er altijd sprake van een pedagogische verantwoordelijkheid ten opzichte van de cliënt, vooral op het gebied van school/opleiding en gezinsomstandigheden. -tevens werd gezegd dat het er in principe zou moeten gaan om jongeren juist uit het strafrecht weg te houden. Veel zaken lijken kattenkwaad maar zeker een repeterend/ontwikkelend patroon noopt tot verhoogde aandacht voor alle factoren die tot delictgedrag leiden. -de aanwezigen waren het er over eens dat de kwaliteit van de jeugdrechtsbijstand het beste kan worden gewaarborgd via een gezamenlijk protocol voor het toevoegen van advocaten in jeugdzaken van de Raad voor Rechtsbijstand, de Nederlandse Orde van Advocaten en de rechtspraak. Hierin worden extra eisen gesteld aan advocaten die jeugdzaken behandelen. In beginsel zouden deze advocaten moeten worden geselecteerd op intrinsieke betrokkenheid. Benadrukt werd dat dit protocol een preventieve maatregel is, omdat iedereen dat prefereert ten opzicht van bijvoorbeeld de vervanging van de advocaat tijdens het proces. Aanvullende eisen in het protocol kunnen onder andere gaan over het minimale aantal jeugdzaken dat een strafrechtadvocaat moet doen om in aanmerking te komen voor toevoegingen en dat er voldoende kennis moet zijn van de relevante civiele procedures. Weerstand bij de invoering van het gezamenlijke protocol is te verwachten van advocaten die (financieel) niet gebaat zijn bij te strenge voorwaarden. Het is daarom noodzakelijk om een compromis te zoeken waarbij advocaten ook echt betrokken en geconsulteerd worden. In de werkgroep die het protocol heeft opgesteld werd die samenwerking met advocaten nadrukkelijk gezocht. -Er werd op gewezen dat rechters een specifieke verantwoordelijkheid dragen voor het goed functioneren van een rechtszaak; het vervangen van slecht functionerende advocaten of het toezien dat in jeugdzaken een kundige advocaat wordt toegevoegd. Daarbij maakten de deelnemers van de expertmeeting duidelijk dat het preventieve protocol veel beter is dan drastische maatregelen van een rechter tijdens of achteraf. -ermoetenminimumeisenvooradvocatuurenrechterlijkemachtworden ingevoerd. -bijjeugdrechtgaathetom kwetsbaregroepen,daarom ishet(reeds ontwikkelde)landelijkeprotocolvanbelang.dezeisinhoudelijkendwingend genoeg. 4

5 Expertmeeting3 W atisdenieuweleestvoordebopz-rechtsbijstand Deze expertmeeting handelde in eerste instantie over de vraag hoe je het aanbod van rechtsbijstand en de vraag op het gebied van de BOPZ het beste op elkaar af kunt stemmen, met behoud of verbetering van de kwaliteit. Er kwamen de volgende punten naar voren: -er is veel aanbod van advocaten die deelnemen of willen deelnemen aan het Bopz-piket. Dat heeft geleid tot wachtlijsten en een geringe instroom van nieuwe advocaten. De zorg van de Raad dat hierdoor een gevaar van discontinuïteit van deskundigheid optreedt als gevolg van de vergrijzing, deelden de aanwezigen maar gedeeltelijk. -het systeem van de stamadvocaat, dus de regeling dat een advocaat verbonden blijft aan een cliënt, werd als waardevol ervaren en dient gehandhaafd en bij voorkeur landelijk geïmplementeerd te worden. De kwaliteitsvoordelen van dit systeem wegen naar mening van de deelnemers van de expertmeeting op tegen de structurele belemmering die dit stelsel vormt voor een snelle instroom van nieuwe Bopz-advocaten. Wel werd ervoor gepleit dat jongere advocaten vroeger, vaker en blijvend door ervaren advocaten bij zaken betrokken worden om ervaring en praktijkkennis op te doen. -ideeën voor een maximumquota van Bopz-toevoegingen vonden niet veel bijval. Er dient juist voor te worden gezorgd dat mensen meer dan het minimale vereiste van 15 zaken per jaar doen. -peer review zal landelijk ingevoerd worden. Ondanks enkele bezwaren dat Peer Review een te technische/bedrijfskundige toets zou zijn en onvoldoende over de materiële kwaliteit van de rechtsbijstand zegt, was de gemene deler dat Peer Review een nuttig en waardevol instrument is. Er zijn tot nu toe goede ervaringen mee opgedaan. -er werd opgemerkt dat zogenoemde voorleggers (checklists) heel goede hulpmiddelen zijn en dat intervisie goed werkt en door veel advocaten als prettig wordt ervaren. In gedachte te houden is daarbij dat intervisie zou kunnen conflicteren met de privacy van de patiënt. Verder benadrukten de deelnemers de toegevoegde waarde van werkgroepbijeenkomsten. Ze wensten dat waar deze nog niet bestaan, ze op te zetten, en als ze er zijn (en deel uit maken van de inschrijvingsvoorwaarden) ook daadwerkelijk te controleren of mensen erheen gaan. -de wens werd geuit dat de opleiding voor nieuwe advocaten die zich met Bopzrechtszaken bezig willen houden, te verzwaren, bijvoorbeeld door een examen aan de cursus te koppelen. -het was de aanwezigen niet duidelijk wat met het begrip aanbesteding wordt bedoeld, en hoe zoiets in de praktijk zou kunnen werken. Wel bestond de bereidheid om met een open mind naar een eventueel voorstel te kijken. -Er werd ook gepleit voor een landelijke nieuwsbrief over de jurisprudentie Bopz. Wellicht dat de Raad voor Rechtsbijstand daarvoor het initiatief zou kunnen nemen. Er zijn al voorbeelden van een dergelijke nieuwsbrief op regionaal niveau. -Er werd geen oplossing voor de wachtlijstproblematiek gevonden. -kwaliteitvanbopzadvocaatkanbevorderdwordendoorintensieve praktijkbegeleiding(voorbeginners,doorervarenadvocaten) -belangvanstamadvocaten:deadvocaatdiedeeerstezaakheeftgedaan wordtingelichtbijnieuwezaakenwordtbijvoorkeurweerdeadvocaat.kan ookwordengezienalseenkwaliteitskeurmerk,omdatdevoorgeschiedenis (cliëntencontext)bekendis.alskanttekeningwerdgeplaatstdathetde instroom vannieuweadvocatenzoukunnenbelemmeren. -peerreview landelijkinvoeren.zokandekwaliteitvanbopzadvocaten gestimuleerdworden. Expertmeeting4 Generaalspecialist naareennieuw modelvan samenwerkingvangeneralistenenspecialisten Centrale vragen tijdens deze expertmeeting waren in hoeverre de kwaliteit van de juridische bijstand in het gedrang komt als generalisten specialistische zaken moeten behandelen en of je de zorgen hierover het hoofd kunt bieden door verschillende 5

6 (nieuwe) modellen van samenwerking en zelfcontrole te faciliteren. Tijdens de discussie over deze vraag kwamen de volgende punten naar voren: -er is een trend van: toenemende internationalisering; het bereiken van de maximum omvang van grote kantoren; een toenemende specialisatie. Dat betekent echter niet dat de generalist zal verdwijnen, maar zich eigenlijk ontwikkelt tot specialist voor kleinere klanten. -het begrip generalist heeft een onvoldoende onderscheidend karakter en bestaat als zodanig in de advocatenpraktijk eigenlijk niet. Een klein kantoor kan zich wel op een bepaalde manier onderscheiden, maar dit onderscheid is vooral gebaseerd op de regio die wordt bediend, op de vraag die opkomt, en op het deel van de markt waarin het werkzaam is. In die setting pakt het kantoor de meest gangbare vragen op en beantwoordt die. Wat dat aangaat is een vergelijking met de huisarts op zijn plaats. -een advocaat (en dus ook de generalist) zou maximaal drie of vier specialisaties mogen hebben. Dat is het maximaal haalbare aantal specialisaties als je de actuele ontwikkelingen op die rechtsgebieden moet bijhouden. In België mag een advocaat overigens maar op twee rechtsgebieden deelnemen in de gesubsidieerde rechtsbijstand. -Stichting Viadicte presenteerde een samenwerkingsmodel voor kleine kantoren. Het model voorziet in samenwerking op het gebied van kennis, verwijzing van cliënten, methoden, technieken en kwaliteitsinstrumenten als intervisie, peer review en KTO. Uitbreiding van de samenwerking met certificering en gezamenlijke inkoop/tendervorming behoort tot de mogelijkheden. -bij vernieuwende samenwerkings- en kwaliteitsmodellen ontstaat een spanningsveld tussen prijs en kwaliteit. Er is namelijk sprake van een flinke investering. Als tegenargument werd ingebracht dat deze investering terug wordt verdiend door een tijdsbesparing op administratieve lasten, het opbouwen van een doorverwijzingsnetwerk en het behalen van studiepunten. Over het antwoord op de vraag dat samenwerking met het oog op kwaliteit verplicht zou moeten worden, bestond geen eensgezindheid onder de aanwezigen. -er werd voor gepleit dat de Raad meer maatwerk levert, beter de verschillende praktijken van generalisten probeert te begrijpen, en vervolgens maatregelen en kwaliteitsinstrumenten toepast. Er wordt de Raad aangeraden om de kwade strenger aan te pakken en de betere juist te belonen, bijvoorbeeld door middel van een vermindering van de administratieve lasten. High Trust wijst in deze richting en is door de Raad voor Rechtsbijstand omarmd. De Raad voor Rechtsbijstand beseft dat nog meer ankers moeten worden gevonden die de fundering zijn van het kwaliteitsbeleid. Een aanbeveling uit de groep was dat de Raad voor zijn aanpak high trust zijn licht op zou kunnen steken bij de Belastingdienst. -maakmeergebruikmakenvandesamenwerkingsmogelijkheden -Degeneralistbestaatniet:heeftafbakeningopaantalterreinen.Zerichten zichopeenbepaalddeelvandemarktineenbepaalderegio.generalist/ specialistheeftdaarom geenonderscheidendkarakter.advocatenhebben scherpindegatenwanneerzakenovergedragenmoetenworden. -BoodschapaandeRaad:gasnelinoverlegmetadvocaten,sjabloonopale advocaten,meermaatwerk,kendeadvocatuur. 6

7 Expertmeeting5 Signalering,transparantie,regievoeringkwaliteitsborging Er werd over twee centrale thema s: namelijk het in kaart brengen van de ketensamenwerking van signaleerders en de vraag hoe, waar en onder wiens leiding de verschillende signaleringstrajecten samen moeten komen. In de discussie werden de volgende punten naar voren gebracht: -de gefinancierde rechtshulp is oververtegenwoordigd in de categorie rotte appels. -een goede samenwerking in de keten is gediend bij een structureel, maar informeel overleg. Alleen zo kunnen ketenpartijen snel en volledig informatie uitwisselen, en zonodig ingrijpen. De basis voor informele samenwerking is vertrouwen. De samenwerking tussen de Raad van Toezicht van de Orde, de Raad voor Rechtsbijstand en de rechtspraak is op het punt van de uitwisseling van signalen nog niet voldoende ontwikkeld en dient in het hele land verder gestalte te krijgen. Daarbij zou niet alleen aandacht moeten zijn voor de slechte advocaten maar ook voor marginaal presterende advocaten. Dit kan geen unilaterale actie zijn waarbij één duidelijke regisseur de leiding neemt; alle partijen zijn gevraagd om zich hiervoor in te zetten. -een mogelijk obstakel bij de samenwerking van de signaleerders is het bestaan van twee tuchtrechtelijke trajecten. De Raad voor Rechtsbijstand zou kunnen aansluiten bij het tuchtrechtregime. Het formele systeem van tuchtrecht duurt wel te lang voordat er duidelijkheid is over positie van de advocaat. Er volgen vervolgens verrassende sancties. - Een actievere houding van dekens geeft kansen om de slecht presterende advocaten weg te werken. Met betrekking tot het aanpakken van de groep marginaal presterende advocaten, werd benadrukt dat kwaliteitsinstrumenten zoals peer review, intervisie maar ook een verzwaarde beroepsopleiding (eventueel met Bar Examination) kunnen helpen met het preventief verbeteren van de kwaliteit van de gesubsidieerde rechtsbijstand. - factfinding vindtvaakopinformelewijzeplaats.overhetalgemeenwordt dezewijzevansignaleringgedragendoordeadvocatuur. - desamenwerkingtussenraadvantoezicht,raadvoorrechtsbijstandende rechtspraakvoorwatbetreftdeuitwisselingvansignalenisnogniet voldoendeontwikkeldendientinhethelelandverdergestaltetekrijgen. - hetformelesysteem vantuchtrechtduurttelangvoordaterduidelijkheidis overpositievandeadvocaat.deraadzoukunnenaansluitenbijhet tuchtrechtregime.hettrajectdientwelversneldenverbeterdteworden. - eenactieverehoudingvandekensgeeftmogelijkhedenom rotteappelsweg tewerken.vooradvocatendiemarginaalopererenzoupeerreview een instrumentkunnenzijnom dekwaliteitvanrechtsbijstandteverbeteren. Expertmeeting6 PeerReview In deze expertmeeting ging het erom kennis te maken met het kwaliteitsinstrument peer review. Daarbij kwamen de volgende punten naar voren: -reer review, en een mogelijk succesvolle brede invoering daarvan in de gesubsidieerde rechtsbijstand, beweegt zich in een spanningsveld. Van intrinsieke motivatie (bij advocaten) en de definitie van kwaliteit enerzijds, en meetbaarheid van kwaliteit en de financiering van Peer Review anderzijds. Elke discussie over peer review in de gesubsidieerde rechtsbijstand dient met deze context rekening te houden. -er is behoefte aan een definitie van kwaliteit, maar deelnemers beseften dat het realiseren hiervan een moeilijke opgave is. De deelnemers willen dat er in elk geval goed word gekeken naar inhoudelijke en bedrijfskundige aspecten van kwaliteit van rechtsbijstand. De Raad zou de leiding moeten nemen in de discussie over de definitie van kwaliteit, maar daarbij zeer nadrukkelijk de advocatuur moeten betrekken. Juist om nog steeds bestaande gevoelens van gereserveerdheid tegenover de Raad weg te nemen en draagvlak voor peer review te creëren. In dit verband is het tevens noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen over de financiering. 7

8 -bij het opzetten van peer review dient rekening te worden gehouden met de diversiteit van de praktijken in de verschillende rechtsgebieden. Zoals ook uit de presentaties bleek, reiken de vormen van peer review van informele, interne collegiale toetsing tot gereguleerde grootschalige externe toetsen van individu en kantoor; elk met een andere impact voor advocaten en kantoren. -in principe stonden alle deelnemers van de expertmeeting welwillend tegenover peer review. Er werd wel geopperd dat peer review niet het enige middel voor kwaliteitsborging en- verbetering kan zijn. De aanwezigen waren er voor om strenge kwaliteitseisen te stellen bij inschrijving en rotte appels streng aan te pakken. De preventieve en pedagogische waarde van peer review werd echter ook benadrukt op basis van het standpunt dat er niet vanuit een defensieve houding moet worden gedacht. -peerreview iseengoedidee.aanbevelingaanderaad:definieerwatkwaliteit is. -alsjepeerreview wiltdoen,differentieerdannaarverschilende onderwerpen.biedeerstgelegenheidtotverbetering.laathetwebzichsluiten. Sanctieskomendaarnaaanbod. -faciliteerpeerreview doorhieropleidingspuntenaantoetekennen. 8

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Rechtvaardige oplossing voor de burger

Rechtvaardige oplossing voor de burger Rechtvaardige oplossing voor de burger Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Kinderalimentatie eenvoudiger en eerlijker... 2 Diagnose en triage voorkomt onnodige juridisering... 6 Rechtwijzer: de online variant

Nadere informatie

Betrokken dienstverlening

Betrokken dienstverlening Betrokken dienstverlening Jaarverslag 2008 Betrokken dienstverlening Jaarverslag 2008 Voorwoord.........................................................................................................................................................4

Nadere informatie

Kwaliteit van de rechtsbijstand door advocaten in vreemdelingenzaken:

Kwaliteit van de rechtsbijstand door advocaten in vreemdelingenzaken: Kwaliteit van de rechtsbijstand door advocaten in vreemdelingenzaken: Een pilotonderzoek Tamara Butter Miek Laemers Ashley Terlouw 2 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen... 5 Samenvatting... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005 Nieuwe wegen in de delta 005 Raden voor Rechtsbijstand Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Voorwoord,, De Raden voor Rechtsbijstand zorgen gezamenlijk voor de organisatie en uitvoering van het stelsel van

Nadere informatie

De kwaliteit van de rechtsbijstand voor vreemdelingen in vreemdelingenbewaring in Nederland

De kwaliteit van de rechtsbijstand voor vreemdelingen in vreemdelingenbewaring in Nederland De kwaliteit van de rechtsbijstand voor vreemdelingen in vreemdelingenbewaring in Nederland Tilburg, mei 2006 M.J.G. Jacobs M.Y. Bruinsma J. van Haaf IVA Beleidsonderzoek en advies Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht Initiatiefnota van het lid Recourt 25 november 2014 Inleiding De laatste decennia is geprobeerd om de positie van het slachtoffer in het strafproces

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel)

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) 1. Betere geschiloplossing voor de burger Een kenmerk van een goed functionerend rechtsbestel is dat burgers met een geschil zo goed mogelijk worden

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Bureau Wbtv 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan Bureau Wbtv 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan Bureau Wbtv 2012-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Observaties Blz. 4 3. Doelstellingen Blz. 13 4. Uitvoering Blz. 17 2 1. Inleiding Voor u ligt het meerjarenbeleidplan met

Nadere informatie

De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector

De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector Samenvatting van het rapport: Evaluatie wet klachtrecht cliënten zorgsector. Friele RD, Ruijter C. de, Wijmen F. van, Legemaate J. ZON september

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

ANALYSE ONDERZOEKSRAPPORTEN TOEKOMSTVERKENNING JEUGDZORG

ANALYSE ONDERZOEKSRAPPORTEN TOEKOMSTVERKENNING JEUGDZORG BIJLAGE 3 ANALYSE ONDERZOEKSRAPPORTEN TOEKOMSTVERKENNING JEUGDZORG 26 januari 2010 1. Aanleiding De algemene commissie voor Jeugd en Gezin heeft op 18 november 2009 tijdens haar procedurevergadering besloten

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie