Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar"

Transcriptie

1 Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat Antwerpen T F E W 1

2 Inleiding Afzonderlijke regelgeving voor toegang tot en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar; KB inzake reorganisatie en werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Vastgoedmakelaarswet Toegangsbesluit Belangrijke wijzigingen in het publiekrechtelijk statuut rechtspersonen kunnen worden erkend bij het BIV Het tuchtrecht wordt gewijzigd Regels voor de beroepstoegang wijzigen Misbruik vermijden en verhoging bescherming opdrachtgever-consument 2

3 Bestaande regelgeving Het beroep en het statuut van de vastgoedmakelaar worden geregeld door een veelheid aan normen Privaatrechtelijk statuut, nl. de verhouding tot zijn opdrachtgever was lange tijd niet geregeld De opeenvolgende reglementen van plichtenleer van het BIV bevatten bepalingen i.v.m. de privaatrechtelijke verhoudingen, maar deze plichtenleer geldt slechts voor de beroepsbeoefenaren en niet voor de opdrachtgever. Vraag groeide naar een versterking van de positie van de opdrachtgever-consument; o KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars o Algemene bepalingen van het BW inzake aanneming en/of lastgeving en de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming 3

4 Bestaande regelgeving Publiekrechtelijk statuut, nl. de regels over de beroepstoegang en de uitoefening van het beroep: Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen Publiekrechtelijk statuut definitief vastgelegd in erkenningsbesluit van 6 september 1993 Vastgoedmakelaardij werd een gereglementeerd beroep: slechts diegene die de vereiste diploma s of de vereiste beroepservaring heeft, mocht voortaan de titel van vastgoedmakelaar voeren 4

5 Recente wijzigingen Regelgeving omtrent het publiekrechtelijk statuut van de vastgoedmakelaar werd gewijzigd; KB van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar KB van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar Ratio hervormingen; Een efficiënter tuchtrecht om misbruiken beter te kunnen aanpakken Een hervorming van de toegang tot het beroep, met minder nadruk op diploma s en meer nadruk op competenties De mogelijkheid voor andere beroepen om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen te verminderen en zo de bescherming van de opdrachtgever-consument te verhogen Communautaire reorganisatie 5

6 Het beroep van vastgoedmakelaar A. inschrijving bij het BIV vereist Iedereen die als zelfstandige het beroep van vastgoedmakelaar wil uitoefenen en de beroepstitel van erkend vastgoedmakelaar BIV wil voeren De lijst van het BIV wordt door de nieuwe regelgeving opgesplitst in twee kolommen, waarbij de ene de vastgoedmakelaars-bemiddelaars en de andere de vastgoedmakelaars-syndici bevat Vastgoedmakelaars moeten voortaan dus opgeven wat hun specialiteit is, zodat BIV meer gerichte maatregelen kan nemen (o.a. op vlak van bijscholing) Sancties bij niet inschrijving: Geldboete van 500 tot EUR Staking van de activiteiten van een onderneming die optreedt als vastgoedmakelaar Nietigheid van de makelaarsovereenkomst Niettemin tracht men geregeld aan de vereiste inschrijving te ontsnappen, waarbij steeds naar de feitelijke omstandigheden moet worden gekeken om te beoordelen of er sprake is van een (beschermde) makelaarsactiviteit 6

7 B. Uitzonderingen op de inschrijvingsplicht A. Gewoonlijke beroepsuitoefening Onder de oude regelgeving gold de inschrijvingsplicht slechts voor wie de bemiddelingsactiviteit beroepsmatig uitoefende De vereiste van gewoonlijke beroepsuitoefening lijkt te verdwijnen onder nieuwe Vastgoedwet De nieuwe wet past de definitie van vastgoedmakelaarbemiddelaar in die zin aan dat het vereiste van het gewoonlijk uitoefenen van de activiteiten uit de definitie verdwenen is Voortaan voor elke beroepsuitoefening, ook de occasionele, een inschrijving bij het BIV vereist 7

8 B. Uitzondering op de inschrijvingsplicht B. Medewerkers met arbeidsovereenkomst De inschrijvingsplicht geldt niet voor bedienden van een erkend vastgoedmakelaar Voor de toepassing van de Vastgoedmakelaarswet wordt evenwel op onweerlegbare wijze vermoed dat de vastgoedmakelaars hun werkzaamheden als zelfstandige uitoefenen De erkende makelaar is verplicht een werkelijke controle te organiseren op de activiteiten van zijn ondergeschikte medewerker C. Zelfstandige medewerkers Wanneer een medewerker op zelfstandige basis prestaties van vastgoedmakelaar levert voor een vastgoedmakelaarskantoor moet hij wél ingeschreven zijn bij het BIV, zelfs al voert hij de beroepstitel niet 8

9 B. Uitzondering op de inschrijvingsplicht C. Beheer familiepatrimonium Een persoon die slechts zijn familiepatrimonium of het patrimonium waarvan hij medeeigenaar is of het patrimonium van de vennootschap waarvan hij aandeelhouder of vennoot is, beheert, valt niet onder de inschrijvingsplicht D. Vastgoedmakelaarsactiviteiten op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebruiken Andere vrije beroepen die de activiteiten van vastgoedmakelaar uitoefenen op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebruiken zijn vrijgesteld van de inschrijvingsplicht bij het BIV Hierbij is wel vereist dat deze reglementaire bepalingen of vaste beroepsgebruiken de inwerkingtreding van het Toegangsbesluit voorafgaan en dat deze personen onderworpen zijn aan de tucht van de erkende beroepsinstantie Deze vrijstelling kan aldus onder meer van toepassing zijn op notarissen, advocaten en landmeters, evenwel steeds slechts voor zover hun respectieve Ordes en Instituten in hun plichtenleer specifieke bepalingen voor de vastgoedmakelaarsactiviteiten uitvaardigden. 9

10 C. Vrije dienstverrichting In hoeverre wordt een buitenlandse vastgoedmakelaar toegelaten tot de uitoefening van het beroep in België? Naar buitenlands recht worden niet steeds vakbekwaamheidseisen gesteld aan de uitoefening van het makelaarsberoep. Vóór de nieuwe regelgeving kon een buitenlandse makelaar onrechtstreeks in België makelaarsactiviteiten uitoefenen zonder erkenning van het BIV door samen te werken met een Belgische vastgoedmakelaar voor het verkopen van onroerende goederen gelegen in België. Indien een in het buitenland gevestigde makelaar rechtstreeks vastgoedmakelaarsactiviteiten in België wou uitoefenen dan moest hij in beginsel een inschrijving bij het BIV hebben, waarbij naargelang het land van oorsprong van de makelaar verschillende vereisten qua diploma en beroepskwalificaties werden opgelegd. Deze beperkingen kwamen steeds meer onder druk te staan onder invloed van het Europees recht van vrijheid van vestiging en vrij verkeer van diensten In het licht van het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging kan men niet onbeperkt erkenningsvereisten opleggen aan buitenlandse makelaars die hun diensten willen aanbieden in België Ook op vastgoedmakelaars is de Dienstenrichtlijn van toepassing die slechts in een beperkt aantal gevallen een beperking op de vrijheid van diensten toelaat. De opgelegde regels voor de toegang tot en de uitoefening van het beroep mogen aldus geen discriminerende werking hebben, moeten objectief gerechtvaardigd zijn door een dwingende reden van algemeen belang en mogen niet verder gaan dan noodzakelijk is om het nagestreefde doel te bereiken 10

11 C. Vrije dienstverrichting De nieuwe vastgoedmakelaarswet verduidelijkt dat de dienstverrichters die zich voor het eerst van een lidstaat naar België begeven om er het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen, gemachtigd zijn om tijdelijk en occasioneel de activiteit van vastgoedmakelaar uit te oefenen zonder aan de inschrijvingsvoorwaarden te voldoen, indien zij op wettige wijze gevestigd zijn in een andere lidstaat om er hetzelfde beroep uit te oefenen De Uitvoerende Kamer zal geval per geval het tijdelijke en occasionele karakter van de dienstverrichting beoordelen 11

12 D. Uitoefening in het raam van een rechtspersoon Vóór de invoering van de nieuwe Vastgoedmakelaarswet konden enkel natuurlijke personen lid zijn van het BIV. Sinds de invoering van de Vastgoedmakelaarswet kunnen nu ook rechtspersonen ingeschreven worden bij het BIV. Voortaan kan het beroep van vastgoedmakelaar op 3 manieren worden uitgeoefend: Als natuurlijke persoon Via een rechtspersoon die zelf niet is ingeschreven bij het BIV maar waarvan de bestuurder of zaakvoerder is ingeschreven Of een rechtspersoon die zelf wordt ingeschreven bij het BIV Wanneer rechtspersonen zelf rechtstreeks een inschrijving verkrijgen bij het BIV, geldt de persoonlijke aansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar van vastgoedmakelaar uitoefenen, niet. en de bestuurders en/of actieve vennoten die de activiteit Wél enkele voorwaarden; Alle zaakvoerders, bestuurders en in het algemeen alle zelfstandige lasthebbers rechtspersoon moeten gemachtigd zijn het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen van de Het doel en de activiteit moet beperkt zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar en zij mogen hiermee niet onverenigbaar zijn Indien de rechtspersoon de vorm van een nv of een commanditaire vennootschap op aandelen aanneemt, de aandelen op naam zijn 60% van de aandelen en van de stemrechten moeten rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen De rechtspersoon is onderworpen aan bepaalde vereisten inzake het minimumkapitaal 12

13 Tucht Verschillende deontologische verplichtingen: Beginselen van loyaliteit, onafhankelijkheid, integriteit, toewijding en waardigheid van het beroep en de discretieplicht Het BIV houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en zal indien nodig deze tuchtstraffen opleggen aan de beroepsbeoefenaren Met de nieuwe regelgeving werden de regels inzake de organisatie en de werking van het BIV aangepast Het BIV omvat drie organen: De Nationale Raad: bekleed met algemene verordenende bevoegdheid Het Bureau: staat in voor het dagelijkse beheer De Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep die rechtspreken 13

14 Tuchtsancties De vastgoedmakelaar is verplicht zich te schikken naar de deontologische normen, zoals uitgevaardigd door het BIV Doel: zich waardig te gedragen bij de uitoefening van zijn beroep Reeds bestaande tuchtsancties: Op basis van de Kaderwet bestonden reeds volgende sancties: De waarschuwing, de berisping, de schorsing en de schrapping De nieuwe Vastgoedmakelaarswet laat de bestaande tuchtsancties grotendeels gelden Enkele wijzigingen en nieuwigheden werden ingevoerd kaderend binnen de doelstelling om een efficiënter tuchtrecht te organiseren om zo misbruiken beter te kunnen aanpakken 14

15 Tuchtsancties Nieuwigheden in de Vastgoedmakelaarswet: De tuchtoverheid kan voortaan beslissen om de opschorting van de uitspraak van de tuchtsanctie te bevelen, waarvan ze de termijn vrij kan bepalen De tuchtoverheid kan ook bij gemotiveerde beslissing bevelen dat de tenuitvoerlegging van de tuchtsanctie wordt uitgesteld Voortaan kan de rechtskundig assessor van de Uitvoerende Kamer bewarende maatregelen nemen, wanneer wegens de ten laste gelegde feiten gevreesd mag worden dat de verdere uitoefening van de beroepswerkzaamheden schade kan berokkenen aan derden of aan de eer van het BIV Het tuchtrecht wordt aangepast aan de regel dat voortaan ook rechtspersonen tot het beroep toegelaten kunnen worden, zodat wanneer een tuchtstraf aan een rechtspersoon werd opgelegd, eveneens een tuchtstraf kan worden opgelegd aan de natuurlijke persoon of personen van wie de tussenkomst aan de oorsprong ligt van de feiten begaan door de rechtspersoon die tuchtrechtelijk gestraft wordt. Tot slot kan de tuchtoverheid als voorwaarde voor de opschorting of het uitstel opleggen om een bepaalde bijkomende vorming te volgen, wat kadert binnen het streven naar specialisatie en vorming van de beroepsbeoefenaren 15

16 Besluit Door de invoering van de nieuwe regelgeving worden de vastgoedmakelaars voor wat de uitoefening van hun beroep betreft, het voorwerp van een afzonderlijke regelgeving dan die welke van toepassing is op andere dienstverlenende intellectuele beroepen Enkele belangrijke wijzigingen in het publiekrechtelijk statuut van de vastgoedmakelaar: Mogelijkheid om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen in het raam van een rechtspersoon en dat deze rechtspersoon zelf als vastgoedmakelaar erkend en ingeschreven kan worden bij het BIV Optimalisering van het tuchtrecht De toegang tot het beroep en de relatie met aanverwante beroepen wordt herzien Dit alles moet het mogelijk maken om de reeds lang beoogde doelstelling van de sector door middel van de nieuwe regelgeving te realiseren, zoals misbruiken beter te kunnen aanpakken en de bescherming van de opdrachtgever-consument te verhogen 16

17 Meer weten? HEEB, C., Reorganisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, R.W , nr.42, 1644, 17

18 Contact Forum Advocaten: Altijd bereikbaar. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat Antwerpen T F E W FORUM ADVOCATEN 03/

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

DE GEMENGDE BEURSVENNOOTSCHAP.

DE GEMENGDE BEURSVENNOOTSCHAP. DE GEMENGDE BEURSVENNOOTSCHAP. Ilse Fruytier Griet Vandewalle Onder wetenschappelijke Ieiding van Professor H. COUSY. I. INLEIDING. A. BELANG VAN HET ONDERWERP. De Belgische geld- en kapitaalmarkten staan

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Rolnummers 2318 en 2319. Arrest nr. 166/2002 van 13 november 2002 A R R E S T

Rolnummers 2318 en 2319. Arrest nr. 166/2002 van 13 november 2002 A R R E S T Rolnummers 2318 en 2319 Arrest nr. 166/2002 van 13 november 2002 A R R E S T In zake : de beroepen tot vernietiging van : - artikel 9, 4, in fine, van de wet van 10 juni 2001 tot wijziging van de wet van

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS Artikel 2 van het KB van 9 juni 1999 somt de categorieën op van buitenlandse onderdanen die vrijgesteld zijn van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008 L 133/66 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.5.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten. Dave van Moppes. Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu

De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten. Dave van Moppes. Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten Dave van Moppes Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu Inleiding De organisatie van de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN ssur I VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN Inleiding : een aanpassing van de vier vorige richtlijnen II Eerste richtlijn (72/166/EEG): - Nieuwe definities (met geconsolideerde

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 1.7.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 174/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2011/61/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten

Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten Masterproef van de opleiding Master in

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie