ROZ model kantoorruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROZ model kantoorruimte"

Transcriptie

1 nieuwsbrief Commercieel Vastgoed april 2015 In dit nummer: ROZ model kantoorruimte 2015 klachtplicht na koop opschorting in de bouw courtage verhuurmakelaars algemene bepalingen ROZ 2015 Huurrecht ROZ model kantoorruimte 2015 Onlangs kwam de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) met haar nieuwste model huurovereenkomst. Dit ROZ model 2015 ziet op de verhuur van kantoorruimte en overige bedrijfsruimte. In 2012 verscheen al een aangepast model voor winkelruimte. Keuzemenu Het model 2015 is, meer dan voorganger 2003, een keuzemenu. Bij ieder artikel valt er voor partijen dus wat te kiezen of te onderhandelen. En dat doet recht aan het karakter van de huurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte: vrijheid, blijheid. Er geldt geen dwingend recht. De huurder heeft alleen wettelijke bescherming bij het einde van de huur: het recht om iets langer te blijven zitten totdat hij nieuwe ruimte gevonden heeft (artikel 230a boek 7 BW).

2 De wijzigingen zijn niet schokkend. Wel praktisch. Zo kent het model 2015 nu een considerans: de inleiding op de afspraken. Zo n inleiding geeft inzicht in de bedoelingen van partijen. Dat kan belangrijk zijn als een rechter ooit naar het huurcontract moet kijken. In artikel 3 kunnen alle smaken qua duur en verlenging worden ingevuld. Ook de opzegtermijn is nu niet meer standaard 12 maanden. De opzegging per deurwaardersexploot of aangetekend schrijven is blijven staan; er is nog geen modern alternatief dat evenveel rechtszekerheid biedt. Side letter-praktijk Opvallend is artikel 8: Partijen verklaren dat er tussen partijen geen andere incentives zijn overeengekomen dan in deze huurovereenkomst vermeld. Het artikel zal ingegeven zijn door de side letter-praktijk in de afgelopen vijftien jaar. Eigenaren van beleggingspanden boden een huurder een fikse huurvrije periode of een breakoptie, maar dan buiten het huurcontract om. Die afspraken werden vastgelegd in zogeheten side letters. Puur vanwege die extra s was een huurder bereid in het pand te gaan huren. Voor verhuurder en huurder was dat natuurlijk geen probleem. Maar de huurcontracten gaven een vertekend beeld van de afspraken. Terwijl de huurcontracten wel de basis vormden voor de koopprijs van het pand (bijvoorbeeld 10x de jaarhuur). Artikel 8 van het nieuwe model dient dus een hoger belang (transparantie), hoewel het begrip incentives wat vaag blijft. Asbest Ook artikel 9 heeft bewustwording als doel: partijen worden gedwongen gedachten uit te wisselen. Met de veelgelezen karakterisering invuloefening voor ROZ model 2015 ben ik het dan ook niet eens: je kunt met een artikel 9 pas verder, als je eerst met elkaar over asbest en verontreiniging hebt gesproken. Algemene Bepalingen Op pagina 5 van deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de wijzigingen in de Algemene Bepalingen 2015 ten opzichte van het model Link naar de ROZ model kantoorruimte 2015

3 koop/verkoop Klachtplicht na koop minder streng Wanneer je een pand koopt, kan er achteraf iets mis mee blijken te zijn. We spreken dan van een (verborgen) gebrek. Dat gebrek moet je vervolgens tijdig bij de verkoper melden. Tenminste, als je er werk van wilt maken. Dat is wettelijk geregeld. De afgelopen tien jaar oordeelde de rechter streng: als je niet tijdig klaagt, verlies je al je claims. Soepeler Nederlands hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft eind vorig jaar een belangrijke uitspraak gedaan (de zaak FAR Trading / Edco). De Hoge Raad vindt dat rechters soepeler met de wettelijke klachtplicht moeten omgaan. Dat is goed nieuws voor kopers van onroerend goed. Volgens de Hoge Raad zijn de wetsartikelen over de klachtplicht geschreven ter bescherming van de verkoper. De verkoper moet erop kunnen rekenen dat de koper ontdekte gebreken met bekwame spoed aan de verkoper meedeelt. De wet beschermt op die manier de verkoper tegen te late en daardoor moeilijk te betwisten klachten. Hoeveel maanden? Stel nu dat een koper een gebrek ontdekt, maar dat gebrek pas na vier maanden aan de verkoper meedeelt. Is dat te laat? De Hoge Raad zegt dat daar geen concreet antwoord op mogelijk is. Of een koper een gebrek tijdig heeft gemeld hangt af van alle relevante omstandigheden van het specifieke geval. Het tijdsverkoop vormt een belangrijke factor, maar is niet doorslaggevend. Er moet volgens de Hoge Raad ook worden gekeken of de verkoper door het tijdsverloop nadeel heeft geleden. Kortom Breng de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte van een gebrek; maar als er inmiddels wat tijd verstreken is, is de zaak nog niet verloren.

4 Bouwrecht Opschorting in de bouw Met regelmaat komt het voor dat een deel van de aanneemsom wordt ingehouden. Een partij doet dan een beroep op opschorting. Wanneer mag dat? Het opschortingsrecht is geregeld in de wet: komt een partij zijn verplichting niet na, dan is de andere partij bevoegd zijn verplichting op te schorten. Voor de particulier geldt een bijzondere regeling: hij is bevoegd 5% van de aanneemsom in te houden op de laatste termijn. Dat bedrag moet dan in depot worden gestort bij een notaris. Vereisten opschorting Als een opdrachtgever een bedrag op de aanneemsom wil inhouden, is slechts vereist dat de aannemer een opeisbare verplichting niet nakomt. De opdrachtgever hoeft de aannemer dus niet eerst een ingebrekestelling te sturen. Opeisbaar betekent hier dat de aannemer niet zelf al een recht op opschorting van zíjn werkzaamheden toekwam (stillegging van het werk). Bijvoorbeeld omdat er al een achterstand was in de betaling van de afgesproken termijnen. Het kan dus voorkomen dat partijen over en weer een beroep op opschorting doen. Een oplossing kan dan worden gezocht in het stellen van zekerheid, in de vorm van een depotbedrag of een bankgarantie. Ook kan de rechter of de Raad van Arbitrage worden gevraagd de knoop door te hakken. Steeds geldt dat het bedrag dat wordt ingehouden in redelijke verhouding tot de verplichting van de aannemer moet staan. Afwijken mag Het opschortingsrecht (de 5%-regeling) is voor particuliere opdrachtgevers van dwingend recht. In de aannemingsovereenkomst mag daar niet van worden afgeweken. Voor bedrijfsmatige opdrachtgevers geldt die bescherming niet. Aannemer en opdrachtgever kunnen in de aannemingsovereenkomst afwijkende afspraken maken. Tot slot: het opschortingsrecht kan ruim worden ingeroepen. Dus niet alleen tegen de wederpartij, maar bij faillissement ook tegen de curator.

5 Bemiddeling Courtage verhuurmakelaars Optreden voor een verhuurder én courtage vragen van de huurder. De rechtspraak is daarover inmiddels heel duidelijk: dat mag niet. Het dienen van twee heren is volgens de wet niet toegestaan. Dat betekent dat de verhuurmakelaar geen courtage van de huurder mag vragen als hij ook in opdracht van de verhuurder handelde. Verhuurbemiddelingsbureaus zullen inmiddels hun praktijkvoering hebben aangepast. Mag een advertentie wel? Maar wat mag er nu wel en wat mag er nu niet? Verhuurmakelaar Duinzigt heeft aan de kantonrechter Den Haag gevraagd om die specifieke vraag aan de Hoge Raad voor te leggen. De Hoge Raad zal die vraag dus gaan beantwoorden. In de uitspraak van de kantonrechter Den Haag van 12 februari 2015 zijn de vragen (wat samengevat) als volgt geformuleerd: 1. Mag een verhuurmakelaar op zijn website wel gratis een advertentie voor woonruimte plaatsen? 2. Mag een verhuurmakelaar eigenaren zelf actief benaderen? 3. Mag de verhuurmakelaar in de advertentie vermelden dat geïnteresseerden contact met hemzelf moeten opnemen? Het is nu wachten op het oordeel van de Hoge Raad. De uitspraak van de Hoge Raad zal zeker pas over een paar maanden zijn. Huurrecht Algemene Bepalingen ROZ 2015 Bij de modelhuurovereenkomst horen natuurlijk ook nieuwe Algemene Bepalingen voor kantoorruimte en overige bedrijfsruimte. De Algemene Bepalingen zijn nu overzichtelijker, logischer en bij-de-tijd. Hieronder de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van het model 2003.

6 Oplevering bij aanvang huur Vanwege het nieuwe artikel 3.1 doen huurders er goed aan bij contractsluiting een proces-verbaal te eisen: ontbreekt een proces-verbaal, dan geldt dat de huurder het pand in perfecte staat heeft ontvangen. Dat is een omkering van de bewijslast. Bij het einde van de huur is dat in het nadeel van de huurder. En een 180-graden-afwijking van de wet. Vergunningen Artikel 4 is nu veel duidelijker: de verhuurder is verantwoordelijk voor de vergunning voor het gebruik als bedoeld in artikel 1.1 van de huurovereenkomst (meestal algemeen omschreven als bedrijfsruimte ). En de huurder is dus verantwoordelijk voor gebruik conform artikel 1.2 van de huurovereenkomst (meestal een specifieke omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de huurder). Oplevering bij einde huur Aan het einde van de huur is nu een contractuele mogelijkheid om de oplevering eenzijdig bindend te laten vaststellen. Artikel 22.8 biedt die mogelijkheid wanneer de andere partij niet wil meewerken of helemaal niet reageert. Onderhuur Onderhuur aan een groepsmaatschappij is nu zonder toestemming toegestaan. Artikel 6.3 is veel tekst voor iets dat nauwelijks impact heeft. Verbouwingen In artikel 12 krijgt de huurder ruimere bevoegdheden voor verbouwingen in van het gehuurde. Dat wil zeggen: volgens de algemene bepalingen. In de huurovereenkomst zelf kunnen huurder en verhuurder natuurlijk anders overeenkomen. Toestemmingen Wat altijd al in veel huurovereenkomsten als extra artikel werd opgenomen, staat nu in artikel 14 van de Algemene Bepalingen: bij benodigde toestemmingen zal verhuurder of huurder de toestemming niet op onredelijke gronden weigeren of vertragen. Afrekening servicekosten Het gebeurde (gebeurt) nogal eens dat een verhuurder pas na jaren een afrekening servicekosten verstrekt. Een verjaringstermijn was nooit gaan lopen. Artikel 18.4 brengt daar nu verandering in.

7 Contractuele boete De contractuele boete van 2% per maand is gewijzigd naar 1% per maand. Wel is het minimum van 300 per maand blijven staan. Dat betekent dat alleen een huurder die huurt voor meer dan per maand, iets aan die wijziging heeft. Overigens oordelen rechters de laatste tijd consequent dat een verhuurder, naast contractuele boete, geen recht heeft op de wettelijke rente. Tot slot De ROZ huurovereenkomst en de Algemene Bepalingen zijn een eindproduct van intensieve onderhandelingen tussen enerzijds beleggers en anderzijds eindgebruikers. Dat is te merken in de modellen. Het ene artikel is verhuurdersvriendelijk, het andere artikel komt de huurder tegemoet. Maar het is volop mogelijk om onder het kopje bijzondere bepalingen van de modelteksten af te wijken. Ook het nieuwe ROZ model 2015 kantoorruimte is voor de vastgoedpraktijk dus prima bruikbaar. Link naar Algemene Bepalingen ROZ kantoorruimte 2015 Nieuwsbrief Commercieel Vastgoed Voor relaties en andere geïnteresseerden brengt AVIO advocaten een paar keer per jaar deze juridische nieuwsbrief uit. Doelgroep: professionals actief in het commercieel vastgoed. De nieuwsbrief wordt verzorgd door Geert Hilberink, advocaat huurrecht en commercieel vastgoed bij AVIO advocaten. Ken je andere geïnteresseerden die de nieuwsbrief zouden willen ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar AVIO advocaten Regentesselaan 2C, 7316 AC Apeldoorn T E Disclaimer Deze nieuwsbrief verstrekt algemene informatie en geeft geen juridisch advies voor concrete situaties. Hoewel deze nieuwsbrief met zorg is samengesteld, aanvaardt AVIO advocaten geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. AVIO advocaten. Alle rechten voorbehouden.

Huurprijsherziening. bedrijfsruimte. Woonruimte. Bedrijfsruimte. Algemeen. Februari 2011 BZ Huurrecht

Huurprijsherziening. bedrijfsruimte. Woonruimte. Bedrijfsruimte. Algemeen. Februari 2011 BZ Huurrecht Februari 2011 BZ Huurrecht Huurprijsherziening van bedrijfsruimte Onze advocaten Vastgoedrecht Wouter van de Wier, Harm Heynen, Yvo Dijk en Nick Kooistra leggen zich toe op het Huurrecht en brengen u vier

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Opleveringsperikelen bij huur van bedrijfsruimte: een praktische beschouwing

Opleveringsperikelen bij huur van bedrijfsruimte: een praktische beschouwing Opleveringsperikelen bij huur van bedrijfsruimte: een praktische beschouwing mr. A.H.J. Bogaards en mr. A. de Fouw * Dit artikel beoogt een aantal veel voorkomende opleveringsproblemen bij (vooral de aanvang

Nadere informatie

PRAKTIJKinfo. Huur van een bedrijfspand

PRAKTIJKinfo. Huur van een bedrijfspand Huur van een bedrijfspand Veel ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf, huren het pand waar zij hun bedrijfsactiviteiten in verrichten. Daarbij komt veel kijken. Wat zijn de rechten en plichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

De ontruimingsbescherming nader

De ontruimingsbescherming nader De ontruimingsbescherming nader bezien mw.mr. J.M. de Bruin * 1.Inleiding Aanleiding voor dit artikel zijn twee recente uitspraken over de ontruimingsbescherming van art. 7:230a BW. De eerste is die van

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

Incentives in het huurrecht

Incentives in het huurrecht Incentives in het huurrecht Mr. M.H.P. de WIt en Mr. M.J. terstegge Onlangs heeft de AFM zich uitgelaten over de rol van incentives op de waardering van vastgoed. Zij maakte bekend dat zij eigenaren van

Nadere informatie

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING KOPEN Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Woninghypotheken Algemene voorwaarden

Woninghypotheken Algemene voorwaarden Woninghypotheken Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Woninghypotheken van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V van 28 augustus 2015. 02/26 Algemene voorwaarden Woninghypotheken Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken. van uw hypotheek

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken. van uw hypotheek Algemene voorwaarden Woninghypotheken van uw hypotheek Algemene Voorwaarden Woninghypotheken van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V van 28 augustus 2015. 2 / 23 Algemene voorwaarden Woninghypotheken

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende,

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende, Studyrent B.V., gevestigd te Taborstraat 4b,3061 EW Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59232296, hierna te noemen: Makelaar ; en de persoon of het bedrijf

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Waterbospark 91 te Rijnsburg

Waterbospark 91 te Rijnsburg Waterbospark 91 te Rijnsburg Als u een vrijstaande woning aan het water zoekt en de hoogste kwaliteit eist bent u hier aan het goede adres! Deze woning is in 2011 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

UTRECHT. www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64. Jungfrau 55. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht

UTRECHT. www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64. Jungfrau 55. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl UTRECHT Jungfrau 55 www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64 adres

Nadere informatie

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl Huis kopen Een huis kopen of verkopen gebeurt niet zomaar. Het is één van de mijlpalen in uw leven, een beslissing waar u vooraf goed over nadenkt. Wat voor huis wilt u kopen, in welke buurt. Hoe kunt

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2012/2. juli 2012

NIEUWSBRIEF 2012/2. juli 2012 NIEUWSBRIEF 2012/2 juli 2012 1. Registratie uitzendbureaus en andere perikelen 2. Verlaging wettelijke rente 3. Begrip executiewaarde verdwijnt uit de taxatierapporten 4. Aandeelhouders/bestuurders aansprakelijk

Nadere informatie

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden 15 oktober 2014 - Editie 24 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden De termijn om verhuurd of in gebruik genomen nieuw vastgoed zonder

Nadere informatie

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012 Wijzigingen Burgerlijk Wetboek Op 1 januari 2012 is een dertiental landsverordeningen voor van kracht geworden, waarmee een tweede fase in het project tot invoering van een nieuw burgerlijk wetboek op

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 2 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd of niet U heeft een

Nadere informatie