De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag."

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal Delta Elektro B.v. h.o.d.n. Veti Elektro Best Hallenweg 30, 5683 CT Best De heer P.J. van Eersel C/01/13/843 F 10 september 2013 mr. S. Winkels-Koerselman mr. P.P.M. van der Burgt is opgevolgd door mr. S.J.O. de Vries Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen. Het uitoefenen van een installatiebedrijf op het gebied van elektrotechniek, beveiliging, telecommunicatie (tot faillissement): , : ,- (concept) ,00 22 september 2014 tim 18 maart ,0 uur 127,9uur Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. In onderstaand verslag worden enkel de wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag en de in deze verslagperiode relevante feiten vetgedrukt vermeld.

2 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van Delta Elektro B.v. is sinds 30 september 2002 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P.H. Care Holding B.V., waarvan de heer P.J. van Eersel op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder is. De heer P.J. van Eersel is tevens enig bestuurder van Delta Elektro B.v. P.H. Care Holding B.V. is bovendien nog enig aandeelhouder en ook bestuurder van een aantal zustervennootschappen van failliet, te weten van Elektrotechnisch Installatiebureau Veti B.V., Best Safety Systems B.v. en Ciltron Control Panels B.V. Deze laatste vennootschap is reeds in 2010 in staat van faillissement verklaard. Elektrotechnisch Installatiebureau Veti B.v. is bij vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 21 mei 2013 in staat van faillissement verklaard, met benoeming van eveneens mr. P.P.M. van der Burgt tot rechter-commissaris en mr. S. Winkels-Koerselman tot curator. Destijds heeft Delta Elektro B.v. een beperkt deel van de activiteiten van Elektrotechnisch Installatiebureau Veti B.v. overgenomen. Bij vonnis van 12 november 2013 is ook zustervennootschap Best Safety Systems B.v. (thans genaamd Systems Heeze B.V.) in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. S. Winkels-Koerselman tot curator. Mw. mr. P.P.M. van der Burgt is inmiddels vervangen door plaatsvervangend rechtercommissaris mr. S.J.O. de Vries. 1.2 Winst en verlies Uit de kolommenbalans over 2013 (tot datum faillissement) blijkt dat er een omzet van ,60 is behaald. Uit de concept jaarstukken over 2012 blijkt van een verlies over dat jaar van ,-. Het jaar daarvoor was er sprake van een verlies ad , Balanstotaal Uit de concept jaarstukken over 2012 blijkt van een balanstotaal van ,-. In 2011 was dat , Lopende procedures Voor zover de curator bekend geen. 1.5 Verzekeringen De verzekeringen van de voertuigen via AON zijn in verband met het faillissement geroyeerd.

3 1.6 Huur De onderneming was gevestigd in het pand aan de Hallenweg 30 te Best. De huurovereenkomst de heer Van de Laar is bij brief van 4 oktober jl. opgezegd ex art. 39 Fw. De curator is nog in overleg met de verhuurder of een beëindiging van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden tegen een eerder tijdstip wellicht mogelijk is. Het bedrijfspand is per 19 november 2013 opgeleverd. Daarmee is de boedelschuld ex art. 39 Fw beperkt tot (ongeveer) anderhalve maand. Daarnaast werd er een auto gehuurd van het merk Peugeot van de firma UAS Schadeherstel. Deze auto is op 23 september 2013 ingeleverd Oorzaak faillissement De bestuurder van de failliete vennootschap heeft verklaard, dat het aantalopdrachten sterk is teruggelopen als gevolg van de malaise in de bouw, waardoor de failliete vennootschap in de gevarenzone is gekomen. Daarnaast waren de uitgevoerde projecten verliesgevend als gevolg van de hevige concurrentie. Daardoor kon de failliete vennootschap niet meer aan haar lopende verplichtingen voldoen en is besloten tot het doen van eigen aangifte van het faillissement, aldus nog steeds de bestuurder. 2. Personeel 2. 1 Aanta/ ten tijde van faill. : Aanta/ injaar voor faill. : ca Datum onts/agaanzegging : 12 september Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving : niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : niet van toepassing. 3.4 Boede/bijdrage : niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving

4 De bedrijfsmiddelen bestaan kort samengevat uit kantoorinventaris, magazijnstellingen met voorraden, gereedschappen, machines, voertuigen en een aanhanger. De bedrijfsmiddelen zijn op verzoek van de curator beschreven en getaxeerd door Het Nederlands Veilinginstituut (HNVI). Een kopie van de boedelbeschrijving is bijgevoegd. 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. Zie hierna onder "doorstart" Boede/bijdrage Met de bank wordt overleg gevoerd over de wijze van verkoop van de aanwezige inventaris en voorraden en over de daarbij overeen te komen boedelbijdrage. Zie hierna onder "doorstart". 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover er sprake is van bodemzaken, geldt het bodemrecht van de Belastingdienst. Zie hierna onder "doorstart". Voorraden/ onderhanden werk 3. 9 Beschrijving Zie punt Verkoopopbrengst Zie punt Boede/bijdrage Zie punt 3.7. Andere activa Beschrijving Voor zover de curator thans bekend zijn er geen andere activa Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

5 4. Debiteuren 4. 1 Omvang debiteuren Volgens de opgave van de bestuurder stond er per datum faillissement een bedrag van ,33 open aan debiteuren. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. Inmiddels heeft één debiteur een aantal betalingen op de boedelrekening gedaan. De curator heeft bij de bank geïnformeerd wat de stand van zaken is met betrekking tot de incasso van de debiteuren. De bank heeft geïnformeerd dat zij een bedrag van ,83 hebben geïncasseerd. De bank stelt zich op het standpunt dat een bedrag van ,- zou moeten worden afgeboekt als niet incasseerbaar in verband met verrekenbare tegenvorderingen en faillissementen van debiteuren. De bank zou nog doende zijn met een aantal "opvolgpunten" in de debiteurenincasso. De curator heeft de bank gevraagd haar hierover nader te informeren. Inmiddels heeft de bank de debiteurenincasso afgerond. In totaal is er ,81 geïncasseerd. 4.3 Boede/bijdrage Niet van toepassing. De bank zal als separatist zelf tot incasso van de debiteuren over gaan (zie ook punt 5.3 hierna). 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De ABN Amro Bank had een krediet verstrekt aan de failliete vennootschap en Best Safety Systems B.V., uit hoofde waarvan de bank per datum faillissement een bedrag van in totaal ,41 exclusief rente en kosten te vorderen heeft. Daarnaast bankierde de failliete vennootschap bij de ING Bank. Ten tijde van de faillietverklaring was er een positief saldo van 1.240,93, welk bedrag inmiddels is overgemaakt op de boedelrekening. 5.2 Leasecontracten De vennootschap had een 5-tal operational leaseovereenkomsten met J&T Autolease ten aanzien van de voertuigen. Deze zijn inmiddels met de leasemaatschappij afgewikkeld. Daarnaast werd het kopieerapparaat geleased van de firma Itec. Deze leaseovereenkomst zalook worden afgewikkeld.

6 De leaseovereenkomst met Itec is inmiddels afgewikkeld. 5.3 Beschrijving zekerheden De ABN Amro Bank heeft de volgende zekerheden voor de terugbetaling van het hiervoor in punt 5.1 genoemde concernkrediet: - bankhypotheek van ,- in hoofdsom op de onroerende zaken te Heeze aan de Biestermannen 6 van de heer Van Eersel (indirect bestuurder en enig aandeelhouder); privé borgstelling van de heer Van Eersel; hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van P.H. Care Holding B.v.; pandrecht op de voorraden; pandrecht op de bedrijfsinventaris; pandrecht op de vorderingen; pandrecht op de rechten uit gesloten en te sluiten overeenkomsten van aanneming van werk. 5.4 Separatistenpositie Zie punt 5.3. De ABN Arnro Bank heeft aangegeven dat zij zelf over zal gaan tot het incasseren van de debiteuren. Ten aanzien van de verpande bedrijfsinventaris en voorraden is de curator met ABN Amro Bank in overleg over een te organiseren internetveiling. Ten aanzien van de overige zekerheden beraden zij zich nog. Zie hierna onder "doorstart". 5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud De volgende crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud: Atex licht, Output, Solar, Conelgro en Technische Unie. De curator heeft bij failliet geïnformeerd of de geleverde zaken nog aanwezig zijn. Deze eigendomsvoorbehoud zullen, voor zover nog aanwezig en individualiseerbaar, worden afgewikkeld. De curator heeft geen eigendommen van Solar of Conelgro aangetroffen. Aan Technische Unie en Output zijn enkele zaken geretourneerd. De door Atex licht geleverde zaken waren door failliet gemonteerd op een project, echter de betreffende debiteur had nog niet aan failliet betaald. In overleg met de debiteur en de bank als pandhouder van de debiteurenvorderingen is er met Atex licht een regeling getroffen.

7 5.7 Reclamerechten Voor zover de curator bekend niet van toepassing. 5.8 Retentierechten Voor zover de curator bekend niet van toepassing. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Vanaf datum faillissement zijn de werkzaamheden op een vijftal projecten en de servicewerkzaamheden (onderhoud), met toestemming van de rechter-commissaris, beperkt voortgezet ter behoud van going concern waarde en behoud van opdrachtgevers. Dit in verband met de pogingen om een doorstart te realiseren. 6.2 Financiële verslaglegging Ten behoeve van de voortzetting van de werkzaamheden was met de bestuurder afgesproken dat bijvoorbeeld kosten voor eventueel benodigde materialen rechtstreeks door de opdrachtgevers zouden worden betaald, waarna die kosten in mindering gebracht zouden kunnen worden op de later te sturen facturen. Uiteindelijk is het echter niet gelukt om met de betreffende opdrachtgevers afspraken daarover te maken, zodat de activiteiten alsnog op 20 september 2013 zijn gestaakt. Ten aanzien van de kosten van het personeel zal het UWV, vanwege de toepasselijkheid van de loongarantieregeling van het UWV die voorziet in betaling van loon gedurende de opzegtermijn, haar vordering ter verificatie indienen bij de curator. Die kosten komen sowieso voor rekening van de boedel, ongeacht of er al dan niet wordt doorgewerkt. Uit hoofde van de voortgezette werkzaamheden kunnen nog enkele facturen aan de betreffende opdrachtgevers worden verzonden. Doorstart 6.3 Beschrijving De curator heeft de mogelijkheid om een deel van de onderneming te verkopen onderzocht. Aanvankelijk waren er een tweetal geïnteresseerden. Daarvan heeft één kandidaat-koper een bieding uitgebracht onder voorbehoud van financiering. Helaas heeft de betreffende kandidaat-koper de financiering niet rond gekregen. De tweede geïnteresseerde heeft na ontvangst van het biedingsprotocol en de geheimhoudingsverklaring afgezien van het doen van een bieding. Aangezien het niet is gelukt om een doorstart te realiseren, is er in samenspraak tussen de bank en de curator een veilingverkoop georganiseerd. Met de veiling is er een netto opbrengst gerealiseerd van ,06 (incl. BTW).

8 De opbrengst is als volgt verdeeld tussen de bank en de boedel. Allereerst is de (bruto) opbrengst toegerekend aan de bodemzaken en de niet-bodemzaken. Vervolgens zijn de kosten 'pro rata parte' omgeslagen over het aandeel van de boedel en van de bank. Tot slot is op het aandeel van de bank nog een boedelbijdrage van 10% in mindering gebracht. Dat heeft geresulteerd in een opbrengst van 7.963,34 voor de boedel en een opbrengst van ,73 voor ABN Amro als pandhouder. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2011 is op 23 januari 2013 (tijdig) gedeponeerd. De jaarrekening over 2010 is op 24 januari 2012 (tijdig) gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./de Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek.

9 Het onderzoek naar de administratie en het rechtmatighedenonderzoek zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet. De curator heeft een betaling aan de moedervennootschap, die heeft plaatsgevonden enkele dagen voor faillissement, buitengerechtelijk vernietigd ex art. 47 Fw. De bestuurder van de moedervennootschap is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en een voorstel te doen. Het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen periode voortgezet. Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder, waarbij hij in de gelegenheid is gesteld op de (voorlopige) bevindingen van de curator te reageren. Naar aanleiding van de bespreking heeft de bestuurder de nodige aanvullende informatie aangeleverd. De curator zal op basis van deze informatie beoordelen of het nemen van rechtsmaatregelen vereist cq. opportuun is. 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen : salaris curator en UWV ,80. Huur art. 39 Fw ad 6.114, Pref. vord. van de fiscus : ,00, ,00, , Pref. vord. van het UWV : nog niet bekend , Andere pref. crediteuren : nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren: , ,17, , Verwachte wijze van afwikkeling: nog niet bekend 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 9.2 Aard procedure : Niet van toepassing. 9.3 Stand procedure : Niet van toepassing. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend.

10 10.2 Plan van aanpak verrichten reguliere faillissementswerkzaamheden, overleg bank in verband met uitwinnen debiteuren, opvolgen buitengerechtelijke vernietiging rechtshandeling op grond van pauliana. Afronding rechtmatigheidsonderzoek en eventueelopvolging van rechtmatigheidsonderzoek. 10.3lndiening volgend verslag : september 2015 Best, 20 maart 2015 Mw. mr. S. Winkels-Koerselman curator

11 Pagina 1/1 Tussentijds financieel verslag per Financieel,

12 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank tim mr. S. Winkels-Koerselman F.01/13/843 Faillissement Delta Electro B.V. Mr. S.J.O. de Vries Oost-Brabant Tijdschrijfgroep subtotaal tijd in verslagperiode nieuw totaal 1. Inventarisatie 6:30 0:00 6:30 2. Personeel 3:12 0:00 3:12 3. Activa 10:48 0:00 10:48 4. Debiteuren 7:42 0:12 7:54 5. Bank/zekerheden 12:06 1:12 13:18 6. DoorstartlVrtz. 17:06 0:00 17:06 7. Rechtmatigheden 6:42 11:54 18:36 8. Crediteuren 35:42 0:24 36:06 9. Procedures 0:00 0:00 0: Overige 12:06 0:54 13: P.M. 0:00 1:24 1:24 TOTAAL 111:54 16:00 127:54 Pagina 1 van 4

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie